Page 1

DTL magasinet DECEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

KOMMUNE UDDANNER LEDIGE TIL JOB I TRANSPORTBRANCHEN SUCCESEN ER HJEMME: STATSVEJNETTET ÅBENT FOR MODULVOGNTOG MILJØHÅNDBOG GUIDER DIG TIL EN GRØNNERE VIRKSOMHED

30 LASTBILULYKKER ANALYSERET:

ULYKKEN SKER NÅR OPMÆRKSOMHEDEN SVIGTER Læs eksperternes bud på, hvad vi kan gøre ved det

VELKOMMEN MINISTER / FYRVÆRKERITRANSPORTER / KØRE- HVILETIDSKONTROL

PLUS

TEST AF SCANIA HYBRID


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

rence, som de private aktører i transportmarkedet udsættes for af det statsejede Post Nord. Den helt afgørende mærkesag om tilladelseskrav for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning. Man kan godt ønske sig mindre eller bedre regulering – men ikke hvis det betyder unfair konkurrence, brug af illegal arbejdskraft, skatteomgåelse og socialt bedrageri. Bekæmpelsen af social dumping og de kommende EU-initiativer. Også her gælder det, at den bane der spilles på, må være ens for alle. Uanset ideologisk ståsted tænker jeg, at der er enighed om det nedbrydende, vækstødelæggende og destabiliserende i, at dem, der omgår reglerne, belønnes. Vi ser frem til konkretiseringen af midler til bekæmpelse af social dumping, som er vedtaget i finansloven for 2017. Klimamålene og hvordan vi når i mål på transportområdet. Vi er den komponent i erhvervslivet, der binder fx landbrug, industri, affald, fødevarer osv. sammen. Kan vi gøre det – med lavere brændstofudgifter og mindre CO2-udslip til følge – så gør vi det. Så arbejdet med øget lastekapacitet for lastbiler, bedre udnyttelse af vejinfrastrukturen og investeringer deri skal fortsætte. Ulykker med lastbiler, der desværre ofte er alvorlige. Vi er en helhjertet partner i arbejdet for større trafiksikkerhed. Lad mig benytte lejligheden til at invitere ministeren med på en køretur i en af vore medlemmers lastbiler for ved selvsyn at danne sig en forståelse af vognmænd og chaufførers virkelighed fx i den københavnske morgentrafik omgivet af tusindvis af cyklister. Og der er sagen om spærretider for særtransporter, der bør tages af bordet, og der er ønsket om højere hastighed på landeveje for de almindelige lastbiler. Sådan kunne jeg blive ved. Listen er lang – vi glæder os til samarbejdet. Glædelig jul og godt nytår

33 MILJØLEDELSE. Ny håndbog viser vejen til at få en grønnere og mindre miljøbelastende virksomhed. Følg de ti trin til miljøledelse i vognmandsforretningen.

24 VINTERKLAR. Vognmandssønnen Klaus Nielsen fra Hvornum klarer de barske vinterstrabadser i Norge og Sverige i sin nye Volvo FH 540.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: OLE IVERSEN

Så fik Danmark en ny regering. Igen. Og transportbranchen fik – igen – en ny minister. Jeg vil gerne ønske Liberal Alliances Ole Birk Olesen tillykke med posten og sige velkommen til transporten – et stort, tungt og komplekst område. Og det er – som alle politiske områder – præget af både faglige, praktiske og ideologiske uenigheder om, i hvilken retning tingene bør gå. Jeg må også kvittere for samarbejdet med forgængeren, Hans Christian Schmidt (V). Vi var ikke altid enige, og der blev lagt arm nogle gange. Der var sager, hvor vores synspunkter bare ikke var forenelige med ministerens. Men jeg oplevede også en minister, som ved flere lejligheder overraskede og som altid var klar til at tage debatten. Og Hans Christian Schmidts viden om og engagement i transportpolitikken er ubestridelig. Evnen og viljen til at lytte og tage debatten – og engang imellem blive klogere og få revideret sine ideologiske synspunkter i mødet med virkeligheden og med dem med den praktiske erfaring er vigtigt for enhver minister. Den regner jeg naturligvis også med at finde hos Ole Birk Olesen. Der er, som antydet, nok at gå i gang med. Lad mig blot nævne nogle sager: De helt overordnede og generelle rammebetingelser for transporterhvervet og mulighederne for at overføre nogle af de attraktive betingelser, som Det Blå Danmark nyder godt af, til landevejen. Her tænker jeg særligt på Det Internationale Skibsregister (DIS). En lignende model for godstransporten står højt på ønskelisten. Vi vil drøfte den ulige konkur-

