Page 1

Faktaa &

vaikuttavuutta

Satakunnan ammattikorkeakoulu Vuosikertomus 2016


SISÄLTÖ

3

4 Physiotherapy – englanninkielisen tutkintokoulutuksen suunnannäyttäjä

Rehtorin katsaus

5 Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää SomeBody -menetelmän avulla

®

6

Hyvinvointiteknologia vaikuttaa monella alalla

7

DEWIL yhdistää laitteet älykkäästi valmistajasta riippumatta

8

9

Tempus tuotti tulevaisuuden yrittäjiä Venäjälle Valintakurssi – uusi hakumenettely mittaa motivaatiota ja soveltuvuutta

10

SAMK lukuina

12

Tutkintokoulutuksen tarjonta

13

Strategia

14

Osakeyhtiö ja hallinto

22

Tase ja tuloslaskelma

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK Vuosikertomus 2016 | Toimitus ja taitto: SAMK Viestintä Kannen kuva: Veera Korhonen Kuvat: Tomi Glad, Veera Korhonen, Anne Sankari, Katri Väkiparta, SAMK / kuvaarkisto Paino: Eura Print | Painos: 1. painos 2017


REHTORIN KATSAUS Kohti ennustettavampia aikoja Toimintavuoden 2016 syksyllä käytiin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimusneuvottelut kaudelle 2017–2020. Sopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin myös tulevien vuosien strategiarahoituksesta, jonka voidaan katsoa tuovan vakautta SAMKin toimintaan. Neuvotteluissa nousi esille erityisesti SAMKin esiselvitys yhteistyön strategisesta tiivistämisestä Tampere3 -korkeakoulujen kanssa, mitä pidettiin merkittävänä avauksena. Varsinainen selvitys aloitetaan vuoden 2017 aikana, kun Tampereelle syntyvän uuden säätiöyliopiston valmistelu on pidemmällä. SAMKin esitykset terveydenhoitotyön sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuusta luopumiseksi saivat neuvotteluissa vihreää valoa ja valtioneuvosto teki asiaa koskevat päätökset joulukuussa. Tarkoitukselliset poisvalinnat mahdollistavat panostukset SAMKin strategiassa #SAMK2022 linjattuihin painoaloihin ja niihin liittyvien osaamiskeskittymien nostamiseen kansainvälisesti korkealle tasolle. Neuvotteluissa nousi esille myös TKI-toiminnan ja sen rahoituksen volyymin kehittyminen, tieteen, tutkimuksen sekä infrastruktuurien avoimuuden eteneminen sekä kansainvälisyyden eteneminen. SAMKin tekemä loikka englanninkielisen koulutuksen määrässä omalta osaltaan mahdollistaa koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan merkittävän lisäämisen. Englanninkielinen koulutus lisääntyy aiemmasta 10 prosentista 20 prosenttiin aloituspaikoista jo vuonna 2018. Sopimuksessa on linjattu, että yli puolet SAMKin TKIhankkeiden volyymistä on kansainvälisiä vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksessa kaikki ammattikorkeakoulut velvoitetaan uudistamaan opiskelijavalintojaan siten, että toisen asteen tutkintoja hyödynnetään nykyistä enemmän ja että pitkäkestoista valmistautumista edellyttävistä pääsykokeista luovutaan kokonaan. SAMKin menestyksellisesti toteuttamat insinöörikoulutuksen todistusvalinta ja tradenomien monimuotokoulutuksen kurssivalinta ovat jo näiden tavoitteiden mukaisia uudistuksia. Tuloksellisesti vuosi 2016 oli jälleen menestyksekäs. Keskeiset toiminnalliset tunnusluvut paranivat edellisvuoteen verrattuna. Suoritettujen tutkintojen kokonaismäärä nousi saavuttaen hyvinkin tarkasti ministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet. Selvästi aiempaa suurempi osuus opiskelijoista suoritti 55 opintopistettä. SAMKin opetuksen laatu säilyi korkealla tasolla myös vuoden 2016 valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä (AVOP) - SAMK oli mm. opetuksen asiantuntemuksessa Suomen paras ammattikorkeakoulu AMK-tutkintoon opiskelevien mielestä. Erityisen ilahduttavaa oli avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetun opintopistekertymän kehitys, joka jo toista vuotta peräkkäin jatkoi yli 100 %:n kasvua. Kiitän lämpimästi kaikkia SAMKilaisia erittäin hyvään tulokseen johtaneesta työstä sekä sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme arvokkaasta panoksesta satakuntalaisen korkeakoulutuksen hyväksi. Juha Kämäri Rehtori, toimitusjohtaja

3


PHYSIOTHERAPY

– ENGLANNINKIELISEN TUTKINTOKOULUTUKSEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ Fysioterapian koulutusohjelma on jo vuosia ollut SAMKin suosituin hakukohde. SAMKissa tarjotaan fysioterapian koulutusta myös englanninkielellä niin ikään suositussa Physiotherapy-koulutusohjelmassa. Sen opinnot kestävät 3,5 vuotta ja johtavat fysioterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care -tutkintoon, joka kuuluu Valviran valvomiin terveydenhuollon laillistettuihin ammattitutkintoihin. Fysioterapiaa on voinut opiskella SAMKissa jo yli 30 vuoden ajan. Englanninkielellä fysioterapiaa on opetettu SAMKissa vuodesta 1994 alkaen. SAMK on Pohjoismaissa ainoa korkeakoulu, jossa tarjotaan fysioterapian tutkintoon johtavaa koulutusta englanniksi. Englanninkieliseen fysioterapian koulutukseen on osallistunut opiskelijoita yli 40 maasta. Englanninkielisellä koulutusohjelmalla on ollut suuri merkitys kotikansainvälistäjänä - kansainvälisyydestä on tätäkin kautta tullut osa koko SAMKin toimintaa. Ohjelmassa opettavilla ei ole suurta kynnystä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitua kansainvälisten partnereiden kanssa. Yhteistyöprojekteja on kansainvälisten kumppanien kanssa tehty esimerkiksi digitaalisen opetuksen kehittämiseksi. Tuloksellisen yhteistyön kautta on voitu kehittää opetusta yhä edelleen. Vuonna 2008 tehtiin alumnitutkimus, jossa selvitettiin kokemuksia saadusta koulutuksesta, työelämävalmiuksista ja työllistymisestä. Vastanneista 83 % suosittelisi koulutusta ja valitsisi sen uudelleen. Myös työllistymisaste oli korkea. Ohjelma on ollut mukana kansainvälisten ohjelmien auditoinnissa 2012, jossa tuotiin esiin sen vaikuttavuutta kotikansainvälistymisen alueella. SAMKissa on ollut pitkään kaksi vakiintunutta englanninkielistä koulutusohjelmaa: International Business ja Physiotherapy. Ne toimivat suunnannäyttäjinä syksyllä 2017 alkaville uusille koulutusohjelmille. Myös tuotantotalouden ja logistiikan insinööriksi, merikapteeniksi, sairaanhoitajaksi ja restonomiksi voi jatkossa opiskella englanninkielellä.

