Page 1

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT

LAAJENNA OSAAMISTASI Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu niille työelämässä oleville ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Satakunnan ammattikorkeakoulussa voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon seuraavissa koulutusohjelmissa: • hyvinvointiteknologia • kuntoutus • sosiaaliala • terveyden edistäminen.

HAKUAIKA 7.3. - 12.4.2011


Hyvinvointiteknologiankoulutusohjelma 90 OPINTOPISTETTÄ

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa korostuvat omaehtoinen terveyden edistäminen, erilaiset teknologiset ratkaisut ja langattomuus. Tämä edellyttää asiantuntijoilta valmiuksia ennakoida alan kehittämistarpeita sekä tutkia ja kehittää hyvinvointipalveluita teknologiaa hyödyntäen. NÄITÄ OPISKELET Koulutus koostuu hyvinvointiteknologian ja sen kehittämistoiminnan opinnoista sekä johtamisen opinnoista. Koulutus antaa valmiudet hyvinvointiteknologian muutos- ja kehitystarpeiden ennakointiin ja innovatiiviseen kehittämiseen. Opintojaksoilla käsitellään esteettömyyttä edistäviä hyvinvointiteknologian ratkaisuja, joissa lähtökohtana ovat käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys.

TYÖTEHTÄVÄT Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia asiantuntijatehtävissä, esimiestehtävissä tai erilaisissa kehittämistehtävissä. POHJAKOULUTUS VAATIMUKSET Hyvinvointiteknologian ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille: fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja(AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK). Koulutukseen voi hakeutua myös henkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon lisäksi muu soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutus toteutetaan yhdessä SAMKin tekniikan ja merenkulun toimialan kanssa. HAKU Valintakoe järjestetään Porissa 30.5.2011. Valintakokeeseen liittyvä oheislukemisto julkaistaan samk.fi -sivuilla yhteishaun alkaessa. Aloituspaikkoja on 20, joista 10 on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

SYVENNÄ OSAAMISTASI

Kuntoutuksenkoulutusohjelma 90 OPINTOPISTETTÄ

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Koulutusohjelmassa tarkastellaan kuntoutusta ja kuntoutumista niin eri-ikäisten asiakkaiden kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Kuntoutusalalla on tyypillisesti paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja koulutuksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden yritysosaamista. Koulutus antaa valmiudet lähijohtamiseen sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointiin ja ohjaamiseen. NÄITÄ OPISKELET Kuntoutuksen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot koostuvat kuntoutuksen asiantuntijuutta syventävistä opinnoista, johtamisopinnoista sekä työelämälähtöisestä opinnäytetyöstä. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Opinnot on mahdollista suorittaa 1,5–2 vuodessa työn ohella opiskellen.

TYÖTEHTÄVÄT Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia kuntoutuksen vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimiestehtävissä tai erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen. POHJAKOULUTUSVAATIMUKSET Kuntoutuksen ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille: fysioterapeutti(AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. HAKU Valintakoe järjestetään Porissa 31.5.2011. Aloituspaikkoja on 10.


Sosiaalialankoulutusohjelma 90 OPINTOPISTETTÄ

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomiylempiamk

Sosiaalialan koulutusohjelman painopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Lasten, nuorten ja perheiden päihde-, mielenterveys-, käyttäytymis- ja vuorovaikutusongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viime vuosina yhteiskunnallisen epävarmuuden kasvaessa. Opinnoissa syvennetään ammatillista osaamista vaikeutuvien ja muuttuvien lasten suojelun, kasvatuksen ja perhetyön ongelmien kohtaamisessa ja niihin vastaamisessa sekä kasvatus- ja sosiaalialan kehittämis- ja johtamisosaamista. NÄITÄ OPISKELET Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun ja perhetyön, päihde- ja mielenterveystyön sekä kehittämisen ja johtamisen opinnoista. Opintoihin sisältyy työelämälähtöinen ja kehittämistehtävänä toteutettava opinnäytetyö, jonka laajuus on kolmasosa opinnoista. Koulutusohjelman painopistetehtävissä työskentelevät voivat kytkeä opintojaan oman työnsä kehittämiseen.

Opinnot voi suorittaa noin 2 vuodessa työn ohessa opiskeltaessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen verkkoopiskelua ja lähiopetuspäiviä. POHJAKOULUTUSVAATIMUKSET Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto on tarkoitettu sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille, ja riittävän työkokemuksen omaaville. HAKU Yksipäiväinen valintakoe järjestetään Porissa 30.-31.5.2011. Valintakokeeseen liittyvä oheislukemisto julkaistaan samk.fi -sivuilla yhteishaun alkaessa. Aloituspaikkoja on 16.

