Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Untitled-1 4/5/11 4:55 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Untitled-1 4/5/11 4:53 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


004_005_icindekiler

4/13/11

3:13 PM

Page 2

‹Ç‹NDEK‹LER S‹NOP, HIRÇIN KARADEN‹Z’‹N SAK‹N KENT‹… fi‹R‹N B‹R KASABA DUYGUSU VERECEK KADAR HUZURLU… KENT‹ YÜRÜYEREK KEfiFETMEK H‹Ç DE ZOR DE⁄‹L. ALTERNAT‹F B‹R GEZ‹ ROTASI ARAYANLAR ‹Ç‹N…

M

L

L MUHTEfiEM YÜZYILI ‘MUHTEfiEM’ YAPAN SADECE KANUN‹ SULTAN SÜLEYMAN’IN KEND‹S‹ M‹YD‹? PARGALI, P‹R‹ RE‹S, SOKULLU, M‹MAR S‹NAN VE N‹CELER‹ KANUN‹ ‹LE AYNI DEV‹RDE YAfiADI… 4 SANT‹GRAT

>> SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN ÖNEML‹ FUARLARINDAN OLAN ISH 2011’DE AIRFEL GÖVDE GÖSTER‹S‹ YAPTI… 28

30 EKOKENTLERDE YAfiAM 10 YIL ‹Ç‹NDE BAfiLIYOR… MEGAKENTLER‹N YÜKÜNÜ HAF‹FLETMEK ‹Ç‹N TASARLANAN EKOLOJ‹K KENT PROJELER‹NDE AMAÇ ÇEVREY‹ KORUMAK…M 46

24

>> YALILAR, BO⁄AZ’IN GERÇEK SAH‹PLER‹… ‹MRENEREK BAKTI⁄IMIZ YALILARDA K‹MLER OTURUYOR? 20

>> ENNEAGRAM YAZIMIZDA HASAN ÖNDER, ‘9 K‹fi‹L‹K T‹P‹N‹N RAYDAN ÇIKAN ÖZELL‹KLER‹’N‹ ANLATIYOR… 34

12

AIRFEL VE BAY‹LER‹ ‘BAfiARI EL‹M‹ZDE’ SLOGANIYLA ANTALYA’DA BULUfiTU. 2010 YILI DE⁄ERLEND‹R‹LD‹, 2011 HEDEFLER‹ PAYLAfiILDI. BULUfiMADA ÜNLÜ KONUKLAR SAHNE ALDI…

>> USTA M‹ZAH YAZARI GAN‹ MÜJDE, “GÜLMEY‹ B‹LMEYEN DÜKKAN AÇMASIN” D‹YOR. SANATÇIYLA SÖYLEfi‹Y‹ AIRFEL AKADEM‹ ÜYELER‹ YAPTI… 16

>> B‹R SANKO fi‹RKET‹ OLAN VICEM YAT, ÖZELL‹KLE ABD’DE BÜYÜK ‹LG‹ GÖREN MUHTEfiEM TEKNELER‹YLE ÜNLÜ… 38 >> ‹K‹ YILDIR MHI SPL‹T KL‹MA TÜRK‹YE C‹RO 1’‹NC‹S‹ OLAN ANTSERMAK, DERG‹M‹ZE B‹R SÖYLEfi‹ VERD‹… 42 >> AIRFEL’‹N YEN‹ ÜRÜNÜ ÇOCUK ODASI KL‹MASI, HER MEVS‹M GÜVENL‹ KULLANIMIYLA A‹LELER‹N KURTARICISI OLUYOR… 44 >> AIRFEL’‹N ‹ZM‹R MERKEZL‹ FAAL‹YET GÖSTEREN EN BÜYÜK DA⁄ITICI BAY‹LER‹NDEN OLAN EGEMAK Afi ‹LE B‹R SÖYLEfi‹ YAPTIK… 52 >> 40 M‹LYON DOLARLIK B‹R OTEL YATIRIMI OLAN CROWNE PLAZA HARB‹YE’N‹N ‹KL‹MLEND‹RMES‹NDE AIRFEL’‹N ‹MZASI VAR. 58


004_005_icindekiler

4/13/11

3:13 PM

Page 3

SANT‹GRAT N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2011 Say›:12 Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi: Hasan Önder Yönetim Yeri: Airfel Is›tma So¤utma Sistemleri San.Tic.A.fi Hürriyet Mahallesi E-5 Yanyol Üzeri No: 57 Kartal / ‹stanbul 0 216 453 27 00 www.santigrat.com.tr santigrat@airfel.com Yaz› ‹flleri Müdürü (Sorumlu): fiule fientarl› Kreatif Direktör: Belma Kuyucu

Yine bahar geldi… Bahar canl›l›k ve yeniden do¤uflun habercisi… Sadece renkler canlanm›yor, sanki tüm hayat renkleniyor. Airfel olarak 2011 y›l›na çok h›zl› girifl yapt›k, hemen hemen tüm ürünlerde sat›fllar›m›z bütçemizin önünde gidiyor. Tabii ki bu sadece bizim ekibin veya flirketin baflar›s› de¤il. 2011 y›l› Türkiye için de ticari umutlar›n ve beklentilerin iyi olaca¤› bir y›la benziyor. Ekonomik göstergeler buna iflaret ediyor. 11 Mart 2011 tarihi Japonya için deprem ve tsunami felaketi getirdi. K›yametin ufak bir göstergesiydi sanki. Tunus’ta bafllayan halk hareketlerinin etkisi sadece bölgeyi sarmakla kalmad›. Suriye ve Yemen’de yaflanan olaylar bu aray›fllar›n Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da yeni bir dünya düzeninin gelece¤inin habercisi gibi. Tabii ki as›l önemli, olan can kayb›n›n az olmas› ve Türkiye’nin bu yeni düzendeki duruflu. Santigrat’›n bu say›s›nda da ilgiyle okuyaca¤›n›z› umdu¤umuz konulara yer verdik. Bo¤az’›n en güzel yal›lar›, Türkiye’nin en iyi ifl ve tatil otelleri, 10 y›l sonra devreye girecek ekokentlerle ilgili yaz›lar›m›z bu konulardan baz›lar›n› oluflturuyor. Mart ay›nda ‘BAfiARI EL‹M‹ZDE’ slogan›yla Antalya’da gerçeklefltirdi¤imiz bayi toplant›m›za tüm Airfel ailesi bir araya geldik. 2010 y›l› de¤erlendirmesi ve 2011 y›l› hedeflerimizi paylaflarak güzel birkaç gün geçirdik. Bu konuyla ilgili daha genifl bir yaz›y› içerideki sayfalar›m›zda okuyabilirsiniz. Kat›ld›¤›m›z fuarlar ve yer ald›¤›m›z projelerle ilgili haberleri de dergimizde bulabilirsiniz. Tüm y›l›n›z›n ilkbahar canl›l›¤›nda geçmesini ümit ediyorum. Temmuz say›m›zda yeni konular ve konuklarla buluflmak dile¤iyle, sevgiyle kal›n. Hasan Önder

Editör (Kurumsal): Hülya Dinçer Editör (‹çerik): Esin Bozyel Çeviri: Erkan fienol Foto¤raf: P›nar fienol Katk›da Bulunanlar: Seyra Faralyal› Erdalo¤lu, Nur Yalç›nkaya Akman, Bora Erdin, Begüm Özcan Bask›: Özgün Ofset Tel: (90) 212 280 00 09 © Bu yay›n›n her hakk› sakl›d›r. Bu dergide legal olarak yay›mlanan yaz›, makale, foto¤raf, çizgiroman ve illustrasyonlar›n sorumluluklar› sahiplerine ait olup, copyright haklar› Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’ye aittir. ‹çeri¤in, Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’den yaz›l› izin almaks›z›n herhangi bir ortamda ço¤alt›lmas›, bas›lmas›, referans gösterilmesi ve yay›mlanmas› yasakt›r.

SANT‹GRAT

5


006_007_tekno_tek

4/13/11

3:15 PM

Page 2

TEKNO ZOOM

Rekabet k›z›fl›yor:

HAYATIN KEND‹S‹ OYUN P‹YASADA ONLARCA FARKLI MODELDE VE ÖZELL‹KTE OYUN KONSOLU VAR. BUNLARIN EN D‹KKAT ÇEK‹C‹ OLANLARININ BAfiINDA NINTENDO WII YER ALIYOR. SONY’N‹N PLAYSTATION’I ‹SE HALA L‹DERL‹⁄‹N‹ KORUMAYA DEVAM ED‹YOR.

lk tiyatro flenli¤i M.Ö 534 y›l›nda Atina’da yap›ld›. fiimdi, “Tiyatronun konumuzla ne alakas› var,” diyebilirsiniz. Bugün var olan tüm teknolojik geliflmelerin temelinde bir sanat dal›n›n oldu¤unu göz önüne almak zorunday›z. 2500 y›l sonra ortaya ç›kan oyun konsollar› bir senaryodan hareketle ortaya ç›kt›: “Herkes kendi oyununun yönetmeni olabilir.” Siz de kendi sanal dünyan›zda binlerce düflman edinebilir ve o düflmanlardan sanal silahlar ya da h›zl› otomobillerle kurtulabilirsiniz. Bu incelemede 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken oyun konsollar›n› ele ald›k. Biz haberi yazarken Sony’nin Japonya’daki PlayStation üretti¤i fabrikas›nda bir dakikada 300 oyun konsolu paketlendi. Gelin tüm dünyay› kas›p kavuran oyun kon-

6 SANT‹GRAT

sollar›n›n art›lar›n› eksilerini görelim. Nintendo Wii, Xbox 360 ve PlayStation 3’e bir göz atal›m. KARA KUTU’DAN NINTENDO’YA K›saca Sony’nin Nintendo’sundan bahsetmekte fayda var. Nintendo, 1889’da Japonya’da kurulan, dünyan›n en büyük

oyun konsolu ve oyun gelifltirici firmalar›ndan biri. Ana merkezi Kyoto’da. Avrupa ve dünya konsol sat›fl listelerinde Nintendo DS ç›kt›¤›ndan beri 1’inci s›rada yer al›yor. Sabahlara kadar ma¤aza kap›lar›nda bekleyen insanlara bakarak bile popülerli¤i hakk›nda fikir sahibi olunabilir. Nintendo’nun son modeli geçti¤imiz mart ay›nda piyasaya ç›kt›. Henüz Türkiye’de sat›fla sunulmayan ürün için Japonlar sabahlara kadar ma¤azalar›n aç›lmas›n› bekledi. Gelelim ürünün özelliklerine… Nintendo 3DSherhangi özel bir gözlü¤e ihtiyaç duymayan tafl›nabilir bir e¤lence cihaz›. Nintendo 3DS, 3 boyutu avucunuza getiriyor. 3 boyutlu foto¤raf çekme, dahili hareket ve gyrosensörler, StreetPass ve SpotPass özellikleri, gelifltirilmifl sosyal a¤ yete-


006_007_tekno_tek

4/13/11

3:15 PM

Page 3

nekleri gibi birçok yenilikle oyun tutkunlar›n›n be¤enisine sunuldu.

önemli. fiimdi kimlerin hangi konsolda daha mutlu olaca¤›n› bulmaya çal›flal›m.

NINTENDO 3D ‹LE Y‹NE ÖNDE Nintendo 3DS, kullan›c›lara 3 boyut efektini kendi istekleri do¤rultusunda ayarlayabilmeleri için 3 boyut derinlik ayar›n› da sunuyor. 3 boyut etkisini kullan›c›lar kendi gözlerine göre ayarlayabilecek veya tamamen kapatabilecekler. Nintendo DS ailesi el konsollar›na aflikar olanlar, benzer çift ekran kullan›m›n› hemen fark edecek. Ayr›ca Nintendo 3DS, 360 derece tam kontrol için CirclePad analog kol ile birlikte sat›l›yor. Her Nintendo 3DS el konsolu, önceden yüklü birbirinden farkl› e¤lenceli oyun ve uygulamalara sahip. Kutuda bulunan 6 adet AR (augmentedreality) kart› ile gerçeklikle oyun iç içe geçiyor. Bu kartlarla oynarken mutfak masan›zdan bir ejderha f›rlarsa flafl›rmay›n! Yap›mc›lar, bu teknolojiyi kullanarak yarat›c› fikirleri oyunlar›na entegre edebilirler.

NINTENDO WII OYUN KONSOLU ‘Ölümüne’ oyuncular›n konsolu olarak an›lmasa da, Wii pek çok iyi oyunu bar›nd›r›yor. SuperMarioGalaxy, Legend of Zelda, Metroid Prime ve benzer bafll›klar bu oyunlar›n hayranlar› için Wii’yi popüler yap›yor. Fakat her fleye ra¤men Wii en çok ba¤›ml›l›k yapan parti oyunlar›yla ilgiyi çekiyor. Nintendo’nun kendi oyunlar›n›n say›s› pek fazla de¤il ancak üçüncü parti oyunlar›n da pek tutuldu¤u söylenemez. Çevrimiçi oyunlar› hakk›nda pek söylenmeye de¤er bir fley yok. 16 haneli arkadafl kodu sistemi de pek tutmad›. Virtual Console servisi pek çok klasik oyunu oynaman›za, WiiWare ile ba¤›ms›z gelifltiricilerden ucuz oyunlar alman›za imkân sa¤l›yor.Oyunlar haricinde pek fazla fonksiyon sa¤layam›yor Wii. Yak›n zamanda Netflix deste¤i eklenmifl

XBOX REKABET‹ KIZIfiTIRDI Kas›m 2005’te Xbox 360’›n sat›fla sunulmas›ndan beri çok fley de¤iflti. Düzinelerce güncelleme, gelifltirme, ihmal, fiyat düflürme ve paketlerden sonra ortal›k, en az›ndan flimdilik, sakinleflti ve elimizde rekabetçi fiyatlara sahip üç tane konsol kald›. Oyun konsolu almak isteyenler için flu nihai soruyu tekrar ortaya atman›n tam zaman› diye düflündük: Hangi oyun konsolunu almal›s›n›z? Ne yaz›k ki bu sorunun net bir cevab› yok. Her üç konsoldan biri de olabilir. Di¤er bir deyiflle ‘en iyi konsol’ diye bir fley yok. Ne amaçla kullanaca¤›n›z ve ne bekledi¤iniz

olsa da CD veya DVD oynatam›yor. Aksesuar k›sm›nda ise konsolun kendisi 4 adete kadar kontrolör destekliyor. XBOX 360 OYUN KONSOLU Bu neslin en güçlü iki konsolundan en çok satan› Xbox, bunu PlayStation’dan bir y›l kadar erken ç›kmas›na ve kendine özel oyunlar›n fazlal›¤›na borçlu. Ayr›ca ilk ç›kt›¤›nda PlayStation’a göre oldukça ekonomik bir fiyata sahipti. Dünya çap›nda 20 milyon üyesiyle Xbox Live flu andaki en sa¤lam çevrimiçi sistem. Ancak çevrimiçi oyun oynamak ve en iyi avantajlara eriflebilmek için Gold üyelik, yani y›ll›k 50 dolar ücret ödemek gerekiyor. Karfl›laflt›r›nca, Sony’nin PlayStation Network’ü ve Nintendo’nun çevrimiçi a¤› bedava say›l›r. Ayr›ca pek çok Xbox Live özelliklerinden faydalanabilmek için bir sabit diske ihtiyac›n›z var. SANT‹GRAT

7


008_011_tekno

4/13/11

3:18 PM

Page 2

TEKNO

Kartvizit tarihe mi kar›fl›yor? ‹fl ve ticaret dünyas›nda karfl›l›kl› kartvizitlerin de¤ifl tokuflu çok eskilere dayanan bir adet. Ama hayat›n her alan›na giren dijital teknoloji, kartvizitleri de tarihe gömece¤e benziyor. ‹nternet teknolojisinin cep telefonlar›na girmesiyle birlikte, iletiflim metodlar› da h›zl› bir devrimden geçiyor. Örne¤in California merkezli Bump Technologies adl› internet flirketinin ak›ll› telefonlar için gelifltirdi¤i uygulama, iki kiflinin telefonlar›n› tokuflturmas›yla karfl›l›kl› kimlik bilgilerini birbirlerine vermesini sa¤l›yor.

Otomotiv’de Türk imzas› Otomotiv dünyas›nda Türk tasar›mc›lar ata¤a kalkt›. Murat Güler, Ford’da yeni Focus ve Mondeo’nun ard›ndan tüm dünya için Lincon modellerini tasarlamaya bafllarken, Murat Günak, Peugeot, Mercedes ve VW’den sonra bu kez Frans›z Heuliez ile dikkat çeken tasar›mlar yap›yor. Emre Hüsmen, gelifltirdi¤i ScorpION konseptiyle kariyerine etkili bir bafllang›ç yapt›. Hüsmen’in gelifltirdi¤i ScorpION isimli projenin süreci, ‹talya’n›n ünlü tasar›m okulu IED’de 7 master ö¤rencisinin kendi projelerini haz›rlamalar›yla bafllad›. Aral›k ay›nda projeler Fiat’›n tasar›m baflkan› Lorenzo Ramaciotti’ye sunuldu. Emre Hüsmen’in projesi 1’inci seçilerek Cenevre Otomobil Fuar›'nda 1:1 model olarak sergilenmeye hak kazand›.

Uzay meki¤i Discovery, son yolculu¤una ç›kt› ‹lk yolculu¤unu 1984 y›l›nda yapan Discovery’nin son yolculu¤u, kariyeri boyunca yapaca¤› 39’uncu yolculuk olacak. Discovery'nin de bir parças› oldu¤u 30 y›ll›k filonun tamam› hizmetten al›nmadan iki f›rlatma daha yap›lmas› planlan›yor. Uzay meki¤i, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na “Robonaut iki” adl› insan özellikleri tafl›yan robotu teslim etti. Discovery, 11 günlük yolculu¤undan döndü¤ünde, naftalinlenip müzeye kald›r›lacak. Uzay meki¤i flimdiye kadar 230 milyon kilometrelik yol kat etti ve dünya yörüngesinde toplam bir y›l kald›.

8 SANT‹GRAT


008_011_tekno

4/13/11

3:18 PM

Page 3

10 yafl›ndaki kaflif Kanada’da yaflayan 10 yafl›ndaki bir k›z, uzayda bir süpernova (y›ld›z patlamas›) keflfeden en genç insan oldu. Kathryn Gray, keflfini babas›na ait amatör gözlem gereçleriyle elde edilen foto¤raflar› incelerken yapt›. Çok nadir karfl›lafl›lan süpernova vakalar›, asl›nda güneflten çok daha büyük olan dev y›ld›zlar›n yok olma anlar› anlam›na geliyor. Y›ld›z patlamas›, dünyaya 240 milyon ›fl›k y›l› uzakl›¤›ndaki UGC 3378 galaksisinde; Zürafa Tak›m Y›ld›z›’nda (Camelopardalis) meydana geldi. Küçük k›z keflfiyle literatüre girdi.

Türk mühendislerden bir ilk daha Güneydo¤u Anadolu’daki birliklerde görevli, terörle mücadele eden Türk askeri görünmez oldu. Tamamen Türk mühendisler taraf›ndan üretilen ‘Gümüfl’ görünmez kumafllar sayesinde Mehmetçik, uydu ya da radarlar taraf›ndan tespit edilemeyecek. Hayalet üniformalar, geçen y›l itibariyle envantere girmeye bafllad›. TSK’n›n gece harekatlar›nda kullan›lacak yüzde 99.9 saf gümüflten üretilen hayalet üniformalar, düflman unsurlar taraf›ndan yer belirlemek için kullan›lan termal kamera ve gece görüfl dürbünlerine yakalanm›yor. Bu teknolojiyle gece harekatlar›n›n baflar›s› iki kat›na ç›kacak.

Sosyal a¤lara ba¤lanan foto¤raf makinesi Samsung Electronics, internet üzerinden ve sosyal paylafl›m a¤lar›na ulaflabilen Wi-Fi özellikli yeni kompakt foto¤raf makinesi SH100’ü tan›tt›. Foto¤raf makinesi ayr›ca Samsung marka cep telefonlar›yla ba¤lant› kurabiliyor. Android’le çal›flan Galaxy S ak›ll› cep telefonuna ba¤lanmak için Wi-Fi özelli¤inden yararlan›labiliyor. Bu fonksiyonla foto¤raf makinesinin ekran›na bakmadan, cep telefonunun ekran›ndan makinenin gördü¤ü görüntü ayn› anda görülebiliyor.

Lise ö¤rencisinden hijyenik bulufl Manisa’n›n Saruhanl› ilçesindeki Alm›fl-fientürk Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik E¤itim Merkezi ö¤rencileri, asansörlerde kullan›lmak üzere alg›lama yöntemiyle çal›flan, temas gerektirmeyen ‘hijyenik buton’ gelifltirdi. Okul Müdürü Niyazi Akkufl, Milli E¤itim Bakanl›¤› Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü’nce düzenlenen 6’nc› Proje Tabanl› Beceri Yar›flmas›’na kat›lmak için projeler haz›rlad›klar›n› belirterek, bunlardan en ilgi çekici olan›n›n ‘Hijyenik Asansör Projesi’ oldu¤unu söyledi.

SANT‹GRAT

9


008_011_tekno

4/13/11

3:18 PM

Page 4

TEKNO

Tablet pazar›ndaki rekabet Sony ile k›z›flacak Tablet piyasas›na h›zl› bir girifl yapmay› hedefleyen Sony, Engadget’›n haberine göre iki yeni tablet tasarl›yor. Bu tabletlerden biri AndroidHoneycomb mobil iflletim sistemi kullanan çift ekranl› bir tabletken, di¤erinin Windows Phone 7 kullanan ve kaygan kapakl› bir tablet oldu¤u konufluluyor. S2 kod ad›yla an›lan çift ekranl› Android’in Tegra 2 SoC, WiFi, ön ve arka kamera özelliklerinin bulunmas› bekleniyor. Çift ekranl› Android tablette kullan›c›lar›n bir ekran›nda Google Map’i incelerken di¤er ekran›nda haritan›n Street View halini görebilecekleri söyleniyor.

Samsung’un yeni Android’i Türkiye’de Samsung Electronics, yeni gelifltirdi¤i Android ailesinden, S5830 GalaxyAce’i Türkiye pazar›na sundu¤unu aç›klad›. Galaxy serisinin yeni ürünü S5830 Galaxy Ace; geliflmifl donan›m özellikleri, minimal tasar›m› ve sosyal özellikleriyle dikkat çekiyor. 15 gün süreyle yaln›zca MediaMarkt’larda sat›fla sunulacak ürün için 769 TL sat›fl fiyat› belirlendi.

Nano teknoloji ile parmak izi takibi

Playstation’›n flifresi k›r›ld› Konsol bir süredir korsanlar›n bafll›ca hedefiydi. Amerika Birleflik Devletleri’nde bir bilgisayar korsan›, Sony’nin Playstation 3 oyun konsolunun güvenlik sistemini geçmeyi baflard›¤›n› aç›klad›. Bu sadece Sony’nin ürettiklerinin de¤il her tür yaz›l›m›n konsola yüklenebilmesinin önünü aç›yor. Daha önce de Apple iPhone’un güvenlik flifrelerini k›rarak ad›n› duyuran George Hotz, Sony konsollar›n tescilli ürünlerini tan›mas›n› sa¤layan özel kodlar› yay›nlad›. Bu kodlar di¤er tüm yaz›l›mlar›n da tescilliymifl gibi kullan›lmas›n› sa¤layacak. Sony henüz konu hakk›nda aç›klama yapmad›.

10 SANT‹GRAT

Türk araflt›rmac›lar, suçlulara ait parmak izini, çeflitli nedenlerle yok olmas› halinde bile tespit edebilen ve dünya genelinde ilk kez uygulanan nanoteknoloji tabanl› bir yöntem gelifltirdi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kimya Bölümü laboratuvarlar›nda gelifltirilen teknik flu flekilde iflliyor: Sprey fleklinde ortama s›k›lan nanopartiküller, ›fl›k saçarak parmak izini ortaya ç›kar›yor. Toksik madde bar›nd›rmad›¤›ndan sa¤l›¤a zarar vermeyen nanopartiküller, ayr›ca kolay kullan›m›, güvenilirli¤i ve ucuzlu¤uyla da dikkati çekiyor. HÜ Kimya Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Adil Denizli, “Ayn› yumurta ikizlerinin parmak izlerinin bile tam olarak ayn› olmad›¤› düflünüldü¤ünde parmak izinin önemini ortaya ç›k›yor. Bu nedenle olay yerinde b›rak›lan parmak izi, suçluya ulaflma yolundaki en önemli kan›tlardan biri” dedi.


008_011_tekno

4/13/11

3:18 PM

Page 5

Meteorda ‘dünya tipi’ bakteri NASA’n›n Marshal Uzay Uçufl Merkezi’nde çal›flan astrobiyolog Dr. Richard B. Hoover, dünyada bilinen az say›daki göktafl›n›n bulundu¤u Sibirya, Alaska ve Antarktika gibi uzak bölgelerdeki meteoritler (göktafllar›) üzerinde yapt›¤› araflt›rmas›n›n sonuçlar›n›, Journal of Cosmology dergisinin mart say›s›nda yay›nlad›. Canl› organizmalar›n kal›nt›lar› ve dünyan›n atmosferine girmeden önce üzerlerinde yaflam›n oldu¤una inan›lan göktafllar›n›n iç katmanlar›ndaki fosilleflmifl bakterileri inceleyen Dr Hoover, meteoritin tafllar›ndaki k›r›klar› laboratuvar ortam›nda elektron mikroskopuyla tarad› ve mikro-organizmalar›n dünyada bulunanlara benzedi¤ini gördü.

Zombi kar›ncalar Brezilya’n›n balta girmemifl ormanlar›nda yaflam birçok tehlikeyle dolu. Ancak, hiçbiri kar›ncalar› bekleyen tehlike kadar dehflet verici olamaz. Araflt›rmac›lar›n son keflfi olan dört yeni mantar türü önce kar›ncalara bulafl›p, bedenlerini ele geçiriyor. Öldürmek içinse organizman›n içlerinde rahatl›kla büyüyebilece¤i uygun bir yere gelene kadar bekliyor. Ço¤unlukla mantarlardan geriye koca bir koloni büyüklü¤ünde kar›nca mezarlar› kal›yor. Alt çeneleriyle yaprak damarlar›na tutunmufl halde bulunan kar›nca cesetlerinden anlafl›lansa geçekten dehflet verici: Mantarlar ele geçirdikleri bedenleri sporlar›n› yaymak için en ideal pozisyona gelince öldürüyor.

Nanoteknoloji havac›l›k sektöründe easyJet ile uçan yolcular, hem düflük bilet ücretlerinden yararlan›yor hem de çevreye daha az karbon ayak izi sal›yor. Bugüne kadar Amerikan askeri, itfaiye, polis, cankurtaran helikopter ve uçaklar›nda kullan›lan, uça¤a ekstradan sadece 4 oz (113.40 gram) a¤›rl›k yükleyen, ultra ince polimer kaplama sayesinde yüzde 2’ye varan oranda yak›t tasarrufu sa¤lanabiliyor. fiu anda 8 uça¤a uygulanan bu kaplama 12 ayl›k bir deneme sürecine tabi tutuluyor. Bu uygulama sayesinde easyJet yolcular›n›n, ayn› tip uçakla ayn› mesafeyi kat eden di¤er yolculara oranla yüzde 22 daha az emisyon salg›layaca¤› belirtiliyor.

CERN’de geri say›m bafllad› Yüzy›l›n en büyük deneyi olarak kabul edilen ve dünyan›n en donan›ml› labratuarlar›n›n oldu¤u CERN’de bafllat›lan Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›’nda (LHC) bilim insanlar›n› oldukça heyecanland›ran yeni bir döneme girildi. Yetkililer, önümüzdeki iki y›l içerisinde “Tanr› Parçac›¤›” teorisini kan›tlamay› umuyorlar. 2011 boyunca kapasitesinin yar›s›n› kullanarak 3,5 TeV (Trilyon Elektrik Volt) enerjiyle çal›flmaya devam edecek olan LHC, y›l sonunda durdurulacak. 2012 y›l›nda ise tam kapasitesi olan 7 TeV ile yeniden çal›flmaya bafllayacak. Yetkililer, y›l sonuna kadar “Tanr› Parçac›¤›” olarak da bilinen Higgs parçac›¤› teorisini kan›tlamaya (veya çürütmeye) yetecek kadar bilgi toplam›fl olmay› umuyorlar.

SANT‹GRAT

11


012_015_antalya gezi

4/15/11

11:44 AM

Page 2

ANTALYA BULUfiMASI

Airfel bayileri Antalya’da bulufltu:

‘BAfiARI EL‹M‹ZDE’ SANKO HOLD‹NG fi‹RKETLER‹NDEN AIRFEL’‹N TÜRK‹YE ÇAPINA YAYILMIfi BAY‹LER‹, ’BAfiARI EL‹M‹ZDE’ SLOGANIYLA ANTALYA’DA BULUfiTU. 3-6 MART TAR‹HLER‹ ARASINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN ETK‹NL‹KTE 2010 YILININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ YAPILDI VE 2011 YILI HEDEFLER‹ PAYLAfiILDI.

klimlendirme sektörünün öncülerinden Airfel, bayileriyle Antalya Spice Hotel’de bir araya geldi. 2010 y›l›n›n de¤erlendirildi¤i ve 2011’deki yeniliklerin, hedeflerin paylafl›ld›¤› toplant›ya tüm Türkiye’den Airfel ve MHI bayileri kat›ld›. Moderatörlü¤ünü Kadir Çöpdemir’in üstlendi¤i toplant›da bayiler, Çöpdemir’in esprileriyle keyifli anlar yaflarken, toplant›ya kat›lan Gani Müjde’nin hayat hikayesinden örneklerle renklendirdi¤i konuflmas›n› ilgiyle izlediler. Toplant›n›n gala gecesinde sah-

12 SANT‹GRAT

neye ç›kan Safiye Soyman, tüm konuklara gerçek bir müzik ziyafeti yaflatt›. Sanko Holding flirketlerinden Airfel’in Türkiye çap›na yay›lm›fl bayileri, ‘Baflar› Elimizde’ slogan›yla Antalya’da bulufltu.

3 – 6 Mart tarihlerinde Antalya Spice Hotel’de gerçeklefltirilen etkinlikte Airfel Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin Hamut ve Airfel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder, Airfel ve Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bayileriyle bir araya geldi. Otele yerlefltikleri ilk akflam 80’ler Gecesi Partisi’yle e¤lenen Airfel bayileri, toplant› öncesinde otelde haz›rlanan özel bir yapbozu tamamlayarak Türkiye haritas›n›n tam ortas›nda yer alan ‘Baflar› Elimizde’ slogan›n› hep birlikte oluflturdu. Moderatörlü¤ünü Kadir Çöpdemir’in üst-


012_015_antalya gezi

4/15/11

11:44 AM

Page 3

lendi¤i bayi toplant›s›n›n ilk oturumu ise Airfel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder’in sunumuyla aç›ld›. Önder, toplant›da 5 y›l içerisinde 45’ten fazla ülkede Airfel bayra¤›n› dalgaland›rmay› baflard›klar›n› söyledi. Airfel’in kat›ld›¤› uluslararas› fuarlar› özetleyen ve sektörün gelece¤ine projeksiyon tutan Hasan Önder, Airfel’in dünya markas› olma yolunda sa¤lam ad›mlarla ilerledi¤ini, Çin’de dahi showroom’lar açt›klar›n› belirterek, teknoloji ve ürün kalitesi aç›s›ndan, üretimin Avrupa standartlar›nda oldu¤unun alt›n› çizdi. Konuflmas›nda, Airfel’in distribütörlü¤ünü yapt›¤› tüm markalar için iyi bir ortak oldu¤unu belirten Önder, sa¤lam ad›mlarla ilerlediklerini, her y›l yüksek büyüme rakamlar› elde ettikleri söyledi. ‹klim de¤iflikli¤i nedeniyle y›l boyu klima kullan›m al›flkanl›¤› olufltu¤unu belirten Önder, süregelen inflaat projelerinin de radyatör pazar›ndaki canl›l›¤› korudu¤unu söyledi. Önder’e efllik eden moderatör Kadir Çöpdemir, kendine özgü esprileriyle bayilere nefleli dakikalar yaflatt›. Toplant›n›n ikinci yar›s› Airfel bayilerinin ödül töreniyle aç›ld›. Baflar›l› bayiler, da¤›t›mc›lar Mitsubishi Heavy Industries Ciro Ödülleri, Airfel Da¤›t›c› Ciro Ödülleri ile Airfel Bayi Ciro Ödülleri’ni ald›. 10 y›ld›r Airfel ile çal›flan bayilere de 10’uncu Y›l Ödülleri verildi. Ödül töreninin ard›ndan ünlü mizahç› Gani Müjde sahne ald›. Bayiler, Müjde’nin ‘Gülmesini Bilmeyen Dükkân Açmas›n’ bafll›kl› flovuyla stres att›. Bayi toplant›s›n›n son gününde ise 2010–2011 y›l› de¤erlendirmesi yap›ld›. Airfel Bireysel Sistemler Bayi Gelifltirme ve Sat›fl Müdürü Hüseyin Mulhan, 2010 y›l›nda Airfel’in toplam sat›fl noktas›n›n 550’ye ulaflt›¤›n› söyledi. Is›tma ve so¤utma sektöründe son 10 y›lda 200 kat büyüyen tek firman›n Airfel oldu¤unu vurgulayan Mulhan, Airfel’in kurumsal sat›fl projelerini aktard›. Isparta, Erzurum, Bitlis, Ankara gibi flehirlerin TOK‹ projeleri ile Oyakkent, Kiptafl gibi dev konut projelerinin ›s›tma so¤utma sistemlerinin Airfel taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirten Hüseyin Mulhan, 2011 y›l›nda bayileri bekleyen f›rsatlar› özetleyerek, onlar› kampanyalar hakk›nda bilgilendirdi. MHI Sat›fl Müdürü Taner Özdo¤an da toplant›da yapt›¤› konuflmada MHI bayilerinin h›zla artt›¤›n› belirterek 2011 y›l› sonu hedeflerinin 60 MHI bayisine ulafl-

mak oldu¤unu ifade etti. Klima sat›fl adetleri ve 2011 hedeflerini aktaran Özdo¤an, üst segment klima pazar› hakk›nda karfl›laflt›rmal› bilgiler verdi. Gala gecesiyle sona eren Airfel Bayi Toplant›s›’nda sahne alan Safiye Soyman birbirinden güzel flark›lar›yla e¤lenceli dakikalar yaflatt›.

10’UNCU YIL ÖDÜLLER‹ Net Klima Ltd. fiti. Gökçek Ltd. fiti. Bakan Mühendislik Ltd. fiti. Yavuz Klima Alaska So¤utma Ltd. fiti. Alperen Mühendislik Ltd. fiti. NBA Klima Ltd. fiti. Katre Is› Ltd. fiti.

Cemal Durmaz Alparslan Gökçek Ömer Bakan Sad›k Çavufllar Ahmet Kavak ‹lker Kuran Nejla Dinç Recep Durgun

MHI C‹RO ÖDÜLLER‹ Antsermak Ltd. fiti. A Teknik Mersin 3A Mühendislik Ltd. fiti.

Mehmet Karasülek Ahmet Gür Özgür P›nar

AIRFEL DA⁄ITICI C‹RO ÖDÜLLER‹ Katre Is› Ltd. fiti. Egemak A.fi. Yelken Is› Ltd. fiti.

Recep Durgun Ahmet Hekimo¤lu Ayhan Yelkeno¤lu

AIRFEL BAY‹ C‹RO ÖDÜLLER‹ Bakan Mühendislik Ltd. fiti. Evci Mühendislik Ltd. fiti. Is›mar Ltd. fiti.

