Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Untitled-1 4/12/12 11:05 AM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


003_005_icindekiler

4/11/12

7:22 PM

Page 1

ÖNSÖZ/EDITO

Baharla birlikte biz de We are in renewal with the spring! yenileniyoruz! As change keeps going all around the world, Daikin Turkey is De¤iflim dünyan›n her taraf›nda devam ederken biz Daikin Türkiye olarak kendimizi çok daha büyük hedeflere do¤ru haz›rl›yoruz. ‹klimlendirme sektöründeki baflar›s›yla ilklere imza atan Daikin’in Türkiye’de de istikrarl› bir büyüme hedefi oldu¤unu çeflitli vesilelerle sizinle paylafl›yoruz. Hedefimiz, tüketicilerin Daikin ürünlerine her yerden ulaflabilmelerini sa¤lamak... Bu do¤rultuda, özel Daikin Showroom’lar aç›yoruz. fiu anda 83 adet Daikin Showroom ile hizmet veriyoruz. Bu rakam›n 2012’de 100’e ulaflmas›n› planl›yoruz. Bu arada yat›r›m yapt›¤›m›z bölgelerde istihdam yarat›yoruz. 2013 sonu itibariyle çal›flan say›m›z›n 525’den 1000’e ç›kmas›n› hedefliyoruz. Göstergeler, 2015 Daikin Türkiye’nin cirosunun, iç pazarda 375 milyon Euro’ya, ihracatta ise 125 milyon Euro’ya yükselerek toplamda 500 milyon Euro’ya ulaflaca¤›n› müjdeliyor bize. Hedefimiz, Daikin’in Türkiye pazar›nda yüzde 20’lik pazar pay›yla sektör lideri olmas›. Tabii ki, kreatif anlamda ataklar yapmak, hedef kitlemizle iletiflim a¤›m›z› güçlendirmek de yeni dönemde önem tafl›yor. Bu amaçla Türkiye’nin en iyi reklam ajanslar›ndan biri olan Alametifarika ile çal›flmaya bafllad›k. Di¤er taraftan PR, yani “Halkla ‹liflkiler” taraf›m›z› güçlendirmek için Ali Saydam gibi usta bir ismin yöneticili¤ini yapt›¤› Bersay ‹letiflim Dan›flmanl›¤› ile birlikte hareket etme karar› ald›k. Daha da güçlenen kreatif ve iletiflim taraf›m›zla, medyay› en etkin biçimde kullanarak markam›z› ve ürünlerimizi en efektif flekilde tan›tabilece¤iz. Dergimiz sayfalar›nda görece¤iniz üzere bayilerimizle K›br›s ve Antalya’da bir araya geldik. Hedeflerimizi aktard›k, projelerimizden söz ettik. Herkesin çok memnun ayr›ld›¤› bu tür toplant›lar› yapmaya devam edece¤iz. E¤itimlerimiz ve tan›t›m için gelifltirdi¤imiz farkl› yöntemleri de sayfalar›m›zda okuyabilirsiniz. Ve tabii ilginizi çekecek daha birçok konu haz›rlad›k. Keyifle okuman›z dile¤iyle...

Hasan ÖNDER Daikin Turkiye Ceo

preparing for much bigger goals. We are proud to share that Daikin, a groundbreaker with many achievements in the sector of air conditioning, is maintaining a steady growth policy in Turkey. We are aiming to enable the customers to access Daikin products anywhere… In this respect, we are launching private Daikin Showrooms. In the meantime, there are 83 Daikin Showrooms in service, which is programmed to reach 100 within 2012. And meanwhile, we are creating employment in the regions we invest in. We aim to have increased our number of employees from 525 to 1000 by the end of 2013. Indicators herald that Daikin Turkey’s 2015 turnover is going to increase to 375 million euros in the domestic market and to 125 million euros in exports, to reach the total of 500 million euros. Our goal is to make Daikin the sector leader in the Turkish market with a market share of 20%. Making creative attempts and reinforcing our communication line with our target audience are certainly important in this new period. Therefore, we started a cooperation with one of the best advertising agencies in Turkey: Alametifarika. In the meantime, we decided to move hand in hand with Bersay Communication Consultancy, lead by a master like Ali Saydam. With our ever improving creativity and communication, we will be able to make the best use of media and promote our brand and products in the most efficient way. As can be seen on the following pages, we came together with our dealers in Cyprus and Antalya. We communicated our goals, we talked about our projects. Such happy reunions will be continued. Our trainings and various methods of promotions can also be read in these pages, not to mention many other interesting articles. We wish you a pleasant reading…

Hasan ÖNDER Daikin Turkey Ceo

SANT‹GRAT 3


003_005_icindekiler

4/11/12

7:22 PM

Page 2

‹Ç‹NDEK‹LER/CONTENTS10

‘ORA ‹STANBUL’ PROJES‹, ‹Ç‹NDE YER ALAN ‘ORA AVM’N‹N TÜM ISITMA, SO⁄UTMA ‹HT‹YAÇLARI DAIKIN ISITMA VE SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ A.fi. TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ. ALL AIR CONDITIONING NEEDS OF THE 'ORA MALL' WITHIN THE PROJECT 'ORA ISTANBUL' ARE PROVIDED BY DAIKIN AIR CONDITIONING SYSTEMS INC.

28  DAIKIN TÜRK‹YE’N‹N 8-11 MART’TA KIBRIS ACAPULCO HOTEL’DE DÜZENLED‹⁄‹ BAY‹‹ TOPLANTISINDA TÜRK‹YE GENEL‹NDEK‹ DAIKIN BAY‹LER‹ ‹LK DEFA B‹R ARAYA GELD‹. DAIKIN DEALERS AROUND TURKEY MEET IN THE DAIKIN TURKEY DEALERS UNION REALIZED ON 8-11 MARCH IN THE ACAPULCO HOTEL CYPRUS FOR THE FIRST TIME.

14

 UNESCO’NUN DÜNYA M‹RAS L‹STES‹’NDE TÜRK‹YE’DEN 10 ESER YER ALIYOR. ‹SHAK PAfiA SARAYI, SÜMELA MANASTIRI G‹B‹ ESERLER DE L‹STEYE G‹RMEY‹ BEKL‹YOR... TURKEY HAS 10 MASTERPIECES INCLUDED IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST. MONUMENTS LIKE ISHAK PAfiA PALACE AND SUMELA MONASTERY ARE IN THE WAITING LIST...

66  “SAKURA ZENSEN” JAPONCA’DA K‹RAZ Ç‹ÇEKLER‹N‹N AÇMASI ANLAMINA GEL‹YOR. SAKURA, HEM YEN‹DEN DO⁄UfiU, HEM FAN‹L‹⁄‹ S‹MGEL‹YOR... "SAKURA ZENSEN" SIGNIFIES THE BLOSSOMING OF THE CHERRY FLOWERS IN JAPAN. SAKURA IS THE SYMBOL OF REBIRTH AND MORTALITY AT ONCE... 4 SANT‹GRAT


003_005_icindekiler

4/11/12

7:23 PM

Page 3

50 SANT‹GRAT N‹SAN/APR‹L - MAYIS/MAY - HAZ‹RAN/JUNE 2012 SAYI/ISSUE: 16

Daikin Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi On Behalf of Daikin Air Conditioning Systems Ind. Trade Inc.

Hasan Önder

 ZEYT‹NL‹KLER, BA⁄LAR, TAfi YAPILAR... ZAMANDA ASILI KALMIfi KÖYLER, KASABALAR… ‹fiTE TOSKANA!… OLIVE GROVES, VINEYARDS, STONE MANSIONS... VILLAGES AND TOWNS THAT HAVE FROZEN IN TIME... THIS IS TOSCANA!...

Yönetim Yeri/Headquarter: Daikin Is›tma So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi Hürriyet Mahallesi E-5 Yanyol Üzeri No: 57 Kartal / ‹stanbul Tel/Phone+90 216 453 27 00 www.santigrat.com.tr santigrat@daikin.com.tr Yaz› ‹flleri Müdürü (Sorumlu)/(Managing) Editor in Chief

fiule fientarl› Kreatif Direktör/Creative Director

Belma Kuyucu Editör (Kurumsal)/Editor (Corporate)

Hülya Dinçer  KENT MEYDANLARI B‹R fiEHR‹N HATTA B‹R ÜLKEN‹N AYNASIDIR. B‹R KENT‹N KEfiF‹NE ‹LK ÖNCE MEYDANLARINDAN BAfiLANIR... ‹fiTE DÜNYANIN EN ÜNLÜ MEYDANLARI... SQUARES ARE THE MIRRORS OF A CITY, EVEN OF A NATION. A CITY CAN BE DISCOVERED VIA ITS SQUARES... HERE ARE THE MOST FAMOUS SQUARES OF THE WORLD... 22  “YEN‹ DÖNEMDE AYAKTA KALMANIN YOLLARI” BAfiLIKLI YAZISIYLA M.RAUF ATEfi, ‹fi HAYATINA ‹L‹fiK‹N TÜYOLAR VER‹YOR... RAUF ATEfi GIVES HINTS ON THE BUSINESS LIFE WITH HIS ARTICLE "THE METHODS OF SURVIVAL FOR THE NEW ERA". 40  KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹’N‹N “SUYUN GÖZYAfiLARI” PROJES‹ ÜLKEM‹ZDEK‹ SU KAYNAKLARININ VER‹ML‹ KULLANILMASI ‹Ç‹N B‹R B‹L‹NÇ OLUfiTURMAYI HEDEFL‹YOR. DAIKIN TÜRK‹YE BU PROJEYE SPONSOR OLDU. THE "TEARS OF THE WATER" PROJECT OF KOCAEL‹ UN‹VERSITY AIMS TO CREATE AWARENESS ON THE EFFICIENT USE OF NATIONAL WATER RESOURCES. DAIKIN TURKEY IS THE PROJECT SPONSOR. 56  TÜRK‹YE’DE ISITMA, SO⁄UTMA VE HAVALANDIRMA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ fi‹RKETLER‹NDEN AIRFEL A.fi, TÜRK‹YE GENEL‹NDEK‹ ‹fi ORTAKLARIYLA 12- 16 MART TAR‹HLER‹NDE ANTALYA’DA BULUfiTU. TURKEY'S LEADING HEATING, COOLING AND AIR CONDITIONING COMPANY AIRFEL INC. CAME TOGETHER WITH ITS BUSINESS PARTNERS AROUND TURKEY BETWEEN 12-16 MARCH IN ANTALYA. 72  SON 20 YILDIR HIZ KAZANAN BA⁄IMSIZLIK HAREKETLER‹ VE BÖLÜNMELER, DÜNYA HAR‹TASINI DE⁄‹fiT‹R‹YOR. ÜLKE OLMA SÜREC‹ NASIL ‹fiL‹YOR; MERAK ETT‹N‹Z M‹? THE INCREASING MOVEMENTS OF INDEPENDENCE AND SEPERATIONS INTHE LAST TWO DECADES ARE CHANGING THE GLOBAL MAP. HAVE YOU EVER WONDERED WHAT IS THE PROCESS OF BECOMING A NATION? 74

Editör (‹çerik)/Editor (Content)

Salih Akkaya Çeviri/Translation Services

Gökçe Aktu¤ Foto¤raf/Photography

Deniz Aç›ksöz Katk›da Bulunanlar/Contributors:

Seyra Faralyal› Erdalo¤lu, Ümmü Taylan, Bora Erdin, Murat Kurt, Publishing/Printing

Özgün Ofset Tel/Phone: +90 212 280 00 09 © Bu yay›n›n her hakk› sakl›d›r. Bu dergide legal olarak yay›mlanan yaz›, makale, foto¤raf, çizgiroman ve illustrasyonlar›n sorumluluklar› sahiplerine ait olup, copyright haklar› Daikin Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’ye aittir. ‹çeri¤in, Daikin Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’den yaz›l› izin almaks›z›n herhangi bir ortamda ço¤alt›lmas›, bas›lmas›, referans gösterilmesi ve yay›mlanmas› yasakt›r. © All rights reserved. The legal responsibility for all the articles, images and illustrations published in this magazine belong to their owners, whereas their copyrights to Daikin Air Conditioning Systems Ind. Trade Inc. Reproduction in whole or part without the written permission of Daikin Air Conditioning Systems Ind. Trade Inc. is strictly prohibited.

Geri dönüflümlü ka¤›da bas›lm›flt›r. / Printed on recycled paper.

SANT‹GRAT 5


006_009_tekno

4/11/12

5:00 PM

Page 2

Günefl enerjisiyle çevre dostu denizcilik / Eco-friendly seafaring by solar energy Otomobillerde kullan›lan türdeki teknolojiyi gemilere entegre eden Avustralya flirketi Solar Sailor, Hong Kong çevresindeki adalarda yolcu tafl›maya bafllad›. Solar Eagle ve benzeri üç deniz tafl›t›, golf merakl›lar›n› denizden, golf sahas›n›n bulundu¤u adaya tafl›yor. Dünyadaki ilk hibrit deniz tafl›tlar› filosunu oluflturan bu tafl›tlar, gelecekte denizcili¤i ve deniz yoluyla ulafl›m› de¤ifltirebilecek teknolojinin ticari kan›tlar›.

Intergating automotive technology to ships, Australian Solar Sailor company started transporting passengers to the islands around Hong Kong. Solar Eagle and three similar sea vessels carry golfers from the sea to the gold courses on the island. The first hybrid vessel fleet of the world, these ships are commercial proofs of the technology that will change seafaring and sea transportaion in the future.

Yeni türler keflfedildi / Discovery of new species Güney Amerika ülkesi Surinam’da çal›flmalar›n› yürüten bilim insanlar› 40’dan fazla yeni canl› türü keflfettiler. ( Conservation International) Uluslararas› Koruma Derne¤i taraf›ndan yürütülen araflt›rmalarda toplam bin 300 canl› türü kayda geçirildi. Bölgede halen kayda geçmeyen 5 bine yak›n tür oldu¤u tahmin ediliyor.

Scientists working in Surinam, South America discovered over 40 new species. During the researches conducted by Conservation International Society, a thousand and 300 species have been registered. It is estimated that there are some 5 thousand unregistered species around the region.

6 SANT‹GRAT


006_009_tekno

4/11/12

5:00 PM

Page 3

Volkswagen huzur verdi, dar›s› bafl›n›za / Follow the Volkswagen example of peace Volkswagen company stopped e-mailing their employees outside working hours. The company deactivates the Blackberry server sending mails to the smart phones of the employees’ thirty minutes after the ending of working hour and enactivates it thirty minutes before the start of the work day.

Patlam›fl m›s›r 7 bin y›ld›r yeniyor / Pop corn is 7 thousand years old Volkswagen flirketi, çal›flanlar›na mesai saatleri d›fl›nda iflle ilgili elektronik posta yollanmas›na son verdi. fiirket, çal›flanlar›n ak›ll› telefonlar›na mesaj yollayan Blackberry sunucusunu, çal›flma saatinin sona ermesinden yar›m saat sonra devre d›fl› b›rak›p, mesai saati bafllamadan yar›m saat önce yeniden devreye sokuyor.

Amerikal› bilim insanlar›, patlam›fl m›s›r›n ilk kez yaklafl›k 7 bin y›l önce yendi¤ini ortaya ç›kard›lar. Peru’nun kuzey bölgelerinde arkeolojik çal›flmalar›n› yürüten araflt›rma ekibinin ulaflt›¤› yeni bulgular aras›nda m›s›r koçanlar› da yer ald›.

Lamborghini de araziye ç›kacak Lamborghini goes off road Bir dönem üretti¤i otomobilleri “yola oldukça yak›n” slogan›yla pazarlayan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, bu kez yerden yüksek bir alternatif için kollar› s›vad›. VW kanatlar› alt›nda olan firman›n, nisan ay›ndaki Pekin Otomobil Fuar›’nda SUV üretme niyetini resmen aç›klamas› beklenirken, arac›n da 2016 y›l›nda piyasaya ç›kmas›n›n planland›¤› belirtiliyor. Super sports car producer Lamborghini, which used to market their cars with the motto “closer to the road” enters into an elevated alternative. An affiliate of VW, the company is expected to announce their intention of producing an SUV at Beijing Automobile Expo in April, and the car is expected to hit the market by 2016.

US scientists stated that pop corn has been eaten 7 thousand years ago for the first time. Corn cobs were discovered among the new findings of the research team conducting archeological studies in northern Peru.

SANT‹GRAT 7


006_009_tekno

4/11/12

5:00 PM

Page 4

Görünmezlik hayal de¤il / Invisibility no longer a fantasy ABD’li araflt›rmac›lar, ilk kez üç boyutlu bir nesneyi tüm aç›lardan “görünmez” yapmay› baflard›. Teksas Üniversitesi araflt›rmac›lar›, 18 santimetrelik bir silindiri görünmez hale getirdi. Bunun için silindirin üzerinde plazmonik malzemeden bir tür elektromanyetik pelerin oluflturuldu. Plazmonik malzemeler ad› verilen negatif ›fl›klar, gelen mikrodalga ›fl›¤›n yönünü de¤ifltirerek nesnenin onu yans›tmas›n› engelliyor.

Mikroçiplerde silikon devri sona erecek No more silicon in microchips Silikona ciddi bir alternatif olarak gösterilen molibdenit maddesinden üretilen ilk mikroçipler test aflamas›na geldi. Uzmanlar, bir tür metal olan molibdenitin mikroçiplerin çok daha az enerjiyle çal›flmas›n› ve daha ince olmas›n› sa¤layaca¤›n› söylüyor. First microchips produced of molybdenite, an alternative material to silicon, reached the testing phase. According to experts, microchips of molybdenite, which is a sort of metal, will use much lesser energy and will be thinner.

US researchers succeeded in making a three dimensional object “invisible” from all angles for the very first time. The Texas University team made a cylinder of 18 centimeters invisible. In order to achieve that, an electromagnetic cloak of plasmonic material has been placed around the cylinder. The so-called plasmonic materials, i.e. negative rays, inhibit the reflection of the microwave lights from the object by changing their direction.

Türkler interneti e¤lenmek için kullan›yor / Turkish people use internet for fun Dünyan›n en önemli araflt›rma flirketlerinden biri olan TNS, tüketicilerin dijital dünyay› nas›l kulland›klar›n› ve bu dünyada nas›l yaflad›klar›n› araflt›rd›. Çal›flmaya kat›lan 60 ülke kat›ld›. Türkiye belli bafll› Güneybat› Asya ve eski Sovyet ülkelerini takiben 10’uncu s›rada yer al›yor. Türkiye’de internet kullananlar›n yüzde 71’i her gün internete giriyor. En önemli motivasyon ise “e¤lenmek”. One of the major survey companies of the world, TNS researched how consumers use the digital world and how they live in it. The survey included 60 countries. Turkey ranks 10th following major South Asian and former Soviet countries. 71 per cent of Turkish internet users connect the web every day. The main motivation is “having fun”. 8 SANT‹GRAT


006_009_tekno

4/11/12

5:00 PM

Page 5

Türkiye ilk 10’a girdi / Turkey is in top 10 Türkiye, rüzgâr enerjisinden elektrik üretimini geçen y›l yüzde 36 art›rarak Avrupa’da ilk 10’a girdi. Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birli¤i’nin verilerine göre, 2010 sonunda rüzgârdan elektrik üretme kapasitesi bin 329 megawatt (MW) olan Türkiye, geçen y›l bu rakama 470 MW daha ekleyerek toplam kurulu kapasitesini 1799 MW seviyesine ç›kard›. Türkiye böylece ‹rlanda’y› da geride b›rakarak Avrupa’da 10’uncu s›raya yükseldi.

Increasing the electricity production by wind power with 36 per cent in the last year, Turkey entered in the European top 10. According to the statistics of European Union of Wind Power, Turkey’s electricity production capacity from wind power was 329 MW in late 2010. Turkey increased this total by 470 MW and reached 799 MW, leaving Ireland behind and ranking among the European top 10.

Futbol teknolojiyle bulufluyor / Football meets technology Macar mucit Laszlo Maruzsi taraf›ndan bulunan elektronik “Gol Hakemi” aleti’nin ‹spanya’n›n baflkenti Madrid’de düzenlenecek futbol teknikleri fuar›nda denenece¤i aç›kland›. Futbol hakemlerine maç esnas›nda çok önemli teknik destek vererek en büyük yard›mc›s› olmas› beklenen yeni buluflun, maçlarda kullan›l›p kullan›lmayaca¤› karar›n›n FIFA taraf›ndan verilece¤i belirtildi.

Invented by the Hungarian scientist Laszlo Maruzsi, the electronical device named as the “Goal Referee” will be tested in Spanish capital Madrid at the fair of football techniques. The new invention is expected to be a major help for football referees during the game. FIFA is going to announce their decision on the use of the invention.

Telefonlar suyla flarj edilebilecek / Phones to be charged on water Hem günefl hem de rüzgâr enerjili cihazlar, yan›m›zda tafl›yabilece¤imiz kadar ufald› ve cebimize girdi. Bunlarla cep telefonlar›m›z› flarj edebilir hale geldik. Ancak su enerjisinden faydalanmam›z›n imkân› yok gibiydi, çünkü akan suyu yan›m›zda enerjiye dönüfltürmek Einstein’›n izafiyet teorisini aç›klamaktan daha zordu. Ancak PowerTekk firmas›, sonunda su ile çal›flan bir enerji kayna¤› gelifltirdi. Both solar and wind powered devices got smaller in size to fit in our pockets. Now we can charge our cell phones with them. Water power, on the other hand, seemed impossible to benefit from, as turning water into energy in hand was harder than explaining Einstein’s theory of relativity. But now, thanks to PowerTekk, an energy source working on water has been invented. SANT‹GRAT 9


010_013_kibris

4/11/12

5:02 PM

Page 2

Daikin Türkiye bayileri ilk kez bir araya geldi AIRFEL A.fi.’Y‹ SATIN ALARAK TÜRK ‹KL‹MLEND‹RME SEKTÖRÜNE BÜYÜK YATIRIM YAPAN JAPON KL‹MA DEV‹ DAIKIN, 8-11 MART’TA KIBRIS ACAPULCO HOTEL’DE DÜZENLED‹⁄‹ BAY‹‹ TOPLANTISINDA TÜRK‹YE GENEL‹NDEK‹ DAIKIN BAY‹LER‹YLE ‹LK DEFA B‹R ARAYA GELD‹. DAIKIN TÜRK‹YE’N‹N 2012 HEDEFLER‹ VE YEN‹ ÜRÜNLER‹ TANITILDI⁄I TOPLANTIDA DAIKIN TÜRK‹YE CEO’SU HASAN ÖNDER DE B‹R KONUfiMA YAPTI. Geçti¤imiz aylarda Airfel A.fi.’nin yüzde 100 hissesini sat›n alarak Türkiye pazar›na etkili bir girifl yapan Daikin, Daikin Türkiye markas› alt›nda, 8-11 Mart 2012 tarihleri aras›nda K›br›s Acapulco Otel’de bayileriyle ilk kez bir araya geldi. Daikin bayilerinin yan› s›ra Daikin Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin de kat›ld›¤› bayii buluflmas›nda; markan›n 2012 hedefleri, projeleri ve bayilere sundu¤u özel avantaj ve kampanyalar paylafl›ld›. Moderatörlü¤ünü Kadir Çöpdemir’in yapt›¤› toplant›da aç›l›fl konuflmas› yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, iklimlendirme sektöründeki baflar›s›yla ilklere imza atan Daikin’in Türkiye’de de istikrarl› bir büyüme hedefi oldu¤unu aktararak, “Hedefimiz, tüketicilerin Daikin ürünlerine her yerden ulaflabilmelerini sa¤lamak... Bu do¤rultuda, özel Daikin Showroom’lar aç›yoruz. fiu anda 83 adet Daikin Showroom ile hizmet veriyo-

10 SANT‹GRAT

Making recently an impressive entrance in the Turkish market by acquiring over 100% of the shares of Airfel Inc, Daikin Turkey came together with their dealers on 8-11 March 2012 in Acapulco Hotel Cyprus. In addition to Daikin dealers, the executives of Daikin Turkey also attended the dealers union, where the 2012 goals, projects, special benefits and campaigns offered to dealers are

shared. Daikin Turkey CEO Hasan Önder held a speech at the meeting moderated by Kadir Çöpdemir. Stating that the air conditioning pioneer Daikin has a steady growth policy in Turkey, Önder said, “Our goal is enabling customers to access Daikin products anywhere… In this respect, we open special Daikin Showrooms. At present, we give service through 83 Daikin Showrooms, which is


010_013_kibris

4/11/12

5:02 PM

Page 3

planned to reach 100 in 2012. In the meantime, we generate employment in the regions we invest. By the end of 2013, we aim to have increased our employees from 525 to 1000.” .” Indicating that Daikin Turkey’s turnover will reach 500 million euros with 375 million euros of internal market and 125 million euros of export in in 2015 ,

Daikin Turkey dealers unites for the first time HAVING REALIZED A GREAT INVESTMENT IN THE TURKISH AIR CONDITIONING SYSTEM BY ACQUIRING AIRFEL INC., THE JAPANESE AIR CONDITIONING GIANT DAIKIN MET THE DAIKIN DEALERS AROUND TURKEY ON 8-11 MARCH IN ACAPULCO HOTEL CYPRUS FOR THE FIRST TIME. DAIKIN TURKEY CEO HASAN ÖNDER HELD A SPEECH AT THE MEETING WHERE THE 2012 GOALS AND THE NEW PRODUCTS OF DAIKIN TURKEY ARE ANNOUNCED. SANT‹GRAT 11


010_013_kibris

4/11/12

12 SANT‹GRAT

5:03 PM

Page 4


010_013_kibris

4/11/12

5:03 PM

Page 5

ruz. Bu rakam›n 2012’de 100’e ulaflmas›n› planl›yoruz. Bu arada yat›r›m yapt›¤›m›z bölgelerde istihdam yarat›yoruz. Daikin Türkiye’nin cirosunun, 2015 y›l›nda 375 milyon Euro iç pazar, 125 milyon Euro ihracat olmak üzere 500 milyon Euro’ya yükselece¤ini vurgulayan Önder, Daikin’in Türkiye pazar›nda yüzde 20’lik pazar pay›yla sektör lideri olaca¤›n›n da alt›n› çizdi. Bayiler, flirketle ilgili sunumlar›n yan› s›ra kiflisel geliflim e¤itimleri ve aktivitelere kat›larak keyifli vakit geçirdi. 4 gün süren toplant›, Group Music Box’›n sahne ald›¤› gala gecesiyle sona erdi.

Önder pointed out that Daikin will be the sector leader in the Turkish market with 20 per cent market share. Dealers enjoyed a good time by attending self-improvement trainings and activities as well as corporate presentations. The four day long union ended with a gala evening where Group Music Box took stage.

SANT‹GRAT 13


014_019_sakura

4/11/12

5:05 PM

Page 2

Yeniden do¤uflun simgesi

Japonya kiraz çiçekleri “SAKURA ZENSEN” K‹RAZ Ç‹ÇEKLER‹N‹N AÇMASI, DEMEK JAPONCA… BÜYÜLEY‹C‹ B‹R MASAL SAHNES‹N‹ ANDIRIYORLAR AÇTIKLARINDA. HEM YEN‹DEN DO⁄UfiUN, HEM FAN‹L‹⁄‹N S‹MGES‹… K‹RAZ Ç‹ÇEKLER‹ D‹YORUZ, AMA BU TAM DA B‹Z‹M B‹LD‹⁄‹M‹Z K‹RAZ DE⁄‹L ASLINDA… B‹ZDEK‹ KARDEfiLER‹N‹N AKS‹NE MEYVE VERM‹YOR, AMA Ç‹ÇE⁄E DURDUKLARI ZAMAN TAM B‹R CÜMBÜfi YAfiATIYORLAR. Yaz› / By. GÖKÇE AKTU⁄ 14 SANT‹GRAT


014_019_sakura

4/11/12

5:05 PM

Page 3

The symbol of rebirth

Cherry blossoms of Japan “SAKURA ZENSEN” SIGNIFIES THE BLOOMING OF CHERRY FLOWERS IN JAPAN… THEY REMIND AN AMAZING FAIRY TALE ONCE THEY FLOURISH. THEY ARE BOTH THE SYMBOL OF REBIRTH AND MORTALITY… WE CALL THEM CHERRY FLOWERS, THOUGH THEY ARE NOT THE SAME CHERRIES WE KNOW… CONTRARY TO THEIR SISTERS AROUND HERE, THEY DO NOT FRUIT, BUT CREATE A FEST AS THEY BLOSSOM. SANT‹GRAT 15


014_019_sakura

4/11/12

5:05 PM

Page 4

“Sakura zensen”… “Kiraz çiçeklerinin açmas›” demek Japonca… Büyüleyici bir masal sahnesini and›r›yor dünya açt›klar›nda; ama güzelliklerinden daha fazla bir fley var onlarda. Hayat›n mucizesi denilebilir belki buna. Nitekim Japon kültüründe özel bir yeri var kiraz çiçeklerinin. 11 kentte ikifler haftal›k festivallerle kutlanan sakura zensen, Japon kültüründe hayata yeni bafllang›c› simgeliyor. Tüm halk›n can-› gönülden kat›ld›¤› coflku dolu bir bayram olman›n ötesinde, hayat› düzenleyen bir yan› var kiraz çiçeklerinin. Yeni bir ifle bafllamaktan evlilik tarihini belirlemeye kadar, insan hayat›nda dönüm noktas› teflkil edebilecek her türden önemli olay, çiçeklerin aç›fl günlerine göre belirleniyor. Hatta okullar›n aç›lmas› bile… Kiraz çiçekleri diyoruz, ama bu tam da bizim bildi¤imiz kiraz de¤il asl›nda… “Sakura” ad› verilen Japon kiraz a¤açlar›, bizdeki kardefllerinin aksine meyve vermiyor; buna karfl›l›k çiçe¤e durduklar› zaman tam bir cümbüfl yaflat›yor. Okyanus ikliminin hüküm sürdü¤ü ve havalar›n hiç de yumuflak say›lmayaca¤› Japonya’da sakuralar›n çiçeklenme zaman› bölgeden bölgeye de¤ifliklik gösteriyor. Tahmin edilece¤i gibi, güneyden kuzeye do¤ru bir 16 SANT‹GRAT

“Sakura zensen”… Signifies the blooming of cherry trees in Japan… They turn the earth into a fairy tale scene with their blossom, but there is something more to them than their beauty. Perhaps it is the miracle of life. In fact, cherry blossoms hold a particular place in Japanese culture. Celebrated by fortnight-long festivities in 11 cities, sakura zensen symbolizes a new beginning into life. Cherry blossoms are celebrated with enthusiasm by all people, and furthermore, they serve to organize life. From starting a new career to

deciding the wedding date, every possible turning point in human life is planned according to the blooming dates of these flowers. Even the start of the academic calendar… We call them cherry flowers, yet they are not the very cherries we know… “Sakura”s, aka Japanese cherry trees do not produce fruit contrary to their sisters around here; but they create a genuine fest when they blossom. The blooming dates of sakuras change from region to region in Japan, where a hardly mild oceanic climate dominates. Predictably, the blooming fol-