Terveyden edistämisenkoulutusohjelma 90 OPINTOPISTETTÄ

URASI SEURAAVA ASKEL

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveyden edistäminen ja terveyden edistämisen osaaminen korostuvat keskeisissä toimenpideohjelmissa Suomessa ja EU:ssa. Terveyden edistäminen edellyttää uudenlaista sekä alueellista että kansallista asiantuntijuusosaamista, hankeosaamista ja valmiutta erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin. NÄITÄ OPISKELET Koulutus koostuu terveyden edistämisen ja johtamisen opinnoista sekä työelämän kehittämisen opinnoista. Koulutuksessa syvennetään tutkimusosaamista ja vahvistetaan valmiuksia käynnistää erilaisia työelämän kehittämishankkeita ja -projekteja. Koulutuksessa on mahdollista syventää työterveyshuollon osaamista. Asiakokonaisuuksia ovat mm. väestön terveyden edistäminen, terveyden edistämisen vaikuttavuus, ennakointi ja palveluinnovaatio.

TYÖTEHTÄVÄT Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä tietoa asianomaiselta alalta, esimiestehtävissä tai erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä. POHJAKOULUTUSVAATIMUKSET Terveyden edistämisen ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille: fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK). Koulutukseen voi hakeutua myös henkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon lisäksi muu soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakoniaammatikorkeakoulun kanssa. HAKU Valintakoe järjestetään Porissa 31.5.2011. Aloituspaikkoja on 10.


Halu itsensä kehittämiseen sekä uusien tietojen ja taitojen hankkimiseen ajoi etsimään uusia haasteita opiskeluista. Ylemmän AMK:n tutkinto mahdollistaa johtotehtävien lisäksi toimimisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hyvinvointiteknologian valitsin, koska sisältö vaikutti hyvin laaja-alaiselta ja ajankohtaiselta. Koulutusohjelma on toteutettu työelämälähtöisesti niin, että omaa työtään on pystynyt hyödyntämään opiskeluissa ja opiskelussa saatua tietoa taas työelämässä. Anestesiasairaanhoitajan työssäni leikkausosastolla on käytössä paljon teknologiaa ja uutta kehitetään jatkuvasti. Hoitoprosessit muuttuvat jatkuvasti ja on ollut mielenkiintoista päästä pohtimaan mitä muutoksien takana on. Hyvinvointiteknologian opinnoissa oli virkistävää ja mielenkiintoista päästä vaihtamaan ajatuksia tekniikan puolen opiskelijoiden kanssa. Verkostoitumista pidänkin yhtenä opiskelun tärkeimmistä anneista. Marjo Haavisto Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK)

HAKIJALLE

TYÖNANTAJALLE

Ylemmät ammattikorkeakoulututkintomme tarjoavat erinomaisen väylän jo hankitun asiantuntijuuden syventämiseen ja työelämän innovaatioiden kehittämiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempi AMK-tutkinto tarjoaa etuja niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Ylempi ammattikorkeakoulutukinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Listätietoja: Hyvinvointiteknologia Arja Mäkinen puh. 044 710 3483 Kuntoutus Merja Sallinen puh. 044 710 3768

YLEMPI AMK-TUTKINTO • siihen sisältyvine projektitehtävineen antaa työnantajalle mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun asiantuntijoita toimintansa kehittämisessä • on hyvä väylä yrityksen ja henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja laajentamiseen • antaa saman pätevyyden kuin yliopiston tai korkeakoulun maisterin tutkinto, mutta on sitä lähemmin yhteydessä työlämään. Ylempään AMK-tutkintoon voi hakeutua ammattikorkeakoulun perustutkinnon jälkeen. Opinnot kestävät normaalisti työssäkäynnin ohella noin 2 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävä työkokemus alalta valmistumisen jälkeen.

Terveyden edistäminen Ritva Kangassalo puh. 044 710 3488 Sosiaaliala Satu Vaininen puh. 044 710 3865

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Hakutoimisto | Tiedepuisto 4 | 28600 PORI puh. (02) 620 3033 | hakutoimisto@samk.fi | www.samk.fi

SAMK Sosiaali- ja terveysalan ylemmät koulutusohjelmat  

Ylempi (AMK) -tutkinto, Sosiaali- ja terveysala

SAMK Sosiaali- ja terveysalan ylemmät koulutusohjelmat  

Ylempi (AMK) -tutkinto, Sosiaali- ja terveysala

Advertisement