Page 1

DTL magasinet 04 | APRIL 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

DE SEKS KANDIDATER TIL FEM PLADSER I DTLs BESTYRELSE

Planlov får vognmand smidt ud af landejendom Stor reportage fra ”Transport 2017” i Herning

RESPEKT – TAK

Følgebilsvognmændene Ivan Rud Larsen og Frank B. Povlsen bliver ignoreret af trafikanterne: De aner ikke hvem vi er

LOKALFORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER / TRAILERE OG SIDELOADER

PLUS

TEST AF NISSAN NV 300


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Det var ikke fair og lige konkurrencevilkår, at man som e-handelsvirksomhed – ved at bruge det statsejede PostNord til transport af sine varer til slutkunden – kunne undlade at viderefakturere moms, mens man ikke kunne med private pakketransportører. Så enten måtte de øvrige pakketransportører have samme fordel – eller også måtte PostNords fordel ophøre. Det blev så det sidste. Og godt for det. At PostNord-sagerne ikke vil dø, bør mane til eftertanke på Christiansborg. De store problemer, trods de mange forsøg på at lette selskabets trængsler, bliver ved med at vælte som skeletter ud af skabene. Og hvis man som politiker gik og håbede på, at sagerne snart ville falde til ro og blive overskygget af andre sager, så tager de fejl. For i sin essens rummer PostNord-skandalen et væld af ingredienser, der både samlet og hver for sig, er eksplosive: En offentlig mastodont der kvaser de private aktører. En tung arv af medarbejdere på tjenestemandsvilkår, som er dyre at have og dyre at skille sig af med. Politikere, spændt ideologisk ud mellem liberalisering og fastholdelse af visse opgaver som statens opgave. En svensk partner, som har overskud på driften, og som ingen tilskyndelse har til at redde den danske del af butikken. Hjælpepakker og tiltag, der skal holde skuden flydende – mens de bevilligende myndigheder kigger bekymret på, mens der kastes gode penge efter dårlige osv. osv. Som bekendt har DTL opfordret konkurrencekommissær Margrethe Vestager til at kigge på PostNord. Vi er fortrøstningsfulde. Vi gør i alt fald vores for at sikre, at dårlige løsninger til skade for DTL-medlemmerne, ikke får lov at foregå i ubemærkethed. Og det er ikke en trussel – det er et løfte. En zombie anes. DSB Gods med statsmidler i ryggen blev lykkeligvis begravet for år tilbage – men er genfærdet vendt tilbage?

10 STOP. Vognmandsparret Kristian og Solveig Nørgaard må ikke længere drive vognmandsforretning fra deres landejendom på grund af planloven – heller ikke efter den nye planlov.

36 ”MR. SIDELOADER”. Den svenske fabrikant Bengt-Olof Hammar er stadig i spidsen for sin virksomhed, der forsyner hele verden med sideloaders til håndtering af skibscontainere.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: FINN BJERREMAND

PostNord-skandalen ruller videre. Det står klart efter måneders turbulens, udløst af selskabets katastrofale regnskab og det deraf følgende krav om skattekronerstøtte i milliardklassen. Den del af debatten har kørt længe, men det slutter ikke der: Tilbage i 2014 havde DTL- Danske Vognmænd gjort opmærksom på, at SKAT havde en urimelig praksis, hvor PostNord kunne undlade at opkræve moms hos deres kunder for fragt af pakker til private og dermed fik betydeligt forbedrede konkurrencevilkår – vilkår som de andre aktører på markedet, herunder mange DTL-medlemmer, i sagens natur ikke kunne drage fordel af. På et samråd i Folketinget erkendte regeringen, at den praksis havde været ”uhjemlet”. Skatteministeren kunne således bekræfte over for Folketinget, at DTL – Danske Vognmænd i februar 2014 havde udvist rettidig omhu og henvendt sig til SKAT, da man fandt, at SKATs praksis var konkurrenceforvridende. SKAT kunne, oplyste skatteministeren, efter en gennemgang konkludere, at der måtte en praksisændring til. Der skal altså ikke være smuthuller for PostNord i kampen om kunderne. Vi kan som repræsentant for de private vognmænd selvfølgelig ikke acceptere, at der ikke er fair konkurrence hele vejen rundt. Det gælder såvel subsidier og fordele som politiske åbninger for social dumping fra udenlandske virksomheder. Konkurrencen på pakkemarkedet er så benhård, at forbrugerne nok skal få fordel af det. Det må aldrig ske på en konkurrence på lønninger og sociale forhold. Transportmarkedet er hårdt nok presset af udenlandske chauffører – vi behøver ikke også den danske stat som modstander.

FOTO: FINN BJERREMAND

Postskeletter vælter ud af skabene

FOTO: JOHN LARSEN

LEDER

40 PÅ TALERSTOLEN. DTLs mange lokalformænd har været i ilden og berettet om deres mærkesager. Her er de sydøstjyske vognmænds formand, Per Rasmussen, i aktion. Læs vognmandsnyt fra hele landet.


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Følgebilsvognmænd bliver ignoreret i trafikken . . . . . . . . . . 8 Vognmand må ikke drive forretning fra sin landejendom . 10 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 De tre finalister i konkurrencen Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Generalforsamlingerne i DTL og i arbejdsgiverforeningen . 14 Kandidaterne til DTLs bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Weekenden med generalforsamlinger og fest . . . . . . . . . . . 16 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Test: Nissan NV 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Reportage fra ”Transport 2017” i Herning . . . . . . . . . . . . . . 20 TEMASIDER om kraner, trailere og læssegrej . . . . . . . . . . . . 31 FOTO: PER DAUGAARD

Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Schmitz Cargobull med nyt lad til citydistribution . . . . . . . 38 Generalforsamlingerne i lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . 40 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

20 FREMTIDSCHAUFFØREN. Transportminister Ole Birk Olesen fik en ordentlig rundtur på ”Transport 2017” i Herning og er her endt i stolen i Ivecos teknologiske fremtidsvision Z-Truck. Stor reportage.

DTL magasinet 04 | APRIL 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

FOTO: JOHN LARSEN

Det er en kæmpe sejr for vognmandsbranchen, at vi kommer af med det vanvittige bødeog sanktionsforhold, vi har levet med i ti år.

Planlov får vognmand smidt ud af landejendom

DE SEKS KANDIDATER TIL FEM PLADSER I DTLs BESTYRELSE

Stor reportage fra ”Transport 2017” i Herning

RESPEKT – TAK

OLDERMAND JØRGEN KJELD JENSEN OM DE NYE KØRE- HVILETIDSSANKTIONER.

SIDE 40

APRIL 2017

Følgebilsvognmændene Ivan Rud Larsen og Frank B. Povlsen bliver ignoreret af trafikanterne: De aner ikke hvem vi er

PLUS

TEST AF NISSAN NV 300

LOKALFORENINGERNS GENERALFORSAMLINGER / TRAILERE OG SIDELOADER

Forsidefoto: PER DAUGAARD


NYHEDER DE KORTE

Undersøgelse af havnetunnel i gang Den københavnske havnetunnel – en østlig ringvej – er kommet et skridt nærmere virkeliggørelsen. Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har 5. april besluttet at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for en sådan østlig ringvej. Den skal binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på det øvrige vejnet. Ringvejen vil også kunne betjene nye byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn. Undersøgelsen ventes at tage omkring to år og koste 24 millioner kroner. Havnetunnelen, der er en mærkesag for DTL og Kjøbenhavns Vognmandslaug, var også et tema på laugets generalforsamling. Læs mere side 40.

Ny overenskomst En ny Transportoverenskomst er ved at være i hus. DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgik 16. marts en aftale om en fornyelse af Transportoverenskomsten for en treårig periode. Dog indgår overenskomstresultatet som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden har fremsat 27. marts på det private arbejdsmarked, og som nu er sendt til urafstemning hos lønmodtagerne. Resultatet af afstemningen skal foreligge den 20. april, og medlemmerne af DTLs arbejdsgiverforening vil blive orienteret herom hurtigst muligt efter, arbejdsgiverforeningen har fået resultatet oplyst. Indtil der er vedtaget en ny Transportoverenskomst, skal virksomhederne følge den gældende overenskomst. Efter den endelige vedtagelse skal løn, tillæg med mere reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2017, hvor den gamle overenskomst udløb. Den nye aftale indebærer en forhøjelse af normaltimelønnen med 2,50 kroner i timen fra 1. marts i år, fra 1. marts 2018 og fra 1. marts 2019. Herefter vil normaltimelønnen være 123,60 kroner i 2017, 126,10 kroner i 2018 og 128,60 kroner i 2019. Derover reguleres en lang række andre lønsatser. Som noget nyt skabes der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af normallønnen kan udmøntes lokalt efter aftale med tillids-

manden. Der kan også indgås lokale aftaler om arbejdstid, der supplerer eller fraviger overenskomstens bestemmelser. Desuden ophæves beløbsbegrænsningen for betaling under forældreorlov, så der fremover ydes fuld løn. Ændringen gælder fra 1. juli i år. Også reglerne for barns sygedag ændres. Herefter har en medarbejder, hvis barn bliver syg, mens pågældende er på arbejde eller efter endt arbejdstids ophør denne dag, ret til barns første hele sygedag den følgende dag. Reglen gælder fra 1. maj i år. Overenskomstens seniorordning bliver også udvidet. Underleverandører Tillidsmanden eller 3F kan på anmodning til virksomheden indhente oplysninger om hvilke underleverandører, der aktuelt udfører arbejde inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå navn og adresse på underleverandøren. Godskørselsloven Parterne er enige om at der i mæglingsforslaget skal indgå en opfordring til regeringen og Folketingets partier om hurtigst muligt at genoprette den retstilstand, der var gældende på godskørselsområdet indtil Højesteretsdommen (den såkaldte Nortra-dom) 4. februar 2015. Læs mere om overenskomstfornyelsen i næste nummer.

AFFALD LETTERE OVER GRÆNSEN Danske virksomheder får nemmere ved at flytte affald over landegrænserne, takket være en række byrdelettelser. Regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet har afstedkommet en række ændringer til fordel for virksomheder, der importerer og eksporterer affald. Lettelserne indebærer bl.a., at der er udsigt til tidsbesparelser og væsentligt mindre besvær med administration. Det er Miljøstyrelsen, der har gennemgået områder, som virksomheder har fundet unødigt besværlige.

4

DTL magasinet

Tyskland forbyder ugehvil i lastbilen Et forbud mod at holde det regulære, ugentlige hvil i lastbilens førerhus er blevet vedtaget af det tyske parlament, men der er endnu ingen dato for, hvornår lovgivningen træder i kraft. I følge lovteksten bliver det forbudt at tilbringe det ugentlige hvil på 45 timer i lastbilen eller ved ophold i

”uegnet indkvartering”. Der lægges op til bøder til både chauffør og vognmand ved overtrædelser. Formålet med loven er at beskytte chaufføren mod elendige arbejdsforhold og skal medvirke til at skabe mere fair vilkår i transportbranchen.

APRIL 2017

ARKIVFOTO: CLAUS HAAGENSEN

Det er bl.a. forhold som dette, der ønskes stoppet langs de tyske veje.


codan.dk

Øv, for Søren! Hvem dækker? Pas godt på dig selv og din virksomhed med en god forsikring, som er udviklet i samarbejde med DTL. Har din virksomhed de rigtige forsikringer? Vi sikrer, at du som transportkunde får de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

Ring til vores Transportteam, de sidder klar til at give dig et godt tilbud på 33 55 50 50.

04.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.


NYHEDER DE KORTE

Succes med

videoovervågning Et år er gået siden YX Erhverv monterede de første Video on Demandovervågningsløsninger på landets mest besøgte truck-stationer. Løsningen skulle være med til at højne sikkerheden, forebygge hærværk og nedbringe svind hos kunderne. Og det har vist sig at være en stor succes. Mere end 100 kunder har tilmeldt sig ordningen, og det har betydet mindre svind og større fokus på tankningspolitikkerne hos de enkelte vognmandsvirksomheder. »Vi er meget glade for, at så mange kunder har valgt at bruge Video on Demand og de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået,« siger direktør i YX Erhverv Claus Gottlieb.» «Flere af vores vognmandskunder siger, at videoovervågningen faktisk har været en anledning til at få snakket om tankningspolitikkerne, men også overordnet om, hvad svind rent faktisk betyder for netop deres virksomhed. Derfor har Video on Demand i høj grad medvirket til at påvirke kulturen i en positiv retning.«

C O: S FOT

IA

AN

Flere Scaniakunder køber lastbiler med alternative brændstoffer.

Scania sælger bæredygtigt

Scania har i 2016 oplevet en betydelig fremgang i salget af køretøjer med alternative brændstoffer. Også uddannelse af chauffører med henblik på mere brændstoføkonomisk og miljøvenlig kørsel (coaching) er i kraftig fremgang. Antallet af Scania-køretøjer på alternative drivmidler steg samlet med 40 procent, det vil sige til i alt 5.000 lastbiler og busser. I Danmark er Scanias markedsandel af tunge lastbiler og busser til gas-drift på mere end 40 procent. »Efterspørgslen på køretøjer til bæredygtig

transport er flot stigende, og det samme gælder for serviceydelser, der supporterer vognmænd og flådeejere til at reducere brændstofforbruget, CO2-udledningen samt omkostningerne forbundet med brændstofforbruget,« fortæller salgsdirektør for Scania Danmark, Anton Freiesleben. Scania oplever nemlig også stigende interesse for at lade chauffører uddanne og coache til en mere brændstoføkonomisk og miljøvenlig kørestil. I Danmark er dette tal lige nu ca. 600 chauffører.

Nye blokvognsattester MILITÆRET KØBER SCANIA Det danske forsvar har valgt Scania som leverandør af op mod 900 lastbiler over de næste syv år. Forsvarsministeriet oplyser, at det blev Scania Danmark A/S, der har vundet udbuddet på levering af nye lastvogne til Forsvaret. Der er tale om en rammeaftale på syv år, der kan sikre, at Forsvarets samlede behov for lastvogne kan inddækkes. Der gennemføres en initialanskaffelse på 200 taktiske lastvogne og 100 civile lastvogne. Taktiske lastvogne er militære lastvogne, der er terrænkørende og som kan pansres.

6

DTL magasinet

Færdselsstyrelsen indfører nye attester i forbindelse med blokvogne. I en meddelelsen orienterer styrelsen om de oplysninger, der skal anføres i Køretøjsregisteret (DMR), når blokvogne og mobilkraner m.v. skal registreres. Færdselsstyrelsen har udformet nye

attester, der skal anvendes af synsvirksomhederne i forbindelse med godkendelse af blokvogn, stort påhængsredskab, motordrevet blokvogn og trækkraft for blokvogn.

Flere indbetaler til pension Den stigende beskæftigelse betyder, at antallet, der indbetaler til en pensionsordning, nærmer sig niveauet inden finanskrisen. Det viser en ny opgørelse fra PensionDanmark. Her var der i 2016 i gennemsnit 376.000 medlemmer med pensionsindbetalinger i løbet af året. Det er en stigning på 4.000 i forhold til 2015, 20.000 flere end i 2010 og

blot 6.000 fra niveauet i 2008. På DTLs område er indbetalingerne steget fra 6.000 i 2013 til 6.600 i 2016 (gennemsnit af bidragsaktive i PensionDanmark). En beregning fra pensionsselskabet viser, at et års beskæftigelse med pensionsindbetalinger frem for ledighed har stor betydning for pensions-

opsparingen. Et 22-årigt medlem, der i det næste år er i job i stedet for at være ledig, vil få indbetalt ca. 31.000 kr. på sin opsparingskonto i PensionDanmark. Når medlemmet når pensionsalderen, vil dette ene års pensionsindbetalinger have øget opsparingen med samlet set ca. 85.000 kr. (2017-prisniveau).

APRIL 2017


www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Den nye Crafter. Dine kollegaer har designet det meste.

Vi har bygget en bil på grundlag af hundredevis af interviews med de folk, der skal bruge den. Bildesignere og ingeniører kan være nok så dygtige. Men dem der er bedst kvalificeret til at pege på relevante forbedringer er dem, der skal bruge bilen hver dag. Så dem lyttede vi til, før vi gjorde noget som helst. Resultatet er en helt ny Crafter, som sparer jer for overflødigt tingeltangel. Og til gengæld forkæler jer med et væld af reelle fornyelser, der gør jeres arbejde nemmere, hurtigere og mere lønsomt. Den nye Crafter. Ren nytænkning. 100% Volkswagen. Den nye Crafter fra kr. 209.995,- ekskl. moms plus lev. kr. 3.900,- ekskl. moms. Forbrug ved blandet kørsel 13,2-13,5 km/l. Bilen er vist med ekstraudstyr. Den viste Crafter koster fra kr. 269.070,- ekskl. moms. CO2-udslip 193-198 g/km. E


INTERVIEW TRAFIKSIKKERHED Af John Larsen – foto: Per Daugaard

Trafikanter mangler respekt for følgebilerne Særtransporternes følgesvende har fået nye beføjelser og ny uddannelse, men det er de danske trafikanter ikke klar over Den danske trafik har fået nogle nye, selvstændige aktører. De skal gøre de lange og tunge særtransporter mere sikre og effektive. Men de op mod 300 selvstændige følgebilsvognmænd og knap 400 uddannede specialtransportassistenter har et akut problem: Ingen tager hensyn til dem i trafikken. »Trafikanterne aner ikke, hvem vi er,« siger følgebilsvognmand Frank B. Povlsen, Vamdrup. Han og otte-ti andre følgebilsvognmænd har derfor dannet en gruppe, som vil gøre landets trafikanter opmærksomme på, hvem de er – dem i disse skriggule veste og blinkende biler, der holder i vejkanten og forsøger at skabe sikker passage for de langsomme transporter. »Med uvidenheden følger manglen på respekt for os. Den er der jo ikke for meget af i trafikken i forvejen. Det medfører nogle farlige situationer, når vi skal ud af bilerne og lede særtransporterne forbi rundkørsler, snævre veje og meget mere. Det er åbenbart ikke nok med lysende og blinkende advarsler. Jeg har selv to gange inden for det seneste år måttet springe for livet,« fortæller Frank B. Povlsen. Følgebilsgruppen kender også til et uheld, hvor en følgebilschauffør blev ramt af en bil. Han slap heldigvis kun med skrammer. Uddannelsen af specialtransportassistenterne er blot et par år gammel. Med uddannelsen har de fået nogle beføjelser, som før udelukkende lå hos politiet. De gulklædte chauffører har fået bemyndigelse af politiet til at regulere færdslen i forbindelse med særtransporterne ligesom fx hjemmeværnet ved større arrangementer. De signalerer også stop eller kør på samme måde som politi og hjemmeværn. Følgebilerne er udstyret, så de opnår størst mulig synlighed i trafikken bl.a. med stærkt lysende skilte, der markerer, når der er fare på færde forude. Hvordan vil I blive kendt af de andre trafikanter? »Vi vil omtales i den almindelige kørekortud-

8

DTL magasinet

Følgebilsvognmændene skaffede sig opmærksomhed ved at investere i en stand på den netop overståede transportmesse i Herning. Fra venstre Aksel Matzen Jensen, Ivan Rud Larsen og Frank B. Povlsen.

dannelse og i lastbilchaufførernes EU-kvalifikationsuddannelse. Og så er det helt afgørende, at den almindelige brede befolkning får noget information om os fx i OBS-programmer i TV,« supplerer Ivan Rud Larsen, Lunderskov. De tre brancherepræsentanter mener også, at myndigheder, transport- og vindmøllebranchen bør bidrage til en oplysningskampagne. I den daglige opgaveløsning er der også plads til forbedringer. God snak med politiet »Vi har brug for at få en god snak med politiet, der helst ser, at vi opfører os som alle andre trafikanter. Det er vi jo ikke. Vi vil fx gerne kunne udnytte følgebilerne mere aktivt i trafikreguleringen fx ved at holde ude på vejen. Det vil betyde hurtigere gennemførte trafikreguleringer og dermed mindre gener for den øvrige trafik.« Følgebilsgruppen har også et ønske til Vejdirektoratet om flere parkeringspladser til

følgebiler og særtransporter samt bedre til- og frakørselsforhold, der tager hensyn til særtransporterne. Som Ivan Rud Larsen siger: »80 procent af vore kørsler er med elementer til vindmøllerne. En stor industri, som alle er glade for. Så hvad med at følge den succes op med ordentlige vilkår for os på landets veje og rastepladser, så vi kan bringe elementerne sikkert og effektivt frem til modtagerne.« DTL Kran-Blok Erfas formand, Frank Segall, er enig i, at der mangler noget vilje hos myndighederne til at give specialtransportassistenterne den nødvendige ret til at bruge følgebilerne som markering og spærring. »Vi har fra de første regeludkast påpeget dette problem. Jeg synes, der bør gøres alle mulige, seriøse tiltag for at informere om følgebilernes arbejde. De øvrige bilister skal vide, at de rent faktisk har pligt til at efterkomme de anvisninger, der gives fra specialtransportassistenterne.«

APRIL 2017


SPAR BRÆNDSTOF. HOLD FARTEN.

