Page 1

G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

Kalendarju 2009

www.santamarija.com


G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba

Kalendarju 2009

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

www.santamarija.com Jannar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L-Imqabba saret parroçça fl-1598 u hi ddedikata lit-Tlug˙ fis-Sema tal-Madonna. Santa Marija hi Patruna Speçjali tal-GΩejjer Maltin, hi l-festa titulari ta’ ˙dax-il parroçça madwar Malta u G˙awdex, u tkun iççelebrata kif jixraq fl-Imqabba fil-15 t’Awwissu. L-ispettakli tan-nar b’elementi innovattivi saru sinonimi mal-festa tal-Imqabba u r-ritratt juri mument mill-wirja ewlenija tal-log˙ob tan-nar lejlet il-festa fl-2008. (Ritratt: Melvin Degiorgio)

Seabreeze Hotel

Pretty Bay, BirΩebbu©a • Tel: 2165 1256, 2165 1499

Bar & Restaurant Open also to non-residents

(Fully Air-Conditioned)

“Stella Maris”, Pjazza tal-Gublew tad-Djamanti, Mqabba MQB 9033, Malta. Tel: (+356) 7964 1793 Fax: (+356) 2164 1793 Email: sales@buzdov.com www.buzdov.com

BeautyLab

Ritienne Agius N.S.B.Th.

Opening Hours: Monday Closed • Tuesday, Wednesday & Friday – 09.30hrs till 18.00hrs • Thursday – 09.30hrs till 13.30hrs • Saturday – 09.30 hrs – 15.00hrs or by later by appointment

12, Triq il-Pal, Mqabba • Tel: (+356) 2164 2553 Mob: (+356) 7909 1799

Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt

Frar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt


G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba

Kalendarju 2009

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

www.santamarija.com Marzu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta

April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis

L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba f’Mejju 2006 naqqxet isimha b˙ala l-ewwel rebbie˙a tal-Festival tal-Log˙ob tan-Nar li jsir fil-Port il-Kbir u b’hekk ikkonfermat il-primat tag˙ha fil-log˙ob tan-nar u fl-elementi ori©inali li tippreΩenta. Ir-ritratt juri l-log˙ob varjat fil-festa Mqabbija li jkun sinkronizzat mal-muΩika permezz tas-sistema kompjuterizzata FireOne uΩata fi spettakli ewlenin tan-nar madwar id-dinja. (Ritratt: Melvin Degiorgio)

Xuereb Installations Ltd. Tal-Ólas Road, Qormi QRM 5011 • Tel: 21 495 799, 21 495 972, 21 495 836, 21 495 792 Fax: 21 495 834 • E-mail: xil@xuerebinstall.com • Web: www.xuerebinstall.com

REA

CERAMICS LTD

Suppliers & Manufacturers of Bathroom Fittings G˙all-or˙os prezzijiet fis-suq 76, BirΩebbu©a Street, BirΩebbu©a • Tel: 2765 1583 • Mob: 7965 8539 E-mail: acholdings@camline.net.mt • www.reaceramics.com


G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

Kalendarju 2009 www.santamarija.com Mejju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-festa titulari Mqabbija ti©bed folol ta’ nies minn madwar il-pajjiΩ li ji©u biex jaraw l-ispettaklu sinkronizzat mal-muΩika, li ilu jsir ˙dax-il sena dejjem b’elementi ©odda, jammiraw il-murtali tradizzjonali tal-murtaletti, tal-beraq pront u tal-kulur, iΩuru t-toroq, il-pjazza u l-knisja mΩejnin g˙all-festa tal-parroçça u jaraw il-vara titulari mnaqqxa fl-injam fl-1836 mill-iskultur Alessandro Farrugia u mog˙nija b’pedestall tal-fidda fl-1928. (Ritratt: Melvin Degiorgio)

Blue Grotto Avenue, Ûurrieq Tel: 21642744

Fax: 21683662

Computer Repairs Computer Servicing Home Service Calls Networking Cartridge Refills Email: info@ctronics.com.mt