4


LASTEN JA NUORTEN PAHOINVOINTIA VOIDAAN VÄHENTÄÄ SOMEBODY® -MENETELMÄN AVULLA SAMKissa kehitetyn Somebody®-menetelmän tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Menetelmä on koettu toimivaksi keskittymiskyvyn, oppimisen, tunne-elämän, itsetunnon, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kehosta vieraantumisen ongelmiin. SomeBody®-toiminnassa tehdään harjoituksia esimerkiksi kehon asentoon, hengitykseen, minäkuvaan, tunteisiin, kosketukseen tai rentoutumiseen liittyen. Siinä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Lähtökohtana on vaikuttaa ajatusten ja tunteiden kohtaamiseen sekä niiden työstämiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia on koulutettu menetelmän käyttöön. Ryhmiä on ollut useissa eri toimintaympäristöissä, eri ikäisille lapsille ja nuorille. SomeBody® -menetelmän vaikuttavuutta on myös arvioitu systemaattisesti. Arvioinnissa on hyödynnetty menetelmään luotuja mittareita. Menetelmää on käytetty esimerkiksi Ulvilassa niin alakouluikäisille kuin esikoululaisillekin. Kokemukset ovat olleet hyviä. Koululaiset ovat huomanneet, että välitunnilla sattuu ja tapahtuu paljon vähemmän, kun sinne mennään rentoutuneena eikä ylikierroksilla. Oppilaat ovat itsekin ehdottaneet pientä rentoutumishetkeä tunnin lopuksi ja keskelle tuntiakin. Oppilaiden on ollut helpompi kohdata arjessa epämiellyttäviä Lisätietoja ja tunteita, kun he oppivat rentoutumaan sekä tunnistamaan tunteitaan. esimerkkiharjoitteita Menetelmää ja sopivia SomeBody®-toimintamalleja kehitetään ja levitetään yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, peruskoulujen ja lastensuojelulaitosten kanssa. Menetelmä on vakiintumassa osaksi sosiaali-, terveys-, kuntoutusja kasvatusalan ammattilaisten työtä.

5

osoitteessa: somebody.samk.fi


HYVINVOINTITEKNOLOGIA VAIKUTTAA MONELLA ALALLA

Hyvinvointiteknologia voi olla mitä tahansa tekniikkaa, joka ylläpitää tai edistää terveyttä ja hyvinvointia. SAMKissa on hyvinvointiteknologian ylempään tutkintoon johtavaa koulutusta. Vuodesta 2017 lähtien koulutus tarjotaan englanninkielisenä.

Mobiilimuistipelien soveltuvuutta ja käyttäjäkokemuksia on testattu myös Kiinassa.

SAMKin hyvinvointia edistävän tutkimusryhmän toiminta on erittäin monipuolista. Ryhmän jäsenet ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisiin hankkeisiin. Alan hankkeista on saatu hyvää palautetta yhteistyökumppaneilta. Tästä on esimerkkinä mobiilimuistipeli muistikuntoutuksen työkaluna. Suomalaisten muistisairaiden tarpeisiin kehitettyjen mobiilimuistipelien soveltuvuutta ja käyttäjäkokemuksia on testattu myös Kiinassa. Kyseessä on merkittävä avaus tutkimusyhteistyön näkökulmasta Changzhou Universityn kanssa.

SAMK on julkaissut hyvinvointiteknologian alalta runsaasti sekä tieteellisiä että suurelle yleisölle kohdennettuja julkaisuja. SAMKin Vuoden julkaisuna 2016 palkittiin tieteellinen artikkeli Mobile Games Individualise and Motivate Rehabilitation in Different User Groups. Valinnassa painotettiin tieteellisyyttä: julkaisu on esimerkki siitä, että ammattikorkeakouluissa tehdään tieteellisesti vaikuttavaa tutkimusta. Samana vuonna julkaistiin hyvinvointiteknologian perusteisiin ja käytännön ideoihin johdatteleva kirja, Introduction to Smart eHealth and eCare Technologies. Julkaisun vahvuutena on laaja eurooppalainen näkökulma. Koulutuksessa tutkimuksen ja opetuksen integrointi on onnistunut hyvin. Monialaista yhteiskoulutusta on toteutettu mm. Porin yliopistokeskuksen, Sataedun, Winnovan, Diakin, Turun AMKin ja TAMKin kanssa.