VOLVO FH er nu blevet endnu bedre og tager brændstofeffektivitet til et helt nyt niveau. Med de seneste optimeringer af drivlinen, aerodynamikken og vægten, er det ikke længere nødvendigt at vælge mellem lavt brændstofforbrug og høj motorydelse. Se mere på www.volvotrucks.dk

VOLVO FH


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Tekst og foto af John Larsen

Kristian og Solveig Nørgaard besøgte for nylig DTL på vejen til Folketinget for at fortælle om deres sag. Fra 1. maj i år er det slut med at drive vognmandsforretning i Arden.

SMIDT UD Vognmandsparret Kristian og Solveig Nørgaard må ikke længere drive forretning fra deres landejendom Vognmand Kristian Nørgaard i Arden har i 35 år drevet sin virksomhed, ATH Arden, fra sin landejendom i Store Arden – først som landbrug, siden maskinstation og de sidste 20 år som rendyrket vognmandsforretning. Ejendommen, hvor han bor med sin kone Solveig og to døtre på 12 og 19 år, har været i hans families besiddelse gennem mere end syv generationer helt tilbage til Stavnsbåndets ophævelse, hvor gården blev købt fri af Lindenborg Gods. Men nu er det slut. Den 1. maj skal Kristian og Solveig Nørgaard ophøre med at drive virksomhed på ejendommen. Lastbilerne må ikke komme der længere. Det sætter planlovens paragraffer en stopper for.

10

DTL magasinet

»Vi er meget i vildrede med, hvad der nu skal ske. Mine døtre fatter ikke et ord af det. Det gør min mor på 90 år heller ikke. Vi generer jo ikke nogen, siger de. Ingen har nogensinde klaget til os,« siger vognmanden. Han råder over 15 Euro-5 og -6 lastbiler, hvoraf de 12 kører containere fra Aarhus Havn til kunder i Jylland og på Fyn eller stykgods til Norge og Sverige. Tre lastbiler betjener lokale kunder. Der er 18 ansatte heraf to lærlinge. »Vi er i benhård konkurrence med udenlandske lastbiler, der kører lovlig cabotage herhjemme, men fordi vi har meget lav husleje og lave driftsomkostninger, kan vi endnu være med. Men at flytte virksomheden og indrette et nyt sted til os med de fornødne faciliteter er meget dyrt.«

Løsningen kunne derfor være at flytte virksomheden til udlandet, men som han siger: »Jeg er 59 år og vognmandsforretningen slutter med mig. Jeg orker ikke at starte op et eller andet sted syd for grænsen.« Kristian og Solveig Nørgaard har sammen med repræsentanter fra DTL – Danske Vognmænd og Dansk Erhverv for nylig haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg for at fortælle om deres sag. »De lyttede pænt, og en af politikerne nævnte endda, hvor vigtigt det er at bevare danske arbejdspladser,« fortæller Kristian Nørgaard. Planlov moderniseres Folketinget er i disse måneder ved at modernisere planloven, der skal give erhvervslivet bedre rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Der er andenbehandling af regeringens lovforslag her den 2. maj. Men lovforslaget lægger op til at fortsætte forbuddet mod at drive vognmandsvirksomhed i landzone. Både DTL og Dansk Erhverv har i årevis kæmpet for en ændring af planloven, så transportvirksomheder får mulighed for at drive virksomhed og etablere sig i landzonen, hvis kommunerne tillader det. På den måde

APRIL 2017


SAGT & SKREVET kan vognmændene være tæt på deres kunder i landbruget, holde omkostningerne ned, skabe jobs og udvikle forretningen – vel at mærke uden at genere omgivelserne. Men magten ligger i Miljø- og Naturklagenævnet. Som DTLs adm. direktør Erik Østergaard siger: »Selv når vognmanden får en tilladelse af kommunen til at drive virksomhed, så omgøres beslutningen ofte med henvisning til, at vognmandsvirksomheden ikke er

moderniseringen af planloven skal gøre op med de utidssvarende regler, der hindrer en kommune i at tillade mindre vognmandsdrift i landzone,« forklarer DTLs chefjurist John Roy Vesterholm. »Problemet er planlovens § 35 stk. 1, der henviser erhverv uden forbindelse til jordbrugserhvervene til erhvervsområder i byzonen.« DTL har i et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen anmodet om, at moderniseringen af planloven bør åbne for, at vognmandsvirksomheder får bedre mulig-

Det bør være kommunen, der har det endelige ord i sådanne sager. De er jo de bedste til at vurdere de lokale forhold.« et jordbrugserhverv. Og nej – det er den måske ikke, men jordbrugserhvervene er pinedød afhængige af vognmændene.« Antallet af mindre vognmandsvirksomheder ude på landet er meget stort. Det anslås, at mindst 600 af DTLs medlemmer ligger i landzone. Kommunen underkendt I Kristian Nørgaards sag – og i tidligere sager omtalt her i bladet – har kommunen giver tilladelse til vognmandsdrift. I dette tilfælde Mariagerfjord Kommune: »Jeg fandt først ud af, at der var et krav om en landzonetilladelse, da jeg ansøgte kommunen om en terrænregulering, da jeg ville plane et større stykke jord. Og jeg får da også tilladelsen fra kommunen til at have mine 15 lastbiler på grunden mod samtidig at anlægge en støjvold og en beplantning for at skærme synet af virksomheden ud mod vejen,« fortæller vognmanden. Men nogle beboere i nærheden klager til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens tilladelse. Og her bliver kommunens tilladelse omstødt. Nævnet kan ud fra planlovens regler ikke give landzonetilladselse til transportvirksomheden. »Det er en mærkesag for DTL, at

APRIL 2017

heder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Det skal ske ved at give kommunerne større frihed i deres administration af landzonereglerne. Desværre lægger regeringens lovforslag ikke op til at give kommunerne denne større indflydelse på den lokale udvikling. I et svar til DTL afviser erhvervsministeren imidlertid at lade vognmandsvirksomhederne få større adgang til at drive virksomhed i landzone. Etablering af vognmandsvirksomheder i landzone kan medføre en væsentlig ændring af det omgivende miljø, og de medfører ofte en betydelig tung trafik, der bl.a. kan genere naboer, hedder det i svaret. Vognmand Kristian Nørgaard ser sådan på det: »Det bør være kommunen, der har det endelige ord i sådanne sager. De er jo de bedste til at vurdere de lokale forhold.« Vognmandsparret er nu ved at undersøge, hvordan de kan drive forretningen videre. Det kan risikere at betyde neddrosling af aktiviteterne.

Brug for unge, entusiastiske vognmænd Vi kan i den grad godt bruge unge, entusiastiske vognmænd, der er klar til at satse på et erhverv, som godt nok har store udfordringer, men som også er et utroligt spændende erhverv. Per Rasmussen, formand for Sydøstjyllands Vognmandsforening, i Lastbil Magasinet.

Ikke mit ressort Jeg har ikke med immigrationsregler i EU at gøre. Jeg kan ikke gøre noget ved, at der kommer filippinere til Europa. Det er ikke mit ressort. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i Transportmagasinet.

Fakta skal på bordet Varebilsudvalget er sat i verden for at tilvejebringe faktuel viden om godskørsel for fremmed regning med varebiler. Jeg kan ikke forstå, hvis der er nogen, som synes, at det kan være et problem. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i Altinget.dk.

Træneren er ligegyldig Alle har vidst, der var ved at ske noget, og at posten var faldende. Jeg har svært ved at se, at nogen har forholdt sig til det og lavet en plan. I stedet har man skiftet ud, ligesom visse fodboldklubber skifter træneren ud. Men hvis man ikke får fat i det, der grundlæggende er galt, er det ligegyldigt, hvem der træner. Professor i strategi og ledelse på Aalborg Universitet, Anders Drejer, i Børsen, om kaos i PostNord.

Statistik undrer Alle kan blive enige om, at cabotagereglerne ikke bliver brugt efter hensigten. Kigger man eksempelvis på containertransport, vil jeg tro, at mellem 40 og 50 procent bliver kørt som cabotage. – Og det er jo helt andre tal end det, man hører fra statistikkerne. Direktør Niels Juel Nielsen, containervirksomheden Boxlink, Aarhus Havn, i Lastbil Magasinet.

En lokumsaftale Det ligner en lokumsaftale, hvor Kommissionen ikke har turdet tage kampen op med EUs største land. Det er både diskriminerende og unfair. Ole Christensen (S), medlem af Europa-Parlamentet, i Lastbil Magasinet, om EU-Kommissionens godkendelse af tysk vejskat for udenlandske bilister.

Mangler brugervenlighed Vi bliver nødt til at have gjort op i kroner og øre, hvad det koster at håndtere indberetninger til det offentlige. For selv om indberetninger til Skat, Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og andre offentlige myndigheder i vidt omfang er blevet digitaliseret i de senere år, tager de stadig lang tid, og der bliver stadig mere at indberette. Erhvervspolitisk direktør i FSR Danske Revisorer, Tom Vile Jensen, i idag.dk, om en ny analyse, der viser, at det offentlige har brugt digitaliseringen til at afkræve virksomhederne flere oplysninger samtidig med, at indberetningssystemerne mangler brugervenlighed.


INTERVIEW ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED Af Thomas Rumph

Her er de tre finalister Så er der klar til finale. De tre finalister i konkurrencen om at blive Årets Transportvirksomhed er selvkørende vognmænd. De er alle tre familievirksomheder med lokal forankring. Det giver en kontinuitet samtidig med, at

de tre finalister har mødt udfordringen om et stadig større fokus på profilering på det digitale område. Kåringen af Årets Transportvirksomhed 2017 foregår i år som sædvanlig i forbindelse

med DTLs generalforsamling – denne gang lige før aftenfesten, der holdes i Centralværkstedet i Aarhus, og det er 20. maj.

Vognmand Anders Larsen, Hedehusene

Dommerpanelet repræsenterer DTLs regioner: • Niels Jeppesen, Region Special (specialforeningen DTL Dyr) • Ole Bang Jensen, Region Syd • Lars Andersen, Region Øst • Claus Myrrhøj Nielsen, Region Midt/Nord • Jørgen Kjeld Jensen, Region Hovedstaden (Kjøbenhavns Vognmandslaug)

12

DTL magasinet

række, som parret selv administrerer. Ad denne vej får de en del kundehenvendelser bl.a. om studenterkørsler. De har også arbejdet på at optimere deres tilstedeværelse på nettet med såkaldte Adwords, der gør firmaet let at finde på Google, hvis man søger på bestemte ord. De arbejder derudover meget bevidst med fotokommunikation på både Facebook og hjemmeside, og en del nye kundehenvendelser kommer på baggrund af et foto af en tidligere opgave i virksomheden, fx flytning af et legehus.

FOTO: THOMAS RUMPH

Anders Larsen viderefører sammen med sin kone, Nete, forretningen fra faren, Erik Larsen, som grundlagde sin vognmandsvirksomhed i Greve i 1972. Faren vidste, sønnen stod på spring, men inden sin død i 2001 rådede han dog sønnen til at tage sig en uddannelse, inden han kastede sig over vognmandsgerningen. I 2003 begyndte Anders derfor som chauffør i firmaet, som moren kørte videre. I 2010 tog han springet, overtog firmaets biler og kunder – og startede op på egen hånd. Hustruen Nete har fuldtidsarbejde, men tager sig af administration og regnskab i de ledige timer i weekenden, og når børnene er lagt i seng om aftenen. Arven fra farens forretning er hjerteblod for Anders Larsen. Han har én chauffør ansat på fuld tid, som har gjort turen med fra farens forretning. Der køres stadig klassisk vognmandskørsel med entreprenøropgaver til de to lastbiler: asfalt, sten, grus mv., samt en bred vifte af andre opgaver. Også udadtil er der kontinuitet: Firmaets logo med farve og skrifttype er det oprindelige fra farens forretning, tilpasset med Anders Larsens eget navn. Kundekredsen er blevet bredere, der er kommet nye og flere store kunder til, men en del var også kunder i farens forretning. Firmaets telefonnummer er det samme som dengang. Det hænder, at en kunde ringer og siger, at han lige fandt nummeret på en 15 år gammel følgeseddel. I forhold til profilering og markedsføring er filosofien at føre arven fra farens firma ind i den digitale tidsalder. Anders Larsen har været på nettet med en hjemmeside i en år-

Sådan kan du stemme Afstemningen foregår som sidste år i to tempi: 1. Du kan stemme på én af de tre finalister i en online-afstemning via Årets Transportvirksomheds Facebook-side. Afstemningen er i gang og lukker d. 19. maj kl. 12.00. 2. Du kan stemme via sms på én af de tre finalister. Smsafstemningen åbner 19. maj og lukker lige før kåringen af Årets Transportvirksomhed i Aarhus 20. maj. Koderne til sms-afstemningen afsløres på Facebook og via DTLs øvrige kanaler, inden sms-afstemningen åbner.

APRIL 2017


FOTO: BERTEL BOLT

Brædstrup Vognmandsforretning Thisted Kloakservice

APRIL 2017

FOTO: FINN BJERREMAND

For en del læsere vil Thisted Kloakservice være et velkendt navn i ÅTV-sammenhæng. Virksomheden var nemlig også finalist for to år siden, hvor det blev til andenpladsen i Herning. Det er Bjarne Bloch, som også var på scenen dengang, der i dag tegner Thisted Kloakservice. Firmaet er på familiens hænder på anden generation. Faren, Holger, købte virksomheden i 1996, og i 2008 overtog Bjarne sammen med sin bror, Benny, så forretningen. Broren har for ganske nylig valgt at overdrage sin ejerandel i Thisted Kloakservice til Bjarne, idet han ikke har ønsket det meget ansvar forbundet med livet som selvstændig vognmand. Han er dog fortsat en del af familievirksomheden som almindelig lønnet chauffør. Thisted Kloakservice har en historisk lokal forankring i Thisted og Thy men har også ekspanderet geografisk og har senest åbnet en lokalafdeling på Mors. Her er én af firmaets fem biler fast udstationeret. Vendsyssel mod nord og Salling med Skive i syd er i kikkerten, så der er ambitioner i virksomheden. Bjarne Bloch er både at finde bag rattet i én af lastbilerne og ved skrivebordet i administrationen. Tanken er, at ’høvdingen’ i forbindelse med opstart på et nyt job skal vise sig ude hos kunden. Når opgaven er sat i søen, uddelegeres der til chaufførerne. Administration og kalenderstyring foregår alt sammen digitalt. Profilering, synlighed og genkendelse er en integreret del af måden at tænke forretning på. Den grønne farve i firmalogoet, som går igen på lastbilerne og i de ansattes arbejdstøj, er også fremtrædende på virksomhedens hjemmeside og Facebookside. Der satses stadig mere på digital kommunikation, og ambitionen er at frigøre endnu flere midler fra traditionel annoncering til at skabe digital synlighed, eventuelt med konsulentbistand udefra. På Facebook arbejder Thisted Kloakservice med billeder, der giver indblik i nogle af de mere særlige opgaver, som man møder, med henblik på at kommunikere med nuværende og potentielle kunder. Effekten ses i, at der via Facebook kommer kundehenvendelser fra hele Jylland, og det anslås, at 20-25 procent af kunderne kommer via firmaets digitale kommunikation. Senest er Falck Danmark landet som kunde med en specialordre. En udvikling, Thisted Kloakservice ønsker at styrke.

I Brædstrup Vognmandsforretning er tredje generation fremme i frontlinjen. Her er det far, Karsten Jensen, og sønnen Jacob, der driver forretningen, mens mor Anne Marie er uundværlig hjemme i administrationen. Firmaet fejrede 50 års jubilæum 1. oktober 2016, efter farfaren Harald Jensen startede i 1966. Karsten Jensen kom hjem til virksomheden i 1974, da der var tre lastbiler til entreprenørkørsel. I 1976 kom den første kranbil, og i dag er flåden oppe på otte biler i alt heraf tre kranbiler. Vognmandsforretningen har base i det østjyske, hvorfra der også køres opgaver på Fyn og Sjælland. Jacob Jensen tager sig af krankørsel og særtransporter, mens far Karsten primært holder på med containerkørsel og entreprenøropgaver. Ofte ekspederes ordrerne, mens man er på farten. Hvis der tikker et opkald eller en e-mail ind, og der er plads i kalenderen, tager man hul på opgaverne fra time til time. Der er store ordrer med tunge kranløft, men fru Jensen skal også have en skovlfuld sand i ny og næ. Det sidste tager Karsten sig af, mens Jacob som den unge kraft har frirum til idéudvikling, uden at faren nødvendigvis kigger ham over skulderen. På kommunikationssiden har firmaet igennem flere år haft en online-tilstedeværelse med en hjemmeside og på Facebook. Hjemmesiden har man haft ekstern assistance til at designe og vedligeholde, således at den er driftssikker og fremtræder professionelt. Virksomhedens Facebook-side administreres af Karsten Jensens datter, så også her er arbejdet forankret i familien. Filosofien er, at tilstedeværelse og omtale på Facebook er et vigtigt supplement til den traditionelle markedsføring. Facebooksiden bruges til at poste historier om store og små begivenheder i vognmandsforretningen for at styrke profilen. I den digitale kommunikation trækker Brædstrup Vognmandsforretning gerne tråde tilbage i historien. Her profilerer de sig gennem fortællingen om virksomhedens historie, og udviklingen formidles i billeder af lastbilflåden. Således dukker der stadig billeder op af den lille røde Bedford, som Harald Jensen først startede ud med for 50 somre siden i 1966. Den holdes køreklar og og kan stadig rykke ud, hvis det kræves.

DTL magasinet

13


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING

SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

DTL – Danske Vognmænds generalforsamling 2017

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2017

I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling holdes:

I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddeles herved, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes:

LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 KL. 09.00 PÅ HOTEL SCANDIC AARHUS CITY, ØSTERGADE 10, AARHUS C

LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 KL. 14.00 PÅ HOTEL SCANDIC AARHUS CITY, ØSTERGADE 10, AARHUS C

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt

Følgende kandidater, med personlige suppleanter, opstiller til bestyrelsen: • • • • • •

Martin Danielsen, Odense/suppleant Torben Andersen Kristian Skov Petersen, Taastrup/suppleant Jens-Ole Larsen Steen Tofteng, Rødovre/suppleant Lasse Ødum Ole Bang Jensen, Haderslev/suppleant Kenneth Jakobsen Jens H. Petersen, Hanstholm/suppleant Jørgen Buhl Lars Andersen Næstved/suppleant Michael Palle

Da der er opstillet flere kandidater, end der er ledige bestyrelsesposter, skal der afholdes valg til bestyrelsen. Der henvises til § 17 i vedtægterne for DTL. DTLs bestyrelse har i år fremsat forslag til ændring af foreningens vedtægter.

Opstillet til bestyrelsen er: Martin Danielsen, Ole Bang Jensen, Steen Tofteng, Winnie Grant og Lars Andersen. Opstillet som suppleant til bestyrelsen er: Torben Andersen Tilmelding: Husk at deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding til Arbejdsgiverforeningen, jf. vedtægternes § 7. Fristen for tilmeldingen er 6. maj 2017. Tilmelding kan ske på www.tilmeld.dk/DTLA-GF2017 København, april 2017 Martin Danielsen Erik Østergaard Formand Adm. direktør

København, april 2017 Martin Danielsen Formand

14

DTL magasinet

Erik Østergaard Adm. direktør

APRIL 2017


GENERALFORSAMLING PRÆSENTATION

KANDIDATERNE

Der er i år seks kandidater til fem pladser i DTLs bestyrelse. Her er de: Martin Danielsen, Schou-Danielsen Logistik A/S, Odense, er DTLs formand og har siddet i 14 år i bestyrelsen. Han slår på den ændring, der er sket med DTLs kommunikation. Fra at være fakta-orienteret og lidt stille har vi nu et DTL, som stadig er seriøst og troværdigt men som bider mere fra sig – med en lille smule frækhed. Vi kommunikerer offensivt og sætter hellere debatten i gang fremfor at ”forsvare” lastbilernes eksistens, når de gøres til prygelknabe. Beslutningsprocessen skal ikke blot påvirkes – nej, DTL skal være med til at sætte dagsordenen herhjemme og i EU. Den dagsorden, de andre efterfølgende kan forsøge at påvirke. Imaget skal stadig bearbejdes. Chaufførerne synes, de har verdens bedste arbejde. Det skal vi fortælle omverdenen. Vi er Danmarks vigtigste erhverv – der er ingen grund til at dukke nakken. Ole Bang Jensen, Ole Bang Jensen Vognmandsforretning i Haderslev, er næstformand og runder i år de ti år i DTLs bestyrelse, hvor han ikke mindst ser sig selv som de selvkørende vognmænds repræsentant. Han synes, at de mindre vognmænd generelt har ret gode forretninger, når de kører for faste kunder, mens dem, som kører for speditører, må arbejde virkeligt hårdt for deres penge på grund af den hårde udenlandske konkurrence. DTLs bestyrelse skal således tage sig af de vilkår, der bydes mindre vognmænd. Og der skal gøres op med snyderi senest med Adblue-fifleriet. Internt har DTL nu en konsulenttjeneste, der kører på skinner. Regionskontorernes omorganisering har været en mærkesag. Han er stolt af at være en del af DTL-organisationen med en velfungerende personalegruppe på både regionskontorerne og hovedkontoret.