Ömer Bakan Mehmet Evci Mehmet Akp›nar

SANT‹GRAT

13


012_015_antalya gezi

4/15/11

11:44 AM

Page 4

‘BAfiARI EL‹M‹ZDE’ SUNUMDAN NOTLAR KOMB‹ VE RADYATÖR PAZARINDA SON DURUM 2007 y›l›nda ABD’de görülen küresel krizin etkileri 2008-2009 y›llar›nda ülkemizde de hissedildi. 2010 y›l›nda toparlanan ekonomi son çeyrekte yüzde 8,9 büyüme

14

SANT‹GRAT

gerçeklefltirerek 16’nc› büyük ekonomi haline geldi. 2010 y›l› kifli bafl› GSYH’n›n 10 bin dolar›n üzerinde gerçekleflmesi bekleniyor. Türkiye’nin en büyük sorunlar›n›n bafl›nda istihdam sorunu geliyor. OECD ve AB ülkeleri nüfuslar›n›n yüzde 70’ini istihdam ederken bu rakam Türkiye’de yüzde 43’te kal›yor. Genç nüfusta iflsizlik

oran› ise yüzde 20,8. Kombi pazar›n›n hacmi 2010 y›l›nda 600 bine ulaflt›. Bu rakam›n 500 bin tanesini konvansiyonel kombi, 100 bin tanesini ise yo¤uflmal› kombi oluflturuyor. DD+Vaillant 130 bin ile sektör birincisi. Onu 105 bin ile ECA, 101 bin ile Baymak izliyor. Airfel ise 24 bin 824 ile 10’uncu s›rada yer al›yor. Bu rakam sektörün yüzde 4’üne iflaret ediyor. Airfel’in 2011 hedefi ise bu rakam› yüzde 5,40 düzeyine tafl›mak. Kombi sat›fllar›n›n yüzde 87’si fabrika üretimleriyle karfl›lan›rken kalan yüzde 13’ü ithal ediliyor. Radyatör pazar›n›n hacmi ise 2010 y›l›nda 4 milyona ulaflt›. ‹lk s›rada DD+Vaillant bir milyon 250 bin sat›fl ile yer al›rken Airfel, 291 bin 370 sat›fl rakam›yla 5’inci s›rada. Bu da toplam sat›fl›n yüzde 8’i ediyor. Pazar›n gelece¤ine iliflkin göstergeler, sektörün geliflimine paralel olarak art›fl yönünde. 2011-2012 y›llar›nda pazar hacmi, 500 binin üzerinde kombi, 4 milyon 500 bin panel olacak. Pazar›n gelece¤inde flu etkenler belirleyici olacak: •Kombi ve panel radyatör pazar›n›n be-


012_015_antalya gezi

4/15/11

11:45 AM

Page 5

lirli seviyede stabilize olmas› •Enerji verimlili¤i etkisiyle yo¤uflmal› kombi pazar pay›n›n giderek artmas› •BEP (Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i) etkisiyle merkezi sistem pazar›n›n artmas› •‹nflaat sektöründeki hareketlili¤e paralel olarak panel radyatör pazar›ndaki canl›l›¤›n devam etmesi •Tüketiciye enerji tasarrufu sa¤layan günefl enerjisi, ›s› pompas› gibi kombine sistemlerin yayg›nlaflmas› RAKAMLARLA KL‹MA PAZARI… Dünya klima pazar›, 2010 y›l›nda 73 milyar dolarl›k bir hacme ulaflt›. Bu dönemde 97 milyon klima sat›ld›. Bunun yüzde 55’ini split klima oluflturuyor. Türkiye split klima pazar›n›n hacmi ise 2010 y›l›nda 720 bin civar›nda gerçekleflti. Bu rakam›n 2011 y›l›nda 900 bin, 2012 y›l›nda ise 1 milyon 50 bin adet olmas› bekleniyor. Arçelik, yüzde 42’lik pay ile birinci s›rada yer al›rken, Vestel yüzde 12 ile ikinci, Airfel ise yüzde 9 ile üçüncü s›rada kendine yer buluyor. Kalan yüzde 37’lik pay› ise 9 farkl› marka ve no

AIRFEL, 2009 VE 2010’DA HANG‹ FUARLARA KATILDI? • Ç‹N • MACAR‹STAN • YUNAN‹STAN • ‹RAN • SIRB‹STAN • AZERBEYCAN • UKRAYNA • CEZAY‹R • ‹RAN • L‹BYA • MACAR‹STAN • SIRB‹STAN

CHINA HVAC HUNGAROTHERM ENERGYTECH IRAN HVAC TAHRAN BELGRAD TEKN‹K FUARI AQUATHERM BAKU AQUATHERM KIEV BATIMATEC TEBR‹Z BUILDEXPO BIGFOUR CONSTRUMA BELGRAD TECHNIC FAIR

2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

name üretimler paylafl›yor. Split klimada duvar tipi modeli sat›fllar›n yüzde 93’ünü oluflturuyor. Sat›fllarda ise yüzde 26 ile Ege Bölgesi ilk s›ray› al›yor. Onu yüzde 24 ile Akdeniz, yüzde 20 ile Marmara Bölgesi izliyor. Karadeniz Bölgesi ise sadece yüzde 2’lik bir paya sahip; bu taraf›yla iyi bir potansiyel oluflturuyor.

PAZARIN GELECE⁄‹NDE NELER ETK‹L‹ OLACAK? •‹klim de¤iflikli¤i ile y›l boyu klima kullan›m ihtiyac›nda art›fl •Enerji verimlili¤i yüksek inverter cihazlar›n kullan›m› •Binalarda birden fazla klima kullan›m›ndan dolay› multi sistemlere yönelim •Havadan Suya Is› Pompalar› gibi bütünleflik cihazlar›n kullan›m› AIFEL-MHI BAY‹LER‹ TÜM TÜRK‹YE’DE Ege’de 20, Akdeniz’de 12, Marmara’da 12, Güneydo¤u Anadolu’da 3, ‹ç Anadolu’da 2 olmak üzere Toplam 49 Airfel-MHI bayii bulunuyor. 2010 y›l› üst segment split klima pazar›nda Airfel-MHI pay› yüzde 14. 2010’da 14 bin 500 adet MHI, 3 bin 500 adet Airfel klima sat›fl adedine ulafl›ld›. 2011 hedefi ise 22 bin 500 MHI, 6 bin 500 Airfel klima sat›fl›na ulaflmak.

SANT‹GRAT

15


016_018_gani

4/14/11

4:00 PM

Page 2

SÖYLEfi‹

Gani Müjde: GÜLMES‹N‹ B‹LMEYEN DÜKKAN AÇMASIN! GAN‹ MÜJDE TÜRK‹YE’N‹N EN ‹Y‹ M‹ZAH YAZARLARINDAN B‹R‹. AYNI ZAMANDA ‹Y‹ B‹R DEN‹ZC‹ OLAN SANATÇI, KEND‹S‹NE B‹RÇOK HOB‹ GEL‹fiT‹RM‹fi. BÜTÜN BUNLARIN ‹NSANI MUTLULU⁄A GÖTÜRDÜ⁄ÜNÜ SÖYLEYEN GAN‹ MÜJDE, “BAfiARISIZ OLDU⁄UNUZ B‹R ALAN VARSA, ORAYA SIKIfiIP KALMAYIN, HOB‹LER‹N‹ZLE TELAF‹ ED‹N. GÜLMEK ‹NSAN ÖMRÜNÜ UZATIR” D‹YOR.

HAZIRLAYAN: HÜLYA D‹NÇER

16 SANT‹GRAT


016_018_gani

4/13/11

3:47 PM

Page 3

G

ani Müjde’yi birbirinden baflar›l› birçok dizi ve sinema filminin senaryo yazar›, mizah yazar›, dergici, köfle yazar›, kitap yazar› ve televizyon programc›s› olarak hepimiz tan›yoruz. G›rg›r, Laklak, F›rt ve Leman dergilerinde piflen sanatç›n›n engin bir mizah zekas›na sahip olmas› kaç›n›lmaz. Kahpe Bizans, Arabesk, Osmanl› Cumhuriyeti gibi sinemam›zda önemli yer tutan filmlere senarist veya yönetmen olarak imza atan Gani Müjde’nin 14 tane yay›nlanm›fl kitab› bulunuyor. Bunlardan 22 bask› yapan Peynir Gemisi isimli kitab›n› ayn› isimli köfle yaz›s›ndan da hat›rl›yoruz. Kurdu¤u Tükenmezkalem isimli yaz› grubuyla, ‹nce ‹nce Yasemince, Ayr›lsak da Beraberiz, Yar›m Elma, Kayg›s›zlar, Selena, Hayat Bilgisi, Deli Sarayl› gibi birçok önemli ifle imza atan Gani Müjde, tart›flmas›z Türkiye’nin en iyi mizah yazarlar›n›n bafl›nda geliyor. Medyan›n çeflitli mecralar›nda karfl›m›za s›kl›kla ç›kan Gani Müjde ayn› zamanda iyi bir denizci. Hobilerin insan hayat›nda çok önemli oldu¤unu her f›rsatta vurgulayan Müjde, gülmenin bir tür ilaç oldu¤u görüflünde. Hayata mizahla bakman›n ifl hayat›nda avantajlar sa¤lad›¤› belirten Müjde, bunca y›ll›k gülmece birikimini, hayata dair anekdotlar› bir araya getirerek, izleyenlere aktar›yor. Böylece izleyenlere yeni bir bak›fl aç›s› kazand›rmay›, bir hoflluk yaratmay› amaçl›yor. Dergimiz Santigrat, böyle bir performans öncesi Gani Müjde ile bir araya geldi ve hakk›nda merak edilenleri sordu. Baflar›l› ifllerinizle her zaman gündemdesiniz. Bu süreklili¤i nas›l sa¤l›yorsunuz? Amerika’n›n çok baflar›l› olmas›n› göçmenlerin çok h›rsl› olmas›na ba¤larlar.

Ben de çok h›rsl› görünmem ama içimde bir makine sürekli olarak beni bir yere itiyor. Ben Yugoslav göçmeni bir ailenin Türkiye’de do¤an tek ferdiyim. Çocuklu¤um, üniversite hayat›m hep t›rmalamakla geçti. Ben yar›fla 500 metre geriden bafllad›m. Çok h›zl› olmal›y›m ki ipi gö¤üsleyebileyim. Bafllad›m koflmaya; hala da kofluyorum. Art›k 50’li yafllarday›m ama bak›yorum, kariyerimde yeniden t›rman›fla geçmiflim. Ne kadar vademiz var bilmiyorum ama bu koflunun ölünceye kadar devam etmesini diliyorum. Hayat›n›z›n önemli dönemeçleri neler oldu? G›rg›r Dergisi ve O¤uz Aral bana göre benim k›r›lma noktamd›r. Ben bir kenar mahalle varofl lümpeniyken o beni buldu; mizahç› yapt›. Elbette çok kabaca aktard›m, ama o beni bir yola yönlendirdi. Beni entelektüel olma çabas›na soktu. Asl›nda bir kenar mahalle umutsuzundan bir mizah yazar› yaratt›. Ona kiflili¤im ve mesle¤im aç›s›ndan çok fley borçluyum. Sinema okudu¤um y›llarda bana hocal›k eden Lüfti Akad, Metin Erksan, Halit Refi¤ gibi isimler benim baflka bir kal›ba girmemi sa¤lad›lar. U¤ur Yücel de benim k›r›lma noktalar›mda olan insanlardand›r. ‹lk kez onunla sahne ve televizyon dünyas›na girdim. Hatta sinemaya girifl yapmam› da o sa¤lam›flt›r. Perran Kutman ise Hayat Bilgisi isimli diziyle ikinci bahar› bafllatm›flt›r hayat›mda. Yazd›¤›n›z senaryolarda birçok karakter yaratt›n›z, sizin için en önemlileri hangileri? En temel karakterlerden ilk akl›ma gelen, Yasemin Yalç›n’la yapt›¤›m›z Kak›lm›fl-‹tilmifl oluyor. Hayat Bilgisi dizisindeki Perran Kutman’›n oynad›¤› Afet Ö¤-

retmen, Yahfli Cazibe’deki tüm karakterler için de bunu söyleyebilirim. Tabii burada son bulmufl de¤il, bundan sonra da yeni karakterler düflünüyorum. Sizin sinema filmi senaryolar›n›z, yönetmenlik çal›flmalar›n›z da var. Hangi filmin senaryosunu keflke ben yazm›fl olsayd›m dediniz? Y›lmaz Erdo¤an’›n Vizontele filmini izledi¤imde keflke bunu ben yazm›fl olsayd›m hissine kap›ld›m do¤rusu. Bana göre çok güzel yaz›lm›fl, çok güzel örülmüfl bir hikaye. Cem Y›lmaz’›n senaryo yazarlar›ndan biri oldu¤u Her fiey Çok Güzel Olacak isimli filmde de böyle bir duygu hissettim. Di¤erlerini de ben yazd›m zaten. Hayat›n›zda kaçan f›rsatlar oldu mu? Ünlü Polonyal› yönetmen Kieslowski’nin dedi¤i gibi, ‘hayat tesadüfleri de¤erlendirme sanat›d›r’. Bu tesadüfler, rastlant›lar, yol ayr›mlar› herkesin karfl›s›na ç›kar. Ama siz e¤er do¤ru yola girerseniz sizi baflar›ya götürür. ‹nsan iliflkilerinde üzdüklerim, k›rd›klar›m olmufltur. Seçti¤im yolda do¤ruyu buldu¤uma da inan›yorum. Her yeni y›lda sevdiklerime flu mesaj› gönderirim: “Bu yeni y›l, keflkelerinizin y›l› olmas›n”. Perran Kutman’›n sizin için özel bir yeri oldu¤unu biliyoruz. En son birlikte yapt›¤›n›z ‘Deli Sarayl›’ be¤enildi ama devam etmedi. Yanl›fl olan neydi? Asl›nda birçok fley var. En bafl›nda seyircinin isteklerini iyi okuyamamak var. Seyircinin beklentileri aras›nda entrika ve aflk vard›. Biz onu satmaya çal›flt›k ama satamad›k. Çünkü biz komedi bazl› bir grubuz. Perran Kutman komedi oyuncusu. Biz aflka girdik mi inand›r›c› olam›yoruz. Geri planda Kurtulufl Savafl› iyiydi SANT‹GRAT

17


016_018_gani

4/15/11

11:52 AM

Page 4

nizcilik çok pahal› bir fley de¤il. Bin liraya tekne alabilirsiniz. Bir Pancar motorla denize aç›l›r, bal›¤›n›z› tutar, gelirsiniz. Bunun maliyeti tafl çatlasa 20 lirad›r. Ben Fenerbahçe’de oturuyordum, yan›mda marina vard›. Buraya bak›p, “Ne yap›yorum ya!” dedim ve bafllad›m. Sonra yelkene geçtim. Denizdeki o tek bafl›nal›k çok hofluma gitti. Bir Fenikeli, bir Likyal› gibi denizlerde dolaflmak bana çok güzel geldi. Tekneye binersiniz, bir de sevdi¤iniz bir müzik açars›n›z; meditasyonun tavan noktas› olur. Çok dinlendirici, hayata ba¤lay›c›, çok e¤lendirici bir u¤rafl. Ben zaten pilotluktan geldim; uçak kullan›yordum. Dolay›s›yla navigasyon bilgim zaten iyiydi. Denize yaln›z m› ç›kars›n›z? Tam tersi, çok kalabal›k ç›kar›z; hatta sülalece... fiu an 40 metrelik bir teknem var ve bu bana art›k yetmez oldu. Ailemle birlikte olmay› çok seviyorum. Tek bafl›ma olmak istedi¤im zaman fiber yelkenli bir teknem var, onunla gezerim. Bodrum’dan ç›kt›ktan sonra Selimiye, Bencik, ‹nbükü, Domuzbükü rotas› mükemmel. Oralarda zaten beni tan›rlar. ama öndeki olaylar beklentiyi karfl›lamad›. Seyirci, biri di¤erinin aya¤›n› kayd›rs›n, o ötekine kezzap ats›n gibi durumlar bekliyordu. Biz de daha fazla uzatmad›k. Hem kendimize hem yap›mc›ya zarar vermemek ad›na diziyi bitirdik. Konuflmac› olarak kat›ld›¤›n›z etkinlikler var. ‹zleyiciye neler aktar›yorsunuz? Tabii ki buna e¤itim program› demek biraz haks›zl›k olabilir; kiflisel geliflimle ilgili bir aktar›m diyelim. Öncelikle flunu diyebilirim ki, gülmesini bilmeyen dükkan açmas›n. Gülmek, hem ömrü uzat›r hem gelire fayda eder. Birlikte sohbet etti¤im arkadafllar›ma bunu söylüyorum. Ben gülmenin ciddi oranda ömrü uzatt›¤›n›, yaflam kalitesini art›rd›¤›n› biliyorum. Bunu bilimsel olarak da söyleyebilirim. Kansere, kalp hastal›klar›na, ba¤›fl›kl›k sistemine gülmenin ortaya ç›kard›¤› serotonin hormonunun büyük katk›s› var. Ben evde, ailemin a¤lak bir fley izlemesine izin vermiyorum. Hayata gülerek bak›yorum. Elbette s›k›nt›lar›m›z vard›r, s›k›nt› yaflamayan insan yoktur. Gülerek zaman geçirmenin do¤ru bir yaflam felsefesi oldu¤unu düflünüyo-

18 SANT‹GRAT

“Gülmek, hem ömrü uzat›r hem gelire fayda eder. Gülmenin ciddi oranda ömrü uzatt›¤›n›, yaflam kalitesini art›rd›¤›n› biliyorum. Gülmenin ortaya ç›kard›¤› serotonin hormonunun, kansere, kalp hastal›klar›na ve ba¤›fl›kl›k sistemine büyük katk›s› var.” rum. Bunu uygulayabildi¤im oranda gülüyorum; sonra da bunlar› insanlarla paylafl›yorum. Ben de mesleki olarak bunlar›, flunlar› yaflad›m ama yine gülüyorum diyorum. Bazen içinde bulundu¤unuz s›k›nt›l› durumdan mizah yaparak, espri yaparak uzaklafl›rs›n›z. Ben de izleyenlere bunu aktarmaya çal›fl›yorum. Denizcilikle oldukça ilgilisiniz; bu konuda söyleyecek çok fleyiniz vard›r… Bence denizcilik, Türkiye’de yaflayan herkes için öncelikle bir vatan borcudur. Çünkü e¤er üç taraf› denizlerle çevrili bu ülkeye sahip olmak istiyorsak önce denizine sahip ç›kmal›y›z. Denizcilik filomuz Yunanistan’dan daha fazla olmal›. Kiflisel olarak kulland›¤›m›z tekne say›s› da artmal›. Ben bunu söyleyince genelde flöyle bir reaksiyon al›yorum: “Bizde o para nerede?” Hay›r, de-

Eskiden ticari teknem vard›. Sonra tekneyi paylaflmaya k›yamad›m, flahsiye çevirdim. Birçok hobiniz oldu¤unu söylüyorsunuz, nas›l vakit buluyorsunuz? Hobisi olan insan hayatta daha baflar›l› oluyor. Çünkü baflar›s›z oldu¤u bir alanda s›k›fl›p kalm›yor, baflar›l› oldu¤u hobisiyle bunu telafi edebiliyor. Bitkilerden tutun da haritaya kadar pek çok alanda hobilerim var. Ayr›ca çocuklar›mla da ilgili bir babay›md›r. Zaman› do¤ru kullan›nca her fleye vakit yetiyor. Programl› yaflar›m, gece hayat›m yoktur, iflim bitince evime giderim. Benim u¤raflt›¤›m fleyler de zaten e¤lencelidir. Avrupa liglerini takip ederim. ‹spanya, Almanya, ‹talya ligini iyi bilirim. Akflamlar› evde olurum. Çocuklar›mla daha çok ilgilenebilmek için çok katl› bir evden tek katl› bir eve tafl›nd›m.


Untitled-1 4/5/11 4:58 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


020_023_yalilar

4/13/11

3:29 PM

Page 2

‹STANBUL

Yal›lar: BO⁄AZ’IN GERÇEK SAH‹PLER‹ SAH‹PLER‹ DE⁄‹fiSE DE ONLAR HEP ORADALAR. BO⁄AZ’I BEKLER, GEL‹P GEÇEN GEM‹LERE SELAM ÇAKARAK TAR‹HE TANIKLIK EDERLER. ONLAR BO⁄AZ’IN GERÇEK SAH‹PLER‹... YALILARIN YÜZYILLARA VARAN H‹KAYELER‹ VE BURUK YAfiANAN HAYATLARA ‹Ç ÇEKM‹fiL‹⁄‹ VAR…

Ç

ingene vapuruna binip de Bo¤aziçi’nin iki yan›nda muhteflem güzellikleriyle s›ra s›ra dizili yal›lar için “Kimbilir buralarda kimler yafl›yor?” demeyen var m›d›r acaba? Yal›lara uzaktan bak›l›r, pencerelerde bir perde k›p›rt›s›, bir siluet aran›r, hayallere dal›p, hülyal› bir iç çekilir. Sonra vapur uzaklafl›r… Yal› uzaklafl›p, kayboldukça hayaller söner! Oysa 1700’lerde hiç kimse Bo¤aziçi’ne yal› yapt›rmak istemiyordu. Öyle ya; inin cinin top oynad›¤› yerde insan neden yal› yapt›rs›n ki? Hele ki, Barbisos (Ka¤›thane Deresi) ve Haliç dururken... O y›llarda Frans›z kraliyetinin baflkenti olan Versailles bahçe ve köflklerinin planlar›na göre yap›lan köflk ve kas›rlardaki lale tarlalar›, havuzlar, f›skiyeler, üzerine mum dikile-

rek laleler aras›na sal›nan kaplumba¤alar dillere destand›. Derede ça¤layanlar bile yap›lm›flt›. Dönemin isminin ‘Lale Devri’ oldu¤unu hat›rlatmaya bilmem gerek var m›? Bu nefle, e¤lence, flatafat Patrona Halil ‹syan› ile sona erer. Büyük Sadabat yang›n›yla Ka¤›thane dümdüz olunca köflklerin yeni mekan› Bo¤aziçi olur. Tabii ki Bo¤az’a yal› yapt›rabilmek öyle her babayi¤idin harc› de¤il... 19’uncu yüzy›l›n ortas›na kadar sadece padiflahlar, eflleri, k›zlar›, vezirleri ve sadrazamlar› bu ekonomik ayr›cal›¤a sahipti. 1800’lerin ortalar›nda M›s›r Hidivi Kavalal› Ali Pafla da bu özel insanlar›n aras›na kat›ld› ve Bo¤aziçi’nde birçok yal›n›n sahibi oldu. 1850’lerden sonra Saray’›n gücü azald›kça ‘s›radan insanlar’ Bo¤az’a yal› yapt›r-

ma flans›n› bulabilmifl. Bo¤az’daki irili ufakl› yal›lar›n say›s› flu anda 600’ü buluyor. Bunlar›n 65’i birinci dereceden tarihi eser özelli¤ine sahip... Ço¤unda da ikinci, üçüncü hatta dördüncü sahipleri oturuyor. Peki kim onlar? ‹lk akla gelen isim Koç ailesi oluyor haliyle... RAHM‹ KOÇ YALIYI PAZARLIKLA ALMIfi Rahmi Koç, Bo¤az’›n en güzel yal›lar›ndan birinde, Kont Ostrorog Yal›s›’nda yafl›yor. Rahmi Koç’un Ostrorog yal›s›n› alma hikayesi de çok ilginç. 2001 y›l›nda mirasç›lar› yal›y› sat›fla ç›kar›yor. Rahmi Bey o s›ralarda tatilde. ‹lk olarak ona haber gidiyor. Çünkü baba Koç y›llard›r bu yal›n›n peflinde. Ostrorog’lar yal›ya biçtikleri rakam›n 30 milyon dolar oldu¤unu bildiriyorlar. Rahmi Koç'tan hiç de beklemedikleri bir cevap geliyor: Benim bir eve verecek o kadar param yok! S›k› bir pa-


020_023_yalilar

4/13/11

3:29 PM

Page 3

zarl›ktan sonra Ostrorog Yal›s›, Koç’un oluyor. 684 metrekare yüzölçümüne sahip olan yal› kimine göre 140-150, kimine göre ise 190 yafl›nda... Denizden bak›ld›¤›nda, yan yana iki yal›n›n birlefltirilmifl hali gibi görünüyor. Bu iki bölümden birinin ad› Selaml›k (Küçükyal›) di¤erinin ad› ise Harem (Büyükyal›). Yal›n›n alt›nda kay›khane/pisin girifli bulunuyor. Rahmi Koç yal›y› sat›n ald›ktan sonra dekorasyonu çok fazla de¤ifltirmedi. Hatta yal›da Rahmi Bey’in çal›flma odas› olarak kulland›¤› mekan›n zaman›nda Pierre Loti’nin misafir olarak kald›¤› oda oldu¤u söylenir. Ostrorog Yal›s›’na flu anda 100 milyon dolar de¤er biçildi¤i de di¤er bir söylenti... Rahmi Koç Ostrorog yal›s›na tafl›nd›ktan sonra uzun y›llar yaflad›¤› Nuri Pafla Yal›s›’n› o¤lu Mustafa Koç’a b›rakt›. Beykoz Kanl›ca’daki yal› Rahmi Koç Yal›s› olarak da an›l›yor. Yal›n›n Abdülhamit’in subay-

lar›ndan Nuri Pafla taraf›ndan 1895’te yap›ld›¤› tahmin ediliyor. Nuri Bey’in o¤lu ressam Hami Bey yanlar›ndaki yal›n›n sahibinin k›z› Markiz ile evlenmifl ve burada yaflamaya bafllam›fl. Yal› Hami Bey’den CHP vekillerinden Muhlis Erkmen’e, ondan da Sad›kzadeler’e geçmifl. Son olarak Koç ailesi yal›n›n sahibi olmufl. SABANCILAR’IN 14 YALISI VAR Sabanc›’lar›n yaflad›¤› yal›lara gelecek olursak ailenin Bo¤az’da 14 tane yal›s› bulunuyor. Güler Sabanc› Sar›yer’de Büyükdere Caddesi üzerindeki bir malikanede yafl›yor. Yalç›n Sabanc›’n›n ise tam 5 yal›s› var. Bo¤az’daki gemi kazalar›ndan biri ailenin bafl›na geliyor. 2007 y›l›nda ‹stanbul Bo¤az›’ndan transit geçifl yaparken ar›zalanan 95 metre uzunlu¤undaki kuru yük gemisi sürüklenerek Kandilli’deki Kaya ve Yalç›n Sabanc›’ya ait yal›n›n iskelesine çarp›yor. Daha sonra Kaya Sa-

banc› bu yal›n›n kendine ait bölümünü Erikli Sular›’n›n sahibi Hasan Aslanoba’ya sat›yor. 1650 metrekarelik ve befl katl› yal›n›n 17 odas› bulunuyor. ÖNCE UZAN’IN SONRA SABANCI’NIN Sabanc› ailesinin di¤er bir ferdi Suzan Sabanc› Dinçer ise 2009 y›l›nda ‹stinye’deki Ahmet Afif Pafla Yal›s›’n› 58 milyon TL’ye sat›n ald›. TMSF taraf›ndan sat›lan yal› daha önce Uzan ailesine aitti. 1910 y›l›nda yapt›r›lan yal›n›n ilk sahibi Koca Reflit Pafla’n›n k›z› Ferendiz Han›m’d›r. Daha sonra birçok sahip de¤ifltiren yal› Orient Ekspres roman›n› yazmak için gelen Agatha Christie’yi bile misafir etmiflti. Asl›nda Afif Pafla Yal›s›, televizyon izleyicisinin kar›fl kar›fl bildi¤i bir yal›d›r. Çünkü zaman›nda Yeflilçam filmlerine s›kl›kla kiralanm›flt›. Mesela Müjde Ar’›n baflrolü oynad›¤› Aflk-› Memnu dizisinin SANT‹GRAT

21


020_023_yalilar

4/13/11

3:29 PM

Page 4

aniden iflas etti. Böylece yal› Il›caklar’a geçti. Yal›, Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Il›cak ve efli gazeteci Nazl› Il›cak’a da mutlu günler getirmedi. Kemal Bey iflas etti; ard›ndan hayat›n› kaybetti. Nazl› Il›cak da yal›y› 1993 y›l›nda 15 milyon dolara ‹ktisat Bankas›’n›n sahibi Erol Aksoy`a satt›. Hikayenin gerisi malum. Aksoy yal›n›n sadece 10 y›l keyfini sürebildi. Ard›ndan bankas› TMSF’ye devredildi. Sonra da Suzan Sabanc› Dinçer sat›n ald›. MUSTAFA KEMAL’‹N S‹LAHLARINI SAKLADI Sabanc› ailesinin elinde olan bir yal› var ki keflke duvarlar konuflsa da neler yaflad›¤›n› anlatsa! Çünkü Zarif Mustafa Pafla Yal›s›, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Mustafa Kemal ve arkadafllar›n›n silahlar›n›n saklan-

ilk versiyonu bu yal›da çekilmiflti. Yal›, en son olarak Binbir Gece dizisine ev sahipli¤i yapt›. ‘LANETL‹’ YALI Suzan Sabanc›, Erol Aksoy’a ait yine TMSF’den 23 milyon TL’ye ald›¤› Tahsin Bey Yal›s›’nda oturuyor. Bu yal›n›n geçmifli ise tam anlam›yla felaketlerle dolu...

22 SANT‹GRAT

‘Lanetli Yal›’n›n ilk sahibi Tahsin Uzel ve efli, daha bu görkemli evlerinin keyfini ç›karamadan büyük bir ac›yla y›k›ld›lar. Araflt›rmac› Murat Bardakç›’n›n derledi¤i bilgilere göre; aile Avrupa’daki o¤ullar›n›n mezuniyet telgraf›n› bekledikleri gün, biricik yavrular›n›n otomobiliyle uçurumdan uçup can verdi¤i haberini ald›. Hemen ard›ndan da Tahsin Bey’e ait flirket

d›¤› depo olarak kullan›lm›fl. 18’inci yüzy›l sonunda inflaa edilen yal›da flu anda Demet Sabanc› yafl›yor. Bo¤az’›n en hüzünlü hikayesine sahip olan mekan› Sadullah Pafla Yal›s›’d›r demek hiç de abart› olmaz. Yal›n›n en belirgin özelli¤i k›rm›z› rengidir. Yal›n›n her metrekaresi Sadullah Pafla ile Necibe Han›m'›n s›rad›fl› aflk›n›n izlerini tafl›r. Murat Belge hikayeyi flöyle anlat›r:


020_023_yalilar

4/13/11

3:30 PM

Page 5

Ankara Valisi Vecihi Pafla’n›n k›z› olan Necibe Han›m, çok genç yaflta Sadullah Pafla’y› sevmifl ve evlenmifller. Ama flartlar onlar› ayr› düflürmüfl. Sadullah Pafla, Viyana’da sefarette havagaz›yla kendine k›yarken kar›s› Necibe Han›m Çengelköy’deki yal›da sab›rla onun dönmesini bekliyordu. Kocas› yerine ölüm haberi gelince Necibe Han›m akli dengesini yitirdi. O günden sonra hep, kocas›n›n kendisine yak›flt›rd›¤› pembe renkli k›yafetler giydi. Hatta ölene kadar pembe elbisesiyle yal›n›n balkonunda Sadullah Pafla’y› bekledi¤i söylenir. Necibe Han›m öldü¤ünde 80 yafl›ndayd›. Yal› 1770’lerde yap›lm›fl, günümüze kadar ihtiflam›n› korumufltur. fiu andaki sahibi Sadullah Pafla’n›n uzak bir akrabas› olan Emel Esin... Yal›n›n en gözde y›llar› ise Ayflegül Tecimer’in kira-

c› olarak kald›¤› y›llar olmufl. Hatta Tecimer’in baz› tarihi eserleri burada saklad›¤› bile söylenir. TAfi PLAKLARDAN ÖLÜM EM‹RLER‹NE Abut Efendi Yal›s›, onlarca Yeflilçam filminde boy göstermifl müstesna bir yap›. Eski sahibi Belk›s Han›m, komflusunun anlatt›¤›na göre misafirlerine tafl plaklardan opera dinletirdi. Beyaz saçl›, simsiyah uzun elbiseler giyen bir han›md›. Ve veda ederken bir demet yasemin hediye ederdi. fiimdi Abud Efendi Yal›s›’nda Konsey toplant›lar› yap›l›yor. Ölüm emirleri veriliyor. Daha da do¤rusu, son y›llarda Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipli¤i yap›yor. Sadece Kurtlar Vadisi de de¤il; Arap ülkelerinde f›rt›nalar koparan Gü-

müfl dizisinin de as›l mekanlar›ndan biri olarak kullan›lm›fl. Yal›n›n son sahibi olan ve 2007 y›l›nda vefat eden Salat ya¤lar›n›n sahibi ‹smail Özdoyuran’›n mirasç›lar›... 1.130 metrekare bahçesi olan Abud Efendi Yal›s›’n›n görkemli salonlar›, 18 yatak odas›, havuzu, saunas›, geleneksel Türk hamam›, 10 araçl›k otopark› ve 220 metrekarelik müfltemilat› bulunuyor. Yal› son befl y›ld›r sat›l›k... Yal›larda oturan di¤er ünlü ailelere bakacak olursak, son y›llar›n gözde zenginlerinden Ali A¤ao¤lu Vaniköy’de, Ahmet Nazif Zorlu Hisarüstü’nde, Erdo¤an Demirören Marki Ahmet Necip Bey Yal›s›’nda, Ferit fiahenk Beykoz Çubuklu’daki malikanesinde, Komili Ailesi K›br›sl› Yal›s›’nda ve Cem-Ümit Boyner çifti de Kanl›ca’daki yal›lar›nda yafl›yor.

SANT‹GRAT

23


024_027_kanuni

4/13/11

3:38 PM

Page 2

TAR‹H

Kanuni, Sokullu, Piri Reis MUHTEfiEM YÜZYILI YARATANLAR “MUHTEfiEM SÜLEYMAN” YA DA “BÜYÜK TÜRK”, ÇA⁄DAfiLARI ONU BÖYLE TANIMLIYORDU. KURALLARI KEND‹ KOYAN, MA⁄RUR, GÜÇLÜ VE SINIR TANIMAZ B‹R HÜKÜMDAR OLARAK TAR‹HTE YER‹N‹ ALDI. PEK‹ “MUHTEfiEM YÜZYIL”I MUHTEfiEM YAPAN SADECE KANUN‹ SULTAN SÜLEYMAN MIYDI? HAZIRLAYAN: SELÇUK AKMAN

T

arihçiler Ortaça¤’›n ne zaman bitti¤i konusunda tart›fla dursun, 1500’lere gelindi¤inde Yeniça¤ çoktan bafllam›flt›. Kuzey Avrupa’da bafllayan reform hareketleri bütün k›tay› sallarken Avrupa’n›n güneyi ‘yeniden do¤uflu’ müjdeliyordu. Asya’n›n stepleri eskisi gibi de¤ildi. En az›ndan Cengiz ve Timur’dan sonra ortal›k sakinleflmifl, Mo¤ollar o güzel atlar›na

24 SANT‹GRAT

binip Hindistan’a do¤ru yola koyulmufllard›. Do¤unun bat›yla birleflti¤i topraklarda ise tek bir güç vard›. Anadolu’nun Bitinya (Bugünkü Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, ‹znik, Düzce, Yalova, Kastamonu, Bart›n ve Zonguldak illerinin bulundu¤u co¤rafi alan›n antik ça¤ ve sonras›ndaki ad›) bölgesinde büyüyüp bin y›ll›k Roma’y› devirdikten sonra dikkatleri üzerine çekmifl olan Osmanl› Devleti. 16’nc›

yüzy›l büyük liderlerin ça¤›yd›. Do¤uda Babur, Hindistan’da kendi imparatorlu¤unu kurarken, Japonya’da Nobunaga, mutlakiyetini ilan edip, ülkesinin kap›lar›n› dünyaya kapat›yordu. Bat›da Elizabeth, Alt›n Ça¤›’n› kuruyor, fiarlken de hükümdarl›¤› alt›ndaki topraklara söz geçirmeye çal›fl›yordu. Kanuni Süleyman, iflte tam bu zamanlarda hüküm sürdü. Bütün bu liderler aras›nda en güçlüsü ve en ma¤ru-


024_027_kanuni

4/13/11

3:38 PM

Page 3

Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan

ruydu. 1. Francois’ya yazd›¤› mektup, bunun en aç›k ifadesidir: “Ben ki, sultanlar sultan›, hakanlar hakan› hükümdarlara taç veren Allah’›n yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’›n ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Diyarbak›r’›n ve Azerbaycan’›n Acem’in ve fiam’›n ve Halep’in ve M›s›r’›n ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyar›n›n ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalar›m›z›n ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi atefl saçan zafer k›l›c›mla fetheyledi¤im nice diyar›n sultan›…” SANATTAN S‹YASETE EN GÜÇLÜ Süleyman’›n gücü elbetteki sahip oldu¤u askeri donan›mdan gelmektedir. Sa¤lam bir savafl makinesi olan ordu, orduyu destekleyen ateflli silahlar› ve yay›lmac›l›¤a motive olmufl bir devlet yap›s›. Osmanl›, bat› için öyle bir korkuydu ki, Bafl›bozular ve Ak›nc›lar›n yaratt› terör yüzy›llar sonra bile hat›rlan›r. Peki böyle bir korkuyu yaflayan Bat›’n›n gözünde Süleyman neden ‘muhteflem’dir? Asl›nda muhteflem ve büyük olan tek bafl›na Süleyman de¤il ça¤›n›n kendisi, onunla birlikte varolmufl o çok özel insanlard›r. Hatta daha da ileri gidersek onlarla birlikte Osmanl›, bir daha hiç göremeyece¤i o muhteflem ça¤› yaflam›flt›r. Bu öyle bir ça¤d›r ki, Matrakç› Nasuh Efendi SANT‹GRAT

25


024_027_kanuni

4/13/11

3:38 PM

Page 4

Pargal› Damat ‹brahim Pafla co¤rafyadan mimariye, edebiyattan görsel sanatlara, siyasetten askerli¤e kadar her alanda en yetkin isimler adeta resmi geçit yapm›flt›r. K‹M ÇALIYORDU O KEMENÇEY‹? Önce bir köle, sonra hasodabafl› ard›ndan vezir, ard›ndan M›s›r Beylerbeyi ve sonras›nda iktidar›n yar›s›. Osmanl›’da bütün bunlara sahip olan birinin sonu idamd›r kuflkusuz. ‹brahim Pafla da bu sondan kurtulamaz zaten. fiehzade Süleyman Manisa Sancak Beyi iken, bir gün bir kemençe sesi duyar ve icrac›yla tan›flmak ister. Karfl›s›na getirilen kifli köle ‹brahim’dir. fiehzade, ‹brahim’den son derece hofllan›r ve zaman içerisinde meclisinin ayr›lmaz bir parças› olarak gördü¤ü ‹brahim’i, saray›na s›k s›k davet eder.