014_019_sakura

4/11/12

5:05 PM

Page 5

ilerleme söz konusu. Uzun yaflama dair yaz›lan tüm makalelerin, haz›rlanan tüm yaz› dizilerinin “Shangri-La”s› Okinawa adas›nda, daha ocak ay› ortalar›nda bafllayan hareketlenme, may›s ay› ortalar›na kadar ülkenin geneline, suya at›lan tafl›n halkalar› gibi yay›l›yor. Ve bu flölen, yaln›zca Japon halk›n› de¤il, dünyan›n dört bir köflesinden yar›m milyon turisti sakura bahçelerine topluyor. Güzel olan pek çok fley gibi sakura zensen de çokça taklit ediliyor: Öyle ki bugün aralar›nda ABD, Kanada, Almanya, Filipinler ve Kore’nin de bulundu¤u birçok ülke, kendi sakura festivallerini yaratm›fl bulunuyor. Kiraz›n anavatan› olan Anadolu co¤rafyas›nda yaflayan bizlerin gayet iyi bildi¤i gibi, bu görsel flölen yaln›zca bir-iki hafta sürüyor. Öte yandan hükmünün bu kadarc›k sürmesi, sakura zensen’in de¤erine de¤er kat›yor. Güzelli¤in ve esteti¤in simgesi olarak hakl› bir üne sahip olan kiraz çiçekleri açt›¤›nda, Japonlar efli dostu toplay›p parklara, bahçelere, tap›naklara ak›n ediyor. Yaln›zca çiçekleri seyretmek için… Bu çiçek izleme partilerine “hanami” ad› veriliyor. Hanami festivallerinin en can al›c› etkinli¤i, zen sükûnetine yarafl›r flekilde, yaln›zca yürümek. Kümülüs bulutlar›n› and›ran çiçek yüklü dallar›n alt›nda, pembe-beyaz bir örtüyle kaplanm›fl çimenlerin üzerinde yürümek, el de¤memifl karlar üzerinde yürümenin çok keyifli bir alternatifi olarak görülüyor Japonya’da. Japonlar için kiraz a¤açlar›n›n yaln›zca ola¤anüstü güzelli¤i de¤il önemli olan. K›sac›k ömrü ile hayat›n fanili¤ini hat›rlat›yor kiraz çiçekleri. Yüzy›llardan beri flairlere, müzisyenlere ilham veren sakuralar, II. Dünya Savafl›’nda “kamikaze” ad› verilen intihar pilotlar›n›n da, son uçufllar›na ç›kmadan uçaklar›na çizdikleri bir figür olarak tarih sahnesinde yerini al›yor. Hatta devlet taraf›ndan desteklenen bir inan›fla göre, ülkelerini korumak için intihar görevini tamamlayan kahraman pilotlar bir sonraki hayatlar›nda kiraz çiçe¤i olarak reenkarne oluyor. Yani hüzne yak›n duran bir yan› da var ‘sakura’n›n… Biraz da bu nedenle, çok sevilen bir kad›n ad› Japonya’da… Kast sisteminin çok köklü bir geçmifli bulundu¤u Japonya’da, güzel ve özel olan pek çok fley gibi sakuralar da uzun y›llar yaln›zca soylular›n tad›na varabildi¤i bir ayr›cal›km›fl. Bugün ise kad›nerkek, zengin-fakir, genç-yafll› tüm halk›n coflkuyla kat›ld›¤› bir

lows a route from south to north. The blooming starts in the island of Okinawa, the Shangri-La of every article dedicated to longevity, towards the middle of January, and expands around the country until mid-May like the circles created by a pebble thrown in water. The fest attracts not only Japanese, but some five hundred thousand tourists from around the world into the sakura gardens. In similar fashion to any beauty, sakura zensen is frequently followed. In fact, a number of countries including USA, Canada, Germany, Phillipines and Corea enjoy their own

SANT‹GRAT 17


014_019_sakura

4/11/12

5:06 PM

Page 6

sakura zensen festivals. As inhabitants of cherry’s homeland, we Anatolians know well that this visual feast lasts only a couple of weeks. Such a short lived glory, on the other hand, only adds to the value of sakura zensen. Famous for their beauty and esthetics, cherry blossoms invite Japanese people to parks, gardens, and temples, just for the sake of admiration… These blossom viewing parties are called “hanami”. The major attraction of hanami festivals is merely walking, in the fashion of zen serenity. Walking on grasses covered by pinkishwhite under the fully blossomed branches like cumulus clouds is regarded as a pleasant alternative to walking on flawless snow. The amazing beauty of cherry trees is not sufficient to define their importance for the Japanese. With their short lives, cherry blossoms remind the mortality of life. Inspiring poets and musicians throughout centuries, sakuras appear as a figure drawn by “kamikaze” pilots, the socalled suicide pilots in World War II, on their planes before

Sakura’y› ‹stanbul’da yaflamak isteyenlere… 1890 y›l›nda, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Japonya’ya gönderilen Ertu¤rul Firkateyni’nde yaflanan facia, 115 y›l sonra ‹stanbul’da bir sakura bahçesi kurulmas›na vesile oldu. Japonlar, Oflima Adas› aç›klar›nda batan firkateynde hayat›n› kaybeden denizcilerin an›s›na, üç y›l önce Türkiye’ye sakura fidanlar› gönderdi. fiehit deniz piyadelerini simgeleyen 587 fidan, Japonya Sakura Vakf›’nca seçilen TEMA Vakf›’na teslim edildi. Bahçenin mini sakuralar›n›n boylar› bir metreyi geçti ve çiçek verir hale geldi. Bahçe ziyaretçilere aç›k, girifl ücretsiz. 18 SANT‹GRAT


014_019_sakura

4/11/12

5:06 PM

Page 7

Enjoying sakura in ‹stanbul The disaster of the Etu¤rul Frigate, which was sent to Japan on the order of Sultan Abdulhamid II in 1890, has posed an occasion to found a sakura garden 115 years later in ‹stanbul. The Japanese sent sakura saplings to Turkey three years ago, in the memory of the sailors who lost their lives in the vessel which drowned off the island Oshima. 587 sapling representing the maritime martyrs have been conveyed to the TEMA Foundation by the Japanese Sakura Foundation. The mini sakura trees are now over one meter of height and in bloom. The garden is open for visit, with no entry fee.

gelenek. Öyle ki, Japonya’da meteorolojinin en önemli ve kritik görevlerinden biri, sakura zensen’in tam tarihini tespit edebilmek. En ufak bir yan›lma, hele ki ›skalama, Japon Meteoroloji Müdürlü¤ü için tam bir felaket demek. ‹ki y›l önce, bir bilgisayar virüsüne mal edilen bir yanl›fll›k nedeniyle tarihi yanl›fll›kla befl gün erken olarak aç›klanan sakura zensen’e tan›kl›k etmek için bahçelere koflan Japon halk› tomurcuklarla karfl›lafl›nca büyük bir skandal yaflanm›flt›. Bunun üzerine Meteoroloji Müdürü bir bas›n toplant›s› düzenlemek ve halktan özür dilemek zorunda kalm›flt›. Neyse ki, daha önce a¤z› yanan yetkililer art›k daha temkinli davran›yor ve küresel ›s›nma nedeniyle kirazlar›n daha erken açaca¤›n› öngörebiliyor. Bu y›l 26 Mart’ta yap›lmas› planlan›yor. Okinawa’dan bafllayan, Kyoto ve Tokyo’da mart sonu-nisan bafl› açan kiraz çiçeklerinin mevsimi, birkaç hafta sonra Hokkaido adas›nda son buluyor. Kiraz çiçe¤inin ilk açt›¤› “kaika”dan tam açt›¤› “mankai”a kadar süren seyir dönemiyse oldukça k›sa. Çiçeklerin ilk olarak selamlad›¤› flehirlerden Tokyo, Shizuoka ve Kumamoto’da halk, solu¤u parklarda alacak… Japonya’ya giderek bu göz al›c› do¤a olay›na yak›ndan tan›kl›k etmek isteyenler, flehirden flehre sakura zensen takvimini internetten takip edebilirler. Japon Meteoroloji Müdürlü¤ü taraf›ndan aç›klanan takvim, festivallerin bafllang›c›n›n yan› s›ra tahmini olarak en iyi izlenme zamanlar›n› da veriyor. Öte yandan ya¤mur, rüzgâr ve ›s› farkl›l›klar› için aç›k kap› b›rakmak ve yan›lma pay›n› bafltan kabul etmekte fayda var. japan-guide.com

their final flight. A stately supported legend has it that the heroic pilots reincarnate as a cherry blossom after they commit suicide to save their country. That is to say, sakuras also have something blue about them… Partly fort hat, sakura is a favorite female name in Japan… In Japan, where a deep-rooted cast system exists, sakuras have been a privilige enjoyed by the noblety for long years, in similar fashion to all that is beautiful and special. Today, they are a tradition celebrated in enthusiasm by the men and the women, the poor and the rich, the young and the old. In fact, deciding the exact date of sakura zensen is seen as a

most important and critical duty of Japanese meteorology. A slight error, let alone a miss error, is scandalous for the Japanese Meteorology Office. A couple of years ago, because of an error caused by a software virus, sakura zensen was announced five days earlier, resulting in many Japanese to flow to the gardens only to meet the buds,

which gave way to a great scandal. The Meteorology Office had to organize a press conference and apologize from the public. Learning from their mistake, the officials now act more cautious and can foretell if the trees would blossom earlier because of global warming. This year, sak›ura zensen is estimated to begin on March 26. The season of cherry blossoms start in Okinawa, reaching Kyoto and Tokyo in late March-early April, and ending in Hokkaido a couple of weeks later. The period to admire the first “kaika” blooms turning into “mankai” is quite short. In Tokyo, Shizuoka and Kumamoto, which are celebrated earlier by the flowers, people will run to gardens… If you volunteer to admire this natural miracle in person and want go to Japan, you can follow the sakura zensen calendar on line. Announced by the Japanese Meteorology Office, the calendar informs on the starting date of the festivities, and the best time to admire. Still, it would be wise to be prepared for rain, wind, and temperature changes, leaving space for mistakes. japan-guide.com SANT‹GRAT 19


020_021_tekno_zoom

4/11/12

5:30 PM

Page 2

GPS cihazlar›na bir de bu yönden bak›n KEfiFETMEK ‹NSANIN EN BÜYÜK ARZUSU. ‹NSANIN YIKICI YANI OLAN SAVAfiMA GÜDÜSÜ ‹SE GLOBAL POSITIONING SYSTEM YAN‹ KÜRESEL KONUMLAMA S‹STEM‹’N‹ (GPS) KEfiFETT‹RD‹. SADECE 30 YIL ÖNCE 5-6 B‹N ADET OLAN C‹HAZ BUGÜN, OTOMOB‹LLERDEN KL‹MALARA, CEP TELEFONLARINDAN KÖPEK TASMALARINA KADAR HER fiEY‹N ‹Ç‹NE G‹RD‹. Aborjinler yaflad›klar› k›tada aylar süren avlara ç›kt›klar›nda yeniden kabileye dönmek için 6’nc› duyular›n› yani yön bulma özelliklerini kullan›yordu. ‹nsan›n yön bulma arzusu var oldu¤undan beri keflfetme arzusuyla daha da pekiflti. ‹spanyol denizcisi Kristof Kolomb, 1492’de Amerika k›tas›na ulaflt›¤›nda oray› Hindistan san›yordu. Bu fikir onu büyük bir zenginlikten al›koydu. Belki de Amerikal›lar ayn› hatay› bir kez daha yapmamak için Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi’ni (GPS) keflfetti. GPS düzenli olarak kodlanm›fl bilgi yollayan bir uydu a¤› olarak ABD ordusuna hizmet vermek amac›yla kuruldu. Önemli bir silah olarak 1960’lar›n sonundan 1980’e kadar gizli tutulan bu teknoloji uydularla aras›ndaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün k›l›yor. Bu sistem, ABD Savunma Bakanl›¤›’na ait, yörüngede sürekli olarak dönen uydulardan olufluyor. Bu uydular radyo sinyalleri yayarlar ve yeryüzündeki GPS al›c›s› bu sinyalleri al›r. Böylece konum belirlenmesi mümkün olur. Bu sistemin ilk kurulufl hedefi tamamen askeri amaçlar içindi. GPS al›c›lar› yön bulmakta, askeri ç›kartmalarda ve roket at›fllar›nda kullan›lmak üzere tasarland›. Ancak, 1980’lerde GPS sistemi sivil kullan›ma da aç›ld›. O y›llarda piyasaya ç›kmaya bafllayan GPS cihazlar›n›n boyutlar› gerçekten bugün bu amaç için uzayda hizmet veren uydulardan bile büyüktü. Bugün cep telefonlar›m›zda kulland›¤›m›z birçok program GPS olmaks›z›n hiçbir ifle yaramaz.

The Aborigins used their sixth senses to return to their tribes after their months long hunts around their continent. The human desire for orientation has been enhanced with the passion for discovery. When the Spanish mariner Cristopher Columbus stepped on the American continent in 1492, he imagined it was India. This idea has kept him from a tremendous wealth. Probably for not repeating the same mistake, the Americans discovered GPS,

the Global Positioning System. GPS was programmed as a satellite network transmitting regularly coded data in order to servet he US Army. Kept as a secret from the late 1960’s to 1980 as an important weapon, the technology calculates the distance to the satellites, thus enabling the detection of the exact position on Earth. The system consists of the satellites of the US Ministry of Defence, constantly turning around the orbit. These satellites transmit radio signals which are received by the GPS receiver on earth, hereby enabling to detect the position. The system was founded for merely military missions. GPS devices are designed for navigation, for military uses

A different perspective to GPS devices DISCOVERY IS THE GREATEST PASSION OF HUMAN KIND. HIS DESTRUCTIVE SIDE, THE FIGHTING INSTINCT, HAS LEAD TO THE DISCOVERY OF THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS). LIMITED TO 5 TO 6 THOUSAND UP UNTIL THREE DECADES AGO, THE TOOL IS USED EVERYWHERE FROM AUTOMOBILES TO AIR CONDITIONERS, MOBILE PHONES, EVEN DOG COLLARS TODAY. 20 SANT‹GRAT


020_021_tekno_zoom

4/11/12

5:30 PM

Page 3

and to be used to launch rockets. During the 1980’s, however, GPS began to be used for civil purposes. The GPS devices of the time were bigger than the present-day space satellites used for the same purposes. Most programs used in our mobile phones would not work without GPS today.

‹LK GPS’LERDEN NEREYE GELD‹K Amerika’da sivil kullan›ma aç›lan GPS, ilk olarak denizcilik sektörü taraf›ndan ilgi gördü. Mobil olmas› mümkün olmayan 100 kilogram›n üzerindeki cihazlar ayr›ca bir uydu al›c›s› ve bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Bugün 1 milyonun üzerinde modeliyle 20 milyon deniz arac›nda kullan›lan GPS cihazlar›n›n evrimi çok h›zl› oldu. 2000’li y›llara gelindi¤inde elde tafl›nan GPS cihazlar› kullan›c›yla buluflturan Macellan isimli flirket k›sa sürede mali sorunlar yaflamaya bafllad›. Ancak kaderi bir anda de¤iflen flirket, 2000’lerin ortalar›nda ciddi bir ivme yakalad›. Cep telefonlar›na GPS’in entegre edilmesiyle bugün yaklafl›k 1 milyar GPS cihaz›n›n dolafl›mda oldu¤u tahmin ediliyor. GPS SADECE YOL BULMAK ‹Ç‹N DE⁄‹LD‹R GPS cihazlar›n›n yol bulmak için oldu¤unu düflünüyorsan›z derin bir yan›lg› içindesiniz. Art›k GPS cihazlar› birçok mikroçipi izleyebilen birer casus yaz›l›m haline geldi. Yak›n zamanda Türkiye’de de kullan›lmaya bafllanacak olan Çipli Nüfus Cüzdanlar› GPS yard›m›yla nerede oldu¤unu bulmaya yarayacak. Cebinizde tafl›d›¤›n›z cep telefonu kapal› konumdayken bile hatta bataryas› bitip kapand›ktan sonra bile uydulara sinyal göndermeye devam ediyor. Art›k GPS yol bulmak için de¤il takip etmek için kullan›l›yor. Kendi yolunu bulan otomobiller art›k bilim kurgu de¤il. Toyota ve Honda’n›n üretti¤i araçlar girilen rota üzerinde gidip gelebiliyor. Bunun için elbette GPS kullan›yorlar. Yak›n zamanda elektrikli araçlar›n daha sa¤l›kl› kullan›labilmesi için GPS teknolojisinin daha da gelifltirilmesi gerekiyor. ‹flin ilginciyse teknolojinin temelinin 1970’ten bu yana hiç de¤iflmemesi sadece güncelleme yap›lmas›.

FROM THE EARLY GPS’S TO THE PRESENT After entering civil service in the USA, GPS first attracted maritime sector. Immobile devices of over 100 kilograms additionally needed a satellite receiver and computer. Used in 20 million sea vessels with more than 1 million models today, GPS devices evolved rapidly. By 2000’s, the Macellan company which introduced mobile GPS devices to the users began to encounter financial problems. Though their destiny changed all of a sudden, gaining speed in the mid 2000’s. With the integration of GPS in mobile phones, estimatedly some

1 billion GPS is in use at present. GPS IS NOT LIMITED TO NAVIGATION If you believe that GPS devices are destined for navigation, you are totally wrong! Nowadays, each of them are spy softwares able to keep track of numerous microchips. The chipped ID’s which will soon be used in Turkey will help us find our location via GPS. Your mobile phone keeps transmitting signals to satellites even when it is closed, or after the battery is empty. Now GPS is used for following, not for navigating. Cars finding their own route are no longer science-fiction. Automobiles produced by Toyota and Honda can follow any given track with the help of GPS. GPS technology has to be developed further to be used more efficiently in electric cars. What is interesting is that the basics of this technology has never been changed but just updated ever since 1970.

SANT‹GRAT 21


022_027_meydan

4/11/12

7:25 PM

Page 2

Ülkelerin kalpleri bu meydanlarda at›yor KENT MEYDANLARI B‹R fiEHR‹N HATTA B‹R ÜLKEN‹N AYNASIDIR. ÖNCE fiEH‹RLER‹N KALPLER‹ KEfiFED‹L‹R... ADIM ADIM SOKAKLARA GEL‹R SIRA… TÜM GEZ‹LER Y‹NE O MEYDANLARDA SONLANDIRILIR. Yaz› / By C‹HAN DEM‹RfiEVK

Ülkelerin kalbi flehrin meydanlar›nda atar. Çünkü meydanlar her fleyi duyar, görür, bilir, tan›k olur... Rengârenk festivallere sahne olan bu meydanlarda kimi zaman da intikam atefli yanar. Turistler için ise bu meydanlar ülkeleri ve insanlar› tan›man›n en önemli yoludur. K›z›l Meydan yaz-k›fl so¤uktur, insanlar› da olabildi¤ince mesafeli… Buenos Aires’teki Plaza Del Mayo ise isyankâr bir asi… Times Meydan› her ise zaman meflgul… ‹flte ülkelerin kalplerinin att›¤› meydanlar ve her biri ayr› bir tarih bar›nd›ran hikâyeleri…

22 SANT‹GRAT


022_027_meydan

4/11/12

7:25 PM

Page 3

Nations’ hearts beat on these squares URBAN SQUARES ARE THE MIRRORS OF NOT ONLY THE CITIES, BUT OF THE NATIONS AS WELL. THE CITIES ARE DISCOVERED BEGINNING FROM THEIR HEARTS… IT IS ONLY AFTER THEN THAT THEIR STREETS COME… AND ALL JOURNEYS MEET THEIR ENDS ON THESE SAME SQUARES. Plaza Mayor Salamanca, Madrid, ‹spanya

The nations’ hearts beat on the urban squares, for the squares hear it all, see it all, know it all, witness it all… At times, the fire of vengeance burns on these very squares that host colorful festivals. For tourists, these squares are the most important means of getting to know nations and their people. The Red Square is cold during winter and summer, and her people are as distant as they can be… Plaza del Mayo of Buenos Aires is a true rebel… The Times Square is busy around the clock… Here are the squares where the nations’ hearts beat, and their stories embracing personal histories… PLAZA MAYOR SALAMANCA, MADRID / SPAIN Plaza Mayor of the nation of Fierce Bulls is 400 years old. The name indicates a very common Spanish name which many city centers are called after: ‘the Grand Square’. Founded as a mar-

ketplace, the square has been used as a football pitch, and then an arena where angry bulls fight. The punishments forfeited by the inquisition courts has been executed here; so has been theaters, plays, concerts… Renowned as an artistic

K›z›l Meydan, Moskova, Rusya

PLAZA MAYOR SALAMANCA MADR‹D/‹SPANYA Ateflli bo¤alar›n ülkesindeki Plaza Mayor Meydan› 400 y›ld›r ayakta! Meydan›n ismi, genelde ‹spanya’da tüm flehir meydanlar›na verilen ‘Büyük Meydan’ anlam›na geliyor. ‹lk olarak pazaryeri olarak kullan›lan alan, sonras›nda futbol sahas› olmufl; ard›ndan k›zg›n

SANT‹GRAT 23


022_027_meydan

4/11/12

5:33 PM

Page 4

Trafalgar Meydan›, Londra, ‹ngiltere

Tiananmen Meydan›, Pekin, Çin

bo¤alar›n güreflti¤i gösterilerin sahnesi. Engizisyon mahkemelerinin infazlar› da burada yap›lm›fl; tiyatro oyunlar›, temsiller ve konserler de... Bugün sanat camias›n›n merkezi olan Plaza Mayor, flimdilerde flehrin tak›m› Real Madrid’in zaferlerini kutlayan taraftar›n neflesine ortak oluyor… KIZIL MEYDAN, MOSKOVA / RUSYA Dünyan›n en önemli meydanlar›n›n bafl›nda gelir K›z›l Meydan. ‹sminde Sovyetler Birli¤i etkisi görünse de, ad›ndaki ‘k›z›ll›k’ Rusça’da ‘güzel’ anlam›na gelir ve Sovyet Devrimi’nden çok çok önce konulmufltur. K›z›l Meydan, Çarl›k Rusyas› döneminde çarlar›n halk›n karfl›s›na ç›kt›¤›, ödüllendirildikleri ya da cezaland›r›ld›klar› meydanken; So¤uk Savafl döneminde Sovyetlerin dünyaya askeri mesaj verdi¤i bir alan haline dönüflür. Toplam 72 bin metrekare alana sahip meydan›n bir yan›nda Kremlin Saray›, di¤er yan›nda herkesin K›z›l Meydan ile özdefllefltirdi¤i Saint Basil Kilisesi bulunur. TIANANMEN MEYDANI, PEK‹N / Ç‹N 1417 y›l›nda infla edilen meydan, tanklar›n karfl›s›nda dikilen asi bir Çinli’nin foto¤raf› (1989) ile tarihe damga vurur. Ming ve Qing hanedanlar› döneminde yasak flehre ana girifl olarak yap›lan meydan, iki kez büyük yang›n geçirse de 1651 y›l›nda tekrar infla edilir. Pekin’in tam göbe¤inde bulunan Tiananmen Meydan›, 440 bin metrekarelik alan› ve bir milyon insan kapasitesiyle Çin nüfusuyla do¤ru orant›l› büyüklüktedir. Dünyan›n en büyük meydan›d›r. TIMES MEYDANI, NEW YORK / ABD 1900’lü y›llar›n bafl›nda New York Times gazetesi flimdiki binas›na tafl›n›r ve meydana ad›n› verir. Times Meydan›’n› Amerikal› ya24 SANT‹GRAT

Times Meydan›, New York, Amerika

center today, Plaza Mayor witnesses the celebrations of Real Madrid fans as well… RED SQUARE, MOSCOW / RUSSIA Red Square is among the world’s most important. Her name might remind a Soviet tune, yet the ‘red’ signifies ‘beautiful’ in Russian language and was named long before the Soviet Revolution. Red Square has been the place where tzars saluted people to reward or punish them; and became the place for the Soviets to send mili-

tary messages to the world during the Cold War. The 72 thousand squaremeter area is surrounded by the Kremlin Palace and by the Church of St Basil, which is identified with the Red Square from the other side. TIAN AN MEN, BEIJING / CHINA Built in 1417, the square has left its mark in the history with the photo of a Chinese rebel standing up against the tanks in 1989. Constructed as the main entrance to the forbidden city during the Ming and


022_027_meydan

4/11/12

5:33 PM

Page 5

population of neon lights and the busy human population during the daytime. The New Yorkers love to welcome the New Year on Times Square. Nowadays, Times Square is the home of many American rebels, who have lost their jobs because of the global financial crisis, protesting the system.

Aziz Petrus Meydan›, Roma, ‹talya

pan en önemli özelliklerin bafl›nda, neon lambal› tabelalar›n insan›n gözlerini yoracak kadar çok olmas› ve gündüz saatlerinde insanlar›n yo¤un kofluflturmas› gelir. New Yorklular, özellikle yeni y›la Times Meydan›’n›nda girmeyi çok seviyor. Times Meydan› flimdilerde küresel kriz nedeniyle ifllerinden ayr›lan birçok Amerikal›’n›n sistem karfl›t› gösterisine sahne oluyor.

Paris Meydan›, Berlin, Almanya

TRAFALGAR MEYDANI, LONDRA / ‹NG‹LTERE Londra’n›n en ünlü meydanlar›ndan Trafalgar Meydan›, National Art Gallery'nin ana girifl kap›s›na bakar. Ad›n›, Amiral Horatio Nelson komutas›ndaki ‹ngiliz donanmas›n›n Frans›z ve ‹spanyol donanmalar›n› yendi¤i Trafalgar Savafl›’ndan alan meydan, 1820 y›l›nda yeniden yap›land›r›l›r. Trafalgar Meydan› hiç kuflkusuz, her meydan gibi protestolar ve kutlamalar için biçilmifl kaftan. Kimi zaman savafl karfl›tlar›, kimi zaman da Harry Potter hayranlar› meydan› iflgal edebilir. fiansl›ysan›z yüzlerce kiflinin doyas›ya e¤lendi¤i yast›k savafllar›na bile kat›labilirsiniz…

Qing dynasties, the square has undergone two great fires to be rebuilt in 1651. Situated right in the Beijing center, Tian An Men is 440 thousand squaremeeters wide, in parallel with the Chinese population of 1 billion, making up the world’s greatest square.

PAR‹S MEYDANI, BERL‹N / ALMANYA So¤uk savafl y›llar›n›n ma¤rur kenti Berlin, duvar›n y›k›l›fl›yla birlikte de¤iflti. fiimdilerde modern danstan film festivaline say›s›z etkinli¤e ev sahipli¤i yap›yor. Bu sanat kentinin odak noktalar›ndan biri de Paris Meydan› (Pariser Platz). Prusya kuvvetlerinin, 1814 y›l›nda Paris’i iflgal etmesinin ard›ndan bu ismi alan meydan ayn› zamanda Berlin’in en büyük meydand›r. Eski Do¤u Almanya ile Bat› Almanya aras›ndaki gümrük kap›s› olan Brandenburg Kap›s›’n›n hemen yan›ndaki Paris Meydan› bugün pek çok gösteri ve kutlaman›n adresi.

TIMES SQUARE, NEW YORK / USA In early 1900’s, The New York Times moves into its present corporate center, and gives its name to the square. The most significant attributes of the Times Square that make it a true American, are the dense

TRAFALGAR SQUARE, LONDON / ENGLAND London’s famous Trafalgar Square faces the main entrance of the National Art Gallery. Named after the Battle of Trafalgar where the French and Spanish navies were beaten by the British navy under the command of Admiral Horatio Nelson, the square was restructured in 1820. As her sister squares, Trafalgar Square is undoubtedly a perfect place for protests and celebrations. Sometimes she is crowded by anti-war protestants, sometimes by Harry Potter fans. If you are luckyi you can even take part in pillow fights entertaining hundreds of people… PARIS SQUARE, BERLIN / GERMANY The conceited city of the cold war years, Berlin has undergone significant change ever since the collapse of the Wall. Nowadays, she houses numerous events from modern dance to film festivals. Pariser Platz is one SANT‹GRAT 25


022_027_meydan

4/11/12

5:34 PM

Page 6

former customs station between the East and West Berlin, Paris Square is now the home of many events and celebrations.

San Marco Meydan›, Venedik, ‹talya

DJEMAA EL FNA, MARAKESH / MOROCCO The heart of Marakesh beats in Djemaa el Fna. The huge population and chaos around the giant square is simply dizzying. Cobra and monkey players on one side, dancers, commedians, clowns and fighters on the other… Also serving as a huge marketplace, the square is crowded with hundreds of stalls beginning with the early hours. Tourists are in search of capturing these stupendous moments to eternity, whereas locals seach ways to get a few pennies more… PIAZZA DI ST PIETRO, ROME / ITALY St Pietro is the most popular square of Italy in terms of tourists. Situated in the city and the state of Vatican, the piazza is designed between 1656-1667 by Gian Lorenzo Bernini and is regarded as one of the most prestigious places of the state. The Pope perfoms his Sylvester Speech here every year. SONSUZLUK MEYDANI MARAKEfi / FAS Marakefl’in kalbi Djemaa el Fna’da, yani Sonsuzluk Meydan›’nda at›yor. Dev meydandaki müthifl kalabal›k ve keflmekefl insan›n bafl›n› döndürecek cinsten. Bir yanda müzik eflli¤inde kobra y›lan› ve maymun oynatanlar, di¤er yanda dansç›lar, komedyenler, palyaçolar, dövüflçüler... Ayn› zamanda büyük bir pazaryeri olan bu meydanda sabah›n erken saatlerinden itibaren yüzlerce tez26 SANT‹GRAT

of the focal points of this artistic city. Thus named after the Prussian occupation of Paris in 1814, this is the greatest square in Berlin. Situated right beside the Brandenburg Tor, the

PLAZA DE MAYO, BUENOS AIRES / ARGENTINA Plaza de Mayo is probably the most rebellious square of the world, for this is the place where the Latin culture


022_027_meydan

4/11/12

5:34 PM

Page 7

gâh kuruluyor. Turistler bu ilginç görüntüleri ölümsüzlefltirmenin, yerliler ise çekilen her foto¤raf için birkaç ‘dirhem’ koparman›n derdinde... AZ‹Z PETRUS MEYDANI, ROMA / ‹TALYA ‹talya’n›n belki de dünyan›n en çok turist çeken meydanlar›ndan biri Aziz Petrus Meydan›. Vatikan devleti ve flehrinde yer alan ve 1656-1667 y›llar› aras›nda Gian Lorenzo Bernini taraf›ndan tasarlanan meydan, ayn› zamanda devletin en prestijli alanlar›ndan say›l›yor. Papa her y›lbafl›nda konuflmas›n› burada gerçeklefltirir. PLAZA DE MAYO, BUENOS A‹RES / ARJANT‹N Dünyan›n en isyankâr meydan› diyebiliriz Plaza De Mayo için. Latin Amerika halklar›n›n isyan kültürünün yeflerdi¤i meydanlardan biridir çünkü. 8 y›l süren kanl› askeri cunta nas›l ki bu meydanda ilan edildiyse, Arjantin’in ba¤›ms›zl›¤› da yine ayn› meydandan duyurulmufl… Y›llar süren darbenin kanl› geçmifli yine bu meydanda sorgulan›yor… SAN MARCO MEYDANI VENED‹K / ‹TALYA “Dünyan›n en güzel meydan›” tan›mlamas›na en uygun yer kesinlikle San Marco Meydan› olur. Bernini’nin muhteflem çeflmesi, birbirinden renkli faaliyetler bu meydan› vazgeçilmez yapan fleylerden sadece birkaç›. Genellikle sadece ‘Piazza’ olarak bilinen meydan, her y›l paskalyadan 40 gün önce Venedik Karnaval›’na sahne olur. Yo¤un ya¤›fl oldu¤unda ‘Kanallar fiehri’nin en alçak olan bu k›sm›n› ne yaz›k ki su bas›yor... TÜRK‹YE’DEN MEYDANLAR ‹lk meydan, flehrimizin medar› iftihar›: Taksim. Eskiden Galata-Beyo¤lu suyunun taksim edildi¤i, Taksim Djemaa El Fna, Marakefl Fas Maksemi’nden ad›n› alan meydan›n tam ortas›nda bulunan Cumhuriyet An›t›, ‹talyan heykeltrafl Pietro Canonica’ya yapt›r›larak, 1928 y›l›nda yerine yerlefltirilir. Kültür, e¤lence ve ayn› zamanda aç›k bir al›flverifl merkezi olan ‹stiklal Caddesi’nin giriflinde yer alan Taksim Meydan›, tüm kutlamalar›n ve protestolar›n merkezidir. K›z›lay Meydan› ise baflkentin “en” önemli meydan›d›r. Ad›n› K›z›lay kurumundan al›r. Bir baflka önemli meydan da Kemeralt› Çarfl›s›, Hükümet Kona¤›, Saat Kulesi, ‹lk Kurflun An›t› gibi tarihsel ve sembolik ö¤eler bar›nd›ran meydan Konak Meydan›’d›r. ‹zmir’de Konak, tüm yol tarifleri için bafllang›ç noktas› kabul edilir.

of rebellion has flourished. The bloody military junta of eight years was declared here, so was the independence of Argentina… The bloody past of the years long coup is also investigated here… PIAZZA SAN MARCO, VENICE / ITALY Piazza San Marco is definitely worth the description as “the loveliest square in the world.” The amazing fountain by Bernini and millions of colourful events maket his place irreplaceable. Generally known as ‘Piazza’, the square annually hosts the Carnival of Venice 40 days before the Easter. When it rains a lot, this most shallow

part of the ‘City of Channels’ is unfortunately occupied with water… SQUARES OF TURKEY The first one is the apple of our city’s eye: Taksim. Named after the Aqueduct where formerly the water for Galata-Beyo¤lu districts was distributed, the square houses the Monument of Republic, made by the Italian sculpture Pietro Canonica in 1928, right in her center. Serves as an entrance to the glorious ‹stiklal Street, an outdoor culture, entertainment and shopping center, the square is the home of all celebrations and protestations. Named after the Red Cross organization, K›z›lay Square is the most important square of the capital. Housing important historical and symbolic elements such as the Kemeralt› market, Governor’s Mansion, the Clock Tower and the First Bullet Monument, Konak Square is another place of importance in ‹zmir. Konak is regarded as the starting point for all destinations.

