Page 1

SAMK.FI

PÄIVITÄ ASIANTUNTEMUSTASI TYÖN OHESSA Suorita AMK-tutkinto joustavasti aikuiskoulutuksena!


AIKUISOPISKELIJANA SINULLA ON VALINNAN VARAA

Hoitotyö Kone- ja tuotantotekniikka

Verkko-opetus

Kuntoutusohjaus ja –suunnittelu

(Seuraava haku syksyllä 2013)

Liiketalous Sosiaaliala Tekniikan alan muuntokoulutus (Rakennustekniikka) Vanhustyö

Monimuoto-opiskelu, nykyaikaiset opetusmenetelmät ja verkko-opetuksen hyötykäyttö mahdollistavat sen, että opiskelu on mielekästä, palkitsevaa ja sitä voi tehdä työn ohessa.

Jatka nykyiseltä koulutuspohjalta AMK-tutkintoon ja siitä edelleen ylempään AMK-tutkintoon. Osaamisesi pysyy ajan tasalla.

Käytännönläheisyys

Hakuaika: 4.3.–3.4.2013 | www.samk.fi/aikuiskoulutus


Kone- ja tuotantotekniikka

Liiketalous

Kuntoutusohjausja suunnittelu

Hoitotyö

Sosiaaliala

Vanhustyö

Tekniikan alan muuntokoulutus

Ylemmät AMK-tutkinnot


HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) | 210 OP Terveydenhoitaja (AMK) | 240 OP (Suoritettava laajuus 60–90 OP)

Opiskeluun liittyy vahva työelämäyhteys. Tavoitteena on syventää omaa TYTTI TAMMINEN Sairaanhoitaja, Porin perusturva

ammatillista osaamista, kyetä eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, osata toimia hoitotyön asiantuntijana sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Kiinnostavaa opinnoissa on ol-

Pohjakoulutusvaatimus on sosiaali- ja terveysalan opistoasteen am-

lut se, kun hoitotyöstä on itsellä

matillinen perustutkinto (esim. sairaanhoitaja). Suoritettava laajuus,

vuosien työkokemuksen jälkeen

Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK): 60–90 op (1–1,5 vuotta

näkemystä ja kokemusta, asioita voidaan katsoa ja miettiä eri kantilta. Nyt koulussa

opintoja).

opittuja asioita osaa yhdistellä

Lisätietoja: Lehtori Arja Yli-Kovanen, puh. 044 710 3577,

hoitotyön käytäntöön eri tavalla

arja.yli-kovanen@samk.fi

kuin nuorempana opiskellessa. Kokemusten jakaminen opiskelutovereiden kanssa on ollut rikastuttavaa.

www.samk.fi/hoitotyo_aikuiset


KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Insinööri (AMK) | 240 OP

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen väylän opiskella insinööriksi. Koulutus on räätälöity erityisesti alueen elinkeinoelämää ja teollisuutta varten. Valmistunut insinööri hallitsee konetekniikan perusteet, tietoteknisten laitteiden käytön, teknisen

MIKA IISAKKALA Teknikkoluutnantti, Niinisalon tykistöprikaati

ajattelutavan, suunnittelu- ja laskentataidot sekä kielet. Aloitettuani jatkokoulutuksen

Lisätietoja: Lehtori Juha-Matti Kivinen, puh. 044 710 3270,

SAMKissa, aloin heti huoma-

juha-matti.kivinen@samk.fi

ta koulutuksen hyödyt. Olen joutunut työssäni tilanteisiin, joissa esim. johtamiskoulutuksen tuoma osaaminen on tullut tarpeeseen. Opettajat olivat hyvin päteviä ja opetuksen sisältö on vastannut täysin yritysten tarpeita. SAMKissa oli kaikki puitteet kohdallaan, myös aikuisopiskelijalle. Suosittelisin SAMKia erittäin mielelläni.

www.samk.fi/kone-_ja_tuotantotekniikka_aikuiset


KUNTOUTUSOHJAUKSEN JA -SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | 210 OP (suoritettava laajuus pohjakoulutuksen mukaan)

HAUSSA SYKSYLLÄ 2013.

Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tehtävänä on ohjata ja neuvoa kuntoutuTITTA SORANKO Kuntoutuksen ohjaaja, Säkylän kunta

misprosessin suunnittelussa, käynnistämisessä sekä toimia asiakkaan yhdyshenkilönä, tukena prosessin aikana sekä kuntoutusta arvioitaessa. Kuntoutuksen ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

Lähdin opiskelemaan saadakseni uutta tietoa ja sitä kautta kehittymään työelämässä. Otin mielelläni kaiken tiedon vastaan, mitä koulutus tarjosi. Olen ollut siihen erittäin tyytyväinen.

