Page 1


OPISKELUPAIKKA Pori 24 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTAPA Monimuotokoulutus OPINTOJEN SUUNNITELTU KESTO noin 3 vuotta POHJAKOULUTUS Sosiaali- ja/tai terveysalan toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Geronomi voi toimia vanhuspalvelujen koordinoijana, suunnittelijana, toteuttajana ja kehittäjänä. Geronomilla on laaja-alaiset valmiudet toimia vanhustyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. OPINNOT • vanhustyö, vanhenemiseen liittyvät ilmiöt, vanhustyön menetelmät, vanhustyön palvelujärjestelmä, vanhusten sairaudet ja sosiaaliset ongelmat, muistityö • johtaminen, hallinto ja kehittäminen • harjoittelu vanhustyön toimintaympäristöissä

Opintojen tavoitteena on kehittyä vanhustyön osaajaksi ja asiantuntijaksi, ymmärtää vanhusten kanssa tehtävän työn yhteiskunnalliset tavoitteet ja tehtävät sekä oppia luomaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. TULEVAT Työtehtävät Geronomi (AMK) voi toimia kuntatason asiantuntijana vanhustyössä, erilaisten järjestöjen palveluksessa, projekteissa, muistityössä, omais- ja läheispalveluissa sekä itsenäisenä yrittäjänä. Valintakoe Yksipäiväinen valintakoe järjestetään 28.–29.5.2012 Porissa. Valintakokeeseen valmistava tehtävä on nähtävissä SAMKin www-sivuilla hakuajan alkaessa. LISÄTIEDOT KOULUTUSOHJELMASTA Koulutusohjelmavastaava Päivi Kankaanranta paivi.kankaanranta@samk.fi, puh. 044 710 6221 www.samk.fi/vanhustyo


ALOITUSPAIKAT Pori ja Rauma, yhteensä 25 paikkaa (automaatiotekniikka 5, kone- ja tuotantotekniikka 5, logistiikka 5, sähkötekniikka 5, tuotantotalous 5) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTAPA Opintojen laajuus on 45–120 op. Monimuotokoulutuksena tarjottavat opinnot sopivat hyvin työn ohessa opiskeleville. Opinnot toteutetaan pääosin tietoverkkoja hyödyntäen ja kontaktitapaamisia on muutamana päivänä kuukaudessa, myös viikonloppuisin. OPINTOJEN SUUNNITELTU KESTO 1-3 vuotta POHJAKOULUTUS Vähintään opistoasteen teknikon tai insinöörin tutkinto. Työteknikon erikoisammattitutkinto ei tuota hakukelpoisuutta. Aikuiskoulutuksen yleiset valintaperusteet: www.samk.fi/aikuiskoulutus. Muuntokoulutuksen tavoitteena on nostaa teknikoiden ja vanhan opistotasoisen insinööritutkinnon suorittaneiden koulutustasoa vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää. Syksyllä 2012 aloittavat koulutusohjelmat ovat automaatiotekniikka (Pori), kone- ja tuotantotekniikka (Pori ja Rauma), logistiikka (Rauma), sähkötekniikka (Pori) ja tuotantotalous (Rauma). Aloitus kaikille ryhmille on Porissa. Ohjelmiin voivat hakeutua kaikki teknikon tai vanhan opistoinsinöörin tutkinnon tai sitä korkeamman asteen tutkinnon suorittaneet, tutkintonsa päivityksestä kiinnostuneet. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, AMK-insinööreille välttämättömiä, talous- ja johtamistaitoja kehittäviä opintoja. Lisäksi jokainen suorittaa oman alansa tutkintoon vaadittavia syventäviä opintoja ja tarpeen mukaan puuttuvia perusopintoja. Opinnot perustuvat jokaiselle laadittavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Sen mukaan opiskelun kesto voi yksilöllisesti vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen. VOIT HAKEA SEURAAVIIN KOULUTUSOHJELMIIN • automaatiotekniikka • kone- ja tuotantotekniikka • logistiikka • sähkötekniikka • tuotantotalous AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opinnoissasi syvennyt ohjausjärjestelmien, koneautomaation, prosessiautomaation ja ohjelmoinnin maailmaan. Opiskelet automaatiojärjestelmien suunnittelua, ohjaus- ja projektitoimintaa sekä kappaletavara- ja prosessiteollisuuden keskeisiä komponentteja ja ohjausperiaatteita. Lisätiedot: Lehtori Hannu Asmala, hannu.asmala@samk.fi, puh. 044 710 3306

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Kone- ja tuotantotekniikan ammattiopinnoissa opiskelet tuotantotekniikkaa, koneensuunnittelua, ohjausjärjestelmiä ja koneautomaatiota. Raumalla tarjoamme mahdollisuuden syventyä sulautettujen järjestelmien, yritysverkkojen ja etäkäyttöjen maailmaan, Porissa taas voimalaitoskäytön, virtauksen ja lämmöntuotannon maailmaan. Yhteistyötä tehdään metalliteollisuuden, telakoiden, offshore- ja automaatioalan yritysten sekä energiantuotantolaitosten kanssa. Lisätiedot: Yliopettaja Juha-Matti Kivinen, juha-matti.kivinen@samk.fi, puh. 044 710 3270 LOGISTIIKKA Logistiikan koulutusohjelman opinnoissa opiskelija saa laajat tiedot sekä tekniikasta että taloudesta. Logistiikka on kokonaisvaltaista materiaali- ja sitä tukevan tietovirran hallintaa. Saat valmiudet logistiikan tärkeimpiin tietotaidon osa-alueisiin, kuten hankintoihin, tuotannon suunnitteluun, kuljetuksiin ja varastointiin sekä näiden toimintojen yhteensovittamiseen tietotekniikkaa hyödyntäen. Lisätiedot: Lehtori Riitta Tempakka, riitta.tempakka@samk.fi, puh. 044 710 3639 SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkötekniikan koulutusohjelmassa keskitytään tarjoamaan sähköpätevyyksien hakemiseen tarvittavat opinnot. Opintojen aikana suoritetaan sähköturvallisuustutkinto, joka työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkötöitä. Lisätiedot: Yliopettaja Petteri Pulkkinen, petteri.pulkkinen@samk.fi, puh. 044 710 3296 TUOTANTOTALOUS Tuotantotaloudesta valmistuttuasi hallitset yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, laskentatoimen, markkinoinnin ja johtamisen osalta. Saat valmiudet toimia mm. uusien tuotteiden kehitystyössä, tuotteistamisessa ja tuotannon tehtävissä. Lisäksi pääset näkemään yritystoimintaa monesta näkökulmasta koulutuksen monipuolisuuden ansiosta. Lisätiedot: Koulutusjohtaja Liisa Karinen, liisa.karinen@samk.fi, puh. 044 710 3663 VALINTAKOE 21.5.2012 Porissa. www.samk.fi/tekniikan_alan_muuntokoulutus


Aikuiskoulutusesite  

Satakunnan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutustarjonta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you