FOTO: FINN BJERREMAND

VELKOMMEN MINISTER – KOM MED UD AT KØRE

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

LEDER

16 SOCIAL DUMPING. Hvordan vi kommer unfair konkurrence til livs blev livligt debatteret i Hanstholm 1. december. Her er mødets vært, DTLs Jens H. Petersen, i snak med EUparlamentariker Ole Christensen (S), th., og 3F Transports formand Jan Villadsen, tv.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Modulvogntog på næsten hele statsvejnettet . . . . . .8 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Havarirapport om lastbilulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Social dumping til debat i Hanstholm . . . . . . . . . . . . . 16 Firmakørsel contra cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fyrværkeritransporter får bagatelbøder . . . . . . . . . . . 18 Glædelig jul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Køre- hviletidskontroller ude i virksomhederne . . . . .23 Mig og min lastbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Test: Scania hybrid distributionslastvogn . . . . . . . . . .26 Kommune-projekt får ledige bag rattet . . . . . . . . . . .28 FOTO: PER DAUGAARD

Mangel på kranchauffører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Unge får hjælp til at blive vognmænd . . . . . . . . . . . . .30 Konference om fast H-H-forbindelse . . . . . . . . . . . . . . 31 Konkurrencen Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . 31 Sådan indfører du miljøledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Derfor er jeg i DTL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

28 JOBREKRUTTERING. Ishøjs borgmester Ole Bjørnstorp, i midten, satser på chaufførjob til kommunens ledige. Virksomhedskonsulenterne Lars Bo Winther, tv., og Henning Thomsen har skruet projektet sammen.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet DECEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

KOMMUNE UDDANNER LEDIGE TIL JOB I TRANSPORTBRANCHEN

Det er utroligt glædeligt i en meget svær tid, at 3F og DTL kæmper den fælles sag. Det er på høje tid, vi genfinder anstændigheden i transportbranchen.

MILJØHÅNDBOG GUIDER DIG TIL EN GRØNNERE VIRKSOMHED

30 LASTBILULYKKER ANALYSERET:

ULYKKEN SKER NÅR OPMÆRKSOMHEDEN SVIGTER Læs eksperternes bud på, hvad vi kan gøre ved det

VOGNMAND NIELS CHRISTENSEN, NC CHRISTENSEN OG SØNNER A/S, HURUP, OM SOCIAL DUMPING.