K›z›lay Meydan›, Ankara, Türkiye

SANT‹GRAT 27


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 2

ORA AVM’ye Daikin çözümleri MAYIS 2010 YILINDA BAYRAMPAfiA’DA H‹ZMETE G‹REN ‘ORA ‹STANBUL’ PROJES‹, 450 M‹LYON EURO’LUK DE⁄ER‹YLE ‹STANBUL’UN SON DÖNEM D‹KKAT ÇEKEN PROJELER‹ ARASINDA YER‹N‹ ALDI. PROJE ‹Ç‹NDE YER ALAN ‘ORA AVM’N‹N TÜM ISITMA, SO⁄UTMA ‹HT‹YAÇLARI ‹SE DAIKIN ISITMA VE SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ A.fi. TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ. Yaz› / By. NAZLI ÇINAR / Mühendislik Sistemleri Ürün Sorumlusu / Engineering Systems Product Specialist

Daikin Solutions for ORA Shopping Mall THE PROJECT ‘ORA ISTANBUL’ WHICH WAS OPENED IN MAY 2010 IN BAYRAMPAfiA IS ONE OF THE LEADING RECENT PROJECTS OF ISTANBUL WITH A VALUE OF 450 MILLION EUROS. ALL PROJECTED AIR CONDITIONING NEEDS OF ORA SHOPPING MALL WAS SUPPLIED BY DAIKIN AIR CONDITIONING AND HEATING SOLUTIONS INC. 28 SANT‹GRAT


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 3

‹stanbul Bayrampafla’da birçok fonksiyonun bir arada oldu¤u ilk ve tek merkez ORA ‹stanbul projesi 360 bin metrekare alan üzerine infla edildi. May›s 2010 y›l›nda aç›lan 450 milyon Euro de¤erindeki bu proje çok kapsaml› bir hizmet içeri¤ine sahip. Proje ; Crowne Plaza ve Holiday Inn Express otelleri, ORA AVM, yemek alanlar›, sinemalar, fitness & spa merkezleri, tiyatro, atölyeler, parti odalar›, balo salonlar›, sergi ve fuar alanlar› ile Eurodisney’in tasar›mc›s› taraf›ndan tasar›m› yap›lan parktan olufluyor. Yat›r›mc›l›¤›n› ORA ‹stanbul Gayrimenkul Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi.’nin yapt›¤› ORA ‹stanbul projesinin müteahhitli¤i ise Koray Yap› Endüstrisi ve Ticaret A.fi.’ye ait. Vizzion Architects flirketinin mimarisini üstlendi¤i ORA ‹stanbul, geleneksel mimariden esinlenerek hem yarat›c› hem de tarihsel

devaml›l›¤›n sa¤land›¤› bir proje. ‹nsanlar›n yaflam kalitelerini yükselten, zevklerine hitap eden ve ihtiyac› olan fonksiyonlar› bir arada sunan ortak mahallerin hedeflendi¤i ORA ‹stanbul, bunun yan› s›ra enerji tüketiminin verimli seviyelerde tutan, çevreye minimum zarar verecek mekanik çözümlerin de kullan›ld›¤› bir proje olarak öne ç›k›yor. McQUAY ÜRÜNLER‹ ORA AVM’DE TERC‹H ED‹LD‹ ‘ORA AVM’ projesinin tüm ›s›tma, so¤utma ihtiyac› Daikin Is›tma

The ORA ‹stanbul project was built on an area of 360 thousand squaremeters in Bayrampafla ‹stanbul as the first and the only center offering many functions at once. The 450 million euro worth project which was opened in May 2010 has a vast service context. It includes the hotels Crowne Plaza and Holiday Inn Express, ORA Shopping Mall, food courts, cinemas, fitness and spa centers, a theater, workshops, party rooms, ballrooms, exhibition and convention centers and a park designed by the creator of Eurodisney. The constructing works of the ORA ‹stanbul project, which was sponsored by ORA ‹stanbul Real Estate Investment and Development Inc., is performed by Koray Construction Industry and Trade Inc. Vizzion Architects realized the architectural projects of ORA ‹stanbul, a creative yet historical project inspired by the traditional architecture. In ORA ‹stanbul, public spaces promoting a better quality of life, targeting people’s tastes and addressing their necessities are projected. In the meantime, it stands forth as a project where energy consumption is kept at an efficient level and mechanical solutions which

give the minimum environmental damage are used. McQUAY PRODUCTS FOR ORA SHOPPING MALL All heating and cooling needs of the ORA Shopping Mall are provided by Daikin Air Conditioning and Heating Solutions Inc. The heating and cooling needs of the performance center and ORA Mall offices during winter and summer months are projected to be addressed by McQuay’s 318 two-pipe and four-pipe four way blow cassette type MCK-AW, 138 four-pipe conceiled ceiling type MCW-H, and 5 cassette floor-type MFU-H models. In order to provide the cooling water required for the water source heat pump, four McQuay Proximus EV XE 385.2 ST model water cooled chillers are used. The cooling need of the project’s playground is met by 21 McQuay WCCH water source heat pumps. McQUAY WATER SOURCE HEAT PUMP The McQuay WCCH conceiled ceiling type water source heat pump used for the cooling needs of the project’s playground is selected for its high energy saving quality. The heat pump with a cooling capacity of 2kW to 35 kW is preferred in buildings with simultaneous heating and cooling functions, in regions

SANT‹GRAT 29


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 4

reach comfort requirements easily and rapidly for each zone. Uninsulated pipes are used in the device, as the water heat in the condenser water circuit ranges from 13 ºC to 43º C. The fact that a breakdown does not trigger any other is a crucial factor that enables maximum system security. The simple design of the automation system with no complications or details, and the ease of electricity usage sharing (electricity bill share among tenants) are other features. The device has micro-processor Mark UV as standard, and optional DDC ve So¤utma Sistemleri A.fi. taraf›ndan çözüldü. Performans center ve ORA AVM ofislerindeki k›fl ve yaz aylar›ndaki ›s›tma-so¤utma ihtiyaçlar›n›n McQuay marka 2 borulu ve 4 borulu 318 adet MCK-AW model dört yöne üflemeli kaset tipi, 4 borulu 138 adet MCW-H gizli tavan tipi ve 5 adet MFU-H model kasetli döfleme tipi fancoiller ile sa¤lanmas› planland›. Su kaynakl› ›s› pompas› için gerekli so¤utma suyunu karfl›lamak üzere 4 adet McQuay marka Proximus EV XE 385.2 ST model su so¤utmal› so¤utma grubu kullan›ld›. Projenin çocuk park› k›sm›n›n so¤utma ihtiyac› ise 21 adet McQuay marka WCCH model su kaynakl› ›s› pompas› ile karfl›lanm›flt›r. McQUAY SU KAYNAKLI ISI POMPASI Projenin çocuk park› k›sm›n›n so¤utma ihtiyac› için kullan›lan McQuay marka WCCH model gizli tavan tipi su kaynakl› ›s› pompas› yüksek enerji tasarrufu özelli¤i nedeniyle seçildi. 2 kW-35 kW so¤utma kapasite aral›¤›na sahip ›s› pompas›, ayn› anda hem ›s›tma hem de so¤utman›n söz konusu oldu¤u binalarda, ara mevsimlerin uzun oldu¤u bölgelerde ve AVM, ofis binalar›, oteller, k›smi kullan›m› yüksek olan bütün binalarda tercih ediliyor. Is› pompas› cihaz› VAV sistemi, 4 borulu fancoil (hava so¤utmal› veya su so¤utmal› so¤utma grubu) ve VRV sistemi ile entegre çal›flabiliyor. Bunun yan› s›ra jeotermal uygulamaya uygunlu¤u da dikkat çekiyor. Esnek zonlama yetene¤i, bir zonda ›s›tma yaparken di¤er zonda so¤utma yapabilme özelli¤ine sahip olan model, ayr›ca zon baz›nda kolay ve çabuk konfor flartlar›na ulaflabiliyor. 30 SANT‹GRAT

of long mid-seasons and for shopping malls, offices, hotels and buildings with a high rate of partial usage. The heat pump device can be integrated with the VAV system, 4-pipe fan coil (air cooled or water cooled groups) and VRV system. In the meantime, it is appreciated for being suitable for geothermal applications. The flexible zoning ability and the ability of heating in one zone while cooling in another are the key functions of the model, which can

system MicroTech automation systems. The condenser water circuit automation enables the control of the water heat in the water circuit, the flow rate, the pump, the boiler and the cooling tower. Thanks to the use of lesser equipments (the absence of BMS and limited number of pumps), the maintenance is easy and cheap. McQUAY FANCOIL The McQuay fan coil products with heating and cooling functions as well as CE,


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 5

Cihazda 13º C ile 43º C kondenser su devresi su s›cakl›¤›na sahip olmas›ndan dolay› yal›t›ms›z boru kullan›m› bulunuyor. Bir cihazdaki ar›zan›n di¤erlerini etkilememesi, maksimum sistem güvenli¤ini sa¤layan bir unsur olarak önem tafl›yor. Basit tasar›ml› karmafl›k ve kapsaml› olmayan otomasyon sistemi ile elektrik gider paylafl›m kolayl›¤› (kirac› baz›nda elektrik faturas› paylafl›m›) bulunuyor.

Eurovent, TÜV and RoHS certificates include conceiled ceiling, cassette and conceiled floor, four-way blow cassette, wall mounted, conceiled ceiling, ceiling casette and high pressure

conceiled ceiling types with 2 or 4 pipe options. The ORA Mall performance center and offices can be heated and cooled simultaneously by 4-pipe McQuay fan coils through winter and summer. These fan coils are preferred in offices, residences and hotel projects for their wide heating and cooling capacity range and minimum sound level pressures. They are selected for being a very functional model in false ceiling applications and narrow ceiling spaces, thanks to their silent operation, compact size and lightness features. The drain pan is isolated against condensation through a special isolation

Cihaz üzerinde standart olarak monte mikroifllemci Mark IV, opsiyonel olarak DDC sistemi MicroTech otomasyon sistemleri mevcut olup, kondenser su devresi otomasyonu ile su devresi su s›cakl›¤›, debinin kontrolü ve pompan›n, kazan›n, so¤utma kulesinin kontrolünü sa¤l›yor. Daha az ekipman›n bulunmas›ndan dolay› (BMS olmamas›, az say›da pompa bulunmas›) bak›m› kolay ve ucuzdur. McQUAY FANCOIL CE, Eurovent, TÜV, RoHS sertifikalar›na sahip ›s›tma ve so¤utma fonksiyonlu McQuay fancoil ürünleri; 2 ve 4 borulu seçenekleri ile gizli tavan, kasetli ve gizli döfleme, dört yöne üflemeli kaset, duvar, gizli tavan, kasetli tavan ve yüksek bas›nçl› gizli tavan tip modellerini içeriyor. ORA AVM projesinde performans center ve AVM ofislerinde kullan›lan 4 borulu McQuay marka fancoil cihazlar› ile k›fl ve yaz aylar›nda ayn› anda ›s›tma ve so¤utma ihtiyac› karfl›lanabiliyor. Genifl ›s›tma ve so¤utma kapasite aral›¤› seçene¤i ve minimum ses bas›nç de¤erleri ile ofis, konut ve otel projelerinde tercih ediliyor. Sessiz çal›flmas›, kompakt ölçüsü ve özellikle hafif olmas› sayesinde asma tavan uygulamalar› ve dar tavan boflluklar› için oldukça kullan›fll› bir model olarak tercih ediliyor. Mevcut olan uzun drenaj tavas› yo¤uflmalara karfl› özel yal›t›m malzemesi ile yal›t›lan cihaz›n iç k›s›m ise korozyona karfl› dayan›m› artt›rmak için özel olarak boyal›d›r. ‘ORA AVM’ projesinde düflük-orta-yüksek olmak üzere 3 kadeSANT‹GRAT 31


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 6

meli fan h›z›na ba¤l› olarak 1070 m3/h ile 1836 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 3.5, 5.3, 9.6 kW so¤utma kapasitesinde McQuay marka 2 borulu ve 4 borulu MCK-AW model dört yöne üflemeli kaset tip fancoil, süper düflük-düflük-orta-yüksek olmak üzere 4 kademeli fan h›z›nda 241 m3/h ile 1346 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 2.2-7.8 kW so¤utma kapasitesi aral›¤›nda 5 farkl› model 4 borulu MCW-H gizli tavan tipi fancoil ve 240 m3/h ile 1068 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 1.8,3.5 ve 5.7 kW so¤utma kapasitelerinde 4 borulu MFU-H model kasetli döfleme tip fancoiller kullan›ld›. Fancoillerin elektrik ba¤lant›lar› özel bir kutu içine al›narak elektrik kaçaklar›n›n önlenmesi yoluna gidildi. Standart olarak cihaz içinde mevcut olan filtreler afla¤›ya ve yanlara do¤ru ç›kar›labilme özelli¤ine sahip. Bu özellik ofis, konut, otel gibi projelerde yer darl›¤›ndan dolay› meydana gelebilecek filtre temizleme zorlu¤unu ortadan kald›r›yor. McQUAY SU SO⁄UTMALI SO⁄UTMA GRUBU Projede yer alan McQuay yeni nesil Frame 4 kompresörlü ve gelece¤in so¤utucu ak›flkan› R-410 A gaz›n›n vidal› kompresörlü so¤utma gruplar›ndaki ilk örne¤i olan yüksek verimli model Proximus Evolution minimum enerji sarfiyat› ile maksimum kapasi32 SANT‹GRAT

material, whereas the inside is specially dyed to enhance the resistance against corrosion. In the ‘ORA Mall’ project;

2-pipe and 4-pipe MCK-AW four-way blow fancoils of 3.5, 5.3, 9.6 kW cooling capacities with air flow rate alternatives ranging from


028_033_proje

4/11/12

5:37 PM

Page 7

teyi hedefleyerek pek çok alanda s›n›f›n›n ilklerine öncülük ediyor. Üstün McQuay ‘Single Screw’ kompresör teknolojisi ve ekolojik so¤utucu gaz R 410A’n›n uyumlu birlikteli¤i ile Proximus Evolution 2.200 kW so¤utma kapasitesine ulaflarak küçük boyutuyla büyük ifller baflar›yor. Tek ve çift so¤utma devreli Proximus Evolution’un performans katsay›s› 5,2 iken, R 410A gaz›n›n inan›lmaz karakteristi¤i do¤rultusunda 7,3 NPLV de¤erlerine ulafl›yor. Elektronik genleflme vanan›n standart oldu¤u Proximus Evolution, oransal kapasite kontrolü imkân› sa¤l›yor. R 410A so¤utucu ak›flkan›n›n getirisi olan daha iyi termodinamik de¤erler; Proximus Evolution’a kompakt ›s› de¤ifltiriciler ve küçük footprint, so¤utucu devrede daha düflük bas›nç düflümü ve yüksek verim ve muadil so¤utma gruplar›na göre yüksek kapasite sa¤l›yor. McQuay ‘Single Screw’ kompresör teknolojisi ile Proximus Evolution marketteki en sessiz ve titreflimsiz so¤utma grubuyken, yine bu özelli¤i ile kompresör mil yataklar›n›n ömrü, sa¤lad›¤› dengeli yük da¤›l›m› ile ikiz vidal› kompresörlere oranla 4 kat daha uzun. Proximus Evolution’un iddial› oldu¤u bir alan da cihaz yenilemeleri. Sa¤lad›¤› yüksek kapasite ve yüksek NPLV de¤erleri, kompakt dizayn› ve küçük boyutlar› ile mekanik odalara kolayca adapte edilebilmeleri ile, mevcut santrifüj gruplar için çok iyi alternatif oluflturuyor.

1070 m3/h to 1836 m3/h parallel to three-level fan speed as low-medium-high; five different models of 4piped MCW-H conceiled ceiling type fancoils with 2.2 to 7.8 kW cooling capacity with an air flow rate ranging from 241 m3/h to 1346 m3/h and four level fan speed as super low-low-medium-high; and 4-pipe MFU-H model cassette floor type fancoils with 1.8,3.5 to 5.7 kW cooling capacity with an air flow rate ranging from 240 m3/h to 1068 m3/h are used. The electricity connections of the fan coils are preserved within a special box to prevent electric leakage. The standard filters can be taken off downwards and sideways. Thanks to this feature, the necessity of filter cleaning which can be seen in office, residence and hotel projects due to the limited space is no more required. McQUAY WATER COOLED CHILLERS With its new generation McQuay Frame 4 compressor, the ultra efficient Proximus Evolution model, which is the first example of refrigerant R-410 A in the screw compressor chillers is a groundbreaker in its class, aiming for maximum capacity with minimum energy consumption. Thanks to the harmonious coexistence of the superb McQuay ‘Single Screw’ compressor technology and ecological refrigerant R 410A,

Proximus Evolution achieves great results by reaching 2.200 kW cooling capacity despite its small size. Whereas single and double cooling systems Proximus Evolutions have a performance rate of 5,2; thanks to the unbelievable quality of the R410A refrigerant, it can reach 7,3 NPLV. With electronic expansion valve as standard Proximus Evolution enables rational capacity control. Better thermodynamic values which come as benefit from the R410A refrigerant enable Proximus Evolution compact heat exchangers, small footprint, a lower pressure gradient in the cooling system, high efficiency and a higher capacity compared to equivalent cooling groups. Thanks to the McQuay ‘Single Screw’ compressor technology, Proximus Evolution is the most silent and non-vibrant chiller in the market. And once again for that, the life expectance of the compressor bearing quadruples the twin screw compressors thanks to the balanced weight distribution. Proximus Evolution is assertive in device replacement as well. The high capacity and high NPLV values provided, the compact design and ease of application in mechanical rooms due to its small size make it a great alternative for the current centrifuge groups. SANT‹GRAT 33


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 2

ORA AVM’ye Daikin çözümleri MAYIS 2010 YILINDA BAYRAMPAfiA’DA H‹ZMETE G‹REN ‘ORA ‹STANBUL’ PROJES‹, 450 M‹LYON EURO’LUK DE⁄ER‹YLE ‹STANBUL’UN SON DÖNEM D‹KKAT ÇEKEN PROJELER‹ ARASINDA YER‹N‹ ALDI. PROJE ‹Ç‹NDE YER ALAN ‘ORA AVM’N‹N TÜM ISITMA, SO⁄UTMA ‹HT‹YAÇLARI ‹SE DAIKIN ISITMA VE SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ A.fi. TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ. Yaz› / By. NAZLI ÇINAR / Mühendislik Sistemleri Ürün Sorumlusu / Engineering Systems Product Specialist

Daikin Solutions for ORA Shopping Mall THE PROJECT ‘ORA ISTANBUL’ WHICH WAS OPENED IN MAY 2010 IN BAYRAMPAfiA IS ONE OF THE LEADING RECENT PROJECTS OF ISTANBUL WITH A VALUE OF 450 MILLION EUROS. ALL PROJECTED AIR CONDITIONING NEEDS OF ORA SHOPPING MALL WAS SUPPLIED BY DAIKIN AIR CONDITIONING AND HEATING SOLUTIONS INC. 28 SANT‹GRAT


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 3

‹stanbul Bayrampafla’da birçok fonksiyonun bir arada oldu¤u ilk ve tek merkez ORA ‹stanbul projesi 360 bin metrekare alan üzerine infla edildi. May›s 2010 y›l›nda aç›lan 450 milyon Euro de¤erindeki bu proje çok kapsaml› bir hizmet içeri¤ine sahip. Proje ; Crowne Plaza ve Holiday Inn Express otelleri, ORA AVM, yemek alanlar›, sinemalar, fitness & spa merkezleri, tiyatro, atölyeler, parti odalar›, balo salonlar›, sergi ve fuar alanlar› ile Eurodisney’in tasar›mc›s› taraf›ndan tasar›m› yap›lan parktan olufluyor. Yat›r›mc›l›¤›n› ORA ‹stanbul Gayrimenkul Yat›r›m ve Gelifltirme A.fi.’nin yapt›¤› ORA ‹stanbul projesinin müteahhitli¤i ise Koray Yap› Endüstrisi ve Ticaret A.fi.’ye ait. Vizzion Architects flirketinin mimarisini üstlendi¤i ORA ‹stanbul, geleneksel mimariden esinlenerek hem yarat›c› hem de tarihsel

devaml›l›¤›n sa¤land›¤› bir proje. ‹nsanlar›n yaflam kalitelerini yükselten, zevklerine hitap eden ve ihtiyac› olan fonksiyonlar› bir arada sunan ortak mahallerin hedeflendi¤i ORA ‹stanbul, bunun yan› s›ra enerji tüketiminin verimli seviyelerde tutan, çevreye minimum zarar verecek mekanik çözümlerin de kullan›ld›¤› bir proje olarak öne ç›k›yor. McQUAY ÜRÜNLER‹ ORA AVM’DE TERC‹H ED‹LD‹ ‘ORA AVM’ projesinin tüm ›s›tma, so¤utma ihtiyac› Daikin Is›tma

The ORA ‹stanbul project was built on an area of 360 thousand squaremeters in Bayrampafla ‹stanbul as the first and the only center offering many functions at once. The 450 million euro worth project which was opened in May 2010 has a vast service context. It includes the hotels Crowne Plaza and Holiday Inn Express, ORA Shopping Mall, food courts, cinemas, fitness and spa centers, a theater, workshops, party rooms, ballrooms, exhibition and convention centers and a park designed by the creator of Eurodisney. The constructing works of the ORA ‹stanbul project, which was sponsored by ORA ‹stanbul Real Estate Investment and Development Inc., is performed by Koray Construction Industry and Trade Inc. Vizzion Architects realized the architectural projects of ORA ‹stanbul, a creative yet historical project inspired by the traditional architecture. In ORA ‹stanbul, public spaces promoting a better quality of life, targeting people’s tastes and addressing their necessities are projected. In the meantime, it stands forth as a project where energy consumption is kept at an efficient level and mechanical solutions which

give the minimum environmental damage are used. McQUAY PRODUCTS FOR ORA SHOPPING MALL All heating and cooling needs of the ORA Shopping Mall are provided by Daikin Air Conditioning and Heating Solutions Inc. The heating and cooling needs of the performance center and ORA Mall offices during winter and summer months are projected to be addressed by McQuay’s 318 two-pipe and four-pipe four way blow cassette type MCK-AW, 138 four-pipe conceiled ceiling type MCW-H, and 5 cassette floor-type MFU-H models. In order to provide the cooling water required for the water source heat pump, four McQuay Proximus EV XE 385.2 ST model water cooled chillers are used. The cooling need of the project’s playground is met by 21 McQuay WCCH water source heat pumps. McQUAY WATER SOURCE HEAT PUMP The McQuay WCCH conceiled ceiling type water source heat pump used for the cooling needs of the project’s playground is selected for its high energy saving quality. The heat pump with a cooling capacity of 2kW to 35 kW is preferred in buildings with simultaneous heating and cooling functions, in regions

SANT‹GRAT 29


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 4

reach comfort requirements easily and rapidly for each zone. Uninsulated pipes are used in the device, as the water heat in the condenser water circuit ranges from 13 ºC to 43º C. The fact that a breakdown does not trigger any other is a crucial factor that enables maximum system security. The simple design of the automation system with no complications or details, and the ease of electricity usage sharing (electricity bill share among tenants) are other features. The device has micro-processor Mark UV as standard, and optional DDC ve So¤utma Sistemleri A.fi. taraf›ndan çözüldü. Performans center ve ORA AVM ofislerindeki k›fl ve yaz aylar›ndaki ›s›tma-so¤utma ihtiyaçlar›n›n McQuay marka 2 borulu ve 4 borulu 318 adet MCK-AW model dört yöne üflemeli kaset tipi, 4 borulu 138 adet MCW-H gizli tavan tipi ve 5 adet MFU-H model kasetli döfleme tipi fancoiller ile sa¤lanmas› planland›. Su kaynakl› ›s› pompas› için gerekli so¤utma suyunu karfl›lamak üzere 4 adet McQuay marka Proximus EV XE 385.2 ST model su so¤utmal› so¤utma grubu kullan›ld›. Projenin çocuk park› k›sm›n›n so¤utma ihtiyac› ise 21 adet McQuay marka WCCH model su kaynakl› ›s› pompas› ile karfl›lanm›flt›r. McQUAY SU KAYNAKLI ISI POMPASI Projenin çocuk park› k›sm›n›n so¤utma ihtiyac› için kullan›lan McQuay marka WCCH model gizli tavan tipi su kaynakl› ›s› pompas› yüksek enerji tasarrufu özelli¤i nedeniyle seçildi. 2 kW-35 kW so¤utma kapasite aral›¤›na sahip ›s› pompas›, ayn› anda hem ›s›tma hem de so¤utman›n söz konusu oldu¤u binalarda, ara mevsimlerin uzun oldu¤u bölgelerde ve AVM, ofis binalar›, oteller, k›smi kullan›m› yüksek olan bütün binalarda tercih ediliyor. Is› pompas› cihaz› VAV sistemi, 4 borulu fancoil (hava so¤utmal› veya su so¤utmal› so¤utma grubu) ve VRV sistemi ile entegre çal›flabiliyor. Bunun yan› s›ra jeotermal uygulamaya uygunlu¤u da dikkat çekiyor. Esnek zonlama yetene¤i, bir zonda ›s›tma yaparken di¤er zonda so¤utma yapabilme özelli¤ine sahip olan model, ayr›ca zon baz›nda kolay ve çabuk konfor flartlar›na ulaflabiliyor. 30 SANT‹GRAT

of long mid-seasons and for shopping malls, offices, hotels and buildings with a high rate of partial usage. The heat pump device can be integrated with the VAV system, 4-pipe fan coil (air cooled or water cooled groups) and VRV system. In the meantime, it is appreciated for being suitable for geothermal applications. The flexible zoning ability and the ability of heating in one zone while cooling in another are the key functions of the model, which can

system MicroTech automation systems. The condenser water circuit automation enables the control of the water heat in the water circuit, the flow rate, the pump, the boiler and the cooling tower. Thanks to the use of lesser equipments (the absence of BMS and limited number of pumps), the maintenance is easy and cheap. McQUAY FANCOIL The McQuay fan coil products with heating and cooling functions as well as CE,


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 5

Cihazda 13º C ile 43º C kondenser su devresi su s›cakl›¤›na sahip olmas›ndan dolay› yal›t›ms›z boru kullan›m› bulunuyor. Bir cihazdaki ar›zan›n di¤erlerini etkilememesi, maksimum sistem güvenli¤ini sa¤layan bir unsur olarak önem tafl›yor. Basit tasar›ml› karmafl›k ve kapsaml› olmayan otomasyon sistemi ile elektrik gider paylafl›m kolayl›¤› (kirac› baz›nda elektrik faturas› paylafl›m›) bulunuyor.