APRIL 2017

Kristian Skov Petersen, Viggo Petersens Eftf. A/S i Taastrup, har siddet i bestyrelsen siden 2009. Han nævner tre konkrete, aktuelle sager, som DTLs bestyrelse skal have stort fokus på. To ”gamle kendinge” og en helt ny: 1. Indsatsen mod den sociale dumping i transporterhvervet, som efterhånden har fået offentlighedens bevågenhed som aldrig før. En kamp der er fælles med andre brancher. 2. Ordnede forhold for varebilerne, hvor der er behov for regulering. 3. Den nyligt opståede PostNord-sag hvor det gælder om at undgå statsstøttet, unfair konkurrence. Overordnet ser han det som sin væsentligste opgave at støtte op om den danske vognmand: Så gode rammevilkår som muligt både herhjemme og i EU.

Jens H. Petersen, Hanstholm Container Transport A/S, har været medlem af bestyrelsen i otte år. Han står for at videreføre bestyrelsens linje om at gå forrest i branchen med saglighed og faglig dygtighed og køre de sager, der betyder noget for vognmændene. En linje der har vist sig holdbar. Her nævner han kampen for lige og fair vilkår i branchen, hvor social dumping skal bekæmpes – noget der rammer overalt i landet også i det nordvestjyske. Han peger på det vellykkede samarbejde i Nordic Logistics Association, NLA, i Bruxelles, der sørger for en fælles nordisk stemme i EU. Blandt de andre sager forrest på bestyrelsens bord er indsatsen for at kunne køre 80 km/t på landevejen som andre bilister. Og DTLs medlemsservice skal udvikles på basis af de i dag meget velfungerende regionskontorer.

Steen Tofteng, Steen Tofteng A/S, Rødovre, har siddet i DTLs bestyrelse i fire år. Hans røde tråd i bestyrelsesarbejdet i DTL og i DTLs arbejdsgiverforening er, at mens transportbranchen langt overvejende består af små og mindre virksomheder, så er stort set al lovgivning og regler gearet til store virksomheder. Det betyder, at transportbranchen er særligt udsat, fordi virksomhedernes ressourcer og kompetencer ikke står mål med det komplicerede bureaukrati, de udsættes for i dagligdagen – tænk bare på hele køre-hviletidsområdet. Derfor er det vigtigt at få ryddet op i regelvældet og hjælpe medlemmerne til at kunne klare sig. Her er regionskontorerne uundværlige. Som affaldstransportør er det en mærkesag at få det brændbare affald i fri konkurrence, som det er sket med genanvendeligt affald, og så skal erhvervsaffaldet væk fra de kommunale genbrugsstationer.

Lars Andersen, Frede Andersen & Søn, Næstved, stiller op til bestyrelsen i DTL og DTLs arbejdsgiverforening. Han vil repræsentere vognmændene i Region Øst, der i dag ikke har nogen i bestyrelsen, og – som 38 årig - de yngre vognmænd i DTL. Han ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som den helt store udfordring. Ikke mindst 2-10 bils vognmændene kan få svært ved at få den fornødne dansktalende arbejdskraft, da de ikke selv har lærlinge. Erhvervet skal tales op ved hjælp af imagekampagner og de gode historier. DTL har allerede Årets Transportvirksomhed så mere af den slags. Han vil bl.a. også kæmpe for mere enkle køre- hviletidsbestemmelser og en fortsat indsats for mere retfærdige sanktioner. Og et bedre samarbejde på tværs mellem vognmændene vil løfte alle.

DTL magasinet

15


ERHVERVSPOLITIK LIGE NU

POSTNORD SAGEN FØLGES FRA BRUXELLES til Fredag kan man lytte Thorkild Thyrring.

Ledsage rturen lø rd

Festaftenen foregår på Central

ag går ti

l Den Gam

le By.

værkstedet.

VOGNMANDS WEEKEND Når DTL – Danske Vognmænd kalder til generalforsamling i Aarhus, er der aktiviteter til hele weekenden 19. – 20. maj. Omdrejningspunktet bliver hotellet Scandic Aarhus City på Østergade, midt i centrum. Her byder Applus Danmark fredag eftermiddag velkommen til et underholdende, en times foredrag med den tidligere racerkører Thorkild Thyrring, der giver sit bud på, hvordan man opnår den ultimative motivation og får skabt resultater i organisationen. Thyrrings foredrag rækker langt ind i den menneskelige adfærd og mulighed for succes. Bagefter er der medlemsmiddag på hotellet, og her mødes man til en hyggelig og uformel aften over en god middag og efterfølgende snak. Lørdag formiddag går det løs med det alvorlige, nemlig generalforsamlingerne til både DTL – Danske Vognmænd og DTLs arbejdsgiverforening. Imens generalforsamlingen

16

DTL magasinet

pågår, er der ledsagertur til Den Gamle By. Her sluttes rundturen af med en frokost i en af de gamle bygninger. Om eftermiddagen holdes generalforsamlingen i arbejdsgiverforeningen. Kåringen af Årets Transportvirksomhed 2017 afvikles i år under aftenfesten. Lørdag aften rulles den røde løber ud til en flot festaften. Busser transporterer gæsterne til Centralværkstedet i hjertet af den østjyske hovedstad tæt på banegården og Bruuns Galleri. Bygningen er fra 1862 og opført til store tog og mænd med store overarme og sværtede ansigter. I dag står Centralværkstedet fuldstændig renoveret og fremstår moderne og lyst – men rummets originale indretning skinner igennem. Det bliver en fest med lodtrækninger og underholdning i flotte og historiske omgivelser.

EUs konkurrencekommissær Margrethe Vestager holder øje med udviklingen i sagen om det underskudsramte PostNord. »Vi henvendte os for mere end en måned siden til Margrethe Vestager om PostNords ageren i markedet for stykgods og pakkepost i lyset af de enorme underskud, der plager koncernen. Her pegede DTL på det helt afgørende i, at virksomheder med statslig involvering og med driftsrammer fastsat af det offentlige ikke gives særlig hjælp – hverken i form af statsstøtte eller konkurrencefordele til skade for private konkurrenter,« fortæller DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Nu har hun svaret DTL. »Konkurrencekommissæren er vendt tilbage med en skriftlig kvittering for, at hun har fuld fokus på sagen,« oplyser han videre. Heraf fremgår det, at Kommissionens Generaldirektoratet for Konkurrence ”vil følge sagen for at sikre, at EU’s konkurrenceregler overholdes,” som det hedder i brevet til DTL. »Margrethe Vestager har næsen i sporet, og det bør politikerne vide, når man nu skal tage stilling til at pumpe milliarder i det foretagende.

Når man står i en situation med hånden fremme og beder staten om at tilføre flere milliarder til sin nødlidende virksomhed, kan det vel ikke overraske, at der bl.a. fra konkurrencekommissæren følger politiske spørgsmål til årsager, virkning og perspektiv. Fakta omkring, hvor PostNord henholdsvis taber og tjener penge, er vigtig information for de politiske beslutningstagere – ikke mindst for at sikre fair konkurrencebetingelser,« siger DTL-chefen. Han finder det afgørende, at offentligheden ikke taber opmærksomheden på, hvad der foregår i de politiske kulisser: »Der skal være fokus på det, der nu foregår på Christiansborg. For pludselig kan der i ly af påskehøjtiden og andre ting være strikket en rævetrøje af politiske kompromisser, der koster danske skatteborgere og dansk erhvervsliv kassen. Skulle man politisk vælge at lade PostNord køre videre i samme spor og tilføre flere milliarder i tilskud, er der risiko grænsende til vished for, at det er at smide gode penge efter dårlige.« DTL følger sagen meget nøje. Læs også lederen side 2.

AFFALD I FRI KONKURRENCE Det er årsagen til, at regeringen med en ny forsyningsstrategi lægger op til en yderligere konkurrenceudsættelse af det genanvendelige affald, fremgår det af et svar fra energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til Folketinget. Folketingsmedlem Jens Joel (S) var faldet over et sted i forsyningsstrategien, hvor konsekvensen af konkurrenceudsættelsen åbenbart

ville være, at fire vestjyske kommuner må sælge deres fælleskommunale selskab Nomi4S. Den konsekvens ønskede han at få bekræftet. Og det fik han. Baggrunden er ifølge ministeren, at affald ikke er et naturligt monopol og er gået fra at være et problem til at være en ressource. Der er derfor opstået et marked for genanvendeligt affald, og regeringen ønsker samtidig


VINDMØLLEVINGER I NØDSPORET transporter fra Tyskland – nødt til at holde i nødsporet med store trafiksikkerhedsmæssige risici til følge – eller at overtræde spærretiden,« siger DTL-direktør Erik Østergaard. »Det vil være en helt uacceptabel situation at bringe chaufførerne, vognmændene og deres kunder i. Så når politikerne er så forhippede på spærretider, så må de til lommerne med midler til de

at sætte en stopper for kommunernes mulighed for selv at eje sorteringsanlæg. Det glæder chefkonsulent Lisbet Hagelund fra DTL – Danske Vognmænd, der tilslutter sig regeringens opfattelse af, at den delvise konkurrenceudsættelse af det genanvendelige erhvervsaffald fra 2010 ikke kan stå alene, fordi kommunerne stadig må operere på markedet for bl.a. genanvendeligt husholdningsaffald: »Der har været alt for lidt investering og opfindsomhed i de år, hvor reglerne og kommunerne har skabt usikkerhed om tilgangen til det genanvendelige affald som følge af anvisningsordningen.

Denne type affald er faldet ned mellem to stole, fordi de private vognmænd på den ene side ikke har turdet kaste sig i lag med usikre projekter, mens kommunerne på den anden side har nølet med at lave de nødvendige sorteringsanlæg til genanvendelse.« Ved helt at fratage kommunerne ejerskab af sorteringsanlæg ønsker regeringen ifølge ministeren at skabe klare rammer på området gennem en fuldstændig privatisering. Udspillet understøtter regeringens ambition om, at offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter, der bør udføres af private. Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, ønsker regeringen

nødvendige parkeringsarealer og rastepladser,« fortsætter han. Også socialdemokraten Kaare Dybvad, der er medlem af Transportudvalget, er skeptisk. Han har ifølge Lastbil Magasinet stillet spørgsmål til transportministeren om, hvordan tingene hænger sammen, når man på den ene side kræver spærretider og på den anden side ikke sørger for de nødvendige parkeringsarea-

ler og rastepladser til de lange transporter. »Vi skal passe godt på de arbejdspladser, vi har både i industrien og i transportbranchen. Der er ingen grund til at gøre det mere besværligt og dyrere at drive forretning i Danmark,« siger han.

FOTO: FINN BJERREMAND

Fra juli i år skal der indføres en forsøgsordning med spærretid for særtransporter over 50 meters længde på hverdage kl. 6-9 og kl. 15-18 på motorvejsstrækningerne E45 fra Hadsten til Kolding og E20 fra Kolding til Odense. Det har regeringen og Dansk Folkeparti indgået et politisk forlig om ifølge Transportministeriet. Og senest forlyder det, at Vejdirektoratet til efteråret er klar med to rastepladser til særtransporter over 50 meter ved Kværkeby og Frøslev Ø. Her skulle der blive tre pladser udelukkende til særtransporter og følgebiler hvert sted. Er det nok? DTL – Danske Vognmænd har tidligere hæftet sig ved, at forudsætningen for spærretider er, at der etableres de nødvendige parkeringsarealer og rastepladser til særtransporterne – ikke mindst af hensyn til overholdelse af kørehviletidsreglerne og uforudsete hændelser. Og de findes ikke i dag. Vejdirektoratet har selv gjort opmærksom på, at behovet for rasteanlæg for de lange særtransporter forstærkes yderligere ved indførelse af spærretid på centrale dele af motorvejsnettet. »Uden etablering af disse parkeringsarealer bliver transporterne i praksis – fx i tilfælde af uforudsete hændelser herunder vedrørende

Spærretider skal følges op med særlige parkerings- og rastepladser, mener DTL.

at konkurrenceudsætte så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områ-

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Der er opstået et marked for genanvendeligt affald, og regeringen ønsker samtidig at sætte en stopper for kommunernes mulighed for selv at eje sorteringsanlæg.

der. Det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder, hedder det i forsyningsstrategien.


TEST VAREBILER

TESTKØRER

CARSTEN TEINER

Nissan NV300 har været to år på vej, mens ”søstrene”, Renault Trafic, Opel Vivaro og senest Fiat Talento, har været her længe.

NISSAN KASSEVOGN med lokkemidler

Nissans nye NV300 giver med fem års fabriksgaranti og et højt sikkerhedsniveau meget varebil for pengene Det er to år siden, at Nissan har kunnet tilbyde en et tons varebil i form af Primastar på grund af en masse interne diskussioner i Renault-Nissan alliancen. Men endelig kan Nissans danske folk juble. Nu er afløseren NV300 endelig klar herhjemme. Dens ”fætre”, Renault Trafic og Opel Vivaro, blev ikke ramt af forsinkelsen, og den nye partner Fiat med deres Talento kom på markedet allerede sidste år. Trafic og Talento bygges som NV 300 på en topmoderne varebilsfabrik i Sandouville i Frankrig. Tidligere blev Trafic og Primastar bygget på en Nissan-fabrik i Barcelona i Spanien, hvor Vivaro primært bygges på GM’s fabrik i Luton i

Storbritannien. Men fabrikken i Barcelona er udlagt til andre produktioner, bl.a. den elektriske Nissan e-NV200. Så for at lokke de gamle kunder tilbage, har man gjort fem airbags standard. Dertil kommer standardluge i skillevæggen mellem varerum og kabine, så man kan transportere lange genstande. Og så har alle Nissans varebiler fem års fabriksgaranti eller 160.000 km. Testbilen var den kraftigste biturbo-model med 145 hk i Comfort-niveau, som hos Nissan bl.a. indebærer fartpilot, indfarvede kofangere, aircondition og oliefyr – som kan kombineres med en timer til oliefyret. Der er gode præstationer i biturbo-modellen, men gearene skal bruges lidt flittigere end i modeller uden biturbo, som således virker mere smidige. Der er dog trækkraft i femte gear fra 50 km/t eller 1.250 omdrejninger – i sjette fra 60 km/t. ECO-mode og start/stop system er standard i Comfort udgaven – og er med til at forbedre økonomien. Testbilen var en L2H1 – en lang en men med normal taghøjde. Varerummet var ubeskyttet – og her bør man investere en indretning med

Instrumenteringen svarer helt til søster-modellerne så som Renault Trafic.

Sidedøren er bred nok til at få en Euro-palle igennem.

Tekst og foto af Carsten Teiner

beskyttelsesplader på gulv og i sider. Men der er dog 20 fastgørelses-kroge i gulv og på sider – om end lidt spinkle, og bagdørene åbner 180 grader. Sidedøren er bred nok til at få en Europalle igennem. Kører man med reol i venstre side, må man åbne begge bagdøre for at få adgang til varerummet. Det ved jeg af erfaring. Desuden er der en risiko for, at højre dør rammer ind i venstre dør. Bagdøren kan i øvrigt fastholdes, når man kører med lange genstande. Trailervægten er to tons. Bestiller man anhængertræk fra fabrikken, er trailerstabilitets-system standard. I kabinen er der aflæggeplads under passagersædet. I det hele taget er der god aflæggeplads rundt om i kabinen. Man sidder godt bag rattet. Dog fylder gearkonsollen vel meget. Højre knæ er i nærkontakt med konsollen – og den meget flade rude tager meget plads i kabinen. Sæderne er dog gode. Og instrumenter og kontakter er overskuelige. Sidespejlene var nok lidt små, men vidvinkelspejlet på bagsiden af solskærmen er god til at fange bløde trafikanter i bytrafik og hårde trafikanter på højre side generelt.

Passagersædet kan vippes op, så lange genstande fra varerummet kan komme ind i kabinen via en lem til varerummet.


Køreegenskaberne er fine, men vendediameteren er vel stor. Men den er meget nem at køre – med et fast og præcist styretøj. Rattet er to-vejs indstilleligt. Hill start-assist sørger for sikker start fra en bakke. Sikkerheden omfatter esc stabilitetssystem og ABS antiblokering – men der er endnu ikke mulighed for nødbremsesystem. Comfort-modellen har til gengæld tågelygter, og sidespejlene er opvarmede og el-justerbare. NV300 kommer i fire udgaver. To med enkelt turbo og to med dobbelt turbo. Bilerne med enkelt turbo har ikke SCT efterbehandlingssystem og tilsætning af AdBlue. Det gør ejerskabet både lettere og billigere. Sæderne er fine og giver super støtte i ryggen. Indstigningen til kabinen er rimelig, og frihøjden til varerummet lav. Og tilmed med gode bespændingsmuligheder. Der er bl.a. to flaskeholdere i dørene. Testbilen var én af de første, der kom her hjem til, så den havde bl.a. Plus-pack udstyr, der omfatter alufælge, læderrat og klimaanlæg – det koster normalt ekstra 10.500 kr. plus moms.

NISSAN NV 300 COMFORT: Mere interessant er at kunne bestille bilen med Tech Pack, som testbilen dog ikke havde. Her får man bakkamera, parkeringssensorer bag, nøglefri betjening og regnsensor. Alene bakkamera kan spare én for mange buler, når man bakker.

Der er mange fastgørelseskroge i varerummet, men de er spinkle. Man bør også sørge for en beklædning af varerummet.

MOTOR: 4 CYL. BITURBO SLAGVOLUMEN: 1,6 LITER YDELSE: 145 HK V. 3.500 OMDR. MOMENT: 340 NM V. 1.500 OMDR. TRAILERVÆGT: 2 TONS TOPFART: 181 KM/T ØKONOMI: 16,4 KM/L CO2: 160 G/KM VENDEDIAMETER (KANTSTEN): 13,7 M VARERUM: 2.937 X 1.662 X 1.387 MM HJULKASSER: 1.268 MM SIDEDØR: 1.030 X 1.284 MM VARERUM: 6 KUBIKMETER TRAILERVÆGT M. BREMSER: 2 TONS TOTALVÆGT: 3.040 KG PRIS: 244.354 KR. PLUS MOMS

Tank lastbilen lige der, hvor du er Hos OK får du et stort, landsdækkende netværk af OK Truck Dieselstationer, så du altid kan tanke lastbilen lige der, hvor du er. Alle vores stationer er strategisk velplacerede, tæt ved motorveje, så du hurtigt og nemt kommer på farten igen.

Bestil tankkort på 89 32 25 40

www.ok.dk

APRIL 2017

DTL magasinet

19


REPORTAGE UDSTILLING Af John Larsen – fotos af Per Daugaard

Hvad det hele handler om: Det personlige møde - måske en handel….

…Og få nye perspektiver på det hele.

Kom op og prøv det nye…..

HEKTISKE DAGE Tre dage. 25.649 besøgende. 325 udstillere – heriblandt alle syv lastbilmærker efter ti års pause. Masser af varebiler og busser. Faglige og politiske debatter. Et rekordstort antal konkurrencer og prisoverrækkelser. Events, fest og underholdning. Jo, Herningmessen er tilbage for fuld styrke. En meget glad og stolt messedi-

20

DTL magasinet

rektør Georg Sørensen siger det på denne måde: »Målet med transportmessen er i tæt samarbejde med branchens aktører at skabe en messe, der inspirerer og skaber kontakter. En messe, der er turen og tiden værd. Derfor glæder jeg mig over de positive tilbagemeldinger fra både udstillere og besøgende,

og jeg er taknemmelig for, at hele branchen har været med til at forme og udvikle en stærk transportmesse med høj faglig kvalitet og en rigtig god stemning. DTLs adm. direktør Erik Østergaard følger trop: »En flot messe med et stigende besøgstal i forhold til de sidste gange. Vi oplevede på DTLs

stand, at rigtigt mange mennesker var igennem i løbet af de tre dage. En udstilling, vi kan være stolte af.« Næste transportmesse er allerede fastlagt. Det bliver 21.-23. marts 2019. Følg med rundt på udstillingen over de næste sider.