Opintojen lähtökohtina ovat mm. kuntoutusosaamisen kartuttaminen, kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sitä ohjaavien säädösten tuntemus, käsitys työ- ja toimintakyvystä ja asiakkaan arjen sujumisesta, kuntoutujan voimavaroja vahvistavan työotteen omaksuminen. Kuntoutuksen

Opiskelu on tuonut minulle

ohjaajan (AMK) voi jatkaa opintojaan riittävän työkokemuksen jälkeen

rohkeutta ja uskallan käyttää

hakeutumalla SAMKin tarjoamaan ylempään AMK-tutkintoon.

omaa osaamistani. Kouluttautuminen avasi tien uuteen työpaikkaan.

Lisätietoja: Lehtori Merja Koivuniemi, puh. 044 710 3770, merja.koivuniemi@samk.fi

www.samk.fi/kuntoutusohjaus


LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tradenomi | 210 OP Julkishallinto, rahoitus, yritysjuridiikka

HAUSSA SEKÄ KEVÄÄLLÄ ETTÄ SYKSYLLÄ 2013.

Tradenomi-opinnoissa voi suuntautua julkishallintoon, rahoitukseen tai yritysjuridiikkaan (oikeustradenomi). Koulutuksen käytännönläheisyyden ansiosta opittuja asioita voi hyödyntää heti työelämässä.

ANITA LEIVO Customer Service Coordinator, Vexve Oy

Oppimisesta 85–90% tapahtuu ohjatusti verkossa. Lähiopetusta järjestetään perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin kaksi kertaa

Olin kypsytellyt ajatusta mieles-

kuukaudessa. Huittisissa on käytössä HILL-verkkoluentojärjestelmä,

säni jo muutaman vuoden, sillä

joka mahdollistaa lähiopetukseen osallistumisen paikasta riippumatta. Mahdollisuus muuntokoulutukseen merkonomista tradenomiksi. Lisätietoja: Lehtori Pirjo Heilala, puh. 044 710 6304, pirjo.heilala@samk.fi

minua houkutteli halu kehittää itseäni ammatillisesti. Koulutus oli joustavaa, koska pääosa opinnoista tapahtui verkossa. Jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus valita opiskelurytmi oman elämäntilanteen mukaan.

www.samk.fi/liiketalous_aikuiset


SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosionomi (AMK) | 210 OP (suoritettava laajuus 120 OP)

Sosiaalialan ammattiopinnoissa on mahdollisuus syventää osaamista sosiaalialan erilaisilla tehtäväalueilla. Monimuotokoulutuksen ryhmäsKRISTIINA RENFORS Perheohjaaja, Lämminsyli

sä toteutetaan opiskelijoiden valintojen mukaisesti ammattiopinnot kahdelta seuraavalta tehtäväalueelta: 1) Erityiskasvatus ja vammaisryhmien ohjaus, 2) aikuissosiaalityö, 3) lastensuojelu- ja perhetyö sekä 4) varhaiskasvatus. Opiskelija valitsee itselleen toisen näistä ryhmässä

Hain koulutukseen, koska

valituista kahdesta.

nykyään vaaditaan ammattikorkeakoulututkintoa. Työssäkäyvänkin kuuluu opiskella ja kehittää itseään. Yhteiskunta ja lait muuttuvat.

Pohjakoulutusvaatimus on vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkinto.

Osaan kouluttajista olen erit-

Lisätietoja: Lehtori Satu Vaininen, puh. 044 710 3865,

täin tyytyväinen. He pyrkivät

satu.vaininen@samk.fi

pysymään ajan hermoilla ja omaavat käytännön kokemusta. He ovat oikeasti olleet asiakastyössä kentällä.

www.samk.fi/sosiaaliala_aikuiset


TEKNIIKAN ALAN MUUNTOKOULUTUS (rakennustekniikka) Insinööri (AMK) | 240 OP (suoritettava laajuus 45–120 OP)

Tavoitteena on nostaa teknikoiden ja vanhan opistotasoisen insinööritutkinnon suorittaneiden koulutustasoa vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää. Syksyllä 2013 opinnot voi aloittaa rakennustekniikassa. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa voi moduulivalinnoilla painot-

JARKKO HEINONEN Lehtori, SAMK

taa opintoja joko talonrakennukseen tai LVI-talotekniikkaan. Molemmista saa selkeän kokonaiskuvan ja laajat tiedot rakennusten ja niiden taloteknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Pohjakoulutusvaatimus on opistoasteen teknikon, rakennusmestarin tai insinöörin tutkinto tai AMK-insinöörin tutkinto. Työteknikon erikoisammattitutkinto ei tuota hakukelpoisuutta.