6


DEWIL YHDISTÄÄ LAITTEET ÄLYK-

KÄÄSTI VALMISTAJASTA RIIPPUMATTA Esineiden internetillä (englanniksi Internet of Things, lyhyemmin IoT) tarkoitetaan internetverkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internet-verkon yli. DEWIL (Device Ecosystem With Infinite Limits) on tähän ympäristöön SAMKissa kehitetty IoT-sovellus, joka voidaan mukauttaa monenlaisiin tarpeisiin. Se on väliohjelmistoalusta, johon on lisätty mittaus- ja ohjausominaisuuksia. DEWIL toimii tulkkaajana eri sovelluksille ja toimilaitteille, joita ei aiemmin ole ollut mahdollista yhdistää niiden ”puhumien” eri kielten takia. DEWIL on yksinkertainen ja kevyt, modulaarinen ja skaalautuva sekä rajapinnoiltaan avoin mittaus- ja ohjausjärjestelmä. Sen tietoturva on maksimoitavissa. Se voi hyödyntää kaikkia moderneja salausmenetelmiä. Datamäärien kasvaessa sen toiminnan ja tiedon hajauttaminen on vaivatonta. Se on myös käyttäjän vapaasti muokattavissa ja toimii myös laitteissa, joista IoT-ominaisuudet puuttuvat.

DEWIL-sovellusta hyödynnetään Solarforum-sivustolla mm. aurinkoenergian tuotantotiedoissa.

DEWIL sopii yhtä lailla pienten mittausten toteuttamiseen kuin suurten kokonaisuuksien ohjaamiseen. Esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen kasvihuoneesta tai koko kasvihuoneen hallintaan. DEWILiä voidaan hyödyntää myös teollisuudessa. Se voidaan anturointien avulla valjastaa suorittamaan esimerkiksi tuotetestauksien automaattisia mittauksia. DEWILiä käyttäessä ei ole kyse siitä mitä voidaan tehdä vaan siitä, mitä käyttäjä haluaa tehtävän.

SAMKissa sovellusta hyödynnetään Solarforum-sivustolla (www.solarforum.fi) mm. aurinkoenergian tuotantotiedoissa. Tämän lisäksi DEWIL kerää, hallinnoi ja esittää SAMKin hybridienergialaboratorion mittaustietoja sekä ohjaa laboratorion toimintaa.

7


TEMPUS TUOTTI TULEVAISUUDEN YRITTÄJIÄ VENÄJÄLLE

Entrepreneurs for Tomorrow on kokonainen englanninkielinen maisteriohjelma, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa oli SAMKin lisäksi mukana korkeakouluja Hollannista, Belgiasta, Saksasta ja Venäjältä. Koulutuksessa painotettiin Volgan alueen kestävää yrittäjyyttä, yritysvastuuta sekä yritysten innovatiivisia ja kulttuurienvälisiä taitoja. SAMKin opettajat tarjosivat hankkeessa opetusta kahden eri lukuvuoden aikana. Suunnittelu alkoi jo vuonna 2014 ja koulutus toteutettiin kahden seuraavan vuoden aikana. SAMKin opettajat tarjosivat koulutusta Sustainable Management, Sustainable Finance and Accounting, Sustainable Marketing ja Master’s Thesis -opinnoissa. SAMKin Master-tutkinto toimi yhtenä mallina suunnittelulle. Koulutuksen suunnittelutyö tehtiin yhdessä ja opettajat saivat verkostosta tukea opettamiseen. Pilotin jälkeen koulutusta toteutetaan Venäjällä itsenäisesti. Tempus-projektissa jaettiin SAMKin hyviä käytänteitä opinnäytetyön ohjauksesta ja arvioinnista.

Pilotin jälkeen koulutusta toteutetaan Venäjällä itsenäisesti.

Maisterikoulutuksen opiskelijoilta saatu palaute oli hyvää. Vaikka kansainvälinen opetus ei ollut alun perin kaikille tuttua, opiskelijat arvostivat kansainvälisiä opettajia. Hyvää palautetta saatiin myös yritysesimerkeistä, ryhmätöiden tekemisestä ja koulutuksen käytännönläheisyydestä. SAMK sai projektista itselleen uusia kansainvälisiä kontakteja ja vahvistusta osaamisen vaihdolle.

8


VALINTAKURSSI

– UUSI HAKUMENETTELY MITTAA MOTIVAATIOTA JA SOVELTUVUUTTA Pääsykokeiden uudistamistarpeesta on keskusteltu viime aikoina valtakunnallisesti. SAMKissa otettiin syksyllä 2016 käyttöön uusi hakumenettely liiketalouden monimuotokoulutuksessa. Pääsykokeen sijaan opiskelijat suorittivat valintakurssin, joka on tradenomin oikeustietoon liittyvä 5 opintopisteen opintojakso. SAMK oli ensimmäisiä ammattikorkeakouluja, joka otti ratkaisevan askeleen uuteen suuntaan. Valintakurssin perusteella valittiin 55 tutkinto-opiskelijaa. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat kurssilla suoritetun opintojakson tradenomin tutkintoonsa. Muut kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. Valintakurssi suoritettiin verkossa, joten siihen saattoi osallistua mistä tahansa. Kurssin ajankäyttö oli mahdollista suunnitella, joten tehtävien tekeminen onnistui myös työn ohella. Uuden hakumenettelyn yhteydessä luovuttiin ennakkomateriaaleista, tehtävistä ja haastatteluista. Uudenlaisella valintakokeella mitattiin hakijan motivaatiota sekä soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssin aikana tehdystä työstä ja käytetystä ajasta on hyötyä, vaikka opiskelupaikka ei heti avautuisikaan. Jos hakijan pistemäärät eivät riittäneet tutkinto-opiskelijaksi, hänen on mahdollista hakea myöhemmin opiskelupaikkaa avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta. Kurssin toteutuksesta vastasi verkko-opetukseen erikoistunut SAMKin Kuninkaisten kampus Huittisissa. Saatujen kokemusten perusteella vastaavaa menettelyä on päätettiin kokeilla jo keväällä 2017 muissakin koulutuksissa.

9

Opiskelijoille on hyötyä valintakurssin opintopisteistä myös tulevaisuudessa.