APRIL 2017


DEN NYE I KLASSEN Som traditionen tilsiger bliver messen åbnet af transportministeren. En ny hver gang. Og som den nye dreng i klassen føres ministeren, Ole Birk Olesen, gennem hallerne af de garvede veteraner fra transportbranchen. Ved åbningen nogle minutter før har ministeren forklaret, at for ham er der to overordnede dagsordener: Frihed og fremgang. Et friere og rigere samfund gælder også for transporten, hvor velstanden bl.a. skal skabes via en mere effektiv infrastruktur og ved at udnytte de nye teknologiske muligheder. Og han lover, at reglerne skal tilpasses den nye virkelighed. Og så lægger den ret nybagte minister ikke skjul på, at han vil

Transportministeren ankommer sammen med MCH-chefen Georg Sørensen og DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

bruge messen til at tilegne sig ny viden – især om automatisering, elektrificering og digitalisering - branchens tre nye (mode-) nøgleord. »Den teknologiske udvikling flytter sig hurtigere end politikken,« siger han. Ministeren når også at deltage i en debat på scenen ved siden af DTLs stand bl.a. om, hvordan den nye teknologi kan bringe vækst til transportvirksomhederne.

Ole Birk i simulatoren på standen hos TrailerVue, hvor han havde specifikt bedt om at afprøve det nyudviklede højresvingskamera, der følger lastbilen og trailerens bevægelser, så fokus holdes på trafikken til højre.

Rundturen er nået til opbygningerne. Ole Birk Olesen åbner Herning-messen for de indbudte gæster.

Her er ministeren nået frem til DTLs stand i selskab med formanden, Martin Danielsen, og direktøren Erik Østergaard.

APRIL 2017

Her prøver ministeren Virtual Reality-briller og joysticks, som gør det muligt at sidde i førerhuset og flytte rundt på nogle lange tømmerstokke udenfor – med resten af forsamlingen på sikker afstand.

DTL magasinet

21


REPORTAGE UDSTILLING Af Claus Perregaard

Cyklisterne må tage ansvar for sikkerheden

Debattørerne f.v.: Jens Chr. Grøndahl, Marianne Weinreich, Erik Østergaard, ordstyrer Frank Davidsen, Pernille Ehlers, Kjeld Jensen og Henning ”Baloo” Olsen.

DTL indledte messen med en debat om højresvingsulykker. DTL-direktør Erik Østergaard har tilladt sig at spørge den offentlige mening, om det ikke er på tide at se på, om vi kan få færre ulykker ved – også – at fokusere på cyklisternes adfærd. Mobilitetskonsulent Marianne Weinreich påpegede bl.a., at sikkerhed i trafikken også vedrører det unikke danske, nemlig selve cykelkulturen, og at vi herhjemme kan drøfte udfordringerne så bredt i kredsen af relevante aktører. Det bekræftede Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik, som i mange år har arbejdet med emnet. Hun påpegede, at arbejdet – på mange måder – har været en succes.: »Jeg er helt, helt sikker på, at det konstruktive samarbejde med alle de forskellige aktører har påvirket udviklingen positivt.« Også 3Fs Kjeld Jensen roste det tværfaglige trafiksikkerhedsarbejde. Så kom uenigheden frem: »Jeg ved ikke, om man skal pålægge de svageste trafikanter at bære hovedansvaret for sikkerheden i trafikken. De sidder jo trods

22

DTL magasinet

alt ikke på en tonstung maskine,« sagde Marianne Weinreich i en replik til Erik Østergaard. Chauffør Henning ”Baloo” Olsen påpegede, at mange steder i fx Københavns indre by, er der så mange cyklister, at lastbiler slet ikke kan komme rundt: »Mange cyklister kører rundt i helt mørkt tøj også i vintermørket, selvom der faktisk ikke skal meget til for at blive mere synlig.« Forfatteren Jens Christian Grøndahl supplerede: ”Københavns indre by er ikke en storby – det er en landsby – med en storby udenom. Og sidste år skete der en voldsom ulykke tæt på, som kom til at påvirke mig og min familie meget. Så jeg gik ind i debatten derefter – og blev indbudt af Erik (Østergaard) til at komme med ud og køre lastbil.« Jens Christian Grøndahl konstaterede også, at trængselsproblemet også er nået til cykelstierne. Han tilføjede: »Jeg tror ikke, der er plads til meget mere overvågning og teknologi i bilerne. Alt andet lige har cyklisten jo lettere ved at se lastbilen, end chaufføren i lastbilen har ved at se cyklisten. Vi har

godt nok de samme øjne, men cyklisten skal måske indstille sig på at komme tre minutter senere frem, hvis det er livet, det gælder,« sagde han. »Nu skal vi til at se på adfærd. Man kan komme efter en branche, når lastbilchauffører ikke er opmærksomme og har dårlig trafikadfærd. Men der er en asymmetri, for det kan vi ikke

med cyklisterne. Dem kan vi ikke komme efter som fællesskab. Men tiden er inde til at se på cyklist-adfærden.« Erik Østergaard, DTL: ”Vi har et fælles ansvar for at få nedbragt ulykkestallet. Kurven har også været nedadgående over en årrække. Kampagnerne har medvirket til faldet. Pludselig er der et 2016 med rigtigt mange ulykker. Men jeg vil gerne helt ned – ned på 0 ulykker – og derfor, mener jeg, vi nu også må se på cyklisterne: Hvordan kan de bidrage til reduktionen?« spurgte han og nævnte cykelprøver – ikke mindst hvor el-cykler kan køre stærkt. Panelet i højresvingsdebatten bestod af forfatter Jens Christian Grøndahl, mobilitetskonsulent Marianne Weinreich, lastbilchaufføren Baloo, 3Fs Kjeld Jensen, Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik samt DTLs Erik Østergaard. DTLs underdirektør, Frank Davidsen styrede debatten.

FREMTIDEN. Hvordan gods transporten vil udvikle sig, og hvordan de tekniske innovationer vil præge lastbilerne og logistikken blev diskuteret på en konference, arrangeret af Dansk Erhverv på fællesscenen ved siden af DTLs stand. Blandt de mange indlægsholdere fra lastbilbranchen var VBGs danske direktør Per Mikkelsen.

APRIL 2017


Regeringsudvalg er en syltekrukke

»Vi går om nødvendigt uden om regeringen,« siger DFs social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen undervejs i debatten. Her ses fra venstre DTLs Ove Holm, DF-politikeren, Thomas Jensen og Erik Østergaard.

Varebilsbranchen efterlyser selv ordnede forhold. Et politisk flertal er enige. Alligevel holder regeringen sig tilbage fra at lovgive på området. Uholdbart, var konklusionen efter en debat om emnet på messen fredag eftermiddag. Dansk Folkepartis social dumping-ordfører, Claus Kvist Hansen, havde taget turen til DTLs stand for at forklare, hvad han og et flertal uden om regeringen vil gøre for at presse den lovgivning igennem, der kan sikre ordnede forhold for varebilerne. »Regeringens varebilsudvalg er en syltekrukke.« Så kontant var meldingen fra DTL-direktør Erik Østergaard forud for debatten. Med var også DTL-medlem Thomas Jensen, Rødekro Kurér – initiativtager til og formand for SKV

DTLs konsulenter, vognmænd og tungvognsspecialister var ikke alene på standen. Med var flere samarbejdspartnere. SOS Dansk Autohjælp parkerede en servicevogn som optakt til en god snak om vejhjælp

APRIL 2017

– Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører. Debatten blev kyndigt drevet frem af underdirektør og erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm. Det blev nu ikke uenighed, der prægede debatten – snarere en drøftelse og afstemning af holdninger – og et håndslag på viljen til fortsat tæt samarbejde for at sikre ordnede forhold i varebilsbranchen. Og ikke mindst fælles vilje til at ville bekæmpe social dumping i transportbranchen i det hele taget. »Vi har brug for at få bekæmpet de uregelmæssigheder – såvel den decideret sorte og ulovlige sociale dumping som den ”hvide” – hvor reglerne følges, som skaber unfair konkurrence og social dumping. Jeg er optaget af, at vores arbejdsmarked skal forblive

Applus Bilsyns eksperter gav gæsterne svar på lastbiltekniske spørgsmål og om deres service og rabatter. Og leverede softice til gæsterne. Kaffen sørgede Circle K for under snakken om brændstofrabatterne til DTLmedlemmerne. Circle K havde også deres egen stand i bushallen.

på danske vilkår,« sagde Claus Kvist Hansen og tilføjede: »Vi har set længe nok på, at regeringen ingenting gør. Derfor lavede vi også for et par uger siden et parløb med SF om en række initiativer til at bekæmpe social dumping på transportområdet. Og det bliver ikke sidste gang. Jeg har noteret mig, at også Socialdemokratiet bakker op, og derfor er vi parate til at gå uden om regeringen og skabe de nødvendige flertal, hvis dét er nødvendigt.« Erik Østergaard pegede på, at reglen om de 3.500 kg er helt vilkårlig: »Engang gik grænsen ved seks ton. Så blev den sat ned til 3.500 kg. Kører du i biler over 3.500 kg, er du underlagt alverdens regler og krav – men kører du med varebil under 3.500 kg, er der ingen krav ud over kørekortet. Hvis jeg kedede mig lidt, kunne jeg gå ind i hallen ved siden af, købe en varebil, og starte med at køre alt muligt væk her fra messen. Så er jeg i gang som varebilsvognmand. Forskellen giver ingen mening.« Thomas Jensen supplerede: »Der foregår alt muligt: Folk på kontanthjælp eller sygedagpenge kører varebil. Der er ikke styr på forsikringer. Og det koster kun en krone at starte som iværksætter. Så hver gang, de går konkurs, så starter de bare igen. Det var måske en god idé, hvis de kunne stave til faktura, moms, skat og forsikring, inden de fik lov at gå i luften som varebilstransportører,« sagde SKV-formanden syrligt.

Morten Refsgaard fra firmaet Bankpartner rådgiver DTL-medlemmerne med finansiering, kassekredit, banktjek og meget mere. Han hjalp flittigt til på standen.

En af de nyeste samarbejdspartnere er COMA-system, der fortalte om, hvordan man kan droppe ringbindene og holde styr på alle kontrakter, aftaler og papirer på computeren.

DTL magasinet

23


REPORTAGE UDSTILLING Af John Larsen

VOLVO

Modeller med muskler Volvo Trucks har efterhånden fået hele sit nye modelprogram på plads og tilbage står blot nogle finpudsninger. På den store stand i Herning var der således en palet af lastbiler til brug for diverse transportløsninger suppleret med bl.a. et nyt ”medie-infotainment”-anlæg til førerhuset. Udover underholdningsdelen får chaufføren bedre navigation, og kontoret derhjemme en bedre flådeadministration. De store muskler var i den grad fremme. Mens fartmonstret ”The Iron Knight” blev demonstreret som “verdens hurtigste lastbil” på en bane udenfor, så tronede ”verdens stærkeste lastbil” indenfor – i form af en mørkeblå FH 16 750, en 6x2 bogietrækker bl.a. forsynet med automatgearet I-shift og det nye krybegear, der kan sætte i gang fra stilstand med en vogntogsvægt (GCW) på op til 325 ton.

Interessen samlede sig bl.a. om en treakslet trækker med det nye tandem-akselløft. Det gør det muligt for chaufføren at deaktivere og hæve den bageste drivaksel i en tandembogie. Det giver et bedre vejgreb og op til fire procent lavere brændstofforbrug, når lastvognen kører uden læs. Den er møntet på de tunge transporter, hvor der køres med læs den ene vej og uden læs den anden, fx entreprenørkørsel og tømmertransporter.

Volvos nye tandem-akselløft vises på denne lastbil. Teknikken sparer brændstof og forbedrer vejgrebet, når fx en entreprenørbil kører med tungt læs ud og tom hjem.

Cyklister og udsynet fra førerhuset har i årevis været et prioriteret sikkerhedstema for Volvo. Her en opstilling på standen – hvem kan du se – hvornår? Som bekendt er Volvo og DTL partnere i den årlige børnekampagne ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, som efterhånden har kørt i 15 år. I år besøges især skoler på Fyn og Midtsjælland.

RENAULT

Comeback til anlægsbilerne Renault-bilerne stod i en fælleshal med Volvo, og her var der et comeback til entreprenørbilerne, som tidligere har været en vigtigt segment for Renault. »Tiden er moden til at introducere C-serien på det danske marked og tilbyde endnu mere af Renault Trucks’ produktprogram. Vi forventer en positiv respons fra markedet,« siger

salgschef Brian Jensen. Syv modeller vil være tilgængelige på det danske marked: Forvogn: C 8x4, C 8x4 med optitrack, C 8x4 Tridem/TAG, C 8x2, C 8x2 med optitrack, C 6x2 TAG samt C 6x4 trækker.

Et eksempel på Renaults nye udspil, en kraftfuld C 520 8x4 anlægsbil med både kran og wirehejs.

SCANIA

Årets lastbil i fokus Scania fremviste naturligvis sin nye Slastbilserie, der vandt titlen ”Truck of the Year”. Udover at udstille ”Next Generation”lastbilerne var der fokus på partnerskaberne med kunderne. Scania gør et stort nummer ud af at kunne forbedre kundernes totaløkonomi bl.a. via mest mulig køretid (uptime) og sund driftsøkonomi – og under størst mulig hensyntagen til miljøet. »Vi har også yderligere teknologiske værktøjer, som bidrager til, at Scanias produkter og serviceydelser distancerer sig fra konkurrenterne,« siger adm. direktør Janko van der Baan. En af de udstillede S-modeller blev købt på stedet – eller rettere på standen. Nemlig en sort V8'er. Den faldt vognmand Bo Skjødt, B.L.S. Transport i Greve, for. Den har en del specielle features, indvendigt er der fx to Pre-

24

DTL magasinet

mium stole i sort V8-læder, V8-rat, to køjer, to køleskabe og et DAB-infotainmentsystem. Sikkerhedsudstyret i bilen er udvidet med ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende. Der er airbags i både rat og i førersiden.

Scanias S-serie kunne bryste sig med titlen Årets Lastbil i Europa.

Stor interesse for den sorte V8’er på standen, og den blev da også solgt.

APRIL 2017


DAF

Bybil på listefødder nås ved en specielt designet gearkasse, som er indkapslet på modellerne CF og XF. Den anden del er “Silent” funktionen i motorens software, der aktiveres via “Silent”-kontakten. Hvis kontakten er aktiveret, så ændres motorens software, så bl.a. den maksimale motorhastighed og motorens drejningsmoment begrænses, hvilket resulterer i et lavere støjniveau. Uden for holdt i øvrigt en tilsvarende LF Silent kølebil, som REMA 1000 har erhvervet hos Lastas. DAFs danske marketingchef Rita M. Hansen,

kalder messen »ekstrem god med mange seriøse kunder. Der har været mange flere kunder forbi vores stand end i 2015, og folk har været langt mere optimistiske.«

DAF med en særlig nordisk version af sin XF-trækker.

DAFs Silent-biler er på vej til de danske byer. Her er en, som en REMA 1000 vognmand sætter i drift.

FOTO: FINN BJERREMAND

DAF bød bl.a. på en nordisk udgave af flagskibet XF 510. Trækkeren har det store førerhus med sovekabine og drivlinen er forsynet med et ZF AS-tronic 12 trins automatgear. Blandt ekstraudstyret er ACC-afstands fart pilot og baneskift advarsel. Den har nordisk bogie, hvor drivakslen sidder forrest i bogien, og bogieakslen er udstyret med tvillinghjul. Den er bygget op som en trækker med en luftforskydelig sættevognsskammel og har bl.a. en speciel aludørk. Opbygningen er foregået hos Nordic Truckcenter i Markaryd. Og så var der ”stilleversionen” af distributionsbilen LF. Silent-udgaven leveres imidlertid i flere af modellerne i produktserierne LF, CF og XF. Den støjsvage lastbil lever op til den særlige hollandske Piek-norm. DAFs lastbiler holder således et ekstra lavt støjniveau på 72 dB(A). Silent-lastbilerne aktiverer den støjsvage tilstand på en kontakt på instrumentbrættet. På den måde kan chaufføren køre rundt i bykvarterer med støjrestriktioner om natten og i morgentimerne. Noget af støjreduktionen op-

IVECO

Nul udslip og nul ulykker

Her er en af Stralis’erne, TCO2 Champion. Den har en ny drivline, som skulle yde den bedste driftssikkerhed og brændstofeffektivitet, så navnet spiller på en optimal reduktion af de totale ejeromkostninger, TCO, - og af CO2.

Fremtidsvisionen Z-Truck var midtpunktet på Ivecos stand. Lastbilen blev præsenteret første gang på IAA-messen i efteråret. Z står for Zero – altså nul udslip af miljøskadelige stoffer. Ifølge producenterne, der også tæller Michelin og Petronas, sætter lastbilen nye

APRIL 2017

standarder for bæredygtig transport og komfort for chaufføren. Udledningen af CO2 er også praktisk taget nul, da lastbilen kører på flydende naturgas, LNG, og biogas. Lastbilen har også forbedret aerodynamik og et system til genvinding af spildvarme. Også antallet af ulykker er nul gennem avanceret brug af automatiserede køreteknologier. Det stod klart på messen, at de nye teknologier for selvkørende lastbiler vil ændre chaufførens rolle og gøre ham til en on-board logistikoperatør. Nul stress og nul spildtid takket være et design udviklet med fokus på føreren. Fremtidsbilen tænkes indsat – engang – til langturstransport med en rækkevidde på 2.200 km. Blandt de lastbiler, der rent faktisk er ude at køre på vejene, var der et par versioner af Stralis-flagskibet, den terrængående Trakker og Truck of the Year-vinderen i 2016, EuroCargo. Ivecos modelprogram på Herning-messen strakte sig faktisk fra 3,5-170 tons totalvægt. Fremtidens lastbil som Iveco ser den.

DTL magasinet

25


REPORTAGE UDSTILLING MAN

Effektivitet og IT-løsninger

FOTO: FINN BJERREMAND

MAN var fremme i skoene med sin ”Efficientline3”-serie med en række opdateringer, som betyder større brændstofeffektivitet og bedre totaløkonomi. MAN satser også på vognmanden som forretningsmand, og standens personale talte således om de nye flådestyringsværktøjer og bl.a. det nye ”oppe i skyen” it-telematiksystem, RIO, der forbedrer kommu-

Her er MANs nye TGS 35 500.

nikationen og meget mere mellem køretøjerne og hjemmekontoret. Desuden kan RIO kombineres med andre lastbilmærkers flådestyringssystemer. Der blev også talt om MANs nye to års reservedelsgaranti udført på et MAN-værksted med originale dele og en ny frontrudeforsikring. Og så var der naturligvis en del opmærksomhed omkring MANs indtog på varebilsmarkedet med sin MAN TGE. »Der har været stuvende fuldt på vores stand, og selvom vi altid vægter kvalitet frem for kvantitet, så har vi svært ved at få armene ned over den gode interesse, der har været for vores

Her er den nye udgave af MAN TGX med 540 hk.

varebiler. Helt generelt har vi haft en skøn messe med gode møder og mange beslutningstagere,«

lyder det fra MANs markedskommunikationschef Claus Lindholm.

MERCEDES

Udfordrer til duel Brændstofeffektivitet og sikkerhed var slagordene for Mercedes i Herning. En flot Actros fra brændstofkonkurrencen ”Fuel Duel” rummede de seneste tekniske tiltag for at få så mange kilometer ud af dieslen som overhovedet muligt. Ved at udlåne en Fuel Duel lastbil til vognmanden et par uger kan den måles op mod de øvrige lastbiler for at konstatere, hvor meget brændstof den sparer. Europæiske tests viser ca. 10 procents besparelser. Mercedes fremhæver bl.a., at den nye motorgeneration og drivline sparer op til seks procent brændstof, og ved at bruge Fleetboard kørestilsanalyser på chaufførerne er det muligt at spare op til yderligere 15 procent. Både den grønne Actros 1845 LS og andre lastbiler på standen var spækket med det nyeste sikkerhedsudstyr. Her var nyheden helt

klart en ny højresvingsalarm, hvor sensorer ”fanger” cyklister og andet på lastbilens højre side. Når noget er i en betænkelig eller endog farlig nærhed af lastbilen, så lyser en lampe gult eller rødt i førerhuset. Højresvingsassistenten blinker også under overhalinger, indtil Mercedes lastbilen sikkert kan holde ind til højre igen. Visionen for Mercedes er kort og godt at skabe den ulykkesfri lastbil, og al den nye teknologi skal samtidig bane vejen for den selvkørende lastbil, hvor chaufføren kan bruge tiden i førerhuset til andre arbejdsopgaver end at holde hænderne på rattet. Mercedes har også videreudviklet sin Active Brake Assist, så den ved bykørsel op til 50 km/t registrerer fodgængere foran og om nødvendigt stopper lastbilen. Mercedes’ brændstofbesparende model. FOTO: FINN BJERREMAND

DTL Magasinet afprøvede de nye sensorer udenfor. Alarmen gik, når lastbilen kom for tæt på dobbeltkeglen.