CO2 Welding

Jerry’s Garage Si©©iewi Road, Mqabba Tel: 21640750 • Mob: 9944 9237

Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd

Ìunju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta


G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba

Kalendarju 2009

Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

www.santamarija.com Lulju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Matul il-jiem tal-festa, fi ˙ru© il-vara fuq iz-zuntier u fit-tliet tridijiet, isiru wirjiet tal-log˙ob tan-nar. L-ispettaklu ewlieni b’elementi innovattivi jsir lejlet il-festa fid-9.30pm u jkompli b’wirja ta’ log˙ob tan-nar tal-art. Lejlet il-festa fit-tranΩlazzjoni tar-relikwija u nhar il-festa fi ˙ru© il-purçissjoni titulari solenni, jing˙ataw wirjiet ta’ murtaletti bil-log˙ob. Il-purçissjoni titulari tintemm bi spettaklu ta’ murtali tal-beraq pront u tal-kulur. (Ritratt: Jonathan Mifsud)

Big Bakery 10, Bajjada Street Ûabbar BUN Tel: 21 803 897 • Mob 79 803 897 • Fresh daily bread • 24 hrs Delivery service

Digital Arena Computer Centre Blue Grotto Ave. Ûurrieq, Malta Tel: 2164 1762 • Mob: 7970 7072 Email: digitalarena08@gmail.com

Under New Managment

L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a

Awwissu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Farell Ironmongery

Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn


G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

Kalendarju 2009 www.santamarija.com Settembru Ottubru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt

L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija mhux biss hi l-ewwel rebbie˙a tal-Festival ta’ Malta imma wkoll rebbie˙a tal-Kampjonat Dinji tal-Log˙ob tan-Nar li jsir f’Ruma, fl-Italja. F’Awwissu 2007, l-G˙aqda tan-Nar Santa Marija kisbet unur kbir g˙all-Imqabba u g˙al Malta meta b’wirja ori©inali u spettakolari reb˙et il-kompetizzjoni internazzjonali bejn tmien g˙aqdiet tan-nar rinomati minn pajjiΩi b˙aç-Çina, il-Ìappun, l-Ingilterra u l-Italja. (Ritratt: Jonathan Mifsud)

CAFETERIA, DOLCERIA & PIZZERIA

Briffa Fireworks

Now you can visit our new

Mattia Preti Square, Ûurrieq Tel: 2164 7391 / 2164 9150

Carrubia Pizzeria & Restaurant

corner to the square

37, Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk • Tel: 2165 0174

26, armal street, qormi - tel: 2749 7720 fax: 2144 9876 – cell: 9949 7720, 7949 7720 twilight@onvol.net – www.twilightsoundmalta.com

Importers & Exporters


Kalendarju 2009 www.santamarija.com Novembru Diçembru

G˙aqda tan-Nar Santa Marija – Mqabba Soçjetà Santa Marija u Banda Re Ìor© V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn

L-G˙aqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba kienet mistiedna biex tag˙ti spettakli f’okkaΩjonijiet ewlenin. B’wirjiet li fihom da˙˙let ˙afna elementi innovattivi, hi laqg˙et il-munita l-©dida ewro fil-Port il-Kbir hekk kif daqqew it-tokki tal-Ewwel tas-Sena 2008, temmet l-ikla mog˙tija mir-Re©ina EliΩabetta II fis-Summit tal-Commonwealth f’Novembru 2005, u tat mer˙ba lid-delegati barranin f’numru ta’ konferenzi li saru Malta. (Ritratti: Melvin Degiorgio, Mario Sammut Alessi, Philip Saliba, Mario Zammit, Jonathan Mifsud)

Elbros Construction Limited, ‘Elbros’, Triq l-Industrija, Kirkop KKP9042, Malta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis Il-Ìimg˙a Is-Sibt Il-Óadd It-Tnejn It-Tlieta L-Erbg˙a Il-Óamis

t: +356 2124 9999 • f: +356 2168 5075 e: info@elbros.com.mt • www.elbros.com.mt Design & Printing: Best Print Co. Ltd

Santa Marija Mqabba - Kalendarju 2009