Eurovent, TÜV and RoHS certificates include conceiled ceiling, cassette and conceiled floor, four-way blow cassette, wall mounted, conceiled ceiling, ceiling casette and high pressure

conceiled ceiling types with 2 or 4 pipe options. The ORA Mall performance center and offices can be heated and cooled simultaneously by 4-pipe McQuay fan coils through winter and summer. These fan coils are preferred in offices, residences and hotel projects for their wide heating and cooling capacity range and minimum sound level pressures. They are selected for being a very functional model in false ceiling applications and narrow ceiling spaces, thanks to their silent operation, compact size and lightness features. The drain pan is isolated against condensation through a special isolation

Cihaz üzerinde standart olarak monte mikroifllemci Mark IV, opsiyonel olarak DDC sistemi MicroTech otomasyon sistemleri mevcut olup, kondenser su devresi otomasyonu ile su devresi su s›cakl›¤›, debinin kontrolü ve pompan›n, kazan›n, so¤utma kulesinin kontrolünü sa¤l›yor. Daha az ekipman›n bulunmas›ndan dolay› (BMS olmamas›, az say›da pompa bulunmas›) bak›m› kolay ve ucuzdur. McQUAY FANCOIL CE, Eurovent, TÜV, RoHS sertifikalar›na sahip ›s›tma ve so¤utma fonksiyonlu McQuay fancoil ürünleri; 2 ve 4 borulu seçenekleri ile gizli tavan, kasetli ve gizli döfleme, dört yöne üflemeli kaset, duvar, gizli tavan, kasetli tavan ve yüksek bas›nçl› gizli tavan tip modellerini içeriyor. ORA AVM projesinde performans center ve AVM ofislerinde kullan›lan 4 borulu McQuay marka fancoil cihazlar› ile k›fl ve yaz aylar›nda ayn› anda ›s›tma ve so¤utma ihtiyac› karfl›lanabiliyor. Genifl ›s›tma ve so¤utma kapasite aral›¤› seçene¤i ve minimum ses bas›nç de¤erleri ile ofis, konut ve otel projelerinde tercih ediliyor. Sessiz çal›flmas›, kompakt ölçüsü ve özellikle hafif olmas› sayesinde asma tavan uygulamalar› ve dar tavan boflluklar› için oldukça kullan›fll› bir model olarak tercih ediliyor. Mevcut olan uzun drenaj tavas› yo¤uflmalara karfl› özel yal›t›m malzemesi ile yal›t›lan cihaz›n iç k›s›m ise korozyona karfl› dayan›m› artt›rmak için özel olarak boyal›d›r. ‘ORA AVM’ projesinde düflük-orta-yüksek olmak üzere 3 kadeSANT‹GRAT 31


028_033_proje

4/11/12

5:36 PM

Page 6

meli fan h›z›na ba¤l› olarak 1070 m3/h ile 1836 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 3.5, 5.3, 9.6 kW so¤utma kapasitesinde McQuay marka 2 borulu ve 4 borulu MCK-AW model dört yöne üflemeli kaset tip fancoil, süper düflük-düflük-orta-yüksek olmak üzere 4 kademeli fan h›z›nda 241 m3/h ile 1346 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 2.2-7.8 kW so¤utma kapasitesi aral›¤›nda 5 farkl› model 4 borulu MCW-H gizli tavan tipi fancoil ve 240 m3/h ile 1068 m3/h aras› hava debisi seçene¤ine sahip 1.8,3.5 ve 5.7 kW so¤utma kapasitelerinde 4 borulu MFU-H model kasetli döfleme tip fancoiller kullan›ld›. Fancoillerin elektrik ba¤lant›lar› özel bir kutu içine al›narak elektrik kaçaklar›n›n önlenmesi yoluna gidildi. Standart olarak cihaz içinde mevcut olan filtreler afla¤›ya ve yanlara do¤ru ç›kar›labilme özelli¤ine sahip. Bu özellik ofis, konut, otel gibi projelerde yer darl›¤›ndan dolay› meydana gelebilecek filtre temizleme zorlu¤unu ortadan kald›r›yor. McQUAY SU SO⁄UTMALI SO⁄UTMA GRUBU Projede yer alan McQuay yeni nesil Frame 4 kompresörlü ve gelece¤in so¤utucu ak›flkan› R-410 A gaz›n›n vidal› kompresörlü so¤utma gruplar›ndaki ilk örne¤i olan yüksek verimli model Proximus Evolution minimum enerji sarfiyat› ile maksimum kapasi32 SANT‹GRAT

material, whereas the inside is specially dyed to enhance the resistance against corrosion. In the ‘ORA Mall’ project;

2-pipe and 4-pipe MCK-AW four-way blow fancoils of 3.5, 5.3, 9.6 kW cooling capacities with air flow rate alternatives ranging from


028_033_proje

4/11/12

5:37 PM

Page 7

teyi hedefleyerek pek çok alanda s›n›f›n›n ilklerine öncülük ediyor. Üstün McQuay ‘Single Screw’ kompresör teknolojisi ve ekolojik so¤utucu gaz R 410A’n›n uyumlu birlikteli¤i ile Proximus Evolution 2.200 kW so¤utma kapasitesine ulaflarak küçük boyutuyla büyük ifller baflar›yor. Tek ve çift so¤utma devreli Proximus Evolution’un performans katsay›s› 5,2 iken, R 410A gaz›n›n inan›lmaz karakteristi¤i do¤rultusunda 7,3 NPLV de¤erlerine ulafl›yor. Elektronik genleflme vanan›n standart oldu¤u Proximus Evolution, oransal kapasite kontrolü imkân› sa¤l›yor. R 410A so¤utucu ak›flkan›n›n getirisi olan daha iyi termodinamik de¤erler; Proximus Evolution’a kompakt ›s› de¤ifltiriciler ve küçük footprint, so¤utucu devrede daha düflük bas›nç düflümü ve yüksek verim ve muadil so¤utma gruplar›na göre yüksek kapasite sa¤l›yor. McQuay ‘Single Screw’ kompresör teknolojisi ile Proximus Evolution marketteki en sessiz ve titreflimsiz so¤utma grubuyken, yine bu özelli¤i ile kompresör mil yataklar›n›n ömrü, sa¤lad›¤› dengeli yük da¤›l›m› ile ikiz vidal› kompresörlere oranla 4 kat daha uzun. Proximus Evolution’un iddial› oldu¤u bir alan da cihaz yenilemeleri. Sa¤lad›¤› yüksek kapasite ve yüksek NPLV de¤erleri, kompakt dizayn› ve küçük boyutlar› ile mekanik odalara kolayca adapte edilebilmeleri ile, mevcut santrifüj gruplar için çok iyi alternatif oluflturuyor.

1070 m3/h to 1836 m3/h parallel to three-level fan speed as low-medium-high; five different models of 4piped MCW-H conceiled ceiling type fancoils with 2.2 to 7.8 kW cooling capacity with an air flow rate ranging from 241 m3/h to 1346 m3/h and four level fan speed as super low-low-medium-high; and 4-pipe MFU-H model cassette floor type fancoils with 1.8,3.5 to 5.7 kW cooling capacity with an air flow rate ranging from 240 m3/h to 1068 m3/h are used. The electricity connections of the fan coils are preserved within a special box to prevent electric leakage. The standard filters can be taken off downwards and sideways. Thanks to this feature, the necessity of filter cleaning which can be seen in office, residence and hotel projects due to the limited space is no more required. McQUAY WATER COOLED CHILLERS With its new generation McQuay Frame 4 compressor, the ultra efficient Proximus Evolution model, which is the first example of refrigerant R-410 A in the screw compressor chillers is a groundbreaker in its class, aiming for maximum capacity with minimum energy consumption. Thanks to the harmonious coexistence of the superb McQuay ‘Single Screw’ compressor technology and ecological refrigerant R 410A,

Proximus Evolution achieves great results by reaching 2.200 kW cooling capacity despite its small size. Whereas single and double cooling systems Proximus Evolutions have a performance rate of 5,2; thanks to the unbelievable quality of the R410A refrigerant, it can reach 7,3 NPLV. With electronic expansion valve as standard Proximus Evolution enables rational capacity control. Better thermodynamic values which come as benefit from the R410A refrigerant enable Proximus Evolution compact heat exchangers, small footprint, a lower pressure gradient in the cooling system, high efficiency and a higher capacity compared to equivalent cooling groups. Thanks to the McQuay ‘Single Screw’ compressor technology, Proximus Evolution is the most silent and non-vibrant chiller in the market. And once again for that, the life expectance of the compressor bearing quadruples the twin screw compressors thanks to the balanced weight distribution. Proximus Evolution is assertive in device replacement as well. The high capacity and high NPLV values provided, the compact design and ease of application in mechanical rooms due to its small size make it a great alternative for the current centrifuge groups. SANT‹GRAT 33


034_037_pusula

4/11/12

5:38 PM

Page 2

Tarihin seyrini de¤ifltiren alet

Pusula CO⁄RAF‹ KEfi‹FLER‹N F‹T‹L‹N‹ ATEfiLEYEN PUSULA, KUfiKUSUZ DÜNYANIN BUGÜNLERE GELMES‹NDE EN ÖNEML‹ AKTÖRLERDEN B‹R‹. B‹R ZAMANLAR CO⁄RAFYACILARIN, GÖZÜ KARA DEN‹ZC‹LER‹N VE KEfiFETME ARZUSUYLA YOLA ÇIKAN MACERACILARIN B‹R AN B‹LE EL‹NDEN BIRAKMADI⁄I BU TAR‹H‹ ALET, MODERN YÜZYILDA YER‹N‹ NAV‹GASYON C‹HAZLARINA BIRAKTI. fi‹MD‹LERDE GÖREV‹N‹ TAMAMLAMANIN MA⁄RURLU⁄UYLA, KOLEKS‹YONCU VE ANT‹KACILARIN RAFLARINDA YER‹N‹ ALMAYA HAZIRLANIYOR. Yaz› / By C‹HAN DEM‹RfiEVK Modern dünyada art›k pek yüzüne bak›lmasa da, Avrupa’n›n Orta Ça¤’dan ç›kmas›n›n anahtar› ve dünyan›n de¤iflimindeki en temel icatt›r pusula. Denizciler için hayatta kalman›n yolu hatta belki de daha fazlas› anlam›na gelen pusula, kimileri için de maceran›n daha s›n›rs›z ve özgürce tamamlanmas› demekti. Gariptir ama bu kadar önemli ve dönemine göre sihirli bile say›labilecek aletin mucidini tan›m›yoruz. Anonim bir bulufl pusula. Ancak Çinliler, pusulan›n MS 100 y›l›nda kendileri taraf›ndan icat edildi¤ini iddia ediyor. M›knat›sl› bir i¤ne sayesinde ‘Güney’i belirleyebilen Çinliler, i¤nenin bu özelli¤inden yararlanmak için 424’te ‘m›knat›sl› arabalar’ gelifltirmifller. Bu duruma göre, asl›nda pusulay› de¤il sadece m›knat›sl› i¤neyi keflfetmifller… Her ne kadar bu buluflu Çinliler kendilerine mal etseler de bilim insanlar›, pusulan›n gerçek amac›yla ilk olarak, Normanlar döneminde kullan›ld›¤›n› belirtiyor. Denizcili¤in ve ona ba¤l› olarak co¤rafyan›n seyrini de¤ifltiren pusula; 874’te ‹zlanda’y› fetheden, 932’de Grönland’› keflfeden ve 1000 y›l›nda -yani Kolomb’dan befl yüzy›l önce- Amerika’ya ayak basan Normanlar’›n baflar›lar›nda önemli pay sahibi... NORMANLAR’IN BAfiARILARINDA ÖNEMLI PAY SAH‹B‹... Kim taraf›ndan icat edildi¤i tart›flmalar›n› bir kenara b›rak›rsak pusula, 1200 y›l›nda Fransa’ya; 1207’de ‹ngiltere’ye geldi. Böylece 13’üncü yüzy›l›n bafl›nda Avrupa’da da kullan›lmaya baflland›. Ve o tarihlerden sonra özellikle co¤rafya düflkünlerinin ellerinden düflü-

34 SANT‹GRAT

It might be a little out of fashion for the modern world, but compass was the primary invention which functioned as a key for Europe venturing out of the Middle Age, meanwhile changing the world. It signified survival for the seamen, and an unlimited and liberal adventure for others. Oddly enough, there is no record on the inventor of this major and “magical” tool. Compass is an anonymous invention, for what we know. Yet the Chinese claim to be the inventors of the compass around AD 100. Chinese people used to determine south

with the help of a magnetic needle, and have developed “magnetic cars” in 424 which worked on the same principle. In these premises, they have invented magnetic needle, but not compass… On the other hand, though the invention has its roots in China, its perfect use would find its way during the Norman period. Having changed the route of navigation and geography, compass played an important role in the success of the Normans, who have conquered Iceland in 874, discovered Greenland in 932, and stepped on America in 1000, namely 5 centuries before Columbus... THE LEADING ACTOR BEHIND THE NORMAN ACHIEVEMENTS Let us leave the debates on who invented the compass


034_037_pusula

4/11/12

5:38 PM

Page 3

aside, and focus on the history… Compass was introduced to France in 1200, and to England in 1207. Just like that, Europeans began using compasses with the early 13th century. And after that, it became a functional “toy” which the adventurers could not do without. Until the entrance of GPS devices in our lives only a couple of years ago. SIMPLE AND EFFICIENT… As to the working principle of compass, the basic rule is quite simple. It is rather a natural discovery than an invention, for it makes use of the earth’s magnetic fields. In that respect, this world-altering device simply interpretes a natural fact with the help of a few small additions. The most important element in a compass is the magnetic needle, which is attached to the compass body in a way that does not prevent its free motion. When the needle is free, it always points the

Steering the historyCompasses LIGHTING THE FUSE OF GEOGRAPHIC DISCOVERIES, COMPASS IS DECIDEDLY ONE OF THE LEADING ACTORS IN THE COURSE OF THE WORLD HISTORY. THIS HISTORICAL DEVICE WHICH USED TO BE AMONG THE FURNITURE AND FIXTURES OF GEOGRAPHERS, COURAGEOUS SEAMEN AND ERRANT EXPLORERS HAS BEEN REPLACED BY NAVIGATIONAL TOOLS WITH THE ARRIVAL OF MODERN TIMES. NOWADAYS, IT DECORATES THE SHELVES OF COLLECTIONERS AND ANTIQUITY SHOPS IN THE DIGNITY OF HAVING COMPLETED ITS MISSION. SANT‹GRAT 35


034_037_pusula

4/11/12

5:38 PM

Page 4

remedi¤i ifllevsel bir ‘oyuncak’ haline geldi. Çok de¤il, GPS cihazlar›n›n hayat›m›za girdi¤i birkaç sene öncesine kadar da ifllevinden hiçbir fley yitirmedi. BAS‹T AMA ETK‹L‹… Pusulan›n çal›flma prensibine gelirsek… Asl›nda oldukça basit bir kurala dayan›yor. ‹cat olarak adland›r›lsa da, dünyan›n manyetik alanlar›ndan yararlan›ld›¤› için, asl›nda do¤ada var olan gücün keflfi de diyebiliriz. Dünyay› de¤ifltiren pusulan›n icad›n›, sadece birkaç küçük eklemeyle, do¤an›n sundu¤u olgunun okunmas› olarak da de¤erlendirebiliriz. Tarihin seyrini de¤ifltiren aletin en önemli parças› olan ve bir manyetik alan içerisinde bulunan pusula i¤nesi, serbestçe hareket edebilecek flekilde pusula gövdesine monte edilmifl. Pusula i¤nesi serbest kald›¤›nda her zaman ayn› yönü gösteriyor. ‹¤nenin sabit olarak ayn› yönü göstermesi, yeryüzünde i¤neyi çeken bir gücün olmas›ndan kaynaklan›yor. Yeryüzü bir ucu kuzeye, di¤er ucu güneye uzanan devasa bir m›knat›s gibi. Dünyan›n manyetikli¤i, pusula i¤nesinin manyetik kuzeye (manyetik alan›n kuzey kutbuna) do¤ru dönmesine neden oluyor. PUSULANIZI fiAfiIRMAYIN! Peki, tarihe yön veren bu alet nas›l kullan›l›r? Öncelikle pusulan›n manyetik bir alet oldu¤unu unutmamak gerek. Bunun için çevresinde metal bir cisim olmamas› önemli. Metal saatler, çanta ask›lar›, yüzükler, arabalar; cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi manyetik alan yayan aletler pusulan›z› flafl›rt›r aman dikkat! Pusulayla yön bulmak için önce kerteriz alman›z laz›m. Kerteriz; basit olarak manyetik kuzey ile hedefiniz aras›ndaki aç›d›r. E¤er elinizde gidece¤iniz hedefi gösteren bir harita varsa kerteriz almak için bu haritay› kullanman›z gerekecek. Haritada bulundu¤unuz yer ile gidece¤iniz yeri hayali bir çizgiyle birlefltirin. Pusulan›z›n uzun kenar›n›, hayali hedef çizgimizin üzerine gidece¤imiz noktay› gösterecek flekilde koyal›m. Pusulan›n bilezi¤ini; içindeki çizgiler haritan›n düfley çizgileri ile paralel olana kadar çevirelim. Hedef aç›s› okuma noktas›ndan okudu¤umuz aç› bize kerteriz aç›m›z› verecektir. ‹flte flimdi aç›n›z› ö¤rendiniz. Pusulan›z› haritadan kald›r›n ve yere paralel olarak tutun. Bilezikteki kuzeyle, pusulan›n kuzeyi çak›fl›ncaya kadar etraf›n›zda dönün. Art›k pusulan›z haz›r. Pusulan›n hareket yönü gidece¤iniz yönü göstermeye bafllad›. Bu arada kerteriz aç›s›n› da akl›n›zda tutmay› sak›n unutmay›n, e¤er bilezik kaza eseri dönerse aç›n›z› kaybedersiniz ve sizi pusula kurtaramaz. GPS’Ç‹ M‹S‹N‹Z YOKSA PUSULASEVER M‹? Pusula birden fazla çeflidi olan bir alet. E¤er askerseniz veya profesyonel bir amaç için de¤il de sadece do¤a sporlar› için kullanacaksan›z sizin için en iyi tür, standart ya da aynal› pusula. Yön bul36 SANT‹GRAT

same direction, thanks to a certain stable power present on the Earth. Earth is like a giant magnet with two poles, one on the North and one on the South. This magnetic nature directs the compass needle towards the magnetic North. STEERING THE WAY Well, how is this mover-andshaker used? To start with, it should always be kept in mind that the compass is a magnetic device. So, there should be no metal object around. Metal watches, straps, rings, cars, mobile phones, computers or televisions are disorienting. First, you should take a bearing to find your way through a compass. Bearing is basicly the angle between the magnetic north and your tar-

get. If you have a map to show you the desired target, you can use it to take bearing. Draw an imaginary line connecting your current position and your destination. Place the long side of the compass on this imaginary line, pointing your destination. Rotate the compass ring until its internal lines are paralel to the the vertical lines on the map. The angle shown through the target

offset is our bearing angle. Now you know your standing point. Take your compass of the map and hold it paralel to the ground. Rotate around yourself until the ring’s north coincides with the compass’ north. Now your compass is ready. Its moving direction points your destination. In the meantime, keep in mind the bearing angle; if the ring accidentally swerves you lose your way and not even your compass can save you. GPS OR COMPASS? There are more than one type of compasses. If you want a compass for military


034_037_pusula

4/11/12

5:38 PM

Page 5

mak için ise en kullan›fll› model ise parmak pusulalar. Haritaya tak›lan ataç pusulalar tek bafl›na veya yedek olarak tafl›nabilir. Bunlar›n yan›nda manyetik alan kullanmayan pusulalar da var. Bu tip pusulalar, elektrik santralleri veya büyük demir yataklar› gibi nedenlerle dünyan›n kimi bölgelerinde görülebilen manyetik alanlar›n yol açt›¤› sapmalar› bertaraf edebilmek için gelifltirildi. Cayropusula, di¤er ad›yla elektronik pusula ve astropusula bunlara en güzel örnek. Ancak, m›knat›sl› pusula, ucuzlu¤u, dayan›kl›l›¤› ve elektri¤e ihtiyaç duymadan hizmet vermesi nedeniyle, özellikle ›ss›z bölgelerde popülaritesini hiçbir zaman yitirmedi. Kerteriz almak, yön bulmak, pusula bilezi¤i, hayali hedef çizgisi… Biraz zor ve u¤rafl gerektiren ifllemler. E¤er siz ‘bunlar›n hepsi bana uzak ifller’ diyenlerdenseniz, sizin için en kolay çözüm GPS aletleri olacakt›r. Ancak yine de imkan›n›z dâhilinde mutlaka pusula ile yön bulup yolculuk yapmal›s›n›z. Çünkü flehirden, modern hayattan uzaklaflmak için ç›k›lan maceralarda GPS sizi amac›n›zdan uzaklaflt›racakt›r. Ayr›ca yüzy›llar öncesinin kahramanlar›n›n macerac›lar oldu¤unu ve yanlar›nda pusula olmadan bir ad›m bile atmad›klar›n› unutmay›n…

use or for outdoor sports, your best choice would be the standard or the mirrored compass. The thumb compass is the most functional model for orientation. Clip compasses that are attached

to the maps could be used alone or as a backup. There are, in addition, compasses that do not require magnetic fields. These types of compasses are developed to rule out the variations caused by magnetic fields that owe their presence to power plants or massive iron beds in certain parts of the earth. The gyrocompass (or the electronic compass) and the astrocompass are such examples. However, magnetic compasses are still popular, especially in remote areas, as they are cheap, durable, and require no electrical power supply. Taking bearance, orienteering, compass ring, imaginary destination line… They might sound a little complicated and overwhelming. If you are exhausted by the mere sound of these terms, GPS is the answer for you. Still, you should go on an orientation trip with a compass whenever you have the chance. Because during your adventures to escape the modern life, GPS will drive you away from your purpose. After all, the ancient heroes were the adventurers who did not take a step without their compasses… SANT‹GRAT 37


038_039_egitim_emura

4/11/12

5:41 PM

Page 2

Ankara

‹stanbul

Diyarbak›r

Trabzon

Antalya

‘Büyümek’ e¤itimle mümkün olur! Türkiye’de 1 numara olma hedefiyle yola ç›kan Daikin, bu büyümenin e¤itimle bafllayaca¤›n›n bilincinde olan bir flirket. Bu amaçla Türkiye’nin çeflitli bölgelerinde bafllayan e¤itim seminerleri dizisi Ocak ve fiubat aylar›nda da devam etti. E¤itimciler Turgay Yay, Ufuk Bor, Can Ustal› ve Onur fiahin’in verdi¤i seminerler; 6 fiubat Adana, 8 fiubat Antalya, 15 fiubat Ankara, 17 fiubat Trabzon, 25-26 fiubat ‹stanbul ve 28 fiubat tarihlerinde Diyarbak›r’da gerçekleflti. E¤itimlerde, Daikin’in ve ürün gam›n›n tan›t›m›, ürünlerin üstünlüklerinin anlat›lmas›, yeni ürünlerin tan›t›lmas›n›n yan› s›ra, so¤utma tekni¤i, ›s› kayb›, ›s› kazanc›, psikometri, döflemeden ›s›tma, radyatör, fan-coil borulama seçimi ve dizayn›, örnek uygulamalar, kombi, ambassador, kaskat çözümleri de ana bafll›klar› oluflturdu. Büyümenin en önemli parças› olan e¤itim seminerleri önümüzdeki aylarda da yap›lmaya devam edecek.

Aiming for becoming Turkey’s number one, Daikin is aware that development is only possible through education. In this respect, the training seminars that have been started in various corners of Turkey have continued throughout January and February. Given by instructors Turgay Yay, Ufuk Bor, Can Ustal› and Onur fiahin, the seminars took place on 6 February in Adana, on 15 February in Ankara, on 17 February in Trabzon, on 25-26 February in Istanbul and on 28

February in Diyarbak›r. Following the presentation of Daikin and its product range, the promotion of the products’ benefits and the introduction of new products; cooling techniques, heat loss, heat gain, psychometry, floor heating, radiator, fan-coil piping selection and design, sample applications, central heating boiler, ambassador, cascade solutions were the other headlines. Making up the greatest part of growth, the training seminars will be continued in the coming months.

‘Growth’ is only possible through education! 38 SANT‹GRAT


038_039_egitim_emura

4/11/12

5:41 PM

Page 3

Dünya güzeli ›s›tmaya geldi; ad›:

The belle of the world came to heat; her name is:

Daikin Emura Yeni kreatif ajans›m›z Alametifarika ile çal›flmalar›m›za h›zl› bir flekilde bafllad›k. Haz›rlanan etkili görsel malzemelerle medyada yer almaya bafllad›k. Yap›lan medya planlamas› sonucunda Yeni As›r, Posta, Hürriyet, Sabah gazetelerinde fiubat ve Mart ay›, sektör dergilerinden ‹nflaat&Yat›r›m’da Mart ay›, Marka Projeler’de Mart ay›, Tesisat’da fiubat ve Termoklima’da fiubat ve Mart ay› boyunca ilan›m›z yer ald›. Bununla birlikte, National Geographic Tv kanal›nda da Ocak ve fiubat aylar›nda Daikin spotlar›m›z yay›nland›. Medya çal›flmalar›m›za yenilerini ekleyerek önümüzdeki aylarda da devam edece¤iz.

We started our projects with our new creative agency Alametifarika in full speed. We are getting media coverage with impressive visual materials. As a result of the media planning, our advertisements appeared in YeniAs›r, Posta, Hürriyet, Sabah daily newspapers during February and March; in the

sector magazines ‹nflaat&Yat›r›m and Marka Projeler in March; in Tesisat in February, and in Termoklima in February and March. In addition, our commercial spots have been broadcasted onNational Geographic TV in January and February. Our media projects will increasingly continue also in the following months.

SANT‹GRAT 39


040_043_rauf

4/11/12

5:43 PM

Page 2

Yeni dönemde ayakta kalman›n yollar› M. RAUF ATEfi

Capital&Ekonomist&CEOLIFE&PCnet Yay›n Direktörü/Director of Publication

40 SANT‹GRAT


040_043_rauf

4/11/12

5:43 PM

Page 3

Uluda¤ Ekonomi Zirvesi s›ras›nda çok say›da ifladam› ve CEO’yu dinleme flans› yakalad›m. Oturumlar›n birinde Türkiye’nin önde gelen 6 büyük grup ya da flirketinin patronuCEO’su, “Üretim” konusunu tart›flt›lar. Yeni dönemde üretim, Türkiye’nin üretim üssü olmas› ve global üretim gibi konular ele al›nd›… Orada konuflmac›lar›n üzerinde durdu¤u ve anlaflt›¤› konulardan birini, “Üretimin nerede oldu¤u önemli de¤il. Üretim art›k bir flekilde yap›l›yor ve kalite yakalanabiliyor. Önemli olan pazarlama” oluflturdu. Bir flirket, üretimini Meksika’da ya da Vietnam’da yapabilir,

I had the opportunity of listening to many businessmen and executives at the Uluda¤ Economic Summit. One of the sessions was dedicated to the bosses/CEO’s of Turkey’s six leading groups or corporations discussing the theme of “production”. Production in the new era, Turkey’s becoming a production base and global production were some of the key points. One of the main points of consensus can be summarized as: “It is unimportant where the production is realized. Production is conducted somehow and quality is achieveable. Marketing is what matters.” A company may be producing in Mexica or Vietnam, reaching the same quality. Marketing and reaching the consumer is important… It is even more important to grasp the needs of the consumer before himself and to supply the products or services needed… Those who perceive the consumer, who carry out the right marketing approaches, and who activate sensible strategies during unstable conditions can achieve success at any time…

I RECALLED CEM BOYNER Hearing the speeches at the Uluda¤ Economic Summit, I remembered the evaluations of Boyner Holding President Cem Boyner speaking at the CEO Club a couple of years ago. His evaluations, his suggestions in fact, embodied very important messages for companies of all sizes, today and in the future. It pointed out what the companies were doing at a time when the production is increasingly globalized, and everyone produced at the same quality. I summarized a compilation of these 14 critical messages. I would like to stress that they are worth discussing and being adapted for appropriate companies. Hereby, it will be possible to suggest a recommendations list of 14 items for those looking for success in places other than production in the new era. Boyner’s speech included his professional precautions and suggestions. STRATEGIES FOR THE NEW ERA 1. First, we decreased the product entry prices, a.k.a. we bought cheap. 2. We increased the number

Survival methods in the new era SANT‹GRAT 41


040_043_rauf

4/11/12

5:43 PM

Page 4

ayn› kaliteyi de rahatl›kla yakalayabilir. Önemli olan pazarlama ve müflteriyi yakalamak… Hatta müflterinin ihtiyaçlar›n›, ondan önce anlay›p, ürün ve hizmetler sunabilmek… Müflteriyi iyi alg›layan ve do¤ru pazarlama yaklafl›mlar›n› uygulayanlardan, dalgal› ortamlarda isabetli stratejileri devreye sokanlar, her dönemde baflar›y› yakalayabiliyorlar… CEM BOYNER’‹ HATIRLADIM Uluda¤ Ekonomi Zirvesi’ndeki konuflmalar› dinleyince birkaç y›l önce CEO Club’da konuflan Boyner Holding’in baflkan› Cem 42 SANT‹GRAT

of easy-buy products. 3. We opted for risk-free material. Nowadays, I believe that is the biggest risk. You cannot sell anything being overly precautious and being prudent in material selection. 4. We tried to sell new things that are valuable in

consumer’s regard. 5. Not losing any customer was our number one principle. 6. We did unimaginable things to prevent our customers from leaving their habitudes. We cared for relationships. 7. We cared for profit and


040_043_rauf

4/11/12

5:43 PM

Page 5

Boyner’in de¤erlendirmelerini hat›rlad›m. De¤erlendirmeleri, daha do¤rusu önerileri, bugün ya da gelecekte, her ölçekten flirket için çok önemli mesajlar içeriyordu. Üretimin giderek globalleflti¤i, herkesin ayn› kalitede üretim yapt›¤› bir dönemde flirketlerin neler yapt›¤›n› ortaya koyuyordu. Ben aradan seçip, bu 14 kritik mesaj› sizler için özetledim. Tek tek üzerinde durulmaya, uygun flirketlere adapte edilmeye de¤ebilece¤inin alt›n› çiziyorum. Böylece yeni dönemde baflar›y› üretim d›fl›nda arayanlara 14 maddelik bir öneri listesi sunmak da mümkün olacak. Boyner’in anlatt›klar›, flirketlerinde ald›klar› önlemleri ve önerilerini içeriyordu. YEN‹ DÖNEM STRATEJ‹LER‹ 1. Önce ürün girifl fiyatlar›n› afla¤›ya indirdik. Yani ucuza ald›k. 2. Müflterilerin kolayca alaca¤› ürünlerin say›s›n› art›rd›k. 3. Risksiz mal seçimine yöneldik. fiu anda en büyük riskin bu oldu¤unu düflünüyorum. Çok dikkatli davranarak, mal çeflidinde tedbirli davranarak bir fley satamazs›n›z. 4. Yeni ve müflterinin gözünde ederi olan fleyi satmaya çal›flt›k. 5. Müflteriyi kaybetmemek en büyük politikam›z oldu. 6. Müflterilerimizin al›flkanl›klar›ndan vazgeçmemeleri için akla hayale gelmedik fleyler yapt›k. ‹liflkiye önem verdik. 7. Kar ya da sat›fla önem verdik. Ancak, esas özeni müflteriye gösterdik. Sat›fl veya kar kaybetsek bile müflteri kaybetmeye tahammülümüzün olmayaca¤›n› öne ç›kard›k. 8. Geçen y›l yapt›¤›m›z sat›n alman›n yüzde 20-25 eksi¤i ile yüzde 5 fazla ifl yapmay› ö¤rendik. fiimdi ‘eskiden akl›m›z neredeymifl’ diye soruyoruz. 9. Müflteriyi dinlemek her zaman k›ymetli idi. fiimdi bunun yan›nda kendimizi de dinliyoruz. Ekip halinde aray›fltay›z, sürekli toplan›yor, konufluyoruz. 10. Daha fazla hizmet vermeye bafllad›k. Hizmet yelpazemizi genifllettik. 11. Lise y›llar›nda Mösyö Behar’dan dinlemifltim: “Kad›n› kelebek tutar gibi tutarsan, çok s›kars›n, kanad› k›r›l›r. Açarsan kaçar. Öyle s›kacaks›n ki, rahat etsin. Biz müflteriyi Mösyö Behar’›n dedi¤i gibi tuttuk, kaç›rmad›k, mutlu etmeye çal›flt›k. 12. S›f›r hata dönemindeyiz. Elimizdeki oyuncalar› iyi de¤erlendiriyoruz. Nerede iyilerse, orada de¤erlendiriyoruz. 13. Mevcut becerilerimizi gelifltiriyor, yeni beceri ö¤renmeye zaman ve maliyet harcam›yoruz. Yeni iflleri girmeyi düflünmüyoruz. 14. Asla fazla risk alm›yoruz. Yeni ma¤azada afl›r› ifltahl› de¤iliz. Mevcut ma¤azalara odaklanmay› planl›yoruz. 2 defa düflünüp, 1 defa aç›yoruz.