Pienellä merkitty luku on vuodelta 2015.

YLEMPI AMK -TUTKINTOJA

83 76

AMK-TUTKINTOJA

953 927

1003

1036 TUTKINTOA YHTEENSÄ

TUTKINTO-OPISKELIJOITA

5853 5712

AVOIN AMK

HENKILÖKUNTAA

398

-OPINTOPISTEITÄ

11168 4962

400

AVOIN AMK

-OPISKELIJOITA

1170 608

KOULUTUS-

OHJELMIA

28 = 28

55

OMAVARAISUUSASTE

86,7% 87,5%

LIIKEVAIHTO

31,5M€ 34,2 M€

OPINTOPISTETTÄ

SUORITTANEITA

57,5% 53,3%

ULKOINEN RAHOITUS

3,2M€

3,8 M€


KANSAINVÄLISIÄ

KANSAINVÄLISIÄ

VAIHTO-OPISKELIJOITA

TUTKINTO-OPISKELIJOITA

201

128 92

167

OPISKELTAVIA

KIELIÄ

4 4

6 8

ENGLANNIN

KIELISIÄ KOULUTUS-

OHJELMIA

LAINAUKSIA SAMKIN

KIRJASTOSSA

KÄYNTIKERTOJA

37 000 FINNASSA 185 000

n.

n. 37 800

125 000

KÄVIJÖITÄ

KIRJASTOSSA

130 000

LATAUKSIA ELI

145 000

KATSOTTUJA TIETUEITA

350 000 310 000

UUSIA YRITYSKIIHDYTTÄMÖ-

JULKAISUJA

SOPIMUKSIA

47

309 309

44

UUSIA OPISKELIJA-

8

YRITYKSIÄ

STRATEGISIA KUMPPANUUS-

SOPIMUKSIA

8

21 16


# TUTKINTOKOULUTUKSEN TARJONTA

AMK-tutkintoon johtavat

YLEMPÄÄN AMK-tutkintoon johtavat

koulutukset:

koulutukset

• Energia- ja ympäristötekniikka

• Business Management and Entrepreneurship

• Fysioterapia

• Hyvinvointiteknologia

• Hoitotyö

• Information Technology

• International Business

• Johtaminen ja palveluliiketoiminta

• Kone- ja tuotantotekniikka

• Kuntoutus

• Kuntoutuksen ohjaus

• Kuvataide

• Kuvataide

• Rakentaminen ja talotekniikka

• Liiketalous

• Sosiaaliala

• Logistiikka

• Terveyden edistäminen

• Matkailu

• Vanhustyö

• Merenkulku, merenkulun insinööri • Merenkulku, merikapteeni • Physiotherapy • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka • Sosiaaliala • Sähkö- ja automaatiotekniikka • Terveydenhoitotyö • Tietojenkäsittely • Tieto- ja viestintätekniikka • Tuotantotalous • Vanhustyö

Kaikki koulutukset eivät ole joka vuosi haussa. Haussa olevat koulutukset ovat osoitteessa samk.fi/haku 12


2 2 0 2 k m sa

#

STRATEGIA 2016–2022

VISIO Jokainen opiskelijamme työllistyy Alueen tarpeiden mukaan profiloitu koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoille kaikki edellytykset työllistyä.

TEHTÄVÄ Alueen osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä

PROFIILI Profiloidumme teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä Alueen tarpeiden perusteella valittu profiili suuntaa SAMKin panostuksia teollisuuden uudistumista tukevaan koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Maakunnan monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta jatkossakin laajaa tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta.

VAHVUUSALAT • Automaatio ja teollisuus 4.0 • Merenkulku • Ikääntyvien palvelut NOUSEVAT ALAT • Älykäs vesi- ja energiateknologia • Logistiikka • Matkailuliiketoiminta STRATEGISET TAVOITTEET • SAMKin koulutus ja tutkimus on kansainvälistä • SAMK on työelämäyhteistyön alueellinen kokoava voima • Opiskelijat arvostavat oppimisympäristöjämme • SAMK on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö • SAMKin tuloksellisesta toiminnasta syntyy liikkumavaraa • SAMK on Asenne.

13


Henkilöstöpäivässä palkittiin (takana vas.) Antti Koivisto, Andrew Sirkka, Harri Heikkinen, Heli Lamminen (edessä vas.) Kaisa Harja, Katrin Kippasto ja Minna Keinänen-Toivola. Kuvasta puuttuu Sari Merilampi.

OSAKEYHTIÖ JA HALLINTO YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Satakunnan ammattikorkeakoulu suorittaa ammattikorkeakoululain 4§:n määrittelemällä tavalla tärkeää yhteiskunnallista tehtävää. SAMK pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin. Teemme visiomme mukaisesti työtä sen eteen, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Alueen tarpeiden mukaan profiloitu koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoille kaikki edellytykset työllistyä. Uusien opetussuunnitelmien kantavia teemoja ovat työn opinnollistaminen, työelämässä suoritettujen opintojen lisääminen ja työelämäyhteistyön monimuotoisuuden kasvattaminen. SAMKin tuloksellisen toiminnan perustana on opintojen eteneminen ja opiskelijoiden valmistuminen aikataulussa. Tuloksellista toimintaa tukee menestyminen kansallisissa ja kansainvälisissä täydentävän rahoituksen hauissa. SAMK on alueen suurimpana ja monipuolisimpana osaamiskeskittymänä sitoutunut toimimaan alueen innovaatioekosysteemin kehittämisen veturina, kansainvälistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. SAMKin valmistuvan Porin kampuksen ja uusitun Rauman kampuksen ympärille voidaan jo nyt todeta syntyneen ja syntyvän uutta liiketoimintaa ja uusia julkisia palveluita. SAMK on käytännössä mukana kaikissa merkittävimmissä strategia- ja kehittämistoimissa maakunnassa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta SAMK mittaa seuraavilla indikaattoreilla (taloudellisen vastuun indikaattorit kohdassa yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut): Valmistuneet ja työllistyneet: • Tutkintoja suoritettiin vuonna 2016 1036 ja vuonna 2015 1003. • Vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneitä oli 83,1 % (viimeisin tilasto vuodelta 2014). • Konkreettista yhteistyötä tehtiin vuonna 2016 yli 520 yrityksen ja yhteisön kanssa. • SAMKin Yrityskiihdyttämössä on perustettu yhteensä 287 yritystä, joista 21 vuonna 2016. • Yrityskiihdyttämösopimuksia on tehty yhteensä 509, joista 47 vuonna 2016. Kansainvälisyys: • Kansainvälisiä kumppanikorkeakouluja on yli 160 kpl. • Ulkomaalaisia opiskelijoita on vuonna 2015 ollut yli 50 kansallisuudesta.