Mimar Sinan

26 SANT‹GRAT

Bunun üzerine, ‹brahim’i yetifltiren dul han›m, kölesini azad ederek onu özgürlü¤üne kavuflturur. ‹brahim böylelikle, fiehzade Süleyman’›n maiyetine girer. ‹brahim’in Manisa’da köle olarak bafllayan saray hayat› ‹stanbul’da hasodabafl› olarak devam eder. Sonunda Padiflah’›n kardefli Hatice Sultan’la da evlenerek devletin en üst kademelerine kadar yükselir. Süleyman’›n en önemli seferlerine birlikte kat›l›r. Ordu yönetiminde Padiflah’tan sonraki ikinci adam olur... D›fl politikada çok büyük yetkiler elde eder. Öyle ki Venedik elçileri kendisinden “Muhteflem ‹brahim” diye bahseder. Bu kadar büyük yetkilere sahip olman›n bedelini ne yaz›k ki sonunda can›yla öder. Önceleri “makbul” olarak bilinirken, katledildikten sonra “maktul” ‹brahim Pafla olarak an›l›r. PARGALI, SOKOLLU VE KANUN‹ Döneme damgas›n› vurmufl bir baflka devlet adam› da Sokollu Mehmet Pafla’d›r. O da çocuk yafl›nda Edirne Saray›’na devflirme olarak getirilir ve orada devlet hizmetine bafllar. Ard›ndan ‹stanbul’da çeflitli kademelerde ilerleyip Kaptan-› Derya’l›¤a kadar yükselir. Süleyman’›n son Veziri-i Azam’› olur. 60 y›ll›k görev süresi boyunca bir kere bile görevinden al›nmayan Sokollu, birçok askeri baflar›ya imza atm›fl usta bir siyasetçi olarak bilinir. Süveyfl’te bir kanal açmak istemesi ve bu konuda ciddi çal›flmalar yapmas›, onun ne kadar ileri görüfllü bir devlet adam› oldu¤unu aç›kça gösterir. Ayn› düflünceyle Sokollu, Don ve Volga

›rmaklar› ortas›ndan bir kanal açarak Hazar Denizi’ne ulaflmay› da düflündü. Hatta gerekli ifl gücünü oraya yollad›. Ancak iklim flartlar› müsait olmad›¤› için proje sürdürülemedi. Hükümdarl›¤›n›n ilk y›llar›nda ‹brahim Pafla’n›n, son y›llar›nda da Sokollu’nun deste¤ini alan Kanuni, denizlerdeki baflar›s›n› da en az onlar kadar yetenekli Türk korsanlar›na borçluydu. BARBAROS, DRAGUT VE D‹⁄ERLER‹ Asl›nda Yavuz Sultan Selim dönemine kadar Osmanl›’n›n denizlerde varl›k gösterecek güçlü bir donanmas› yoktu. Dolay›s›yla Akdeniz, henüz keflfedilmemifl bir k›ta gibiydi. Bu benzetme Osmanl› donanmas› için geçerli olabilirdi ama o y›llarda Akdeniz’de yelken açm›fl Türk korsanlar›, denizcilik konusunda hiç de acemi say›lmazlard› ve bu sular› neredeyse avuçlar›n›n içi gibi biliyorlard›. Öyle ki, 1486’da Endülüs’te Müslümanlar›n hakimiyetindeki son flehir olan G›rnata’da katliama u¤rayan Müslümanlar, Osmanl› Devleti’nden yard›m isteyince o y›llarda deniz afl›r› sefere ç›kacak donanmas› bulunmayan Osmanl› Devleti, Kemal Reis’i Osmanl› bayra¤› alt›nda ‹spanya’ya gönderdi. Kemal Reis, ye¤eni Piri Reis’le birlikte Müslümanlar› ‹spanya’dan Kuzey Afrika’ya tafl›d›. Süleyman zaman›nda ise Türk korsanlar› çoktan Akdeniz’i kendilerinin ilan etmifllerdi. Salih ve Turgut Reisler, Fransa ve ‹talya k›y›lar›n›n korkulu rüyas› olmufltu. Turgut için Dragut diyorlard›. Oruç Reis’e k›z›l sakallar›ndan dolay› Barbarossa yak›flt›rmas› yap›l›yordu. Oruç Reis öldü¤ünde bu kez kardefli H›z›r, Barbaros nam›yla an›l›r oldu. Sultan Selim taraf›ndan Hayrettin ismi verilen Barbaros, ilerleyen zamanlarda önce Cezayir Sultan›, daha sonra da Osmanl›’n›n Kaptan-› Derya’s› oldu. Görev yapt›¤› y›llarda Akdeniz art›k bir Türk gölüydü. Birleflik Avrupa donanmas›n›n bunu engelleme çabalar›, Preveze gibi savafllarla bofla ç›kt›. Türk korsanlar› aras›ndan sadece büyük savaflç›lar de¤il, Piri Reis gibi büyük co¤rafyac›lar da ç›kt›. Piri Reis’in haz›rlad›¤› haritalar bugün bile araflt›rmac›lar› hayran b›rakacak nitelikte. Fakat ne yaz›k ki böylesine büyük bir denizci, 80 yafl›nda hiç de hak etmedi¤i halde boynu vurularak idam edildi. Ölümünde Hürrem


024_027_kanuni

4/13/11

5:13 PM

Page 5

Sultan’›n parma¤› oldu¤u söylentiler aras›ndad›r. fiöyle ki Hürrem’i köle olarak getiren, rivayete göre Kemal ve Piri Reis’in gemisidir. Bu söylenti her ne kadar dramatik çekicili¤e sahip olsa da Süleyman dönemindeki her türlü yanl›fl ad›m›n ard›nda Hürrem Sultan arama tak›nt›s›na da verilebilir. TEK B‹R KADIN HEPS‹N‹ D‹ZE GET‹RECEK Hürrem Sultan, olumlu ya da olumsuz, Süleyman’› etkileyen en önemli figürlerden biriydi. Ona 5 evlat verdi. Birinin de tahta ç›kmas›n› sa¤lad›. O¤lu Selim’in padiflah oldu¤unu görecek kadar yaflamasa da fiehzade Mustafa’n›n saf d›fl› b›rak›lmas›yla o¤lunun taht›n› garantilemifl oldu. Hürrem’in fiehzade Mustafa’n›n katlinde parma¤› oldu¤u çok dillendirilen söylentilerdendir. Ama unutulmamas› gereken bir gerçek var ki, flayet fiehzade Mustafa tahta geçse ilk ifli kendi kardefllerini bo¤durmak olacakt›. Böyle bir sistemde Hürrem Sultan’›n da farkl› bir rol üstlenmesini beklemek de pek safça olurdu do¤rusu. Ne olursa olsun Hürrem Sultan, gerek verdi¤i mücadele, gerekse sonunda ulaflt›¤› mertebeyle Kanuni dönemindeki o çok özel insanlardan biri olmay›, tart›flmas›z hak ediyor. “SELAM VERD‹M RÜfiVET DE⁄‹LD‹R D‹YEREK ALMADILAR” Kanuni dönemi ayn› zamanda büyük flairlerin de dönemiydi. Baflta sultan›n kendisi ‘Muhibbi’ mahlas›yla fliirler yaz›yordu. Çok bilinen “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi” m›sralar› ona aittir. Mesnevi ustas› Tafll›cal› Yahya Bey, ‘fiairler Sultan›’ Baki, Azeri Türkçesi’nin büyük flairi Fuzuli, bu dönemin en bilinen flairleridir. Tafll›cal› Yahya’n›n ‘fiehzade Mustafa Mersiyesi’, Fuzuli’nin ‘fiikayetname’si bize dönemin di¤er yüzünü de resmeder. Sultan Süleyman, Ba¤dat’› fethetti¤inde Fuzuli saray›n hizmetine girer ve Sultan’a kasidelerini sunar. Kasideleri çok be¤enen Süleyman, Fuzuli’yi 9 akçelik maaflla ödüllendirir. Ancak Fuzuli, bu maafl› bir türlü alamaz. ‹flte bu mücadelesi s›ras›nda ç›km›flt›r or-

taya ‘fiikayetname’ ve o unutulmaz dizesi: “Selam verdim rüflvet de¤ildir deyu almad›lar” Süleyman’›n ça¤› iki büyük minyatür ustas›na da tan›kl›k eder. Bat› taraf›ndan ‘Muhteflem Süleyman’›n ressam› Haydar Bey’ olarak tan›nan Nigari; flair, denizci ve büyük bir nakkaflt›. Barbaros’un portresi ve Kanuni’yi, kendisini takip eden iki silahtar›yla resmetti¤i minyatürü unutulmazlar› aras›ndad›r. Tarihçi ve matematikçi olan Matrakç› Nasuh

kar›fl›m› üslubuyla alan›nda özel bir yere sahiptir. M‹MARLARIN EFEND‹S‹ S‹NAN Ve Sinan… Süleyman’›n flehirlerini giydiren deha. Osmanl›’n›n görkemini ispat eden, yapt›¤› türbeler, külliyeler, köprüler ve camilerle yeni bir ça¤a girildi¤ini aç›kça gösteren mimar. ‘Ç›rakl›¤›m’ dedi¤i fiehzade Camii, onun ne kadar mütevaz› oldu¤unu gösterir. ‘Kalfal›¤›m’ dedi¤i Süleymaniye Camii ise imparatorlu-

Piri Reis

ise ‘Süleymanname’ kitab›nda Kanuni dönemine tan›kl›k eder. ‘Fetihname-i Karabu¤dan’ eserinde ise ‹ran seferini anlat›r. Anlatmakla da yetinmez, yol boyunca ordunun geçti¤i flehirlerin haritalar›n› minyatür fleklinde çizer. Barbaros’un donanmas›yla u¤rad›¤› limanlar› da resimleyen Matrakç› Nasuh, minyatür harita

¤un ne kadar büyük oldu¤unu hissettirir bize. Ama ‘ustal›¤›m’ dedi¤i Selimiye Camii kusursuzlu¤un simgesidir. E¤er Sultan Süleyman, arkas›nda olmasayd› Sinan da olamazd› denir. Ama flu da unutulmamal›d›r ki Sinan olmasa Süleyman da olmazd›. Daha do¤rusu bütün bu özel insanlar olmasa, Süleyman da “Muhteflem” olmazd›.

SANT‹GRAT

27


028_029_ISH

4/14/11

4:38 PM

Page 2

FUAR

Airfel

ISH 2011’DE GÖVDE GÖSTER‹S‹ YAPTI DÜNYANIN EN ÖNEML‹ ISITMA, SO⁄UTMA, HAVALANDIRMA, BANYO, ‹NfiAAT SERV‹LER‹, ENERJ‹ VE YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ FUARI OLAN ISH 2011’E KATILAN AIRFEL, BAfiTA FRANSA, ‹SVEÇ VE POLONYA OLMAK ÜZERE ÇOK ÖNEML‹ PAZARLARLA YEN‹ ‹fi BA⁄LANTILARI GERÇEKLEfiT‹RD‹. 15 - 19 MART TAR‹HLER‹ ARASINDA YAPILAN FUARA YÜKSEK KAL‹TEL‹ ÜRÜNLER‹ ESH INFRARED ISITICI, AIRFEL KOMB‹, KL‹MA, RADYATÖR VE FANCOIL ‹LE KATILAN AIRFEL, BÜYÜK ‹LG‹ GÖRDÜ.

S

anko Holding flirketlerinden, ›s›tma so¤utma ve havaland›rma sektörünün yenilikçi markas› Airfel, sektörü bir araya getiren uluslararas› fuarlara kat›lmaya devam ediyor. Airfel, son olarak 15-19 Mart tarihlerinde Almanya’n›n Frankfurt flehrinde düzenlenen ISH 2011’e kat›ld›. 1960 y›l›ndan bu yana düzenlenen ISH, dünyan›n en önemli ›s›tma, so¤utma, havaland›rma, banyo, inflaat servisleri, enerji ve yenilenebilir enerji fuar› olarak biliniyor. Airfel, bu y›l 51’incisi düzenlenen ISH 2011’de ESH infrared ›s›t›c›, Airfel kombi, klima, radyatör ve fancoil ürünleriyle yerini ad›. Bütün bu ürünler en yeni teknolojiler kullan›larak ve AB standartlar›na uygun olarak Türkiye’de üretiliyor. Airfel yetkilileri fuar süresince 150’yi aflk›n firma ile birebir görüflme yapt›. Baflta Fransa, ‹sveç ve Polonya olmak üzere önemli pazarlarla yeni ifl ba¤lant›lar› gerçeklefltirildi. Büyük ilgi gören Airfel stand›, fiili’den Çin’e Norveç’ten Ürdün’e bini aflk›n flirketin yetkilileri taraf›ndan ziyaret edildi. ÖNEML‹ BA⁄LANTILAR SA⁄LANDI Airfel ‹hracat Müdür Yard›mc›s› Manolya Anul, bu y›l 60’a yak›n ülkeden 2 bin 500 kat›l›mc› firman›n yer ald›¤› ISH 2011’in Airfel için çok önemli bir potansiyel oldu¤unu belirterek flunlar› söyledi: “Fuarlar uluslararas› ticaret potansiyelini büyük miktarda art›ran önemli organizasyonlar olarak öne ç›k›yor. Bu sebeple, biz de bir-

28 SANT‹GRAT

çok uluslararas› fuara kat›l›yor ve üstün teknolojili ürünlerimizle Türk iklimlendirme teknolojisinin geldi¤i noktay› sektör profesyonellerine gösteriyoruz. Sektörde üretime en fazla yat›r›m yapan firmalar aras›nda bulunuyoruz. Dört fabrikam›zda dünya standartlar›nda üretim gerçeklefltiriyor ve uluslararas› rekabet koflullar›nda bir dünya markas› olma yolunda emin ad›mlarla ilerliyoruz. Dört k›tada 45’ten fazla ülkeye ihracat yap›yoruz. Bu rakam› daha da yükseltmek için fuar kat›l›mlar›na önem veriyoruz. ‹ki y›lda bir düzenlenen

ve tüm dünyadan birçok sektör profesyonelinin kat›l›m›yla gerçekleflen Almanya’daki ISH 2011’de de son teknolojiye uygun, inovatif, enerji s›n›f› yüksek ve ekonomik ürünlerimizi sergiledik. Bu y›l 60’a yak›n ülkeden 2 bin 500 kat›l›mc› firman›n yer ald›¤› ISH, 200 bini aflk›n ziyaretçisiyle büyük bir ticari potansiyel tafl›yordu. Ürünlerimiz çok ilgi gördü ve bunun sonucunda baflta Fransa, ‹sveç ve Polonya olmak üzere Rusya, Yeni Zelanda ve Romanya ile de yeni ba¤lant›lar yaparak, bu ülkeleri mevcut pazarlar›m›za ekledik”.


028_029_ISH

4/13/11

3:40 PM

Page 3

ISH FUARI 2011 Almanya’n›n Frankfurt kentinde düzenlenen ISH, kendi alan›nda dünyan›n en önemli fuarlar›ndan biri. ‹ki y›lda bir düzenlenen Uluslararas› Banyo, Yap›, Enerji, Klima Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Fuar›’n›n (ISH) kat›l›mc› say›s› hayli yüksek. 240 bin metrekare alanda kurulan fuara bu y›l 60’›n üzerinde ülkeden 2 bin 500 kat›l›mc› ifltirak etti. Yap›ld›¤› y›llarda ortalama 200 bin profesyonel ziyaretçiye ulaflan ISH, yeni pazar ba¤lant›lar› için büyük önem tafl›yor.

SANT‹GRAT

29


030_033_sinopi

4/13/11

5:19 PM

Page 2

GEZ‹

Sinop: HIRÇIN KARADEN‹Z’‹N SAK‹N L‹MANI DIfiARIDAN GELENLER ‹Ç‹N S‹NOP, KENTTEN Z‹YADE fi‹R‹N B‹R SAH‹L KASABASI HAVASINDA; SAK‹N VE HUZURLU… ÇARfiISI, KALES‹, SURLARI, SAH‹LDEK‹ ÇAY BAHÇELER‹ VE PARKLARIYLA YÜRÜYEREK KEfiFED‹LEB‹LECEK MESAFEDE… HAZIRLAYAN VE FOTO⁄RAFLAR: SEYRA FARALYALI ERDALO⁄LU

Z

eus, derin bir aflkla tutulmufl güzeller güzeli Sinope’ye. Ondan kendisine el sürmemesini istemifl k›z. Sözünü tutan Zeus onu Karadeniz’in en güzel yerine götürüp b›rakm›fl; k›z›n güzelli¤ine yarafl›r, onun kadar bakir güzellikte bir yere… fiair Skymnos da Sinope ad›nda bir Amazon kraliçesinden söz eder fliirlerinde. Denildi¤ine göre kraliçenin ad›yla an›l›r Karadeniz k›y›s›ndaki o güzel flehir… Do¤rusu hangisidir bilinmez ya, belki de h›rç›n Karadeniz’in en güvenli do¤al liman kenti oldu¤u için, kad›n ve kent aras›nda böyle bir ba¤ kurulmufl. Gerçek flu ki, Sinop’a denizden de¤il karadan ulaflt›¤›nda da s›cak bir duygu kapl›yor insan›n içini. Bambaflka bir huzur, dinginlik ve samimiyet var bu kentte. Kent demek de tuhaf geliyor kula¤a asl›nda; bura-

30 SANT‹GRAT

daki hal, kentte, bir k›y› kasabas›ndaym›fl gibi yaflamak… fiehrin göbe¤inde, hayat ola¤an temposuyla devam ederken düflünüyor insan bunu, yaln›zca birkaç kilometre ileride olan flehrin sayfiyelerinde de¤il. K›y›daki çay bahçelerinden birine oturup, f›r›ndan yeni ç›km›fl üzümlü cevizli nokulun kat›k oldu¤u demli çay› içerken, livarlar›n› boflaltan bal›kç› teknelerini izlerken, a¤lar›n› tamir eden küçük tekne sahipleriyle laflarken, tarihi kalenin burcundan f›flk›rm›fl yeflil otlara, mor, k›rm›z›, sar› çiçeklere bak›p mart›lar›n 盤l›klar›n› dinlerken düflünüyor. Sinop’a dair anlat›lacak çok fley var. Hepsinden önce kentin benzersiz co¤rafi konumundan söz etmeli. fiehirden ç›kmak için ne tarafa gitmek gerekti¤ini sordu¤umuzda bir Sinoplunun dedi¤i gibi: “Bu flehrin tek kap›s› var, girmek için de ç›kmak için de onu kullan›rs›n.” fiehir, Anado-

lu’nun kuzeyde, Karadeniz k›y› fleridinde en uç noktas› olan ‹nceburun’a do¤u yönünde ba¤lanan Boztepe Burnu ve yar›madas› üzerinde kurulmufl. Dolay›s›yla kente girifl ç›k›fl tek yoldan yap›l›yor. Yar›madan›n kuzeybat›s›nda Akliman, güneydo¤usunda ise iç liman yer al›yor. TEMMUZ, A⁄USTOS, S‹NOP Sinop kentinin tarihi çok eski dönemlere uzan›yor. Günümüzden 4 bin 200 y›l kadar önce Akatlar taraf›ndan kuruldu¤u tahmin ediliyor. Binlerce y›ll›k bu süreçte kentten Hititler, Frigler, Miletler, Lidyal›lar, Bizansl›lar, Romal›lar, Selçuklular, Candaro¤ullar› ve daha niceleri gelip geçiyor. 1461’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u topraklar›na kat›l›yor. Kentin tarih boyunca ilgi oda¤› olmas›n›n nedeni, do¤al liman›yla deniz ticaretinde önemli bir


030_033_sinopi

4/13/11

5:20 PM

Page 3

yere sahip olmas›. Bu korunakl› do¤al liman bir zamanlar denizciler için öylesine büyük bir önem tafl›rm›fl ki, denizciler Karadeniz’in f›rt›nas›z oldu¤u Temmuz ve A¤ustos aylar›n›n yan›na Sinop’u ekleyip, “Karadeniz’in üç liman› var: Temmuz, A¤ustos ve Sinop” derlermifl. O vakitler, bu iki ay›n d›fl›nda gemiler ancak Sinop liman›nda bar›nabilirmifl. Kuzey rüzgar›na aç›k olan Akliman zamanla önemini yitirmifl ve yerini daha korunakl› olan iç limana b›rakm›fl. Ticaretin yo¤un oldu¤u ifllek bir limana sahip olmak Sinop’un kültürel olarak da zenginleflmesini sa¤lam›fl. Milet kolonisi oldu¤u dönemde (MÖ 7’nci yüzy›l) yap›ld›¤› san›lan Sinop Kalesi ve daha sonra kale içine kurulan tersanesiyle kent askeri anlamda da önem kazanm›fl. 1853 y›l›nda Rus donanmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen Sinop Bask›n› sonras›nda kent, askeri önemini yitirmifl. ‹lerleyen zamanda kara ulafl›SANT‹GRAT

31


030_033_sinopi

4/13/11

5:20 PM

Page 4

m›nda Trabzon ve Samsun kentlerini Anadolu’ya ba¤layan yollar›n daha ifllevsel olmas› nedeniyle de liman olarak önemini kaybetmifl. KARADEN‹Z’‹N TAT‹L MERKEZ‹ Günümüzde Sinop ekonomisinin temelini bal›kç›l›k ve turizm oluflturuyor. Sinop ilçeleri ve flehir merkezine yak›n olan Akliman, Hamsilos Koyu, Sar›kum, Karakum, Bahçeler beldeleri yaz aylar›nda Karadeniz’in di¤er kentlerinden gelen tatilcileri a¤›rl›yor. Her ne kadar deniz turizminde a¤›rl›kl› olarak Karadenizlilerin tercihi olsa da, kültür ve do¤a turizminde yurtiçi ve yurtd›fl›ndan ziyaretçileri a¤›rl›yor. Özellikle, Parmakl›klar Ard›nda dizisinin çekildi¤i Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi, Akliman ve Hamsilos koylar› bahar ve yaz aylar›nda ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor. ‹nalt› Ma¤as›, Akgöl Yaylas› ve gölü, Erfelek Tatl›ca fielaleleri do¤a tutkunlar›n› cezbediyor. Sinop’u mutlaka görülesi k›lan bu do¤al güzellikler ve tarihe mal olmufl mekanlar

32 SANT‹GRAT

biraz daha ayr›nt›l› anlat›lmay› hak ediyor. Geziye flehir merkezinden bafllanabilir. Karadeniz takalar›n›n envai çeflit maketlerinin yer ald›¤› çarfl›daki atölyeleri gezmenin zevki bambaflka. Sinop Cezaevi’nde yatan iki eski mahkumun öncülü¤ünde bafllayan maket atölyelerinin say›s› zamanla artm›fl ve Karadeniz takalar›n›n en güzel örnekleri hünerli ellerde flekillenen ahflap maketlerde hayat bulmufl. Hem ma¤aza hem de atölye olan bu dükkanlar ilginizi çekecektir. Çarfl›dan çay bahçeleri ve bal›k lokantalar›n›n bulundu¤u k›y›ya inebilir, kale surlar›n› takip ederek surlar›n üzerine infla edilmifl evlerin aras›ndan geçerek ya da do¤rudan çarfl›n›n içindeki caddeden Sinop Cezaevi’nin girifline ulaflabilirsiniz. S‹NOP KALES‹ VE S‹NOP KALE CEZAEV‹ S›radan bir cezaevinin cazibe merkezi olmas› akla yatk›n de¤il elbette. Ancak görkemli Sinop Kalesi’nin Selçuklular döneminde eklenen içkale k›sm›na kurulan, ka-

ç›lmas› imkans›z, girenin bir daha ç›kamad›¤› hapishane olarak an›lan ve özellikle Osmanl›’n›n son döneminde ünlü siyasetçilerin, düflün adamlar›n›n, gazetecilerin zorunlu ikametgah› olmas›yla tan›nan bu cezaevi ilgi oda¤› olmay› hak ediyor. Bir yan› neredeyse denizin içinde say›labilecek cezaevinde nem o kadar fazlaym›fl ki, buraya yollanan mahkumlar cezalar›n› çekip sa¤ ç›ksalar dahi, bronflit, eklem rahats›zl›klar› gibi hastal›klar›n pençesinde yaflarlarm›fl. Kimi de fazla dayanamazm›fl. Yani o biçareler için cezaevinin ünlü sakinlerinden Sabahattin Âli’nin ‘Ald›rma Gönül’ fliirinin bir dizesinde dedi¤inin aksine, ‘mapus yata yata’ bitmezmifl. Ama kuflkusuz, kale duvarlar›n› yalayan deli dalgalar›n sesleri onlar› oyalarm›fl. ‹çkale, Selçuklular zaman›nda tersane olarak kullan›lm›fl. Osmanl›lar döneminde de bu ifllevini sürdürmüfl. Osmanl›lar›n Karadeniz’deki en büyük tersanesi buras›ym›fl. ‹çkale, 1887 y›l›ndan itibaren cezaevi olarak kullan›lmaya bafllanm›fl. Dört yan› kale ile çevrili yap›dan kaçmay› baflarabilen yaln›zca tek bir kifli olmufl. Bugün cezaevi içinde yer alan ek tafl binalar 1939 y›l›nda yap›lm›fl. Cezaevi 1997 y›l›nda boflalt›larak Kültür Bakanl›¤›’na tahsis edilip, müze haline getirilmifl. MÖ.7’nci yüzy›lda, flehri korumak üzere infla edilen Sinop Kalesi, kenti hakimiyetine alan hemen her millet taraf›ndan, yeni eklentilerle geniflletilip büyütülmüfl. Örne¤in, Pontus Kral› IV. Mitritathes surlar› bugünkü s›n›rlar›na ulaflacak flekilde geniflletmifl. Surlar, yar›madan›n en dar olan boyun k›sm› ve Yal› ile Kefevi mahalleleri hariç tüm flehri çepeçevre kuflat›yor. Eskiden kalenin, Kum Kap›s›, Meydan Kap›s›, Tersane Kap›s›, Yeniçeri Kap›s›, Daba¤hane Kap›s› ve Lonca Kap›s› adlar›n› tafl›yan alt› kap›s› varm›fl. 1950 y›l›nda karayolu yap›l›rken bu kap›lar›n ço¤u y›k›lm›fl ve bugüne yaln›zca Loncakap› ve Kumkap› kalm›fl. DEN‹Z VE ORMANLA KUCAKLAfiMA Sinop çevresinde gezip görülecek birçok do¤al güzellik oldu¤u için flehri arabayla ziyaret etmek ya da oradan araba kiralamak uygun olur. fiehrin bat›s›nda merkeze 9 kilometre uzakl›kta yer alan Akliman, yaln›zca Sinop’un de¤il, Karadeniz’in en flirin ve do¤a harikas› mesire yerlerinden biri. Ormanla denizin


030_033_sinopi

4/13/11

5:20 PM

Page 5

S‹NOP’A G‹D‹P DE YAPMAMAK OLMAZ!

iç içe girdi¤i bu küçük koyda bar›nan bal›kç› teknelerinin suda sal›n›fl›n› izlemenin keyfi bambaflka. Mevsime göre, genifl kumsalda denize giren, orman içinde piknik yapan ya da mesire alan› içinde yer alan tesiste flahane manzaran›n tad›n› ç›karan Karadenizlilere kat›labilirsiniz. Akliman’dan sonraki durak, Hamsilos Koyu. Akliman’a 2, flehir merkezine 11 kilometre uzakl›kta yer alan Hamsilos, denizin bir nehir gibi kara içine girdi¤i, çam ormanlar›yla kapl› flahane güzellikte bir dinlenme yeri. Koy, Deveci Deresi’nin a¤z›nda yer alan yaklafl›k 400 metre uzunlu¤unda bir deniz girintisi. Dünyada yaln›zca Norveç’te ve Sinop'ta bulunan, ‘ria’ ad› verilen k›y› tipinin örne¤i. Hamsilos’tan Anadolu’nun kuzeydeki en uç noktas› ‹nceburun’a devam edebiliriz. Sinop’a 19 kilometre uzakl›kta olan ‹nceburun’da nükleer santral yap›lmas› planlan›yor. Bu proje hayata geçmeden ‹nceburun’u gidip görün, bol bol foto¤raflay›n. Sonras›nda nükleer enerji karfl›t› sivil bir örgütlenmenin parças› olmak isteyece¤inizden kuflkumuz yok. Dik falezli k›y›larla çevrili el de¤memifl do¤al k›y›s›, deniz yüzeyinden 38 metre yükseklikte olan deniz feneriyle görülmeye de¤er bir yer. Merkeze iki kilometre mesafede yer alan Karakum, yar›maday› çevreleyen yol üzerinde yer al›yor. Belde ad›n› kumsal›n› kaplayan ince siyah kumdan al›yor. Halk aras›nda bu kumunun flifal› oldu¤una, romatizma ve siyatik gibi hastal›klara iyi geldi¤ine inan›l›yor. Tatil beldesi olan Karakum’da otel, kamp alan›, lokanta ve kafeler bulunuyor. Ad›n› alt›n rengi ince kumlar›ndan alan Sar›kum’da deniz, orman ve göl bir arada. Sinop’a 21 kilometre uzakl›kta yer alan beldede çok çeflitli memeli ve kufl türü yafl›yor. Koruma alt›ndaki tabiat park› bahar ve yaz aylar›nda ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor.

• Bal›kç› teknelerinin s›raland›¤› sahil kenar›ndaki çay bahçelerinde taze demlenmifl çay›n›z› yudumlarken f›r›nlarda sat›lan, yöreye özgü, üzümlü cevizli, so¤anl› k›ymal› ya da süzme yo¤urtlu çeflitleri olan hamur ifli nokulun tad›na bak›n. • Sinop manzaras›n› tepeden görmek için kale surlar›na ç›k›n. • Sahildeki bal›kç› lokantalar›ndan, mezeleri de bal›klar› kadar taze ve leziz olan Saray’da barbun, kalkan, hamsi ya da mezgitin tad›na var›n. • Teyze’nin Yeri’nde cevizli, tereya¤l› mant›y› (içi etli hamur) deneyin. • Akliman’da piknik yap›n. • Erfelek Tatl›ca fielaleri’ni görmek için iki saat süren muhteflem do¤a yürüyüflüne ç›k›n. • Gemi maketlerinin sat›ld›¤› atölyeleri ve meflhur b›çakç›lar› gezin.

Sinop’a 42 kilometre uzakl›kta, Erfelek ilçesinin Tatl›ca köyü s›n›rlar› içinde yer alan Erfelek Tatl›ca fielaleleri, iki kilometre uzunlukta dar bir vadide art arda s›ralanm›fl 30’a yak›n irili ufakl› flelaleden olufluyor. Kay›n ormanlar› aras›nda yap›lan iki saatlik do¤a yürüyüflü eflsiz manzaralar sunuyor. Sinop çevresindeki do¤al ve kültürel zenginlikler bunlardan ibaret de¤il. ‹nalt› Ma¤aras›, Boyabat Kalesi ve Kaya Mezarlar›, Alaaddin Camii, Serapis Mabedi, Akgöl de gezi listesine al›nmas› gereken yerlerden. Biz kendi turumuza son noktay›, flelaleler aras›nda yap›lan muhteflem bir do¤a yürüyüflüyle koymay› tercih ettik. Sinop’u anlatan bir yaz›da sözü Diyojen’e getirmemek olmaz. Yunan kolonisi oldu¤u dönemde Sinop’ta do¤an çileci filozof Diyojen, zengin bir bankac›n›n o¤lu olmas›na ra¤men yoksulluk içinde so-

kaklarda yaflayarak, insan›n en k›s›tl› yaflam koflullar›nda bile, mutlu ve ba¤›ms›z olabilece¤ini gösterir. ‹nsan› erdemli k›ld›¤› için yaln›zca bilgeli¤e de¤er veren filozof, di¤er uygarl›k de¤erlerini gereksiz ve anlams›z bularak reddeder. Bir f›ç›n›n içinde yaflayan Diyojen, gerçe¤i aray›p da onu hayat›na geçiremedi¤i için ac› çeken filozoflarla alay eder. Her fleye ra¤men insanlar›n sayg›s›n› kazanan Diyojen hakk›nda birçok anekdot anlat›l›r. En bilineni, Büyük ‹skender’le diyalo¤udur. Diyojen’in ününü duyan Büyük ‹skender, onun yaflad›¤› f›ç›n›n bafl›na gelir ve ona bir iste¤inin olup olmad›¤›n› sorar. Diyojen’in cevab› bugün bile günceldir: “Gölge etme, baflka ihsan istemem”… H›rç›n Karadeniz’in dingin liman› Sinop’a yap›lacak bir gezi, yaflad›¤›m›z zaman›n uygarl›k de¤erlerini gözden geçirmek için iyi bir f›rsat olabilir.

SANT‹GRAT

33


034_037_enagram

4/14/11

4:16 PM

Page 2

ENNEAGRAM

9 K‹fi‹L‹K T‹P‹N‹N RAYDAN ÇIKAN ÖZELL‹KLER‹ DÜZENLEYEN: HASAN ÖNDER

E

nneagram, tan›mlay›c› ve denenmifl bir modeldir. Kiflilik tiplerini s›n›fland›ran ve davran›fllar üzerine çal›flan bir sistemdir. Hiçbir tip di¤erinden daha üstün de¤ildir; hepsinin potansiyel güçlü yönleri ve zay›f yönleri vard›r. Her tip içerisinde, de¤iflken psikolojik sa¤l›k seviyeleri

34 SANT‹GRAT

ve etkin performans seviyeleri mevcuttur. Enneagram tipleri, dünyaya karfl› mücadelelerinde tercih ettikleri stratejilerine göre tan›mlan›r. Hepimiz, tüm stratejilerden haberdar›z ama bunlardan birini hayat›m›zda bask›n olarak uygulamaktay›z. Al›fl›lagelmifl davran›fl kal›plar›m›zla ilgili daha derin anlay›fla sahip olmak; bu ka-

l›plar›n performans›m›z› ve di¤erleriyle olan iliflkilerimizi nas›l etkiledi¤ini görmek, iliflkide oldu¤umuz insanlar› daha iyi anlayabilmek, böylece di¤erleriyle daha etkin iletiflim kurabilmek ve di¤erlerinin zay›f alanlar›na karfl› daha hoflgörülü olmak Enneagram’› anlaman›n baz› faydalar›d›r.