sales. But the greatest care was given to our customers. We emphasized that we could not tolerate losing any customer even though we lost a sale or profit. 8. We learned to consuct 5% more business with minus 20-25% purchase with regard to the previous year. Now we ask ourselves where was our mind before. 9. Paying attention to the customer has always been valuable. Now, we listen to ourselves as well. Our team is in continuous search, we get together and talk all the time. 10. We began to give more service. We enriched our service line. 11. I heard this from Messieur Behar in my highschool years: “When you hold a lady like holding

a butterfly, you hold her so hard that her wings will break. When you open your palm, she runs away. You should hold her to make her feel comfortable. We held the customer as Messieur Behar said, did not let them go away, but tried to keep them happy. 12. We are in the time of zero mistake. We use our tools well. We place them whereever they are good at. 13. We improve our present abilities, we do not pay time or money to gain new talents. We do not consider entering new businesses. 14. We never take too much risk. We are not much hungry for new shops. We plan focusing on the present ones. We think twice and open once. SANT‹GRAT 43


044_047_moda

4/11/12

5:46 PM

Page 2


044_047_moda

4/11/12

5:46 PM

Page 3

Bahar geldi ve biz

denizi özledik… ‘MAR‹N’ KONSEPT‹ MODANIN, MODACILARIN GÖZDELER‹NDEN. ‹LKBAHAR/YAZ SEZONU KIRMIZININ LAC‹VERD‹N BEYAZLA YAKALADI⁄I UYUMLA KIfiIN A⁄IR ATMOSFER‹N‹ B‹R ÇIRPIDA S‹L‹YOR. B‹LD‹⁄‹N‹Z DEN‹ZC‹ MODASI Y‹NE GÜNDEMDE... DEN‹ZATLARI, ÇAPALAR, CIVIL CIVIL DETAYLAR DA CABASI. Haz›rlayan / By. ÜMMÜ TAYLAN Nihayet bahar geldi. K›fl›n gri ve so¤uk örtüsünü üstünüzden atman›n tam zaman›. 2012 ‹lkbahar-Yaz sezonu güneflin ›s›tan, denizin ferahlatan etkisini haz›rlanan koleksiyonlarla vitrinlere tafl›yor. 2011’de esintileriyle kendini belli eden ‘marin’ trendi rüzgâr›yla h›z kesmeden bu sezonu da etkisi alt›na al›yor. Kad›n koleksiyonlar›nda beyaz ve lacivert çizgilerle öne ç›kan konseptte bu y›l k›rm›z› renkler de dikkati çekiyor. Erkek giysilerinde ise ekrular, griler ve lacivertler hakim. Çizgi kullan›m›n›n yan› s›ra kontrast kombinlerle dikkat çeken koleksiyonlarda, biyeli casual kesim ceketler, keten flortlar, pantolonlar, efil efil elbiseler, apoletler, armalar revaçta. Erkek koleksiyonlar›nda ise polo yaka t-shirtler, bermudalar bununla kombinlenen klasik ceketlerle smart casual bir görünüm hedefleniyor. Galvanni’nin bu sezondaki tasar›mlar›, marin konseptini elegan çizgilerle yorumluyor. Koleksiyonda alt›n ifllemelerle süslenmifl armalar öne ç›k›yor. Göz al›c› armalar›n hepsi Hindistan’da el yap›m› olarak haz›rlanm›fl. Beyaz renk ise tasar›mlar›n vazgeçilmezi. Özellikle de t-shirt ve gömleklerde. Gömleklerde kullan›lan apoletler, alt›n suyuna bat›r›lm›fl, çapa desenli özel dü¤meler,

Spring has finally arrived. It is time to get rid of the cold and grey winter air. Spring/summer 2012 brings the heart-warming sun and refreshing sea effects with the help of designed collections. The ‘marine’ trend which reminded itself also in 2011 dominated this season in full speed. In women’s collection, the usual white and blue stripes are enriched with reds this year. The men’s fashion, on the other hand, is dominated by ecru, grey and blue. In addition to stripes, contrast combinations

draw attention. Casual cut jackets with bindings, linen shorts, pants, flyaway dresses, epaulets, rigs are frequently used. In men’s collections, polo necks, bermudas combined with classical jackets attain a smart casual look. The Galvanni collection redefined the marine concept this season in elegant lines. The collection’s highlights are golden embroidered rigs. Each of these gorgeous

Spring has come and

we miss the sea... ‘MARINE’ CONCEPT IS THE FAVORITE OF FASHION AND FASHIONISTAS. THE SPRING/SUMMER SEASON INSTANTLY OVERWRITES THE HEAVY WINTER ATMOSPHERE WITH THE HARMONY OF RED, DARK BLUE AND WHITE. THE CLASSIC MARINE FASHION IS ONCE AGAIN ON THE SCENE, FOLLOWED BY SEAHORSES, ANCHORS, AND MANY LOVELY DETAILS… SANT‹GRAT 45


044_047_moda

4/11/12

5:46 PM

Page 4

kumafl ve kesimiyle öne ç›kan modellerle klasik gömlek anlay›fl› bambaflka bir boyuta tafl›n›yor. Gündüz ve gece kullan›m› için haz›rlanan tiflörtlerde lacivert renk ve alt›n sim nak›fllar bask›n. Erkekler için haz›rlanan koleksiyonda flehirli erke¤in hem ifl hayat›nda hem de hafta sonu kullanabilece¤i ürünler sunuluyor. Beyaz›n yan› s›ra garni desenlerde de arma detaylar› dikkat çekiyor. DeFacto da ana tema olarak ‘marin’i seçenlerden. Haz›rlanan tasar›mlar kad›nlar icin de erkekler için de günün her saati spor ve fl›k bir stil sunuyor... Yaz›n s›ca¤›nda fresh ve rahatl›k hissi veren ‘marin’ temas›n› es geçmeyen Twist, denizci üniformas› esprisinde t-shirtler, midi boy elbiseler, diz alt› dar etekler, canl› desenler ile beyaz, lacivert, sar›, tarç›n, pembe ve mavi renkler kullanm›fl. Denizcilikle ilgili köklü bir geçmifle sahip West Marine ise gerek deniz seyahatleri gerekse günlük kullan›m için rahatl›¤›n öne ç›kt›¤› birçok dünya markas›n› beylerin be¤enisine sunuyor. Ayakkab›s›z olmaz. Miu Miu’nun sundu¤u yeni koleksiyonda yine deniz esintisi var. Kristal tafll› sandaletlerde denizatlar›, denizy›ld›zlar› gibi detaylarla kumsal›n serinli¤i han›mlar›n aya¤›na tafl›n›yor. Calvin Klein’in ince kumafl ve ketenden yap›lm›fl nefes alan spor ayakkab›lar› ise genifl renk skalas›yla hem beylere hem de han›mlara hitap ediyor. Bu sezonun en sevilen trendi

46 SANT‹GRAT

rigs are handmade in India. The colour white form the base of the collection, particularly of t-shirts and shirts. With the epaulets used in shirts, gilding

anchor-shaped buttons, the fabrics and cuts, the notion of classical shirt moves to a whole different level. T-shirts designed for day and night are dominated by dark blue and gold embroideries. The men collection offers products for business and weekend use to the urban men. In addition to white, garni designs attract the eye with rig details. DeFacto also prefers ‘marin’ as their main theme. Both men’s and women’s designs offer athletic chic round the clock… Not failing the refreshing and comforting ‘marin’ theme, Twist collection is based on


044_047_moda

4/11/12

5:46 PM

Page 5

entrance in this season’s favorite ‘marine’ trend, you can make use of accessories. Red and blue ornaments or a foulard, for instance, would perfectly complete a combination of whites.

‘marin’e yavafl bir geçifl yapmak isteyenlerdenseniz; aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz. Beyaz tonlar›n›n hakim oldu¤u bir kombinde k›rm›z› ve lacivert tak›lar ya da fular tercih edebilirsiniz, mesela.

mariner uniform-inspired t-shirts, midi dresses, pencil skirts ending under the knee, vibrant motifs and the colours white, dark blue, yellow, cinnamon, pink and blue. Having a deep-rooted mariner past, West Marine presents numerous world brands which offer comfort both for the sea and daily use for gentlemen. Shoes cannot be forgotten! The new Miu Miu collection also brings the sea breeze. Crystal ornamented sandals are enriched with seahorse and starfish details to carry the beach air at the ladies’ feet. Calvin Klein’s airy linen sneakers attract both men and women with their wide colour alternatives. If you prefer a milder

SANT‹GRAT 47


048_049_infomobil_shop

4/11/12

5:51 PM

Page 2

‹nfomobil etkinliklerimizle Türkiye’nin her yerindeyiz! Airfel, infomobilleriyle halka her yoldan ulafl›yor. Araçlar›m›z› zaman zaman flehre uzak olan toplu konutlarda, bazen de ö¤rencilerin alan seçiminde yard›mc› olmak için mesleki e¤itim vermek amac›yla okullarda görmek mümkün. Bu yoldan yapt›¤›m›z ürün tan›t›m› etkinliklerimiz geçti¤imiz aylarda da tüm h›z›yla devam etti. Adana’dan ‹zmit’e, Diyarbak›r’dan ‹skenderun’a kadar Türkiye’nin her taraf›nda götürülen infomobil etkinlikleri, bundan sonra da devam edecek. Infomobil Sorumlusu Ersin Atakul’un organize etti¤i ve ilk kez Ocak ay›nda uygulanan infomobil çal›flmas›, fiubat-Mart aylar›nda da devam etti. fiu ana kadar yap›lan infomobil çal›flmalar›nda çok güzel sonuçlara ulafl›ld›.

Airfel meets public on all hands by infomobile. Our cars can be seen in housing estates far from the city center, or giving vocational training at schools to assist students to make their decisions about their field selections. Such product promoting activities were continued in full speed during the previous month. The

dealer Arvent Engineering in Antalya’s Yeni Do¤an Quartier, Menzil Residences, Dokuma District, Adapark Residence, Baflak Residence and finally Toros Residences. • Our Diyarbak›r dealer Osmano¤ullar› carried on business for a total of 15 days with their sub-dealer in Diyarbak›r city center and other quartiers with recent

Adana An›l Do¤algaz ile 500 dairelik konutlarda 200’ün üzerinde sat›fl gerçeklefltirildi. Gebze’de yer alan Çelebi Mühendislik bayimiz ve ‹zmit gaz da¤›t›m flirketi ‹zgaz ile birlikte Gebze ve civar köylerinde etkin çal›flmalar yap›ld›. Antalya bayimiz Arvent Mühendislik ile Antalya içerisindeki Yeni Do¤an Mahallesi, Menzil Siteleri, Dokuma Mevkii, Adapark Sitesi, Baflak Sitesi ve son olarak Toros Siteleri’nde toplamda 12 gün çal›flma yap›ld›. Diyarbak›r Osmano¤ullar› bayiimizde bulunan 4’üncü infomobil arac›m›z alt bayisi ile birlikte Diyarbak›r merkez ve do¤algaz›n yeni ulaflt›¤› bölgelerde toplamda 15 gün süre ile faaliyet gösterdi. 8-15 Mart tarihleri aras›nda ‹stanbul bayiimiz Bölge Mühendislik ile beraber yürütülen çal›flmada baflta Bafl›büyük Toki Evleri, Sultanbeyli ve Ünalan Mahallesi bölgelerinde etkili çal›flmalar gerçeklefltirildi. Tüketiciler taraf›ndan olumlu geri dönüfller almay› baflaran infomobil çal›flmas›nda gelen talepler bu hizmetin devam›n›n gelmesi yönünde. 01-18 Mart tarihlerinde ‹skendurun bayimiz Özbozdo¤anlar Is›tma Sistemleri ile infomobil çal›flmalar› kapsam›nda birçok noktada tüketici ile bulufluldu.

infomobile events carried out around Turkey from Adana to ‹zmit, to Diyarbak›r and to ‹skenderun will be continued. Organized by the Infomobile Supervisor Ersin Atakul since the first time in January, the infomobile project was carried out during February and March. Many successful results were achieved during the infomobile events ever since. • More than 200 sales were conducted with Adana An›l Natural Gas in residences of 500 apartments. • Efficient projects were carried out in and around Gebze with our dealer Çelebi Engineering and ‹zmit gas distribution company ‹zgaz. • A project of 12 days were carried out with our Antalya

natural gas access in our fourth infomobile car. • In the project conducted between 8-15 March together with our ‹stanbul dealer Bölge Engineering, efficient results have been gained in the regions Bafl›büyük Housing Estates, Sultanbeyli and Ünalan quartiers. The demands for this successful infomobile project which gained positive customer feedback indicates that the project should be continued. • Between 1-18 March, we came together with our customers multiple times within the scope of the infomobile projects realized with our ‹skenderun dealer Özbozdo¤anlar Heating Systems.

G

G

G

G

G

G

We are all over Turkey with Infomobile events! 48 SANT‹GRAT


048_049_infomobil_shop

4/11/12

7:28 PM

Page 3

Daikin Shop’lar h›z kesmiyor!

Daikin Shops never lose speed!

fiubat ve Mart ay›nda Kartal, Ba¤dat Caddesi, Bostanc› ve Fatih’te aç›lan 4 yeni Daikin Shop, gerek tasar›m› gerekse genifl ürün seçenekleriyle rakiplerine karfl› ne kadar iddial› oldu¤unu gösterdi. Önümüzdeki aylarda da yeni Daikin Shop’lar ayn› h›zla aç›lmaya devam edecek.

Four new Daikin shops which were opened in Kartal, Ba¤dat Street, Bostanc› and Fatih in February and March are distinguished from their com-

petitors with their designs and wide product ranges. New Daikin Shops will be following in the coming months without slowing down.

Daikin Shops never lose speed!

Bostanc›

Küçükyal›

6 fiubat Kartal Yukar› Mah.Cumhuriyet cad.No:1/7 KARTAL 15 fiubat Ba¤dat Caddesi Ba¤dat Caddesi Billur Apt.No:200/3 Selamiçeflme - KADIKÖY 27 fiubat Bostanc› fiemsettin Günaltay Cad.No:21 Bostanc› - KADIKÖY 5 Mart Fatih Macar Kardefller Cad.No:8/A FAT‹H

Kartal

6 February Kartal Yukar› Mah. Cumhuriyet St. No:1/7 KARTAL 15 February Ba¤dat Street Ba¤dat St. Billur Apt. No:200/3 Selamiçeflme - KADIKÖY 27 February Bostanc› fiemsettin Günaltay St. No:21 Bostanc› - KADIKÖY 5 March Fatih Fatih

Ba¤dat Caddesi

Macar Kardefller St. No:8/A FAT‹H SANT‹GRAT 49


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 2

Yaflam›n sanata dönüfltü¤ü yer

Toskana ‹N‹fiL‹ YOKUfiLU TEPELER‹N YAMAÇLARINI BEZEYEN BA⁄LAR, ZEYT‹NL‹KLER, GÜNEBAKAN TARLALARI, SEBZE VE MEYVE BAHÇELER‹, TAfi YAPILAR, SERV‹ A⁄AÇLARI ARASINDA UZANAN YILANKAV‹ YOLLAR, ZAMANDA ASILI KALMIfi KÖYLER, KASABALAR… ‹fiTE TOSKANA!…

Yaz› / By SEYRA FARALYALI ERDALO⁄LU

Bir film izlersiniz; hikayesinden öte, filmin geçti¤i mekana tak›l›p kal›rs›n›z. Juliette Binoche’un baflrolünde oynad›¤›, ‹ranl› yönetmen Abbas Kiarostami’nin Copie Conforme (Asl› Gibidir) filminde bana oldu¤u gibi… Eminim Under The Tuscan Sun (Toskana Günefli Alt›nda) filmini izleyen birçok kiflinin bafl›na da ayn› fley gelmifltir. Bu filmlerin ortak noktas›, çekildikleri yer, yani Toskana. Kim bilir Toskana’da geçen, izleme f›rsat› bulamad›¤›m daha ne filmler vard›r ama hay›flanm›yorum; ne de olsa, Toskana havas›n› soluyan flansl›lardan›m. ‹talya’ya yap›lan kültür gezilerinin bir numaral› güzergah› olan Toskana, ülkenin ortas›nda konumlanm›fl. Floransa, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno gibi her biri apayr› de¤erlere sahip kentler Toskana bölgesi içinde yer al›yor. Bölgenin idari merkezi, ayn› zamanda en büyük ve en kalabal›k kenti olan Floransa. Rönesans’›n baflkenti, aç›k hava müzesi Floransa bafll› bafl›na bir güzergah ama yaln›zca bu kenti görmek Toskana’y› anlamaya yetmez. Yani, devasa kubbesiyle Duomo Katedrali’ni görüp Palazzo Pitti’yi ve Uffizi’yi ziyaret ederek, Ponte Vecchio’dan geçerek Toskana’ya da gitmifl say›lmazs›n›z. Oras› Floransa’d›r ve baflka bir yaz›n›n konusudur. Öyleyse, Toskana neresi? Göz alabildi¤ine uzanan ba¤lar, zeytinlikler, günefle selam duran ayçiçekleri, servi a¤açlar›, gelincik tarlalar›, genifl avlulu çiftlik evleri, tepelerden vadileri gözleyen ma¤rur kaleler, zamanda as›l› kalm›fl köyler, kasabalar, leziz fla-

50 SANT‹GRAT

You watch a movie; you are struck with the scene where the film is shot rather than the story. Just like the Copie Conforme by the Persian director Abbas Kiarostami starring Juliette Binoche… The same thing surely did happen to the audience of Under the Tuscan Sun. What these films have

in common is the place where they were shot, Tuscany. God knows how many films I have missed which take place in Tuscany, yet I do not mind, for I am one of the fortunate who has breathed the Tuscan air… The most popular itinerary of Italian culture tours, Tuscany is situated in the middle of


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 3

Where life becomes art

Tuscany VINEYARDS SURROUNDING THE FEET OF SLOPY HILLS, OLIVE TREES, FIELDS OF SUNFLOWERS, VEGETABLE AND FRUIT ORCHARDS, STONE BUILDINGS, WINDING ROADS STRETCHING AMONG THE CYPREAS TREES, VILLAGES AND TOWNS FROZEN IN TIME… WELCOME TO TUSCANY! SANT‹GRAT 51


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 4

raplar, peynirler, zeytinya¤l› yemekler, c›v›l c›v›l pazarlar, katedralli meydanlar… ‹flte, özetle buras› Toskana. Bir mekandan öte, bir yaflam biçimi… Toskana’y› ziyaret etmek için sebep çok. Kimileri Toskana Mutfa¤›’n›n s›rlar›n› ö¤renmeye geliyor buraya, kimileri flaraplar›n› tatmaya, kimileri ‹talyanca ö¤renmeye, kimileri görkemli katedralleri, muhteflem freskleri, resimleri, heykelleri görmeye, kimileri antik bir meydandaki antik bir kafede oturup zamandan s›yr›lmaya... Gelin biz Pisa’dan bafllayal›m Toskana’y› yaflamaya. Rönesans döneminin ünlü bilim adam› Galileo’nun do¤up büyüdü¤ü kent olan Pisa’n›n Piazza del Duomo bölgesi, 1987 y›l›nda UNESCO Dünya Miraslar› Listesi’ne al›nd›. 12’nci yüzy›ldan 15’nci yüzy›la kadar ‹talya yar›madas›n›n en güçlü deniz cumhuriyetlerinden 52 SANT‹GRAT

the land. Many individually precious cities like Florence, Siena, Arezzo, Pisa and Livorno are within the Tuscan region. The regional capital Florence is also the biggest and the most populated. As the birthplace of Renaissance and an outdoor museum, Florence is a destination of her own, but limiting the visit to Florence would not be enough to get to know Tuscany. That is to say, admiring the Duomo in all her splendor, visiting Palazzo Pitti and the Uffizi, or passing through Ponte Vecchio does not mean you have seen Tuscany. This is Florence, and the subject of another article. So, where is Tuscany? Vineyards and olive trees extending as far as the eye can see, sunflowers saluting the sun, cypreas trees, poppy fields, cottages with vast

courtyards, proud castles overlooking the valleys from the hilltops, villages and towns frozen in time, sumptuous wines, cheese, olive oil dishes, vibrant market places, squares with their cathedrals… Here is a brief summary of Tuscany. A way of life rather than a region… There are a number of reasons to visit Tuscany. Some come here to witness the secrets of Tuscan cooking, some to taste her wines, some to learn Italian, others to admire glorious cathedrals, magnificient frescoes, paintings, sculptures, or to escape time sitting at an ancient café at an ancient piazza… Let’s start experiencing Tuscany from Pisa. The birthplace of the famous Renaissance scientist Galileo, Piazza del Duomo of Pisa has been included in the UNESCO World Heritage List in 1987. The Tower of Pisa is naturally the primary attraction in the city, which used to be a most powerful naval republic of the Italian peninsula from the 12th century to the 15th. The Duomo of Pisa, Piazza dei Cavalieri and Palazzo della Carovana here are other places to visit. Livorno, which used to be a coastal town of Pisa, is located by the Tyrrhenian Sea. This is the coastline of Tuscany. In Livorno, there is a district named the Venetian Quartier, which is intertwined with channels. The Livorno Cathedral, the old and the new castle, Piazza della


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 5


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 6

Repubblica, Montenero are the places of attraction. You will begin to experience Tuscany genuinely as you move from Livorno into the Medieval town of San Gimignano. The vineyards surrounding the skirts of hills and the roads winding among the olive trees reach to lovely villages and towns. A town of Siena, San Gimignano is a medieval town situated on the top of a hill, perfectly preserved by city walls. The town is so well protected that 14 of the 12nd and 13rd century towers are still standing today. biri olan kentte görülecek en önemli eser, tabii ki Pisa Kulesi. Pisa Katedrali, Piazza dei Cavalieri (fiövalyeler Meydan›) ve burada yer alan Palazzo della Carovana (Carovana Saray›) da gezilip görülecek yerlerden birkaç›. Bir zamanlar Pisa’n›n sahil kasabas› olan Livorno, Tiren Denizi k›y›s›nda yer al›yor. Buras› Toskana’n›n denizle buluflan kesimi. Livorno’da Venedik Mahallesi ad›n› tafl›yan kanallarla birbirine ba¤lanan bir semt de var. Livorno Katedrali, eski ve yeni kale, Piazza della Repubblica, Montenero kentte görülebilecek yerler. Toskana’y› gerçek anlamda, Livorno’dan büyüleyici Ortaça¤ kasabas› San Gimignano’ya do¤ru yola ç›kt›¤›n›zda yaflamaya bafllayacaks›n›z. S›ra tepelerin yamaçlar›ndaki ba¤lar ve zeytinlikler aras›nda y›lan gibi k›vr›mlanan yollar›n her biri ayr› bir güzellik vaat eden köylere, kasabalara ulafl›yor. Siena’ya ba¤l› San Gimignano, bir tepe üzerinde yer alan, etraf› surlarla çevrili, çok iyi korunmufl olan bir Ortaça¤ kasabas›. Kasaba öyle iyi korunmufl ki, 12 ve 13’üncü yüzy›llarda yap›lm›fl olan kulelerden 14 tanesi günümüze ulaflabilmifl. 14’üncü yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki görünümünü koruyan San Gimignano da UNESCO Dünya Miraslar› Listesi’nde yer al›yor. Kasabay› bafltan sona yürüyerek gezmek, Palazzo del Popolo kulesinden Toskana manzaras›n› izlemek, ‹flkence Müzesi’ni ziyaret etmek yap›labileceklerin bafl›nda geliyor. Floransa ve Pisa kadar turistik olan Siena da Toskana’n›n mücevherlerinden biri. Kentin Ortaça¤’dan beri bozulmadan korunmufl ve yine UNESCO taraf›ndan Dünya Kültür Miras› Listesi’ne al›nm›fl tarihi flehir merkezini ve at yar›fl› Palio ile ünlü Campo Meydan›’n› mutlaka gezmelisiniz. Güneye do¤ru yeniden yola koyuluyoruz. Üzüm ba¤lar›n›n aras›ndan k›vr›la k›vr›la ilerleyip Montalcino’ya var›yoruz. Tepeye kurulmufl bu 54 SANT‹GRAT

Preserving her 14th century outlook, San Gimignano is also among the UNESCO World Heritage List. Wandering across the town, admiring the Tuscan panorama from the tower of Palazzo del Popolo, visiting the Museum of Torture are some of the must-do’s. As popular as Florence and Pisa, Siena is a Tuscan gem. You should visit the totally preserved Medieval city center, which is also included among the UNESCO World Heritage List, and Piazza del Campo, which is famous for the Palio races. We head

TOSKANA YEMEKLER‹... Taze sebze, baklagiller, peynir ve zeytinya¤› Toskana Mutfa¤›’n›n temel malzemelerini oluflturuyor. Piflirme yöntemleri de malzemeleri kadar sade olan mutfakta en çok kullan›lan sebzeler mantar, havuç, lahana, karnabahar, so¤an, sar›msak ve taze fasulye. Geleneksel yemeklerden biri olan Ribollita (tekrar kaynat›lm›fl anlam›na gelir), ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, kalan yemeklerin de¤erlendirilmesi fikriyle ortaya ç›km›fl. Ana malzemesi bayat ekmek, kuru fasulye, so¤an ve çeflitli sebzelerdir ve çorba fleklinde haz›rlan›yor. Bölgenin etleri de oldukça lezzetli.


050_055_toskana

4/11/12

5:53 PM

Page 7

TUSCAN CUISINE... Fresh vegetables, legumes, cheese and olive oil are the main ingredients of Tuscan kitchen. Cooking methods are as simple as the ingredients, which frequently include mushrooms, carrot, cabbage, cauliflower, onion, garlic and green beans. The traditional Ribollita (meaning boiled over and over) is based on the idea of using the left overs. The main ingredients include dry bread, beans, onions and various vegetables cooked into a soup. The local meat is also delicious.

Ortaça¤ kasabas›nda, tarihi Banfi Kalesi’ni gezebilirsiniz. Buradan Pienza’ya hareket ediyoruz. Yine mükemmel korunmufl ve zaman›nda harika bir flekilde planlanm›fl bir Ortaça¤ kasabas›. Pecorino peyniri ve pazar› ile meflhur. Dilerseniz al›flverifl yapabilirsiniz. Yolculu¤umuz sona yaklafl›yor. Pienza’dan, Toskana manzaras›n› özümseyip k›rm›z› çamurdan yap›lm›fl kaplar›yla ünlü Arezzo’ya ulafl›yoruz. Meydanlar, katedraller, gotik yap›lar, kemerli sokaklar, saraylar, Roma amfitiyatrosu, müzeler ve sanat galerileriyle bir sanat kenti daha. Yaz›m›z›n bafl›nda, tek bafl›na Floransa’y› görmek Toskana’y› anlamaya yetmez dedik, ama Floransa’y› görmeden de Toskana’dan dönülmez elbet. Floransa’da yaln›zca bir gün geçirece¤inizi varsayarsak, görülmesi gereken bölge, 1982 y›l›nda UNESCO taraf›ndan korumaya al›nm›fl olan tarihi merkez olmal›. Bafll› bafl›na aç›k hava müzesi olan bu bölgede, ünlü Rönesans heykelt›rafllar›ndan birinin eseri önünde kahve molas› verebilir, Arno nehri k›y›s›nda yürüyerek kentin mimari özelliklerini keflfedebilirsiniz. Sadece bir gününüz oldu¤unu varsayarsak müzelere gitmek pek mümkün olmayabilir. Siz yine de, Galleria Dell’Arte’de Michelangelo’nun Davud’unu görmeyi listenize al›n. Santa Croce Meydan› ve Katedralini de öyle. Toskana’ya özel turlarla gidebilece¤iniz gibi, seyahatinizi kendiniz de programlayabilirsiniz. Bölgede havalimanlar› Floransa ve Pisa’da yer al›yor. Bir limandan gelip di¤erinden ayr›labilirsiniz. Konaklamak için seçenek çok. Floransa, Arezzo, Siena gibi kentlerin yan› s›ra bölgedeki kasabalarda ve otele ya da pansiyona dönüfltürülmüfl çiftliklerde de kalabilirsiniz.

again southwards. We pass through the vineyards and reach Montalcino. Founded on top of a hill, the Castle of Banfi is the place to visit in this Medieval town. We move on to Pienza, another perfectly preserved and wonderfully planned Medieval town, famous for her Pecorino cheese and her market, where you can shop. Our journey approaches its end. Embracing the Tuscan panorama in Pienza, we arrive in Arezzo, renowned for her terracotta pottery. Just another city of art with her piazzas, cathedrals, gothic buildings, vaulted lanes, palaces, Roman amphitheater, museums and art galleries… We started our words saying that visiting Florence would not be sufficient to understand Tuscany, but a visit to Tuscany would not be complete without visiting Florence. Considering you have only one day in

Florence, the historical center which has been under the protection of UNESCO since 1982 is the place to visit. In this genuine outdoor museum, you can take a coffee break by the opera of any Renaissance sculptures, or walk through Arno and discover the architectural marvels. With only a day to spend, you may not have time to visit a museum. But be sure to include a visit to Davide by Michelangelo in Galleria dell’Arte in your list, just like the Piazza and the Cathedral of Santa Croce. You can visit Tuscany with organized tours or organize your own visit. The regional airports are in Florence and Pisa. You may arrive in one and leave from the other. There are innumerable accomodation options. You can stay in the hotels or farmhouses serving as bed and breakfasts in Florence, Arezzo, Siena or other towns around the region.

