Page 1

Tekniikka ja merenkulku Ylempi ammattikorkeakoulututkinto • Automaatioteknologia • Hyvinvointiteknologia 60 opintopistettä Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (ylempi amk) | Master of Engineering

Uusi mahdollisuus työuralla etenemiseen Jos olet ollut vähintään kolme vuotta työelämässä, sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylemmät AMK-tutkinnot tarjoavat mahdollisuuden edetä ammattikorkeakouluväylällä ja työelämässä. Tutkin­non suorittaminen tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa­suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisiin työelämän kehittämis- ja johtotehtäviin­, joissa vaaditaan syvällistä tietoa asianomaiselta alalta sekä kykyä soveltaa tutkimustietoa käytäntöön. Tärkeänä osana opintoja on opinnäytetyö, työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään omalle työpaikalle tai työnantajalle.

HAKUAIKA 7.3.–12.4.2011


Automaatioteknologian koulutusohjelma 60 opintopistettä Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (YLEMPI AMK) | Master of Engineering

AUTOMAATIO TYÖLLISTÄÄ ALAN HUIPPUOSAAJIA Automaatioteknologian koulutusohjelma valmentaa insinööri­n ­(­AMK) tutkinnon suorittaneita monenlaisiin kehittämis- ja asiantuntija­tehtäviin. Koulutusohjelma syventää ja laajentaa konenäön, automaatiojärjestelmien ja -ohjelmistojen laadun­ hallinnan, mittaus- ja säätötekniikan sekä simuloinnin osaamistasi sekä lisää valmiuksiasi työhön automaatioteknologiaan liittyvän tuotekehityksen parissa. Automaatioteknologian koulutusohjelman suoritettuasi voit toimia automaatioteknologiaan liittyvien palvelujen tuotteistamisen­ ja käytön eri vaiheissa ja tehtävissä kuten tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, suunnittelussa, projektien toteuttamisessa, myynnissä, testauksessa ja arvioinnissa sekä johtotehtävissä yritysten, yhteisöjen tai muiden organisaatioiden palveluksessa. Opinnot kestävät työn ohessa opiskellen noin 2 vuotta. Opiskelu muodostuu lähiopiskelusta, ohjatusta etäopiskelusta ja

itsenäisestä opiskelusta. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englanniksi. Koulutus alkaa syyskuussa 2011. Valintakokeessa, joka järjestetään Porissa, on haastattelu ja siinä käydään läpi etukäteen tehty tehtävä. Hakuohjeet ja tiedot tehtävästä löytyvät osoitteesta www.samk.fi/ylempiamk Pohjakoulutusvaatimukset Insinöörin AMK-tutkinto seuraavista koulutusohjelmista: automaatio­tekniikka, sähkötekniikka, konetekniikka, mekatroniikka tai tietotekniikka. Lisätietoja koulutusohjelmasta Koulutusohjelmajohtaja Petteri Pulkkinen, puh. 044 710 3296 tai sähköposti petteri.pulkkinen@samk.fi

opinnäytetyö on opintojen ydin Opintojen laajin kehittämistehtävä on opinnäytetyö, jota ohjaa Satakunnan ammattikorkeakoulun puolesta alan asiantuntijaopettaja. Koulutus on työelämälähtöistä eli kehittämistä edellyt­ tävät asiat nousevat yrityksestä. Yrityksen toivotaan tukevan opiskelijaa opiskelun ja kehittämishankkeen aikana. Automaatioteknologiassa on tehty mm. seuraavat opinnäytetyöt: • • • • • • •

Keskitetty tiedonkeruu ja raportointijärjestelmä Mac OS X -koulutustuotteen ja oppimisympäristön suunnittelu Paineastiamallin automaattinen konfigurointi Paperikoneen märkäosan ohjattavuuden optimointi Paperitehtaan sähköverkon mittausten hallinta Teollisuuspesukoneiden ohjelmiston kehitys Tuotetiedon ja sähköisen kaupankäynnin www-julkaisuympäristön kehittäminen