DECEMBER 2016

SUCCESEN ER HJEMME: STATSVEJNETTET ÅBENT FOR MODULVOGNTOG

SIDE 16

PLUS

TEST AF SCANIA HYBRID

VELKOMMEN MINISTER / FYRVÆRKERITRANSPORTER / KØRE- HVILETIDSKONTROL

Forsidefoto: CHRISTOFFER ASKMAN, HVU


NYHEDER DE KORTE

Nye DTL-beregninger viser, at danske lastbiler i national kørsel i gennemsnit har medbragt fi re ton mere pr. tur siden 2010.  Det svarer til hele 40 procents stigning i  lasten – bare i forhold til for seks år siden. Det er dermed et markant bidrag fra transportsektoren til at få nedbragt brændstofforbruget. »Statistikken viser, at den gennemsnitlige godsmængde i perioden fra 2000  til 2010 har ligget på lidt under 10 ton pr.  lastbiltur - men fra 2010 begynder der at  ske noget,« forklarer erhvervspolitisk chef  Ove Holm. »Det passer med opblomstringen i at  køre med modulvogntog på 60 ton totalvægt, som blev indført som en forsøgsordning i 2008. Derudover blev der i starten  af dette årti indført henholdsvis 54 ton totalvægt på 6-akslede vogntog og 56 ton  totalvægt på 7-akslede vogntog. Altså en  markant større lasteevne.« Siden 2010 er denne tendens kun gået  opad. I dag ligger den gennemsnitlige  mængde gods på lige under 14 ton pr. tur.  »Der er altså tale om en pæn eff  ektivisering, og selv om der i perioden er kommet  mere gods som helhed, der skal fl  yttes, så  betyder det alt andet lige, at vejtransporten sparer pæne mængder brændstof ved  det her. Og det smitter jo af på klimaregnskabet,« vurderer Ove Holm. Mindre stigning i international kørsel Samme beregninger er lavet på den internationale kørsel, men her er den samme tendens desværre udeblevet:  »Der kan noteres en lille stigning fra omtrent samme tidspunkt som for den  nationale kørsel – nemlig i 2010 – men  stigningen er ikke fortsat, og den gennemsnitlige godsmængde er stagneret på  omkring 13 ton frem til i dag mod 11 ton før  2010. Men jeg må samtidig sige, at der er  noget større usikkerhed omkring disse tal  end for den nationale transport.« Netop den internationale kørsel er kendetegnet ved, at lastbilernes totalvægte er langt mindre, når der køres i det centrale  Europa – fordi man følger de gængse EUregler for international transport. Så der er  efterhånden et påtrængende behov for, at  EU begynder at kigge på eff  ektivisering af  køretøjerne.

4

DTL magasinet

FOTO: VOLVO TRUCKS

4

TON MERE PÅ LADET

Konstant fart løfter paraglideren Volvo Trucks er tilbage med endnu en spektakulær livetest, der kan ses på YouTube: Under den bjergtagende køretur i Kroatien trækker Volvo FH-lastvognen paraglideren op ad en stejl bjergvej og gennem den snævre åbning under en bro. Den snævre plads kræver kørsel med meget høj præcision – og ved en konstant marchhastighed. Der er ikke plads til fejl. Testen blev udført for at demonstrere de fantastiske køreegenskaber og den høje

ydelse, som fås med Volvo Trucks' drivline. Den giver en fremragende ydelse, samtidig med at brændstofforbruget reduceres betydeligt. »For at få en god brændstofeffektivitet er det vigtigt med kørsel i højt gear og et glidende gearskifte. I-Shift med dobbeltkobling giver en smidig kørsel, samtidig med at der køres i højt gear med et lavt omdrejningstal,« fortæller produktchef Staff an Wendeberg hos Volvo Trucks.

Uno-X hedder nu YX Uno-X Erhverv har skiftet navn til YX Erhverv. Så vognmænd og chauff  ører vil snart se nye farver  og nyt logo på truckanlæg langs  vejene i hele landet. »Vi gør dette, fordi vi har store ambitioner og tænker langsigtet. YX Erhverv handler om mennesker, den gode kundeoplevelse og om at  tilpasse løsningerne til vores kunder,« siger direktør i YX Erhverv Claus Gottlieb. Dieselkortet kan stadig benyttes  på både Uno-X- og Bonus-stationer. Og de medarbejdere, som  kunderne og vognmanden normalt 

taler med, vil fortsat være de samme. »Den store forskel er ambitionen om den bedste kundeoplevelse i eget  brand og identitet, som ikke deles eller associeres  med andre,« lyder det fra  direktøren. YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består  af YX Landbrug og YX Fyringsolie.  YX Danmark A/S, vil fortsat være en del af Reitangruppen A/S, som  desuden ejer de landsdækkende  kæder Rema 1000 og 7-Eleven.

DECEMBER 2016


Vi ønsker glædelig jul og godt nytår til alle DTL-medlemmer

Forsikring er værd at gøre ordentligt


NYHEDER DE KORTE

FOTO: RENAULT TRUCKS

KØBENHAVN SKÆRPER KRAV TIL LASTBILER Københavns Kommune har netop  vedtaget nye krav, der skal mindske  forureningen fra de tunge køretøjer.  Teknik- og Miljøudvalget vil fremover sørge for, at kommunen ”til en hver tid” overholder EUs skrappeste miljøstandarder (i dag Euro 6), når der købes nye køretøjer. Kommunen vil også arbejde for at indkøbe tunge køretøjer, der slet ikke forurener. Sideløbende arbejdes med andre storbyer om at få EU til at stille større sikkerhedskrav til lastbilkørsel. Byerne drøfter, om man allerede nu kan presse på udviklingen ved at stille fælles krav til lastbilernes førerhuse – både ved indkøb og ved udbud af kørselsopgaver. Der tænkes her på sænkede førerhuse og større vinduespartier, så chaufførerne bedre kan orientere sig.