SANT‹GRAT 55


056_061_akademii

4/11/12

5:57 PM

Page 2

Suyun Gözyafllar›... Yaz› / By . fiULE ERK‹N ‹nsan Kaynaklar› fiefi / Hr Supervisor Suyun Gözyafllar›… ‹lk duydu¤unuzda “Suyun gözyafl› m› olur?” diye düflünebilirsiniz. Biz de ilk duydu¤umuzda ayn› düflünceler içindeydik. Kocaeli Üniversitesi Ö¤r. Gör. Ayfer Özmen ile bir araya geldik ve “Suyun Gözyafllar›”n› bir de onun a¤z›ndan dinledik. Ayfer Han›m, suyun önemine, hayat›m›zdaki yerine karfl›l›k verilen de¤eri anlatt›kça zihnimizdeki su ‘a¤lad›’… Projeyle tan›flt›ktan sonra “Suyun Gözyafllar›” akmas›n diye bu projeye yüre¤ini koymufl olan Kocaeli Üniversitesi ö¤rencileri ve hocalar›na destek olmak istedik. ‹flin özünde, Daikin olarak bizim de bu projede bir katk›m›z olsun istedik ve ana sponsor olarak yerimizi ald›k. Daikin olarak çevre konusuna son derece duyarl› bir yaklafl›m içindeyiz. Ülkemiz su kaynaklar› her ne kadar zengin gibi görünse de; kötü kullan›m, iyi yönetilememe gibi çeflitli nedenlerden dolay› her geçen gün yok olmaya biraz daha yaklafl›yor. Hepimizin bir an önce bu konuda tutarl› ve duyarl› ad›mlar atmas›, tedbirler almas› gerekiyor. Bu proje, dünyan›n gündemini ilk s›ralardan meflgul eden bir konu olmas› için ayr›ca önem tafl›yor. Bu nedenle, “Suyun Gözyafllar›” projesinin detaylar›n›, projenin ortaya ç›k›fl›n› ve bugüne kadar yap›lanlar› siz okurlar›m›zla paylaflmak istiyoruz: PROJE N‹YE BAfiLATILDI? Tarih boyunca bütün savafllarda sald›r›lar, önce su kaynaklar›na yap›lm›fl. Yerleflimler su kaynaklar›n›n oldu¤u yerlere kurulmufl. Çünkü su, kelimenin tam anlam›yla ‘hayat kayna¤›’. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda suyun önemi anlafl›lm›fl ve su ile ilgili birimler

56 SANT‹GRAT

Tears of the water… You may ask yourself “Does the water have tears?” at the first instance. Thus we have thought. Then we came together with academic Ayfer Özmen from Kocaeli University and listened to “the Tears of Water” from her. As she talked about the importance of water in our

lives, the water in our mind “cried”… Hearing about the project, we wanted to give support to the students and academics of Kocaeli University who have put their hearts into this project, to prevent the tears of the water. On behalf of Daikin, we wanted to contribute in the project and became the main sponsor. Daikin adopts an extremely sensitive approach when it comes to environment. Although our water resources seem to be rich, they approach extinction more with every single day due to a number of causes including insensitive use or bad management. We all need to take consistent and sensitive steps, and take precautions. The project is additionally important for concerning an issue of number one importance in the global scale. That is why we would like to share the project details, the initiation and all that has been done until present. WHY DID THE PROJECT BEGIN? All through the history, the very first attacks have been made to water resources in


056_061_akademii

4/17/12

11:17 AM

Page 3

kurulmufl. Halen ifllevsel olarak aktif gözüken bu birimler çeflitli nedenlerle üzerlerine düflen görevi yeterince yerine getirememifl. Su ile ilgili birim ve kurumlar aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanamamas› nedeniyle, projenin bir sosyal sorumluluk çerçevesinde ele al›nmas› ihtiyac› do¤mufl. Dünya su kaynaklar› s›n›rs›z gibi görünüyorsa da, bilim adamlar›n›n kurakl›kla ilgili uyar›lar›na sessiz kalmak olumsuz sonuçlar yaratabilir. Baz› ülkeler uyar›lara sessiz kalamam›fl ve gerekli tedbirleri alm›fllar. Çölleflme haritalar›n›n dikkate al›nacak derecede tehlike sinyalleri verdi¤ini görmek mümkün. Bunun gibi birçok bilimsel veri, dünyan›n dolay›s›yla da ülkemizin bir tehlikenin efli¤inde oldu¤unu gösteriyor. Bizim de bütün bunlar› esas alarak hareket etmemiz çok önemli bir ad›m olacakt›r. Bir ülke için kifli bafl›na düflen su miktar› 1000 metreküpten az ise bu ülke kurakl›kla karfl› karfl›ya demektir. 2000-8000 metreküp aras›nda ise kendine yeterli; 8000 metreküp ve üstü ise su zengini olarak kabul ediliyor. Uluslararas› kabul gören bu standartlara göre Kanada ve Zelanda su zengini ülkelerdir. Türkiye’de ortalama olarak bak›ld›¤›nda kifli bafl›na düflen 500-600 metreküp oldu¤u görülüyor. Dolay›s›yla Türkiye su fakiri bir ülkedir diyebiliriz. Oysa biz y›llard›r aksini biliriz. “Yurdun her tarafta gürül gürül akan sular›m›z var” diyerek kendimizi su zengini ilan ederiz. Ama görüldü¤ü gibi gerçek baflka türlü. Bu nedenle su kaynaklar›n›n korunumu ve tasarruflu kullan›m› bizi çözüme götürecek öncelikli ad›mlard›r. Su yönetim politikalar› belirlenip, ifllevsel hale getirilmesi çok kapsaml› ve devlet eliyle yap›lmas› gereken bir çal›flmad›r. Tasarruf ise bilinçlenme ile do¤ru orant›l› bir de¤iflimdir. Toplumun her kesiminde uzun vadeli kal›c› etkilerin yarat›labilmesi gerekir. Bu amaçla özellikle ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara su bilincinin ka-

every war. Settlements have been founded by water resources. For water is literally ‘the source of life’. In the early years of the Republic, the importance of water was understood and units regarding water have been established. These units, despite seeming functionally active, failed to proceed their missions due to a various reasons. As the coordination among these units and corporations of water failed, the project had to be taken care of as a matter of social responsibility. Even though the world’s water resources seem infinite, remaining silent upon scientists’ warnings might lead to negative results. Some nations did not, and have taken necessary precautions. The desertification maps give significant alarm. Many similar scientific data indicate

that the earth, and thus our nation, are on the verge of danger. So it would be an important step acting upon that knowledge. When the amount of water per capita is less than 1000 cubic meters, it means that there is the danger of draught. Amounts from 2000 to 8000 cubic meters indicate self-sufficiency, and over 8000 cubic meters indicate a wealth of water. According to these internationally acclaimed standards, Canada and Zealand are countries rich of water. In Turkey, the amount of water is approximately 500-600 cubic meters per capita. Therefore, it is a water-poor land, although we have learned otherwise. We imagine ourselves water-rich, thinking “We have burbling water all around the land.” The reality is otherwise. That is why the prevention and saving of water resources are the

Tears of the water. SANT‹GRAT 57


056_061_akademii

4/11/12

5:57 PM

Page 4

zand›r›lmas› büyük önem tafl›yor. Bu da Kocaeli Üniversitesi taraf›ndan tasarlanan proje çal›flmas›n›n temelini oluflturuyor. PROJEN‹N ‹LK HEDEF‹ ÇOCUKLAR Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.‹.U.M.Y.O. (Ömer ‹smet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu) Ö¤renci Kulüpleri Birli¤i, suyu kullanma ve koruma politikalar›n› desteklemek amac›yla, bilinçlendirme çal›flmalar› yapmak üzere projeyi bafllatt›. Bu bilinçlenmenin uzun vadeli kal›c› etkiler yarat›labilmesi için toplumun her kesimine, özellikle ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara kazand›r›lmas›n›n önemi tart›fl›lmaz. Bu nedenle ö¤rencilere su e¤itiminin kendi okullar›nda görsel videolar arac›l›¤› ile verilmesi, lise ve üniversite ö¤rencileri taraf›ndan su konulu etkinliklerin süreklili¤inin sa¤lanmas› hedeflerin bafl›nda geliyor. Bu projeyle pilot okullarda, mümkün oldu¤unca çok ilkö¤retim ö¤rencisini bilinçlendirme hedeflendi. Proje’de: G Ülkemiz ve dünya için stratejik önemi olan suyun anlat›lmas›, G Üniversite ve lise ö¤rencilerinin, ilkö¤retim ö¤rencilerine örnek olmalar›, G Türkiye’de ilk defa bir üniversite kampüsünün ö¤rencilerinin e¤itimde destek çal›flan olarak adland›r›lmas›, G Konusunda uzman olmayan kiflilerin gönüllü olarak projeye kat›lmalar› sa¤lanarak do¤al sivil toplum düflüncesinin yayg›nlaflt›r›lmas›, G Su Gönüllüleri Platformu (sanal) kurulmas› ve her kesime ulaflt›r›lmas›, 58 SANT‹GRAT

primary steps that lead to solution. Determination of water policies and rendering them functional requires a very comprehensive governmental effort. Saving, on the other hand, goes parallel to awareness. Long term and permanent results have to be obtained in every social segment. In this respect, water consciousness needs to be raised among especially the primary school students; which is the basis of the Kocaeli University project. THE FIRST TARGET IS THE CHILDREN The project has been initiated by Kocaeli Üniversitesi Hereke (Ömer ‹smet Uzunyol) Vocational School Student Clubs Union in order to support water usage and prevention policies and to raise awareness. To obtain long term permanent results, this awareness needs to reach every social segment, particularly the primary

school students. In this respect, educating students via videos in their schools, and maintaining the continuity of water themed facilities among high school and college students are the primary targets. The project aims educating as many primary school students as possible in the pilot schools. The project aims: G To explain the strategic importance of water for our nation and the earth, G To train college and high school students as role models for those in primary school, G To call the students of a college as the supporting employee of education for the first time in Turkey, G To promote an ad-hoc notion of nongovernmental society by encouraging non-experts to participate the project as volunteers, G To found a virtual Water Volunteers Platform of unlimited access. G To prove the notion


056_061_akademii

G

4/11/12

5:57 PM

Page 5

“Bilinçlendirme ilkö¤retimde bafllar” mant›¤›n›n isabetli bir proje ile kan›tlanmas›; projeden e¤itim alanlar›n daha sonra projeye destek gönüllü olarak aram›zda görülmesi.

BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI? Projeye start verilen 2008 y›l›ndan bugüne kadar 54 bin ilkö¤retim ö¤rencisine ulafl›ld›. ‹lkö¤retim ö¤rencileri aras›nda su temas›na yönelik ödüllü fliir ve kompozisyon yar›flmalar› düzenlendi. E¤itim almadan önceki su faturas› ile e¤itim ald›ktan sonraki su faturalar›na bak›ld›. Oluflan bilinç ile azalan su faturas› tutarlar› için de projeyi destekleyen anneler düzenlenen bir organizasyon ile ödüllendirildi. Türkiye’de ilk defa üniversiteleraras› sosyal sorumluluk proje iflbirli¤i sa¤land›. ‹stanbul Teknik Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi ö¤rencileri de projeyi destekledi. 350 üniversite ö¤rencisi bu projede aktif olarak çal›flt› ve onlar da ‘suyun önemini’ anlatt. fi‹MD‹ HEDEF 100 B‹N ‹LKÖ⁄RET‹M Ö⁄RENC‹S‹NE ULAfiMAK! Dergimizin her say›nda projenin gidiflat›yla ilgili olarak okuyucular›m›z› bilgilendirmeye devam edece¤iz. E¤er, projeyle ilgili daha detayl› bilgi edinmek ve destek olmak isterseniz www.suyungozyaslari.tk sayfas›n› ziyaret edebilirsiniz. Bu vesileyle böyle güzel bir iflte destekçi olmam›z› sa¤layan Kocaeli Üniversitesi Ö¤r.Gör. Ayfer Özmen’e, Ö¤r.Gör. Safiye Kaya’ya, Ö¤r.Gör. Erdal Mete’ye, Ö¤r.Gör. Asiye Yüksel’e, Yrd. Doç. Dr. Arzu Yüce’ye ve aktif çal›flmalar› ile projeye gönül veren tüm üniversite ö¤rencilerine teflekkür ederiz…

“Awareness begins in primary school” through a successful project; to include the trainees as project volunteers later on. WHAT HAS BEEN DONE? Ever since the project’s initiation in 2008, 54 thousand primary school students have been reached. Poetry and essay competitions on the theme of water were held among primary school students. The water bills before and after the education have been compared. With an organization, project supporting moms were rewarded for the decreasing water bills. For the first time in Turkey, an inter-college social responsibility project cooperation has been achieved. The project was also supported by the

students of ‹stanbul Technical University and Pamukkale University. 350 college students have actively taken part in the project and told the ‘importance of water’… THE NEXT TARGET IS TO REACH 100 THOUSAND PRIMARY SCHOOL STUDENTS! We are going to keep informing our readers about the process in every issue. In case you would like to get detailed information org ive support, please visit www.suyungozyaslari.tk. Hereby we would like to thank Kocaeli University professors Ayfer Özmen, Safiye Kaya, Erdal Mete, Asiye Yüksel, Ass. Prof. Arzu Yüce and all volunteering college students who have taken active part for letting us support such a meaningful project. SANT‹GRAT 59


056_061_akademii

4/11/12

5:58 PM

Page 6

Bir 8 Mart daha geçti! Dergimizin takipçileri Daikin klasiklerinden biri haline gelen Dünya Kad›nlar Günü kutlamalar›m›z› biliyor. Bu y›l da gelenek bozulmad› ve flirketimizdeki emekçi kad›n çal›flanlar›m›z› unutmad›k. Bu kez, her y›l oldu¤u gibi k›rm›z› karanfillerimizin yan›nda bir de hediyemiz oldu. Günümüzden 4 bin y›l önce Ortado¤u ve ‹talya’n›n kuzey kesimlerinde yanarda¤ lavlar›n›n parlak art›klar›n›n cilalanmas›yla, görüntüyü aksettiren ilk aynalar yap›ld›. Gümüflleme yöntemiyle ayna elde etme tekni¤i ise 14’üncü yüzy›la tarihleniyor. O tarihten beri de kad›nlar›n vazgeçilmez aksesuar› oldu. Günümüzde kullan›lan aynalar›n temelini ise 1835 y›l›nda Alman kimyager Justus von Liebig taraf›ndan bulunan teknik oluflturuyor. Gümüfl nitrat, özel bir yöntemle cama tatbik edildi¤inde içindeki gümüfl cama yap›fl›yor. Böylece son derece net bir görüntü veren ayna elde ediliyor. ‹flte, bu cam parças› ‘ayna’ ile Dünyü Kad›nlar Günü’nü kutlamak istedik. Böylesine k›ymetli ve günlük hayat›m›z›n ayr›lmaz bir parças› olan ayna, hediye etti¤imiz tüm kad›n çal›flanlar›m›z taraf›ndan büyük be¤eni ile karfl›land›. Ayr›ca hem çiçeklerin üzerinde hem de facebook sayfam›zda yer alan kad›n dayan›flmas›n›n vurguland›¤› kutlama kart› ilgi çekti.

Our readers are aware of our World Women’s Day celebrations, which have become a Daikin tradition. The tradition continued also this year and we did not forget our women employees. This year, we had a present to accompany our traditional red clovers. Four thousand years ago, the very first mirrors have been made by polishing the shiny lava remnants in the Middle East and North Italy. The mirror making method called silvering dates back to the 14th century. Ever since that day, mirrors have become the indispensable accessory of women. Present mirrors,

on the other hand, are based on the technique invented in 1835 by the German chemist Justus von Liebig. Through this special technique, silver nitrate is applied on glass, resulting in the silver to stick on it. Hereby, a mirror with optimum reflection is obtained. Hence, we wished to celebrate the World Women’s Day with this piece of glass called ‘mirror’. This valuable and indispensable part of our daily lives was appraised by all our lady employees. In addition, our celebration card adorned with flowers and the solidarity of women in our facebook page gained great attention.

Another March 8th went by!

60 SANT‹GRAT


056_061_akademii

4/11/12

5:58 PM

Page 7

“Özgürlü¤e giden yol”

Daikin atöyle fleflerimizden Yüksel Yaz›c›, Türkiye’de fazla bilinmeyen bir spor dal›yla u¤rafl›yor: Capoeira Brezilya’da yaflayan Afrika as›ll› kölelerin kendilerini savunmak için gizlice gelifltirdikleri bu sald›r› kökenli spor, bugün Brezilya baflta olmak üzere dünyan›n 48 ülkesinde resmi olarak yap›l›yor. Estetik görünümü ve kat› formlara sahip olmay›fl› capoeira’y› di¤er savunma sanatlar›ndan ay›r›yor. Afrikal› kölelerin efendileri, onlar›n baflkald›rmas›n› önlemek için silah ve dövüfl sanatlar›n› ö¤renmelerini yasaklam›flt›. Köleler de müzik ve dansla süsleyerek gizlice gelifltirdikleri dövüfl tekni¤iyle bu yasa¤› delmifllerdi. Yani, Brezilya’daki köleler için Capoeira, ‘özgürlü¤e giden yol’ olarak kabul görmüfltü. Yüksel Yaz›c›, bu sporu k›z› Elif Ya¤mur Yaz›c› ile birlikte yap›yor. Müzik ve dövüfl sanat›n›n harmanland›¤› hareketlerin akrobatik ve özgür oluflu; karate, kungfu gibi sporlardaki gibi s›n›rl› hareketlerin olmamas› nedeniyle bu sporu seçti¤ini söyleyen Yüksel Yaz›c›, bu sporu k›z›yla yapma nedenini ise flöyle aç›kl›yor: “‹fl tempomuz nedeniyle çocuklar›m›z› takip etmekte ve onlarla diyalog kurmakta zorlan›yoruz. Capoeira sayesinde hem babak›z zaman geçiriyoruz hem de spor yap›yoruz. Arkadafl gibi hayata dair beklentilerimizi umutlar›m›z› paylafl›yor ve tart›fl›yoruz. Tabii bu arada arkadafl çevresini tan›yor ve bir baba olarak onun güvende ve mutlu olup olmad›¤›n› gözlemliyorum. Spor yap›yor olmak bize sa¤l›k ve zindelik kazand›r›yor. Ayr›ca k›z›m sosyal hayat›nda daha aktif ve daha özgüvenli oluyor. ” Baba-k›z, Spor Afi Capoeira E¤itmeni Professör Santo Taner Tokgöz'den ders al›yorlar.

Daikin workmaster Yüksel Yaz›c› practices an ratheruncommon sport in Turkey: capoeira. Developed privily by Brasilian slaves of African decent for self-defense, this offensive sport is officially practiced in 48 nations with Brasil being in the first place. Capoeira is distinguished from other defensive sports by its esthetics and the lack of firm moves. Masters of the African slaves forbade them to be trained in guns and martial arts in order to prevent them from rebellion. Meanwhile the slaves brought the bans by secretly developing this martial technique adorned by music and dance. In other words, capoeira was regarded as "the road to freedom" among Brasilian slaves. Yüksel Yaz›c› practices this sport with his daughter Elif Ya¤mur Yaz›c›. Professing that he has chosen this sport for its acrobatic and free

“The road to freedom”

moves combining music and martial arts contrary to the limited moves of karate or kung fu, Yüksel Yaz›c› describes his reasons for practicing it with his daughter: "Due to our busy work tempo, we have troubles in keeping track of our children and to establish a dialogue with them. Thanks to capoeira, we are enjoying a father-and-daughter time and engage in sports. We share and discuss our expectations and hopes about life. In the meantime, I am getting to know her entourage and observe how safe and happy she is as a father. Practicing sports brings us health and fitness. Besides, my daughter becomes more active and self-confident in her social life." The father and daughter are trained by the Spor Inc. Capoeira Trainer Professor Santo Taner Tokgöz.

SANT‹GRAT 61


062_063_adana_celebi

4/11/12

6:00 PM

Page 2

Adana IHS Do¤algaz Fuar›’nda Daikin rüzgâr›! Daikin Is›tma ve So¤utma Sistemleri, 16-19 fiubat tarihleri aras›nda Adana’da düzenlenen IHS fuar›na kat›ld›. Airfel ve Daikin ürünlerinden oluflan genifl bir ürün gam›n›n tan›t›ld›¤› standa ilgi yo¤undu. 16-19 fiubat tarihlerinde yaklafl›k 5 bin kiflinin ziyaret etti¤i fuar›n en dikkat çekici stand› olarak öne ç›kmay› baflaran Daikin, fuara kat›l›m gösteren rakip flirketler içerisinde en fazla ziyaret edilen standlardan biri oldu. Adana bayilerimizden An›l Do¤algaz, infomobil ile fuara kat›larak, destekte bulundu. Ürünlerimiz hakk›nda verilen bilgilerden ve tan›t›mlardan sonra gelen yüksek orandaki siparifl talepleri ilgili bölge bayilerine yönlendirildi. 2012 y›l›nda Daikin olarak kat›ld›¤›m›z ilk fuar olan IHS’de, flirketimiz Airfel ile birlikte etkinli¤ini çok daha fazla artt›rd›¤›n› kan›tlad›.

Daikin Air Conditioning Systems was at IHS Adana Fair on 16-19 February. The interest in the stand promoting a wide range of Airfel and Daikin products was huge. Shining out as the most attractive stand of the Expo, which was visited by circa 5 thousand between 16-19 February, Daikin was among the most visited stands with respect to its

competing companies in the fair. One of our Adana dealers, An›l Natural Gas gave support by taking part at the fair with infomobile. Following the information and demos presented about our products, the huge number of orders were directed to regional dealers. At IHS, the first fair of 2012, Daikin proved to have grown bigger with Airfel.

Daikin blast in IHS Adana Natural Gas Fair! 62 SANT‹GRAT


062_063_adana_celebi

4/11/12

6:00 PM

Page 3

Hendek fabrikas›na ziyaret! Visit to the Hendek factory! Gebze’deki Çelebi Mühendislik firmas› çal›flanlar› ve firmayla iflbirli¤i içinde olan Airfel bayilerimiz 6 fiubat 2012 tarihinde Hendek fabrikam›z› ziyaret etmek için yola ç›kt›. Tesislerimizi incelemek ve üretim sürecini yerinde görmek için düzenlenen gezinin program› ö¤le yeme¤iyle bafllad›. Saat 12.00’de bölgenin en güzel mekanlar›ndan biri olan Hendek Kupa Restaurant’ta bir araya gelen ekip, hem güzel bir ö¤len yeme¤i yedi, hem de birbirlerini daha iyi tan›ma imkan› buldu. Saat 13.00’de ise fabrika turu bafllad›. Amaçland›¤› gibi tesislerimizi yerinde inceleyen konuklar›m›z bu geziden son derece memnun ayr›larak Gebze’ye geri döndü.

The employees of Çelebi Engineering, Gebze and the Airfel dealers in cooperation visited our Hendek factory on 6 February 2012. The program of the expedition to study our

facilities and to witness the production process at its started with lunch. Meeting at noon at Hendek Kupa Restaurant, a most pleasant place in the region, the team enjoyed a lovely meal and had the chance of getting to know one other. At 1 pm, the factory visit started. Studying our facilities at their physical sites as planned, our guests returned to Gebze in total satisfaction.

Electro World ile Daikin ortak çal›flmas› “Dünyan›n 1 numaras›” slogan› ile kendini tan›tmay› amaçlayan Daikin, tüketiciyle buluflma noktalar›n› art›r›yor. Baflta ‹stanbul olmak üzere; Ankara, Bursa, Denizli ve Konya’daki toplam 15 Electro World ma¤azas›nda Daikin dönüflümleri tamamland›. Viaport Pendik, Astoria, Bostanc›, Kartal, Torium, GOP, Konya, 365, Capacity, Bursa, Gordion, Ankamall ve Antaolium’daki Electro World zincir marketlerindeki shop’larda art›k Daikin ürünleri sergileniyor.

Claiming to be “The World’s Number One”, Daikin increases its meeting points with customers. With Istanbul in the lead, Daikin conversions in totally 15 Electro World stores in Ankara, Bursa, Denizli and

Konya has been completed. Daikin products are now presented in the Electro World chain stores in Viaport Pendik, Astoria, Bostanc›, Kartal, Torium, GOP, Konya, 365, Capacity, Bursa, Gordion, Ankamall and Antaolium.

Electro World cooperates with Daikin

SANT‹GRAT 63


064_065_isvec

4/11/12

6:02 PM

Page 2

‹sviçre ve ‹talya gezilerimiz devam ediyor! Daikin Türkiye, bir süredir bayilerimizi ve ifl yapt›¤›m›z di¤er flirketleri ‹sviçre’deki Hoval ve ‹talya’daki McQuay fabrikalar›na götürerek, onlar›n üretimi yerinde görmelerini, müflteri iliflkilerinin daha güvenli bir noktaya gelmesini sa¤l›yor. Bu gezilerden biri de 6-10 Mart tarihleri aras›nda ‹sviçre Hoval ve ‹talya McQuay fabrikalar›na düzenlendi. 5 günlük teknik gezide Daikin Is›tma Sistemleri Bölüm Müdürü Ercan Uzundurugan ve Ankara Bölge Sat›fl Uzman› Fatih Diker, 13 kifliden oluflan gruba rehberlik etti. Gezi boyunca mekanik tesisatç›lar ve projecilerimiz fabrikalarda ürün ve sistemlerle ilgili olarak seminerlere kat›ld›lar, bilgilerini pekifltirdi. Gezinin ilk dura¤› olan ‹sviçre Hoval fabrikas›nda flirket ve ürünler hakk›nda e¤itime kat›lan grubumuzun merak etti¤i ürün, sistem ve teknik konulardaki her türlü soru cevapland›r›ld›. Girifl konuflmas›n› Hoval ‹hracat Müdürü Harald Verling’in yapt›¤› seminerde, ürünlerle ilgili bilgiyi de Daniel Heiss verdi. Teknolojik ürünlerin üretildi¤i fabrika gezisi esnas›nda test aflamas›nda bulunan yeni model ürünler de tan›t›ld›. Yo¤uflmal› kazan üretim hatt›n›n da tan›t›ld›¤› fabrika gezisinden sonra flehri gezen misafirlerimiz, Alpler’de güzel bir akflam yeme¤i yiyerek yorgun-

Daikin Turkey has been taking the dealers and other business partners to Hoval Switzerland and McQuay Italy factories, hereby enabling them to witness the production at its origin and taking customer relations to a more trustworthy level. One of these expeditions was realized between 6-10 March to Hoval Switzerland and McQuay Italy factories. Daikin Heating Systems Department Manager Ercan Uzundurugan and Ankara Regional Sales Specialist Fatih Diker guided a group of 13 during the five

luk att›. ‹sviçre’deki teknik gezinin ard›ndan ‹talya’n›n Cecchina bölgesinde bulunan McQuay fabrikas› gezildi. ‹lk etapta Milano Klima Santrali Sat›fl Müdürü Stephan Polo ve Sat›fl Destek Mühendisi Roberto Colacchi’nin flirket tan›t›m› ve ürün sunumlar›ndan sonra fabrika gezisi gerçeklefltirildi. Kendi kompresörünü üreten McQuay fabrikas›nda kompresör bölümü ilgiyle gezildi. Bütün bu e¤itim ve tan›t›mlardan sonra ekibimiz Roma’n›n tarihi yerlerini gezerek ziyaretlerini bitirdi. Misafirlerimiz, bu 5 günlük geziyle hem sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz cihazlar›n üretim merkezlerini ve Ar-Ge çal›flmalar›n› gördü; hem de yo¤un ifl temposundan biraz olsun uzaklaflma f›rsat› bulmufl oldu.

day long technical visit. Throughout the visit, our mechanic installers and designers attended seminars on products and systems, and reinforced their knowledge. At the Swiss Hoval factory, which was the first stop in the expedition, all queries on products, systems and technical matters addressed

by our group of trainees have been answered. Hoval Exports Manager Harald Verling held the opening speech of the seminar, whereas Daniel Heiss gave information on the products. On the hi-tech factory visit, new models in the test phase were introduced. Following the introduction of condensing boiler product line, the visit was continued with city sightseeing and ended by a nice dinner at the Alps. After the techical visit in Switzerland, the Italian McQuay factory in Cecchina was visited. Following the corporate and product introductions by Milano Air Conditioning Sales Manager Stephan Polo and Sales Support Engineer Roberto Colacchi in the first step, a factory visit took place. The compressor department gained great interest in the McQuay factory which produces its own compressor. After all the trainings and introductions, our team ended their visit by a visit to the historical sites of Rome. Thanks to this five day visit, our guests walked through the production facilities of the devices on sale and the R&D projects, and enjoyed some time off from the busy working routine.

Expeditions to Switzerland and Italy go on! 64 SANT‹GRAT


064_065_isvec

4/11/12

6:02 PM

Page 3

SANT‹GRAT 65


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 2


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 3

De¤erlerimizi tan›yal›m:

Türkiye’deki dünya miras› TÜRK‹YE’N‹N HER YIL M‹LYONLARCA TUR‹ST‹ ÇEKEN DO⁄AL VE KÜLTÜREL ZENG‹NL‹KLER‹N‹N KÜÇÜK B‹R KISMI UNESCO’NUN DÜNYA M‹RAS L‹STES‹NDE YER ALIYOR. ARALARINDA ‹SHAK PAfiA SARAYI, SÜMELA MANASTIRI, EFES ANT‹K KENT‹’N‹N DE BULUNDU⁄U 26 DE⁄ER‹M‹Z ‹SE L‹STEYE G‹RMEY‹ BEKL‹YOR. Yaz› / By. SEYRA FARALYALI ERDALO⁄LU

Coming to know our heritage:

The world heritage in Turkey A SMALL PORTION OF THE NATURAL AND HISTORICAL WEALTH OF TURKEY, WHICH DRAW MILLIONS OF TOURISTS ANNUALLY, ARE INCLUDED WITHIN THE WORLD HERITAGE LIST OF UNESCO, WHEREAS 26 MONUMENTS INCLUDING THE ISHAK PASHA PALACE, SUMELA MONASTERY AND THE ANCIENT CITY OF EPHESUS ARE WAITING TO ENTER THE LIST.


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 4

Do¤al ve kültürel zenginlikler aç›s›ndan flansl› bir ülkeyiz. Her ne kadar “Medeniyetler Befli¤i” sakinlerinin bu de¤erlere sahip ç›kma ve koruma konusunda zafiyeti olsa da… Neyse ki, UNESCO 1972 y›l›nda, dünya genelindeki do¤al ve kültürel miras›n korunmas› için, bizim de imzalad›¤›m›z bir sözleflmeyi hayata geçirdi de, bu konuda biraz harekete geçtik. Dünya Do¤al ve Kültürel Miras›n› Koruma Sözleflmesi’ni imzalayan ülkeler taraf›ndan seçilen 21 ülke temsilcisinin oluflturdu¤u Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen de¤erler aras›ndan Dünya Miras› Kriterleri’ne uygun olanlar› seçiyor ve Dünya Miras Fonu’nu kullanarak listeye al›nan de¤erle-

rin korunmas›n› sa¤l›yor. Bugün, Dünya Miras Listesi’nde 187 ülkeden 725’i kültürel, 183’ü do¤al ve 28’i karma olmak üzere 936 Dünya Miras› yer al›yor. Do¤al ve kültürel olarak toplam 47 de¤eriyle en fazla dünya miras›na sahip ülke ‹talya. Türkiye’nin ikisi karma toplam 10 kültürel miras› koruma alt›nda, 26’s› ise aday listesinde. Bunlar, ‹stanbul ve tarihi alanlar›, Nemrut Da¤›, Divr‹¤‹ Ulu Camii ve Darüflflifas›, Selimiye Camii ve Külliyesi, Kapadokya ve Göreme Milli Park›, Hattufla (Bo¤azköy), Xanthos Ant‹k Kent‹ (Letoon), Safranbolu, Troya Ant‹k Kent‹, Hierapolis olarak s›ralan›yor… Bunlardan birkaç›n› dergim‹z okurlar› ‹ç‹n derledik.

AYASOFYA / ST. SOPHIA

‹STANBUL VE TAR‹H‹ ALANLARI

‹STANBUL AND HER HISTORICAL SITES

MÖ 7’nci yüzy›lda kurulan ‹stanbul’un kuzeyde Haliç, do¤uda ‹stanbul Bo¤az› ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili k›sm› günümüzde “Tarihi Yar›mada” olarak an›l›yor. Roma, Bizans ve Osmanl› gibi büyük imparatorluklara baflkentlik yapan kent, görkemli geçmifliyle farkl› dinleri, kültürleri, topluluklar› ve bunlar›n ürünü olan yap›tlar› benzersiz bir co¤rafyada bir araya getiriyor. ‹flte bu özellikleri ‹stanbul ve tarihi alanlar›n›n 1985 y›l›nda UNESCO Dünya Miras Listesi’ne al›nmas›n› sa¤lam›fl. ‹stanbul’un Tarihi Alanlar›, Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölümde dahil edilmifl: Hipodrom, Ayasofya, Aya ‹rini, Küçük Ayasofya Camisi’ni içine alan Arkeolojik Park; Süleymaniye Koruma Alan›; Zeyrek Camii ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alan› ve Tarihi Surlar Koruma Alan›. Dünya Miras Listesi’nde yer alan varl›klar›n korunma durumunu izleyen Dünya Miras Komitesi, somut ad›mlar at›lmad›¤› takdirde ‹stanbul’un Tarihi Alanlar›’n›n “Tehlike Alt›ndaki Dünya Miras› Listesi”ne girebilece¤ini aç›klam›flt› ama komite yapt›¤› de¤erlendirmelerden sonra kenti bu listeye almad›.