034_037_enagram

4/13/11

5:31 PM

Page 3

9 K‹fi‹L‹K T‹P‹N‹N RAYDAN ÇIKAN ÖZELL‹KLER‹ T‹P 1: DO⁄RU OLANI YAPMAK >> Meritokrasi (Erdeme Dayal› De¤erlendirme) ‹nsanlar›n politik ba¤lant›lar›, sevimlilik gibi özellikleri yerine sadece erdeme (hakl› olma, baflkalar›ndan fazla çal›flma, s›navlarda iyi not alma, bir ifli zaman›nda teslim etme gibi) dayal› bir flekilde yarg›lanmas› gerekti¤ine inanma >> De¤iflime ‹stekli Olmama “Yanl›fl oldu¤umu ya da davran›fllar›m› de¤ifltirmem gerekti¤ini kim söylerse söylesin önemi yok, ben do¤ru oldu¤uma göre baflkalar›n›n de¤iflmesi gerekli” düflüncesine inanma >> Dünyay› Sadece Siyah ve Beyaz Olarak Görme Do¤ru ve yanl›fla çok fazla odaklanma; hayat›n karmafl›k ve durumsal oldu¤unu

görme konusunda isteksiz ya da yeteneksiz olma; esnemeye veya ödün vermeye isteksiz olma >> E¤lenememe Çok fazla ‘ciddi’ olma; rahatlamaya ve kayg›s›z olmaya isteksiz olma; a¤›r ve ba¤›ms›z bir d›fl görünüfle sahip olma >> Mükemmeliyetçilik Bir karar›, projeyi ya da görevi sonucu mükemmel olmadan b›rakamama; baflkalar›n›n baflard›klar›na odaklanmaktansa hatalar›na odaklanma >> Her Zaman Hakl› Olma Kendi pozisyonunu savunmayla birlefltirerek kendi çözümünün tek do¤ru çözüm oldu¤una hüküm verme; pozisyonunu kuvvetlendirecek yollar aramak ve aç›k fikirli olmak yerine, önerileri ve alternatifleri pozisyonuna hakaret olarak alg›lama

T‹P 2: ‹L‹fiK‹ KURMAK >>S›n›rlar› Aflma ‘Yard›m etme’ iste¤iyle araya girme ve davetsiz olarak baflkalar›n›n ifllerine müdahale etme >> Afl›r› Duygusall›k Olaylara uygunsuz, afl›r› duygusal tepkiler verme (afl›r› öfke, üzüntü, k›skançl›k, heyecan gibi gösterme) >> Adam Kay›rma Baz› insanlar› di¤erlerine göre daha dikkate de¤er görme; do¤al bir e¤ilimle, insanlar› alg›lanan de¤erlerine göre s›ralama ve buna göre davranma; önemli görmedi¤i olaylara ve kiflilere ilgisiz ve ters bir flekilde davranma

T‹P 3: ‹MREN‹LEN OLMAK >> ‹yi Görünmeyi ‹steme Olaylar karfl›s›nda en iyi tavr› tak›nmaya çal›flma, hatta zaman zaman daha az çekici gerçekleri göz ard› etme e¤ilimi gösterme, bu sebeple insanlarda güven kayb› yaratma >> Üzerine Çok Fazla ‹fl Alma (‘Ben Yapar›m’ Sendromu) Çok baflar›l› görünme ve katma de¤er sa¤lama arzusuyla pek çok projede görev almay› isteme >> Yüzeysellik

>> Kendinden Baflka Herkesin Problemleri için Endifle Etme Yard›m etme ve takdir edilme çabas› içinde kendisinin yerine baflkalar›n›n ihtiyaç ve isteklerine odaklanma >> Baflka ‹nsanlar›n Onu Sevmesine ‹htiyaç Duyma Baflkalar›n onu sevmesine duydu¤u ihtiyaç yüzünden kayg› hissetme, baflkalar›na benzemeye çal›flma, kendini kurban etme, samimiyetsiz davranma >> Her Zaman Destekleyici Rolde Olma Önde olup yönlendirmeye direnç gösterme; tavsiye vererek, destekleyerek veya manipüle ederek arkadan yönlendirmeyi tercih etme

Herkes için her fley olmaya çal›flma böylece herkes için meçhul olma; baflkalar› taraf›ndan yüzeysel biri olarak alg›lanma >> Takdir Arama Dikkati kendi baflar›lar›na ve önemine toplamaya çal›flma >> ‘Bireysel Kat›l›mc›’ Sendromu Di¤er insanlar›n kendi ilerlemesini yavafllatt›¤›n› ve hedeflerine ulaflmada ayak ba¤› oldu¤unu düflünme; örnek olarak yönetmeyi tercih etti¤i için astlar›n›n geliflimlerini ihmal etme

SANT‹GRAT

35


034_037_enagram

4/13/11

5:31 PM

Page 4

T‹P 4: EfiS‹Z OLMAK >> Farkl› Yapma Katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›na ald›rmadan, iflleri di¤erlerinin yapt›¤› yoldan de¤il kendi yolu ile yaparak eflsiz görünmeyi arzulama >> Hakl› Oldu¤unda Israr Etme Hakl›l›¤›nda ›srar etme; pozisyonunu savunma; di¤erlerinin düflüncelerine ya da iflleri yap›fl flekillerine karfl› düflmanca bir tav›r sergileme >> Karar Vermede Yavafl Kalma Kendine güven eksikli¤inden dolay› h›zl› karar verememe ya da h›zl› karar vermeye isteksiz olma >> Drama Afl›r› duygusal tepki verme; problemleri oldu¤undan daha büyük gösterme >> Al›nganl›k Baflkalar›n›n baflar›lar›na karfl› düflmanca tav›r sergileme ya da önemsiz gibi göstermeye çal›flma; kendi özel yetkinliklerinden dolay› takdir edilmedi¤ini ve di¤erlerinin tüm krediyi ve flans› toplad›¤›n› düflünme

T‹P 5: BA⁄IMSIZ OLMAK >> Çok Fazla Düflünme Çok Az Harekete Geçme Analiz etmeyi harekete geçmeye tercih etme ve bu tercihin performans›n› etkilemesine izin verme >> ‹liflkileri Gelifltirememe Di¤erleriyle ba¤lant›ya geçmeyi ve ihtiyaçlar› tan›mlamay› ihmal etme; sosyal a¤ ve ba¤lant›lar kurmaktan kaç›nma >> Çevrelerinin ve Kendi Etkilerinin Fark›nda Olmama Devaml› içe odaklanma yüzünden aksi-

T‹P 6: GÜVENDE OLMAK >> Kötümserlik Çözümler yerine problemlere odaklanma; neyin do¤ru de¤il neyin yanl›fl gidece¤ine odaklanma; flikayet etme >> fiüphe Di¤erlerinin güdüleri ve gündemlerinin iyi niyetinden flüphe duyma >> Geri Çekilme Risk almaktan korkma ve liderlik ya da yetki almaya karfl› koyma

36 SANT‹GRAT

>> Karars›zl›k Tek bir davran›fl biçimi oturtamama veya verdi¤i karar›n do¤ru oldu¤una güvenememe; emin hissetmek için zaman zaman tart›flma ç›karma >> Muhalefet Etme Bilinçli bir flekilde fleytan›n avukat› rolünü oynama; üçüncü flah›slara ya da de¤iflime karfl› muhalefet etme >> ‹natç›l›k Görüflünü duyurmak için ac›mas›zca inat etme, düflünceleri için onay alma

yonlar›n›n (ya da aksiyon eksikli¤inin) çevresindeki kifliler üzerindeki etkilerine dikkat etmeme >> Zekalar›yla Gösterifl Yapmaya ‹htiyaç Duyma Bilgileriyle gösterifl yapma; detaylara çok fazla önem verme, uzmanl›k alanlar›nda gereksiz laf kalabal›¤› yapma; her fleyi bildi¤ini zannetme >> Bilgi Paylaflmama ‹hmal ettikleri ya da istemedikleri için di¤erleriyle iletiflim kurmama, ketum davranma


034_037_enagram

4/13/11

5:32 PM

Page 5

T‹P 7: HEYECAN DUYMAK >> Çok Konuflma Konuflmalara hükmetme; di¤erlerini dinlemeye isteksiz olma veya sorguya çeker gibi soru sorma; konuflmalardaki boflluklar› doldurmak için sansürden geçmemifl düflüncelerini ifade etme >> Bir ‹flin Sonunu Getirmeme Elindeki ifli bitirmeden yeni bir projeye bafllama e¤ilimi >> Hiperaktiflik ve Düflünmeden Hareket Etme Üzerinde düflünmeden aksiyon alma; sab›rs›zl›k; di¤erlerini rahats›z edecek derecede sinirli hareketler >> Hofl Olmayandan Kaç›nma Hofl olmayan insanlardan, durumlardan veya görevlerden uzak durma, muhatap olmama >> Dikkat Da¤›n›kl›¤› Dikkatini toplamada baflar›s›z olma >> Hep Daha Fazlas›n› ‹steme Elinde olanla yetinmeme; ekstra ödül, takdir arama; her zaman bir sonraki ‘ikram›’ bekleme

T‹P 8: GÜÇLÜ OLMAK >> Zorbal›k ‘Gerçek sevgi gösterme’ ya da ‘dobra konuflma’ bahanesiyle, bazen yard›m etmeye çal›flma gayretiyle bazen de kendini e¤lendirmek için çevresindekileri sözel olarak taciz etme >> Baflkalar›n› Bunaltma Düflüncelerinin yo¤unlu¤u ya da öfkeleriyle baflkalar›n› bunaltma; kendi gündemini kabul ettirmeye çal›flma; duygular› göz ard› ederek göreve odaklanma >> Her Zaman Hakl› Olma Küstahl›k; di¤er bak›fl aç›lar›n› veya ge-

T‹P 9: HUZURLU OLMAK >> Geri Çekilme Kendinden flüphe etmesinden dolay› ya da kibirli görünme korkusuyla kendini ileri sürmeye isteksiz olma >> Çat›flmadan Kaç›nma Çat›flmay› ya da potansiyel bir çat›flmay› havas›zl›ktan çürümeye terk etme ya da çözümsüz b›rakma >> Pasif-Agresiflik Hareketsizlik yolu ile kendi istedi¤ini yapt›rma; dolayl› olarak di¤erlerini cezaland›rma ya da kendi görüflünü ispatlamaya çal›flma; alayc› söz ya da ‘espri’ ile

ribildirimleri dinlemeye isteksiz olma >> Patron Olmaya Çal›flma Liderlik yapmak için bunalt›c› bir ihtiyaç duyma veya en az›ndan sorumlulu¤un onda oldu¤unu hissetme ihtiyac› duyma >> Kabal›k Kaba bir davran›fl tarz› gelifltirme; insanlar› flok etmekten zevk alma; statükoya isyan etme >> Sab›rs›zl›k ve Düflünmeden Hareket Etme Aksiyonlar› ya da kararlar› erteleyeme isteksiz olma; di¤erlerinin de onun h›z›nda hareket etmelerini bekleme

rahats›z edici yorumlarda bulunma >> Anlaflmalar› ya da Detaylar› Bulan›klaflt›rma Hofl olmayan detaylar› rahatl›kla unutma; olumsuz sinyallere verilen do¤rulanmam›fl tepkilere güvenme >> Kendini Kaybetme Çözülmemifl çat›flmalar›n ve ifade edilememifl öfkenin volkanik bir patlama yaratmas›na izin verme >> ‘‹yi Çocuk’ Sendromu Öldürme içgüdüsünden yoksunmufl gibi görünme ve liderde yüksek özsayg› bekleme

Mario Sikora “Awareness to Action: The Enneagram, Emotional Intelligence and Change” kitab›n›n yazar› www.awarenesstoaction.com SANT‹GRAT

37


038_041_tekne

4/13/11

3:48 PM

Page 2

DEN‹ZC‹L‹K

Yatç›l›k: DEN‹ZLERDE ÖZGÜR OLMAK B‹R TÜRK MARKASI OLAN VICEM YAT, ÖZELL‹KLE ABD’DE ÇOK BE⁄EN‹L‹YOR. DÜNYADA KABUL GÖRMÜfi TÜM ÜRET‹M S‹STEMLER‹N‹ BAfiARIYLA UYGULAYAN VICEM, 12 ‹LE 46 METRE ARASINDA TEKNELER YAPIYOR. KAL‹TEDEN ÖDÜN VERMEYEN VICEM, KEND‹ EK‹B‹N‹N YANI SIRA DÜNYACA ÜNLÜ D‹ZAYNIRLARLA DA ÇALIfiIYOR.

V

icem Yat, 1991 y›l›ndan beri Türkiye’de tekne üretiyor. Sebahattin Haf›zo¤lu ve efli Esin Haf›zo¤lu taraf›ndan kurulan flirket ilk üretimini 1991 y›l›nda gerçeklefltirdi. Mimar mühendis olan Haf›zo¤lu ailesi, Antalya Kemer’de bir tatil köyü yapt›klar› s›rada, arkadafllar›n›n da tavsiyesiyle burada kullan›lmak üzere ilk teknelerini infla eder. Tatil köyünün flantiyesinde üretilen bu tekne 19 metrelik lamine ahflap, Klasik Türk Gulet

38

SANT‹GRAT

modeli. Hobi ve kiflisel kullan›m için üretilen bu tekneyi, ayn› biçimde imal edilen 6 tekne daha izler. Art›k profesyonel üretim zaman›n›n geldi¤ini gören aile, Vicem markas›ya üretime geçer. 2000 y›l›na kadar Türkiye ve yak›n komflular›na sat›lan 26 tekne üretilir. Bu tarihten sonra Vicem markas› ABD ve Avrupa’ya aç›l›r ve özellikle ABD’de çok tutulur. Vicem, 7 y›lda 100 kadar tekne sipariflini teslim ederek kendi s›n›f›nda sadece ABD’nin de¤il, dünyan›n ilk s›ras›na otu-

rur. Vicem’in öncülük etti¤i Amerikan klasik yatlar serisinin en önemli özelli¤i yap›m tarz›. 1950’li y›llarda ilk olarak ABD’de imalat›na bafllanan ‘cold molded’ tarz› o y›llarda 34 kat ahflab›n tutkalla üst üste yap›flt›r›larak mukavemeti daha güçlü bir gövde elde edilmesi esas›na dayan›yordu. Bunu Türkçe’ye ‘lamine edilmifl ahflap kaplamayla üretilmifl tekne’ olarak da çevirebiliriz. Bu teknik, sonraki y›llarda epoksi tarz›, çift kompenatl› kimyasal


038_041_tekne

4/13/11

3:48 PM

Page 3

numunda. Vicem’i farkl› k›lan di¤er bir konu ise teslimattaki baflar›s›. 20 metrelik bir tekneyi ABD’li bir üretici 22 ayda teslim edebilirken, Vicem için bu süre 9 ay› geçmiyor. Bütün bunlar›n sonucu olarak flu an dünya denizlerinde Vicem markas›yla yüzen 150 tekne bulunuyor.

yap›flt›r›c›lar›n bulunmas›yla sa¤laml›¤› art›r›lm›fl bir sisteme dönüfltü. Vicem, kuruluflundan bugüne epoksi kullanarak laminasyon yap›yor. Ayr›ca laminasyonun üzerine elyaf uygulayarak hiçbir flekilde sudan ve güneflten etkilenmeyen, çok sa¤lam ve dayan›kl› bir ürün elde

ediyor. Bu kulvardaki ABD üretimi tekneler, artan marangozluk maliyetleri nedeniyle en fazla 8-10 tane üretilebiliyor. Vicem’in ABD’deki baflar›s›n›n en bafl›nda bu geliyor. Vicem, gerek iflçilik, gerekse ahflap mobilyadaki mükemmelli¤i nedeniyle bafl edilemeyen bir rakip ko-

FERRARI’N‹N D‹ZAYNIRI VICEM’DE 2006 y›l›nda Vicem, sektöründe büyük bir prestiji olan markas›n› daha da ileriye tafl›mak için Sanko Holding bünyesine girer. Dünyadaki global krizin etkileri bu sektörde de kendini gösterince, Vicem yeni modeller gelifltirme ve yeniden yap›lanma konular›na a¤›rl›k verir. Kendi bünyesinde yer alan çok de¤erli mimar ve mühendislerin d›fl›nda dünya markas› olmufl dizayn›rlarla çal›flmaya bafllar. Ayn› anda da Vicem’in çok tutulan ve isminin var edildi¤i ‘klasik’ çizginin d›fl›na ç›k›l›r, her türlü ihtiyaca cevap verebilmek üzere kompozit yat üretimine bafllan›r. Bu sistemle halen fabrikalarda 14, 32, 35 ve 46 metre olmak üzere 4 ayr› boyda kompozit yat üretimi devam etmekte. Vicem için farkl› bir rekor da, ilk kompozit tekne üretimi olan 46 metrelik tekne için yap›lan kal›b›n, dünyadaki en büyük tek parça seSANT‹GRAT

39


038_041_tekne

4/13/11

3:48 PM

Page 4

ri üretim kal›b› olmas›d›r. Vicem, bugüne kadar 150 tekneyi dizayn eden ve tüm mühendislik hizmetlerini sorunsuz bir biçimde tamamlam›fl, son derece deneyimli 20 kiflilik teknik kadrosunun yan›nda, bu sektörde dünyaca ün yapm›fl Michael Peters, Mulder Design, Art Line, Wetzel Brown and Partners, Ken Freivkh ve Ferrari’nin de dizayn›rl›¤›n› yapan ünlü firma Pininfarina ile de çal›fl›yor. Vicem, 12 ile 46 metre aras›nda kompozit, cold molded west system epoksi, saç tekne olmak üzere dünyada kabul gören tüm üretim sistemlerini baflar›yla yapabilecek donan›ma sahip. Üretimler baflta ABD olmak üzere s›ras›yla ‹talya, Fransa ve Yunanistan’a sat›l›yor. Her y›l 6’s› ABD’de olmak üzere en az 10 uluslararas› ‘boat show’a kat›lan flirket, global kriz sonras› hedefini y›lda 18 fuar olarak belirlemifl durumda. Tan›t›m çal›flmalar›na da önem veren Vicem, yeni ürünlerinin tan›t›m›n› tüm dünyada yü-

40 SANT‹GRAT

rütüyor. ‹lk kez üretilen 46 metrelik kompozit teknenin suyu inifl tarihini 2012 y›l›n›n Kas›m ay› olarak planlayan Vicem, bu üretimiyle dünyada büyük ses getirece¤e benziyor. SERV‹S A⁄I ÇOK GÜÇLÜ Vicem Yat ‹nflaat Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Sebahattin Haf›zo¤lu, Vicem Yat’›n öyküsünü bu flekilde anlat›yor. Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizde yatç›l›¤›n yeterince geliflmedi¤ini belirten Haf›zo¤lu, bu alana ilgi duyanlar için önerilerde bulunuyor, bilgiler veriyor: “Türkiye tekne üretimi alan›nda dünyadaki ilk befl ülke içinde yer al›yor. Yak›n bir gelecekte ise 35 metre ve üzeri teknelerde dünya liderli¤ini alacak görünüyor. Vicem’in ABD’deki en büyük kozlar› taviz vermedi¤i kalite anlay›fl› ve dünyada kabul görmüfl yönetmeliklere uygun tekneler infla ediyor oluflu. ABD’ye tekne satmak çok da kolay bir ifl de¤il.

Tüketici haklar›n›n sonuna kadar kolland›¤›, garantilerin hayal ötesi oldu¤u bu ülkede kalitesine ve üretimine güvenen Vicem, hiç çekinmeden 10 y›la kadar gövde garantisi, iki y›la kadar da montaj garantisi veriyor. Di¤er bir hamlemiz de ABD’de ofis ve servis a¤› kurmak oldu. Türkiye’deki fabrikada yetiflmifl sekiz kiflilik mühendis ve teknik kadromuz flu an ABD’de hizmet veriyor. Avrupa servislerimiz içinse ‹talya’n›n en gözde marinalar›ndan La Spezia’da bulunan bir ofis faaliyet gösteriyor. Halen Türkiye’de Vicem markal› 20 tekne bunuyor. Dünya standartlar›n›n üzerine ç›kan malzeme, mühendislik hizmetleri ve önemli sertifikasyonlara sahip tekneleri üretmek, do¤al olarak yüksek maliyet oluflturuyor. Vicem Yat, di¤er üreticilere göre daha yüksek fiyat etiketine sahip oldu¤u için Türkiye’ye öncelikli bir pazar olarak bakm›yor. Üç taraf› denizlerle çevrili Türkiye, belki


038_041_tekne

4/13/11

3:49 PM

Page 5

de dünyan›n en güzel yat kullan›m bölgelerine sahip. Türkiye’de denizcilik sektörü çok geliflememifl. Bununla birlikte son üç y›lda yat kullan›c›lar›n›n say›s›nda bir art›fl oldu¤unu gözlemliyoruz. Sektörün önündeki en büyük engeli yüksek vergiler oluflturuyor. Bir milyon dolar de¤erindeki bir tekne için yüzde 18 KDV, yüzde 8 ÖTV al›n›yor. Yani böyle bir tekne için 240 bin dolar vergi ödemek gerekiyor. Ayn› özelliklerde tekne ABD’de al›nsa ve ABD bayra¤›yla tescil ettirilirse vergi 60 bin dolarda kal›yor. Bu yanl›fl politika alt›n yumurtlayan tavu¤u görmemek anlam›na geliyor. Vergiler azalm›fl olsa, daha çok insan tekne alacak, üretim artacak, marina hizmetleri, bak›monar›m, gemi adamlar› gibi kalemlerle istihdam oluflacak. ÖNEML‹ OLAN DEN‹ZDE OLMAK! Deniz tutkunlar›na bafllang›ç olarak 9-12 metrelik, kendilerinin basit bir e¤itimle

kullanabilecekleri bir tekne öneririm. Maddi güçleri yetiyorsa, kaptan ve mürettebatla birlikte olacaklarsa 20 metre üzeri, içinde mürettabat kabinleri bulunan tekneleri tavsiye ederim. Bir koyda yaflaman›n zevki, büyük ya da küçük bir teknenin içinde fark etmiyor. Önemli olan denizle hafl›r neflir olmak, biraz olsun flehir yaflam›ndan ve stresten uzaklaflmak. ABD’de devremülk sistemine benzer bir sistemle tekne ve uçaklar› ortakl›klara tahsis eden flirketler var. Bu sistemde, maddi gücü bir tekne almaya yetmeyen 5-6 kifli birleflerek bir tekne al›yor ve her biri önceden belirlenmifl periyotlarda kullan›yor. Hatta tekne kullan›lmad›¤› zamanlarda ortak masraf› karfl›lamas› için kiraya veriliyor. Yeni tekne alacaklar ruhsat ve liman kay›tlar›n› bizzat kendileri yapabilecekleri gibi bunu yapan birçok arac› flirket de bulunuyor. Türkiye’de teknelerin bar›naca¤› birçok marina mecut. 8 metrelik bir tek-

nenin y›ll›k marina kiras› 2 bin 500 TL civar›nda. Teknenin boyu 24 metrelere ç›kt›¤›nda ise bu miktar 25 bin TL’yi geçiyor. 20 metre üzeri teknelerde kaptan ve en az bir denizcinin olmas› gerekti¤inden ayr› bir bütçe gerektiriyor. Sonuçta her bütçe için bir tekne bulunur; önemli olan denizi sevmek. Elbette seçilen teknenin Vicem marka olmas› bizi sevindirece¤i gibi, al›c› için de en iyisi olacakt›r”.

SANT‹GRAT

41


042_043_anstermak

4/14/11

4:06 PM

Page 2

HABER

Antsermak’›n baflar›s›: MHI SPL‹T KL‹MA’DA ‹K‹ YILDIR TÜRK‹YE C‹RO 1’‹NC‹S‹ ANTALYA’DA AIRFEL MHI OLARAK H‹ZMET VEREN ANTSERMAK, 2011 YILI ‹Ç‹N PAZARI BÜYÜTME HEDEF‹NE ODAKLANDI. SON ‹K‹ YILDIR MHI SPLIT KL‹MA TÜRK‹YE C‹RO 1’‹NC‹S‹ OLAN ANTSERMAK’IN BU BAfiARISI, fi‹RKET‹N MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹N‹ ÖN PLANA ALMASINDA YATIYOR.

H

akk› Karasülek, 1998 y›l›nda babas›n›n öncülü¤ünde kurulan Sermak Ltd. fiti’nde montaj eleman› olarak çal›flmaya bafll›yor. Yani iklimlendirme sektörüne girifli iflin mutfa¤›ndan oluyor. 2008 y›l›na gelindi¤inde kardefli Osman Karasülek ile birlikte Sermak’› devir al›yor ve Antsermak ad›yla hizmete devam ediyor. Antsermak Ltd. fiti. flu an Antalya’da Airfel MHI klima bayii olarak hizmet veriyor. Antalya merkezde iki showroom’u olan flirket halen 15 kiflilik kadrosuyla Airfel’in bünyesinde bulundurdu¤u tüm ürünleri sat›yor. ‹ki y›ld›r MHI Split Klima Türkiye Ciro 1’incisi olan Antsermak, 2011’de Antalya merkezde bireysel sistemlerde Mitsubishi Heavy showroom’lar›na bir tane daha ilave etmeyi planl›yor. 2008 y›l›nda tan›flt›klar› Airfel ile bir aile gibi olduklar›n›, karfl›l›kl› güven esas›na dayanan bir iflbirli¤i yapt›klar›n belirten Antsermak Genel Müdürü Hakk› Karasülek, 2011 y›l›nda pazar›n büyümesi için çal›flmalar yapacaklar›n› söylüyor. Hakk› Karasülek, dergimize baflar›s›n›n s›rlar›n› anlatt›: ‹fl hayat›na nas›l bafllad›n›z? Antsermak’› kurmadan önce neler yap›yordunuz? 1990 y›l›nda babam›n öncülü¤ünde kurulan Sermak Ltd. fiti’nin alt kadrosundayd›m. Bu flirkete 1998 y›l›nda montaj eleman› olarak ifle bafllad›m. Yani iflin mutfak k›sm›ndan sektöre girifl yapt›m. 2001 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi ‹klimlendirme ve So¤utma Bölümü’nü bitirdim. Böylece bu alanda akademik olarak da bilgilendim. fiu anda mevcut iki ma¤azan›n yöneticisi olarak sektöre hizmet veriyoruz. Hizmet kalitemizi sürekli art›-

42 SANT‹GRAT

Montaj eleman› olarak ifle mutfaktan bafllayan Hakk› Karasülek, bugün MHI Split Klima Türkiye Ciro 1’incisi... rarak, Airfel’in de öngördü¤ü büyüme h›z›yla basamaklar› ç›k›yoruz. Antsermak ne zaman kuruldu? K›saca flirketinizin hikayesini anlat›r m›s›n›z? Antsermak’› 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Sermak Ltd. fiti.’ni devir alarak kardeflim Osman Karasülek ile birlikte kurduk. Yaflad›¤›m›z flehrin ad›ndan ve yapt›¤›m›z hizmetin ilk hecelerinden esinlenerek firmam›z›n ad›n› yeniledik. Antsermak’›n aç›l›m›, ‘Antalya Servis Makine’dir. 1998 y›l›nda ifle ilk bafllad›¤›m y›llarda befl kifliydik. fiirket flu anda 15 kiflilik bir kadro ile iklimlendirme sektöründe hizmet verir hale geldi. Airfel’in bünyesinde bu-

lundurdu¤u tüm ürünleri satan bir flirketiz. Airfel bizim tek tedarikçimiz konumunda. Ciromuzun büyük bir k›sm›n› M›tsubush› Heavy bireysel ve kurumsal ürünleriyle gerçeklefltiriyoruz. Y›lda ortalama kaç klima sat›yorsunuz? Bugün geldi¤imiz noktada y›lda 3 bin adet klima sat›fl ve montaj›n› gerçeklefltirebiliyoruz. Antalya merkezde iki adet Mitsubishi showroom’umuz ile h›zla yol almaya devam ediyoruz. Airfel bayili¤ini ne zaman ald›n›z? Airfel’i tercih etme nedeniniz neydi? 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Airfel aile-


042_043_anstermak

4/14/11

4:07 PM

Page 3

siyle tan›flt›k. Sanko Holding'in de¤erlerine ba¤l›, odak noktas›na insan›n yerlefltirildi¤i yap›c› yaklafl›mlar›, ticareti daha yaflanabilir k›ld›¤›ndan dolay› Airfel'i tercih ettik ve çal›flmaya bafllad›k. Baflka sektörlerde yat›r›mlar›n›z var m›? 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan sonra inflaat sektöründe yer almaya bafllad›k. fiu anda Antalya merkezde bir flantiyemiz var. Burada yeni nesillere yaflam alanlar› infla ediyoruz. 2011 y›l› itibariyle yeni planlar›n›z nedir? 2011 y›l›nda Antalya merkezde bireysel sistemlerde M›tsub›sh› showroom açma plan›m›z var. Bunun yan› s›ra mühendislik hizmetlerinde kadromuzu geniflleterek KX6 konusunda da pazardaki pay›m›z› üst seviyelere tafl›mak için stratejik planlar yap›yoruz. Kampanyalar yap›yor musunuz? Sezon bafllar›nda ve sezon içinde flirketimiz Airfel in çizgisi paralelinde reklam ve tan›t›m çal›flmalar›m›z oluyor. Airfel'den beklentileriniz neler? Airfel’den beklentimiz sektörde lider firma olarak konumlanmas› ve sektördeki yeni ürünleri tüketicimize ilk ulaflt›ran tedarikçi olmas›d›r. Airfel ile çal›flman›n en iyi taraf› nedir? Tek kelimeyle, karfl›l›kl› güven!

Satt›¤›n›z Airfel ürünlerinde müflteri memnuniyeti ilkesini nas›l iflletiyorsunuz? Müflteri temsilcilerimiz, satt›¤›m›z tüm ürünler için son kullan›c›larla periyodik aral›klarla iletiflim kurarak, ürünler hakk›ndaki yorumlar›n› kay›t alt›na al›yor. Zaman zaman müflterilerimize sürpriz ziyaretler gerçeklefltirip, ürünler hakk›nda bilgilendirmeler yap›yor, hatta ücretsiz bak›m hizmeti veriyoruz. Bunun da elbette olumlu geri dönüflleri oluyor. Antsermak olarak iki y›ld›r MHI Split

Klima klasman›nda Türkiye ciro birincisi oluyoruz. Bu baflar› bir tesadüf de¤il, müflteri odakl› çal›flman›n sonucudur. Airfel sat›s sonras› hizmet olarak sektördeki en h›zl› geri dönüflü yapan ve sorunlar› en k›sa zamanda cevaplayan bir flirket. Biz de bu markayla çal›flman›n gururunu her noktada yafl›yoruz. 2010 y›l› sizin için nas›l geçti? Yak›n zamanda global bir kriz yafland› ve tabii ki bunun etkileri Türkiye’de de görüldü. Türkiye olarak çok büyük problemler yaflamad›k. Antsermak olarak yapt›¤›m›z araflt›rmalar ve do¤ru gözlemler neticesinde olas› kriz yönetimi planlar›m›z› haz›rlad›k ve önlemlerimizi alm›flt›k. Böylece krizi avantaja çevirerek ciromuzu, karl›l›¤›m›z› ve hepsinden önemlisi müflteri memnuniyetimizi art›rmas›n› bildik. Dolay›s›yla 2010 y›l› bizim için bir kay›p de¤il, kazanç y›l› oldu. 2011 y›l›ndan beklentileriniz neler? Bu sezon için, sat›fltan ziyade pazar›n büyümesine yönelik çal›flmalar gerçeklefltiriyoruz. Pazar›n büyümesi hem partner firmalar›m›z›n, hem bizim beklentilerimizin karfl›lanmas› anlam›na geliyor.

SANT‹GRAT

43


044_045_cocuk

4/13/11

3:51 PM

Page 2

AIRFEL AR-GE

Airfel Çocuk Odas› Klimas›: DÖRT MEVS‹M, TEK ÇÖZÜM ‹KL‹MLEND‹RME SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ F‹RMALARINDAN AIRFEL, ÇOCUKLAR ‹Ç‹N ÖZEL OLARAK ÜRETT‹⁄‹ ‘ÇOCUK ODASI KL‹MASI’ ‹LE SADECE YAZ SICAKLARINDA DE⁄‹L, DÖRT MEVS‹M ÇOCUKLU A‹LELER‹N EN BÜYÜK YARDIMCISI OLACAK. HAZIRLAYAN: CANER GÜÇER - ÜRÜN SORUMLUSU

G

üçlü Ar-Ge departman› ve yenilikçi yaklafl›m›yla sektörünün öncü flirketlerinden biri olan Airfel, ileri teknolojisiyle yeniledi¤i ‘Airfel Çocuk Odas› Klimas›’n› çocuklu ailelerin be¤enisine sunuyor. Yenilikçi yaklafl›m›yla sektörde ad›ndan söz ettiren Airfel, çevre dostu ve fonksiyonel özelliklere sahip Çocuk

44 SANT‹GRAT

Odas› Klimas›’na Nano Gümüfl Filtresi özelli¤i ekledi. Nano Gümüfl Filtresi, bakteri ve di¤er gözle görülmeyen mikro organizmalar› etkisiz hale getirebiliyor. Çocuklar›n çok sevdi¤i çizgi karakterlerle süslü Airfel Çocuk Odas› Klimas› ve bir kredi kart› büyüklü¤ündeki ‘nefleli’ uzaktan kumandas›, çocuk odas› dekorasyonun bir parças› olarak büyük be-

¤eni topluyor. Is›tma-so¤utma ve havaland›rma sektörünün öncü flirketlerinden Airfel, de¤iflen ihtiyaçlara göre farkl› ürünler gelifltirmeye devam ediyor. Çocuklar›n daha sa¤l›kl› iklimlendirilmifl bir ortamda büyümesini isteyen ailelerin bu isteklerine kesin bir çözüm getiren klima, estetik aç›dan da baflar›l› bir tasar›m olarak dikkat çekiyor. Airfel Çocuk


044_045_cocuk

4/13/11

3:51 PM

Page 3

MEVS‹M GEÇ‹fiLER‹ ARTIK SORUN DE⁄‹L! Airfel Çocuk Odas› Klimas›, özellikle mevsim geçifllerinde ve merkezi sistemin kullan›lmad›¤› dönemlerde ailelerin güvenle kullanaca¤› bir ürün. Çocuklar ›s› de¤iflimlerinden çok çabuk etkilenerek hastanabiliyor. Bu nedenle çocuk odalar›n›n belirli bir ›s›da tutulmas› gerekiyor. Bu duruma kesin bir çözüm getiren Airfel Çocuk Odas› Klimas›, ideal ›s›y› sabitleyerek çocuklar ve onlar için endiflelenen aileleri için güvenli bir ortam sa¤l›yor. Hijyen koflullar›na uygun bir ortam sa¤layan Airfel Çocuk Odas› Klimas›’nda teknolojik filtreleme sistemi kullan›l›yor. Kliman›n Nano Gümüfl Filtresi, havadaki bakteri ve di¤er gözle görülmeyen mikro organizmalar› etkisiz hale getiriyor. Yüksek emifl kapasite-

Odas› Klimas›’n›n temel olarak ›s›tma, so¤utma, nem alma ve fan modunda çal›flma fonksiyonlar› bulunuyor. A enerji s›n›f› seviyesinde çal›flan Airfel Çocuk Odas› Klimas›’nda ayn› zamanda çevreye duyarl› R410A gaz› kullan›l›yor. Yeni özellik, ‘Nano Gümüfl Filtresi’ ise bakteri ve di¤er gözle görülmeyen mikro organizmalar› etkisiz hale getiriyor. Airfel Çocuk Odas› Klimas›’n›n iç ve d›fl ünite içerisinde yer alan ›s› de¤ifltiricileri, özel bir malzemeyle kapland›. Korozyon direncini art›ran bu uygulama ayn› zamanda cihaz›n ömrünü uzat›yor. Golden Fin ad› verilen bu teknoloji, yüzeyin daha pürüzsüz ve kolay temizlenebilir olmas›n› da sa¤l›yor. Kliman›n çocuk odalar›n› renklendiren, çeflitli çizgi kahramanlarla süslenmifl ön paneli ise çocuklar taraf›ndan çok e¤lenceli bulunuyor.

sine sahip Karbon Filtre ise kötü kokular› ortadan kald›r›yor. Klima’da kullan›lan 3M firmas›n›n yüksek filtreleme kapasiteli HAF filtresi ortamdaki tozlar› tutarak kullan›c›lara daha temiz bir hava sunuyor. Ön ›s›tma fonksiyonu, otomatik yeniden bafllatma özelli¤i, uyku modu ve zaman ayar› bulunan kliman›n önemli özelliklerinden biri de sessiz çal›flmas›. SEKTÖRDE B‹R ‹LK: ÇOCUKLARA ÖZEL UZAKTAN KUMANDA Airfel Çocuk Odas› Klimas›, tüm klima fonksiyonlar›n› kontrol edebilen ebeveyn kumandas›yla birlikte sat›l›yor. Ayr›ca bir kredi kart› büyüklü¤ünde ‘güler yüz’ tasar›ml› ve kullan›m› kolay özel çocuk kumandas› da cihazla birlikte veriliyor. Bu kumandayla çocuklar, klima ve iç ünite üzerindeki gösterge ›fl›¤›n› aç›p kapatabiliyor, uyku fonksiyonunu çal›flt›rabiliyor. SANT‹GRAT