14


Julkaisut: • Julkaisuja tuotettiin vuonna 2016 312 kpl (310 vuonna 2015, 304 vuonna 2014, 215 vuonna 2013). KAMPUSRATKAISUT Selvitykset kaiken korkeakoulutoiminnan keskittämisestä yhdelle kampukselle sekä Raumalla että Porissa käynnistyivät vuonna 2011. Lähtökohtana oli toimintojen yhdistäminen ja synergian aikaansaaminen sekä toiminnan tehostaminen ja ajanmukaistaminen. Peruskorjattu Rauman kampus otettiin käyttöön elokuussa 2015. Porin kampuksen rakentaminen Asema-aukiolle eteni vuonna 2016 aikataulussaan. Tämän hetkisen arvion mukaan muutto tapahtuu suunnitellun aikataulun mukaisesti touko-heinäkuussa 2017, jolloin suunniteltu keskittäminen on saatu päätökseen myös Porissa. SAMKin uuden Porin kampuksen aulaan toteutetaan kuvanveistäjä Heli Ryhäsen teos Pistokas. Toteutettava teos valittiin taidekilpailun tuloksena kolmen palkitun työn joukosta. SAMK teki päätöksen kilpailuraadin esityksen sekä opiskelijoiden ja arkkitehdin lausuntojen perusteella. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA SAMKin kansainvälistyminen on edennyt tilikauden aikana lisäämällä kansainvälisten hankkeiden määrää ja volyymiä. Erityisen merkittävät avaukset tehtiin kahden strategisen partnerin kanssa: •

Changzhoun kaupungin Wuzinin alueelle vuoden 2015 aikana perustettu SAMK China Campus kiihdyttää suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä alueelle perustetun toimiston avulla. Yhtenä tuloksena toiminnasta SAMKin hyvinvointi ja terveys -osaamisalue on lokakuussa 2016 allekirjoittanut kaksoistutkinto (Double Degree) -yhteistyösopimuksen Changzhoun yliopiston hoitotyön tiedekunnan kanssa. Tavoitteena on, että Changzhoun yliopiston opiskelijat suorittavat SAMKissa maksullisena koulutuksena suomalaisen EU-direktiivit täyttävän sairaanhoitajakoulutuksen. Kaksoistutkintosopimuksen mukaan osa tutkintoon hyväksytyistä opinnoista on suoritettu Kiinassa. Opiskelijavaihto voi toteutua myös koko 3,5-vuotisen tutkinnon suorittamisena SAMKissa, sillä syksyllä 2017 SAMK aloittaa englanninkielisen sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen.

Namibian teknillisen yliopiston (Namibia University of Science and Technology) kanssa 28.5.2015 allekirjoitetun strategisen yhteistyösopimuksen perusteella kehitetään yhteistä hanketoimintaa. Yhteishankkeissa kehitetään merenkulun, logistiikan ja resurssitehokkuuden liiketoimintamahdollisuuksia Namibiassa. Namibiassa on erittäin nopeasti kasvava kehittyvä infrastruktuuri (mm. Walvis Bayn kansainvälinen satama), joka luo kysynnän näiden alojen osaamiselle. Hankevolyymi yhteistyössä namibialaisten partnereiden kanssa on pysynyt korkealla ulkoministeriön (UM) HEI-ICI rahoituksen sekä TEKESin ja UM:n Business with Impact (BEAM) -ohjelman rahoituksen turvin.

Strategiassa merkittävässä roolissa on englanninkielisten amk-tutkintokoulutusten lisääminen koulutustarjontaan. Tätä on toteutettu etupainotteisesti jo syksyllä 2017 alkavien koulutusten osalta, kun haettavana olivat uusina ohjelmina Industrial Management, Logistics, Nursing sekä Sea Captain.

LAATU Satakunnan ammattikorkeakoululla on käytössään ISO 9001:2008 standardin mukainen laatujärjestelmä. SAMKissa tehtiin maaliskuussa 2016 DNV:n toimesta auditointi, jossa ei todettu poikkeamia. SAMKin laatujärjestelmä on tarkoitus uudistaa vuoteen 2018 mennessä vastaamaan ISO 9001:2015 standardia. Vuoden 2015 lopulla tehdyssä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditoinnissa Satakunnan ammattikorkeakoulu sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 29.2.2016 alkaen. Karvin mukaan SAMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Koko ammattikorkeakoulukentän rahoitusta on pienennetty noin 120 miljoonalla eurolla vuodesta 2013 lähtien osana valtiontalouden säästötoimia. Satakunnan ammattikorkeakoulun OKM:ltä saama rahoitus on pienentynyt vuositasolla noin 9 miljoonaa euroa vuoden 2012 tasosta vuoteen 2016 mennessä, mikä tarkoittaa noin 25 %:n laskua rahoitukseen.