26

DTL magasinet

I førerhuset lyser det rødt, når der er noget til højre for lastbilen.

Mercedes havde også de mindre Fuso-lastbiler med.

APRIL 2017


..og vinderne er Varebilsvinderne.

Finalisterne.

Showbil-vinderen.

De bedste chaufførlærlinge.

Og her er bilen

De bedste chauffører. Opbyggervinderen.

”Transport 2017” er også konkurrencer – og vindere, der kan inspirere og motivere branchen. Årets Opbygning For tredje gang blev prisen Årets Opbygning uddelt. Den sætter fokus på innovative løsninger, materiellet, fagligheden og det funktionelle. Tre nominerede var med i opløbet, og sejren gik til 2CONnect fra Broshuis Scandinavia, der er den første af sin slags set i Norden. Det nytænkende to-i-en chassis imponerede dommerpanelet, bl.a. fordi den giver en række miljøfordele, da der spares brændstof og mindskes CO2-udledning. Vinder-opbygningen blev omtalt her i bladet i september-udgaven. Prisen blev modtaget af Broshuis Scandinavia’s danske salgsdirektør Preben Jensen-Holm. Årets Varebil Årets Varebil 2017 i Danmark blev trillingerne Toyota Proace, Peugeot Expert og Citroën Jumpy. Bag kåringen står Motorjournalisternes Klub Danmark, som vedtog, at trillingerne stillede op som én bil i kåringen, fordi de kommer ud fra det samme samlebånd på PSA Peugeot Citroëns fabrik i Nordfrankrig.

APRIL 2017

Den store kassevogn Volkswagen Crafter, der er kåret som Van of the Year i Europa, kom på andenpladsen, mens Ford Transit blev nummer tre. Prisen blev modtaget af Toyotas Anders Thystrup og Peugeots Hanne Sørensen. Show Truck Award For første gang uddeltes prisen for Skandinaviens flotteste lastbil, Show Truck Award. I alt 19 kandidater bejlede til titlen, og vinderen blev svenske Berthon Jönsson fra Berthons Transport och Emballage AB med en gylden Scania R 580 med vikingemotiver. Danmarks bedste chauffør og lærlinge

Transportens talenter blev som vanligt hyldet. Danmarks bedste chauffør blev Henrik Mikkelsen. Vinderen af DM for Transportlærlinge i chauffør diciplinen blev Jonas Rasmussen fra Johannesen Kran og Maskintransport med Mike Pedersen, Tvis Vognmandsforretning, og Andreas Løth Svendsen, AVAR A/S, som toer og treer. Bedste lagerlærling blev Benjamin Z T Rasmussen fra Pantom A/S. Årets konkurrence var arrangeret af UC Holstebro, transportskolerne og MCH Messecenter Herning, og i år dystede chaufførlærlingene i

teori, modulvogntog, almindelig vogntog, kran samt lastfordeling og lastsikring. Bedste truckfører Der blev også konkurreret i gaffeltruckkørsel med vandtønde, teori, stabling af paller og manøvrering af langgods. Vinder blev Lars Scheil, der fik prisen overrakt på Jungheinrichs stand. UC Holstebro i samarbejde med en række andre transportskoler står bag prisen Tre nominerede til Årets Transportvirksomhed DTLs konkurrence om at blive Årets Transportvirksomhed fik kåret de tre finalister, der skal dyste om titlen på DTLs generalforsamling lørdag 20. maj. Det blev Brædstrup Vognmandsforretning, Thisted Kloakservice og vognmand Anders Larsen, der fik overrakt præmierne af Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen og DTLs formand Martin Danielsen. Læs mere om de tre nominerede her i bladet. De mange prisoverrækkelser ved transportfesten lørdag aften stod konferencier Finn Nørbygaard for, mens musikken blev leveret af The Moon Dance Band.

DTL magasinet

27


REPORTAGE UDSTILLING Tekst og fotos af Carsten Teiner

Flere premierer i Herning Tekst og foto af Carsten Teiner

Årets Varebil i Danmark 2017 er trillingerne Citroën Jumpy, Peugeot Expert og Toyota Proace. De kunne kun ses sammen i Hal F, da importørerne ikke udstillede.

Ingen tvivl – masser af fokus på de nye varebiler fra MAN og VW, TGE og Crafter, fra de besøgende. Det er sjældent at se varebiler på en transportmesse, som ikke er på markedet endnu.

Crafter fik sit startskud på messen – og bilerne var hos forhandlerne umiddelbart efter messen – TGE-modellen, som er søstermodel til Crafter, kunne kunderne også se for første gang. Den er dog først hos forhandlerne til efteråret.

Adm. dir. for MAN Danmark, Christian Barsøe, forventer sig meget af den nye varebil TGE – for det er ikke en Van, det er en MAN.

28

DTL magasinet

MAN TGE »35 procent af vores lastbilskunder har også varebiler, så interessen for vores nye TGE var virkelig stor på messen. Fordelen for kunderne er, at de kender både sælger og værksted i for-

VWs nye Crafter havde danmarkspremiere – med masser af besøgende på standen.

APRIL 2017


vejen. TGE kan allerede bestilles i maj med levering 4. september,« sagde Claus Lindholm, marketingchef hos MAN Lastbiler Danmark. VW Crafter Hos VW-importør Skandinavisk Motor Co. var der mange henvendelser på Crafter. Den fås nu med både for- og baghjulstræk samt firehjulstræk. Selv sidste år satte Crafter rekord herhjemme med 456 solgte enheder, så der er allerede et stort kundeunderlag til den nye og stærkt forbedrede varebil, som er den sikreste varebil, som kan fås. Sikkerhedspakkerne er billige – og burde så vidt muligt tilkøbes. Det skal kombineres med mulighed for vægtafhængigt komfortsæde, mulighed for 8-trins automatgear, 100 mm lavere læssekant med forhjulstræk, mulighed for trailer-assistent, nyeste infotainment systemer, universalbund fra fabrikken og klassens højeste nyttelast. Der er standard LED belysning i varerummet – mens LED-forlygter fås som pakkeløsning. Nye trillinger vandt På åbningsdagen blev Årets Varebil 2017 kåret, trillingerne Peugeot Expert, Citroën Jumpy og Toyota Proace. De vandt foran

netop VW Crafter, der dog er kåret til International Van of the Year for 2017. Ingen af importørerne til disse trillinger valgte dog at udstille i Herning, men fordi de vandt Årets Varebil-pris, så stod de udstillet i Hal F på en særlig Årets Varebil-stand. Her kunne man hente lidt – sparsomme – informationer gennem skilte i forruderne. De tre næsten ens biler fås med fire motorer på henholdsvis 95-, 120-, 150- og 180 hk og med manuel og automatisk gearkasse. Højden er 1,95 meter og der er tre længder mellem 4,6- og 5,3 meter. Bilerne fås også med et højt sikkerhedsudstyr. Ford Transit automatic Ford var repræsenteret af forhandler Bjarne Nielsen. Der var premiere på Ford Transit med nye 2-liter motorer – og mulighed for 6-trins automatgear, som ikke har været tilgængeligt i flere generationer af Transit. Det fås både til Custom- og 2-tons modellen i biler med 130- og 170 hk EcoBlue dieselmotorer og forhjulstræk. Der er tale om en torque converter-gearkasse – og vi prøvede den bl.a. i forbindelse med Årets Varebil – og den er virkelig behagelig – med bløde og hurtige skift. Man kan også vælge at

Ford havde premiere på deres nye Transit modeller med 2-liter motor, automatgear – og mulighed for fuld sikkerhedspakke.

APRIL 2017

skifte gear selv via en knap på gearvælgeren. Standard er stop/ start system. Transit fås også med nye sikkerhedssystemer så som nødbremsesystem. Håndværkerbiler hos Opel Opel viste de nyeste Vivaro og Movano modeller med Euro 6-motorer – bl.a. en sportsudgave af Vivaro med sorte alufælge og en Movano med Comfort Pro-pakke med regn- og lyssensor, tågelygter, komfortsæde, aircondition og strømudtag i varerummet. Opel har sammen med indretningsfirmaet Sportimo udarbejdet særlige håndværker indretninger, som er med i leasingprisen. »Vi havde også fokus på ombyggede personbiler – og havde dels den nye Mokka X og Corsa OPC i van-udgaver. Mange spurgte ind til Mokka 4x4 Van i dieseludgave – men i princippet kan man ombygge de fleste af vores modeller, der alle er crashtestet som varebiler, før de kan sælges. Det gælder også den kommende Crossland X model,« sagde salgschef Kristian Strunge. Sort Renault Renault-varebiler kunne man både se på lastbil- og varebilstanden – hos Renault Trucks dog kun Movano, men den var nok

den mest iøjnefaldende Movano i Herning i Go High Edition udgave med sort lakering – udsmykket med karbondetaljer, sorte alufælge og så indtræk i rødt dellæder – alt sammen til ekstra 55.000 kr. Hos Renault personbiler herskede det sorte look også, og der var premiere på den fabriksbyggede Formula Edition version – med gule detaljer omkring bl.a. lygtehuse og på dørsider og sportsdetaljer i kabinen. Formula Edition fås iøvrigt både til Movano, Trafic og Kangoo. Merprisen på en Master Formula Edition er ca. 18.500 kr. På standen var der dog også blevet plads til normale udgaver af varebilerne – bl.a. med alukasse. En ny Grand Scénic i gulpladeudgave fejrede også premiere. Fiat Euro 6 uden AdBlue Fiat Automobiler har været fast messedeltager siden 1988 – og sædvanen tro havde de både en stand i bushallen med Ducato busmodeller og en stand i varebilshallen. Efter lanceringen af pick-up modellen Fullback er der nu mulighed for one-stopshopping – og købe varebiler i alle størrelser. Som én af de få varebilsudbydere kan Fiat tilbyde en varebil i Euro 6-udgave uden tilsætning af

Renault Trucks har fået designet denne danske udgave af Master i sort lakering, kevlar-detaljer og sort/røde lædersæder.

DTL magasinet

29


REPORTAGE UDSTILLING AdBlue – nemlig Ducato. På standen havde man også den særlige model Doblò Cargo i Professional+ udgave med ekstra meget udstyr – og så fås bilen med 30 procent afgift. Mercedes kampagnemodeller Mercedes-Benz Danmark havde måske ikke egentlige varebilsnyheder med i Herning – men dog en premiere på en helt ny form for markedsføring af Vito modellerne – i udgaverne Go-, More og Complete. »Vi har udarbejdet en kampagne, hvor vi har gjort det enkelt for kunden at vælge sin Vito varebil. Der er de tre udstyrs-niveauer, som vi har udviklet i Danmark, hvor man kan vælge den udgave med den motor, den længde og det udstyr, som man har brug for – men selv laveste Go niveau til

24.000 kr. i udbetaling og 1.900 kr. om måneden omfatter ganske meget udstyr så som træthedsovervågning, air condition,

fartpilot med fartbegrænser og varme i førersædet,« siger chefen for Mercedes-Benz varebiler i Danmark, Lars van het Erve.

Iveco havde en stand til lastbiler og en stand til varebiler – sidstnævnte med den nye Daily Hi-Matic med 8 trins automatgear.

Go udstyret omfatter motorer fra 109- til 114 CDi, mens Moreog Complete udstyr omfatter motorer fra 114- til 119 CDi. Complete omfatter også automatgear. Alle modeller kan ses hos forhandlernes ProCenter – og kan lånes i 24 timer. Iveco Daily automatic Iveco udstillede flere udgaver af varebilen Daily – en stærk bil med rammekonstruktion og 3-liter dieselmotor. Biogas er en mulighed – ligesom el-drift, men begge dele har det ikke let i Danmark på grund af beskatningen. Gas koster således 30 procent mere end diesel, gas i fx Italien er meget billigere end diesel. Bilen er populær i Norden med den 8-trins Hi-Matic automatgearkasse.

Danmarks Statistiks chefkonsulent Peter Ottosen er manden bag en ny app til smartphonen, der skal lette de lovpligtige indberetninger for chauffører og vognmænd. Han tog turen til Herning for at fortælle om, hvordan app’en fungerer.

Der er også førstehjælp på programmet i Børnenes Trafikskole, når trafikken leges ind.

Veteranbilerne er altid populære, og rigtigt mange vognmand med den kulturhistoriske hobby havde fulgt klubben Convoy Buddys opfordring til at udstille deres biler i Herning. Udstillingens bagmand, ”fynboen” Claus Filipsen, kan historierne om de fleste af de gamle trækheste. Denne nu toprestaurerede tresser-Scania har imidlertid kun kørt 94.000 km, fordi en landmand har haft den stående i en lade.

30

DTL magasinet

RC Trucks er en helt særlig disciplin.

APRIL 2017


TEMA KRANER TRAILER LÆSSEGREJ Tekst og foto af Finn Bjerremand

TRANSPORTMESSEN I HERNING VAR OGSÅ ET LILLE MEKKA FOR TRAILERE OG MATERIEL. HER ER ET UDPLUK

Superflot tankvogntog VM Tarm udstillede flere færdige tankvognsopbygninger bl.a. dette typiske svenske 64 ton vogntog, bestående af en treakslet Scania med tankopbygning og en tilhørende fireakslet tankpåhængsvogn med en maksimal totalvægt på 38 ton. Det flotte vogntog er indkøbt af svenske Himmeta Åkeri i Köping

og skal bruges til at transportere kemikalier rundt i Sverige. Totallængden er 23,15 meter, og længden mellem den forreste og den bageste aksel i hele vogntoget er 20,20 meter, så vogntoget kan nå op på 64 ton. »Vi er det, der hedder pænt tilfredse med Transport 2017. Der har været rigtigt mange besøgende på vores stand, og der er blevet talt med en del potentielle kunder, som står foran indkøb inden for kort tid. Vi er overraskede over, hvor mange norske og svenske besøgende, vi fik,« siger salgskonsulent, Klaus Hauge Olesen, VM Tarm A/S.

Lukket trailer som autotransporter Responsen fra kunder og interesserede var positiv, melder Flemming Jepsen fra Ejner Hessel A/S, der bl.a. viste en interessant treakslet Leci trailer. Det bliver nemlig mere og mere almindeligt, at i hvert fald dyre biler transporters i lukkede vogne, så de ikke påvirkes af vejrliget på vej til slutkunden. Lecis specialtrailer kan køre som en almindelig nedbygget gardintrailer, og så kan den anvendes til transport af biler. Hele bagenden er en stor rampe, og inde i traileren er der yderligere en rampe, som kan udligne højdeforskellen, så bilerne kan køre helt op på reposen.

Opbygningen har tillige en hydraulisk forbredning på bagportalen, så der kan laves god plads til, at køretøjer og brede maskiner kan komme ombord. Taget er fremstillet med en skydepresenning, som kan låses i flere forskellige positioner, så der kan køres med høje emner, som kan stikke oven ud.

”TIL LYKKE TIL GERT ANDERSEN, MØRKE, MED DEN NYE LOGO 14 TØMMERTRAILER” 4-akslet, 2 x medsporende aksler, 2 x akselløft, 8x2 Laxo-stolper, udtræk til 14 m, egenvægt 8.100 kg!

Ellehammersvej 2 6100 Haderslev

Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk


TEMA KRANER TRAILER LÆSSEGREJ

Unik opbygning til let lastvogn Vandborg Karosserifabrik A/S udstillede på deres stand en meget specialiseret løsning til det voksende, lette segment i form af et unikt lad på en let lastvogn under 3500 kg. Ladet er modulbaseret og konstrueret målrettet til bygge- og anlægssektoren, servicesektoren m.v., hvor man har brug for både at kunne medbringe materialer og værktøj. Konstruktionen er lavet med en hævet eller

ekstra bund, hvorved der er et hulrum over den egentlig bund, og i dette hulrum har man lavet plads til koste, skovl og lignende udstyr. Den udstillede vogn var fx bygget med plads til langt specialgrej, som kan skubbes ind fra bagenden. Når siderne er lukket, er skabene også automatisk lukkede, og dér har Vandborg så lavet en rigtig god tyverisikrings-fidus ved, at man kan låse siderne med fjernbetjeningen til bilen. Så er der også låst ind til værktøjet. Ladet er også 200 kg lettere end tidligere standardversioner. Fabrikken har ansøgt om europæisk patent på opbygningen.

Multikærre til de mange opgaver Til maskintransporter er det smart med fleksibelt materiel, som kan flytte mange forskellige slags maskiner. Et eksempel på det viste MT DK A/S. Firmaet har produktudviklet en ny AMT multikærre, som hurtigt kan omstilles fra den ene til den anden transportopgave. Kærren, der er 7,1 m lang i ladet, har tre aksler og kan både køre som almindelig registreret og som blokvogn til tunge opgaver. Trækstangen kan trækkes ud med 2,0 meter, og bagrammen kan trækkes 2,2 meter ud, så der er et stort spænd til godset, hvor der eksempelvis kan transporteres en 40” container. Udstyret omfatter også udtrækkelige forbredninger med det nødvendige lys og reflekser m.v., to løse aluramper til læsning af selvkørende maskiner, seks par kæpstokke og masser af surringsøjer til sikring af godset. Hos MTDK A/S er stemningen god oven på transportudstillingen, og indehaver Morten Tang siger: »Det var over forventningerne. Vi fik snakket med gamle og nye kunder – også svenske og norske kunder. Jeg er tilfreds med den godt komprimerede udstilling på blot tre dage.«

KOMPAKT TAXA KRAN GMK5150L

32

DTL magasinet

APRIL 2017


BOLDING MED DET SVÆRE GREJ Jørn Bolding A/S havde medbragt det helt svære grej til transport af tunge entreprenørmaskiner og lignende. Den store Goldhofer blokvogn er en 3 + 5 med hydraulisk aftagelig svanehals og en kraftig seng. Den bærer betegnelsen STZ-VP 285 med en 3-akslet dolly i forenden og en sektion

i bagenden med 5 aksler, hvor alle aksler er af Goldhofers pendeltype, der giver mulighed for op til 16 ton akseltryk. Blokvognen betragtes i dag som Goldhofers stærkeste blokvogn inden for denne type. »Vi oplevede ny optimisme, og besøgstallet var fint. Så mundvigene vendte den rigtige

vej denne gang, hvor de for to år siden hang ned ad. Vi har også haft positive tilkendegivelser fra leverandørside,« siger Jørn Bolding.

VIRTUAL REALITY BRILLER TIL SKOVKRANER HIAB HiVisionTM, et nyt vision-system Vi er de første i skovbranchen, der lancerer et nyt vision-system, som flytter kranføreren fra hytten ved kranen, til sikkerhed og komfort i lastbilens førerhus. Fire kameraer er placeret i en lille boks, der hvor operatørens hoved normalt ville være, for at give en realistisk 240-graders udsigt til HiVisionTM operatøren. Få meget mere information hos din lokale SAWO konsulent. www.sawo.dk

SAWO A/S // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk

OLIE-/BENZINTANKVOGNE TIL DIT BEHOV VM Tarm a/s tilbyder olietankvogne og benzintankvogne

Ønsker du yderligere information, er du meget velkom-

fremstillet i aluminium.

men til at kontakte salgskonsulent Jesper Falkenløve (jef@vmtarm.dk) på tlf. 93 39 16 44.

Et af vores helt store fokuspunkter er vægtoptimering af tankvogne, og vi arbejder dagligt på at reducere egenvægten, så nyttelasten kan øges og på den måde gøre

Find os på: Se oss på

dig mere konkurrencedygtig.

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

APRIL 2017

DTL magasinet

33


TEMA KRANER TRAILER LÆSSEGREJ

Broshuis’ vinderopbygning Her er vinderen af konkurrencen Årets Opbygning. Den hollandske producent af specialtrailere var helt som sædvanligt med på udstillingen, og producenten, der er kendt for sine specielle maskin- og udtrækstrailere, løb fortjent med sejren takket være sit unikke produkt 2CONnect, som jo med stor succes har kørt i snart 15 år i Holland. Netop denne højt specialiserede containertrailer, som kan deles til to selvstændige containerchassiser, vil kunne spare brændstof, udlede mindre CO2 samt spare både en trækker og chauffør, fordi der fx kan medbringes 2 x 20” containere. De kan begge læsses af eller på ud fra bagenden ved måske to forskellige kunder i nærheden af hinanden. Løsningen kræver selvfølgelig, at

Ny spiller med renovationsopbygninger Selv om markedet for renovationsopbygninger er dækket godt ind, så viste messen alligevel en ny udbyder af renovationsopbygninger. Endog et tyrkisk fabrikat med mere end 50 års erfaringer i netop renovationsvogne. Bag produktet Hidro-Mak Danmark, står det veletablerede selskab Shark Containers A/S i Hørve, som har markedsføringen i Danmark, og Kristian Ravn, der er meget kendt i feltet, står for salget. Alle Hidro-Maks produkter opfylder kravene til den europæiske CE mærkning. Her er HIDRO-MAK Danmark med et 11 kubikmeter aggregat til dagrenovation.

der disponeres ud fra, at man råder over en 2CONnect-trailer. Interessant nok er 2CONnect det første påhængskøretøj i Danmark, der består af to selvstændige påhængskøretøjer med hver sin nummerplade, som samtidig må køre på alle veje i Danmark. 2CONnect blev gennemgået i DTL Magasinet september 2016. Her ses en glad salgsdirektør Preben Jensen-Holm.