45


046_049_eco

4/13/11

3:52 PM

Page 2

EKOLOJ‹

Çevre dostu kentler:

EKOKENTLERDE YAfiAM 10 YIL ‹Ç‹NDE BAfiLIYOR MEGAKENTLER‹N YÜKÜNÜ HAF‹FLETMEK ÜZERE TASARLANAN EKOLOJ‹K KENT PROJELER‹NDE, YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI KULLANMAK, MÜMKÜN OLAN HER fiEY‹ DÖNÜfiTÜRMEK, KENTTE OTURMA ALANI, T‹CARET ALANI VE SANAY‹ ALANLARI AYIRMAK YER‹NE BURALARI YAKINLAfiTIRARAK OTOMOB‹L KULLANIMINI EN AZA ‹ND‹RMEK G‹B‹ ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR. ‹LK EKOKENTLERDE YAfiAM 10 YIL ‹Ç‹NDE BAfiLIYOR. HAZIRLAYAN: SEYRA FARALYALI ERDALO⁄LU

D

ünya genelinde, ekonomik merkez olma özelli¤i tafl›yan kentlerin nüfuslar›ndaki önlenemez art›fl ve buna ba¤l› olarak kentsel büyüme, merkezi ve yerel yönetimleri, kent planlamac›lar›n› ve mimarlar› ortak çözümler bulmaya zorluyor. Kaplad›klar› alan giderek büyüyen kentlerde enerji tüketiminin artmas›, yeflil alanlar›n azalmas›, konut say›s›n›n, araç trafi¤inin ve sanayi tesislerinin ço¤almas› gibi sebeplerle karbon sal›n›m›n›n artmas› çevre sorunlar›n› doru¤a ç›kar›yor. Küresel ›s›nman›n olumsuz sonuçlar›n›n yaflanmaya bafllad›¤› gezegende çözüm aray›fllar› devam ediyor. Ekokent projeleri de bu aray›fl›n bir ürünü olarak karfl›m›za ç›k›yor. Kent planlamac›lar›, mimarlar, tasar›mc›lar ve mühendisler megakentlerde çevresel sorunlara yol açan nedenleri irdeleyerek, genifllemesi engellenemez megakentlerin çevresinde kurulacak sürdürülebilir yaflam alanlar› olan ekokentler tasarl›yorlar. Bu projelerin ilki, Çin’in çok h›zl› bir flekilde büyüyen megakenti fianghay için gelifltirildi. 2005 y›l›nda, fianghay’›n etraf›nda yap›lanmakta olan 10 uydu kentten fianghay’a bir tünel ve köprüyle ba¤lanacak olan Chongming Adas›’n›n do¤u k›y›s›na Dongtan ekolojik kentinin kurulmas›na karar verildi. 86 kilometrekarelik alana yay›lacak kentin enerjisini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan

46 SANT‹GRAT

temin etmesi, at›klar›n dönüfltürüldü¤ü, otomobil kullan›m›na gerek olmayacak bir yap›lanmaya gidilmesi ve 2040 y›l›nda tamamlanarak yar›m milyon insan›n yaflayaca¤› bir kent olmas› düflünülüyordu. Dongtan’›n 25 bin kiflinin yaflamaya bafllayaca¤› ilk k›sm›n›n 2010 y›l›nda tamamlanmas› ve örnek bir proje olarak dünyaya ilham vermesi bekleniyordu. Geçmifl zamanda anlatmam›z›n nedeni, Dongtan projesinin mali kaynak yetersizli¤i ve projeyi oluflturan ‹ngiliz flirket ile Çin hükümetinin projenin iflleyiflindeki anlay›fl

farkl›l›klar› nedeniyle ask›ya al›nmas›. Her ne kadar hayata geçmekte baflar›l› olamasa da, Dongtan ekokent projesinin ilham kayna¤› olma misyonunu yerine getirdi¤ini söylemek mümkün. Birleflik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kenti yak›nlar›nda infla edilmeye bafllanan Masdar City ve Singapur’daki Tianjin ekolojik kenti gibi… Ekotasar›mc›lar, bakir bir alanda s›f›rdan ekolojik kentlerin kurulmas› projelerinin d›fl›nda mevcut kentler için de çözümler sunuyor. Avustralya’n›n Melbourne ken-


046_049_eco

4/13/11

3:52 PM

Page 3

tinde evlerin bahçelerine f›skiyeler, rüzgâr türbinleri ve günefl panelleri kurulmas› teflvik ediliyor. Böylelikle kent sakinleri evlerinde kulland›klar› enerjinin yüzde 85’ini kendileri üretebiliyorlar. Çat›lara kurulan toplay›c›lar yard›m›yla toplanan ya¤mur suyu bahçe sulamada ve tuvalette de¤erlendiriliyor. Berlin’de parlamento binas›nda ›s›nma amac›yla yak›t olarak bitkisel ya¤ kullan›lmas› sayesinde karbondioksit sal›m› yüzde 94 oran›nda azalt›lm›fl. ‹fli sadece tasar›mc›lara b›rakmayan yerel yönetimlerin sundu¤u, çevrecili¤i destekleyen çözümler de var. Örne¤in, Viyana’da kamuya ait bisikletler, herkesin kullan›m›na aç›k, isteyen bu bisikletleri ulafl›m arac› olarak paras›z kullanabiliyor. Masdar ve Tianjin gibi ekokent projelerinde öne ç›kan temel yaklafl›mlar, müm-

kün olan her fleyi dönüfltürmek, enerji verimli binalar yapmak, toplu tafl›mac›l›¤› yayg›nlaflt›rmak, kenti oturma alan›, ticaret alan› ve sanayi alan› olarak ay›rmaktansa, çal›flma ve oturma alanlar›n› birbirine yak›nlaflt›rarak otomobil kullan›m›n› en aza indirmek. Bu projelere biraz daha ayr›nt›l› bakal›m.

TIANJIN ECO-CITY Tianjin kent merkezine 40 kilometre uzakl›kta 30 kilometrekareli bir alana yay›lmas› planlanan Tianjin Ekokenti’nde de en yeni çevreci teknolojiler kullan›l›yor. Tamamland›¤›nda 350 bin kiflinin yaflamas› öngörülen ekokentin ana temas›, ekosisteme uyum. Bu tema çerçevesinde yeflil alanlara genifl yer ayr›lm›fl. Günefl ve rüzgar enerjisi, ya¤mur suyu geri dönüflümü, at›k su yönetimi, deniz suyu ar›t›m› ile ilgili en yeni sürdürülebilir teknolojiler bu kentte hayat buluyor. Projenin 2020 y›l›nda tamamlanmas› öngörülüyor. Tianjin sakinlerinin yüzde 90’› otomobil yerine geliflmifl hafif rayl› sistemler ve di¤er toplu tafl›ma araçlar›n› kullanacak. Böylece kentteki karbon sal›m› mümkün oldu¤unca azalt›lacak. Ekolojik kent 7 bölge olarak tasarlanm›fl. Bu bölgeler, Lifescape (Yaflam peyzaj›), Eco-Valley (Eko-Vadi), Solarscape (Günefl peyzaj›), Urbanscape (Kentsel peyzaj), Windscape (Rüzgar peyzaj›), Earthscape (Toprak peyzaj›) ve Eco-Corridors (Eko-Koridorlar) olarak isimlendirilmifl. Genifl bir yeflil alan olarak tasarlanan Lifescape, çevreci özellikler göz önünde bulundurularak infla edilmifl yüksek katl› konutlar›n soluk alan› olarak düflünülmüfl. Lifescape’in kuzeyinde yer alan Solarscape ise kentin idari ve sosyal merkezi. Bütüncül ve çok katmanl› bir kon-

SANT‹GRAT

47


046_049_eco

4/13/11

3:52 PM

Page 4

septe sahip olan Urbanscape, farkl› yüksekliklerdeki hava köprüleriyle kentin ana merkezini oluflturacak. Earthscape kentin banliyösü olarak tasarlanm›fl. Bu bölgede alçak katl› evler ve bolca yeflil alan yer alacak. Ekokent sakinlerinin dinlence ve e¤lence mekan› olarak tasarlanan Windscape ise, küçük bir göl ile çevrili yüz y›ll›k Qingtuozi köyüne kurulacak. Masdar City ve Tianjin Eco-city, yaflam›n on y›l içinde bafllayaca¤› iki ekokent. Yeni projeler yolda. ‹flin en güzel taraf›, bu projeler hayata geçirilmeye çal›fl›l›rken gelifltirilen yepyeni çevreci teknolojiler. Belki de s›rf bu yüzden ülkelerin bu tür

48 SANT‹GRAT

projelere daha fazla kaynak ay›rmas› gerekiyor. Geldi¤imiz noktada dünyay› ya daha çevreci teknolojiler ya da daha ilkel bir yaflama dönmek kurtarabilir gibi gözüküyor. MASDAR CITY Abu Dabi’nin 17 kilometre d›fl›nda infla edilen, 22 milyar dolar sermayeli Masdar City, gücünü yenilenebilir enerjiden alan dünyan›n en sürdürülebilir kentsel geliflim projelerinden biri. Arapça’da “kaynak” anlam›na gelen “masdar” isminin uygun görüldü¤ü kent, alt› kilometrelik bir alanda hayat bulacak. Dünyan›n ilk

s›f›r karbon ve s›f›r at›k kentinin 2016 y›l›nda tamamlanmas› bekleniyor. Projeye göre kent yüzde 75 elektrik, yüzde 60 su tasarrufu sa¤layacak. Masdar City’de yaflam tam da çevrecilerin hayal etti¤i gibi olacak. Gün içinde ›s›y› depolayacak dev flemsiyeler geceleri kapanarak ›s›y› Masdar City’ye yayacak. Tamamland›¤›nda 50 bin kiflinin yaflamas› beklenen ekolojik kentte elektrikli araçlar kullan›lacak. 4 ya da 6 kiflilik elektrikle çal›flan araçlar belli istasyonlardan hareket edecek. Kentte araflt›rma laboratuarlar›, konutlar ve ticari merkezlerin d›fl›nda okullar, restoranlar, tiyatro-


046_049_eco

4/13/11

3:53 PM

Page 5

lar ve ma¤azalar da yer alacak. Projesi Lava Mimarl›k taraf›ndan yap›lan ve ödül kazanan Masdar City Center’da ise bir plaza, 5 y›ld›zl› bir otel, bir konferans merkezi ile e¤lence kompleksi ve dinlenme tesisleri bulunacak. Kentte günefl enerjisinin yan› s›ra rüzgâr ve di¤er yenilenebilir enerji ürünleriyle su ar›tma teknolojisi ve enerji verimli ev aletleri kullan›lacak. Masdar City’de yaln›zca günefl enerjisi kullan›laca¤› için 25 y›lda 2 milyar dolarl›k petrole eflde¤er enerji tasarrufu yap›lacak. Kent, binlerce

y›ld›r s›cak bölgelerde yap›ld›¤› gibi, binalar›n birbirlerine gölge yapt›klar› tarzda dar sokaklardan oluflacak. Bu sokaklar daha ziyade yaya trafi¤ine aç›k olacak, elektrikli araçlar›n d›fl›nda hiçbir geleneksel araç kente giremeyecek. Denize yak›n bir bölgeye infla edilmekte olan flehir, çöl rüzgarlar›ndan yüksek bir çevre duvar›yla korunacak. Y›l boyunca en yo¤un günefl gören bölgelerin aras›nda yer alan Arap ülkelerinde yenilebilir enerji üretiminin teflvik edilmesi son y›llarda h›zland›. Uzmanlar, Ortado¤u’da günefl

enerjisi santrallerinin devreye girmesiyle sadece Arap ülkelerinin enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmayaca¤›n›, 10 y›l içinde Avrupa’n›n enerji ihtiyac›n›n yüzde 20’sinin de bu bölgeden karfl›lanabilece¤ini belirtiyor. Bat› Avrupa kentlerinin genelinde günefl günde ortalama 3-4 saat par›ldarken, Ortado¤u’da bu süre günde yaklafl›k 9 saate ç›k›yor. Dolay›s›yla günefl kolektörü kullan›lmas›n›n en iyi koflullar› burada bulunuyor. Masdar City projesi de iflte bu ortamda hayata geçiyor.

SANT‹GRAT

49


050_051_rauf

4/13/11

3:54 PM

Page 2

‹fi DÜNYASI

‹NSANI DA MAL‹YET GÖRMEN‹N SONU GELD‹ M. RAUF ATEfi

Capital & Ekonomist & PCnet Yay›n Direktörü

S

on y›llarda ifl modelini ‘düflük maliyet’ esas›na dayand›ran baz› flirketlerde ciddi sorunlar ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu flirketlerde sorun yaratan faktör ise ‘maliyet unsuru’ olarak çal›flanlar› görme, onlara düflük ücret ve yetersiz haklar sunma yarat›yor. Perakende, havac›l›k, sigortac›l›k, bireysel emeklilik, turizm ve sat›fl a¤›rl›kl› ifllerde çal›flanlar› kapsayan bu sorun, baflta ABD olmak üzere bütün ülkelerde kendini gösteriyor. Örne¤in, ABD’nin en büyük perakendecisi Wal-Mart’ta çal›flanlar›n iflten ayr›lma oran› çok yüksek… Bu nedenle flirket her y›l 600 bin kifliyi yeniden ifle al›p, ayr›lanlar›n a盤›n› kapatmay› amaçl›yor. Müthifl bir rakam, de¤il mi? 600 bin kifliyi ifle alacak organizasyonu, ifle alma sürecini yönetmek gerçekten çok önemli… Ayr›ca çok da maliyetli… Düflük maliyetli bir ifl modeli oluflturup, s›rf bu nedenle de çok say›da insan›n iflten ayr›lmas›n›n yaratt›¤› yeni maliyetle karfl› karfl›ya kalmak, sistemin dezavantaj› olarak öne ç›k›yor. Wal-Mart ve benzeri flirketler, son y›llarda bu stratejilerinin bedelini çeflitli yollarla ödüyorlar. Bazen tüketiciler taraf›ndan protesto ediliyorlar bazen de düflük çal›flan sadakati nedeniyle müflteri kayb› yafl›yorlar. Oysa, Wal-Mart ve benzeri flirketleri yak›ndan izleyen uzmanlar, ‘normal ücret ve haklar’›n sa¤lanmas› halinde, flirketlerin yine düflük fiyat ve yüksek karl›l›k zincirini yürütebileceklerine inan›yorlar. Üstelik bu zinciri iyi ifl-

50 SANT‹GRAT

leten örnek flirketler de var. Bu flirketler, yeniden al›mlar ve çal›flan e¤itimlerine, di¤er flirketlere oranla daha az harcama yaparlar. Çal›flan sadakati daha yüksek oldu¤u için de elemanlar daha etkin ve verimli flekilde çal›fl›r. ABD’de Wegman adl› bir baflka perakende flirketi var. Belki ço¤unuz duymam›fls›n›zd›r. G›da perakendecili¤i yapan bu flirketin özelli¤i, ‘çal›flan›na verdi¤i de¤erdir’. Bunun ödülünü de ‘Çal›flanlar ‹çin En ‹yi fiirketler’ listesine girerek al›yor. Üstelik bölgesel faaliyet gösteren bir aile flirketidir. ABD’de 102 dükkan›, 3.5 milyar dolar cirosu var. Yaklafl›k 32 bine

yak›n çal›flan› bulunan flirkette ‘eleman ayr›lma oran›’ yüzde 8 gibi düflük düzeyde seyrediyor. Peki bu flirketin s›rr› nedir? Biliyorsunuz, aile flirketlerinde çal›flan sadakatini sa¤lamak ve profesyonel yönetim oluflturmak zordur. Bunu baflaranlar olmaz demiyorum. Ancak, zor oldu¤u kesin… Çünkü, patron, k›z›, o¤lu, efli ya da di¤er yak›nlar› büyük olas›l›kla iflin içinde, hatta üst düzey yönetimdedir. Profesyoneller, ne kadar baflar›l› olurlarsa olsunlar, aile bireylerini aflamayacaklar›n›, etkin görevlere gelemeyeceklerini düflünürler. Örne¤in, bir pazarlama direktörünün genel müdür


050_051_rauf

4/13/11

3:54 PM

Page 3

olma olas›l›¤›, baz› aile flirketlerinde, kurumsal flirketlere göre daha düflüktür. Çünkü, genelde o pozisyon, aileden biri taraf›ndan dolduruluyor olabilir.

memek için daha uzun çal›flmalar›na olanak sa¤layabilirdi. Bunu yapan yabanc› flirketlerin iyi sonuçlar almas› da öneriyi güçlü k›l›yordu.

WEGMAN’IN FARKI NEREDE? Bir aile flirketi, ABD’de ‘örnek insan kaynaklar›’ stratejisine sahip duruma rahatl›kla gelebiliyor. Bunun s›rlar›n› ise birkaç bafll›kta s›ralamak mümkün:  fiirket, çal›flanlar›na sektör ortalamas›n›n çok üstünde ücret ödüyor.  Yan haklar konusunda cimrilik yapm›yor. Çal›flanlar›na sa¤l›k sigortas› ve emeklilik planlar› gibi haklar veriyor.  Part time çal›flanlar bile Wegman’da al›fl›lmad›k ücret al›yorlar.  fiirket çal›flanlar›na yüksek düzeyde e¤itim sa¤l›yor. Çal›flan bafl›na düflen e¤itim miktar› y›lda 40 saate kadar ç›k›yor.  Kariyer f›rsatlar› ve yükselme olana¤› herkese aç›k. Ma¤aza müdürlerinin yar›s›ndan fazlas›, ifl hayat›na Wegman’da bafllayanlardan seçiliyor.  fiirket çal›flanlar›n› dinleme ve onlara özen göstermeye ayr› bir önem veriyor. Çal›flana sayg›y› stratejisinin önemli parças› olarak görüyor.  Bu nedenle de flirkete her y›l yaklafl›k 130 bin kifli ifl baflvurusunda bulunuyor. ‘‹nsana özen’ ve ‘‹K’ya yat›r›m’ stratejileri flirkete deyim yerindeyse ‘yol, su, elektrik’ olarak da dönüyor. Örne¤in, flirketin kar marj›, rakiplerinin neredeyse iki kat› kadar. Sat›fllar› ise yüzde 50’den daha fazla.

KOB‹’LERDE DE SORUN VAR Bunun son dönemde iki örne¤ine flahit oldum. Birincisi, Kayserili bir g›da perakendecisiydi… fiirketin sahibi, “Kaliteli eleman bulam›yoruz. Bulduklar›m›z da bir

TÜRK‹YE’DE DURUM NASIL? Geçenlerde bireysel emeklik sektörünün önde gelen flirketlerden birinin genel müdürü ile sohbet ederken, konu ‘çal›flan sirkülasyonuna’ gelmiflti. Sohbette iki konuyu ele alm›flt›k. Birincisi, bireysel emeklilik sektöründe çal›flanlar›n önemli bölümünü sat›fl ekibi oluflturuyor. Bu ekiplerde ise çal›flan sirkülasyonu anormal düzeylerde. Neredeyse her y›l bütün çal›flanlar ayr›l›yor, yerlerine yenileri al›n›yor. Yüzde 70-100 aras› de¤iflen ‘çal›flan sirkülasyonu’ var. Bireysel emeklilikte yaflanan bu sorun, kendini ilaç, turizm, sigorta ve perakendecilikte de gösteriyor. ‹kinci konu ise bireysel emeklilik sektörünün bu sorunu aflacak bir araç olarak kullan›labilece¤i idi… Çal›flanlara verilecek ‘emeklilik paketleri’, onlar› flirkete ba¤layabilir, birikimlerini kaybet-

anlam katacak ve sonunda psikolojik olarak da ödüllendirilece¤i ifllerin peflinde. 2. Sevgi fiirketleri çal›flanlar›yla aras›nda güven inflaa etmek için dört anahtar unsuru hayata geçirir. ‘Bireylere sayg› duymak’, ‘fieffafl›k’, ‘Tak›m oluflturmak’ ve ‘Yetkilendirme’.

süre sonra ayr›l›yorlar” diye anlat›yor ve ekliyordu: “Geçen y›l flirketin floförlerine, ‘iflledi¤iniz trafik suçlar›n›n cezalar›n› kendiniz ödeyeceksiniz’ dedik. Bunu getirdikten sonra floförler ayr›lmaya bafllad›lar. Yerlerine yenisini bulmakta zorlan›yoruz. Sonunda bu uygulamadan vazgeçtik.’ Bir baflka örne¤i ise ‹stanbul’da yaflad›m. fiirketin sahibi, pazarlama iflinin bafl›na iyi bir yönetici almak istediklerini söylüyordu. Ancak, iyi pazarlamac›n›n flirkette uzun süre kalabilece¤ine yönelik endifleleri vard›. Çünkü, flirket küçüktü ve flimdiye kadar gelen nitelikli elemanlar hep daha iyisini bulduklar›nda terk etmifllerdi. ‹flletme sahibinin yan›t›n› arad›¤› soru ‘çal›flanlar›m› daha fazla nas›l tutar›m?’ oluyordu. Ona flunu önerdim: “Jagdish Sheth adl› bir yönetim uzman›, ‘Sevgi fiirketleri’ adl› bir yaklafl›m gelifltirdiler. O kitab› okuman› ve insan kaynaklar›nda fark yaratan flirketlerin özelliklerine dikkat etmeni öneririm. Her flirket, çal›flan›n› sad›k hale getirip, uzun süre bünyesinde tutabilir.” Gerçekten de bunu yapmak mümkün. Türkiye’de de bunun iyi örnekleri var. Jagdish Sheth’e göre,’Sevgi fiirketleri’ bunu flu yöntemlerle baflar›yor: 1. Çal›flanlar sadece bir maafl çeki de¤il ayn› zamanda ruhsal bir getiri de bekliyorlar. Herkes kiflili¤ine de hitap edecek, sosyal ihtiyaçlar›n› karfl›layacak, kendisine

3. Sevgi fiirketleri e¤lenceli, iflbirli¤ine dayal›, verimli ve anlaml› bir ifl ortam› yarat›r. 4. Bir flirket çal›flanlar›na nerede, ne zaman ve nas›l çal›flaca¤› konusunda esneklik verirse çal›flanlar da hem kiflisel ihtiyaçlar›n› ve zorunluluklar›n› karfl›larken, profesyonel sorumluluklar›n› da yerine getirebilirler. 5. Çal›flan›n yaflam kalitesi söz konusu oldu¤unda küçük fleyler büyük farklar yarat›yor. Sevgi fiirketleri de bu do¤rultuda hareket ediyor. 6. Sevgi fiirketleri ise çal›flanlar›n›n potansiyellerini en üst noktaya ulaflt›rmak konusunda odakl› bir efor sarf ediyorlar. Geleneksel flirketlerin aksine, Sevgi fiirketlerinde çal›flanlar CEO’larla do¤rudan iletiflim kurma f›rsat›na sahip. Sevgi flirketleri iki önemli nedenden dolay› böylesi bir iletiflim içinde olmaya çal›fl›r. SANT‹GRAT

51


052_053_egemak2

4/13/11

3:55 PM

Page 2

HABER

Egemak Afi: “AIRFEL’‹ DÜRÜST BULDU⁄UMUZ ‹Ç‹N ÇALIfiMAYA BAfiLADIK” EGEMAK Afi, AIRFEL’‹N, ‹ZM‹R MERKEZL‹ FAAL‹YET GÖSTEREN EN BÜYÜK DA⁄ITICI BAY‹LER‹NDEN B‹R‹. MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹ ODAKLI B‹R T‹CARET ANLAYIfiINI KABUL EDEN fi‹RKET, KURULDUKTAN HEMEN SONRA AIRFEL ‹LE ÇALIfiMAYA BAfiLAMIfi. DÜZENL‹ BÜYÜDÜKLER‹N‹ BEL‹RTEN EGEMAK Afi GENEL MÜDÜRÜ AHMET HEK‹MO⁄LU, 2011 YILININ ‹LK ÇEYRE⁄‹NDE C‹RO HEDEFLER‹N‹ TUTTURDUKLARINI SÖYLÜYOR.

K

endi markalar›yla kazan, radyatör, boyler ve günefl enerjisi sistemleri üreten 6 giriflimcinin bir araya gelerek 2001 y›l›nda kurdu¤u Egemak, 2002 y›l›nda Airfel bayili¤ini al›yor. O günden itibaren iki flirket aras›nda güçlü bir iflbirli¤i kuruluyor ve bugün Egemak, Airfel’in ‹zmir merkezli faaliyet gösteren en büyük da¤›t›c› bayilerinden biri konumuna geliyor. Bu iflbirli¤inin bundan sonra da güçlenerek artaca¤›n› belirten Egemak A.fi Genel Müdürü Ahmet Hekimo¤lu, dergimize flirketini ve Airfel ile olan çal›flmalar›n› anlatt›: Ticaret hayat›na nas›l at›ld›n›z? Egemak'› kurmadan önce neler yap›yordunuz? ‹flin do¤rusu ben ticarette hem okullu hem de alayl› olanlardan›m. Sanatç›lar›n da dedi¤i gibi, bu ifle yani ticarete çok küçük yaflta bafllad›m. Ama tahsil hayat›m da devam etti. ‹nsan sonradan çok daha iyi kavr›yor bir taraftan da e¤itimine devam etmesinin faydalar›n›. Bunu ço¤u zaman hissettim; halen de hissediyorum… Ç›rakl›kla bafllayan ifl hayat›ma tahsilimi de ekledim. Baflar›l› olmak için eksik olan tek unsur, çok çal›flmakt›. Ben de çok çal›flt›m. Çal›flmaya y›llar› ekledik ve flu an birlikteyiz… fiirketinizi ne zaman kurdunuz? Hangi ürünleri sat›yordunuz? fiirketimiz, 2001 y›l›nda, sektörde faaliyet gösteren 6 giriflimcinin ortakl›¤›yla faaliyetlerine bafllad›. Bu 6 giriflimci, Egemak ile birlikte üretim amaçl› kurduklar› di¤er bir firmada, kendi markalar›yla üretimini yapt›klar› kazan, radyatör, boyler ve günefl enerji sisistemlerinin sat›fl›n› yap›yorlard›. Egemak ismi ise kurucu ortaklara ait firmalar›n isimlerinden esinlenerek birlikte oluflturdu¤umuz bir isimdir.

52 SANT‹GRAT

Egemak’›n bugün geldi¤i nokta neresi? Egemak Afi, kuruluflunun 10’uncu y›l›nda, hedeflerinin de ötesine geçmifl, 20 çal›flan›, iki flubesiyle çok güçlü bir konumda yer al›yor. Gelecekle ilgili güçlü bir vizyonumuz var. Pazarda hat›r› say›l›r bir noktaya geldik. Müflteri odakl› çal›flma düflüncesini terk etmeden 10 y›l önceki heyecan›m›zla çal›flmalar›na devam ediyoruz. Bu da bizi daima ileriye tafl›yor. Ne zaman Airfel bayisi oldunuz? 2002 y›l› bafllar›nda Airfel bayili¤i ald›k.

Airfel’i seçmeminiz en önemli nedenlerinden biri Türkiye’nin en büyük gruplar›ndan biri olan Sanko Holding’in bir kuruluflu olmas›yd›. Airfel’in, bu taban›ndan kaynaklanan, ticari anlay›fl› daha farkl› firmalardakinin aksine mütevaz›, kaybolmayan Anadolu kimli¤i, dürüstlük, güç, güvenilirlik ve do¤ru ürün, do¤ru hizmet anlay›fl›yla hareket edece¤ini tahmin ediyorduk. Bu nedenle daha kuruluflumuzun bafllar›nda Airfel’e gönül verdik. Egemak olarak muhafazakar bir ticari yap›m›z var, o yüzden bu sayd›¤›m de¤erler bizim için önem tafl›-


052_053_egemak2

4/13/11

3:55 PM

Page 3

yor. Geçti¤imiz 10 y›l bizleri bu düflüncemizde hakl› ç›kard›. Egemak ailesi olarak biz bu iliflkinin uzun y›llara yay›laca¤›n› düflünüyor ve hissediyoruz. Egemak ve Airfel birlikteli¤inin k›sa, orta ve uzun vadeli planlar›n, bu 10 y›lda sadece k›sa vadeli plan›n› tamamlam›fl bulunuyoruz. Sizce Airfel niçin Egemak ile çal›fl›yor? 10 y›l›n sonunda bizim penceremizden bak›nca Egemak, olarak “Biz bir aileyiz” diyebiliyoruz. ‹flte bu cümlenin devam› olarak kanaatimizce, Airfel penceresinden de ayn› foto¤raf görünüyor… fiunu biliyor ve hissediyoruz ki; kurum kültürünü çal›flanlar›n enerjisi ve bu enerjilerin toplam› olan sinerji oluflturur. Oluflan bu sinerjinin de, sadece Airfel’e de¤il, di¤er ticari partnerlerimizin de zihninde, mutlaka olumlu düflünceler oluflturdu¤u kendilerinin ifadesi ile sabittir… Baflka yat›r›mlar›n›z var m›? 2009 y›l› bafl›nda Airfel ile de sinerji yarataca¤›n› düflündü¤ümüz, KLS markas›na sahip, Klas Is›tma So¤utma Klima San.ve Tic.Ltd.fiti.’ni ortakl›k yap›m›za dahil ettik. Bu giriflimimiz, ‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, 8 bin 500 metrekaresi kapal› olmak üzere toplam 15 bin 500 metrekarelik iki fabrika binas›n› kaps›yor. Burada klima santrali imalat› yap›l›yor. ‘KLS Klima’ markas›yla üretti¤imiz bu klimalar Türkiye’nin her bölgesinde aranan bir ürün haline geldi. ‹zmir OSB’deki fabrikam›zda santral imalat›n›n yan› s›ra telekominikasyon flirketlerine, gerek iç piyasaya, gerekse yurt d›fl›na gönderilmek üzere gsm sonras› konteynerleri imal ediyoruz. Ayr›ca Avrupa standartlar›nda üretim yapmakta olan flirketlere sac iflleme konusunda yan sanayi olarak destek veriyoruz. 2011 y›l› ifl planlar›n›z nedir? 2011 y›l›, planlar›m›z içerisinde k›sa vadeli bir plan olarak yer al›yor. Egemak Afi’nin 2015 y›l›na kadar masterplanlar› zaten mevcut. Reklam tan›t›m çal›flmalar›n› nas›l yürütüyorsunuz? Bu konuyla ilgili olarak iki profesyonel ajansla çal›fl›yoruz. Reklamlarla ilgili esinlendi¤imiz ve ajanslar›m›z› yönlendirdi¤imiz kaynaklar da Airfel’in derin reklam kültüründen geliyor. Mevcut ticari manevralar içerisinde rakiplerimizin alt›nda kalmamak ve gerekli ticari tepkileri vermek amac›yla, dönem dönem kampanyalar›m›z oluyor. Tan›t›m çal›flmalar›m›z da bu eksende devam ediyor.

Airfel'den ne gibi destekler beklersiniz? Halen faaliyette bulundu¤umuz sektörde rekabet çok ac›mas›z ve yaralay›c›. Hal böyleyken, pazarda karfl›m›za birçok rakip ç›k›yor. Orta ölçekli markalardan tutun da, dünya devlerine kadar birçok flirket rakip olarak karfl›m›zda dikiliyor. Özellikle 2010 y›l›nda al›nan baflar›l› ticari kararlar›n devam›, 2011 y›l›nda da gelirse zaten deste¤in en büyü¤ü sa¤lanm›fl olacakt›r… Airfel'le çal›flman›n en iyi taraf› nedir? Bafllang›çtan bu yana birlikte büyüdü¤ümüz, y›llara dayanan dostluk temeliyle, sorunlar›m›z› ve kararlar›m›z› refleks tepkilerle, ayn› zamanda deneyim birikimiyle çok h›zl› bir flekilde alabilmek; belki de Airfel ile çal›flman›n en zevkli taraf›… fiunu da ilave etmek gerekir ki; krizler gibi kritik dönemler, dostluklar›n pekiflti¤i dönemlerdir. Böyle dönemlerde Airfel’in partnerlerini kendi gemisinde görüp, birlikte hareket etme düflüncesi sayg› duyulmas› gereken bir kültürdür. Satt›¤›n›z Airfel ürünlerinin flirketinize geri dönüflü nas›l oluyor? Samimi söylemek gerekirse, sat›lan bir Airfel ürününün arkas›ndan, bir sonraki sezonda benzer üründen iki tane satmak bu iflin en keyifli taraf› diye düflünüyoruz... Sürekli genleflen bir ticari performans›n, bu iflin itici gücü oldu¤u kanaatindeyiz.