DANMARK

– femtebedste transportland i EU

EU-Kommissionen har for nylig off  entliggjort årets “hitliste” over, hvordan  medlemslandene præsterer inden for  30 områder af transportpolitikkerne.  De nordiske lande ligger højt, men på  førstepladsen ligger Holland. Herefter  følger Sverige, mens Danmark deler femtepladsen med Finland ud af de 28  medlemslande. Vores nordiske brødre scorer især på anvendelse af alternative  brændstoff  er, få trafi kdræbte og god  gennemførelse af EU-lovgivningen.  »Resultattavlen giver et billede af EU  og transportpolitikken men ikke hele  billedet,« kommenterer adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen fra Nordic  Logistics Association. Han fi nder det  lidt irrelevant at rangliste landene med 1., 2. og 3. pladser i en tid, hvor EU er  oppe mod mange udfordringer som  klimaforandringerne, social dumping og  økonomiske udfordringer.

6

DTL magasinet

Robuste Renault’er til byggesektoren Fra årsskiftet udvider Renault Trucks Danmark paletten med robuste lastbiler til anlægskørsel. Første chance til at beskue C-serien i Danmark bliver på udstillingen Transport 2017 den 23.-25. marts. C står for Construction, og serien får disse motorstørrelser: DTI11 380 hk, 430 hk. og 460 hk. DTI13 440, 480 hk og 520 hk. »Vi har fået forespørgsler på Renault an-

Kæmpe pakketerminal i Køge Skandinavisk Transport Center, STC, i Køge udbygger sin rolle som brohoved for landtransporten mellem Norden og Europa. PostNord, der ejer det danske postvæsen, opfører et kæmpe lagerhotel og en tilstødende pakkeog godsterminal – på henholdsvis 31.000 og 25.000 kvadratmeter. Her skal håndteres en stærkt stigende e-handel og være servicecenter for e-handlere i Norden i form af varelager, plukning og pakning af varerne til forbrugerne. Lokalt betyder det ca. 600 arbejdspladser. Ifølge adm. direktør i PostNord i Danmark, Peter Kjær Jensen, bliver det nye center et »knudepunkt for dansk e-handel.« Aftalen følger efter tilsagnet fra medicinalvirksomheden Nomeco om at opføre et kæmpe medicinlager i transportcentret. »Vi har kapaciteten, ingen volumenbegrænsning, en byggehøjde på 30 meter og en byggeprocent på 50. Og vi har allerede erfaring med store logistikvirksomheder,« siger STCs direktør Thomas Kampmann.

Nu ruller Constructionserien ind i Danmark.

lægsbiler. Nu er tiden moden til at introducere C-serien på det danske marked, og vi forventer en positiv respons fra markedet.« siger Brian Jensen, salgschef for biler over 16 tons hos Renault Trucks Danmark. Disse syv modeller vil være tilgængelige på det danske marked: Forvogn: C 8x4, C 8x4 med optitrack, C 8x4 Tridem/TAG, C 8x2, C 8x2 med optitrack, C 6x2 TAG samt C 6x4 trækker.

Håndværkerregel lempes Færdselsstyrelsen er på vej med en lempeligere fortolkning af den EUforordning, som ligger til grund for den såkaldte ”håndværkerregel”, der siden 2013 har pålagt håndværkerbiler at have en tachograf installeret. Transportminister Hans Chr. Schmidt har meldt ud, at fremover kan en række håndværkere slippe for fartskrivere i deres varebiler. Det har vakt glæde i Håndværksrådet. »Det er glædeligt, at ministeren følger vores forslag. En række medlemsvirksomheder lige fra anlægsgartnere til automekanikere har oplevet, at de pludselig fik pligt til at installere fartskrivere for at kunne varetage deres normale opgaver,« udtaler adm. direktør Ane Buch. Nogle håndværksfirmaer har også fået køre- hviletidsbøder.