Vores løsninger er bygget til effektive transporter – Hvilken løsning skal vi bygge til dig? Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov.

Til omgående levering: 2 akslet sengetrailer med udtræk 4 akslet maskintrailer med udtræk 3 akslet hydraulisk styret med db. Udtræk.

Korsdal Trailer A/S www.korsdaltrailer.dk

34

DTL magasinet

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

APRIL 2017


Hybrid med Cryo Tech køleanlæg

På KH OneStops flotte stand så man masser af nyheder fra Thermo-King og det tilkøbte

Frigoblock, som nu er blevet implementeret i Thermo-Kings store udvalg af kølemaskiner og beslægtet materiel. Samtidig havde firmaet udstillet en ny støjsvag løsning til distribution af levnedsmidler i bykernerne – også om natten. Chassiset er en toakslet Scania P 320 Hybrid (Prøvekørt i DTL Magasinet dec. 2016), der ved lav hastighed kan gå over til eldrift, hvor elektriciteten er opsamlet ved bremsekraft. Vognen har en Schmitz Cargobull kølekasse i Ferroplast, hvor der er langsgående skillevæg med low noise bund i aluminium af typen MF6.

Kølemaskinen er et Thermo-King Cryo Tech aggregat, der anvender CO2 til driften og derfor ikke har nogen udledning. Samtidig er anlægget næsten støjfrit. Ladet er udstyret med en Zepro ZHD 2500 lift, og alle komponenterne opfylder betingelserne for et PIEKcertificat. Hvis lastvognens tank påfyldes fx HVO vegetabilsk diesel eller FAME biodiesel, er vognen i toppen af miljøvenlige løsninger. Vognen med opbygning var fortjent en af de tre finalister i konkurrencen Årets Opbygning.

SAWOs største stand

På SAWOs hidtil største messestand vistes et bredt udvalg af kraner og andet lasthåndteringsudstyr, bl.a. den helt moderne løsning for lastning med skovkraner, nemlig HiVision, hvor chaufføren kan sidde inde i passagersædet på lastbilen og betjene kranen via kameraer og 3D briller. Også transportminister Ole Birk Olesen fik prøvet det på sin rundtur torsdag. SAWO-standen bød også på et EFFER krancenter, idet SAWO udfører Effer service. Gæsterne kunne bl.a. se en meget stor lastbilmonteret kran i form af en Effer 1405 8S + Jib 6S frontmonteret kran samt en 215 5S, der kan krøje kontinuerligt og ubegrænset.

SPECIALISTER I REPERATION AF BLOKVOGNE

Give Trailer Service ApS • Hjortsvangen 26, 7323 Give Telefon 60 10 79 31 • www.givetrailerservice.com

- KRANER TIL DE HØJE & TUNGE OPGAVER EFFER Krancenter A/S

APRIL 2017

|

Trueholmvej 2

|

8381 Tilst

|

Tlf. 7215 9228

|

salg@effer.dk

|

....HELT OP I 300 TM KLASSEN...

www.effer.dk

DTL magasinet

35


TEMA KRANER TRAILER LÆSSEGREJ Tekst og foto af Finn Bjerremand

”MR. SIDELOADER” – still going strong Fabrikant BengtOlof Hammar er klar med nyt udspil til containerløft

OLSFORS Skibscontaineren har erobret hele verden. Millioner skal løftes dagligt. Også direkte fra jorden og op på lastbilen. Det behov var den svenske fabrikant BengtOlof Hammar hurtigt ude med løsninger på. I 1974 udviklede han den første version af sin berømte sideloader – en SL30S. Det første år blev der bygget fire. Siden er det gået stejlt opad for koncernen i Olsfors. Trods et hav af konkurrenter, som har prøvet på at gøre Hammar Maskin AB rangen stridig som nummer ét i sideloader-verdenen, klarer svenskerne sig rigtig godt – mens de allerfleste konkurrenter er lukket ned. DTL Magasinet har besøgt den foretagsomme, snart 70-årige fabrikant Bengt-Olof Hammar – et ikon i container-transportbranchen. Hammar Maskin eksporterer i dag sideloaders til ikke færre end 113 lande fordelt på alle kontinenter. Inklusive Antarktis! Stort set al udvikling, produktion og markedsføring sker fra anlægget i Olsfors. Sådan bliver det ved med at være, så længe BengtOlof Hammar står i spidsen for firmaet. Eneste undtagelser er på nogle markeder, hvor der er en lokal produktion af chassiser. De kan noget rigtigt i Olsfors, og det kan man konstatere, når man bevæger sig ud bag fabrikken, hvor Bengt-Olof Hammar har en flåde stående af både brugte og kasserede sideloaders fra konkursramte konkurrenter, som er blevet taget i bytte. Siden den første Hammar sideloader forlod fabrikken, er konceptet stort set uændret. En sideloader består af et chassis med en kran i hver ende, som kan køre hen på toppen af chassiset, så kranerne kan tilpasse sig længden på containeren og løfte ud til den side, som kunden vil have. Bengt-Olof Hammar fortæller, at det plejer at følge den side, som lastvognens rat er placeret i. Hver kran består af en hovedarm, som er lænket ude i den side, som der løftes ud til – samt en knækarm og et støtteben, så sideloaderen kan stå stabilt under lasteoperationer. Ny sideloader 160 E DTL Magasinet har tjekket den nye Hammar

Fabrikant Bengt-Olof Hammar står fortsat i spidsen for sit livsværk.


MIN NYE

160 E. Den kan transportere og selvlæsse lige fra 20’over 30’ og 40’ til 45’ containere, og den kan også læsse 2 stk. 20’ containere. Chassiset er Hammars eget, og det er bygget med tre stk. 9 ton SAF aksler med Intradisc skivebremser. Akslerne er ophængt med luftaffjedring og bestykket med seks stk. Bridgestone dæk i størrelsen 385/55R22,5 af typen M788, der er M+S mærkede. Akselsektionen er bygget med en tæt bogie med de to forreste aksler, mens den bageste aksel er trukket lidt længere bagud. Svanehalsen er tilpasset en rigtig treakslet trækker, hvorved der kan overføres 18 ton kongebolttryk. Bremsesystem er et EBSsystem med RSS (Roll Stability System), og der er hæve/sænkefunktion på de luftaffjedrede aksler, så traileren let kan tilpasse sig lastehøjde m.v. To løbekraner Opbygningen omfatter to kraner, som kører i hver sin ende hen oven på chassiset. For at der kan lastes en 45’ container, er konstruktionen lavet, så den bageste kran kan køre 90 cm ud over chassiset, hvilket kræver dispensation eller særlige regler i lande som bl.a. Danmark og Norge. I Sverige er det et helt ukendt og ikkeeksisterende problem, for dér bygger man bare chassiset lidt længere. Løsningen med kranen, der skal køre langt ud over bagenden betyder også, at chassiset er bygget med en hydraulisk udskydelig bagkofanger. Løftekapaciteten er 36 ton, og alle vigtige funktioner til kranerne styres via en trådløs styrepult, så chaufføren altid kan stå i sikkerhed og overskue, hvad der sker under laste- og losseoperationerne. Det hydrauliske tryk kommer normalt fra

TRAILER

trækkerens hydraulikpumpe, men Hammar kan dog også levere et powerpac med hydraulikpumpe. Der er udtræksbare containerstop, som kan anvendes til brede containere, og der er også automatiske containerlåse, som er med til at forbedre chaufførens arbejdsmiljø. For at kunne spare både dæk og brændstof – og CO2 – er den forreste aksel i tripplebogien udstyret med lift, og der er centralsmøring på hele traileren, så vitale dele bliver smurt kontinuerligt. Sideloaderen er også ADR-godkendt til alle mulige containere. Alt er LED-lys. Den er også udstyret med HVL, som står for Hammar Vertical Light. Lamperne hænger i lastakslen, hvor kæderne er hængt op, og lamperne vil derfor altid lyse vertikalt nedover og dermed øge sikkerheden betydelig ved løft i mørke. Egenvægten er blot 9.240 kg, og det er flot set i forhold til udstyret og de tunge løft på op til 36 tons, som kranerne og chassiset er dimensionerede til at kunne klare. Hammar-sideloaderen er et virkeligt nydeligt og meget brugsvenligt produkt, som er lavet færdigt. Traileren oser af ren svensk kvalitet samtidig med, at chaufføren arbejder sikkert.

Sideloader 160 E demonstreres for DTL udsendt.

Chassiset ser både let og bomstærkt ud.

Så gribes der fat i containeren.


TEMA KRANER TRAILER LÆSSEGREJ Tekst og foto af Finn Bjerremand

– og det er lynhurtigt at montere

Det nye lad fås også som samlesæt til et par timers indsats derhjemme.

Schmitz lancerer ladet til citydistributionen – og det er lynhurtigt at montere Schmitz Cargobull vil også være med på transportens sidste strækning – nær- og bydistributionen med de små forsendelser. Derfor introduceres et nyt smart lad, der samtidig er hurtigt at montere på lette lastvogne. Ladet havde verdenspremiere i Ostbevern tæt ved Münster i Tyskland, hvor man havde inviteret mange internationale transport- og motorjournalister. Schmitz har – fordi det i mange storbyer bliver sværere og sværere at komme frem – udviklet en ny standardiseret ladtype kaldet V.KO Van Bodies, der er let at montere på lette lastvogne i kassevognsstørrelsen. Med standardiseringen går Schmitz Cargobull ind på markedet med en ny vinkel med fokus på to væsentlige faktorer: kort byggetid og hurtig leveringstid også i store mængder. Skal en kunde bruge 25 lette lastvogne, jamen så kan de leveres inden for to uger. I første omgang har Schmitz Cargobull indgået et samarbejde med VW Nutzfahrzeuge i

38

DTL magasinet

Tyskland, så kunder der kommer til VW og vil købe en eller flere køreklare lette lastvogne hurtigt kan blive ekspederet. De kan få leveret nøglefærdige VW’er med det nye V.KO. lad, eller de kan få ladet leveret i en ramme, og så kan de selv stå for bygningen. En af fiduserne er også, at der hverken skal skæres, bores eller svejses i chassiset. Det hele skrues stille og roligt fast på vognens chassis. Kort montagetid Ladet er nemlig lavet så smart, at personalet med lidt kendskab til opbygninger og ganske lidt værktøj kan samle et lad på under to timer. Det fik de fremmødte i Ostbevern at se om aftenen. Mens journalisterne sammen med professionelle kokke selv skulle lave mad, fik to Schmitz værkstedstedfolk udleveret et helt nøgen chassis, en ramme med et nyt V.KO lad samt to topnøglesæt og en fugepistol. Efter 1 time og 39 minutter havde de to mand samlet det nye lad, så det var køreklart.

Det nye lad findes i passende længder. Det afhænger af chassisets akselafstand og er baseret på en bredde mellem 2100 og 2200 mm samt en højde på mellem 2100 og 2300 mm. Siderne består af 20 mm sandwich panel med glasfiber topcoat udvendig og indvendig samt forneden 150 mm højre skurelister i aluminium. Taget kan leveres i gennemsigtigt materiale eller som sandwichkonstruktion med LED loftslys med sensor. Bagportalen er konstrueret i aluminium med en stålbeskyttelse på gulvet og to døre, der er konstrueret i 25 mm sandwich panel og ligeledes med glasfiber topcoat udvendig og indvendig. Bunden er en selvbærende gulvplade med surringsskinner i hele længden, lige som der også er surringsmuligheder oppe i ca. 1 ms højde, så alt gods så at sige kan surres forsvarligt under transporten. Næste step er et samarbejde med andre varevognsproducenter og en version til temperaturkontrolleret gods.

APRIL 2017


www.lastas.dk

4

aks. Asfalt tiptrailer 4x9 tons BPW-aksler | 34 m3

Følg os på:

DesIgn DIn egen traILer altid 200 nye trailere på lager til o m g å end e lever ing!

KontaKt

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

4

aks. Nedb. sværlasttrailer 4x9 tons SAF-aksler | 9 tons bund

4

aks. Nedb. maskintrailer 4x11 tons SAF-aksler | Udtræk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

3

aks. Gardintrailer 3x9 tons SAF-aksler | XL-godkendt

2

aks. City gardintrailer 2x10 tons SAF-aksler | XL-godkendt

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

4

aks. Tiptrailer 37 m3 4x9 tons BPW-aksler | Hardox bund og sider

3

aks. Asfalt kærre 3x9 tons BPW-aksler | 24 tons


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG

Lysere udsigter til en havnetunnel FOTO: JOHN LARSEN

Projektet med en havnetunnel øst om København har medvind. Pensionskasser er villige til en investere de ca. 30 milliarder kroner, der skal til, og Københavns Kommune med flere har sammen med regeringen fundet 25-30 millioner kroner til en forundersøgelse, der ventes færdig i slutningen af næste år. Det kunne oldermand Jørgen Kjeld Jensen berette om på årets laugsforsamling, som blev holdt i Cirkle Ks hovedsæde i Sydhavnen i København. Han gik så langt som til at erklære: »Det er første gang i min tid som vognmand og oldermand, at der er kommet så konkrete muligheder på bordet fra den private sektor om et offentligt- privat partnerskab. Nu venter vi kun på den politiske vilje.« Kort efter kunne Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg, der også er koordinator for Københavner Tunnel Gruppen, oplyse, at begyndelsen jo allerede er taget med anlægget af Nordhavnsvej og den kommende Nordhavnstunnel. »Samtidig er tunnelen indskrevet i regeringsgrundlaget for såvel den gamle Venstreregering som den nuværende VLAK-regering. Projektet er også vurderet til at være blandt de infrastrukturprojekter i landet, der giver mest samfundsmæssig gavn. Og trafikken er der i forvejen. Den skal blot ledes mere intelligent uden om centrum ad en østlig ”ringvej”. Den stærkt voksende krydstogtsturisme til København er en ny medspiller, for det er vigtigt, at

Oldermand Jørgen Kjeld Jensen: »»Det er første gang i min tid som vognmand og oldermand, at der er kommet så konkrete muligheder på bordet fra den private sektor om et offentligt- privat partnerskab. Nu venter vi kun på den politiske vilje.«

turisterne nemt og hurtigt kan nå ind til byen eller ud til Kastrup Lufthavn,« forklarede Bo Sandberg. Han gav i øvrigt en aktuel status om forholdene i byggeriet, en af transportsektorens helt store kunder. Og meldingen lyder på moderat fremgang, stigende beskæftigelse og et boligmarked i bedring. I sin beretning kom oldermanden vidt omkring i transportverdenen. Den tumultariske start for den nye transportminister Ole Birk Olesen fik flere kommentarer med på vejen:

»Transportminister Ole Birk Olesen har stoppet det udvalgsarbejde, der skal definere, hvordan en kollektiv overenskomst i transportbranchens skal forstås. Før en Højesteretsdom fra 2015 var der tale om en såkaldt DA/3F-overenskomst, som alle havde at rette sig efter. Nu er magtfulde 3F sat ud af spillet. Som transportministeren siger, skal der bare være en arbejdsgiver, som har en aftale med en flerhed af de ansatte for at opnå en overenskomst. Det er en sag, der hurtigt kan gå politisk ged i. Jeg tør godt vædde en hundredemand på, at vi ikke på alle områder vender tilbage til de ”gode gamle overenskomsttider.” Undervejs skal der nok blive lavet nogle politiske kruseduller for at gøre alle tilfredse,« sagde oldermanden. I forbindelse med indtoget af billige østchauffører tillod han sig at stille spørgsmålet: »Er solidariteten med ordnede lønforhold på det danske transportmarked vigtigere end udsigten til et økonomisk overskud? I den sidste ende er det op til den enkelte vognmands forretningsmæssige og måske sociale samvittighed.« Jørgen Kjeld Jensen så frem til de nye, lempeligere køre- hviletidssanktioner, der vil fjerne de såkaldte dummebøder. Han kaldte det en kæmpe sejr for vognmandsbranchen at »komme af med det vanvittige bøde- og sanktionsforhold, vi har levet med i ti år.« Laugsforsamlingen bød også på aktuelle indlæg af Cirkle Ks direktør Jesper Lahn Sloth, Codans udviklingschef Niels John Nielsen og DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING

Holder øje med ulovlig kørsel Storstrøms Vognmandsforening har efter en medlemshenvendelse været i dialog med myndighederne i en sag om ulovlig vognmandskørsel med slamsuger. »Hos Trafik- og byggestyrelsen oplyser man, at vores henvendelse har hjulpet med til at få entreprenørfirmaet på rette spor og ansøge om vognmandstilladelse.« Så formanden Henrik Ibsens håb er, at den ulovlige kørsel ikke fortsætter i ansøgningsperioden. Eksemplet på foreningens arbejde blev draget frem på foreningens generalforsamling, hvor Henrik Ibsen også gav en grundig gennemgang af de erhvervspolitiske sager, som

40

DTL magasinet

DTL – Danske Vognmænd har tumlet med i løbet af det seneste år. »Overordnet er de økonomiske udsigter lidt bedre. I vores område starter byggeriet af en ny Storstrømsbro i 2017, og anlæggelsen af den elektrificerede jernbane med tilhørende broarbejder og nye stationer er i fuld gang. Men Femern-forbindelsen lader vente på sig. Tidligst om tre-fire år starter byggeriet. Transportminister Ole Birk Olesen har forsøgt at fremme processen i Tyskland, men det har vist bare forkludret den,« lød vurderingen. Henrik Ibsen rapporterede også om den nyligt afholdte ”Vognmandens Dag” hos MAN

i Dalby, som var et fælles arrangement med Sjælland, Næstved og Køges vognmandsforeninger. »Igen et rigtigt godt arrangement med ca. 250 fremmødte vognmænd. Nogenlunde det samme som i 2016. En hyggelig dag, hvor der blev snakket med kolleger og udstillere.« Formanden sluttede af med en ”reklame” for foreningens nye hjemmeside, www.storstrøms-vognmandsforening.dk. Han efterlyste forslag til indholdet og fotos af medlemmernes lastbiler.

APRIL 2017


NORDRE BIRKS VOGMANDSFORENING

FOTO: JOHN LARSEN

Nordre Birks formand Ole Frederiksen: »Borgere og virksomheder risikerer at fravælge Nordsjælland på grund af manglende udbygning af infrastrukturen.« Ved siden af dirigenten, Andre Rouvillain og næstformand Elith Andersen.