Airfel sat›fl sonras› hizmetlerinden memnun musunuz? Müflterilerinizin fikri ne yönde? Bilindi¤i üzere, al›flverifl iflleminin iki taraf›nda da insan unsuru vard›r. Sat›fl kanad›nda zaman zaman hatalar olmas› kaç›n›lmaz bir durum. Önemli olan hatalar›n kurumsal kimlikle do¤ru orant›l› olarak, h›zl› ve do¤ru yöntemlerle çözüme ulaflt›r›lmas›d›r. Sat›n alma kanad›nda da insan unsuru oldu¤u gerçe¤inden hareketle, kimi zaman ürünlerimizden ve hizmetlerimizden flikayetler al›yoruz. Airfel’in genifl vizyonuyla çözüme ulaflmadaki hassasiyetini görüyoruz. Egemak olarak sat›fl sonras› hizmetlerde do¤ru yöntemlerle yol al›nd›¤›nda takdirde sonuca ulafl›ld›¤›n› yaflayarak görmekteyiz… 2011 y›l›ndan beklentileriniz neler? Verimli geçen 2010 y›l›n›n ard›ndan, 2011 y›l›yla ilgili beklentilerimiz daha kuvvetli, daha dolu, daha yap›c› ve bol cirolu bir y›l olmas› üzerine kurulu. Bu beklentinin uzant›s› olarak da 2011 y›l› ilk çeyre¤inde, hedeflerimizi tutturmufl bulunuyoruz. Tabii ki ticaret, her zaman daha fazla ciro, daha fazla sat›fl gibi birçok ihtirasl› kavram› kendi bünyesinde bar›nd›r›yor. 2011 y›l›n› bu tarz hatalar yapmadan, büyümeye ve genifllemeye devam ederek tamamlamak, Egemak Afi olarak en büyük arzumuzdur. SANT‹GRAT

53


054_057_foto

4/13/11

3:56 PM

Page 2

HOB‹

Gözden kaçmaz: SOKAKLARA ÇIKIN VE ÇEKMEYE BAfiLAYIN! SOKAK FOTO⁄RAFI ÇEKERKEN HIZLI REFLEKSLERE SAH‹P OLMAK VE ÇABUK HAREKET ETMEK ÇOK ÖNEML‹. ÇÜNKÜ YAKALANAN O AN PARÇASI, HEP O fiEK‹LDE DURMAZ. HIZLICA TAMAMLANAN KOMPOZ‹SYONU, EN UYGUN FOTO⁄RAF ÇEK‹M KURALLARIYLA B‹R ARAYA GET‹R‹P, DEKLANfiÖRE BASMAK GEREK‹R K‹, AN ÖLÜMSÜZLEfiS‹N… YAZI VE FOTO⁄RAFLAR: MURAT KURT

nsan yaflam›na ait temel bilgiler sokaklara bakarak oldukça kolay bir flekilde ortaya ç›kar›labilir. Sokaklar, toplum kültürünün aynas›d›r. Herkesin aflina oldu¤u yerlerdeki gizemleri yakalamak her zaman daha büyük gözlem, sab›r ve ustal›k gerektirir. Bilinen bir yerde bilinmeyeni foto¤raflamak insanlardan sadece takdir toplamakla kalmaz, onlar›n dikkatini çekip, düflünme-

54 SANT‹GRAT

ye de zorlar. Sokak foto¤rafç›s› makinesini eline ald›¤›nda çekime bafllamadan önce konu hakk›nda uzun uzad›ya düflünmeden insan yaflam›n›n içine girerek foto¤rafç›l›k ve kompozisyon tekniklerine uymak kofluluyla foto¤raf çekmeli. Sokak foto¤raf› çekerken ani reflekslere sahip olmak ve h›zl› hareket etmek çok önemlidir. Çünkü kompozisyon ve foto¤raf çekim kurallar›n› çok h›zl› bir

flekilde bir araya getirip deklanflöre basmak gerekir. Sokak foto¤raf›n›n rengi siyah beyazd›r. Çünkü önemli olan insanlar›n ne giydi¤ini yans›tmak de¤il, foto¤raf› tüm maddiyattan s›y›r›p, insanlar›n ruhlar›n› foto¤raflayabilme halidir. Hayat› sadelefltirmek ad›na renkleri yok etmek, daha al›ml› renkleri hayattan ç›kar›p konuyu öne ç›karmak daha önemlidir. Bu mant›k çerçevesinde ilk


054_057_foto

4/13/11

3:56 PM

Page 3

kural flu: Foto¤raf makinenizi yan›n›za al›n ve yollar› arfl›nlamaya bafllay›n… Üzerinizde etki b›rakan her fleyi foto¤raflay›n! YAfiAYAN SOKAKLAR Sokaklar genel olarak müthifl bir kalabal›¤a ve görsel flölene sahiptir. Dijital foto¤raf makinesi kulland›¤›n›z› var sayarsak, belirledi¤iniz karenin içinde olmas›n› istemedi¤iniz nesneleri yard›mc› yaz›l›mlar sayesinde oldukça kolay temizleyebilirsiniz. Yeter ki, do¤ru aç›y› yakalay›n. Dikkat edece¤iniz di¤er bir ayr›nt› ise çok kalabal›k görüntülerin gözün alg›lama oran›n› düflürece¤i bilgisi olmal›. Bunun d›fl›nda, yans›ma, kontrast oluflturan renkler, gölge gibi gözünüze çarpan her görüntü sokak foto¤rafç›l›¤›n›n konusu olabilir. Foto¤raflar›n›z›n baflar›l› olabilmesi için, konunun herhangi bir fley ifade etmesinden ziyade, karelerinize bakanlara çok fley ifade etmesi önemli bir kriterdir. Dolay›s›yla kompozisyonunuza önem verin. Bazen yaln›z bir heykel bile çok fley anlatabilir. Foto¤raf çekmek üzere d›flar›ya ç›kmadan

önce baz› foto¤raf albümlerini veya dergileri kar›flt›rarak olaya konsantre olun; sokaklar› gözünüzde canland›r›n. Bu yarat›c›l›¤›n›z› atefller ve destekler. Bofluna a¤›rl›k tafl›may›n. Unutmay›n, ne kadar hantal olursan›z, o kadar az foto¤raf çekebilirsiniz. Önemli bir nokta da, foto¤raf çekerken ‘steril’ olmaya çal›flmay›n. Asla araba veya otobüsle yolculuk etmeyin. Ya yürüyün ya da bisiklete binin. Böylelikle, tafl›tlar›n içindeyken güzel bir ’kare’yi ›skalamam›fl olursunuz. Genifl aç›l› objektifler yaflama kat›lman›z›, tele zoom objektifler ise gözlemci olman›z›

sa¤lar. Zoom objektiflerle hiçbir zaman netleme yapmay›n. Önce konuya yak›nlafl›n, netli¤i yapt›ktan sonra, istedi¤iniz mesafeye geri dönün. Bir sokak foto¤rafç›s›, gerçek yaflam içinden görüntülemek istedi¤i olaylar› daha farkl› bir gözle yans›t›r. Dolay›s›yla sokak çocuklar›n›, açl›¤› veya mutsuzlu¤u oldu¤u kadar, nefleli ve e¤lendirici foto¤raflar da çekmeye çal›fl›n. Güzel bir foto¤raf›n mutlaka bir insan, belirli bir hareket ya da uyumlu renkler içermesi gerekmez. Sokaklarda bulunan minik detaylar bazen bir bütünden çok daha çarp›c› olabilir. Konu s›n›rland›rmas› yapmay›n. E¤er amac›n›z insanlar› çekmekse, metro, otobüs dura¤›, park veya deniz kenar› gibi çok insan›n bulundu¤u yerleri tercih edin. K‹fi‹SEL ALAN Utangaç olmay›n! Hele korkak davranmay› mutlaka bir kenara b›rak›n ve çekim yaparken izin almay› asla unutmay›n. Foto¤raf makinenizi gösterip gülümseyerek yaklaflmak en ideal yollardan biri olabilir. SANT‹GRAT

55


054_057_foto

4/13/11

3:56 PM

Page 4

E¤er karfl›n›zdaki tepki veriyorsa, tart›flmaya f›rsat tan›madan oradan uzaklaflmak en iyisidir. ‹deal olan›ysa karfl›n›zdaki kifliyle gözlerinizi kullanarak gizli bir anlaflma imzalamakt›r. Böylelikle konuyu istedi¤iniz gibi yönlendirebilir, arka plana diledi¤iniz aç›yla konumland›rabilirsiniz. Tabii bu göz temas›n› bafllatabilmek çok önemlidir. Ço¤u foto¤rafç›, insanlarla temastan kaç›nd›¤› için, sadece yafll›lar› veya çocuklar› görüntülemek ister. E¤er iyi bir

56 SANT‹GRAT

sokak foto¤rafç›s› olmak istiyorsan›z, en baflta insanlarla anlaflabilmeyi, onlar› foto¤raflarken, istedi¤iniz gibi yönlendirebilmeyi ö¤renmeniz gerekir. IfiIK, BEYAZ AYARI Ö¤le saatleri günefl ›fl›nlar› oldukça parlak oldu¤undan, genellikle sabah veya ö¤leden sonra çekim yapmay› tercih edin. Do¤an›n renkleri daha do¤ru olacakt›r. Ancak, binalar› foto¤raflamak istiyorsan›z, ö¤le saatlerini daha etkin de¤erlendirme-

lisiniz. Çünkü sert ›fl›k binalar›n hatlar›n› daha belirgin k›lar. Ifl›k ayar›n› yaparken kompozisyonu önem s›ras›na koyun. E¤er insanlar önemliyse, di¤er alanlardaki karalt›lar veya baz› ›fl›k parlamalar› foto¤raf›n›za hareket katabilir. Çekim yapmaya bafllamadan önce kesinlikle beyaz ayar›n› kontrol edin. Muhtemelen aç›k alanlarda olaca¤›n›z için, tungsten veya floresan ayarlar› yerine havan›n bulutlu veya aç›k olmas›na göre ayarlama yapman›z gerekecektir.


054_057_foto

4/13/11

3:56 PM

Page 5

ARKA PLAN, PORTRE VE PANNING Çekimini yapaca¤›n›z objenin arka plan›n› da kontrol etmeniz oldukça büyük önem tafl›r. Portre foto¤raf› üzerine çal›fl›rken, arka plan›n daha bulan›k olmas› konuyu öne ç›kart›r ve ilgiyi konuya çeker. Netlik alan›n› azaltarak arka plan› flulaflt›rabilirsiniz. Bunun için, diyafram› biraz daha açarak çekim yapman›z gerekir. Dijital foto¤raf makinenizi ‘A-Aperture’ yani diyafram öncelikli moda getirmeniz yeterlidir. Oldukça s›k karfl›laflt›¤›m›z tekniklerden biri olan panning, objektifin nesneyle birlikte hareket ettirilmesiyle yap›l›r. Dikkat edilmesi gereken nokta, hareketli objenin h›z›n›n objektifinizin h›z› ile ayn› seviyede olmas›d›r. Bisikletli bir çocu¤u foto¤raflarken sorun olmayabilir ancak, Formula 1 arabalar›nda oldukça h›zl› olman›z gerekli. Panning yap›ld›¤› zaman, arka plan soyutlanacak, renkler birbirine girecektir. Perde h›z›n› en çok 1/30’a tutman›z gerekir, zira

yüksek perde h›zlar›nda konu takibi yapman›z›n imkan› yoktur. MA⁄AZALAR, V‹TR‹NLER VE ‹NSANLAR Vitrinler ve kafeteryalar caddelerin en ilgi çekici malzemelerinden biridir. Buralarda oturan, inceleyen, al›flverifl yapan, seçen, bakan, be¤enen, karar veremeyen insanlar› çekmeyi deneyin. E¤er flafl kullanacaksan›z, vitrin cam› veya ayna gibi yüzeylere mümkün oldu¤unda çapraz yaklafl›n ki, flafl›n ›fl›¤› objektifinize geri yans›mas›n. Yani ›fl›k patlamas›n! Bazen bir iskelenin aya¤› ya da kirli ve pasl› bir su borusunu makro çekmeyi deneyin. Konunun ne oldu¤u foto¤raf›n›zda tam olarak anlafl›lmasa da, oldukça ilginç görüntüler yakalayabilirsiniz. ZOOM IN – ZOOM OUT Metro, tren ve vapur istasyonu veya aç›k hava diskolar› gibi kalabal›k mekanlarda

çekim yaparken, objektifinizle zoom in veya zoom out yaparak alaca¤›n›z bulan›k görüntü, ortam›n hareketlili¤ini foto¤rafa da aktar›r. Normalden biraz daha uzun tutulmufl pozlama de¤eriyle çekim yaparken zoom in veya zoom out yap›n. E¤er foto¤raf çekmeyi gece de sürdürmek için gerekli malzemeler yan›n›zda de¤ilse, gününüzü ve gezece¤iniz yerleri önceden planlayarak yola ç›kmak, gün ›fl›¤›ndan daha fazla yararlanman›z› sa¤layacakt›r. Burada anlat›lan püf noktalar›, sokaklarda dolafl›rken alg›lad›¤›n›z görüntülerin sabitlefltirilmesi üzerine önerilerdir ama hiçbiri kural de¤ildir. Sokak foto¤rafç›l›¤›, oldukça rahat yapabilecek bir çal›flma tarz›d›r. En basit ve kompakt foto¤raf makineleriyle bile bu tarz bir çal›flma yap›labilir. Gereken tek fley, büyük ya da küçük bir foto¤raf makinesine sahip olmakt›r. Ama ilk kural› asla unutmay›n: Foto¤raf makinenizi yan›n›za al›n ve yollar› arfl›nlamaya bafllay›n. Üzerinizde etki b›rakan her fleyi foto¤raflay›n.

SANT‹GRAT

57


058_061_proje

4/13/11

4:05 PM

Page 2

PROJE

Dev proje: CROWNE PLAZA HARB‹YE’DE AIRFEL ‹MZASI GÜRCAN PETROLCÜLÜK’ÜN YATIRIMCI OLARAK YER ALDI⁄I CROWNE PLAZA HARB‹YE ‹KL‹MLEND‹RMES‹NDE AIRFEL’‹N ‹MZASI VAR. YAKLAfiIK 40 M‹LYON DOLARLIK YATIRIM DE⁄ER‹ OLAN OTELDE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARKALI KX SER‹S‹ ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE MODELLER‹N‹N YANI SIRA MERKEZ‹ VE KABLOLU KUMANDA, AKIfiKAN KONTROL C‹HAZLARI VE BA⁄LANTI ELEMANLARI KULLANILDI. HAZIRLAYAN: NAZLI ÇINAR-MÜHEND‹SL‹K S‹STEMLER‹ ÜRÜN SORUMLUSU

O

tel yat›r›mlar›n›n h›z kazand›¤› ‹stanbul’da uluslararas› zincir otel gruplar›ndan InterContinental flemsiyesi alt›ndaki Crowne Plaza markas›yla hizmet verecek yeni bir 5 y›ld›zl› tesis daha faaliyete geçti. Dolapdere Caddesi üzerinde, Pangalt› giriflinde infla edilen yeni otelin yat›r›mc›s› ise Gürcan Petrolcülük. ‹fl dünyas›na hitap edecek olan 5 y›ld›zl›

58 SANT‹GRAT

Crowne Plaza ‹stanbul Harbiye, 24 ayda tamamlanarak 14 Mart 2011 Pazartesi günü ilk misafirlerini a¤›rlamaya bafllad›. Otelin resmi aç›l›fl›n›n ise may›s ay›nda yap›lmas› planlan›yor. Crowne Plaza ‹stanbul Harbiye yaklafl›k 30 bin metrekare inflaat alana sahip. 4’ü bodrum kat olmak üzere toplam 16 kattan oluflan 5 y›ld›zl› otelin yat›r›m maliyeti ise yaklafl›k olarak 40 milyon dolar. Otel 285 oda ve 550 ya-


058_061_proje

4/13/11

4:05 PM

Page 3

tak kapasitesine sahip. 28 metrekarelik standart odalar›n yan› s›ra 32 metrekarelik delux odalar›n da bulundu¤u otelde devlet adamlar›n›n ve önemli misafirlerin konaklayabilece¤i yüksek güvenlikli bir de kral dairesi yer al›yor. 20 toplant› salonu olan otelin en büyük salonu ise 300 kiflilik toplant›lara ev sahipli¤i yapabilecek kapasiteye sahip. Otelin çat›s›nda ise 250 kiflilik bir banket salonu yer al›yor. Taksim, ‹stanbul Lütfi K›rdar (‹stanbul Kongre ve Sergi Saray›) ve metro ba¤lant›s›na yak›n konumda olan Crown Plaza Harbiye içinde kapal› yüzme havuzu, geleneksel Türk hamam›, fitness, sauna gibi bölümler yer al›yor. Tesisin sa¤l›k kulübü ise ço¤unlu¤u ifl amaçl› seyahat edenlerden oluflan misafirlerine ayr›cal›kl› hizmet veriyor.

al›yor. MHI markas›n›n seçilmesinde üstün özelliklerinin yan› s›ra arkas›ndaki Sanko-Airfel gücü, tecrübesi, yüksek adetlerdeki ürünlerin tam zaman›nda teslim edebilme kabiliyeti ve ‹stanbul Kongre Vadisi gibi Avrupa’da en büyük VRF güçlerinden (7250 kW kurulu güç) birine sahip referanslar› da önemli rol oynuyor. PROJEDE KULLANILAN AIRFEL ÜRÜNLER‹ Günümüzde h›zla de¤iflen trendler ve artan yaflam standartlar›yla birlikte, tüketici tercihlerinin de¤iflmesi ve konfor anlay›fl›n›n yerleflmesi, klimalar› günlük yaflant›m›z›n önemli bir parças› haline getirdi. Yaflam alanlar›n›n iklimlendirilmesi art›k

bir lüks de¤il tam tersine bir ihtiyaç halini ald›. Konforlu bir yaflam alan›n›n oluflturulmas›; söz konusu mekan›n sadece ›s›t›l›p - so¤utulmas› beklentilerinin çok ötesine geçmifl ayn› zamanda ses seviyesi, iç hava kalitesi, nem ve taze hava oran› gibi birçok parametrenin optimum de¤erlerde sa¤lanmas›n› da kaç›n›lmaz k›ld›. Bu geliflmelere paralel olarak 1950’li y›llarda split klimalar ile bafllayan lokal konfor çözümleri, modern mimarinin tüm beklentilerini tam olarak karfl›layan VRFDe¤iflken So¤utkan Debili (Variable Refrigerant Flow) çoklu merkezi klima sistemlerinin pazara sunulmas›yla yeni bir boyut kazand›. Modüler ve kompakt yap›lar›, esnek tasar›m kriterleri, enerji

AIRFEL, PROJEYE DAH‹L OLDU Airfel’in distribütörlü¤ünü yapmakta oldu¤u Japon Mitsubishi Heavy Industries markas› (MHI) 80 y›l› aflk›n deneyimiyle bu tarihe kadar gelifltirmifl oldu¤u ileri klima teknolojilerine bir yenilik daha ekleyerek KX serisi VRF klima sistemlerini gelifltirmifltir. KX serisi klimalarda performans› ispatlanm›fl olan yeni so¤utucu ak›flkan R410A ve DC inverter teknolojisi gibi di¤er birçok ileri teknoloji baflar› ile kullan›lm›flt›r. KX klimalar binalar›n gelecekteki iklimlendirme ihtiyaçlar›n› da karfl›layacak flekilde tasarlanm›flt›r. ‘Daha Güzel Yar›nlar ‹çin’ slogan›yla yola ç›kan ve teknolojiden gelen gücünü tüm konfor beklentilerini karfl›lamak üzere ürünlerine yans›tan MHI, Airfel’in deneyimli ve uzman kadrosunun öncülü¤ünde sektördeki kusursuz ürün ve hizmet anlay›fl›n› sürdürüyor. KX serisi VRF ürünleri üstün özellikleri, kalitesi ve projeye özel çözümleriyle ön plana ç›karak rakipleri aras›ndan s›yr›larak bu önemli projede yerini

CROWNE PLAZA HARB‹YE'DE KULLANILAN VRF S‹STEM C‹HAZLARI ÜRÜNLER 4 yöne üflemeli kaset tipi 2 yöne üflemeli kaset tipi ‹ç ünite Düflük statik bas›nçl› (ultra ince) kanal tipi Kompakt & esnek ba¤lant›l› kanal tipi Düflük/orta statik bas›nçl› kanal tipi - 85Pa Tek yöne üflemeli kaset tipi Yüksek statik bas›nçl› kanall› tip - 200 Pa

ÜRÜN SER‹S‹ FDT/FDTC FDTW FDQS FDUH FDUM FDTS FDU

ADET 177 20 108 204 48 1 6

D›fl ünite

Micro KX, KX6 71

KAPAS‹TE SEÇENEKLER‹ 2,2 kW - 11,2 kW 5,6 kW 3,6 - 5,6 kW 2,8 & 3,6 kW 3,6 -14 kW 4,5 kW 28 kW 8 - 68 kW SANT‹GRAT

59


058_061_proje

4/13/11

4:05 PM

Page 4

verimlili¤i, her mahallin ba¤›ms›z olarak kontrol edilebilmesi, bak›m kolayl›¤›, uzun ömürlü olmas›, sessiz çal›flmas›, yedekleme gerektirmemesi, çevre dostu olmas› ve kolay iflletilebilmesi gibi üstün özellikleriyle ön plana ç›kan VRF klima sistemleri evlerden ifl merkezlerine, otellerden plazalara, hastanelerden çok katl› ak›ll› binalara kadar birçok yap›da uygulanabiliyor. ‹Ç ÜN‹TELER Mitsubishi marka FDT/FDTC serisi 4 yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler, ses seviyeleri ve ba¤›ms›z kanat kontrol sistemiyle müflterilerin memnuniyetini kazand›. Oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 4 yöne hava ak›fl› ba¤›ms›z kanatlarla kontrol edilir, kurul yap›ld›ktan sonra dahi ba¤›ms›z kanat kontrolü yap›larak kurum alan› öncekinden daha genifl hale getirilir. FDT/FDTC serisi sahip oldu¤u ›s› eflanjörü iki parçadan bir parça haline getirilmesi ve iç ünite yüksekli¤inin yüzde 9-18 azalmas›yla daha kompakt ölçülere ulaflt›. Kullan›lan DC fan motorlar› ile iç üniteler daha verimli ve daha hafif hale getirildi. Opsiyonel olarak kullan›lan kablolu ve kablosuz kumandalar ile kanat pozisyonu seçilebiliyor. ‹ç ünite içerisinde bulunan uzun ömürlü, y›kanabilir filtre sayesinde ortama daha temiz hava sa¤lan›yor. Yap›lan ses seviyesi testlerine istinaden FDTC serisi 4 yöne üflemeli kaset tipi iç ünitelerin düflük moddaki ›s›tma fonksiyonu için ses seviyesinde 0-5 dB (A) ara-

60 SANT‹GRAT

s›nda azalma, so¤utma fonksiyonu için ise 2-8 dB (A) azalma gözlemlendi. 4 yöne üflemeli kaset tipi iç ünitelerde ürün gam› 2,2 – 16 kW kapasite aral›¤›ndad›r. KX6 serisinde 7 cm’ye varan incelme ile asma tavan aras›na çok daha rahat monte edilebilir hale getirildi. Cihaz›n her bir üfleme kanat盤› aç›s› ba¤›ms›z olarak kontrol edilebilme özelli¤ine sahip. Farkl› kullan›m alanlar›n›n tek bir mahalde bulundu¤u yerler için ideal bir çözüm bulundu. Drenaj tavas› kirlilik izleme penceresi ile drenaj tavas›n›n temizlenmesi de kolaylaflt›r›ld›. Drenaj pompas› ve filtrenin standart oldu¤u bu iç ünitede, istenildi¤i takdirde cihaza taze hava ba¤lant›s› yap›labilir veya cihazdan kanal ba¤lant›s› ile yak›nda bulunan küçük bir mahalde ayr› bir iç ünite monte edilmesine gerek kalmadan klimatize edilebilir. Otel ve konut projelerinde yayg›n kullan›ma sahip FDQS serisi düflük statik bas›nçl› (ultra ince) kanal tipi iç üniteler, sadece 30 kg’l›k a¤›rl›¤›ndaki ultra ince (180 mm–iç ünite yüksekli¤i) tasar›m› ile farkl› odalarda h›zl›, kolay ve mükemmel kurulum sa¤lar. Boru düzeni aç›s›ndan esneklik sa¤layan havan›n d›flar›ya at›lmas›n› sa¤layan drenaj pompas›n›n tahliye yüksekli¤i maksimum 600mm’dir. Bu özellik de boru düzeni aç›s›ndan kurulum yap›lacak yere ba¤l› olarak esneklik sa¤lar. 18 cm. yüksekli¤inde ve düflük statik bas›nçl› s›n›fta yer alan, cihaz d›fl› statik bas›nç de¤eri 30 Pa olan iç ünite sektörün en ince iç ünitesi olma özelli¤ine sahiptir.

Drenaj pompas› cihaz üzerinde standart olarak bulunur. Otel tipi olarak bilinen ve 2,2-3,6 kW aras›nda 3 farkl› kapasite seçene¤ine sahip FDUH serisi kanall› tip iç üniteler montaj s›ras›nda oldukça faydal› olacak esneklikler sa¤l›yor. ‹çerisinde drenaj pompas› olmad›¤›ndan uygun maliyetli bir cihazd›r. Drenaj ba¤lant›s›n›n cihaz›n her iki yan yüzeyinden de yap›labildi¤i iç ünitede, ayn› zamanda yan yüzeyde bulunan kontrol kutusu cihaz›n her iki yüzeyine de tak›labiliyor. Emifl a¤z› arka yüzeyden alt yüzeye al›nabiliyor. Sadece 25,7 cm yüksekli¤indeki cihaz, düflük ses seviyesiyle yüksek konforlu mekânlar sunuyor. Yine oteller için tasarlanan basit kablolu kumandayla, otel uygulama çözümleri tamamlan›yor. MICRO KX-KX6 SER‹S‹ DIfi ÜN‹TELER Mitsubishi Heavy Industries (MHI)’›n yenilikçi teknolojisinin geliflmifl bir di¤er örne¤i ise 4-12 HP kapasite aral›¤›na sahip Micro KX ve 14-48 HP kapasite aral›¤›na sahip KX6 serisi d›fl ünitelerdir. Yandan üflemeli tek fanl› kompakt Micro KX serisi d›fl ünite modellerinin tamam› inverter kontrol teknolojisiyle donat›l›d›r. Micro KX serisi d›fl üniteler bir önceki modellere k›yasla yüzde 35 (46HP) – yüzde 47 (812HP) daha az hacme, yüzde (46HP) yüzde 10 (812HP) daha az a¤›rl›¤a sahiptir. Son derece küçük boyutlar› sayesinde 845x970x370mm (46HP) ve


058_061_proje

4/13/11

4:05 PM

Page 5

D›fl ünite

1675x1080x480mm (8-12HP) otel ve rezidans gibi yer tasarrufunun gerekli oldu¤u yerler için ideal bir çözüm oluflturur. Crowne Plaza projesinde çat› ve zeminde yer olmad›¤›ndan dolay›, kat baz›nda d›fl cephede oluflturulan küçük mekanlara montaj yap›ld›. Bina yan cepheler dahil olmak üzere rezidans, ofis uygulamalar›nda balkonlara d›fl ünite montaj› mümkün oldu¤u için ba¤›ms›z çözümlere yönelen sektörün ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›layan bir model. Geliflmifl kompresör yap›s› ve yenilenmifl kondenser yüzeyi ile 4.0’a varan yüksek COP de¤erlerine sahip Micro KX serisi, proje çözümlerinde esnek ve yüksek borulama limitlerini kullan›ma sunar. Toplam 100 m (4-6HP), 510 m (812HP) borulama ve iç üniteler aras› 15m (4-6HP) ve18m (8-12HP) kot fark› oluflturulabilir. Bu, 5 kat›n bir mini d›fl ünite ile projelendirilebilece¤i anlam›na gelir. Maksimum 8 adet (4-6HP), 22 adet (812HP) iç ünitenin ba¤lanabildi¤i ve özellikle rezidans, orta ölçekli ticari alanlar, ofisler, oteller ve zincir dükkanlara yönelik olarak kullan›labilecek sistem -15°C ile +43°C s›cakl›klar› aras›nda so¤utma ve -

20°C ile + 15,5°C s›cakl›klar› aras›nda ›s›tma yapabilme yetene¤ine sahip. Di¤er bir önemli yenilik ise iç ünitelerin toplam kapasitesinin d›fl ünite kapasitesine oranla yüzde 150’ye varan yüksek limitlere ulaflm›fl olmas›d›r. Böylece bir d›fl üniteye kendi kapasitesinden yüzde 50 oran›nda daha fazla kapasite ba¤lanarak esnek çözümler oluflturulabilir. Genel mekanlar için kullan›lan 14-48 HP aras›nda kapasite seçeneklerine sahip KX6 serisi d›fl ünite modelleri üstten üflemeli kondenser yap›s›na sahip. Bu nedenle cihazlar›n zemine veya çat›da üstü aç›k alanlara monte edilmesi gerekiyor. Yüksek verimli kondenser yap›s› sayesinde ve DC kondenser fan kullan›m›yla enerji harcama de¤erleri düflürülerek, verimlilik de¤erleri art›r›ld›. Geliflmifl kompresör yap›s› ve yenilenmifl kondenser yüzeyiyle tam yükte 3,6’ya varan yüksek COP de¤erlerine ulaflt›. Toplam 1000m (14-48HP) borulama ve iç üniteler aras› 18m (14-48HP) kot fark› oluflturulabilir. Ayr›ca iç ünitelerin toplam kapasitesinin d›fl ünite kapasitesine oranla yüzde 200’e varan ba¤lant› diversitesi ve maksimum

VRF S‹STEM C‹HAZLARIN KULLANIM YERLER‹ Tüm kullan›m yerleri

‹ç ünite

Odalar Koridor ve toplant› odalar› Çok amaçl› salon (e¤itim, spor, cafe vb) Genel mekânlar Yüksek tavanl› mahaller

14-48HP KX6 4-12HP Micro KX FDUH FDQS FDTW FDUM FDT/FDTC FDU

80 adet iç ünitelerin ba¤lanabildi¤i çözümler sunar. KX6 serisi d›fl ünite modelleri 15°C ile +43°C aras›nda so¤utma ve -20°C ile + 15,5°C s›cakl›klar› aras›nda ›s›tma yapabiliyor. Micro KX ve KX6 serisi d›fl üniteler, yeni R410A so¤utucu ak›flkan›n kullan›m›na uygun, borulama maliyetini azaltmaya yard›mc› olan ince boru çaplar›yla dikkat çekiyor. D›fl ünite kondenser serpantinleri üzerindeki mavi kaplama sayesinde d›fl ünitelerin korozyona karfl› dayan›kl›l›¤› art›r›ld›. Ayr›ca geliflmifl kontrol ve otomasyon teknolojisi ile montaj sonras›nda kablolama, borulama ba¤lant› ve iç-d›fl ünite eflleflme hatalar› gibi montaj hatalar›n› tespit ederek devreye alma öncesinde gerekli uyar›lar› vererek çevre ve kullan›c› dostu bir ürün olarak da ön plana ç›k›yor. ÜST DÜZEY KONTROL S‹STEMLER‹ Crowne Plaza Harbiye otel projesinde kullan›lan merkezi ve kablolu kumandalar odalarda ve genel mahallerde müflterinin konforunu art›ran bir unsur oldu. Kablolu kumandayla iç ünitelerin açma-kapama, s›cakl›k set de¤erleri, çal›flma modu de¤iflimi, fan h›z› ayar› gibi temel fonksiyonlar›n yan› s›ra ayarlanabilecek minimum ve maksimum s›cakl›k set de¤erleri de ayarlanabiliyor. Bu sayede çocuk odalar› ve ya yafll›lar›n bulundu¤u alanlarda rahats›z edici s›cakl›k de¤erine ulafl›lmas› engellenebiliyor. Ar›za kodlar›n› LCD ekran›nda gösterebilen ve geçmifl ar›za kodlar›n› haf›zas›nda depolayabilen standart kablolu kumanda, devreye al›nd›¤›ndan itibaren cihazlar›n ve kompresörün çal›flma saatlerini de gösterebilme özelli¤i tafl›yor. Oteller için tasarlanm›fl olan bu kumanda müflterilerin kolayca kullanabilmesi için tasarland›. Kumanda ayr›ca 16 iç üniteye kadar grup kontrol fonksiyonuna sahip. Bu projede kullan›lan merkezi kumanda Webgateway, ba¤land›¤› sistemde 96 adet iç üniteyi kontrol edilebilen, hiçbir ara ifllemci kullanmadan iç ünitelerin bütün özelliklerini bilgisayar üzerinden kontrol edebilen merkezi kumandad›r. Bu ürünün en büyük özelli¤i ise herhangi bir ek yaz›l›ma ihtiyaç duymadan s›radan bir bilgisayarda dahi bulunabilen Internet Explorer üzerinden çal›flabilmesidir. Bu merkezi kontrol ünitesiyle sistemde meydana gelecek ar›zlar da ekrandan ayr›ca izlenebilir.

SANT‹GRAT

61


062_065_oteller

4/13/11

4:02 PM

Page 2

AKTÜEL

Tatil ya da ifl için:

TÜRK‹YE’N‹N EN ‹Y‹ OTELLER‹ DÜNYA DE⁄‹fi‹YOR! GLOBALLEfiEN DÜNYADA HER fiEY ‹NSANLARIN RAHATI ‹Ç‹N TASARLANIYOR. ‹fiADAMLARI T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER ‹Ç‹N G‹TT‹KLER‹ KENTLERDE KONFOR ARARKEN, TAT‹LC‹LER AKLA HAYALE GELMEYECEK H‹ZMETLER‹N PEfi‹NDE KOfiUYOR… HERKESE GÖRE B‹R OTEL VAR ASLINDA. ÖNCEL‹KLE NE ‹STED‹⁄‹N‹ZE KARAR VER‹N, GER‹S‹N‹ OTELLERE BIRAKIN! Mardan Palace

N

isan geldi mi, tatil hayalleri de bafll›yor. Herkesin içinden “Bu sene flöyle güzel bir tatil yapay›m” arzusu mutlaka geçiyor. Ama kimine güzel gelen tatil, bir baflkas› için çok s›k›c› olabiliyor. Herkesin e¤lence ya da dinlence anlay›fl› farkl› olunca böyle kar›fl›kl›klar yaflan›yor. Fiyatlar, yemekler, aktiviteler, hizmetler o an için isteklere uymayabiliyor. “Çoluk çocuk ailecek güzel bir tatil yapal›m,” deyip de hevesle gitti¤i-

62 SANT‹GRAT

niz otelde, tatilin sizin için bir felakete dönüflmesinden daha can s›k›c› ne olabilir? Sadece tatil için de¤il, ifl hayat›nda da oteller önemli bir ayr›nt›. Büyük bir ifl anlaflmas› için yurt d›fl›ndan gelen konu¤unuza rezervasyon yapt›rd›¤›n›z› düflünün. Otelin kesinlikle konu¤un ihtiyaçlar›na karfl›lamas› gerekir. Çünkü iflin içinde konu¤unuzu etkileyip, iliflkiyi pekifltirmek, finalde de anlaflmaya imzay› atmak var. Herkesin problemli bir konaklama hikayesi

mutlaka vard›r. Size vaat edilen odalar ya birkaç kifliye birden rezervasyon yap›lm›flt›r ya da broflüründe yazan birçok olanak otel henüz tam olarak hizmete (!) girmedi¤i için yerine getirilemez durumdad›r. Velhas›l tatil diye ç›kars›n›z, burnunuzdan gelir; tövbeler ederek çoluk çocuk evinizin yolunu tutars›n›z. Verdi¤iniz tonla paran›n bofla gitmesi de cabas›… Hayal k›r›kl›¤›na u¤ramamak için ne yapmak laz›m? Her fleyden önce ne istedi¤inizi iyi belirleyin.


062_065_oteller

4/13/11

4:02 PM

Page 3

Mardan Palace

Mardan Palace

‹htiyac›n›z› belirlerseniz, seçim yapmak biraz daha kolaylaflacakt›r. Elbette, turizm art›k çok geliflti, Ege ve Akdeniz sahillerindeki otellerin y›ld›z say›s› gökyüzüyle rekabet eder hale geldi. Kent otellerinin de çok fark› yok asl›nda. Çünkü günümüzde konfor çok önemli. ‹nsanlar iki günlük ifl gezisi için bile gitmifl olsalar kald›klar› otelden çok fley bekliyor. Oteller de hem bu ihtiyaçlara yan›t vermek hem de rekabet ortam›nda bu pastadan pay almak için ç›tay› gittikçe yukar›ya tafl›yor. Çeflitli kurulufllar dünyan›n en iyi otellerini seçiyor. Türkiye’den de pek çok otel bu listelerde yerini buluyor. Bunlar›n bir k›sm› tatil, bir k›sm› da ifl oteli… ‹Ç‹NDE KIZ KULES‹ OLAN OTEL Seyahat Oscarlar› olarak adland›r›lan World Travel Awards (Dünya Seyahat Ödülleri) 2010 y›l›nda her kategoride birçok ödül verdi. Dünyadan onlarca otelin kat›ld›¤› yar›flmada Türkiye'ye tam 7 ödül geldi. ‹ster ifladam› olun, isterseniz 3 çocuklu bir aile, herkese göre bir otel bu listelerde yerini ald›. Turumuza Antalya’n›n Kundu bölgesinde, Azeri ifladam› Telman ‹smailov taraf›ndan yapt›r›lan Mardan Palace oteliyle bafllayal›m. Hat›rlarsan›z bu otelin aç›l›fl›na birçok Hollywood y›ld›z› kat›lm›flt›. Mardan Palace Avrupa’n›n En Lüks Oteli, Türkiye'nin En ‹yi Spa Oteli ve En ‹yi Kral Dairesi ödüllerine sahip... ‹nflaat›nda 10 bin metrekare alt›n, 500 bin kristal kullan›ld›. Örne¤in asansörlerin kap›lar› alt›ndan... Kral dairesini ise art›k siz düflünün; ihtiflam› sevenler için tek adres. Otelin içinde K›z Kulesi’nin ve Befliktafl ‹skelesi’nin birebir örne¤i var. Hatta içerideki havu-

Cornelia Diamond Golf Resort&Spa

Cornelia Diamond Golf Resort&Spa

zun ‹stanbul Bo¤az›’n›, üzerindeki köprünün de Bo¤az Köprüsü’nü temsil etti¤i söyleniyor. Her odada Türk hamam› ve jakuzi mevcut. Spa merkezi de söyledi¤imiz gibi ödüllü... Otelin içindeki dev boyutlardaki 7 akvaryum ise görsellik için de¤il, deniz ürünleri için kurulmufl... Gitmeden önce fiyatlar› sormakta fayda var.