15


Vuonna 2013 yhtiön hallituksen linjaamat noin 6,5 miljoonan euron säästötoimenpiteet on toteutettu suunnitellusti. Säästöistä merkittävä osa on kohdistunut henkilöstömenoihin. Lisäksi merkittäviä säästöjä on saavutettu mm. toimitilojen käyttöä tehostamalla ja kilpailuttamalla palveluita. Tasavallan uusi hallitus linjasi syksyllä 2015 ammattikorkeakouluille merkittävät säästötavoitteet myös tuleville vuosille. Ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen vuodelle 2016 tehtiin 25 miljoonan euron lisäleikkaus ja perusrahoituksen indeksikorotukset jäädytettiin vuosille 2016 - 2019. SAMKin hallitus on linjannut tavoitteeksi vuosittaisen 0-tasoisen tuloksen, mikä tarkoittaa sopeuttamistoimien jatkamista tarvittaessa uudelle perusrahoituksen tasolle. Vuonna 2014 käyttöön otettua rahoitusmallia on uudistettu vuonna 2016 siten, että vuoden 2017 rahoitus on jo määräytynyt uudistetun rahoitusmallin mukaisesti. OKM:n päätös SAMKin mittarirahoituksen kokonaismäärästä osoittaa positiivista kehitystä suhteellisessa osuudessa rahoitusmallin muutoskohdassa. SAMKin rahoitusosuus on kasvanut 3,56 prosentista vuonna 2016 3,72 prosenttiin vuonna 2017. Voidaan todeta tapahtuneen tavoiteltua kehitystä toiminnassa vuodesta 2015 vuoteen 2016 uusittujen rahoitusmittarien suhteen laskettuna. Rahoitusmallin pohjana olevat toiminnalliset tunnusluvut paranivat vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 monelta osin. Suoritettujen tutkintojen kokonaismäärä nousi 3,3 % vuonna 2016. Erityisen ilahduttavaa oli avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden merkittävä kasvu. Opiskelijoiden kokemus opetuksen laadusta säilyi opiskelijapalautteen perusteella edelleen hyvänä. Vertailutiedon mukaan (AVOP 2016) Satakunnan ammattikorkeakoulu oli Suomen paras ammattikorkeakoulu opetuksen ja oppimisen laadussa. Arvion ovat tehneet valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat. Toiminnallisina tuloksina on seurattu myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Satakunnan ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen vuosille 2013–2016 perustuvia määrällisiä tavoitteita ja tunnuslukutavoitteita, jotka pitää ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaisesti raportoida vuodesta 2015 lähtien osana toimintakertomusta. Satakunnan ammattikorkeakoulun liikevaihto vuonna 2016 oli 31,5 milj. euroa, missä on vuoteen 2015 verrattuna laskua 2,7 milj. euroa. Merkittävin osa liikevaihdon laskusta selittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen pienenemisellä noin 2,1 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2015. Vuonna 2016 SAMK sai rahoitusta OKM:ltä 28,3 miljoonaa euroa, mikä sisältää perusrahoitusta 27,2 miljoonaa euroa, perusrahoituksen osana saatavaa strategiarahoitusta 0,7 miljoonaa euroa sekä 0,4 miljoonaa euroa vuosittaista lisäpaikkarahoitusta, jolla katetaan 61 lisäaloituspaikan rahoitus seuraavan kolmen vuoden ajan. TKI-toiminnan volyymi vuonna 2016 laski 2,1 miljoonaan euroon haastavasta toimintaympäristöstä johtuen. Muu maksullinen palvelutoiminta pysyi edellisvuoden tasolla ollen 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yhtiön taloudellinen tulos oli olosuhteisiin nähden kohtuullinen. Maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät erittäin hyvällä tasolla. Suomen hallitusohjelma ja siihen kirjattu säästövelvoite ammattikorkeakouluille aiheuttavat kuitenkin edelleen paineita yhtiön talouteen. Sopeuttamistoimet ja toiminnan tehostaminen on saatu toteutettua pääosin etupainotteisesti. Tilikauden toiminnallinen tulos oli 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Tätä saatiin kompensoitua sijoitustoiminnan noin 0,3 miljoonan euron nettotuotoilla. Tilikauden tappio oli vajaa 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut: 2016 2015 2014 2013 Liikevaihto yhteensä (M€) 31,5 34,2 38,7 41,8 OKM perusrahoitus (M€) 28,3 30,4 34,7 37,3 Muu liikevaihto (M€) 3,2 3,8 4,0 4,5 Tilikauden voitto/tappio (M€) -0,2 1,3 2,9 2,5 Tilikauden voitto- % -0,5% 3,8% 7,4% 6,0% Oman pääoman tuotto- % -0,6% 5,3% 13,0% 13,1% Sijoitetun pääoman tuotto % -0,6% 5,3% 13,1% 13,1% Omavaraisuusaste (%) 86,7% 87,5% 82,1% 81,8% Quick ratio 6,7 7,7 5,5 5,4 Vuosien 2014 ja 2013 liikevaihto ja OMK perusrahoitus eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin vuosiin, koska perusrahoitus piti aiemmin sisällään arvonlisäverokompensaation, joka kirjattiin ennen vuotta 2015 liikevaihtoon.