DECEMBER 2016


ECOLUTION BY SCANIA

Ecolution by Scania rt

Coaching-rappo

e

Aktuel period Foregående

n estil i periode

Kør

D

D

Tomgang

C

Kørsel med hastighed

Kørsel

periode

trol med cruise con Coaching-rapport

B

Påløb Kørestil i perioden

for høj

Aktuel periode Foregående periode

AD Kørsel på kuperede veje A

D

Tomgang

ed

Forudseenh

Turdata

mere end 10 der har kørt Kun køretøjer, rt, er medtaget. seneste rappo

km siden den

A

Tomgang

u1

1

jer Antal kørte køretø ing (km) Kørestrækn tighed (km/t) Gennemsnitshas vægt (ton) Gennemsnitlig ag) strækning (km/d Gennemsnitlig

5084 43,3 34 424

A

Kørsel med for høj uge Trend perhastighed -

A u2

u3

Kørsel med

A-

u1

-

u2

D

-

u4

D u5

D u6

Forudseenhed Påløb hed

for høj hastig

u3

C u4

C

u5

C u6

Turdata ed Forudseenh

Kørestrækning (km)

Gennemsnitshastighed (km/t) rsen ch Erling Pete ufførcoaGennemsnitlig vægt (ton)

Kom

+4525518022 scania.dk erling.petersen@ Kontakt mig,

B

-

u2

u3

u4

B

B u5

A

u6

Kørsel med cruise control

A

Påløb

A

Kørsel på kuperede veje

ede veje

Kørsel på kuper

-

-

-

D

Trend C E per uge

D end 10 km siden denu 4 u 5 u 6 Kun køretøjer, der E kørtDmere - har u3 u1 u2 Tomgang seneste rapport, er medtaget. u5 u6 5 -11-201 u3 u4 u1 u2 5 015-11-10-201 u 1: 05-10-2 5 015-18-10-201 2: 12-10-2 Antalu kørte køretøjer 5 015-25-10-201 u 3: 19-10-2

din cha mentarer fra

-

u1

DA

u6

u5

u4

u3

u2

D

C

-

-

u1

A

control

cruise Kørsel med

A

Gennemsnitlig strækning (km/dag)

015-01 u 4: 26-10-2 5 015-08-11-201A u 5: 02-11-2 5 015-15-11-201 u 6: 09-11-2 1 u1

6498 73,1 45 433

smål.

hvis du har spørg

Kørsel med cruise control

A

A

u2

u3

Kørsel med for høj hastighed

A

A

A

u1

u2

u3

Påløb

A

A

A

A

A

A

u1

u2

u3

u1

u2

u3

Forudseenhed

A

A

A

u1

u2

u3

u 1: 26-10-2015-01-11-2015 u 2: 02-11-2015-08-11-2015

Ecolution by Scania er en effektiv løsning til at optimere og forbedre din brændstofog driftsøkonomi her og nu og på sigt. Med Scanias Ecolution-koncept sparer du let 10-15% i brændstof – uanset kørselsområde.

Kørsel på kuperede veje

A

A

A

u1

u2

u3

u 3: 09-11-2015-15-11-2015

Kommentarer fra din chaufførcoach Erling Petersen +4525518022 erling.petersen@scania.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål.

BRÆNDSTOFFORBRUG

I kombination med 1 dags energiøkonomisk kørselskursus og jævnlige coaching-sessioner, vil chaufføren vedligeholde sin nye kørestil, som vil forhindre ham i at falde tilbage til tidligere dårlige vaner. TID

“Ecolution by Scania” består af fire indsatsområder: • Lastbilens specifikationer • Skræddersyet serviceaftale (Maintenance+) med en række tillægseftersyn på områder, der har særlig betydning for brændstofforbruget • Chaufførtræning • Chaufførcoahing


