Page 1

SAMK.FI

VAHVISTA OSAAMISTASI JA SYVENNร„ ASIANTUNTIJUUTTASI Opiskele tyรถn ohessa Ylempi ammattikorkeakoulututkinto


HANKI KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMISTA!

Business Management and Entrepreneurship (Application period in the summer 2013) Kuntoutus Sosiaaliala Terveyden edistäminen Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Ylempi AMK-tutkinto: • antaa valmiuksia työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin • opinnäytetyössä voi kehittää omaa työtä ja työyhteisöä • työn ohessa suoritettavat opinnot kestävät 1–2 vuotta • pohjakoulutusvaatimuksena korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta • tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto

Hakuaika: 4.3.–3.4.2013 | www.samk.fi/ylempiamk


BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (BME) 90 OP | Master of Business Administration

BUILDING UP YOUR COMPETENCE Business Management and Entrepreneurship (BME) develops the

FARAZ AMJAD

competences needed in strategic management and in developing

Tutkija/opettaja, TAMK

business operations of small and medium-sized companies, especially their international business activities. New strategic thinking, new business concepts, excellent networking and leadership skills are in high demand in the global business environment.

BME-program gave me the opportunity to enhance my skills as a manager and as a leader. I see these two elements having an important

More information:

role in my future and that is why

Principal Lecturer Kati Antola, puh. +358 44 710 3590,

I chose BME.

kati.antola@samk.fi

NEXT APPLICATION PERIOD IS IN THE SUMMER 2013.

www.samk.fi/bme


KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto* | Master of Health Care

KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI Koulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtaPAULIINA KOSKINEN Työfysioterapeutti /

mis- ja kehittämisosaamista. Koulutusohjelmassa tarkastellaan kuntoutusta ja kuntoutumista eri-ikäisten asiakkaiden sekä yhteiskunnan

kuntoutuksen ohjaaja,

näkökulmasta. Opinnot muodostuvat ammatillista asiantuntemusta

Työterveystalo Pulssi

syventävistä teoreettisista opinnoista, kuntoutuksen palvelujärjestelmän analysoinnista, arvioinnista ja kehittämistarpeiden ennakoinnista, näyt-

Kuntoutuksen mahdollisuuk-

töön perustuvan kuntoutuksen kehittämisestä sekä esteettömyyden ja

sien ja vaihtoehtojen selkiyty-

osallisuuden edistämisen laaja-alaisesta tarkastelusta. Lisäksi opintoi-

minen oli tärkeää. Jotta asioille saadaan vakavuutta ja näyttöä, oli syvennettävä asiantuntijuutta ja etsittävä tieteellistä tietoa

hin kuuluu työelämän tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopintoja. Lisätietoja:

taustaksi, jonka vuoksi hain

Lehtori Merja Sallinen

ylempään korkeakoulututkin-

puh. +358 44 710 3768, merja.sallinen@samk.fi

toon. Vertaistuki ja kehittävät, mielenkiintoiset keskustelut eri kuntoutusosaajien välillä opiskelukavereiden kesken nostivat esille hyviä ideoita.

www.samk.fi/kuntoutus *) Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon.


SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 op Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto | Sosionomi (ylempi AMK) | Master of Social Services

HYVINVOINTITYÖN ASIANTUNTIJAKSI Koulutuksessa painopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillisista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lasten suojelun ja perhetyön, päihde- ja mielenterveystyön

HELI RAUTAVA Toiminnanjohtaja, Luotsimaja

sekä kehittämisen ja johtamisen opinnoista. Sosionomi (ylempi AMK)

Eniten mieleen on jäänyt hyvä

-tutkinto on tarkoitettu sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille ja

ryhmä ja siellä kokemusten

riittävän työkokemuksen omaaville.

jakaminen. Olen oppinut muilta. Olen ryhmän ainoa yrittäjä, joten on ollut antoisaa saada

Lisätietoja: Lehtori Satu Vaininen puh. +358 44 710 3865, satu.vaininen@samk.fi

kentältä kokemuspohjaa. Kun työskentelee ja opiskelee samaan aikaan, voi oppimansa soveltaa käytäntöön saman tien.