16


SAMKin ja OKM:n välisen sopimuksen 2013–2016 määrälliset tavoitteet (keskim. 2013–2016) ja toteumat Toteuma OKM tavoite 2016 2015 2014 2013 2013–2016 Suoritetut tutkinnot yhteensä 1 036 1 003 986 1 053 990 AMK-tutkinnot Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liike talouden ja hallinnon ala

953 927 906 971 42 44 51 51

930 45

257

251

248

274

270

41

39

21

46

35

Tekniikan ja liikenteen ala

252

248

285

259

275

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

340

330

282

327

280

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Luonnontieteiden ala Ylemmät AMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä

21 15 19 14 83 76 80 82

25

201

182

201

181

120

Suomesta lähteneiden tai Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk)

230

290

304

341

390

60

SAMKin ja OKM:n välisen sopimuksen 2013–2016 tunnuslukutavoitteet (tavoite vuonna 2016) ja toteumat Toteuma OKM tavoite 2016 2015 2014 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot / opetus- ja t&k-henkilökunta Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus (%) Julkaisut / opetus- ja t&k-henkilökunta

3,83

3,65

3,22

3,16

3,7

50 %

50 %

48 %

42 %

40 %

1,23 1,22 1,08 0,7

0,5

Henkilökunnan kv-liikkuvuus / opetus- ja t&k-henkilökunta Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus

0,44

1

2,43 % 2,20 % 3,10 % 2,40 %

11,00 %

Ulkopuolinen TKI-rahoitus / kokonaisrahoitus

6,60 % 8,20 % 6,60 % 7,90 %

10,00 %

0,63

0,61

0,54

Muut toiminnalliset tunnusluvut Toteuma 2016 2015 2014 2013 55 opintopistettä suorittaneet opiskelijat (kpl) 2994 1 978 1 871 1 525 Ulkopuolinen TKI-hankerahoitus (tuhatta euroa)

2 070

2 822

2 543

3 306

Julkaisut (kpl)

306

310

304

215

Henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus (väh. 5 päivää, kpl)

156

155

151

136

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

11 196

4 950

2 185

1 321

Huom. Laskentaperusteet muuttuneet

17


YHTIÖN HENKILÖSTÖ Tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 398 henkilöä (400 vuonna 2015, 437 vuonna 2014). Näistä vakinaisia oli 312 (316, 345) henkilöä ja määräaikaisia 86 (84, 92) henkilöä. Naisia henkilöstöstä oli 60 % (59 %, 58 %). Opetustehtävissä henkilöstöstä oli 223 (229, 258) henkilöä ja tutkimus- ja kehittämis- sekä muissa tehtävissä 175 (171, 179) henkilöä. Päätoimista henkilöstöä oli 371 (374, 414) ja sivutoimista 27 (26, 23). Henkilötyövuosina laskettuna henkilökunnan kokonaistyöpanos oli 362 (369, 403) henkilötyövuotta, joista opetukseen kohdentui 217 (236, 252) henkilötyövuotta, tutkimus- ja kehittämis- sekä muihin tehtäviin 145 (133, 151) henkilötyövuotta. SAMK on sitoutunut strategiansa mukaisesti panostamaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuonna 2016 kehittämistoimenpiteet keskittyivät seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: • Työhyvinvointikyselyn käsittely avoimissa keskustelutilaisuuksissa työyhteisöittäin sekä työhyvinvointikyselystä esiinnousseiden kehittämiskohteiden toimeenpano • Työnohjauksen käyttäminen kehittämisen välineenä • Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen erityisesti ennakoivaan työterveyshuoltoon liittyen • Digitaalisen opettajuuden kehittäminen • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen SAMKissa tehtiin vuonna 2016 kolmannen peräkkäisen koko henkilöstöä koskevan QPS Nordic työhyvinvointikyselyn tilalla Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely. Kyselyyn vastasi 58 % (64 %, 60 %) henkilöstöstä. Kyselyn perusteella mitattu työhyvinvointi-indeksi 13,5 (arviointiasteikko 0-20) ei ole suoraan verrattavissa edellisvuosien indekseihin (3,46; 3,39, arviointiasteikolla 1-5). Vertailuaineiston mukainen koulutusorganisaatioiden keskimääräinen työhyvinvointi-indeksi on 13,9.

18


Syksyllä 2016 uusitussa merenkulun simulaattorissa on viisi komentosiltaa ja yksi konehuone. Yksi komentosilloista on 360-mallia, eli huoneessa näkee sekä eteen että taakse.

YHTIÖN HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen ammattikorkeakoululain mukaan hallituksen jäsenmäärä on 7-9 jäsentä, joista kaksi kuuluu ammattikorkeakouluyhteisöön (opiskelijakunnan ja henkilöstön edustaja). Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat ovat osakassopimuksessa sopineet, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Näistä 2 jäsentä on ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakouluyhteisöstä. Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin erikseen 2 jäsentä ja Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin erikseen yhden jäsenen sekä elinkeinoelämä yhteisesti 1 jäsenen. Yhtiön hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2016. Yhtiön hallituksen jäsenet: Anttivesa Knuuttila puheenjohtaja Kaarina Nurmi jäsen ja varapuheenjohtaja 23.5.2016 asti Erja Starck jäsen 23.5.2016 alkaen, varapuheenjohtaja 25.7.2016 alkaen Jussi Hyppölä jäsen Pertti Koivumäki jäsen Outi Kontio jäsen Anne Liinamaa jäsen Ismo Trast jäsen Anu Vartiainen jäsen Ida Talvinen jäsen 4.5.2016 asti Ilkka Heikinniemi jäsen 4.5.2016 alkaen Yhtiön toimitusjohtaja, rehtorina on toiminut MMT, dos. Juha Kämäri.

19


Yhtön johtamisen tukena valmistelevana elimenä toimii johtoryhmä, joka koordinoi ja yhteen sovittaa toimintayksiköiden toimintaa. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2016: Juha Kämäri Rehtori, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Anne Pohjus Vararehtori, opetus Cimmo Nurmi Vararehtori, TKI Jyrki Palojärvi Talous- ja hallintojohtaja, 1.11.2016 alkaen Tommi Tamminen Talous- ja hallintojohtaja, 18.9.2016 asti Tuula Rouhiainen-Valo Johtaja, Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue Timo Mattila Johtaja, Palveluliiketoiminta-osaamisalue Jaana Vase Johtaja, Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue Petteri Pulkkinen Johtaja, Teknologia-osaamisalue