NYHEDER INFRASTRUKTUR Af John Larsen

STATSVEJNETTET ÅBENT FOR MODULVOGNTOG Næste år færdiggøres det fynske og sjællandske vejnet. Så vil modulvogntogene kunne køre på næsten hele statsvejnettet For få dage siden afsluttede Vejdirektoratet  det store arbejde med at gøre det jyske vejnet  klar til modulvogntog. Tre års omfattende vejarbejde har nået sit  endelige mål. Nu står et komplet vejnet i Jylland klar til kørsel med modulvogntog. Ruterne  er åbnet i takt med, at de er blevet klar, og som det allersidste vejarbejde er strækningen  mellem Lunderskov og Skjern blevet færdig  tidligere på måneden. I DTL-Danske Vognmænd er udbredelsen af  modulvogntog en mærkesag, og administrerende direktør Erik Østergaard glæder sig over, at den jyske udbygning nu er på plads: »De danske vognmænd har grund til at  glæde sig over, at vejnettet for modulvogntog  i Jylland nu er fuldt udbygget. Det reducerer  antallet at lastbiler i trafi kken og mindsker  dermed trængslen. De færre lastbiler reducerer  også mængden af trafi kstøj. Og det reducerer 

8

DTL magasinet

Når ombygningerne er afsluttede, vil der være ca. 3.700 km vej beregnet til modulvogntog ud af et samlet statsvejnet på ca. 3.800 km. Vejdirektoratet fremhæver, at erfaringerne  med modulvogntog viser at: • Modulvogntog sparer transport i forhold  til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3.  Dvs. to modulvogntog kan transportere gods  svarende til tre almindelige vogntog. • Modulvogntog giver ikke anledning til fl ere  uheld. • Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde  gods skulle transporteres med almindelige  lastbiler.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

I løbet af næste år vil modulvogntogene kunne køre på 3.700 km statsveje – ud af et samlet statsvejnet på ca. 3.800 km. En sand succeshistorie…..

CO2-udslippet og er dermed bedre for klimaet  – og det sker vel at mærke uden, at trafi ksikkerheden forringes. Det er altså ud fra enhver  betragtning et fremskridt. Det er naturligvis  meget tilfredsstillende at se en fuld udbygning  på plads i Jylland og dermed et stort og vigtigt  første skridt på vejen mod en landsdækkende  løsning,« siger Erik Østergaard. Modulvogntog kræver mere plads for at  kunne manøvrere end andre og kortere vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene  for at give plads til vogntogene.  Derfor bliver rundkørsler, kryds, heller m.m.  bygget om på de udvalgte strækninger. Allerede nu fi ndes der et omfattende vejnet,  hvor modulvogntogene må køre som et led i  et forsøg, der strækker sig til 2030. I løbet af  2017 forventer Vejdirektoratet, at de sidste  strækninger på Sjælland og på Fyn også bliver  helt færdige.

DECEMBER 2016


www.lastas.dk

VI NÆRMER OS SLUTNINGEN PÅ 2016 AFSKRIVNINGS SALG vare r e g a L

vare Lager

Følg os på:

3 aks.

4 aks.

- 9.000 kg bund - 2.500 kg lift - 3x9 tons SAF-aksler - 34 europaller

- Hul til gravearm - Galvaniserede forbredningsprofiler - Dobbelte hydrauliske Leasing sideforskydelige ramper Fra Kr. 5.999-* - 4x11 tons SAF-aksler Pr . mdr .

GarDinTrailEr

KONTAKT

vores salgsteam:

nEDb. MasKinTrailEr Leasing

Fra Kr.

Pr . mdr .

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

2.999-*

vare Lager

3 aks.

3 aks.

- Hardox - 25 tons

- 6,0-6,5 m kasse - 24 tons Leasing - 3-vejs Sawo/HMF hejs/tip Fra Kr. 5.199-* - 3x9 tons BPW-aksler Pr . mdr .

TipKærrE Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

vare r e g a L

HEjsElaDsKærrE

- 3-vejs tip - 3x9 tons BPW-aksler

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

Leasing

Fra Kr.

3.199-*

Pr . mdr .

vare Lager

vare Lager

Michael Pedersen +45 2787 7070 MSP@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

3 aks.

4 aks.

KranKærrE

- Udtræk til 11.100 mm - Containerlås til 20 fods - 3x9 tons SAF-aksler

Leasing

Fra Kr.

5.499-* Pr . mdr .