Covering an area of 40 squarekilometers encircled by the In the city of Istanbul, which was founded in the 7th century BC, the region surrounded by the Golden Horn on the north, the Bosphorus on the east and the Marmara Sea on the west is called today as “the Historical Peninsula.” Thanks to her glorious past, the former capital of the great Roman, Byzantian and Ottoman empires combines several religions, cultures, societies and their masterpieces in a unique setting. These attributes have carried Istanbul and her historical sites to the UNESCO World Heritage List in 1985. Istanbul’s historical sites are included in the World Heritage List in four main categories: the Archeological Park including the Hippodrome, St Sophia, St Irene and the Little Haghia Sophia; the Süleymaniye Site; the Zeyrek Site consisting of the Zeyrek Mosque and environs; and the Site of the Historical City Walls. Monitoring the preservation of the World Heritage List members, the World Heritage Committee announced that unless necessary precautions were taken, the historical sites of Istanbul would be included in the “World Heritage Sites Under Risk”, but revised the decision after the examinations.

68 SANT‹GRAT


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 5

This is a lucky land in terms of natural and cultural wealth. Even though the habitants of this “Cradle of Civilizations” show some weakness in protecting and preserving these heritages… Fortunately, UNESCO has put this treaty (under which we have signed) into action to preserve the natural and cultural heritages worldwide, encouraging us to take some action. The World Heritage Committee, consisting of the 21 representents from the member countries which have signed the treaty on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, makes a selection among the nominated marvels in accordance with the World Heritage List criteria, thus encouraging the preservation of

the wonders at the expense of the World Heritage Fund. At present, there are 936 marvels out of 187 countries in the World Heritage List; 725 of which are cultural, 183 are natural and 28 are combined. The richest land with a total of 47 natural and cultural values is Italy. Two being in the combined category, Turkey has 10 cultural heritages under protection, and 26 nominations in the waiting list. These are istanbul and historical sites, Mount Nemrut, Divri¤i Ulu Mosque and Sanitary Compound, Selimiye Mosque, Cappadoccia and Göreme National Park, Hattusha, the Ancient City of Xanthos (Letoon), Safranbolu, the Ancient City of Troia and Hierapolis... We have compiled a selection to be found in this issue.

KAPADOKYA VE GÖREME M‹LL‹ PARKI

CAPPADOCIA AND THE NATIONAL PARK OF GÖREME

Orta Anadolu’da Nevflehir ili ile Avanos ve Ürgüp ilçeleri aras›ndaki 40 kilometrekarelik alan› kaplayan Göreme Milli Park›, 6 Aral›k 1985’te do¤al ve kültürel miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne al›nd›. 60 milyon y›l önce faal olan Erciyes, Hasanda¤› ve Güllüda¤’›n püskürttü¤ü lav ve küllerin oluflturdu¤u, üzeri sert bazalttan oluflan yumuflak tüf tabakalar›n›n milyonlarca y›l boyunca ya¤mur ve rüzgar taraf›ndan afl›nd›r›lmas›yla ortaya bugün “peri bacalar›” olarak adland›r›lan görüntü ç›km›fl. Hristiyanl›¤›n yasak oldu¤u dönemde, putperestlerin zulmünden kaçan hristiyanlar bölgeye yerleflmifller (MÖ 3. yy) ve bu konik kaya oluflumlar›n› oyarak evler ve kiliseler yapm›fllar. Eflsiz fresklerle bezeli bu kiliseler, evler ve yeralt› flehirleri her y›l milyonlarca turist taraf›ndan ziyaret ediliyor.

Covering an area of 40 squarekilometers encircled by the towns of Nevflehir, Avanos and Ürgüp in Mid-Anatolia, the National Park of Göreme was included in the UNESCO World Heritage List as a natural and cultural wealth on December 6, 1985. The so-called “fairy chimneys” have appeared with the corrosion of the soft tuff layers topped by hard basalt through rain and wind during millions of years. These formations owe their existence to the lava and ash vomited by the Erciyes, Hasanda¤› and Güllüda¤ volcanoes which were active 60 million years ago. Around 3rd century BC when Christianity was forbidden, the early Christians escaping from the wrath of the pagans settled in the region. Carving out these rock formations, they built houses and churches. Ornamented with exquisite frescoes, these churches, houses and underground cities are visited by millions of tourists every year.

KAPADOKYA VE GÖREME M‹LL‹ PARKI / CAPPADOCIA AND THE NATIONAL PARK OF GÖREME

SANT‹GRAT 69


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 6

SEL‹M‹YE CAM‹‹ VE KÜLL‹YES‹ UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne al›nan son de¤erimiz 2. Selim taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Selimiye Camii ve Külliyesi. Geçti¤imiz haziran ay›nda listeye al›nan cami ve külliyesi Sinan’›n kendi ifadesiyle ustal›k eseri. Yap›m›na 1568 y›l›nda bafllanan eser 1575’te ibadete aç›lm›fl. Edirne kent merkezinde yer alan Osmanl› döneminin bu önemli eserinin kubbeleri daha önce denenmemifl bir teknikle yap›lm›fl. Dört minareli cami, mermer, çini ve hat iflçilikleriyle de önem tafl›yor. Caminin yan›s›ra medrese, hamam, türbe, imaret gibi birçok binadan oluflan ve külliye denen yap›lar toplulu¤unun bir parças› olan arasta (çarfl›), sonradan, III. Murad döneminde, camiye gelir getirmesi amac›yla vak›f olarak yapt›r›lm›fl. Arastada karfl›l›kl› iki s›ra halinde dizilmifl 124 dükkan yer al›yor.

SEL‹M‹YE MOSQUE AND SOCIAL COMPLEX Selimiye Mosque and Social Complex, which was built upon the order of Sultan Selim II by Architect Sinan, is our last wonder to be included in the UNESCO World Heritage List. The masterpieces of his lifetime, as Sinan says, the mosque and complex entered the list in the previous June. The building of the structure started in 1568 and ended in 1575. The domes of this significant work of the Ottoman art were built with a technique which has never been tried before. The mosque with four minarets in the city center of Edirne is important for its marble, china and calligraphy craftmanship. In addition to the mosque, the complex was composed of a number of buildings including a religious school, bath, mausoleum, and alms house. The bazaar that is called “arasta” was established as a society and has been added to the complex during the reign of Murad III, in order to earn profit to the mosque. In arasta, there are 124 shops located reciprocally. SEL‹M‹YE CAM‹‹ VE KÜLL‹YES‹ I SEL‹M‹YE MOSQUE AND SOCIAL COMPLEX

NEMRUT DA⁄I / MOUNT NEMRUT

NEMRUT DA⁄I Ad›yaman’›n Kahta ilçesinde 2150 metre rak›ml› Nemrut Da¤› yamaçlar›nda kurulmufl olan Kommagene Krall›¤› döneminden kalma mezar ve an›tsal heykellerin yer ald›¤› Nemrut Da¤›, 1987 y›l›nda Dünya Miras Listesi’ne girdi. Da¤›n doru¤unda yer alan an›tsal heykeller do¤u, bat› ve kuzey teraslar›na yay›lm›fl. Kutsal merkez olan do¤u taraf›nda en önemli heykel ve mimari kal›nt›lar bulunmufl. Kireçtafl› bloklar›ndan yap›lm›fl dev heykellerin yüksekli¤i 8 ila 10 metre aras›nda. Eski Kahta Köyü yak›n›nda Kommagene’nin baflkenti Arsameia yer al›yor. Burada, Kral Mithridates’in kutsal alan› bulunuyor.

MOUNT NEMRUT Thanks to the burial chambers and monumental statues remaining from the Commagene Kingdom that was founded on her slopes in Kahta-Ad›yaman, the 2150 meter high Mount Nemrut entered the World Heritage List in 1987. The monumental statues at the summit are scattered on the easten, western and northern terraces. The cardinal statues and architectural remains were discovered around the holy center on the eastern side. The giant statues of limestone blocks rise up to 8-10 meters. The ancient Commagene capital Arsameia is situated by the old village of Kahta, where there is the holy space of King Mithridates. 70 SANT‹GRAT


066_071_kultur

4/11/12

6:04 PM

Page 7

KÜLTÜREL M‹RAS KR‹TERLER‹…

XANTHOS ANT‹K KENT‹ - LETOON

UNESCO Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen de¤erlerin belirledi¤i kriterlere uygunlu¤una bakar ve listeye girecekleri buna göre belirler. Örne¤in, Dünya Kültür Miras› Listesi’nde yer alacak her de¤erin afla¤›daki kriterlerden en az birine uymas›n› bekler.

Fethiye’ye 46 km. uzakl›kta, K›n›k köyü yak›nlar›nda bulunan Xanthos, Antik dönemde Likya’n›n en büyük idari merkeziydi. MÖ 545’te Perslerin egemenli¤ine girene kadar ba¤›ms›z olan kent, bundan yaklafl›k olarak yüzy›l kadar sonra tamam›yla yanm›fl. Bu yang›ndan sonra flehir tekrar infla edilerek MÖ 2’nci yüzy›lda Likya Birli¤i’nin baflkenti olmufl. Daha sonra Roma ve Bizans egemenli¤ine giren kent, 7’nci yüzy›ldaki Arap ak›nlar›na kadar Bizans egemenli¤inde kalm›fl. Mimari yap›larda Likya gelenekleri, Helenistik ve Roma dönem etkilerinin görüldü¤ü kent, Letoon ile birlikte 1988 y›l›nda Dünya Miras Listesi’ne al›nd›. Xanthos’a 4 km. uzakl›kta bulunan Letoon, Antik Ça¤’da Likya’n›n dini merkeziydi. Bu alanda Leto, Apollon ve Artemis tap›naklar›n›n yan› s›ra bir manast›r, çeflme ve Roma Tiyatrosu kal›nt›lar› bulunuyor.

G Yarat›c›

insan dehas›n›n ürünü olmas› Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekanda, mimarinin veya teknolojinin, an›tsal sanatlar›n gelifliminde, flehirlerin planlanmas›nda veya peyzajlar›n yarat›lmas›nda, insani de¤erler aras›ndaki önemli etkileflimi göstermesi G Kültürel bir gelenek veya yaflayan ya da kay›p bir uygarl›¤›n, tek veya en az›ndan istisnai tan›kl›¤›n› yapmas› G ‹nsanl›k tarihinin bir veya birden fazla anlaml› dönemini temsil eden yap› tipinin ya da mimari veya teknolojik peyzaj toplulu¤unun de¤erli bir örne¤ini sunmas› G Bir veya daha fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleflimine veya topra¤›n kullan›m›na iliflkin önemli bir örnek sunmas› ve bu örne¤in, geri dönüflü olmayan de¤iflimlerin etkisiyle dayan›kl›l›¤›n› yitirmesi G ‹stisnai düzeyde evrensel bir anlam tafl›yan olaylar veya yaflayan gelenekler, fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle do¤rudan ba¤lant›l› olmas› G

XANTHOS ANT‹K KENT‹ / ANCIENT CITY OF XANTHOS

Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Dünya_Miraslar›

CULTURAL HERITAGE CRITERIA UNESCO World Heritage Committee examines the nominated wealth according to a predefined criteria and decides accordingly. The members of the World Heritage List are supposed to meet at least one of these specifications: To be a product of creative human intellect To demonstrate the important interaction of architecture or technology with human values in a given period or a cultural atmosphere for the development of monumental arts, the planning of cities or the creation of landscapes G To be the only or at least an exceptionary witness of a cultural tradition or a living or bygone civilization G To bear a valuable example of a type of structure or an architectural/technological landscape group that reflect one or several significant periods of humanity G To bear a noteworthy example to the traditional human settlement or the use of the land to represent one or more cultures, which have lost their resistance with the irreversible changes. G To have direct contact with the incidents or living traditions, ideas, beliefs or artistic or literary works which carry an exceptionally universal meaning G G

Source: tr.wikipedia.org/wiki/Dünya_Miraslar›

ANCIENT CITY OF XANTHOS - LETOON Located in the K›n›k village 46 km away from Fethiye, Xanthos was the greatest administrative center of Lykia in the ancient times. The city enjoyed her independence until she accepted the Persian sovereignity in 545 BC, which continued for about a century until she burned down. After the fire, the city was rebuilt and became the capital of the Lykian Union in the second century BC. Later on, she was seized by the Romans and then the Byzantians, who ruled until the Arab raids in the 7th century. The city’s architecture demonstrates Hellenic and Roman influences as well as Lykian traditions. Together with Letoon, Xanthos entered the World Heritage List in 1988. In Letoon, the ancient Lykian religious center situated 4 km away from Xanthos, there are the temples of Leto, Apollon and Artemis, a monastery, a fountain and the ruins of a Roman theater. SANT‹GRAT 71


072_073_antalya

4/11/12

7:03 PM

Page 2

Airfel Türkiye bayileri Antalya’da bulufltu TÜRK‹YE’DE ISITMA, SO⁄UTMA VE HAVALANDIRMA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ fi‹RKETLER‹NDEN AIRFEL A.fi, TÜRK‹YE GENEL‹NDEK‹ ‹fi ORTAKLARIYLA 12-16 MART TAR‹HLER‹ ARASINDA YAPILAN ‹K‹ AYRI TOPLANTIDA B‹R ARAYA GELD‹. ANTALYA RAMADA OTEL’DE GERÇEKLEfiEN BAY‹ BULUfiMALARINDA; MARKANIN 2012 HEDEFLER‹, PROJELER‹ VE BAY‹LERE SUNDU⁄U ÖZEL AVANTAJ VE KAMPANYALAR PAYLAfiILDI. Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sektörünün yenilikçi markas› Airfel, bayileriyle Antalya Ramada Otel’de bulufltu. Airfel’in hedeflerini ve pazarlama stratejisinin anlat›ld›¤› toplant›da Airfel’in dünya markas› olma yolunda sa¤lam ad›mlarla ilerledi¤ini kaydeden Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Airfel olarak büyürken, hep birlikte siz ifl ortaklar›m›zla elele ve birlik içindeydik. Bundan sonra da hedeflerimiz ve baflar›lar›m›z ortak olaca¤›ndan, y›lmadan hedeflerimize ulaflmak için; yine hepimiz tek yürek ile 1 numara olmak için çal›flaca¤›z.” dedi. “Stressiz” isimli kitab›

The innovative heating, cooling and air conditioning brand Airfel came together with its dealers in Antalya Ramada Hotel. In the meeting where Airfel shared its goals and marketing strategies, Daikin Turkey CEO Hasan Önder

said: “As Airfel grew, we were always hand in hand and side by side with you, our business partners. As from now on, our goals and achievements will still be common, we will keep on working to achieve our goals and to become

Airfel Turkey dealers meet in Antalya AIRFEL INC, THE LEADING HEATING, COOLING AND AIR CONDITIONING COMPANY OF TURKEY, CAME TOGETHER WITH ITS BUSINESS PARTNERS THROUGHOUT TURKEY IN THE TWO GATHERINGS WHICH TOOK PLACE BETWEEN 12-16 MARCH. THE 2012 GOALS, PROJECTS, SPECIAL ADVANTAGES AND CAMPAIGNS OFFERED TO THE DEALERS WERE SHARED IN THE DEALER UNIONS IN ANTALYA RAMADA HOTEL. 72 SANT‹GRAT


072_073_antalya

4/11/12

7:03 PM

Page 3

ile büyük ilgi toplayan Uluslararas› Koçluk Federasyonu (ICC) Üyesi Ömer Çam, ‘pozitif iletiflim ve iletiflimde etkili beden dili’ uygulamalar›na dair tecrübelerini Airfel bayileriyle paylaflt›. Bayiler, flirketle ilgili sunumlar›n yan› s›ra kiflisel geliflim e¤itimleri ve aktivitelere kat›larak keyifli vakit geçirdi. 2’fler gün süren toplant›lar gala gecesiyle sona erdi.

number one fearlessly as one man.” Attracting great attention with his book entitled “No Stress”, the International Coaching Council (ICC) member Ömer Çam shared his experiences on ‘positive communication and effective body language’

practices with Airfel dealers.Dealers enjoyed a pleasant time attending corporate presentations, as well as personal development trainings and activities. The two-day meetings ended with gala evenings.

SANT‹GRAT 73


074_079_yeni_ulke

4/11/12

7:06 PM

Page 2

S›n›rlar de¤ifliyor

Dünya haritas›nda yeni devletlere yer aç›n! GÜNEY SUDAN GEÇT‹⁄‹M‹Z TEMMUZ AYINDA BA⁄IMSIZLI⁄I ONAYLANARAK KAYITLARA DÜNYANIN EN GENÇ DEVLET‹ OLARAK GEÇT‹. SOMAL‹LAND, 1991’DE BA⁄IMSIZLI⁄INI ‹LAN ETT‹ AMA K‹MSE TARAFINDAN TANINMADI. KOSOVA YALNIZCA ÖZERK BÖLGE STATÜSÜNDE. B‹R DE ÜLKEN‹N ‹SM‹ YALNIZCA PASAPORTTA GEÇEN TRANSNISTRIA VAR. ARTIK DÜNYA HAR‹TASI DE⁄‹fi‹YOR, YEN‹ DEVLETLER HAR‹TADA YER‹N‹ ALIYOR. Yaz› / By. NUH KÖKLÜ 74 SANT‹GRAT


074_079_yeni_ulke

4/11/12

7:06 PM

Page 3

Changing borders

Make place for world’s new states! IN THE PREVIOUS MONTH OF JULY, THE INDEPENDENCE OF SOUTH SUDAN WAS RECOGNIZED, MAKING HER THE YOUNGEST STATE OF THE WORLD. IN 1991, SOMALILAND DECLARED HER INDEPENDENCE, YET GAINED NO RECOGNITION. KOSOVA ONLY HAS THE AUTONOMOUS REGION STATUS. AND THERE IS TRANSNISTRIA, WHICH IS MERELY A NAME IN THE PASSPORT. THE WORLD MAP IS UNDERGOING A CHANGE, MAKING PLACE FOR NEW STATES… Atlaslar› bofluna kar›flt›rmay›n. Güney Sudan diye bir ülkenin haritaya kaydedildi¤ini henüz göremeyeceksiniz. 2005 y›l›nda Sudan’dan otonom bölge hakk› kazanan Güney Sudan 2011 y›l›n›n Ocak ay›nda ba¤›ms›zl›k için referanduma gitti ve Temmuz 2011’den geçerli olmak üzere ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. K›sacas› dünyan›n en taze devleti Güney Sudan. Güney Sudan’›n tarihindeki dönüm noktas›; 1983 y›l›nda devrin Sudan Devlet Baflkan› Numeyri’nin ülkedeki iç savafla önlem gerekçesiyle, ülkenin güneyini üç ayr› bölgeye ay›rmas›d›r. Sudan’da iç savafla yeni bir boyut kazand›ran bu çaban›n ard›ndan Güney Sudan’›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden Sudan Halk Kurtulufl Ordusu, bölgenin özerkli¤ini ilan etti. 2005 y›l›nda uzun çat›flmalar›n ard›ndan hükümetle ilk anlaflma imzaland›. 2005’teki ba¤›ms›zl›k referandumu her ne kadar 6 y›ll›k bir gecikmeyle gerçekleflse de halk›n yüzde 98,3’ünün onay›yla kabul gördü. Türkiye’nin de resmi olarak ‘tan›d›¤›’ Güney Sudan’›n baflkenti Juba olup ilk baflbakan› ise Salva Kiir Mayardit’tir. Birleflmifl Milletler’in (BM) de hukuki bir flekilde tan›mak zorunda kald›¤› Güney Sudan asl›nda son 20 y›lda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan, BM taraf›ndan tan›nan ve de hiçbir ülke taraf›ndan tan›nmay›p temsil edilemeyen ülkeler statüsüne iliflkin yeni bir tart›flmay› da beraberinde getirdi. Son 20 y›lda dünya siyaset arenas›nda dolay›s›yla siyasi haritalarda de¤iflimlere bakt›¤›n›zda bu durum aç›kça görünüyor. 1991’de Hollanda’n›n Lahey kentinde kurulan Temsil Edilemeyen Ülkeler Birli¤i (UNPO) asl›nda dünyadaki siyasal de¤iflimin bir ihtiyac›yd›. Zira ayn› y›llarda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra statüsü belli olmayan ülkeler ortaya ç›km›flt›. Estonya, Letonya, Ermenistan, Gürcistan, UNPO’dan ayr›larak ba¤›ms›zl›¤› tan›nan ülkeler olarak kay›tlara geçti.

Do not bother checking on the maps. You will not be able to find a country with the name South Sudan yet. Having gained the right to an autonomous region within Sudan in 2005, South Sudan held a referandum for independence in January 2011 and gained her independence by July 2011. Concisely, South Sudan is presently the youngest state of the world. The breaking point in the history of South Sudan was the division of the southern part of the country in three by the former Sudan President Numeyri in 1983, as a precaution against internal conflict. Following this effort which had a significant impact on the Sudan civil war, People’s Liberation Army of Sudan, which was fighting for South Sudan’s independence, declared the autonomy of the region. Fierce conflicts that took place in 2005 resulted in an agreement with the government. Although the 2005

referandum of independence was realized with six years of delay, it was accepted by the 98.3 per cent of the people. Officially recognized also by Turkey, the state of South Sudan is governed by Savla Kiir Mayardit from the capital city of Juba. The United Nations had to officially recognize South Sudan as well, starting a new topic of discussion concerning the young states which declared their independence in the last two decades with the official recognition of the UN, but are not recognized by any other state, therefore have no right of representation. This is a fact that can easily be seen with a look at the changing political maps of the last twenty years. Founded in 1991 in the city of Lahey, the Netherlands, the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) was actually a need arisen with the global political changes. During the same years, a number of countries

SANT‹GRAT 75


074_079_yeni_ulke

4/11/12

7:06 PM

Page 4

appeared in the political scene with indefinite status following the collapse of the Soviet Union. Estonia, Latvia, Armenia and Georgia left UNPO and were recorded as officially recognized countries.

PALAOS

PALAOS: SAVAfiLARDAN ÖZGÜRLÜ⁄E UZUN YOL 1994 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan Palaos, ABD’nin 2’nci Dünya Savafl› s›ras›nda kulland›¤› stratejik önemi olan bir adayd›… Özellikle Japon-ABD savafllar› s›ras›nda bu küçük ada, çat›flmalara sahne olmufl ve savafl›n ertesinde ABD topra¤› olarak belirlenmiflti. 1979’da Mikronezya Devletler Birli¤i’nden ayr›ld›¤›n› duyuran Palaos 1 Ocak 1994’de tam ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. Baflkenti Melekok olan ülke 20 bin nüfusuna ra¤men özellikle ABD’yle kurdu¤u ticari ve siyasi iliflkilerle dünya sahnesinde yer almaya çal›fl›yor.

T‹MOR

DO⁄U T‹MOR: ‹Ç SAVAfiTAN BA⁄IMSIZLI⁄A Do¤u Timor’un tarihi 1500’lü y›llarda Okyanusya’y› fethetmeye gelen Portekizli kafliflere kadar uzansa da ülkenin ad› 2002’de an›lmaya baflland›. 1975’e kadar Portekiz’e ait bir bölge olan Do¤u Timor o tarihte ba¤›ms›zl›k mücadelesine bafllam›fl ama akabinde Endonezya’n›n iflgaline u¤ram›flt›. 1975-1999 aras›nda kanl› çat›flmalara sahne olan ülke için Portekiz ve BM devreye girmifl, referandum yap›lmas›na karar verilmiflti. 2002’de tam ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan Do¤u Timor’un baflkenti Dili. Devlet baflkan› ise Jose Ramos Horte. KARABA⁄: BA⁄IMSIZLI⁄IN U⁄RAMADI⁄I TOPRAK T›pk› Abhazya gibi Da¤l›k Karaba¤ olarak bilinen topraklar da Azerbaycan’›n ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra ba¤›ms›z oldu¤unu deklare etmiflti. Asl›nda Sovyetler Birli¤i’nin ilk ba¤›ms›z cumhuriyeti olan Nagorna Karaba¤ daha sonra Azerbaycan özerk bölgesinin topraklar› aras›nda gösterildi. Ço¤unlu¤u Ermeni nüfusun oldu¤u Ka76 SANT‹GRAT

ABAHAZYA

PALAOS: A LONG WAY FROM WARS TO LIBERTY Having gained independence in 1994, Palaos was an island of strategic importance used by the US army during the World War II. Especially during the Japan-USA wars, this tiny island witnessed many skirmishes and joined the US territories after the war. Palaos declared her seperation from the Federated States of Micronesia in 1979 and gained complete independence on 1 January 1994. With a population of 20 thousand, Palaos is governed


074_079_yeni_ulke

4/11/12

7:06 PM

Page 5

KARABA⁄

raba¤, 1994 y›l›nda tan›nmayan özerk toprak olarak gösterildi. Baflkenti Stepanakert olan ülkenin baflbakan› ise Bako Shakyan. BA⁄IMSIZLI⁄I TANINMAYAN ÜLKE: ABHAZYA Bafllang›c›ndan bu yana UNPO’nun üyesi olan Abhazya, 1991’de Gürcistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan›n›n akabinde ba¤›ms›zl›¤›n› aç›klad› ama Gürcistan hükümeti taraf›ndan tan›nmad›. 1994-2008 y›llar› aras›nda Abhaz gerillalarla, Rus ve Gürcü askerler aras›ndaki çat›flmalardan sonra statüsü tan›mayan ülkeler flekline dönüfltü. 2008’de Rusya’n›n Güney Osetya’y› tan›mas›ndan sonra da ABD, Nato ve BM’nin giriflimleriyle Abhazya’n›n özerk bir bölge oldu¤u de hukuki bir flekilde kabul gördü. Baflkenti Sujimi olan ülkenin baflbakan› ise Alexander Ankvab. COOK ADALARI: ‹ÇTE BA⁄IMSIZ DIfiTA BA⁄IMLI 1995’de siyasal harita yeniden flekillendi¤i zaman Cook Adalar› da Avusturalya’ya ba¤l› özerk bölge olarak ilan edildi. 1984’de bölgede bir referandum giriflimi olsa da halk Avusturalya’ya ba¤l› bölge olmay› seçti. Baflkenti West Island olan ülkenin en önemli özelli¤i iç güvenli¤i yaln›zca 5 polisin sa¤l›yor olmas›. KOSOVA: BA⁄IMSIZ AMA TANINMIYOR Yugoslavya Cumhuriyeti’nin da¤›l›p, en son Karada¤’›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ilan edilmesinden sonra eski Cumhuriyet’in tan›nmayan tek ülkesi Kosova kald›. 1999’da sona eren savafl›n ard›ndan NATO birliklerinin gözetiminde bir bölge haline gelen Kosova, 2008’de tek tarafl› olarak ba¤›ms›z oldu¤unu aç›klad›. S›rbistan taraf›ndan tan›nmayan bu aç›klaman›n ard›ndan AB ve ABD devreye girdi ve Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› 71 ülke taraf›ndan tan›nd›. Baflkenti Prifltina olan ülkenin baflbakan› ise Hashim Thaçi. BATI SAHRA: ANLAfiMAYA RA⁄MEN ‹fiGAL TOPRA⁄I 2002’de BM’nin devreye girip ‹spanya, Fas ve Moritanya’ya kabul

COOK ADASI

from the capital city of Melekok and tries to take part in the global scene particularly with her commercial and political relations with the USA. EAST TIMOR: FROM CIVIL WAR TO INDEPENDENCE Although the history of East Timor reaches back to the 1500’s and to the Portuguese explorers who came to conquer Oceania, her name came to be known only by 2002. Having belonged to Portugal up until 1975, East Timor began fighting for independence then, but was occupied by Indonesia. The land witnessed many conflicts between 1975-1999, until UN stepped in, which resulted with the decision of a referandum. Dili is the capital of East Timor since her declaration of independence in 2002. The president of the country is Jose Ramos Horte. NAGORNO KARABAKH: THE LAND OF NO INDEPENDENCE Similar to Abkhazia, the lands

known as Nagorno Karabakh has declared independence following the independence of Azerbaijan. As a matter of fact, Nagorno Karabakh was the very first independent republic born from the Soviet Union, but was recognized within the autonomous region of Azerbaijan. Populated mostly by Armenians, Karabakh became an unofficial autonomy in 1994. The country with the capital Stepanakert has Bako Shakyan as president. THE UNRECOGNIZED INDEPENDENT: ABKHAZIA One of the first members of UNPO, Abkhazia declared independence in 1991, immediately after the indepence declaration of Georgia, but was not recognized by the Georgian government. She became a land of unrecognized status following the skirmishes that took place during 1994-2008 between Abkhaz guerillas and Russian-Georgian soldiers. After Russia’s recognition of SANT‹GRAT 77


074_079_yeni_ulke

4/11/12

7:06 PM

Page 6

KOSOVA

SOMAL‹LAND

ettirdi¤i Bat› Sahra’n›n özerk toprak oldu¤una iliflkin anlaflma üç ülke taraf›ndan da tan›nmad›. Moritanya ve Fas’›n askeri birlikler göndererek ba¤›ms›zl›k mücadelesini bast›rmaya çal›flt›¤› Bat› Sahra, 2006 y›l›nda Arap ülkelerinin ço¤u taraf›ndan tan›nd›. Ülkede seçimler yap›ld› ama Bat› Sahra’n›n varl›¤› Fas ve Moritanya taraf›ndan teyit edilmedi. Halihaz›rda ba¤›ms›z ülke statüsünde olan Bat› Sahra’n›n baflkenti El Auin. SOMAL‹LAND: SOMAL‹LER‹N YEN‹ ÜLKES‹ Somali’deki uzun iç savafl›n ard›ndan 1991’de de hukuki bir flekilde ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Somaliland’da geçti¤imiz aylarda yap›lan genel seçimleri kazanan Ahmed Silanyo devlet baflkanl›¤› görevini yürütüyor. Baflkenti Hargrevs olan ülke ba¤›ms›zl›¤a 78 SANT‹GRAT

South Ossetia in 2008, Abkhazia’s autonomy gained legal recognition thanks to the initiatives of the USA, NATO and UN. The country’s capital is Sujimi and her president is Alexander Ankvab. COOK ISLANDS: INTERNALLY INDEPENDENT As the political maps were redrawn in 1995, Cook Islands were recognized as an autonomous region in Australia. Despite the referandum initiative of 1984, the people chose to be dependent to Australia. The local security of the country with the capital city of West Island is provided by only 5 policemen. KOSOVO: INDEPENDENT, BUT UNRECOGNIZED After the breakdown of the

Jugoslavian Republic and the independence declaration of Montenegro, Kosovo is singled out as the last unrecognized country of the former republic. With the end of the war in 1999, Kosovo became a region under the NATO control, and unilateraly declared independence in 2008. The declaration was not recognized by Serbia, but with the stepping in of EU and USA, it was recognized by a total of 71 nations. The state capital is Prishtina and the president is Hashim Thaçi. WESTERN SAHARA: OCCUPIED DESPITE TREATY In 2002, UN forced Spain, Morocco and Mauritania to recognize the autonomy of Western Sahara. The treaty, however, was not recognized by either of the countries.