Motorvejsforlængelser skal ud af dvalen De nordsjællandske vognmænd venter stadig på, at to nødvendige motorvejsanlæg kommer ud af dvalen. Så Nordre Birks formand Ole Frederiksen advarede i sin beretning på generalforsamlingen om, at »hovedstadsregionen kan knække midt over, hvis borgere og virksomheder fravælger Nordsjælland på grund af manglende udbygning af infrastrukturen.« Samme frygt er rejst af de seks nordsjællandske borgmestre, der vil have gang i to motorvejsforlængelser. »Der er afsat 12 millioner kroner til en VVMundersøgelse af udbygningen af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød til en firesporet motorvej, som ventes at vare to år. Vi venter fortsat på, at den kommer i gang. Frederikssundsmotorvejens forlængelse ligger også i dvale. Også selv om den nye fjordforbindelse, der forbinder Frederikssund med Hornsherred, vil øge trafikken markant. Den nye Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner efter planen i 2019,« forklarede han. »Desværre kæmper vi stadig med det problem, at de fleste beslutningstagere i Folketinget er jyder eller har en jysk baggrund. Man kan kun håbe, at regeringen lytter til de seks nordsjællandske borgmestre, som har opfordret regeringen til at komme ud af starthullerne.« I et andet tilfælde har politikerne mere opført sig som tøsedrenge, mente han. Det idylliske og royale Fredensborg ville ikke have modulvogntog gennem byen. En noget ophidset stemning fra nogle tusinde borgere viste

APRIL 2017

sig at være tilstrækkeligt til, at politikerne ændrede deres beslutning, så modulvogntogene nu skal finde andre veje. »Vi blev udsat for nogle politiske tøsedrenge, som kunne købes for impulsive vælgerbeslutninger. Jeg vil godt sige en stor tak til DTLs adm. direktør Erik Østergaard, som deltog i løvens hule, et borgermøde, hvor han som eneste tilhænger af modulvogntog fastholdt, hvad han og DTL mener er bedst for en samfundsmæssig transport. Stærkt gået i en forsamling, hvor han havde hele folkestemningen imod sig. Folkestemningen i Fredensborg har vist, at også almindelige lastbiler ikke er velsete i kongebyen. Med det kommende kommunevalg i efteråret er det ikke urealistisk, at de lokale politikere føler sig presset til at gøre den indre by til et lastbilfrit område,« lød det fra formanden. Han var også efter Helsingør og Halsnæs kommuner, fordi de ikke havde levet op til deres kontrolansvar i nogle udbud af vinterberedskabet: »I Helsingør havde en udvalgt vognmand ikke fået synet sin bil. Alligevel fik han udbuddet til vinterførerbekæmpelse. I Halsnæs vandt en vognmand et udbud om vinterførerbekæmpelse, uden at kommunen kontrollerede, om de nødvendige tilladelser var i orden. Det viste sig, at vognmanden ikke havde nogen godskørselstilladelse, men han var åbenbart tilstrækkelig billig. Et andet udbud i Halsnæs kommune gik til en bondemand med en traktor, der kan sprede

salt. Samme bondemand kan i realiteten overlade saltspredningen til en 16-årig, som gerne må køre traktor. Det er ikke ulovligt men efter min mening dybt uansvarligt. Eksemplerne øger ikke ligefrem respekten for det kommunale system,« sagde han. Nordre Birk har forelagt de to grelle eksempler for overtrædelse af gældende regler for Trafikstyrelsen. De to kommuner har fået en påtale, og nu skulle tingene være bragt i orden. Generalforsamlingsgæst var Venstres lokale medlem af transportudvalget, Hans Andersen. Han var enig i behovet for de nye motorveje til Hillerød og Frederikssund, der er helt nødvendige for at aflaste den hårdt belastede trafik i området. Sagen er bl.a. højt på dagsordenen i et nyt trafikpolitisk netværk med flere folketingspolitikere. Han så gerne input fra vognmændene til netværket. Men han medgav, at realiseringen af de to motorveje har lange udsigter, for dels skal der først gennemføres analyser, vedtages en anlægslov – og så skal der findes ca. fire milliarder kroner. »Men hjælp med at holde presset på transportministeren,« lød hans opfordring. Et forslag om at pålægge bestyrelsen at sondere mulighederne for en sammenlægning med Kjøbenhavns Vognmandslaug blev nedstemt med stemmerne 10 for og 13 imod.

DTL magasinet

41


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

FYNS VOGNMANDSFORENING

Gode argumenter for udvidet motorvej Efter at have gennemgået en række af årets erhvervspolitiske sager, tog de fynske vognmænds formand Claus H. Hansen fat på en af foreningens egne mærkesager: Udvidelsen af den fynske motorvej. »Jeg tænker på det stykke af E20 på 37 km motorvej, som mangler det tredje spor, og hvor den daglige trafik er ca. 50.00060.000 biler. Trafikken forventes at stige til op imod 74.000 biler i 2020. Anlægsudgifterne er

anslået til 4,5 mia. kr. Den samfundsøkonomiske forrentning er på 6,4 – 8,5 procent. Så det er jo tal, som taler for sig selv. Det kan ikke gå for hurtigt at få udvidet den motorvej.« Han ville ikke nøjes med en udvidelse blot med ret til at benytte nødsporet. »Det kan godt være, det er billigere og hurtigere, men så risikerer vi aldrig at få en komplet motorvejsudvidelse.« Han tilføjede, at uheld ofte spærrer motorvejen helt, for at

Sover du godt om natten?

oprydningen kan foregå i ro og mag. Det betyder imidlertid, at trafikken bryder helt sammen. Han afviste ideen om at lade gummigeder skubbe fx lastbiler ind til siden for at få trafikken hurtigere i gang. I Finansloven for 2017 blev der ikke afsat penge til udvidelsen. I foreningens bestyrelse har man på baggrund af nogle medlemshenvendelser drøftet ulovlig vognmandskørsel udført af lastbiler til firmakørsel. »Et irriteren-

de emne men politiet kræver, at vi dokumenterer det, før de vil gøre noget ved det. Det er jo nemt at kræve den dokumentation, da de jo ikke kører ud for at stoppe sådan en lastbil. Det eneste, de er interesseret i, er fartkontrol. hvor de hurtigt kan få penge i kassen,« lød formandens salut.

ONTROL K S D E H M VIRKSO at

re, state n å kon ecialiste d”. m g p e S he s ”J m n o g Vo rks . Tung e min vi arsen ed ank L redd nd Fr gnma

ler vo

Udta

– hvis din virksomhed bliver indkaldt til virksomhedskontrol. Er din virksomhed indkaldt til virksomhedskontrol, så lad TungVognsSpecialisten håndtere sagen professionelt for dig. ”I situationen var det også en meget stor hj ælp at føle si gi trygge hænd er hos folk m ed stor erfaring på området” . Ud

DET BETALER SIG!

taler kørselsle

der Hans Tyss

Rådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

- et

selskab

Københavnsvej 265 ● 4000 Roskilde ● 71 90 71 91 ● tvs@tungvogn.dk

42

DTL magasinet

en.

Se mere på www.tungvogn.dk

APRIL 2017


THY VOGNMANDSFORENING

Havneudvidelse gavner vognmændene Formanden for Thy-vognmændene, Mark Kristensen, kunne med tilfredshed meddele generalforsamlingen, at der sker noget på Hanstholm Havn. Et nybygget anlæg til opdræt af fisk er netop ved at blive taget i brug, og hvis det bliver en succes, er der allerede tale om at det skal udvides til tre-fire gange den nuværende størrelse. Og det vil betyde meget mere fisk at køre med. Her i 2017 vil Hanstholm Havn også bruge adskillige millioner på at forbedre forholdene for konsumfisk, og allerede inden for de næste par måneder vil der blive påbegyndt byggeriet af en ny multihal. Og i begyndelsen af næste år skulle starten på et stort havnebyggeri til 500 millioner kroner gerne gå i gang. Det byggeri vil vare i tre år og vil berøre hele Thy. Mark Kristensen sidder også i DTL Kran-Blok Erfas styregruppe, som bl.a. diskuterer front-monteret udstyr som frontstøtteben og sne-

Som medlem af DTL får du op til 28% rabat på dine private forsikringer

plovsbeslag med myndighederne. Politiet mener, at det skal afmonteres, når det ikke bliver brugt. Kran-Blok har også brugt meget tid på uheldige forslag om spærretider for særtransporter på motorvejene. Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud Til gengæld oplever erfa-gruppen et godt samarbejde med den nye på dine private forsikringer på 33 55 50 50. Færdselsstyrelse i Ribe. Foreningen sidder med i uddannelsesudvalget i EUC Thisted, hvor Rabat ved Rabat ved Rabat ved det er målet at få noget nyt indhold 1 kerneforsikring* 2 kerneforsikringer* 3 kerneforsikringer* ind i EU-efteruddannelsens to valgfrie dage. Man er også blevet enige om at holde et årligt chaufførtræf hos EUC om efteråret. Foreningen holder fast ved samarbejdet med Thisted Kommune og * Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med politiet om højresvingskurser for kasko. Der tages forbehold for trykfejl. 5. klasserne, som – vist nok – det eneste sted i landet. Seks gange i 04.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 løbet af skoleåret ruller en lastbil og chauffør ind på en skole, hvor typisk fire 5. klasser undervises i lastbiltrafik og prøver at sidde oppe DTL_Kernekunde_rabat_90x127.indd 1 04/04/17 på førersædet.

15%

23%

28%

TRANSPORTBRANCHENS FORETRUKNE UDDANNNELSESPARTNER

HOLSTEBRO VOGMANDSFORENING

Flere broer kan bære fuldt læs Formanden for Holstebrovognmændene Henning Lauritsen kunne på årets generalforsamling fortsætte sagaen om områdets broer med vægtbegrænsninger ved at berette, at Holstebro Kommune fortsat renoverer broer, så vognmændene kan komme over med fuldt læs – senest broen på Idomlundvej. Han kunne melde om fortsat godt samarbejde med Vestjyllands Vognmandsforening om medlemsmøder og ”Sparke Dæk Dagen”, senest i januar hos HV Transport i Herning, som gav nye medlemmer til begge foreninger. Om trafiksikkerheden kunne han desværre konstatere en stigning til hele syv højresvingsdræbte i 2016. »Henrik Kronborg og jeg var i sommer ved Musikteatret

APRIL 2017

sammen med brand og redning og politiet, hvor vi havde en bil med for at vise, hvad der kan ske ved en højresvingsulykke. Der mødte 500-600 børn fra de første årgange,« fortalte han på generalforsamlingen. Henning Lauritsen beklagede balladen omkring overenskomstkravet i de kollektive overenskomster: »Det var en Højesteretsdom fra februar 2015, som gavn anledning til balladen. Der var andre organisationer, der var fortalere for et lovforslag, som kunne have indebåret, at vi hver især kunne lave en lokumsaftale i vores forretning. Det har jeg svært ved at se, gavner nogen af os her, som selv kører. Vi skal ikke konkurrere på lønnen,« lød det fra formanden.

Har I som virksomhed styr på refusionsmulighederne? - Får I, hvad I har ret til? IKUF (Industriens KompetenceUdviklingsFond) • Asfaltbranchens Udviklingsfond Håndværkets Udviklingsfond • Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond Den Kommunale Kompetencefond • Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond Kært barn har mange navne - og det kan være svært at vælge det rigtige? Derfor har AMU-Fyn gjort det nemt for virksomhederne - og tilbyder at give den bedste rådgivning i refusionsmulighederne. Hvis I som virksomhed kunne tænke jer en gennemgang af refusionsmulighederne - så kontakt meget gerne AMU-Fyn’s uddannelseskonsulenter: Karin Kjerside Sørensen Telefon 22 10 41 11 kks@amu-fyn.dk

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

Jens Erik Christensen Telefon 22 10 41 14 jec@amu-fyn.dk

www.amu-fyn.dk

13.22


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

Unfair konkurrence ude og hjemme »DTL bruger meget tid på cabotagekørsel, og det er ikke uberettiget,« lød det fra formanden for Skive-vognmændene, Poul Silkjær, på generalforsamlingen. »I dag er det iscenesat, og det er ulovligt.« Han drog en parallel fra den sociale dumping med østchauffører til rent danske forhold med unfair aflønning af danske lønmodtagere. Her henviste han til straffesagen mod en Horsens-vognmand, der var blevet afsløret i kreativitet udover alle grænser. Til gengæld uddelte Poul Silkjær roser til regionskontoret i Viborg. Ikke mindst for det nye telefonsystem, der virker. »Ringer man op, er der altid en i røret, og enten bliver man stillet om, eller også sender de

en besked, og så bliver man ringet op. Det er min opfattelse, at samspillet mellem regionskontoret og medlemmerne fungerer rigtigt godt,« konkludere han. Foreningen har også arrangeret en trafiksikkerhedsdag som blev kaldt ”Pølseparty”. Det foregik hos Stykgodscentret i Skive og var for både vognmænd og chauffører. Dagen bød på kaffe og rundstykker og derefter fagligt indhold om trafiksikkerhed og køre- hviletid afsluttende med pølser, øl, sodavand og kaffe. Til gengæld kniber det med den kommunale vilje til samarbejde i det lokale trafiksikkerhedsudvalg, hvor vognmændene ikke bliver hørt tilstrækkeligt. Senere er Poul Silkjær blevet afløst som formand af Knud Olav Jensen.

SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Frem med de positive historier I sin første beretning som formand udpegede Kenneth Jacobsen en af branchens største udfordringer, nemlig at rekruttere nye medarbejdere. »Undersøgelser siger, at gennemsnitsalderen i branchen ligger omkring 55 år. Derfor vil vores vigtigste opgave være at gøre denne branche attraktivt, så unge eller voksne synes, at det kunne være interessant at blive chauffør.« I den sammenhæng mente han, at det er vigtigt, at branchen omtaler sig selv positivt og er varsomme med den negative omtale fx om udenlandske chauffører. »Mange forbinder

en chauffør med en person, der er stresset, forretter sin nødtørft i en flaske, og nærmest har det ene ben i fængsel, så han når sit dagsprogram. Vi ved alle, at det ikke er sandt. Der er jo rigtig mange gode ting ved at være chauffør, og dem skal vi fremhæve på en sådan måde, at der ikke bliver sammenlignet på tværs af nationaliteter. Det at være chauffør er et rigtigt spændende og alsidigt job med utrolig mange udfordringer – og en stor portion frihed.« Netop for at vise mangfoldigheden af arbejdsopgaver holder foreningen endnu en gang

arrangementet ”Åben Lastbil”, hvor der bl.a. udstilles fem forskellige typer lastbiler. Det foregår i Røde Kro. »Sæt derfor kryds i kalenderen den 6. maj. Arrangementet henvender sig kort fortalt til alle – både de ældre, der vil se en lastbil, børn, der drømmer om at komme tæt på en lastbil, og den sure borger, der tror, vi kun er til for at genere dem. Sidst men ikke mindst kunne der jo også være, at der kom en ungt menneske med en chaufførdrøm i maven. Fælles for dem alle er, at de kan komme og tale med en vognmand eller chauffør og få svar på deres spørgsmål,« sagde Kenneth Jacobsen.

TRANSPORT UD OVER ALLE GRÆNSER Vi siger velkommen til

TRANSPORT - LOGISTIK - UDDANNELSE

19 - 20. MAJ 2017

www.padborgtransportmesse.dk 44

DTL magasinet

APRIL 2017


VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Satsning på de unge vognmænd DTLs unge-netværk får nu økonomisk støtte fra alle de 13 lokalforeninger under Region Midt/Nord. Det kunne formanden for de vestjyske vognmænd, Poul Jørgensen, berette på foreningens generalforsamling. »En solstrålehistorie,« kaldte han det. »I et par år har det været prøvet at få gang i unge-netværket i DTL uden den store succes. Nu prøver vi igen at få det op at køre med vores næstformand Carsten Dyreborg som ankermand. Der er ca. 25 med i netværket, og der mødte 20 op til et møde. Det er spændende, hvis man kan mødes med ligesindede om hverdagens udfordringer. Så interesserede, der er under 40 år, kan henvende sig til Carsten,« sagde formanden i sin beretning. Unge-netværket er i øvrigt omdøbt til DTL Ungdom. Han havde endnu en solstråle med: »2016 har været positiv for Vestjyllands Vognmandsforening. Vi har haft 13 udmeldelser men 19 indmeldelser. Altså en medlemsfremgang på seks. De fleste udmeldelser er på grund af ophør, enkelte på grund af nyt cvr. Og enkelte har meldt sig ud for at spare. Heldigvis lykkedes det os at få 10 nye medlemmer ved ”Sparke Dæk Dagen” i januar. Det kommer ikke af sig

selv, men ved jeres hjælp, gode konsulenter og en meget aktiv bestyrelse er det lykkes at få medlemsfremgang.« Han bad om fortsat hjælp fra medlemmerne til at få nystartede vognmænd til at melde sig ind i DTL. »Jeg vil minde om, at det er DTL, der via det nordiske samarbejde i NLA i 2012 fik stoppet, at der ikke som planlagt blev fri cabotage i 2014.« Han fortsatte med et dugfrisk eksempel på cabotage-området. »I januar sidste år stod den trafikpolitiske ordfører fra Dansk folkeparti Kim Christiansen ved ”Vognmandens dag” i Herning og varslede, at der ikke ville blive strammet yderligere op med hensyn til cabotage eller gjort tiltag til at få stoppet den ulovlige del af cabotagen. Og nu et år efter laver samme parti et forlig uden om regeringen med SF støttet af socialdemokratiet. Forliget går ud på at stramme op om overvågningen af, om gældende regler bliver overholdt. Og også at det skal koste dyrt at holde weekendhvil i førerhuset. Det har vi i DTL kæmpet for i flere år, så jeg fik travlt med at komme hjem, da Danmarks Radio ville have en kommentar. Igen melder vores kollega ITD i Padborg ud, at de er imod forslaget. ITD siger,

at de er imod ulovlig cabotage men vil ikke have det stoppet. Igen må DTL kæmpe imod ITD, når det gælder lige konkurrence for danske Vognmænd,« sagde han. Poul Jørgensen kom ind på en række af årets erhvervspolitiske sager bl.a. mærkesagen gennem mange år om, hvorvidt lastbilerne kan få lov til at følge skiltningen i byerne. I 2016 lykkedes det at få indført, at lastbilerne må følge med, hvor der skiltes med en højere hastighed i en by. Derimod lykkes det desværre ikke at få hastigheden op på 80 km/t på landevej og motortrafikveje. »En sag som vi kæmper videre med,« lød det fra formanden. Blandt andre sager, der kæmpes videre med, er en hævelse af beløbet for skattefri rejsegodtgørelse. »DTL samarbejder med Dansk Erhverv om at få fradraget hævet til 100.000 kroner om året. Loftet ligger jo nu på kun 26.800 kroner for en selvkørende vognmand. Det bliver jo mere og mere anvendt, at man overnatter i bilen, uanset hvad der er på ladet,« lød det fra Poul Jørgensen.

Forsamlingen får årets beretning af formanden, Poul Jørgensen, og der vankede et par solstrålehistorier.

APRIL 2017

DTL magasinet

45


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

Fastholder medlemstallet Formanden for Køge-vognmændene Niels Andresen begyndte i det historiske hjørne som vært for foreningens 86. generalforsamling. Ved stiftelsen i 1931 var der 27 medlemmer, én lastbilvognmand og 26 med hestevogne. Siden er meget som bekendt forandret. Foreningen holder et uændret medlemstal på 50 aktive, der råder over 247 lastbiler og en lønsum på knap 110 millioner kroner. Vognmandsforeningen har holdt flere medlemsmøder og en succesfyldt ”Vognmandens Dag” hos MAN i Dalby sammen med de andre sjællandske

foreninger, »en stor tak til Henrik Jørgensen, som igen i år lagde lokaler til. Vi regner med at holde det igen til næste år,« sagde Niels Andresen. Erhvervspolitisk syntes han, at der trak mørke skyer op: cabotagekørsel, østchauffører og nu også filippinske chauffører, snyd med køre- hviletidsregler og unfair konkurrence fra PostNord. »Jeg ved, at DTL arbejder ihærdigt med at bremse alle de ulovligheder men har svært ved at råbe Christiansborg op,« lød det fra formanden.

ODSHERREDS FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING

Sæsonproblemer for vognmændene På Odsherred-vognmændenes generalforsamling, der samlede ca. halvdelen af alle foreningens medlemmer – i alt 30 aktive medlemmer med 61 biler, kunne formanden Torben Nielsen oplyse, at det omsider ser ud til at få kommunen til at gøre noget ved den generende beplantning langs de mindre veje i Odsherred Kommune. Det var der givet tilsagn om fra kommunens side på et medlemsmøde – langt om længe. Ved samme lejlighed blev foreningen inviteret til at deltage i udvalg under kommunen, som samles, når der skal

laves chikaner og udføres andre ændringer på vejene. Også vinteren havde bragt nye besværligheder med sig – i form af et krav om, at beslagene til sneplove skal fjernes fra lastbilerne uden for vintersæsonen. »Politiet er begyndt at true med bøder, så nu er DTL gået ind i sagen. Færdselsstyrelsen er gået i dialog med DTL om, hvad der kan gøres. For man kan umuligt tage beslaget af, når det ikke bruges. Vi håber på, at der kommer en fornuftig løsning på dette problem,« sagde Torben Nielsen.

SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING

Kniber med indtjeningen Formanden, Frederik Christensen, kunne på generalforsamlingen melde om »et rimeligt godt år, hvad angår beskæftigelse og indtjening.« Det skyldes ikke mindst nogle store sjællandske anlægsarbejder. »Vi skal alle være opmærksomme på vores indtjening, da vores omkostninger på olie er steget mindst 1 krone pr. liter gennem 2016, og 1. marts i år kommer der lønstigninger, der skal indregnes i omkostningerne. Formanden beklagede imidlertid de priser, som en gruppe medlemmer opnår ved kørsel med korn og gødning for de få kornfirmaer, der er tilbage. »Vognmændene kører til samme priser, som de fik i 2010. Det er forfærdeligt at tænke på, at vi ikke formår at kunne komme igennem med prisstigninger hos diverse kornfirmaer.« Han opfordrede vognmændene til øget samarbejde, »for det bliver sværere som lille vognmand, når der er licitationer inden for vinterførebekæmpelse, tømning af containere

46

DTL magasinet

fra genbrugspladser og kørsel med roer. Licitationerne er i så store bidder, at hvis man ikke samarbejder med kollegaer, er man allerede kørt bagud.« Frederik Christensen omtalte foreningens mødeaktivitet og roste især Vognmandsdagen i Dalby: »Et arrangement hvor mange mennesker får talt sammen og hygget sig. Samtidig håber vi på, at der kan falde nye medlemmer af til foreningerne. Vi fire foreninger er stolte af arrangementet. I år var der ca. 230 deltagere. Det er flot. Vi har fået et luksusproblem, da vi måtte sige nej til flere udstillere på grund af pladsen.« Foreningen holder medlemstallet på 125. Med sin 9. beretning i foreningen takkede Frederik Christensen af som formand. Han er senere blevet afløst af Rene Mitrofanov fra Kalundborg. Frederik Christensen holder sin sidste beretning for de sjællandske vognmænd.