TipTrailEr

Letvægtsmodel - Plast i bund og sider - 37 m3 - 4x9 tons SAF-aksler

Leasing

Fra Kr.

5.199-*

Pr . mdr .

ALTID 200 nyE TR AILERE

på l aG Er TIL O M GÅ E N D E lE v ErinG!


SAGT & SKREVET Trold kan tæmmes »Man må formode, at trold kan tæmmes. Jeg bider mærke i, at han nu har en plads, hvor han ikke selv kan bestemme. Social dumping er heldigvis ikke kun et nationalt emne.« DTLs bestyrelsesmedlem Jens H. Petersen, Hanstholm Containertransport, i Lastbil Magasinet, om den nye transportminister Ole Birk Olesen, der er blevet betegnet som ultraliberal. (Læs også side 16).

Frygter Samsø-fidus Der kører rigtig mange lastbiler mellem Sjælland og Jylland, og hvis denne her fidus griber om sig, er jeg bange for, at den ødelægger det, der var meningen med ordningen. Peter Rubin Petersen, Samsø Godstransport, i Lastbil Magasinet, om transportvirksomheder fra fastlandet er begyndt at dirigere deres lastbiler over Samsø og derved udnytte den tilskudsordning, der ellers skulle komme de lokale erhvervsdrivende til gode.

Forbyd Wunderbaum Luftfriskere til førerkabiner som Wunderbaum og Poppy burde forbydes. De hverken renser eller frisker luften op. Derimod forurener de indeklimaet med slimhindeirriterende og allergifremkaldende stoffer. Overlæge Sigve W. Christensen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital, til Nordjyske.dk

Reel sabotagekørsel Den ubehagelige sandhed er, at trygheden og solidariteten ikke længere eksisterer. Det, der i EU-sproget kaldes cabotagekørsel, er reelt sabotagekørsel med kursen rettet mod både den danske model på arbejdsmarkedet og mod dansk velfærd Leder i Nordjyske Stiftstidende i anledning af møde i Hanstholm om social dumping i transportbranchen.

Det kører Det faglige kører, som det skal. Kontorchef i Færdselsstyrelsen Leif Lorenzen til Transportmagasinet om udflytningen til Ribe.

For ringe sikkerhed Jeg har haft mit dækjern med, lige siden ham den danske chauffør blev overfaldet ved Føtex i Viborg. Ved mange butikker synes jeg vitterligt, at sikkerheden er for ringe for os chauffører. Især i Storkøbenhavn, hvor der er rigtig mange natbutikker. Der føler jeg mig virkelig utryg. Chauffør Simon Hindborg Hansen i Lastbil Magasinet.

Så svar dog! Jeg har netop sendt nye spørgsmål afsted til ministeren. Med disse goddag mand økseskaft-svar er jeg nødt til at følge op på det. Justitsministeriet forstår jo udmærket, hvad jeg spørger om. Så svar dog! Det virker simpelthen så knoldet at svare på den her måde. Transportordfører Karsten Hønge (SF) i Lastbil Magasinet. Han er ikke imponeret over de svar, han netop har fået fra justitsministeren i spørgsmål om udenlandske lastbilers betaling af vejbenyttelsesafgift.

ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU OVERSIGT OVER MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Regeringsgrundlag med fokus på infrastruktur I modsætning til de tunge danske erhvervssektorer – fødevarer, landbrug og fiskeri – har transport ikke fået sin egen hylde i det nye regeringsgrundlag indgået mellem Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Men transport binder disse erhverv sammen med det øvrige samfund, og derfor er adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard tilfreds med, at især indsatsen for en bedre infrastruktur har fået en fremtrædende plads hos den nye regering: »Det er rigtig godt, at den nye VLAK-regering frem til 2025 ønsker at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer og gennemføre flere fornuftige investeringer i bedre infrastruktur. Jeg er glad for, at der helt konkret nævnes en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg. Af de her projekter foreligger der i dag kun et færdigt beslutningsgrundlag for Kalundborg-motorvejen, så jeg er meget positiv over for, at man ser at komme videre. Jeg savner dog en vision for en Helsingør – Helsingborg forbindelse grundlagt ved offentligt-privat partnerskab,« siger han. Efterlyser stopklods i EU Hvad der før hed ”social dumping” betegnes nu som ”disruption”. Den nye regering vil oprette et særligt ”disruptionråd” – et partnerskab, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal også drøfte, hvordan samfundet kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ”ikke sker social dumping”.