074_079_yeni_ulke

4/17/12

11:20 AM

Page 7

BATI SAHRA

TRANSNISTRIA

ra¤men tan›nmayan ülkeler kategorisinde görülüyor. TRANSNISTRIA: H‹Ç K‹MSEN‹N B‹LMED‹⁄‹ ÜLKE Avrupa’n›n orta yerinde Moldova’ya ba¤l› olan Transnistria’daki ayr›l›kç› gruplar Moldova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesinin akabinde ayr› bir ülke olduklar›n› belirtse de bu aç›klama kimse taraf›ndan ciddiye al›nmad›. 1989-1992 y›llar› aras›nda Moldova’ya karfl› ayaklanan Transnistria halk›, 2007’de halk›n yüzde 94’ünün onaylad›¤› referandum sonucunda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederek Tiraspol kentini baflkent seçti. 2007’de Moldova’n›n pasaport hakk› verdi¤i bölgeyi dünya üzerinde tek tan›yan ülke ise baflkentte elçilik açan Rusya Cumhuriyeti oldu. DÜNYA HANG‹ ÜLKELER‹ ‘TANIYOR’? KKTC: BM üyesi ülkelerin bir k›sm› taraf›ndan tan›n›yor. 1983’de ba¤›ms›z oldu¤unu aç›klad›. F‹L‹ST‹N: 1988’de ba¤›ms›z oldu¤unu aç›klayan Filistin’i 103 ülke tan›yor ama BM üyesi de¤il. Filistin’in BM’ye üyelik talebi Güvenlik Konseyi taraf›ndan halen incelenmekte. Bu Sürecin haftalar belki de aylar sürece¤i konufluluyor. GÜNEY OSETYA: BM taraf›ndan Gürcistan’a ait toprak olarak bilinen Güney Osetya’n›n 1991’deki ba¤›ms›zl›k ilan›n› yaln›zca Nikaragua, Rusya, Venezuela ve Nauru tan›d›.

KKTC

Mauritania and Morocco sent in troops to suppress the struggle for independence. In 2006, Western Sahara was recognized by most of the Arab countries. Despite the elections held, the independence of Western Sahara was not approved by Morocco or Mauritania. At the momenti Western Sahara has the status of independence, and the capital El Auin. SOMALILAND: THE NEW LAND OF THE SOMALIANS Somaliland legally declared independence in 1991, after the end of the long civil war in Somali. As the winner of the recent general elections, Ahmed Silanyo is now the president of Somaliland. The country is governed from the capital Hargrevs, but is still internationally unrecognized despite her independence. TRANSNISTRIA : THE LAND NOBODY KNOWS In Transnistria, a Moldovan sovereignity in the middle of Europe, seperatists claimed independence following the independence declaration of Moldova, but was not taken

seriously by anyone. The people of Transtnistria rebelled against Moldova during 1989-1992. Following the referandum of 2007, with the consent of the 94 per cent of the people, the land declared independence and chose Tiraspol as the capital. Transnistria acquired the passport right from Moldova in 2007, but is recognized only by Russia, which established an embassy in the capital. WHICH COUNTRIES ARE ‘RECOGNISED’? TRNC: Recognized by several UN members. Declared independence in 1983. PALESTINE: Although she declared independence in 1988 and is recognized by 103 countries, Palestine is not yet a UN member, as her demand for membership is still pending. The process is estimated to continue for weeks, maybe months. SOUTH OSSETIA: UN recognizes South Ossetia under Georgian sovereignity. Her declaration of independence in 1991 was only recognized by Nicaragua, Russia, Venezuela and Nauru. SANT‹GRAT 79


080_083_otomobil

4/11/12

7:07 PM

Page 2

Nefes kesen

Efsane tek kap›lar

BUGÜN GÖZÜNÜZÜ ALAMADI⁄INIZ TEK KAPI SPOR OTOMOB‹LLER‹N BÜYÜK BABALARI fiU AN ÜRET‹LENLERDEN DAHA HIZLIYDI. FAKAT GÜVENL‹ DE⁄‹LD‹. EFSANE OLMAK ‹Ç‹NSE HIZLI OLMAK YETERL‹YD‹. AMER‹KA’DAN TÜRK‹YE’YE KADAR EFSANE OLAN TEK KAPILARI S‹Z‹N ‹Ç‹N DERLED‹K. Yaz› / By. BORA ERD‹N Otomobil icat edildi¤inden beri yaflam tarz› oldu. Sanayi devriminde icat edilen hiçbir makine toplumu peflinden sürüklemedi. Ancak otomobil, futbol gibi bir trend, yaflam tarz› haline geldi. Dünyada en çok müzesi bulunan makine otomobildir. Bilinen rakamlara göre kiflisel koleksiyonlar dahil olmak üzere 80 ülkede 3 bini aflk›n otomobil müzesi bulunuyor. Fakat üretilen her otomobil bu sayg›y› görmüyor. Baz› efsaneler hem müzede hem garajda hem de yollarda hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Almanya’da bafllayan tek kap› otomobil rüyas› Amerika’da devam etti. Spor otomobillerin karakteristik özelli¤i olan tek kap› fikriyse ‘VosVos’dan ç›kt›. Almanlar, Amerikal›lar, ‹talyanlar derken Türkiye de tek kap›l› tasar›m›yla efsaneler aras›ndaki yerini ald›. Gelin efsanelere birlikte bakal›m:

80 SANT‹GRAT

Cars have been a lifestyle ever since their invention. No other machine that was produced from the industrial revolution onwards have moved the society with it. The automobiles, however, have become a trend, a lifestyle similarly to football. Cars are the machines with the most number of museums. As shown by statistics, there are over 3 thousand car museums in 80 countries, including private collections. Not each automobile is shown the same level of respect though. Some legends on the other hand still rule in the museum, in the garage, and on the roads. The coupé dream which was born in Germany continued in the USA. The idea of coupé, which is characteristic of sports cars, was born with Volkswagen. Following Germans, Americans and Italians, Turks have taken their share of coupé designs among the legends. Let us take a look at them:


080_083_otomobil

4/11/12

7:07 PM

Page 3

DODGE CHALLENGER 1969 y›l›nda piyasaya ç›kan coupe karoserli bir otomobil olan Challenger’›n toplam 8 motor seçene¤i bulunuyordu. Bu modelin motor hacmi 3.7 ile 7.2 litre aras›nda de¤iflmekteydi. Bu motorlar›n gücü ise 125 ile 425 beygir aras›ndayd›. O y›llarda bir h›z ve tasar›m yar›fl› vard›. Challenger, büyük motoruyla gençlerin rüyas› haline geldi. Bugün 1970 model orijinal bir Dodge’nin piyasa fiyat› 150 bin dolara al›c› buluyor. Fakat bu modelin cazibesi petrol krizinin ard›ndan son buldu. Dodge ayn› isimle halen üretim yap›yor. Dodge bu modeli, Ford Mustang GT’nin taht›n› elinden almak için ç›kard›; ancak efsaneyi titretemedi.

DODGE CHALLENGER Hitting the market in 1969, Challenger coupé was available in eight engine versions varying between 3,7 and 7,2 liters. Their power range was from 125 to 425 horsepower. During those years, there was a challenge of speed and design. With its great engine, Challenger

became an adolescent dream. Today a 1970 model Dodge is worth 150 thousand dollars in the market. However, its popularity died with the oil crisis. Dodge still produces under the same name. The model was designed to replace Ford Mustang GT, but failed to overthrow the legend.

Breathtaking and

Legendary coupés THE ANCESTORS OF TODAY’S MAGNIFICIENT COUPÉS WERE FASTER THAN THEIR OFFSPRING. BUT THEY WERE NOT SAFE. STILL, BEING FAST WAS THE ONLY REQUISITE TO BE LEGENDARY. HERE IS A COMPILATION OF THE LEGENDARY COUPÉS FROM THE USA TO TURKEY. SANT‹GRAT 81


080_083_otomobil

4/11/12

7:07 PM

Page 4

The Mustang used in the movie was sold for 10 million dollars to an anonymous rich man. FERRARI TESTAROSSA 1985FERRARI 458 ITALIA Made its place in our hearts with the tv series “Miami Vice”, Testarossa’s acceleration and speed values in 1985 was not far behind its present versions. The speed of 150-160 kmph were considered enormous for average cars, whereas Testarossa could reach the EFSANELER‹N BÜYÜK BABASI: MUSTANG SHELBY GT Ford Mustang, Ford taraf›ndan Ford Falcon modelinden esinlenerek üretildi. ‹lk kez 9 Mart 1964’de Ford’un Michigan Dearborn’daki tesislerinde banttan ç›kt›. 17 Nisan 1964 y›l›ndaki New York Fuar›’nda görücüye ç›kan otomobil, 1964 y›l›nda baflrolünde Sean Connery’nin oynad›¤› James Bond Alt›n Parmak filminde boy gösterdi. Mustang ismi Amerika k›tas›na götürülen Avrupal› atlar›n yerli ›rk olan midillilerle çiftlefltirilmesinden ortaya ç›kan at›n ismiydi. Mustang markas› hem ismini ald›¤› at›n hem de üretimini yapan Ford’un önüne geçti. Filmde kullan›lan Mustang, 1999 y›l›nda ad›n› aç›klamayan bir zengine 10 milyon dolara sat›ld›. FERRARI TESTAROSSA 1985- FERRARI 458 ITALIA “Miami Vice” dizisi ile kalplere kaz›nan Testarossa’n›n 1985’lerdeki h›zlanmas› ve h›z de¤erleri flu anki modellerin çok gerisinde kalm›yordu. O zamanlarda 150-160 kilometre h›zlar normal araçlarda harika de¤erler olarak görülürken Testarossa’n›n fabrika ve-

82 SANT‹GRAT

ANCESTOR OF THE LEGENDS: MUSTANG SHELBY GT Ford Mustang was produced with the inspiration of Ford Falcon. It was born on March 9th, 1964 in Ford’s Michigan Dearborn facilities. Introduced to public on 17 April 1964 at New York Fair, the car appeared in James Bond Golden Finger starring Sean Connery in 1964. Mustang was the name given to the hybrid of European horses taken to the American continent and the indian ponies. The name Mustang became more renowned than the horse and its producer Ford.

speed of 290 kmph. These data turned Ferrari into a legend. This move improved the self-confidence of Italians and toppling the still very popular American sports cars from their throne, making the Italian automotive industry hit its mark on the 21st century. At present, 4 of every 10 cars sold in Turkey are Italian. WORLD’S BEST SELLING COUPÉ The economic model of the German car producer Volkswagen which was produced from 1938 to 2003 sold over 21,5 millions, thus


080_083_otomobil

4/11/12

7:07 PM

Page 5

risi h›z› saatte 290 kilometreydi. ‹flte bu veriler Ferrari’yi efsane yapt›. ‹talyanlar›n kendine güvenini art›ran bu hamle, Amerika egemenli¤inde olan spor otomobillerin taht›n› sallad› ve ‹talyan otomotiv sanayinin 21’inci yüzy›la damga vurmas›n› sa¤lad›. Bugün Türkiye’de sat›lan her 10 otomobilden 4’ü ‹talyan. DÜNYANIN EN ÇOK SATAN TEK KAPISI Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in 1938-2003’e kadar üretti¤i ekonomik otomobil modeli 21,5 milyondan fazla satt›. Bu haliyle dünyan›n en çok satan modeli oldu. Üretildi¤i 1938 y›l›nda fiyat› 990 RM (Eski Alman para birimi). Arac›n ana hatlar›n›n tasar›m› Hitler’in iste¤i üzerine Ferdinand Porsche taraf›ndan yap›ld›. 1131-1584 cc’lik 4 zamanl› motora sahip model 40 beygirlik güç üretiyordu. Direksiyonun ortas›ndaki resimde su kenar›nda bir kale ve köpek figürleri yer al›r. Bu resimdeki su, araban›n su gibi akt›¤›n›, kale, araban›n sa¤laml›¤›n›, köpek ise arac›n sahibine bir köpek kadar sad›k oldu¤unu temsil eder. ANADOL BÖCEK EFSANES‹ Her ne kadar hiç kap›s› olmasa da o da tek kap› spor otomobillerin segmentinde yer al›yor. “Eller yapar da biz yapamaz m›y›z?” düsturuyla ortaya ç›kan bu model, gerçekten flafl›t›rc› özelliklere sahipti. Anadol Böcek 1975’te üretildi. Böcek, asl›nda Türk Silahl› Kuvvetleri’nin iste¤i do¤rultusunda gelifltirildi. Otosan, o y›llarda artan turizm potansiyelini ve say›lar› gittikçe ço¤alan tatil köylerini de düflünerek, arac›n halktan da görece¤i talebi de dikkate alm›flt›. Üstü aç›k, kap›s›z, ön cam› kaputla ayn› e¤imde olan dizayn, de¤iflik gösterge paneli ve konsol arac›n en önemli konsepti idi. Anadol Böcek 1298 cc ve 63 beygir Ford motor ile üretildi. Bugün üretilen arazi araçlar›na esin kayna¤› olan birçok yenilikle donat›lan araç, tats›z ekonomik krizin gölgesinde kald›. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle talep yarat›lamad› ve üretimleri ask›ya al›nd›. 1975 ve 1977 y›llar› aras›nda üretilen Böcek modeli say›s› sadece 203’te kald›. Bugün çal›fl›r durumda olan Böcek say›s› ise sadece 41 ve bunlar›n içerisindeki en orijinali Koç Müzesi’nde yer al›yor.

becoming the world’s best selling model. It was sold at 990 RM (former German currency) in 1938, i.e. in the year of production. The car was basicly designed by Ferdinand Porsche on the will of Hitler. Its 4 speed engine with 1131-1584 cc produced an energy equal to 40 horsepower. A coastal castle and dog can be seen in the design placed in the middle of the wheel. The water signifies that the car floats fluently, the castle hints its robustness, and the dog means that it is as loyal as a dog to its owner. THE ANADOL BUG LEGEND It is in the coupé segment, though it has no doors after all. Produced with the principle “Why couldn’t we do what others do?” the model actually had interesting features. Anadol Böcek (Bug) was produced in 1975 on the order of Turkish

Military Forces. Considering the increasing tourism potential and the increasing number of holiday villages, Otosan has taken the popular demand into account. The coupé design with the windscreen in the same inclination with the hood was characterised by a unique instrument panel and console. Anadol Bug was produced with 1298 cc and 63 hp Ford engine. Equipped with a number of novelties which still inspire the present dat land cars, the vehicle was left in the shadow of the unpleasant economic crisis. Demand lacked due to the financial difficulties in Turkey and around the world, and the production was stopped. The number of Bugs produced between 1975 and 1977 was limited to only 203. The number of Bugs still in action is just 41, the most original of which is displayed in Koç Museum.

SANT‹GRAT 83


084_085_mekan

4/11/12

7:08 PM

Page 2

Tarih ve do¤an›n buluflmas› Hierapolis HIERAPOLIS, YUNANCA’DA “KUTSAL fiEH‹R” ANLAMINA GEL‹YOR. GEÇ‹RD‹⁄‹ DEPREMDEN SONRA TÜMÜYLE ROMA M‹MAR‹S‹YLE YEN‹DEN KURULDU. KENTTEK‹ T‹YATRONUN TASARIMINDAN ANLAfiILDI⁄I ÜZERE GLADYATÖR DÖVÜfiLER‹NE SAHNE OLAN HIERAPOLIS, PAMUKKALE YERALTI SULARININ TEDAV‹ ED‹C‹ ÖZELL‹⁄‹ NEDEN‹YLE HEP ÖNEML‹ OLDU. Çalda¤’›n güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren sular›n oluflturdu¤u görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hristiyanl›k dönemlerine ait kal›nt›lar içeren Hierapolis Antik Kenti, antik ça¤lardan bugüne kadar ulaflan en göz al›c› merkezlerden biri. Denizli’ye 2 km. uzakl›kta bulunan bölge, flifal› sular› ile de tan›n›yor. Antik kentin MÖ 2’nci yüzy›lda Bergama krallar›ndan II. Eumenes taraf›ndan kuruldu¤u san›l›yor. Eski kaynaklara göre metal ve tafl ifllemecili¤inin yan› s›ra dokuma kumafllar› ile de ünlü olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin baflkentli¤ini yapm›fl, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmufl. Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti 1988 y›l›nda Dünya Miras Listesi’ne al›nd›.

History meets nature

Hierapolis

With its stupendous white travertines formed by calcium oxide waters springing from the southern skirts of Mt Çalda¤ and the ruins remaining from the late Hellenic and early Christian periods, the ancient city of Hieropolis is one of the most amazing heritages from the ancient times. Located 2 km off Denizli, the region is renowned for its healing waters. The ancient city is estimated to have been

found in 2nd century BC by the Pergamon King Eumenes II. The city, which used to be famous for metal and stone masonry as well as woven fabrics, was the Phrygian capital during the reign of Constantin the Great, and the capital of episcopacy during the Byzantian era. The travertines of Pamukkale and the ancient city of Hieropolis were included in the World Heritage List in 1988.

HIERAPOLIS MEANS “THE HOLY CITY” IN GREEK LANGUAGE. FOLLOWING AN EARTHQUAKE, IT WAS REFOUNDED IN ROMAN ARCHITECTURAL STYLE. BELIEVED TO HAVE CASTED SCENE TO GLADIATOR FIGHTS FROM ITS THEATER PLAN, HIERAPOLIS HAS ALWAYS BEEN OF GREAT IMPORTANCE THANKS TO THE HEALING POWER OF THE PAMUKKALE UNDERGROUND WATERS. 84 SANT‹GRAT


084_085_mekan

4/11/12

7:08 PM

Page 3


086_090_ajanda

4/11/12

7:10 PM

Page 2

May›s’ta tiyatroya doyulacak... / Theater feast through May... ‹stanbul Theater Festival will meet the audience through 10 May-5 June with over 100 displays for the 18th time. The festival focuses on facts limiting the human life and freedom such as human rights, immigration, wars and various forms of violence under the theme “Liberties – Investigations”. Within the scope of “The Year of Chinese Culture in Turkey” activities aiming for the cultural encounters and the enhancement of political relationships between Turkey and China, the street performance by the Beijing Dragon and Lion Street Theater will be opening the Istanbul Theater Festival.

Bu y›l 18’incisi gerçekleflecek olan ‹stanbul Tiyatro Festivali, 10 May›s-5 Haziran tarihleri aras›nda 100’ü aflk›n gösteriyle seyirciyle buluflacak. Festival, “Özgürlükler - Sorgulamalar” temas› alt›nda, insan haklar›ndan göçe, savafllardan fliddetin farkl› biçimlerine insan yaflam›n› ve özgürlü¤ünü s›n›rlayan durumlar› irdeleyecek. Türkiye ile Çin aras›ndaki kültürel yak›nlaflmay› ve politik iliflkilerin güçlendirilmesini amaçlayan “Türkiye’de Çin Kültürü Y›l›” etkinlikleri kapsam›nda sergilenen Pekin Ejderha ve Aslan Sokak Tiyatrosu’nun sokak gösterisi ise ‹stanbul Tiyatro Festivali’nin aç›l›fl›n› yapacak.

Yap› sektörünün en büyük fuar› bafll›yor! / The biggest fair of the construction industry begins! 1978’den bu yana YEM taraf›ndan düzenlenen Yap› Fuar› Turkeybuild ‹stanbul, yap› sektörünün bütün bileflenlerini bir araya getiren en büyük ve en önemli yap› fuar› olma özelli¤i tafl›yor. 81 bin metrekare alanda, bin 100 kat›l›mc› ile gerçekleflecek olan 35’inci Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹stanbul 2012, 02-06 May›s tarihleri aras›nda gezilebilir. Her y›l Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleflen fuar› geçti¤imiz y›l 111 bin ziyaretçi izledi. The Construction Fair – Turkeybuild ‹stanbul has been organized by YEM since 1978. Bringing every aspect of the construction sector, the fair is the biggest and the most important of the industry. The 35th Construction Fair - Turkeybuild ‹stanbul will be realized on an area of 81 thousand squaremeters with 1100 participants between 2-6 May 2012. The fair of the previous year has been visited by 111 thousand in Tüyap Convention Center.

86 SANT‹GRAT


086_090_ajanda

4/11/12

7:10 PM

Page 3

‹stanbul Müzik Festivali 40’›nc› y›l›n› kutluyor! ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) ilk festivali olan ‹stanbul Müzik Festivali, 2012’de 40’›nc› y›l›n› kutluyor. Bugüne kadar 3 bine yak›n gösteriyle, Türkiye’den ve yurt d›fl›ndan 40 bini aflk›n sanatç›y› a¤›rlayan festivalin 40’›nc› y›l program› da özel olarak haz›rland›. 31 May›s-29 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan festival, 750’nin üzerinde yerli ve yabanc› sanatç›y› ‹stanbul’da a¤›rlayacak.

‹stanbul Music Festival celebrates its 40th anniversary!

ISK - SODEX 2012, May›s’ta... ISK - SODEX 2012 in May...

‹stanbul Music Festival, the very first festival organized by the ‹stanbul Culture and Arts Foundation, celebrates its 40th anniversary in 2012. Having welcomed more than 40 thousand local and international musicians through 3 thousand performances, the festival prepared a special program for the 40th anniversary. The festival will take place between 31 May - 29 June and will welcome over 750 national and international musicians in ‹stanbul.

Uluslararas› Is›tma, So¤utma, Klima, Havaland›rma, Yal›t›m, Pompa, Vana, Tesisat, Su Ar›tma ve Günefl Enerjisi Sistemleri Fuar› ISK - SODEX 2012, 02 05 May›s 2012 tarihlerinde Yeflilköy’deki ‹stanbul Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilir. 55 bin metrekarelik alanda kurulan fuar, HVAC sektöründeki gelinen son noktan›n, tüm yenilik ve endüstriyel geliflmelerin takip edilece¤i ve yeni ifl iliflkilerinin oluflmas› için ideal bir ortam sa¤l›yor. The international Heating, Cooling, Air Conditioning, Isolation, Pumping, Valve, Installment, Water Refining and Solar Power Systems FAir ISK – SODEX 2012 will take place between 2-5 May 2012 in ‹stanbul Convention Center, Yeflilköy. Taking place over an area of 55 thousand squaremeters, the fair poses the ideal environment to keep track of the new advances and industrial developments in the HVAC industry, as well as developing new professional relationships.

3’üncü Diyarbak›r Kitap Fuar› / The 3rd Diyarbak›r Book Fair ‘Yaz›n›n kadim co¤rafyas›na yolculuk’ temas›yla yola ç›kan Diyarbak›r Kitap Fuar› üçüncü kez 22-27 May›s tarihleri aras›nda TÜYAP Diyarbak›r Fuar ve Kongre Merkezi’nde kap›lar›n› aç›yor. Fuara 100 yay›nevi ve sivil toplum kuruluflu kat›lacak, söylefli, panel, fliir dinletisi ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 40 farkl› kültürel etkinlik düzenlenecek. The 3rd Diyarbak›r Book Fair is dedicated to the theme “A Journey to the Ancient Terrain of the Script” and will take place on 22-27 May in TÜYAP Diyarbak›r Fair and Congress Center. A total of 100 publishers and non-governmental organizations are participating this year’s fair, which will present 40 cultural events including interviews, panels, poetry performances and children’s activities.

SANT‹GRAT 87


086_090_ajanda

4/11/12

7:10 PM

Page 4

Sözden Tuvale Sunay Ak›n... From Verses to Canvas: Sunay Ak›n Usta yazar-gazeteci ve ressam Hakan Dilek, “Sözden Tuvale Sunay Ak›n”, ad›n› verdi¤i resim sergisini 8 May›s tarihinde Göztepe Teksin Sanat Galerisi’nde aç›yor. Do¤rudan Sunay Ak›n’›n öykülerini konu alan sanatç›n›n sergisi 23 May›s tarihine kadar izlenebilir. The senior writer-journalist and artist Hakan Dilek opens his art exhibition entitled “From Verses to Canvas: Sunay Ak›n” on 8 May in Göztepe Teksin Art Gallery. Taking inspiration from the stories by Sunay Ak›n, the exhibit will ve open until 23 May.

Unutulmaz bir deneyim... / An experience to remember...

Kukla Festivali 15’inci y›l›nda! Puppets Fest celebrates its 15th anniversary!

“Van Gogh Alive”, 10 fiubat - 15 May›s 2012 tarihleri aras›nda, Antrepo 3 / Karaköy’de izlenebiliyor. Türk ilaç sektörünün önemli flirketi Abdi ‹brahim, 100’üncü kurulufl y›ldönümünde, dünyan›n en büyük ressamlar›ndan biri olarak kabul edilen Van Gogh’un eserlerini bugüne kadar hiç deneyimlenmemifl yepyeni bir formatta sunuyor. Geleneksel sanat ve modern teknolojinin sentezlendi¤i Van Gogh Alive, ressam›n en ünlü eserlerini 3 binin üzerinde dijital imaj ile çerçevenin içinden ç›kararak izleyicilerine farkl› bir deneyim yaflat›yor.

‹stanbul’un en renkli festivallerinden olan 15’inci Uluslararas› ‹stanbul Kukla Festivali, bu y›l 3-13 May›s tarihleri aras›nda gerçekleflecek. Festival’de Almanya, ABD, Fransa, Endonezya, Hollanda, Norveç, ‹sveç, ‹talya, ‹spanya, Avusturya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den önemli kukla tiyatrolar› sahne alacak. One of the most colorful festivals of ‹stanbul, the International ‹stanbul Puppets Fest will take place on 3-13 May for the 15th time. Major pupper theaters from Austria, France, Germany, Greece, Indonesia, Italy, the Netherlands, Norway, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey and the USA will take stage at the festival. 88 SANT‹GRAT

“Van Gogh Alive” welcomes visitors from 10 February to 15 May 2012 in Karaköy Antrepo 3. On its 100th anniversary, the Turkish pharmaceuticals leader Abdi ‹brahim presents the works of the great painter Van Gogh in a brand new format. Bringing traditional art and modern technology together, Van Gogh Alive offers a unique experience by carrying the artist’s masterpieces out of the frame with over 3 thousand digital images.


086_090_ajanda

4/11/12

7:11 PM

Page 5

Dünya bu fuarda buluflacak / The fair where the world meets Türkiye’nin en büyük enerji ve çevre konferans› olan 18’inci Uluslararas› Enerji ve Çevre Fuar› ve Konferans› - ICCI 2012, 25-27 Nisan 2012 tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Merkezi’nde yap›lacak. Türkiye’nin bölge ülkeler aras›nda enerji merkezi haline gelmesini sa¤layan ICCI 2012’ye bu y›l 300 firma ve 15 bin sektör temsilcisinin kat›lmas› bekleniyor. ABD, Almanya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Irak, ‹ngiltere, ‹spanya, Katar, Libya, M›s›r ve Portekiz al›m heyetlerinin kat›laca¤› “‹kili ‹fl Görüflmeleri Etkinli¤i” ise fuar›n en dikkat çekici unsuru. Turkey’s biggest energy and environment conference, the International Energy and Environment Fair and Conference ICCI will take place on 25-27 April 2012 in ‹stanbul Convention Center for the 18th time. ICCI, which has enabled Turkey to become the energy base of the region, is estimated to be attended by 300 companies and 15 thousand industry professionals in 2012. The highlight of the fair is the “B2B Meetings” which will be participated by the buying teams from Brasil, Britain, China, Egypt, Germany, India, Iraq, Libya, Portugal, Qatar, South Korea, Spain, and the USA.

Türkiye’nin ilk özel müzelerinden biri olan Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi (SSM), kuruluflunun 10’uncu y›l›n› “Karanl›kla Ifl›¤›n Bulufltu¤u Yerde… Rembrandt ve Ça¤dafllar› - Hollanda Sanat›n›n Alt›n Ça¤›” isimli sergiyle kutluyor. Rembrandt’›n yan› s›ra, Hollanda resminin önde gelen isimlerinin bulundu¤u 59 sanatç›ya ait 73 tablo, 19 desen ve 18 obje olmak üzere toplam 110 eser yer ald›¤› sergi, Hollanda ve Türkiye aras›ndaki diplomatik iliflkilerin 400’üncü y›l› vesilesiyle haz›rland›. 22 fiubat’ta aç›lan sergi, 10 Haziran’a kadar izlenebilir.

Bir büyük usta: Rembrandt / The great master: Rembrandt

As one of the first private museums of Turkey, Sabanc› University Sak›p Sabanc› Museum celebrates its 10th anniversary with the exhibition “Where Darkness Meets Light… Rembrandt and His Contemporaries – The Golden Age of Dutch Art”. The exhibition is comprised of 110 artworks including 73 paintings, 19 designs and 18 objects by 59 great Flemish artists including Rembrandt pays tribute to the 400 years of diplomatic relationships between the Netherlands and Turkey. The exhibition is open from 22 February to 10 June. SANT‹GRAT 89


086_090_ajanda

4/11/12

7:11 PM

Page 6

Dünya star› Türkiye’de / A world star in Turkey Evet, biletleri sat›fla ç›kt›ktan üç gün sonra tükendi ama belki de flans eseri Madonna’n›n dünya turnesi kapsam›nda Türkiye’de 7 Haziran 2012’de Türk Telekom Arena Stadyumu’nda verece¤i konsere bilet bulabilirsiniz. Madonna, ‹srail’de bafllayacak dünya turnesinin ikinci aya¤› olan Türkiye konseriyle 19 y›l sonra Türk seyircisinin karfl›s›na ç›km›fl olacak. Yes, the tickets may have been sold out within three days, but perhaps your luck could help you find a ticket to the Madonna World Tour concert on 7 June 2012 in Turkish Telekom Arena Stadium. Madonna will meet the Turkish audience once again after 19 years in her Turkey concert, which will be the second stop on her World Tour starting in Israel.

3’üncü Nilüfer Tiyatro Festival’i bafll›yor… The 3rd Nilüfer Theater Festival starts… Bursa’da gerçekleflen 3’üncü Nilüfer Tiyatro Festivali’nde bu y›l 36 farkl› oyun sergilenecek. Yerli yabanc› çeflitli tiyatro topluluklar›n›n kat›ld›¤› festivalde, Kenter Tiyatrosu “Aflk Mektuplar›”, Semaver Kumpanya “Metot”, Bursa Büyükflehir Belediye Tiyatrosu “Kaynanam Nas›l Kudurdu?”, Ali Poyrazo¤lu “Beni Unutma”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir Delinin Hat›ra Defteri” isimli oyunlar› sergileyecek.

‹zmir 17’nci Kitap Fuar› / ‹zmir 17th Book Fair

A total of 36 different plays will be staged in the 3rd Nilüfer Theater Festival in Bursa this year. The performances by national and international theater groups include “Love Letters” by the Kenter Theater, “The Method” by the Semaver Company, “How Did My Mother-in-Law Grow Mad?” by the Bursa Municipality Theater, “Remember Me” by the Ali Poyrazo¤lu Theater and “The Memoirs of a Madman” by the Ankara State Theater. 90 SANT‹GRAT

Bu y›l 14-22 Nisan tarihleri aras›nda düzenlenecek olan TÜYAP ‹zmir 17’nci Kitap Fuar›’na seçilen mekân: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› (Kültürpark). 350 yay›nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat›laca¤› fuar süresince 150’ye yak›n kültürel etkinlik kat›l›mc›lar›n› bekliyor. The 17th of the TÜYAP ‹zmir Book Fair will take place from 14 to 22 April this year in the International ‹zmir Fair (Culture Park). About 150 cultural events will be waiting for their visitors during the fair which will be participated by 350 publishers and non-governmental organizations.


ilan 12/29/11 2:47 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Untitled-1 4/17/12 5:18 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Santigrat Dergisi Sayı:16  
Santigrat Dergisi Sayı:16  

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2012

Advertisement