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Vieraskielisten koulutusten yhteishaku päättyi tammikuun lopulla 2017. SAMKiin oli ensisijaisia hakijoita yli 300 ja hakijoita yhteensä oli n. 650. Aloituspaikkoja kohti vetovoima oli keskimäärin 1,9 ensisijaista hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 51 maasta − Suomesta 42 %, muualta EU/ETA-alueelta 19 % ja EU/ETA-alueen ulkopuolelta 39 %. Suomen jälkeen hakijoita oli eniten Nigeriasta, Bangladeshista, Ghanasta, Virosta, Ranskasta, Britanniasta ja Irlannista. SAMKissa hakijamäärät pysyivät hyvällä tasolla, vaikka valtakunnallisesti hakijamäärät laskivat johtuen lukukausimaksujen käyttöön ottamisesta. SAMK ottaa lain velvoitteiden mukaisesti tänä vuonna käyttöön lukuvuosimaksut EU/ETAalueen ulkopuolelta saapuville opiskelijoille. Maksut koskevat englanninkielisessä tutkintokoulutuksessa syksyllä 2017 aloittavia uusia opiskelijoita. Lukuvuosimaksu tulee olemaan 7000 euroa (AMK-tutkinto) tai 8000 euroa (Master-tutkinto). Samaan aikaan SAMKissa

20


Vuoden 2016 yrityskiihdyttämöyrittäjä Bistro Bayn Laura Yläkorpi vaihtoi koneet ruuanlaittoon ja perusti yhdessä Niko Kluuskerin kanssa ravintolan Uuteenkaupunkiin.

otetaan käyttöön apurahamenettely, joka kytketään opinnoissa menestymiseen, erityisesti 55 opintopisteen saavuttamiseen lukuvuoden aikana. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Julkiseen talouteen ja ammattikorkeakouluihin kohdistuu merkittäviä paineita myös tulevina vuosina. Suomen uusi hallitusohjelma ja siihen kirjattu säästövelvoite ammattikorkeakouluille aiheuttavat paineita SAMKin tulevien vuosien talouteen. Aiempien mittavien rahoitusleikkausten lisäksi uudessa hallitusohjelmassa perusrahoituksen indeksikorotukset jäädytettiin vuosiksi 2016 –2019. Lisäksi ammattikorkeakoulujen vuoden 2016 rahoitusraamiin tehtiin 25 miljoonan euron lisäleikkaus, joka näyttää jäävän pysyväksi. Oman haasteensa tuo vuoden 2017 alusta uudistunut rahoitusmalli, jossa valtion koulutus-, tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteita tukevan strategiarahoituksen osuus kasvaa 2,5 prosentista 6 prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Tämä kasvattaa kokonaisrahoituksen harkinnanvaraista osuutta (5 %-yksikköä, 1 %-yksikkö erityisiin alakohtaisiin tutkintomääriin perustuvaa) merkittävästi, mikä vähentää tulevan rahoituksen ennakoitavuutta, vaikka säädöksiin kirjattiinkin useita huomioon otettavia tekijöitä. Olennainen osa tehostamistoimia ovat tehokkaat ja toiminnalliset tilaratkaisut. Osana kampusratkaisuja SAMK tulee tulevina vuosina investoimaan merkittävästi sekä ajantasaisiin oppimisympäristöihin että niitä tukevaan infrastruktuuriin ja henkilöstön työskentelytiloihin. Rahoituksellisen liikkumavaran pitämiseksi sijoitustuottojen kannalta sopivana SAMK tulee tekemään merkittävän osan kampusinvestoinneistaan leasing-rahoituksella. Muutto uudelle Porin kampukselle ajoittuu touko-heinäkuulle 2017. Kampuksen valmistuttua rakennuttajana toimiva Citycon Oyj siirtää kiinteistön omistuksen Hemsö Fastighets AB:lle vuonna 2015 solmitun kaupan mukaisesti. Vuokran määrä on sidottu tarjouspyynnön mukaisesti elinkustannusindeksiin.

21


TASE Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus 2388924-4 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 73 696,33 132 159,22 Aineelliset hyödykkeet 2 554 406,70 929 567,71 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 11 072,50 11 071,5 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 639 175,53 1 072 798,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 1 385 154,61 722 432,44 Lyhytaikaiset saamiset 11 176 952,49 28 581 178,52 Rahat ja pankkisaamiset 1 755 671,92 2 375,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 27 797 845,31 29 305 986,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 437 020,84 30 378 785,24 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 281 000,00 1 281 000,00 Muut rahastot 14 390 100,00 14 390 100,00 Edellisten tilikausien tulos 10 896 043,34 9 587 257,52 Tilikauden tulos -170 234,08 1 308 785,82 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 396 909,26 26 567 143,34 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 107 170,00 107 170,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0,00 55,00 Ostovelat 863 250,82 820 577,27 Velat saman konsernin yrityksille 237 432,70 205 074,23 Muut velat 955 684,34 1 011 747,8 Siirtovelat 1 876 573,72 1 667 017,60 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 932 941,58 3 704 471,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 437 020,84 30 378 785,24

22


TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

2016

2015

31 499 832,28

34 206 792,10

176 533,11

142 145,78

-1 458 185,96 -22 580 751,88 314 933,98 7 770 122,94

-1 469 209, 17 -23 162 124,27 -191 847,39 -8 222 847,57

-447 629,37

1 302 909,48

282 472,52

5 876,34

-170 234,08

1 308 785,82

-170 234,08

1 308 785,82

-170 234,08

1 308 785,82

23


SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU • Koulutuspaikkakunnat: 4 • Kampukset: 5 (kesästä 2017 alkaen 4) • Tutkinto-opiskelijoita: 5 853 • Avoimen AMK:n opiskelijoita: 1 170 • Henkilökuntaa 2016: 398 • AMK-tutkinnon koulutusohjelmat: 21 • Ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelmat: 10 • Englanninkieliset koulutusohjelmat: 4 • AMK-tutkinnon suorittaneita 2016: 953 • Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneita 2016: 83 • AMK-tutkinnon suorittaneita kautta aikojen: yli 18 000

www.samk.fi

SAMK vuosikertomus 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you