APRIL 2017


5718

NÆSTVED VOGMANDSFORENING

God arbejdskraft den største udfordring »Hverken teknologi eller infrastruktur bliver vores største udfordring. Det bliver at skaffe god, kvalificeret arbejdskraft.« Det sagde Næstved-vognmændenes formand Lars Andersen på generalforsamlingen og fortsatte: »Vi skal gøre det mere attraktivt at blive chauffører. Også for dem som ønsker at blive lærlinge. Flere virksomheder har store problemer med, at deres chauffører er ved at være godt oppe i alderen. Derfor skal der nye til. Jeg håber derfor, at vi alle som virksomhedsejere tænker anderledes i vore forretninger. Jeg håber og tror på, at ingen af virksomhederne i vores forening kommer ud i, at de skal til udlandet for at skaffe arbejdskraft. Som jeg ser det, vil arbejdskraften de næste mange år, være vognmandens største udfordring.« Lars Andersen roste Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S), der har vist sig at være erhvervslivets mand. »Han har skubbet godt på, så vi kan få etableret motorvej fra Rønnede til Næstved. I den forbindelse vil jeg gerne takke dem af jer, som har skrevet til Vejdirektoratet

i forbindelse med høringssvar. De har fået i nærheden af 500 positive henvendelser. Jeg vil også gøre alt, hvad jeg kan for at få den etableret.« Han omtalte også den nyligt afholdte ”Vognmandens Dag” hos MAN i Dalby. »En kæmpe succes. Vi er heldigvis en af de foreninger, som har størst fremmøde ved vores arrangementer, og det giver et rigtigt godt socialt arrangement. Lad os fastholde det!« Da Lars Andersen forsøger at blive valgt ind i DTLs bestyrelse ved næste måneds generalforsamling, har han valgt at stoppe som formand i Næstved Vognmandsfor-

ening. Ny formand er Michael Palle, der tidligere har siddet på posten.

me d r baghjul te n re r u k kon VE. Giv dine X E CU TI E L O O S.KO C

Pole.Position. Totalløsningen til tempererede transporter. Enkel, effektiv og rentabel. APRIL 2017

www.cargobull.com/dk

All-in-one med S.KO COOL EXECUTIVE: Køletrailer S.KO COOL, Schmitz Cargobull køleanlæg, Telematik TrailerConnect® og en Full Service-kontrakt. Alt fra et sted. Alt fra Schmitz Cargobull – just more. DTL magasinet 47 Mere information: +45 74 67 40 24


TEMA GENERALFORSAMLINGER LOKALFORENINGER

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Fart på nye uddannelser Generalforsamlingen i Midtjyllands Vognmandsforening, der blev holdt på Køreteknisk Anlæg i Viborg, stod en hel del i uddannelsens tegn, for formanden Jens Jørgen Pedersen brugte i sin beretning en hel del krudt på at gennemgå DTLs voksende udbud af kurser og efteruddannelse. Regionskontoret i Viborg har bl.a. stor succes med afvikling

af vognmandsuddannelsen, som udbydes løbende i Viborg og Roskilde. Der er netop afsluttet et hold med 12 deltagere i Viborg. Efter opfordring fra flere medlemmer er der planlagt en opstart af et hold i Viborg igen i uge 20 – bl.a. målrettet medlemmer, som planlægger generationsskifte, og som skal have unge gjort klar til vognmandstilværelsen. Kurset

gælder i 10 år fra afsluttet kursus. DTL er også involveret i en ny grundlæggende lederuddannelse, som nu kan tages via AMU med de tilskudsmuligheder, som findes. Det første hold er netop afsluttet med stor succes. »Bestyrelsen er blevet opmærksom på nogle uheldige beslutninger om parkeringsforbud for store køretøjer i Viborg Kommune. En

vognmand har fået en P-bøde for parkering i Industriområdet i Møldrup. Det er imidlertid kun lovligt at parkere store køretøjer ét sted i kommunen, og det er ved det gamle Scania i Viborg,« oplyste Jens Jørgen Pedersen. Bestyrelsen vil forsøge at få beslutningerne ændret i en kommende dialog med Viborg Kommune.

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Med i indsats for motorvejsudvidelse De østjyske vognmænd deltager i arbejdet med at få bedre infrastruktur i området. Formanden Jørgen Buhl kunne på generalforsamlingen oplyse, at Østjyllands Vognmandsforening har deltaget i møder med Aarhus Transport Group, ATG, der består af lokale transportfolk med det mål at styrke transporterhvervet i hele den såkaldte Business Region Aarhus, som er de 12 østjyske kommuner. Mærkesagerne er bl.a. udvidelse af E45 i Østjylland, en bedre infrastruktur i Aarhus samt Havnetunnel og flytningen af Molsliniens færgeterminal. Jørgen Buhl berettede, at ATG er løbende i kontakt med lokale og nationale politikere.

Senest en dialog med Jacob Ellemann-Jensen, politisk ordfører for Venstre, som har lovet, at netop udvidelsen af E45 er prioriteret højt for regeringen. Planerne er dog forsinket i 1-2 år, da kassen for midler til nye anlægsprojekter er tom. Havnetunnelen er indtil videre skrinlagt af mangel på penge. Færgeterminalen vil tidligst være færdig i 2020, da man ikke kan gøre VVM undersøgelserne hurtigere færdig. DTLs udvidede kursusprogram blev omtalt, og Jørgen Buhl tilføjede, at reglerne for udbetalinger fra kompetencefonden stadig giver anledning til mange spørgsmål fra medlemmerne. Han henviste til uddannelseskonsulent Kurt Rinhack, der hjælper medlemmerne med

at få del i midlerne. Alle chauffører skal i dag have foretaget en realkompetencevurdering, før man kan få penge fra fonden. Man kan dog stadig få VEU-godtgørelse på 80 procent af dagpengesatsen. Vognmandsdag aflyst Formanden meddelte, at den planlagte ”Vognmandens Dag” 30 april i år hos Aarhus Tech var blevet aflyst på opfordring fra leverandørerne, fordi den lå for tæt på afviklingen af transportmessen i Herning. I stedet bliver vognmandsdagen holdt tidligt i 2018 atter hos Aarhus Tech.

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING

Markante sejre Selv om DTL har fået gennemført den gamle mærkesag om fjernelse af særreglen om lastbilers hastighed på omfartsveje i byer med en skiltet højere hastighed, så mangler der endnu et stykke vej. For der arbejdes fortsat på at få samme ens hastighed på landeveje og motortrafikveje. Det kunne formanden for de nordjyske vognmænd, Klaus Myrrhøj Nielsen, oplyse på for-

48

DTL magasinet

eningens generalforsamling. Han kom også ind på flere andre aktuelle erhvervspolitiske sejre. Bl.a. et længe næret ønske hos særtransportørerne i DTL Kran Blok Erfa om, at blokvogne bliver registreret i det digitale køretøjsregister og får en registreringsattest. Det ønske blev opfyldt fra årsskiftet. Han omtalte også lovforslaget om nye sanktioner på køre- hviletidsområdet, hvor der bl.a.

bliver lempeligere bøder for sjusk og forglemmelser, højere bøder for de mest alvorlige overtrædelser samt ændrede regler for frakendelse af kørekortet. »Branchen har levet med et urimeligt og uproportionalt system i over ti år. Nu har branchens pres båret frugt,« sagde formanden.

APRIL 2017


SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Enkle overenskomster – stadig en drøm

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

FOTO: FINN BJERREMAND

Formanden for de sydøstjyske vognmænd, Per Rasmussen, venter stadig på, at branchens overenskomster bliver enkle, og at der kommer nogle letfattelige køre- hviletidsregler. At drømmene fortsætter, formulerede han sådan på foreningens generalforsamling: »I 2016 indledte jeg beretningen med at fortælle om to drømme, jeg havde: Om at vi kan få overenskomster, som er mere enkle og forståelige for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Og om at vi kan få køre- hviletidsbestemmelser, der er overskuelige, letfattelige og nemme at administrere for både vognmænd, chauffører og myndigheder. Den første drøm har lange udsigter, så længe DA og LO i virkeligheden bestemmer, hvad der skal stå i overenskomsten. Var det vognmændene og 3F, der alene skulle forhandle, kunne vi sagtens finde frem til en bedre løsning. Men en lille smule af den anden drøm er måske på vej til at gå i opfyldelse. Nok er der ikke lagt op til forenklede køre- og hviletidsregler, men det er politikernes plan at sænke sanktionerne og ændre reglerne om frakendelse. Det foreslås, at bøderne sættes ned for de overtrædelser af tachografforordningen, der skyldes sjusk og forglemmelse, samtidig med, at bøderne for de mest alvorlige

Her er de sydøstjyske vognmænds samlede bestyrelse og suppleanter i et solbeskinnet øjeblik. Fra venstre Jørn Køpke, Flemming Thisgaard, Aage Olesen, Jens Aage Daugaard, Søren H. Pedersen, Per Rasmussen, Frank Rasmussen, Bjarne Andersen, Torben Ladegaard, Brian Pedersen, Søren Tinggård, Pia Frank og Lene List.

overtrædelser forhøjes. Samt at der fastsættes et bødeloft for førerens og virksomhedens samlede bøde. Branchens pres har heldigvis båret frugt,« konstaterede han. Han blev i overenskomstsporet med et hip til den nye transportminister: »Vi har endnu ikke fået rettet op på overenskomstforholdene oven på den Højesteretsdom, der i 2015 godkendte helt lokale overenskomster som ”kollektive overenskomster”. Det betyder, at en aftale ved køkkenbordet mellem en vognmand og hans chauffører er lige så gyldig som de kollektive overenskomster, vi andre kører under. Men transportminister Ole

Birk Olesen har dog bebudet, at så snart alle forårets overenskomster er på plads, vil han se på sagen og fremsætte et lovforslag. Jaja, vi får se,« lød det fra talerstolen. Til gengæld kunne han glæde sig over, at minister Ole Birk Olesen på EU-plan er gået med i kampen mod social dumping: »Vi venter stadig på vejtransportpakken fra EUs transportkommissær. Men 31. januar i år stiftede transportministrene fra otte vesteuropæiske lande en vejtransport-alliance for at tage skeen i egen hånd og sikre vejgodstransporten fair og sund konkurrence og garantier for chaufførerne. Ministrenes budskab er: Hvis man ikke løser proble-

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

merne med social dumping, vil man bidrage til forøget mistillid til EUsystemet. Derfor er der behov for harmonisering af social lovgivning før vejtransporten liberaliseres yderligere, særligt hvad angår cabotagekørsel. Vi har nemlig ikke brug for unfair konkurrence. Selv om 2016 ikke blev det dårligste år i historien, er der stadig plads til forbedring. Per Rasmussen lagde ikke skjul på, at et andet mere specielt emne optag ham – og nok en hel del andre. Nemlig at vognmænd med vinterberedskab ikke må beholde sneplovbeslagene på lastbilen uden for sæsonen. Det vil de gerne, fordi beslagene er besværlige at tage af og på. Myndighederne mener, at beslagene gør forenden for massiv og øger skaderne ved uheld. »Der er ikke sket ulykker i den sammengæng, og Færdselsstyrelsen er gået i dialog med branchen om mulighederne for at afskærme beslagene, når de ikke er i brug. DTL har nedsat en mindre arbejdsgruppe. Et af forslagene er afskærmning med springmadras og gaffatape. Gad vide, om det vil nyde fremme – det vil i hvert fald se sjovt ud,« sagde han. Foreningen udnævnte et æresmedlem, Rasmus Svendsen, Løsning Vognmandsforretning.

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


Navne NOTER

Trafikkampagnes 15. sæson skudt i gang

FOTO: FINN BJERREMAND

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

Pia Frank hylder det faglige sammenhold i DTL.

»Vi må holde sammen.« Sådan lyder det fra vognmand Pia Frank, der driver vejhjælps-

FOTO: CLAUS TJERRILD

Kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde kører igen - nu på 15. sæson. Den blev skudt i gang i Odder på Vestermarkskolen. Her er eleverne fra 3. – 6. klasse nu rustet til at tage sig i agt for højresvingende lastbiler. Direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder kommune, Karsten Poulsen, åbnede løjerne, og han glædede sig over, at børnene nu trygt kunne begive sig ud på den 450 km lange Kulturring, som Odder kommune er en del af i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 2017. Mere end 100.000 elever har allerede modtaget undervisningen. De lærer, at når de som cyklister eller gående skal ligeud i et vejkryds, samtidig med at en lastbil skal til højre, så skal de tage sig i agt for lastbilens kritiske zone. Særligt lige før og i selve svinget. Den kritiske zone går ca. to meter ud fra lastbilens A-stolpe. De lærer også, at en refleksvest eller pangfarvet tøj gør en markant forskel i trafikken og er et effektivt redskab til ikke at blive overset. Bag kampagnen står DTL – Danske Vognmænd, som er brancheorganisation for vognmandsbranchen, 3F Transport-

gruppe, som er chaufførernes fagforening, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks Danmark, Energiselskabet OK, Codan Forsikring samt Børneulykkesfonden.

I år besøges primært skoler på Fyn, Tåsinge og Langeland samt Midtsjælland og enkelte andre steder frem til 19. maj. I alt 221 klasser på 52 skoler får besøg. Derudover deltager Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 10. juni på Ringsted Børnefestival og 5. august på Egeskov Slot.

ER JEG I DTL og redningsstationen i Pjedsted ved Fredericia sammen med sin bror og søster, Aleks og Chanette. De har overtaget stationen efter deres far, Thom, som startede den i 1982. »Det faglige fælleskab og den fælles opbakning til erhvervspolitikken står p.t. som det vigtigste for mig. Men jeg har også glæde af de forskellige arrangementer, som DTL står bag. Der er medlemsmøderne, hvor vi får noget at vide fra de fagfolk, der ved, hvad det drejer sig om. Og der er de mere sociale aktiviteter som fx ”Vognmandens Dag”, hvor vi i øvrigt selv har haft en stand,« fortæller Pia Frank. I tilknytning til DTL-med-

lemskabet er stationen også medlem af Kran-Blok Erfa og af Sydøstjyllands Vognmandsforening, hvor Pia Frank er nyvalgt suppleant til bestyrelsen. »I erfa-gruppen får vi vores særlige interesser varetaget, og vi får de vigtige informationer – senest fx om den nye slæbningsbekendtgørelse. I lokalforeningen går det mere på tværs. Vi har meget forskellige forretninger men fælles for os er jo, at vi alle kører i lastbil,« siger hun. Redningsstationen i Pjedsted råder over 14 køretøjer til mange forskellige typer assistancer, og der er 14 og en halv ansatte. »Min far er nemlig stadig med – på deltid,« siger hun. Stationen

dækker p.t. fra Vejle i nord, Jelling i vest, Kolding i Syd og ovre på Fyn indtil Ejby. »Vi kommer nok til at bruge konsulenterne på DTLs kontor i Vejle noget mere, end vi hidtil har gjort, når vi fra og med august i år træder ud af samarbejdet i SOS Dansk Autohjælp og fortsætter som selvstændig station,« oplyser hun. Det sker efter 35 år som en del af autohjælpskæden. I forbindelse med en ny struktur i SOS Dansk Autohjælp har en del stationer valgt at træde ud – heriblandt Pia Franks station. »Så vi går nogle store forandringer i møde senere på året,« tilføjer hun. Blandt de nye ting er et abonnement på Tacho Online, kørehviletidsservicen fra TungVognsSpecialisterne, der er gratis for DTL-medlemmerne.


LÆRER FOR EN DAG. Vognmand Brian Overby fra Lemvig indtog lærerrollen for nylig på Ramme Skole, da han underviste i lastbiler og trafiksikkerhed. 130 elever fra indskolingen, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse kom holdvis igennem undervisningen á ca. halvanden time. Så det var en skoletræt vognmand, der tog hjem efter en noget anderledes arbejdsdag.

Åben lastbil i Rødekro Sønderjyllands Vognmandsforening inviterer til ¨Åben Lastbil”. Det foregår lørdag 6. maj hos Verner Jensen Krantransport på Trondhjemsvej 6 i Rødekro. Her vil vognmænd og chauffører vise deres materiel frem og besvare spørgsmål under hyggelige for-

mer. Også interesserede med en chaufførdrøm i maven er meget velkomne. Har du en lastbil, du gerne vil vise frem, så tilmeld dig hos Kenneth Jacobsen tlf. 20229040. Det er dog efter ¨første mølle" princippet.

VELKOMMEN TIL KL TRANSPORT KL Transport i Gjerlev nord for Randers har netop meldt sig ind i DTL og i DTLs arbejdsgiverforening for med Villy Larsens ord at »få totalt styr på ansættelsesforhold og aflønning af medarbejderne. Vi vil sikre, at vi giver den korrekte overenskomstmæssige løn – ikke for lidt ikke for meget, så vi har tænkt at holde kontakt til de sagkyndige hos DTL, der ved alt om de forhold,« siger han. Desuden skal virksomheden til at bruge

Vognmandsdag aflyst

Den planlagte ”Vognmandens Dag” 29.april hos Aarhus Tech er blevet aflyst, da tilrettelæggere og leverandører mener, at den ligger for tæt på transportmessen i Herning. I stedet holdes vognmandstræffet i 2018.

Transportmesse i Padborg Kom og se Danmarks største internationale transport- og logistikområde, lyder det fra Padborg Transportcenter, der inviterer indenfor til transportmesse i weekenden 19-20. maj. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere bydes velkommen til ”to dage for fuld udblæsning. Der bydes på alt inden for transport og logistik - lige fra materiel og gods til uddannelses- og jobmu-

ligheder med mere,” hedder det i invitationen. »Messen præsenterer selvfølgelig det nyeste inden for lastbiler, trailere mm., men fokuserer også specielt på hvordan fremtidens servicefag inden for transport- og logistik ser ud, og hvilken retning branchen rykker sig i forhold til jobmuligheder,« fortæller Finn Sørensen, direktør for Padborg Transportcenter.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Randers og Omegns Vognmandsforening KL. Transport v/Knud Jørgen Larsen Fosevej 34 8983 Gjerlev Skive og Omegns Vognmandsforening Ulrik J. Madsen ApS Egevænget 11 7850 Stoholm Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører Hart Transport v/ Tim Hart Elverhøjen 13 2730 Herlev

CIRCLE K-KORTUDSKIFTNING

Hvis du stadig har et Statoilkort, så husk at tage det nye Circle K-kort i brug inden udgangen af maj. De gamle kort vil blive lukket i løbet af næste måned. Både det gamle og det nye kort (som har samme kortnummer) vil være brugbart, indtil det gamle

kort lukkes. Kort, som ikke er blevet udskiftet, vil ikke blive lukket. Det gamle kort vil ikke automatisk blive lukket ved ibrugtagning af det nye. Har du endnu ikke modtaget et nyt Circle K-kort, så ring til Circle Ks VIP-linje på telefon 70 136 136.

TungVognsSpecialisternes Tacho Online-service til at rapportere om køre- hviletiderne. KL Transport, der blev stiftet i 2001 af Knud Jørgen Larsen, har 24 ansatte. Virksomheden råder over otte lastbiler og 17 varebiler, der kører især kurér- og køle/frys transporter over hele landet. Blandt kunderne er det nye transportfirma Nagel-Liller, der kører for bl.a. COOP Danmark.

Vestjyllands Vognmandsforening Smedegaard Transport ApS Vistorpvej 9 7540 Haderup

Dennis Madsbjerg Daltoften 1 7200 Grindsted Østjyllands Vognmandsforening Bent Christiansen Grønlandsvej 19 8260 Viby Direkte medlem Preben Jørgensen Christiansfeld A/S Industrivej 26 6070 Christiansfeld

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING KL. Transport v/Knud Jørgen Larsen Fosevej 34 8983 Gjerlev

Vognmand Jørgen B. Kristensen Borgergade 14 7860 Spøttrup


Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

Tank miles og få mere ud af jeres vognpark.

miles renser og beskytter din bils motor, så den kører længere på literen og bliver mere pålidelig. Besparelsen er testet iht. EU standard, udført af 3. part og sammenlignet med det brændstof, der forhandles på 1-2-3 tankstationer. Besparelsen kan variere ift. motortype, kørestil og kan kun opnås ved regelmæssig tankning af miles. 

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

DIN FORRETNING VIL TAKKE DIG.

Dtl magasinet 20170418  
Dtl magasinet 20170418  
Advertisement