www.samk.fi/sosiaaliala_ylempiamk


TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto* | Master of Health Care

TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJAKSI Koulutuksessa syvennetään väestön terveyden edistämisosaamisTIINA ÄIJÄLÄ Yhteyspäällikkö, Porin Lääkäritalo Oy

ta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Opintojen sisältöinä ovat väestön terveyden edistäminen, kestävä terveys, käyttäjälähtöinen ja innovatiivinen kehittäminen sekä vaikutusten arviointi. Terveyden edistämisen ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan

Hyöty tutkinnosta tuli ennen kuin

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille: geronomi (AMK), fysio-

olin ajatellutkaan. Ylemmän AMK

terapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK),

-tutkinnon antamista tiedon-

sosionomi (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK).

hankintataidoista on ollut hyötyä, samoin yleisestä ajatusmaailman avartumisesta, sekä kokonaisuuksien ymmärtämisestä. Tutkintoon kuului paljon

Lisätietoja: Lehtori Ritva Kangassalo, puh. +358 44 710 3488, ritva.kangassalo@samk.fi

johtamiskoulutusta. *) Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon.

www.samk.fi/terveyden_edistaminen


YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA 90 OP Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) | Master of Business Administration

TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄKSI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämisprojekteja. Koulutuksessa on erilaisia oppimistehtäviä, jotka palvelevat hyvin työelämää. Niissä syvennytään monipuolisesti liiketoiminnan johtamiseen

LAURI VALTONEN Pankinjotaja, Huittisten Säästöpankki

ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Oman organisaation

Tutkinto mahdollistaa

kehittämisen työkaluksi soveltuva tutkinto soveltaa teoriaa aidosti

työelämäkeskeisen opiskelun ja

käytäntöön. Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden alan AMK-

pystyin suunnittelemaan opinto-

tutkinto (tradenomi) tai muu riittävän laaja (210 op) korkeakoulututkin-

ja itselle sopivaksi. Käytännön-

to, johon sisältyy liiketalouden opintoja väh. 40 op, esim. restonomi (AMK), tuotantotalouden insinööri (AMK) ja logistiikan insinööri (AMK).

läheinen opiskelu on näkynyt erityisen hyvin vierailevien luennoitsijoiden runsautena, sekä tehtävien linkittymisenä

LIsätietoja:

omaan organisaatioon. Suosit-

Lehtori Sirpa Nokkonen, puh. +358 44 710 3901,

telen koulutusta AMK-tutkinnon

sirpa.nokkonen@samk.fi

suorittaneille, jotka haluavat pysyä mahdollisimman tiiviisti työelämän pyörteissä mukana.

www.samk.fi/yrittajyys_ja_liiketoimintaosaaminen


MIKÄ ON

YLEMPI AMK-TUTKINTO? Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat perustutkinnon jälkeen suoritettavia tutkintoja. Ne antavat mahdollisuuden edetä uralla ja työelämässä. Uuden tiedon, taidon ja arvostuksen lisäksi tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Viestintäpalvelut | 1. painos 1/2012 | Kuvat: Harri Joensuu, Pixmac

kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus 426/2005, 16.6.2005). Lue lisää tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneita tarvitaan sellaisissa työelämän kehittämisja johtotehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä tietoa asianomaiselta alalta sekä kykyä soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Tärkeä osa opintoja on työelämän kehittämistehtävä, opinnäytetyö, joka usein tehdään omalle työnantajalle. Koulutukseen voi hakea AMK-perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opinnot kestävät työn ohessa opiskellen noin 1,5–2,5 vuotta. Ne rakentuvat lähiopetuksesta, etätöistä ja verkko-opiskelusta. Lisätietoja Hakutoimistosta, puh. (02) 620 3033, hakutoimisto@samk.fi Tule mukaan alumnitoimintaan Oletko jo alumnirekisterissämme? Jätä yhteystietosi! Samalla voit tavoittaa opiskelutovereitasi ja kuulet SAMK-kuulumisia Agora-lehden ja uutiskirjeen välityksellä.

samk.fi/alumni Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences www.samk.fi

Ylempi AMK-tutkinto esite  

Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen esittely

Advertisement