Rakennus- ja LVI-alan insinööritarpeeseen pyritään vastaamaan muuntokoulutuksella. Koulutuksen tarkoituksena on, että valmistuneet insinöörit voivat toimia esimerkiksi rakenne- tai LVI-suunnittelijoina

Lisätietoja: Jarkko Heinonen, puh. 044 710 3344,

sen mukaan miten he suun-

jarkko.heinonen@samk.fi

taavat opintojaan. Virtuaalisen oppimisympäristön sekä iltaisin ja viikonloppuisin pidettävien lähituntien ansiosta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Muuntokoulutuksesta ra-

www.samk.fi/tekniikan_alan_muuntokoulutus

kennus- ja LVI-alan insinööreiksi on hyviä kokemuksia.


VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA Geronomi (AMK) | 210 OP

Vanhustyön asiantuntijan tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Opinnoissa perehdytään mm. vanhenemiseen liittyviin ilmiöihin, vanhustyön menetelmiin, PIA SÖDERBERG Hoitaja, Palvelukeskus Jokiranta Sivutoiminen yrittäjä

muistityöhön, johtamiseen sekä hallintoon ja kehittämistyöhön. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto.

Hain koulutusohjelmaan, koska halusin kehittää itseäni ja saada

Lisätietoja: Päivi Kankaanranta, puh. 044 710 6221,

tietotaitoa. SAMK oli paras ja

paivi.kankaanranta@samk.fi

ainoa vaihtoehto. Koulutus on tuonut varmuutta osaamiseen sekä esimiestaitoja. Opiskeluilmapiiri SAMKissa on aikuisopiskelua tukevaa ja tilat todella hyvät. Suosittelen ehdottomasti koulutusohjelmaa.

www.samk.fi/vanhustyo


AIKUISOPISKELIJANA SINULLA ON VALINNAN VARAA Pohjakoulutusvaatimukset ja valintaperusteet Pohjakoulutusvaatimukset on ilmoitettu hakukohteiden kuvauksissa. Hakijalta vaaditaan lisäksi vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Tutkinnon pitää olla valmis ja työkokemuksen hankittuna viimeistään 31.7. kevään haussa. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Ulkomaisella tutkinnolla hakevien pitää toimittaa tutkinto- ja työtodistusten kopiot kaikkien hakutoiveidensa hakutoimistoon 3.4.2013 klo 16.15 mennessä. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mahdollinen valmistava tehtävä tulee palauttaa valintakokeeseen osallistumisen yhteydessä. Valinta tehdään valintakokeesta (70 pistettä), työkokemuksesta (20 pistettä) ja aiemmista ammattikorkeakouluopinnoista (10 pistettä) kertyvien pisteiden perusteella. Avoimen polun hakija täyttää hakulomakkeen yhteishaussa hakuaikana ja merkitsee pohjakoulutuksekseen avoimen ammattikorkeakoulun opinnot. Jos avoimen polun hakija on suorittanut vaadittavat 60 opintopistettä Satakunnan ammattikorkeakoulussa avoimen ammattikorkeakoulun

HAKEMINEN Satakunnan ammattikorkeakouluun voit hakea osoitteessa www.amkhaku.fi >> AMK-tutkinto aikuiskoulutuksena. Aikuisten tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa. Kevään yhteishaku on 4.3.– 3.4.2013. Haussa voi esittää enintään neljä hakutoivetta. Sähköinen hakemus pitää tallentaa viimeistään 3.4. klo 16.15. Lisätietoja: Hakutoimisto puh. (02) 620 3033 hakutoimisto@samk.fi

opintoina 3.5.2013 mennessä, hänet valitaan opiskelijaksi ilman valintakoetta. Avoimen polun hakijalta voidaan edellyttää koulutusohjelmakohtaisen soveltuvuustestin suorittamista hyväksytysti ennen valintaa. Jos suoritukset on jostain muusta ammattikorkeakoulusta, tulee ne toimittaa hakutoimistoon 3.5.2013 klo 15.30 mennessä. Tarkemmat ohjeet: www.samk.fi/aikuiskoulutus >> Hakuohjeet >> Valintaperusteet

Osa koulutusohjelmista on mukana syksyn 2013 yhteishaussa 16.9.–1.10.


Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences www.samk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Viestint채 | 1. painos 1/2013 | Kuvat: Harri Joensuu, Studio Kuvakapu, Pixmac

Aikuiskoulutusesite  

Esittelyssä SAMKin aikuiskoulutus

Advertisement