Hyvinvointiteknologiassa on tehty mm. seuraavat opinnäytetyöt: • • • • • • • • •

Osaamisen siirto tiedeyhteisöltä yrityksille; case: biotieteen ja lääketieteen grid-infrastruktuurit Personoidut mobiilipalvelut ihmisen arjessa ja liikkumisessa Realistinen hyvinvointiteknologia kotona asumisen mahdollistajana Seudullinen yhteistyö hyvinvointipalveluissa – Porin seudun vanhustenhuollon laatujärjestelmä Sähkömagneettisen säteilyn vaikutukset ihmisiin Tekonivelpotilaan seurantajärjestelmän käyttöönotto kirurgisessa sairaalassa Leikkaussalin perehdytysohjelma multimediaympäristössä Henkilöstövoimavarat kilpailutekijänä Yhteispalvelulla asiakkaan aktivointiin – Uuden toimintamallin määrittely teknologian tuella ja prosessin arviointi


Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 60 opintopistettä Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (YLEMPI AMK) | Master of Engineering

ESTEETTÖMYYS JA SAUMATTOMUUS HYVINVOINTITEKNOLOGIASSA Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma valmentaa sekä ­tekniikan että sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorit­ taneita vaativiin hyvinvointiteknologian kehittämis-, tutkimus-, tuote­kehitys- ja asiantuntijatehtäviin sekä johtotehtäviin yritysten, julkisen sektorin tai muiden organisaatioiden palveluksessa. Opinnot suoritettuasi osaat innovatiivisesti kehittää, testata, ottaa käyttöön ja arvioida esteettömyyttä ja saumattomuutta edistäviä hyvinvointiteknologian ratkaisuja, joissa lähtökohtana ovat käyttäjälähtöisyys, dialogisuus ja kestävä kehitys. Osaat hyödyntää moniammatillisia ja monikulttuurisia verkostoja myös kansainvälisesti. Saat valmiudet hyvinvointiteknologian muutosja kehitystarpeiden ennakointiin. Syvennät projekti­hallinnan taitojasi hyvinvointitaloudessa, osaat arvioida hankkeiden ­vaikuttavuutta sekä tunnistat hyvinvointiteknologiaan liittyvät riskit sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuut. Opinnot kestävät työn ohessa opiskellen noin 2 vuotta. Opiskelu­muodostuu lähiopiskelusta, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta­. Koulutus alkaa syyskuussa 2011. Valintakokeessa, joka järjestetään Porissa, on kirjallinen osuus ja haastattelu. Hakuohjeet ja valintakoetiedot löytyvät osoitteesta­ www.samk.fi/ylempiamk Lisätietoja koulutusohjelmasta Koulutusohjelmajohtaja Ismo Trast, puh. 044 710 3297 tai sähköposti ismo.trast@samk.fi

UUSI TUTKINTO VEI KANSAINVÄLISIIN TEHTÄVIIN Saara Värttö oli etsinyt jo jonkin aikaa oikeaa tapaa opiskella ICT-alaa, koska hän koki tarvetta syventää tietämystään työnsä puolesta. Hän kiinnostui erityisesti Hyvinvointiteknologian koulutus­ohjelmasta, koska sitä opiskellessa hän pääsi näkemään informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden soveltamista uudenlaisiin haasteisiin ja ratkaisuihin, joissa voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. – Lisäksi tuntui hienolta, kun sain itselleni toisen oikean tutkinnon­erillisten kurssitodistusten sijaan. Työn ja opiskelun yhdistäminen vaatii aina omat ponnistelunsa, niin myös Saaralla. – Kurssien aiheet olivat mielenkiintoisia ja omaa työtä tukevia, joten se motivoi jaksamaan. Monet harjoitustyöt sain tehtyä omaan työhöni liittyvistä aiheista. On erittäin tärkeää, että työnantaja suhtautuu myötämielisesti opintoihin ja ihanteellista, kun oppimaansa voi hyödyntää työssään. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan lähtevillä on usein myös ajatuksissa edistää uraansa opintojen avulla­. Saaran kohdalla tavoite toteutui hyvin, sillä hän näki noin puoli vuotta valmistumisensa jälkeen ilmoituksen ICT-alan asian­ tuntijan paikasta Suomen Ulkoministeriön rahoittamassa maaseudun kehittämisprojektissa Mosambikissa. Saaran pitkäaikainen toive työskentelystä Afrikassa innosti hakemaan työpaikkaa, jonka hän myös sai.