S‹Z GOLF OYNAYIN, Efi‹N‹Z YORGUNLUK ATSIN! Amac›n›z siz doyas›ya golf oynarken ailenizin de iyi bir tatil yapmas›ysa baflvurman›z gereken ilk adres Antalya Belek’teki Cornelia Diamond Golf Resort&Spa olmal›. Çünkü otel WTA 2010 Avrupa klasman›nda da ‘Avrupa'n›n En ‹yi Spa Oteli’ ve ‘Avrupa’n›n En Lüks Oteli’ seçilmiflti. Dünya seçmelerinde ise 2009 World’s Leading Fully Integrated Resort (Dünyan›n En Donan›ml› Her fiey Dahil Oteli) unvan›n› alm›flt›. Hem yurt içinden hem de yurt d›fl›ndan birçok golfçüyü a¤›rlayan Cornelia Diamond, ayn› zamanda do¤al alan› en çok muhafaza edilmifl golf sahas›na da sahip... Otel ayr›ca 5 bin metrekare alanda kurulan Crassula SPA’s›yla Avrupa SPA SANT‹GRAT

63


062_065_oteller

4/13/11

4:03 PM

Page 4

Concorde De Luxe Resort

Concorde De Luxe Resort

Derne¤i üyeli¤ine kabul edilen otellerden biri olma özelli¤i tafl›yor. ÇOCUKLARI YORGUN DÜfiÜREN OTEL fiöyle çoluk çocuk rahatça tatil yapaca¤›n›z bir yer ar›yorsan›z WTA’n›n bu dalda da ödüllü bir oteli var: Concorde De Luxe Resort!.. Otel Avrupa’n›n En ‹yi Her fiey Dahil Resort Oteli ve Türkiye’nin En ‹yi Aile Resot Oteli kategorilerinde tek geçilmifl... Otel Antalya‘n›n Lara bölgesinde kurulu. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi bir Concorde uça¤›n›n lüksüne sahip. Otelin içindeki toplam 4 bin metrekare alana kurulu Carpe Diem Spa Merkezi’ni görmek bile, insan› masaj yapt›rm›flcas›na gevfletebiliyor. Çocuklar için birbirinden güzel onlarca aktivite tasarlanm›fl. Böylece enerjilerini boflalt›p, yorgunluktan erkenden m›fl›l m›fl›l uykuya dal›yorlar. S‹Z ‹STEY‹N ‘ROMANT‹ZM MÜDÜRÜ’ YAPSIN! Belki de sizin arad›¤›n›z sadece biraz romantizmdir. O zaman Antalya Belek’teki Adam & Eve’den baflka bir yere gitmeyin. Otel Avrupa’n›n En ‹yi Dizayn Oteli, Avrupa’n›n En ‹yi Çift Oteli, Türkiye’nin En ‹yi Tasar›m Oteli ödüllerine sahip. Otel birçok sorununuza da çare oluyor. Misal; eflinizin akl›n› bafl›ndan alacak bir sürpriz yapmak istiyorsunuz da ne yapaca¤›n›z› bilemiyorsunuz. Ar›yorsunuz ‘romantizm direktörü’nü, derdinizi anlat›yorsunuz ve arkan›za yaslan›yorsunuz. Çünkü o sizin yerinize her fleyi hallediyor. ‹sterseniz bir flairin

64 SANT‹GRAT

elinden ç›km›fl gibi bir mektup, isterseniz odaya kamyon dolusu gül, isterseniz tatl›lardan ç›kan p›rlantalar... Çeflit bol! Otel ayn› zamanda dizayn ödülüne de sahip demifltik ya... Mesela Adam&Eve’in genel ad› Atrium olan tüm e¤lence mekanlar›n›n tavanlar› 5 milyon adet küçük camdan oluflturulmufl. Odalarda 6 renge dönüflen ›fl›kland›rma sistemi mevcut.

Adam&Eve

Adam&Eve

TAM DONANIMLI B‹R OF‹S G‹B‹ Otel deyinci akla hep tatil gelse de art›k ifl dünyas› için de özel oteller ilk s›ralarda yerini almaya bafllad›. Movenpick Hotel ‹stanbul da onlardan biri. 2010’da World Travel Awards taraf›ndan ‘Dünyan›n En ‹yi fiehir Oteli’ seçilmeden önce s›ras›yla 2010’da ‘Avrupa’n›n En ‹yi fiehir Oteli’ 2009’da ‘Avrupa'n›n En ‹yi


062_065_oteller

4/13/11

4:03 PM

Page 5

Movenpick Hotel ‹stanbul

Movenpick Hotel ‹stanbul

OSMANLI ÇADIRINDA ÖZEL KAHYA H‹ZMET‹ Tatil için flehir d›fl›na ç›kmaya f›rsat›n›z yoksa ‹stanbul’da da sizi rahatlatacak bir otel mevcut. World Travel Awards’da 2009 ve 2010'da Avrupa’n›n En ‹yi Butik Oteli ödülüne sahip Kuruçeflme’deki Les Ottomans ‹stanbul’da Feng Shui ile dekore edilmifl ilk otel olma özelli¤ine sahip. Hani ‘kuzeyi siyaha boya iflin arts›n, güneydo¤uya toprak koy bereketin arts›n’ felsefesi... Otel Muhsinzade Yal›s›’n›n yeniden hayat bulmufl hali. Her biri farkl› renge boyanm›fl 10 suiti bulunuyor. Birinde kendinizi Osmanl› çad›r›nda hissederken, di¤erinde Bizans atmosferinin içinde yer al›yorsunuz. Kahya hizmetini de unutmamak gerek tabii... Misafirler, konaklamalar› s›ras›nda kifliye özel kahya hizmetinden faydalanabiliyor. Spa merkeziyle de iddial› olan otelin manzaras› ise tabii ki muhteflem. ‹fi DÜNYASI ANKARA’DA BULUfiUYOR Ve geldik Türkiye’nin en iyi ifl oteline. Belki ‹stanbul’dan bir otel ad› bekliyorsunuz ama hay›r; bu otel baflkentte. Ankara’daki Sheraton Hotel&Convention Centre ifl dünyas›n›n kendini en rahat etti¤i otel olarak birincili¤e lay›k görüldü. Otel 414 odas› ve 24 katl› yap›s›yla Ankara’daki özellikli binalardan biri. Teknolojik donan›mdan, lüks suitlere kadar ifl dünyas›n›n kendisini rahat hissetmesi için her fley mevcut. Konferans merkezi otelin tercih edilmesinde önemli sebeplerden biri... Les Ottomans

Sheraton Hotel Ankara

‹fl Oteli’, 2008 ve 2007’de üst üste ‘Türkiye'nin En ‹yi ‹fl Oteli’ dal›nda birincili¤e lay›k görülmüfltü. Levent’teki otelde 249 oda, toplant› salonlar› ve sa¤l›k merkezi bulunuyor. Otelin en önemli özelli¤i ifl gezisinde bulunan konuklar›n odadan bile ifl takibini sa¤layan teknolojik bir altyap›ya sahip olmas›... ‹flitsel ve görsel sistemlerle donat›lm›fl 8

bin 600 kiflilik toplant› salonlar› da cabas›. Gün boyunca yorulan ifladamlar› için Akdeniz mutfa¤›, bar› ve yaflam merkezi de vazgeçilmezler aras›nda. Ayr›ca kap›dan ç›karken ak›lda kalanlardan biri de otelin leziz dondurmas›... Lezzetine doyum olmayan bu muhteflem dondurmalar, haftada bir kez ‹sviçre’den özel uçakla getiriliyor.

SANT‹GRAT

65


066_069_akademi

4/13/11

4:11 PM

Page 2

AKADEM‹

Airfel Akademi çal›fl›yor:

2011 YILINDA YAPILACAK ÇOK ‹fi‹M‹Z VAR! AIRFEL AKADEM‹, SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹N‹ HAYATA GEÇ‹R‹RKEN KURUM ÇALIfiANLARINI DA UNUTMUYOR. ONLAR ‹Ç‹N ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹KLER DÜZENLEYEREK, MOT‹VASYONU ARTIRMAYI, KURUM KÜLTÜRÜNÜ DAHA YUKARILARA TAfiIMAYI AMAÇLIYOR. AKADEM‹, 2011 YILINDA DA ETK‹NL‹KLER‹NE DEVAM ED‹YOR… HAZIRLAYANLAR: fiULE ERK‹N ‹NSAN KAYNAKLARI fiEF‹

ZEYNEP D‹NÇ ‹NSAN KAYNAKLARI UZMANI

imdilerde 4’üncü yafl›n› kutlamaya haz›rlanan Airfel Akademi, kuruluflundan bu yana birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Kurum içinde düzenledi¤i etkinliklerle de flirket çal›flanlar›na güzel anlar yaflatan Akademi, h›z kesmiyor, yeni projelere imza atmaya haz›rlan›yor. Her yeni say›m›zda siz okuyucular›m›za Akademi çal›flmalar›n› ve etkinliklerini duyuruyoruz. Bu say›m›zda da Airfel Akademi’nin geçti¤imiz y›l›n son ay›ndan bugüne gerçeklefltirdi¤i etkinliklerden söz edece¤iz.

2011’E DO⁄RU… (24 Aral›k 2010) 2010 y›l›n›n son haftas›nda 2010 y›l›n›n de¤erlendirmesinin yap›lmas›, 2011 y›l› flirket ana hedeflerinin çal›flanlar›m›zla paylafl›lmas› amac›yla Airfel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder taraf›ndan ‘Genel Bilgilendirme Toplant›s›’ yap›ld›. Toplant›n›n sonunda Hasan Önder 2011’e dair yeni y›l mesaj›n› çal›flanlarla paylaflt›. Toplant› sonuna gelindi¤inde büyük bir sürpriz bizi bekliyordu: Urfa S›ra Gecesi… Bugüne kadar say›s›z flark› sözüne imza atan Ali Gencebay ve her

66 SANT‹GRAT

biri profesyonel olarak müzikle ilgilenen ‘s›ra arkadafllar›’ ço¤umuzun tan›k bile olmad›¤› bu gelene¤i bize yaflatarak, çok özel bir gece geçirmemizi sa¤lad›lar. Her biri Anadolu’yu, aflk›, sevday›, özlemi dile getiren o eflsiz türküleri kendi yorumlar›yla söylediler. Onlar türkülerini söylerken, biz kah hüzünlendik, kah neflelenip, halaylar çektik. S›ras› geldi gözyafllar›m›z› tutamay›p, a¤lad›k. Ali Gencebay ve s›ra arkadafllar› gece boyunca bizi duygudan duygu-

ya tafl›d›lar. Gecenin unutulmaz› ise ‘Urfa S›ra Gecesi’nin olmazsa olmaz› ‘çi¤köfte ikram›’ oldu. Airfel Akademi’nin bu güzel organizasyonuyla 2010 y›l›n› keyifle u¤urlam›fl olduk. Hepimizin akl› ve kalbi yeni y›lda birlik beraberli¤imizin daim olmas›, hem çal›flanlar›m›z hem de tüm insanlar için umut dolu geçmesi temennisiyle doluydu. Her zaman hat›rlayaca¤›m›z bu güzel geceyi çektirdi¤imiz foto¤raflarla ölümsüzlefltirdik.


066_069_akademi

4/13/11

4:11 PM

Page 3

SAKARYA ÜN‹VERS‹TES‹’NDE KONFERANS (17 fiubat 2011) E¤itime tam destek veren Airfel, sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda çeflitli etkinlikler düzenliyor ya da bu etkinliklerde yer al›yor. Her y›l meslek liselerinde okuyan lise ö¤rencilerinin mesleki stajlar›n› yapmalar› konusunda destek oluyor. Ayr›ca üniversitelerdeki zorunlu mesleki stajlar konusunda hem yaz dönemi hem de güz döneminde gelece¤i flekillendirecek olan stajyerlere katk›da bulunmaya gayret ediyor. E¤itime destek anlay›fl›n›n bir devam› olarak Airfel’in deneyimli yöneticileri üniversitelerde uzmanl›k alanlar›yla ilgili konferanslar veriyor. Bu çal›flmalar kapsam›nda Airfel ‹thalat fiefi Suat Gürsoylu ve ‹thalat Operasyon Uzman› Servet Türko¤lu, Sakarya Üniversitesi Akyaz› Meslek Yüksekokulu D›fl Ticaret Bölümü ö¤rencilerine Uluslararas› Ticaret Toplulu¤u iflbirli¤iyle ‘Damping, Turquality ve D›fl Ticarette Teknik Düzenlemeler’ konular›nda konferans verdi. 100 ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçekleflen konferans sonunda ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlayan çal›flanlar›m›z bir sonraki konferansta buluflma sözüyle konferans› tamamlad›lar.

TAVLA TURNUVASI (5 fiubat 2011) Airfel Akademi olarak daha önce satranç ve bilardo turnuvalar› düzenlemifltik. Bu tür etkinlikler flirketimizde büyük ilgi görüyor ve çok say›da kat›l›mc›yla gerçeklefliyor. Turnuva s›ras› bu kez tavlaya geldi. ‹stanbul Tavla Derne¤i (‹STAVDER) iflbirli¤iyle Airfel ve Sanko Makina çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla Tavla Turnuvas› düzenledik. Turnuvada ilk olarak çal›flanlar›m›za uluslararas› oyun kurallar› hakk›nda k›sa bir e¤itim verildi. Sonras›nda kuralar çekildi, eflleflmeler yap›ld› ve maçlar bafllad›. Oldukça çekiflmeli geçen maçlar sonunda dereceye giren ilk üç çal›flan›m›z ödüllendirildi. Arkadafllar›m›z› bir kez daha kutluyoruz. G 1’inci Sanko Makina’dan Murat Ekiz – Airfel Infrared Is›t›c›, G 2’nci Airfel’den Engin Y›ld›r›m – Sedef kaplama tavla tak›m› G 3’üncü Sanko Makina’dan Sasan Soltani – MP3 çalar kazand›.

KADINLAR GÜNÜ (8 Mart 2011) 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde bu y›l da bayan çal›flanlar›m›z unutulmad›. Sanko Holding’in gelenekselleflmifl Kad›nlar Günü etkinli¤i tüm Sanko Holding’te görev yapan bayan çal›flanlar gibi Airfel’de de kutland›. Bayan çal›flanlar›m›za Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Abdulkadir Konuko¤lu’nun, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü ‘kutlama mesaj›’ ilifltirilmifl k›rm›z› karanfilleri hediye edildi. SANT‹GRAT

67


066_069_akademi

4/13/11

4:11 PM

Page 4

OYUNCAK TOPLAMA KAMPANYASI (24 Ocak 2011) Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Türkiye ‹flitme ve Konuflma Rehabilitasyon Vakf› (T‹V) iflbirli¤iyle iflitme ve konuflma engelli çocuklar için ‘Oyuncak Kampanyas›’ düzenledik. Duyarl› Airfel çal›flanlar›n›n kampanyaya yo¤un ilgi göstermesiyle oldukça fazla say›da oyuncak topland›. Oyuncaklar› vak›f merkezini ziyaret ederek elden teslim ettik. Buradaki çocuklarla birlikte çok güzel birkaç saat geçirdik. Onlar›n sevinçlerini, oyunlar›n› ve oyuncaklar›n› paylaflarak bizler de birkaç saatli¤ine çocuk olduk.

SAÇ ANAL‹Z‹ (27 Ocak 2011) Marin Eczanesi iflbirli¤iyle daha önce çal›flanlar›m›z için ‘cilt bak›m›’ etkinli¤i düzenlemifltik. Çal›flanlar›m›z bu organizasyondan çok memnun kal›nca, biz de devam›n› getirmek istedik ve yine Marin Eczanesi iflbirli¤iyle ‘saç analizi’ yapt›k. Kad›n-erkek tüm çal›flanlar›m›z›n büyük ilgi gösterdi¤i bu analiz s›ras›nda konunun uzmanlar› saç sorunlar›na iliflkin sorular›m›z› yan›tlay›p, bizi bilgilendirdi. Kat›lan tüm çal›flanlar›m›z saç tipini ö¤renmenin yan› s›ra saç derilerinin durumu hakk›nda da bilgi sahibi oldu.

68 SANT‹GRAT


066_069_akademi

4/13/11

4:11 PM

Page 5

‘‹LAÇ SERV‹S‹’ H‹ZMET‹ (Aral›k 2010)

KBB TARAMASI (20-21 Aral›k 2010) K›fl mevsimi hastal›klar›n artt›¤› bir mevsim. K›fl›n bafllamas›yla birlikte Airfel Akademi olarak Bosphorus Kulak Burun Bo¤az Hastanesi ile iflbirli¤i yapt›k ve tüm çal›flanlar›m›z›n KBB taramalar›n› gerçeklefltirdik. Tüm personelimiz son teknolojinin kullan›ld›¤› tekniklerle kulak, burun, bo¤az taramas›ndan geçirildi, muayene edildi. Bosphorus Hastanesi doktorlar› tek tek herkesle ilgilendi. Bu davran›fllar› tüm çal›flanlar›m›z taraf›ndan çok be¤enildi. Uzman doktorlar, çal›flanlar›m›z›n bu konudaki bilgilerini tazeledi, faydal› bilgiler verdi. ‘Do¤ru bildi¤imiz yanl›fllar’ bafll›¤› alt›nda pek çok yeni bilgiye kavufltuk.

‹stanbul’un trafi¤i herkesin malumu. ‹fl ç›k›fl saatlerinde bu yo¤unluk daha da art›yor. Evlerimize ulaflt›¤›m›z saatlerde baflta eczaneler olmak üzere birçok ifl yeri kapanm›fl oluyor. Airfel Akademi olarak çal›flanlar›m›z›n bu sorununa bir çözüm ürettik. Marin Eczanesi ile iflbirli¤i yaparak ‘‹laç Servisi’ hizmeti bafllatt›k. Art›k, çal›flanlar›m›z “eczaneler kapan›r da ihtiyac›m olan ilac› alamam,” endiflesi yaflam›yor. ‹htiyaçlar› olan ilaçlar, mesai saatleri içinde kendilerine Marin Eczanesi taraf›ndan teslim ediliyor.

KOMED‹ DÜKKANI (17 Ocak 2011) Airfel Akademi olarak, çal›flanlar›m›z›n keyifli saatler geçirmesi için çeflitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bu kez Tolga Çevik’in tek kiflilik oyunu Komedi Dükkan›’n› izlemek için bir araya geldik ve Beyo¤lu Ses Tiyatrosu’na gittik. Yay›nland›¤› televizyon kanal›nda yüksek reyting yakalayan bu gösteri, çal›flanlar›m›z taraf›ndan da çok be¤enildi. Hepimiz dolu dolu gülerek, keyifli saatler geçirdik. Bu vesileyle tiyatroya gönül vermifl tüm sanatç›lar›n 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nün 50’nci y›l›n› kutluyoruz.

HENDEK FABR‹KA KAN BA⁄IfiI (27 Aral›k 2010) Airfel Akademi’nin sosyal sorumluluk projeleri içinde kan ba¤›fl› özel bir yer tutuyor. Daha önce merkez çal›flanlar›m›z›n kat›ld›¤› Kan Ba¤›fl› Kampanyas›, flirket içinde çok büyük ilgi görmüfl, düzenli aral›klarla tekrarlanmas›na karar verilmiflti. Bu anlaml› kampanya bu kez Hendek fabrikam›zda gerçekleflti. K›z›lay Hendek fiubesi yetkilileri fabrikam›z›n revirinde gerekli haz›rl›¤› yapt›ktan sonra fabrika çal›flanlar›m›z›n kan ba¤›fllar›n› kabul ettiler. Yo¤un ilgi gören ‘Kan Ba¤›fl› Kampanyas›’ sonunda fabrika çal›flanlar›m›z da art›k ‘Gönüllü Ba¤›flç›’ oldu. SANT‹GRAT

69


070_haberler

4/13/11

4:15 PM

Page 2

FUAR

AIRFEL, SODEX ANKARA 2011’DE

H

annover Messe Sodeks Fuarc›l›k Afi taraf›ndan düzenlenen Sodex Ankara 2011 Fuar›, 10-13 Mart 2011 tarihleri aras›nda gerçekleflti. Y›lda bir kez yap›lan Do¤algaz, Is›tma, So¤utma, Klima, Havaland›rma, Yal›t›m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar›tma ve Günefl Enerjisi Sistemleri Fuar›, ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma sektöründen kat›l›mc›lar›n

bulufltu¤u önemli bir ihtisas fuar› olma özelli¤i tafl›yor. Fuarda, 120 metrekarelik bir stand açan Airfel Afi, MHI, Auer ve Airfel markal› bütün ürünlerini sergiledi. Önemli ba¤lant›lar›n yap›ld›¤› fuarda 2 binden fazla kiflinin ziyaret etti¤i Airfel stand›nda s›cak sat›fl da gerçekleflti. Airfel Afi, fuara Hüseyin Mulhan, Recep Gökmen, Tu¤ba Sinan, ‹lker Y›ld›z, Mehmet Okan, Nuri Ünal, Fatih Diker,

Serda Akgül, Caner Güçer, Can Ustal› ve stand hostesi Betül Günel’den oluflan bir ekiple kat›ld›. Bayi a¤›n› güçlendirmeye yönelik önemli görüflmelerin yap›ld›¤› fuar, Airfel ad›na çok baflar›l› geçti. Sodex Ankara 2011’de Airfel’in katk›lar›yla bir de çekilifl düzenlendi. 5 adet Airfel klima ve 5 adet Airfel kombi 1 Nisan’da yap›lacak çekiliflte kazanacak talihlileri bekliyor.

BAY‹LER‹M‹Z ADANA TÜYAP’TAYDI…

A

dana IHS 2011 ve Adana 4. Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Do¤algaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m Fuar› 17-22 fiubat 2011 tarihlerinde TÜYAP Adana Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleflti. Airfel bayilerinden Teknopa, Auer stand›yla, Erol Pazarlama ise Airfel stand›yla fuara kat›larak ürünlerini sergilediler. Adana ‹nflaat Fuar›, Adana ISH (Is›tma-Havaland›rma-So¤utma) ve Adana Belediye Fuar›’n›n birleflmesiyle gerçekleflen bu büyük bir organizasyon, bayilerimiz için çok verimli geçti.

70 SANT‹GRAT


Untitled-1 4/5/11 4:59 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


072_075_moda

4/13/11

4:16 PM

Page 2

MODA

Bahar gibi

RENGÂRENK… SEZONUN AÇILMASIYLA ÜNLÜ MARKALAR YEN‹ TASARIMLARINI VE KOLEKS‹YONLARINI V‹TR‹NLERE ÇIKARDI. BU SEZONUN EN ÖNEML‹ TARAFI KULLANILAN RENKLER‹N ÇOKLU⁄U. KISACA BAHARIN D‹NAM‹ZM‹N‹ HEM KADIN HEM ERKEK KIYAFETLER‹NDE DER‹NDEN H‹SSEDECE⁄‹Z… HAZIRLAYAN: BEGÜM ÖZCAN

M

evsimler h›zla de¤ifliyor… Zaman geçiyor… Moda eskileri yeniden gündeme getirerek döngüsünü sürdürüyor. Bahar›n gelmesiyle canlanan do¤a gibi moda da canlan›yor, yenileniyor. K›fl aylar›n›n kasvetini, yorgunlu¤unu atmak öncelikle vitrinlere düflüyor sanki. Çiçek desenleri, payetler, lila ve sar›n›n tüm tonlar› yeni sezonun enerjisini ve dinamizmini sokaklara saçmaya haz›rlan›yor. Ünlü markalar birbirinden iddial› koleksiyonlar› ve tasar›mlar›yla haz›rda bekliyor. Bu sezon o kadar renkli ki, bayanlar seçim yaparken renklerin içinde kendilerini kaybedecek gibi görünüyor. Erkek modas› bu sezon en az bayanlar›nki kadar iddial›. Stil sahibi, günü takip eden, modern kentli erke¤in ayn› zamanda yaflam›n h›zl› temposuna uyum gösteren moda seçenekleri beklentisi bu sezon yerine geliyor. Moday› kendine göre yorumlamay› seven erkekler için özenle haz›rlanm›fl kreasyonlar var. Bu bahar ve yaz aylar›nda beyler bej, lacivert, haki, beyaz, askeri yeflil ve toprak tonlar› hâkimiyetine girece¤e benziyor. 70’L‹ VE 60’LI YILLARIN CAZ‹BES‹ Yüksel bel, genifl paça pantolonlar, ipek ve saten kumafllar, maksi elbiseler ve parlak kumafllar, 1970’li y›llara dönüflün habercisi. O y›llarda özellikle çok moda olan t›¤ ifli elbise, h›rka ve bluzlar hemen hemen tüm markalar›n koleksiyonlar›nda görmek mümkün. Geçen y›l oldu¤u gibi tulumlar da bu sezon gerek denim, gerek-

72 SANT‹GRAT


072_075_moda

4/13/11

4:17 PM

Page 3

larda puantiyeyi bol bol görmeye haz›rlan›n. Bu y›l›n di¤er bask›n trendi ise denizci modas›. Lacivert, k›rm›z›, beyaz çizgileri her yerde görece¤iz. 1960’l› y›llar›n havas›n›, sezonun yeni trendi kedigözlükler tamaml›yor. se çiçek desenli modelleriyle sezonun öne ç›kan modelleri aras›nda yer al›yor. Püskül ise k›yafetlerde, özellikle de aksesuarlarda s›kça kullan›l›yor. 1960’l› y›llar›n romantik havas›, pudra rengi ve dantel ayr›nt›lar›yla birlikte kendini gösteriyor. Puantiyeler de bir baflka o dönemi ait ayr›nt› olarak karfl›m›za ç›kacak. Özellikle çanta, ayakkab›, toka, flapka gibi aksesuar-

RAHAT VE F‹T B‹R GÖRÜNÜM Erkek koleksiyonlar›nda farkl› dokular›n ve kumafllar›n birlikte kullan›m›ndan do¤an uyum, her bir parçada kendini gösteriyor. Beyaz, lacivert, haki, bej, askeri yeflil, toprak renkleri, indigo rengi ve k›rm›z› tonlar›yla zenginleflen renk paletinde her tonu yakalamak mümkün. Tak›m elbiselerde ise beyaz ve uçuk pastel tasar›mlar dikkat çekiyor. ‹nce koton tak›mlar› tamamlayan trençkotlar, jean görünümlü gömlekler, tek dü¤me kruvaze ceketler, casual kesim pantolonlar, ringel polo yaka t-shirtler hem hafta içi, hem de hafta sonu, günün her saatinde kullan›lmaya SANT‹GRAT

73


072_075_moda

4/13/11

5:42 PM

Page 4

uygun. Saks mavi birçok markan›n koleksiyonunda gömlekten, cekete yer al›yor. Denizci modas›, bayanlarda oldu¤u gibi erkek giysilerinde de öne ç›k›yor. MARKALAR NELER YAPTI? Klas markalardan Fabrika, bu sezon ‹ngiliz stili döpiyesler, bahar çiçekleri ve payetlerle süslenmifl ‘military’ temalar›yla dikkat çekiyor. Beli lastikli, giyimi rahat k›yafetlerin cupra kumafl›yla yeni bir boyut kazand›¤› modellerse günlük giyimin tarz›na fl›kl›k kat›yor. Fabrika’n›n erkek koleksiyonunda ise bask›l› t-shirtler, denizci temal› ceketler ve bu ceketlerle kullan›labilen beyaz-lacivert çizgili t-shirtler ön planda. Gece koleksiyonunda ise beyaz ipek ve saten kumafllar çok gösteriflli. NetWork, erkekler için kahverengi, vizon, bej, antrasit, gri, lacivert, siyah, beyaz ve haki renklerin öne ç›kt›¤› tasar›mlar haz›rlad›. K›rm›z›, nil yeflili, bordo, bak›r, turkuvaz, sar›, mavi, mor ve yeflilin canl›l›k katt›¤› bu giysilerde yün, yün-

74 SANT‹GRAT

ipek, keten, koton kullan›ld›. Sezonun en önemli parçalar› ise degradeli ve perforeli deri koleksiyonu. ‹pekyol bu sezon trençkot, beyaz elbise, blazer ceket, kumafl flort, skinny jean ve flifon gömlekleriyle iddial›. Çal›flan kad›nlar›n ofis ortam›nda rahatl›kla giyebilece¤i blazer ceketler, gömlek, kalem etekler, mini h›rkalar ve dar paça pantolonlar gayet kullan›fll›. En be¤enilen erkek markalar›ndan Sarar ise vücuda oturan ama yine de rahatl›k hissi veren kal›plar çal›flm›fl. ‹talyan kumaflç›lar taraf›ndan özel olarak tasarlanm›fl hafif ve efektli kumafllardan fl›k ve rahat bir yaz anlam›na geliyor. Sarar kad›n koleksiyonunda bej, gri, lila, mor, gül kurusu, k›rm›z›, mavi, lacivert, kahve ve tonlar›n› kullanarak ipek, saten, flifon, koton, lycra-

l› kotondan üretilen tasar›mlara yer verdi. Beymen Business bu sezon kad›n koleksiyonunda üç ana temay› öne ç›k›yor: En çok kol detaylar›nda dikkat çeken ‘1930’lar ve 1950’lerin etkisi’, ‘Marin’ ve ‘Safari’... Koleksiyonu pantolonlar, yelek ve ceketlerle tamaml›yor. Paçalar hem duble, hem düz ama mutlaka bilekte bitiyor. Uzun ve çok dü¤meli, safari ceketler fl›k ve rahat. ‹fl ç›k›fl› davetlere kat›lanlar için likra satenden elbiseler ve zarif dantel modeller haz›rlanm›fl. En çok tercih edece¤i renkler turuncu, vizon, ya¤ yeflili ve indigo… Beymen Business, erkekler için koton ve y›kamal› smart casual ceketler, renkli ekose gömlekler tasarlad›. Mavi ve lacivert her tonuyla bu koleksiyonda yer al›yor.


072_075_moda

4/13/11

4:17 PM

Page 5

Lacoste’un sportif ayakkab›lar› Lacoste L!VE erkek ayakkab› koleksiyonu, moda ve trend takipçisi erkekler için özel olarak haz›rland›. Koleksiyon iki temadan olufluyor. ‹lk temada, temel ve canl› renkleri optik sanatla birlefltiriliyor. Ultra slim pololar, büyük timsah logolarla birlikte kullan›l›yor. ‹kinci temada ise daha pastel tonlar›n, su renkleri ve çizgilerle kullan›l›yor. El boyamas› ürünlerin yer ald›¤› bu koleksiyonda rahat fl›kl›k vurgulan›yor. Logoda yer alan ‘!’ ünlem iflareti de koleksiyonun çarp›c› ve eflsiz kimli¤ine vurgu yap›yor.

Calvin Klein USB Günefl Gözlü¤ü Ünlü marka Calvin Klein’in 2011 sürprizi, USB özelli¤i olan günefl gözlükleri. ‹lk bak›flta t›pk› bir günefl gözlü¤ü olan bu gözlükler ayn› zamanda kullan›fll› birer flash bellek. Sadece modayla yetinmeyen Calvin Klein teknolojiyi de kullanarak cepten ya da çantadan hiç eksik olmayacak USB gözlükleri gelifltirdi. 4 GB kapasiteye sahip olan Calvin Klein günefl gözlükleri, güneflin UV ›fl›nlar›ndan da koruyor. Gözlük sap›na monte edilen USB girifli yerinden çok kolay ayr›l›p, tak›labiliyor. Tasar›mla bütünleflti¤i için alg›lanmas› zor olan bu özel bölüm bir yandan gözlerini korurken bir yandan da yan›nda USB bellek tafl›mak isteyenlere hitap eden fl›k bir model.

Guess 2011 çanta koleksiyonu Kad›nlar›n çanta ve ayakkab› tutkusu sadece kad›nlar taraf›ndan anlafl›labilir. Bu nedenle Guess’in bu y›l haz›rlad›¤› tasar›mlar›n›n hakk›n› vermek için çok söz etmektense modellere göz gezdirmek yeterli olacakt›r. fi›kl›k ve sadeli¤in bulufltu¤u tasar›mlar›n en belirgin temas› siyah ve leopar birlikteli¤i. Genel olarak dikdörtgen olarak tasarlanan çantalar Guess armas›yla tamamlan›yor. Kahve, beyaz, fuflya ve çiçek desenlerinin de kullan›ld›¤› el ve omuz çantalarda metal aksesuarlar, deri süslemeler var.

‘Atelier Parmigiani’ ruhu... Parmigiani, Türkiye’deki ilk ‘atelier’sini Niflantafl›’nda açt›. L’Atelier Parmigiani saat sanat›ndaki ustal›¤›n›, bilgisini ve saatçilik gelene¤ini buradaki fl›k mekan›nda sergileyecek. Sadece Parmigiani saatlerine adanm›fl bu mekanda, saat tutkunlar›, nadir el iflçili¤iyle üretilmifl, Fleuier atölyelerinin ruhunu tafl›yan pek çok farkl› model bulabilecek. Parmigiani dünyas›nda sahnedeki ‘esas’ kifli, engin saatçilik bilgisiyle donanm›fl saat ustas›n›n kendisidir; Saat tutkunlar›na detayl› bilgi ve fikir verir, her Parmigiani saati için sat›fl sonras› özel servis sunar. Bu alanda fark arayanlara önerilir.

SANT‹GRAT

75


076_077_mekan

4/13/11

4:18 PM

Page 2

ZAMAN / MEKAN

Enerji Müzesi: OSMANLI’NIN KURDU⁄U ‹LK

ELEKTR‹K SANTRAL‹ ‹STANBUL’DA HATTA TÜRK‹YE’DE TEK B‹R ENERJ‹ MÜZES‹ VAR; O DA ARTIK ADI SANTRAL‹STANBUL OLAN ESK‹ S‹LAHTARA⁄A ELEKTR‹K SANTRAL‹. KA⁄ITHANE’DE KURULAN BU ‹LK SANTRAL, 1983 YILINA KADAR ‹STANBUL’A ELEKTR‹K SA⁄LADI. fi‹MD‹ BÜTÜN GÖRKEM‹YLE Z‹YARETÇ‹LER‹N‹ A⁄IRLIYOR… FOTO⁄RAFLAR: YUSUF OKAY

S

ilahtara¤a Elektrik Santrali, Osmanl›’n›n kent ölçekli ilk elektrik santrali unvan›na sahip. ‹stanbul'un ilk termik santrali olarak 1913 y›l›nda Ka¤›thane’de kurulmufl. 1952 y›l›na kadar ‹stanbul'u tek bafl›na besleyen elektrik santralinin gücü 1956 y›l›nda 120 bin kilovata ulaflm›fl. Üretim kapasitesi ilerleyen y›llarda giderek azalan santral 1983 y›l›nda elektrik üretimine son vermifl. Türbin-jeneratör gruplar›n›n bulundu¤u makine daireleri, kazan daireleri, idari binalar›, iflçi lojmanlar› ve kömürün indirildi¤i genifl sahalar›yla toplam 118 bin metrekarelik bir alana yay›lan Silahtara¤a Elektrik Santrali, bugün Türkiye’nin önemli endüstriyel miras örneklerinden biri kabul ediliyor. Bilgi Üniversitesi kampus alan›ndaki bu bina 2007 y›l›ndan beri Santralistanbul ad›yla hizmet veriyor. Bu müthifl mimari, yetkin ellerde baflar›yla geçirdi¤i bir restorasyonla sadece burada okuyan ö¤rencilerin de¤il, kültür sanat etkinliklerine merakl›, bilimi sevip, merak edenlerin de mekan› oldu. Türkiye’nin ilk endüstriyel arkeoloji müzesi

76 SANT‹GRAT

olan Enerji Müzesi de burada yer al›yor. ‹lk ad›m olarak elektrik üretiminin durdu¤u 1983’ten sonra çal›flmad›¤› için paslanmaya bafllayan türbin-jeneratör gruplar›n›n ve di¤er makinelerin uzman ekipler taraf›ndan temizlenmesi ve özel bir koruyucuyla kaplanarak paslanman›n durdurulmas› oldu. Daha sonra, 1 numaral› türbin-jeneratör grubu, 1931’de çal›flmaya bafllad›¤› tarihteki görünümüne ulaflt›r›larak korundu. Halihaz›rda 1 ve 2 no’lu Makine Daireleri’nde Silahtara¤a Elektrik Santrali’nde üretimin en önemli unsurlar› olan ve dönemin ileri teknolojisinin tipik çizgilerini yans›tan AEG, Brown Boveri, Siemens ve Thomson Houston markal› türbin-jeneratör gruplar›n› ziyaretçilere sunuyor. Bir bütün olarak korunan elektrik da¤›t›m›n denetlendi¤i ‘kontrol odas›’, eksikleri iflaretlenmifl olarak ziyaretçilerini bekliyor. Enerji Müzesi’nde fizik ve kimyan›n temel prensipleri üzerine kurulmufl 22 deney düzene¤i de mevcut. E¤lence ile bilimin buluflmas› olarak tan›mlanan ‘Enerji Oyun Alan›’ büyük-küçük herkesin ilgisini çekiyor.


076_077_mekan

4/13/11

4:19 PM

Page 3

SANT‹GRAT

77


078_082_ajanda

4/13/11

4:20 PM

Page 2

AJANDA

Y›l›n müzikali ‘Evita’ Türkiye'de! fiimdiye kadar yaz›lm›fl en ünlü flark› sözlerine ve en muhteflem sahne müziklerine sahip, Tim Rice ve Andrew Lloyd Webber’in ola¤anüstü müzikali ‘Evita’ Türkiye’de! Arjantin eski diktatörü Juan Peron’un efli Eva Peron'un hareketli, gerçek üstü karakterini gözler önüne seren Evita müzikali, Eva Peron’un hayat hikâyesini, gençlik y›llar›ndan bafllayarak muazzam bir zenginlik, güç mücadelesi ve sonunda azizelik mertebesine yükselifline kadar, tüm yönleriyle anlat›yor. Madonna ve Antonio Banderas’›n rol ald›¤› Oscar ödüllü film versiyonu da dahil olmak üzere, 20’den fazla önemli ödül alan ünlü gösterinin bu yepyeni prodüksiyonu, gerçek anlamda y›l›n gösterisi olacak. Evita 12 Nisan24 Nisan tarihleri süresince, ‹stanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda gösterimde.

