Page 1

²PÀëPÀgÀ ªÀiÁ»w PÀæ.. ¸ÀA. 01

²PÀëPÀ/ ²PÀëQAiÀÄgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ

¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ

F ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¢£ÁAPÀ

ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ

02-07-1982

30-08-2012

30-08-2012

02

«dAiÀÄ®QëöäÃ

»A¢ ²PÀëPÀgÀÄ

20-05-1975

10-12-1998

20-06-2009

03

J. ²æäªÁ¸À

«eÕÁ£À ²PÀëPÀgÀÄ

28-11-1971

23-02-2004

17-06-2006

PÀ¯Á²PÀëPÀgÀÄ

12-06-1962

31-08-1985

11-04-2012

EAVèÃµï ²PÀëPÀgÀÄ

17-03-1977

15-06-2007

15-06-2007

PÀ£ÀßqÀ ²PÀëPÀgÀÄ

01-06-1983

08-08-2008

08-08-2008

zÉÊ. ². ²PÀëPÀgÀÄ

01-06-1981

09-07-2010

09-07-2010

04 05

06

07

Dgï. §AiÀÄ¥ÀàgÉrØ ¥ÉæêÀÄ ¯ÉÆèÉÆà gÀ«. PÉ

ªÀÄAUÀ¯Á ¨Á¬Ä

08

§ÈAzÀ .PÉ

UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÀÄ

09-02-1987

18-06-2010

18-06-2010

10

avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ

ºÀÄzÉÝ

SÁ°

---------

-----------

¥ÀqÉzÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÆålgï, PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ºÀPÀÄÌ, §Ä£Á¢, fêÀ£À P˱À®å , PÀA¥ÀÆålgï «µÀAiÀĸÀA¥À ¢ÃPÀgt À , ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À ¢ÃPÀgÀt «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À ¢ÃPÀgÀt PÀA¥ÀÆålgï, «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À ¢ÃPÀgÀt, ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ºÀPÀÄÌ, §Ä£Á¢, ¸ËÌmïì CAqï UÉÊqïì §Ä£Á¢ «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À ¢ÃPÀgÀt

teachers detail muthur  

teachers detail muthur

Advertisement