Ratkaisevaa uuden haasteellisen työpaikan saamisessa oli tuore ylempi ammattikorkeakoulututkinto hyvinvointiteknologiasta, jota arvostettiin paljon. Olen viihtynyt erittäin hyvin ja työni on todella antoisaa ja merkityksellistä – työtä köyhyyden vähentämiseksi ja mosambikilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Saara Värttö


TYÖNANTAJALLE HYÖDY TYÖNTEKIJÄSI YLEMMÄSTÄ AMK-TUTKINNOSTA

KOULUTUSOHJELMASTA LYHYESTI

Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempi AMK-tutkinto tarjoaa etuja niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiuksia vaativiin työelämän kehittämistehtäviin, johtamiseen ja suunnitteluun. Koulutuksen taustalla on työelämälähtöinen ja käytäntöön painottuva ajattelu, jossa uutta tietoa sovelletaan oman työympäristön kehittämiseksi.

• siihen sisältyvine harjoitustehtävineen antaa työnantajalle mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun asiantuntijoita toimintansa kehittämisessä • on hyvä väylä yrityksen henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja laajentamiseen • antaa saman pätevyyden kuin yliopiston tai korkeakoulun maisterin tutkinto, mutta on sitä lähemmin yhteydessä työelämään. Ylempään AMK-tutkintoon voi hakeutua ammattikorkeakoulun perustutkinnon jälkeen. Opinnot kestävät normaalin työssä­ käynnin ohella noin 2 vuotta monimuoto-opiskeluna, joka sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Pohjakoulutus­ vaatimuksena on insinöörin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

4 samk.fi

Opiskelun aikana opiskelija tekee työyhteisöönsä soveltavia harjoitustehtäviä, jotka pyritään räätälöimään yrityksen tai yhteisön tarpeisiin. Opintojen laajin kehittämistehtävä on opinnäytetyö, jota ohjaa Satakunnan ammattikorkeakoulun puolesta alan asiantuntijaopettaja. Koulutus on työelämälähtöistä, eli kehittämistä edellyttävät asiat nousevat yrityksestä. Yrityksen toivotaan tukevan opiskelijaa opiskelun ja kehittämishankkeen aikana. Opiskelun myötä sekä opiskelijalla että yrityksellä on mahdollisuus luoda uusia verkostoja opiskelijoiden työnantajien kesken. Koulutettavan työntekijän asiantuntijuuden kehittyminen antaa yritykselle entistä paremmat kilpailuasetelmat ja avaimet uudistumiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Hakutoimisto | Tiedepuisto 4, 28600 Pori Puhelin (02) 620 3033 | hakutoimisto@samk.fi | www.samk.fi/haku

SAMK Tekniikka ja merenkulku 02/2011 1p. | Taitto: Päivi Lahdelma

YLEMPI AMK-TUTKINTO

SAMK Tekniikka ja merenkulku Ylempi AMK-koulutus 2011  

Tutustu Satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikan ja merenkulun tarjoamaan ylempään AMK-koulutukseen. Haussa 7.3. - 12.4.2011 ovat tarjolla A...

SAMK Tekniikka ja merenkulku Ylempi AMK-koulutus 2011  

Tutustu Satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikan ja merenkulun tarjoamaan ylempään AMK-koulutukseen. Haussa 7.3. - 12.4.2011 ovat tarjolla A...

Advertisement