Hayat ve Hüzün günleri bafllad›… Ça¤dafl Türk edebiyat›n›n en sevilen kalemlerinden Ayfle Kulin, ilklerin yazar› olmay› sürdürüyor. Daha önce yüz binlerce sat›lan Veda ve Umut adl› kitaplar›n›n devam› niteli¤indeki iki kitab› birden Everest Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanan Ayfle Kulin, yeni y›la damgas›n› vuruyor. Veda ve Umut’u severek okuyanlar için flimdi Hayat ve Hüzün günleri bafll›yor. Hayat ve Hüzün Ayfle Kulin’in kaleminden bu kez kendi hayat›na bir yolculuk...

Leyla Gencer Evi ziyaretçilerini bekliyor Türkiye’nin opera dünyas›na en büyük arma¤an›, 20’inci yüzy›l›n en ünlü divalar›ndan Leyla Gencer’in Milano’daki evinin bir k›sm›, ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n fiiflhane’deki binas›n›n ikinci kat›nda yeniden canland›r›ld›. Sferisto Operas› sanat yönetmeni olan ve Gencer’in uzun y›llar operalar›nda birlikte çal›flt›¤› dekoratörü Pier Luigi Pizzi’nin düzenledi¤i Leyla Gencer Evi, hem sahnede hem de özel yaflam›nda merak ve hayranl›k uyand›ran sanatç›n›n operadan ayr› tutulamayan yaflam›n›n öne ç›kan yönlerini onu yak›ndan tan›mak isteyenlerle paylafl›yor. Leyla Gencer Evi’nde baflköflede piyanosunun yer ald›¤› oturma odas›, uzun saatlerini geçirdi¤i kitapl›¤›, Türk yemekleri sunmaya özen göstererek konuklar›n› a¤›rlad›¤› yemek odas›, p›r›lt›l› yaflam›na giren önemli kiflilerin foto¤raflar›, ald›¤› ödül ve madalyalar, çok sevdi¤i aksesuarlar ve giysileriyle yatak odas› bulunuyor. Müze, rehber eflli¤inde ve ücretsiz ziyaret ediliyor.

78 SANT‹GRAT

Duygusal bir hikaye: Hachiko Oscar aday› yönetmen Lasse Hallstrom’dan bir film Hachiko. Her zaman anlat›lan muhteflem aile hikâyelerinden biri... Gerçek bir hikayeden birebir perdeye aktar›lan filmde, Golden Globe ödüllü y›ld›z Richard Gere (Professor Parker Wilson) ifle giderken yolda bir akita cinsi köpek yavrusu bulur. Bafllang›çta efli Cate’in (Joan Allen) itirazlar›na ra¤men Hachiko kendini Wilson ailesine sevdirir ve Parker’›n sad›k bir refakatçisi olarak büyür. Aralar›ndaki ba¤lar kuvvetlendikçe çok güzel bir iliflki. DVD koleksiyonunda olmaya lay›k, farkl› ve duygusal bir film…


078_082_ajanda

4/13/11

4:20 PM

Page 3

K›z Kulesi Milano’da ‹talya’n›n Milano kentinde bulunan, dünyan›n en büyük gotik katedrali Duomo di Milano’nun bulundu¤u meydan, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 2011 reklam ve tan›t›m kampanyalar› kapsam›nda haz›rlanan ‘A Neverending Tale’ (Hiç Bitmeyen Masal), sloganl› K›z Kulesi görseline ev sahipli¤i yap›yor. Bakanl›¤›n Tan›tma Genel Müdürü Cumhur Güven Taflbafl›, “Reklam ve tan›t›m kampanyalar›nda yüksek eriflimli, etkin ve en çarp›c› mecralarda görünür olmaya özen gösterdik. Duomo Meydan› da bunlardan bir tanesi. Ald›¤›m›z tepkiler gurur verici,” dedi.

Genco Erkal’dan yeni oyun Yeni Nesil Tan›t›m ve Reklam Çözümleri Fuar› 2011 Yeni Nesil Tan›t›m ve Reklam Çözümleri, bu y›l ilk kez 14-17 Nisan 2011 tarihleri aras›nda CNR Expo Fuar Merkezi’nde aç›k hava ve iç mekan mecralar›n›n farkl› ve yarat›c› fikirlerini bir araya getiriyor. Sektör duayenlerinin e¤itmen olarak kat›laca¤› atölyelerden, reklam dünyas›n›n ünlü isimlerinin kat›laca¤› seminerlere kadar pek çok etkinlik var. En genç ve en farkl› fikir sahiplerinin yarat›c›l›klar›n› konuflturaca¤›, seçilen fikirlerin uygulamaya dökülece¤i genç fikir yar›flmas›, fuar›n en renkli bölümünü oluflturuyor. Yeni Nesil Tan›t›m ve Reklam Çözümleri Fuar›, promosyon sektörünün en kapsaml› tek organizasyonu olan Promotürk Fuar› ile efl zamanl› düzenleniyor. Böylece promosyon dünyas›yla da buluflma f›rsat› oluflturuldu.

Usta oyuncu Genco Erkal, ölümünün 15’inci y›l› nedeniyle Aziz Nesin’in öykü, fliir, masal ve tafllamalar›ndan uyarlayarak sahneye koydu¤u tek kiflilik yeni oyunu ‘Nereye Gidiyoruz?’u sergilemeye devam ediyor. Prömiyeri 3 Mart’ta yap›lan oyun, tüm yaflam› boyunca düflünceleri u¤runa y›lmadan mücadele veren Aziz Nesin’in gözünden ülkesini ve insanlar›n› tan›may› hedefliyor. Ölümünün 15’inci y›l›nda bu büyük gülmece ustas›n›n gözünden ülkenin foto¤raf›n› çekiyor.

Yeni bir dünyan›n kap›lar› aç›l›yor: ‘Miniaworld’ Miniaworld Türkiye’de koleksiyon kültürünü bilen ve bir parças› olmak isteyen herkese bir alternatif olarak sunuldu. 3 Apple Design’›n özellikli ürünleri izleyicisi ile buluflturma ve her zaman bir öyküsü olan ürünleri sunma misyonuyla Reutter Porselen’in y›llard›r titizlikle gelifltirdi¤i ürünler bir araya geldi. Çeflitli sergilerden sonra sanal ortama tafl›nan Miniaworld, koleksiyonerler, evine farkl› biblolar almay› sevenler, alternatif hediye merakl›lar› için ideal. Minyatür pipo setinden, porselen çay setine, bornozlu banyo setinden, Mozart keman›na kadar birçok ilginç ve minik ürünler sizleri küçük dünyas›nda büyülemeye haz›rlan›yor. www.miniaworld.com adresinden ürünlere ve detaylar›na bakabilirsiniz. SANT‹GRAT

79


078_082_ajanda

4/13/11

4:20 PM

Page 4

AJANDA

“Warren Buffett Tarz›” Otoritelerin tüm zamanlar›n en büyük yat›r›mc›s› olarak tan›mlad›¤› Warren Buffet, Forbes Dergisi’nin Eylül 1999 say›s›nda ABD’nin en zengin 500 ismi listesinde üçüncü s›rada yer al›yordu. 31 milyar dolarl›k flahsi serveti ve tüm servetini hisse senedinden yapm›fl biri olarak bir yat›r›m dehas› olarak kabul görüyor. ‘De¤er Yat›r›m›’ kavram›n›n isim babas› Benjamin Graham’›n en disiplinli ö¤rencisi olan Buffet’›n bu ola¤anüstü baflar›s›n›n s›rr› nedir? Hangi yöntem ve tekniklerle Dow Jones dahil, belli bafll› tüm endeksleri, üstelik y›llarca üst üste geçmifl ve bu denli bir istikrarla borsay› yenmifltir? Stratejisi basit ve anlafl›l›r m›? ‹lkelerinin ana hatlar› nelerdir? ‘Warren Buffett Tarz›’, Buffett’›n bugüne dek, yapt›¤› bütün büyük al›mlara her yönüyle ›fl›k tutuyor, irdeliyor ve neden sat›n ald›¤›n› ayr›nt›lar›yla anlat›yor. Kitab›n yazar› Robert G. Hagstrom JR.

Yao-Lu’nun yeni manzaralar› ‹stanbul Modern, ça¤dafl Çin foto¤raf›n› dünyaya tan›tan önemli sanatç›lardan 2008 BMW Paris Photo Ödülü sahibi Yao-Lu’nun, ilginç tekni¤iyle ortaya ç›kard›¤› muhteflem eserlerinden oluflan foto¤raf sergisine ev sahipli¤i yap›yor. Yao Lu, toz geçirmez yeflil a¤larla kapl› inflaat art›klar›n› foto¤raflay›p, dijital uygulamalardan faydalanarak geleneksel Çin resmi esteti¤ini yeniden yarat›yor. Çekti¤i foto¤raflara pagodalar, evler, kay›klar ve a¤açlar ekliyor ve özenle yarat›lm›fl yeni manzaralar ortaya ç›kart›yor. Yao-Lu, ça¤dafl Çin foto¤raf›n› dünyaya tan›tan önemli sanatç›lardan biri. Küratörlü¤ünü Engin Özendes’in yapt›¤› sergide yer alan 31 eserin 11’i 2010 y›l›nda bu sergi için özel olarak tasarland›. 22 May›s 2011 tarihine kadar devam edecek olan sergi, özellikle foto¤raf sanat›na ilgi duyan sanatseverler için görülmeye de¤er.

Santralistanbul, çocuklara enerjiyi aç›kl›yor Santralistanbul, çocuklar›n hemen her fleye dokunabildikleri bir enerji müzesi. ‹çinde elektrik ve enerji temal› tur programlar› gerçeklefltiriliyor. Enerji müzesi içinde ö¤renciler, Silahtara¤a Elektrik Santral›’n›n tarihi, farkl› enerji kaynaklar›, enerji tasarrufu ve elektri¤in elde edilme yöntemleri gibi konulara çeflitli oyun, aktivite ve çal›flma ka¤›tlar›yla zenginlefltirilmifl bir biçimde kat›l›yorlar. Enerji müzesi tur program› enerji oyun alan›nda yer alan ve tüm yafl gruplar›n›n ilgisini çeken elektrik ve enerji temal› oyun üniteleri ile tamamlan›yor. Çocuklar bu tur program›yla hem e¤leniyor, hem de ö¤reniyor. Rezervasyon ve kat›l›m için: 0212 311 78 35 / 77 03 adl› telefondan ya da okulprogramlari@santralistanbul.org adresinden iletiflime geçebilirsiniz.

80 SANT‹GRAT

firek serisinin son filmi Çocuklar›n oldu¤u kadar büyüklerin de kahraman› olan sevimli dev firek ile hafta sonu çocuklar›n›zla e¤lenceli bir DVD keyfi yaflay›n. firek serisinin 3’üncü ve son filmi olan ‘firek: Sonsuza Dek Mutlu’da gerçek dev oldu¤u günlerini özleyen firek, kükreyerek insanlar› korkuttu¤u eski günlerine dönmek için Rumpelstiltskin’le bir sözleflme imzalar ancak bir anda tüm dünyas› tepetaklak olur. Eflek bir anda en yak›n dostunu hat›rlamamaktad›r. Üstüne üstlük Fiona savaflç› bir prenses olmufl, Çizmeli Kedi de yerinden k›p›rdayamayacak kadar fliflman koca bir kediye dönmüfltür. fiimdi hep birlikte bu sözleflmeyi iptal etmek ve sonsuza dek mutlu yaflamak için 24 saatleri vard›r.


078_082_ajanda

4/13/11

4:20 PM

Page 5

Yap› sektörünün beklenen buluflmas›… Yap› Endüstri Merkezi (YEM) taraf›ndan düzenlenen ve sektörünün bölgedeki en büyük fuar› olan 34. Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹stanbul 27 Nisan - 1 May›s 2011 tarihleri aras›nda gerçekleflecek. 110 bin kiflinin ziyaret edece¤i tahmin edilen fuarda 1.100 flirket kat›l›mc› olarak yer al›yor. Fuar›n ‘‹fl Gelifltirme Platformu’ kapsam›nda bu y›l kat›l›mc› firmalara ve sektöre fayda sa¤layacak yenilikler var. ‹lk kez ‘konuk ülke’ uygulamas› yap›l›yor. Bu kapsamda konuk ülke Rusya ile ticaret yapman›n yollar›, flartnameler, kanunlar anlat›l›rken, ifladamlar›yla da görüflmeler sa¤lan›yor. Fuar›n içinde ayr› bir bölüm olarak da yine ilk kez yap›lan EKODünya Fuar›’nda ise çevre dostu binalar, malzemeler, teknolojiler, alternatif enerji ve iklimlendirme sistemleri tan›t›lacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Büyükçekmece’de ziyaret edilebilir.

Kütahya Çini ve Seramikleri Sergisi Pera Müzesi, Kütahya çinicili¤i konusunda genel bir fikir vermek amac›yla haz›rlanm›fl, s›n›rl› bir seçkinin parçalar›ndan oluflan Kütahya Çini ve Seramikleri sergisi ile merakl›lar›n› bekliyor. Geleneksel kültür miras›m›z›n önemli bir parças› olan Kütahya çini ve seramik sanat›n›n çeflitli yönlerine yeni ›fl›klar tutuluyor. 18’inci yüzy›ldan 20’inci yüzy›la kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanat› geliflim çizgisinin, ayr›nt›l› bir biçimde izlenmesine olanak veren sergi, çeflitli dönem ve türlerden 400’ün üzerinde parçay› bar›nd›ran bir koleksiyon. Kütahya çinicili¤inin tarihini ö¤renmek ve çini sanat›n›n tüm güzelliklerini keflfetmek isteyenler için…

‘Günden Kalan ‹zler’ TT Çelikyay Yönetim Kurulu Baflkan› Tahsin Tarhan, Küba’dan Hindistan’a kadar dünyan›n birçok ülkesinde çekti¤i foto¤raflardan oluflan “Günden Kalan ‹zler” isimli bir kitap haz›rlad›. Özellikle çocuk foto¤raflar›ndan oluflan kitap, birçok ünlü ismin foto¤raflara yazd›¤› yorumlarla birlikte yay›nland›. Bu isimler aras›nda Fikri Sa¤lar, O¤uz Haksever, Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Mehmet Ali Birand, Halil Ergün gibi isimler de bulunuyor. Do¤an Kitap taraf›ndan yay›nlanan ‘Günden Kalan ‹zler’ kitab›n›n piyasada sat›fl fiyat› 20 TL. Kitab›n tüm geliri Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na (TGEV) ba¤›fllanacak. TEGV'de bir ö¤rencinin y›ll›k e¤itim maliyeti 60 TL. 3 kitap alacak olanlar, bir ö¤rencinin 1 y›ll›k e¤itim masraf›n› da karfl›lam›fl olacak.

SANT‹GRAT

81


078_082_ajanda

4/13/11

4:21 PM

Page 6

Karayip Korsanlar›: Yaban Medcezir Devam› çekilecek mi, çekilmeyecek mi diye tart›fl›l›rken, Karayip Korsanlar› tutkunlar›n›n merakl› bekleyifli 19 May›s’ta sona eriyor. Üstelik filmin kadrosuna Penelope Cruz da dahil oluyor. Yepyeni bir üçlemeyle karfl›m›za ç›kacak olan Karayip Korsanlar› sersinin yeni filminde, kahraman›m›z Jack Sparrow geçmiflte tan›d›¤› bir bayanla karfl›lafl›yor ve daha sonra bu bayan›n Kara Sakal Ian McShane’in k›z› oldu¤unu ö¤reniyor. K›z› da babas› gibi, Jack Sparrow’u ölümsüzlü¤ün çeflmesini bulmak için durmak bilmeyen maceralara sürüklüyor.

Ömer Faruk Tekbilek Aya ‹rini’de Anadolu topraklar›ndan ç›kan ve uluslararas› bir kimli¤e sahip en önemli sanatç›lar›m›zdan biri olan Ömer Faruk Tekbilek, Do¤u ve Bat› müzi¤ini eflsiz bir flekilde harmanlad›¤› eserlerini, Aya ‹rini’de, mistik bir dünyada seslendirecek. Kaç›r›lmayacak bu muhteflem konser 30 May›s 2011’de. Biletler Biletix’te…

Dünya Çocuklar› Tan›fl›yor Dünyam›zdaki renkli hayat› oluflturan, 15 farkl› ülkeden, 15 farkl› çocu¤un kendi ülkesi, yaflam tarz› ve kültürleriyle ilgili k›sa bilgiler verdi¤i ‘Dünya Çocuklar› Tan›fl›yor’ isimli kitap, renklerin, dilin, co¤rafyalar›n, geçmifllerin ve kültüre dair pek çok fleyin birbirinden farkl› oldu¤u dünya üzerinde, de¤iflmeyen tek fleyin çocuklar oldu¤unu bir kere daha gözler önüne seriyor. Burak fientürk’ün haz›rlad›¤› bu kitapla çocuklar henüz gitmedikleri yerler hakk›ndaki yeni bilgilere kitap sayesinde tan›flacaklar› M›s›rl›, K›z›lderili, Eskimo, Amazon, Aborjini, Japon, Rus, Çinli, Meksikal›, Hawaili, Hollandal›, Hintli, Afrikal› ve Nepalli arkadafllar›ndan ö¤renecek.

Bir papa¤an›n yol maceras›: Rio Buz Devri serisinin de yönetmenli¤ini yapan Carlos Saldanha’dan yeni bir macera daha… Filmin ad› Rio. Bu kez baflrolde bir papa¤an var. Üstelik 3D seçene¤iyle. Bir Amerikan papa¤an›n›n Minnesota’n›n küçük bir kasabas›ndan bafllay›p Rio de Janeiro’da son bulan maceras› 8 Nisan 2011’de vizyonda. Üstelik seslendirmeleri de Anne Hathaway ve How I Met Your Mother dizisinde Barney adl› karakterle ünlenen Neil Patrick Harris yap›yor. Bütün ailece izlenebilecek harika bir animasyon.

28 SANT‹GRAT


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 2

SUMMARY

Airfel’s Dealers met in Antalya SUCCESS IS IN OUR HANDS THE DEALERS OF AIRFEL OF SANKO HOLDING GATHERED IN ANTALYA. THE SLOGAN WAS SUCCESS IS IN OUR HANDS. HUSEYIN HAMUT, THE CHAIRMAN AND HASAN ONDER, THE MEMBER OF EXECUTIVE BOARD ALSO PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN MARCH 3RD AND 6TH. The dealers of Airfel gathered in Antalya. Huseyin Hamut and Hasan Onder also participated the meeting. The meeting was in Antalya Spice Hotel on March 3rd and 6th. The party called eighties took place. The participants made the puzzle in the form of Turkish map. The first meeting began with the presentation of Hasan Önder. The moderator was Kadir Copdemir. Onder said they were operating in 45 countries in last five years. He also mentioned the fairs they had participated and the future of the sector. He added that they were targeting the leadership by opening new branches in China. He said they were producing at European standards

84 SANT‹GRAT

and they are good partners for the distributors. Good growth numbers were gained. Air-conditioners are on demand because of the climate change. Radiators are also in high

demand in the projects. Kadir Copdemir quipped and cheered up people in gatherings. The second half was the prize ceremony. Successful dealers received Mitsubishi Heavy Industries sale prizes, Airfel distributors sale prizes and Airfel sale prizes. Tenth year prizes were also given. Gani Müjde also took the stage. His show was If you cannot smile, don’t open a shop. Evaluation was made last day. Huseyin Mulhan, the sale manager said they reached 550 sale points. He said the single firm growing 200 times within 10 years was Airfel. The projects were introduced. TOKI projects of Isparta, Erzurum, Bitlis, Ankara, Oyakkent, Kiptas used Airfel systems. He also mentioned the special offers.Taner Ozdogan, the sale manager of MHI said that their target was 60 dealers at the end of 2011. He also mentioned about the air-conditioner targets.

TENTH YEAR PRIZES 1 Net Klima Ltd. fiti. 2 Gökçek Ltd. fiti. 3 Bakan Mühendislik Ltd. fiti. 4 Yavuz Klima 5 Alaska So¤utma Ltd. fiti. 6 Alperen Mühendislik Ltd. fiti. 7 NBA Klima Ltd. fiti. 8 Katre Is› Ltd. fiti.

Cemal Durmaz Alparslan Gökçek Ömer Bakan Sad›k Çavufllar Ahmet Kavak ‹lker Kuran Nejla Dinç Recep Durgun

MHI SALE PRIZES 1 Antsermak Ltd. fiti. Mehmet Karasülek 2 A TEKN‹K Ahmet Gür 3 Mersin 3A Mühendislik Ltd. fiti Özgür P›nar

1 Katre Is› Ltd. fiti. 2 Egemak A.fi. 3 Yelken Is› Ltd. fiti.

Airfel DISTRIBUTOR'S SALE PRIZE Recep Durgun Ahmet Hekimo¤lu Ayhan Yelkeno¤lu

Airfel DEALERS PRIZE 1 Bakan Mühendislik Ltd. fiti. Ömer Bakan 2 Evci Mühendislik Ltd. fiti. Mehmet Evci 3 Is›mar Ltd. fiti. Mehmet Akp›nar


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 3

sucking. The filter prevents bad smell. HAF filters of 3M Company are for dust. Filters offer a clean air. They are silent. They have pre-heating function, reset feature and sleep mode. There are two remoters. First one is adult remoter. Second one is for children. They can turn on and off the lights and control sleep mode with it. Giant project AIRFEL’S SIGNATURE ON CROWNE PLAZA HARBIYE

Airfel Kid’s Room Air Conditioners FOUR SEASONS, SINGLE SOLUTIONS KID’S ROOM AIR-CONDITIONERS PRODUCED BY THE LEADING COMPANY OF ACCLIMATISATION SECTOR WILL BE THE MOST IMPORTANT SUPPORTER OF FAMILIES

more smooth and easy to clean.the cartoon characters are fun for children. SEASON TRANSITIONS ARE NOT PROBLEM NOW Heat transitions can make children ill. Because of this, constant room temprature is vital for them. Kid’s room air-conditioners are able to support a constant room temprature. The filtering is applied for hygiene. The carbon filter has capacity of

AIRFEL IS THE OWNER OF THE AIR-CONDITIONING SYSTEMS OF CROWNE PLAZA HARBIYE. GÜRCAN PETROLCÜLÜK IS THE INVESTOR. THE INVESTMENT IS A 40-MILLION-DOLLAR PROJECT. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KX EXTERNAL AND INTERNAL UNIT MODELS, CENTRAL AND WIRED REMOTERS AND FLUIDAL CONTROL DEVICES WERE USED.BY NAZLI CINAR, OFFICER OF PRODUCTS OF ENGINEERING SYSTEMS Hotel investments speed up in Istanbul. Crown Plaza of InterContinental Hotel Groups has

Airfel is admired for its innovative approaches. The firm added nano silver filter feature to its new funtional kid’s room air-conditioners. Nano silver filter can eradicate micro-organisms. The air-conditioner are decorated with cartoon characters. The remoters are as big as a credit card. It has cooling,heating, drying and ventilating modes. It operates as class A. It uses R410A gas. The new feature called nano silver filter is for the eradication of micro-organisms. The heat changers in internal and external units are covered with a special substance. The substance increases the corrosion resistance and extends the the life span of the product. This technology is called Golden Fin. It also makes surface SANT‹GRAT

85


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 4

SUMMARY

openned. The five-star hotel was built within 24 months and openned on March 14th 2011. Crowne Plaza ‹stanbul Harbiye has 30000 sqm construction zone. It has 16 floors. The total investment cost is 40 million dollars. The hotel has 285 rooms and 550 beds. The hotel has 20 saloons and the biggest one can host 300 people. AIRFEL JOINT THE PROJECT Mitsubishi Heavy Industries (MHI) has developed KX series VFR air-conditioning systems as an innovation with its 80-year experience. R410A and DC inverter technologies were applied for the systems. KX air-conditioners are designed to meet the future needs of buildings. The motto of MHI is for more beautiful tomorrows. The firm reflects its power derived from its technology to the products. MHI maintains its policy of

86 SANT‹GRAT

perfect serve and product. The supreme aspects ofKX series VFR products surpass the rivals. The power of Sanko-Airfel , the ability of delivering products and references like Istanbul Congress Walley with the power of 7250 kws played key roles. AIRFEL PRODUCTS USED IN THE PROJECT Air-contioners became important with the changing trends, increasing life standards, chancing expectations. They are not a luxury but a need. Heating and cooling is not enough but sound, air quality, fresh air rates also became important. Comfort solutions beginning with split air-conditioners in 1950s evaluated with VFRs. They have features as being compact , modular, flexible, efficient, long lasting, silent, simple and eco-friendly. They are used in hotels, hospitals, plazas and buildings like that.

Airfel made an appearance in ISH -2011 AIRFEL PARTICIPATED IN THE EXHIBITION CALLED ISH-2011. THE FAIR IS THE MOST IMPORTANT ONE IN TERMS OF HEATING, COOLLING, VENTILATING, BATHROOM, CONSTRUCTION SERVICES AND RENEWABLE ENERGY. AIRFEL MADE MANY CONNECTIONS WITH THE MARKETS LIKE FRANCE, SWEDEN AND POLAND. THE COMPANY GOT ATTENTION FOR ITS ESH INFRARED HEATERS OF HIGH QUALITY, AIRFEL COMBIES, AIR CONDITIONERS, RADIATORS AND FANCOILS. THE FAIR TOOK PLACE BETWEEN MARCH 15TH AND 19TH. The innovative brand of cooling, heat-


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 5

ing and ventilating goes on participating in international fairs. The last fair was ISH-2011 taking place in Frankfurt between march 15th and 19th. The exhibition is known as the most important fair of cooling, heating , ventilating, bathroom and renewable energy. The fair has been organised since 1960. Airfel participated in the fair with its products. All devices are produced in Turkey with EU standards. Airfel made connections with over 150 firms. Many business connection were made with the countries including France, Sweden and Poland. Firm’s booth was visited by 1000 visitors from Chile to China.

to increase the potential of commerce. Because of that we participate such exhibitions to demonstrate how much we advanced. We are one of the most investing firms in the sector. Our four factories produce in world standards and we are advancing in order to become a world-brand. We export our products to 45 countries in four continents. We exhibited our innovative, high energy group products in the fair. The fair was participated by 2500 firms of 60 countries. The visitors were 200.000 people. We added new markets including France, Sweden , Poland, Russia, New Zealand and Romania.

IMPORTANT CONNECTIONS WERE MADE Manolya Anul, the deputy manager for exportation said that this exhibition is an important potential for them. She added that exhibitions are important

Yachting BEING FREE AT SEA VICEM YACHTING AS A TURKISH BRAND IS IN GREAT DEMAND IN U.S.A.. VICEM

APPLIES ALL GLOBALLY ACCEPTED PRODUCTION SYSTEMS SUCCESSFULLY. THE FIRM BUILDS YACHTS FROM 12 TO 46 METERS. VICEM DOES NOT MAKE ANY CONCESSIONS ON QUALITY. THE COMPANY WORKS WITH FAMOUS DESIGNERS. Vicem Yachting has been producing yachts since 1991. Sebahattin and Esin Hafizoglu founded the company. While constructing a holiday village, they built first yacht upon their friend’s offer. The first one is 19-meter-wooden-gulet in classic turkish style. Six other boats followed the first one. After having decided a professional production, the firm called vicem was founded. 26 boats were constructed until the year of 2000. After this year, the company became known in U.S and Europa. The firm

SANT‹GRAT

87


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 6

became first on the global list by having produced 100 boats within seven years. The most important feature of the classical American series is their production style. Cold molded style began in U.S.A.. This style depends on the system of 3-4 glued wooden layers in order to increase resistance of the carcase. This style was developed in following years by the invention of epoxy style double component chemical glues. Vicem has been making epoxy lamination from the very beginning. The firm applies fibers onto the lamination. As a result, more resistant products are gained under the exposure of sun and water. American firms operating in this field can produce maximum 10 boats because of high outgoings. The success of Vicem comes from that. Vicem is unique for labour and furnishing. The other feature is its success upon deliveries. When an American firm can deliver a 20-meterboat within 22 months, Vicem can do it within 9 months. There are about 150 boats of Vicem brand in the world. Vicem can produce 15-46meter boats of composite, cold molded, west system epoxy and iron sheet. The products are sold in U.S.A., Italy, France and Greece. The firm participates in six American and 10 international exhibitions. Its aim is 18 after the global crisis. Publicity is important for the firm. Vicem is producing a 46-meter-iron-sheet-boat. The end of production is to be November 2012. It seems as if it resounds. The story was told like that by Sebahattin Haf›zoglu as the boss of the firm. He stresses that maritime activities are not enough in the country. He says we are now the fifth in the market as country. We will be the first for boats upon 35 meters in near future. Sinop: SILENT HARBOUR OF THE PETULANT BLACK SEA

88 SANT‹GRAT

FOR FOREIGNERS, THE CITY IS LIKE A COASTAL TOWN INSTEAD OF BEING A CITY, IT IS PEACEFUL AND QUIET. ITS MARKET, CASTLE, WALLS AND PARKS CAN BE REACHED BY WALKING. TEXT AND PICTURES BY SEYRA FARALYALI ERDALOGLU Zeus falls in love with Sinope. The girl desires being untouched. Zeus keeps his promise and leaves her at the most beautiful spot of the Black Sea. Skymnos, the poet also mentions an Amazone Princess in his poems. A different kind of peace influences one while arriving the city from land instead of sea. There is a unique peace at town. City is a bit weird wording for it, it is like a coastal town. There are lots of things to tell about. First of all, let’s talk about the geographic position. While asking where to go, it is told that there is a gate to enter and exit. The town is situated in Boztepe peninsula at the end of the northern Anatolia. Because of that, there is a single gate to enter the town. In the northwest of the peninsula, Akliman is situated. Icliman is situated in southeast.

TOURISTIC DESTINATION OF THE BLACK SEA The economy of Sinop consists of fishing and tourism. Neighbourhoods as Akliman, Hamsilos Koyu, Sar›kum, Karakum, Bahçeler host the tourists in summers. Natives prefer beach tourism, foreigners prefer nature tourism. Especially, Sinop’s prison, the citadel, the coves of Akliman and Hamsilos are attractive points. Inalt› Cave, Akgöl Plain and lake, Erfelek Tatl›ca Falls charm people as well. Let’s detail these beauties. The tour can begin in the city center. Model ship sellers are splendid destinations in the market. Modelling of takas began with two prisoners.then, this work became famous in the city. These shops are going to attract you indeed. On the coast, cafes and fish restaurants can be visited. By following the walls, you can reach the prison. We must talk about Diojen. Although, he has a rich family, he lives in streets in order to show how one can be happy in poverty. He is a philosopher. The important thing is knowledge, others are not important for him. He lives in a barrel.There are lots of notes about him. The best known is the dialog with Alexander, the Great. The emperor asks him if he desires some-


084_090_ozet

4/13/11

5:46 PM

Page 7

thing. As answer, he says don’t cast shadow, that’s what I want. Seaside Residences THE REAL OWNERS OF THE BOSPHORUS ALTHOUGH THEIR OWNERS CHANGE, THEY ARE ALWAYS THERE. THEY GUARD THE STRAIT AND GREET SHIP PASSING. THEY ARE THE REAL OWNERS OF THE BOSPHORUS. SOME OF THEM HAVE HISTORICAL STORIES OF BITTERSWEET MEMORIES Is there anybody without wondering who live inside these buildings? The residences are observed, looked for anybody moving inside. As the steamer goes away, dreams fade away as well. In fact, nobody wants to construct a residence in 1700s. The

Bosphorus was an empty place in this period of time. Barbisos and Halic were famous instead of the Bosphorus. In these years, cottages and chalets, pools, tulip gardens and fountains built in accordance of the plans of Versailles, the capital city of French Kingdom and the turtles carrying candles were proverbial. Even, fountains were built upon brooks. No need to say that this era is called ‘the period of tulip’. This time of joy, entertainment and ostentation has ended upon the insurrection of Patrona Halil. After the fire of Sadabat in Kag›thane, the new destination of the cottages became the Bosphorus. As a matter of course, it is not affordable to have a residence in the strait for a random person. Such a privilage was only for the sultan and his family, viziers and the other statesman. The governor of Egypt, Ali Pasha of Kavala was amongst them to

have several houses there. By 1850s, by the decreasing influence of the palace, ordinary people could have such buildings. The total number of seaside residences are about 600. 65 of them are historical ones under protection. Third and fourth owners live in some of them. Who are they? The first name to be remembered is the family of Koç. RAHM‹ KOÇ BARGAINED FOR HIS RESIDENCE He lives one of the most beautiful residences called Count Ostrogog. The story is interesting. The owners decided to sell the house. Rahmi Koç was on holiday at that time. He recieved that news first. Because, his father had demanded the house. The price was 30 million dollars. The answer was unexpected. He said I have no money to buy a house at that price. After a bargain, he got the

SANT‹GRAT

89


084_090_ozet

4/13/11

5:47 PM

Page 8

SUMMARY

end of all these things was execution. Ibrahim pasha could not evade. When Suleyman was the prince in Manisa as governor, he heard the sound of kemence. He desired to meet him. The person was Ibrahim, the slave. First, he was named Makbul( precious). After the execution, he was named as makdul(killed). One of the most famous names is Sokollu Mehmet Pasha. He was taken from his family and began to serve for the state in Edirne. He became the fleet admiral. He kept his position for sixty years without respite. He is known as a very talented statesman

house. The residence is 684 square meters. It is 190 years old. From sea, the cottage seems two joint structures. The small one is called selamlik, the other one is called harem. There is a boat shed below. The decoration is not changed too much. Rahmi Koç’s room is the old room of Pierre Loti. The price is 100 million dollars now. After having moved, Koç left his former house to his son. This Nuri Pasha Residence is also called Rahmi Koç Residence. It is predicted that this structure was built by the officers of Abdulhamit, Nuri Pasha. The son of Nuri Bey, Hami Bey, the painter married Markiz. Then house was taken by Muhlis Erkmen, the deputy of CHP then by Sad›kzades. Finally, house belongs to Koç. THE CREATERS OF THE PERFECT CENTURY SULEYMAN THE MAGNIFICENT OR TURK THE GREAT. HE IS CALLED LIKE THIS IN HIS ERA. HE PLAYED HIS PART IN HISTORY AS RULING, POWERFUL, SUPERCILIOUS FIGURE. BUT, WAS SULEYMAN

90 SANT‹GRAT

THE SINGLE PERSON WHO HAD MADE PERFECT CENTURY, THE PERFECT CENTURY? While the end of the middle age was being discussed in 1500, the new age has already come . while the reform movements beginning in the northern Europe were shaking the continent, the south was giving the good news of the rebirth. The plains of Asia was not as it was before. At least, everything found peace after Timur and Cheng‹z. The mongols set off on a journey for India. The 16th century was the era of great leaders. While Babur was founding his country, the new emperor Nobuguna of japan closed country’s doors to the rest of the world. Elizabeth was creating the golden era and Sharlken was trying to maintain law and order. The picture of Suleyman’s era was like this. He was the most supercilious amongst them. Suleyman was great with his own entourage. In addition to this, the brilliant era was experienced with them. In this era, lots of people in different fields were on parade. First a slave then a vizier and the governor of Egypt, after all, the half of the power. As a matter of course, the

I GREETED THEM, THEY DID NOT RECIEVE BY CALLING IT AS BRIBE In Suleyman’s era, the turkish pirates declared Bahr-i Sefid as their waters. Salih and Turgut Reis were the nightmares of the Italian Coasts. Barbaros named Hayrettin by Selim became the sultan of Algeria and then the fleet admiral. In his era, the mediterranean became a turkish lake. The United European Fleet could not manage this in the wars like Preveza. Great map makers like Piri Reis emerged amongst the pirates. His maps are still astonishing for the researchers. He was beheaded at the age of 80.This era was also the era of great poets. Suleyman was also a poet. His nickname was Muhibbi. In Suleyman’s Baghdad campain, Fuzuli was employed. His poets were admired by the Sultan. He was awarded with 9 akce salary. But, he could not receive it. He wrote Sikayetname upon that. He wrote that I greeted them, they did not receive by calling it as bribe. And, Sinan the intelligent architect habilitating the turkish cities. He demonstrated the solemnity of his era with his masterpieces. He called Sehzade Camii as his apprenticeship, Suleymaniye as semiskilled and Selimiye as his mastership.


Untitled-1 4/5/11 5:01 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Untitled-1 4/13/11 4:38 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Santigrat Dergisi Sayı:12  
Santigrat Dergisi Sayı:12  

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

Advertisement