Erik Østergaard forholder sig ikke så meget til, hvad man kalder disse kedelige omstændigheder med udnyttelse af andre landes løn- og arbejdsvilkår på unfair betingelser her i landet: »Jeg forventer mere, at der kommer nogle resultater, som også afspejler sig i EU. Regeringsgrundlaget har et helt afsnit om Danmark i EU, men jeg efterlyser her helt konkret, hvordan man vil arbejde for at sætte en stopper for udnyttelsen af de ulige vilkår på arbejdsmarkedet.« Mere adgang til landzone På andre områder for konkurrencevilkår adskiller den nye regering sig ikke synderligt fra V-ophavet: Om lettelser af skatter for generationsskifte hedder det, at ”regeringens ambition er at tage det sidste skridt frem mod 2025, så der ved overdragelse af en virksomhed slet ikke skal betales bo- og gaveafgift eller overdragelsesafgift.” Og regeringen vil også holde liv i ”Virksomhedsforum for enklere regler” – som faktisk blev nedsat af den gamle S, SF, R regering. Her er intet nyt under solen. Erik Østergaard: »Jeg savner stadig, at vognmænd fx har lettere adgang til at drive virksomhed i landzone. Trekløverregeringens ambition om at gennemføre moderniseringen af planloven, så kommuner, erhvervsliv og borgere får bedre rammer for at udvikle byer, boliger og virksomheder må gøre, at det fortsat er på lystavlen.«

DECEMBER 2016


Kontrol på finansloven chen,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der er særligt glad for, at muligheder for automatiske nummerpladegenkendelse ser ud til at få en mere seriøs vurdering end hidtil. »Vi er ikke i tvivl om, at systematisk registrering, kontrol med indgående ture og kørselsmønstre i kombination med målrettet kontrol og efterforskning vil have en effekt. Kan vi samtidig sikre, at også udenlandske lastbiler betaler vejbenyttelsesafgift i Danmark, nøjagtig som danske vognmænd gør – og i øvrigt også gør, når danske biler kører i udlandet – så kan vi få gjort op med et konkurrenceforvridende element, der længe har været en torn i øjet på danske vognmænd,« siger han.

Fair konkurrence – i luften Daværende transportminister hans Christian Schmidt holdt i november en konference om problemerne med unfair konkurrence på luftfartsområdet. Og det var en veloplagt minister, der tordnede mod social dumping, regel-shopping, 0-timers ansættelseskontrakter mv. Konferencen skulle klæde ministeren grundigt på forud for et ministerrådsmøde i Bruxelles i begyndelsen af december, og EUparlamentariker Ole Christensen (S) holdt en passioneret oplæg om problemerne med social dumping. Han fremhævede flere gange også problemerne for godstransporten på gummihjul. Ole Christensen påpegede bl.a., at hvor der på luftfartsområdet er en bred enighed i Europa-Parlamentet om at få gjort noget ved problemerne, så er sagen lidt anderledes, når det gælder godstransporten, »hvor der står en kamp mellem Øst og Vest,« Thilde Waast, Flyvebranchens Personale Union, fortalte om, hvordan kabinepersonalet oplever en øget konkurrence med flere

DECEMBER 2016

aktører og den større fleksibilitet for kunderne, og den betales dyrt af de ansatte og i forhold til sikkerheden. Hun pegede på, at man for en merpris på 37 kroner kunne få overenskomstdækket personale på sin flyrejse. Ministeren fremhævede, at der er ”stort fokus på vejene i Bruxelles – mindre på luftfarten” og opfordrede til, at man byggede alliancer og samlede ”alle gode kræfter” mellem lande og interesseorganisationer, for at lægge maksimalt pres for en løsning. Altså den samme model som hans forgængere, Pia Olsen Dyhr (SF) og Magnus Heunicke (S) benyttede i forhold til godstransporten. Hans Christian Schmidt sagde bl.a., at ”konkurrencen skal være på ordnede vilkår, pris, kvalitet og innovative produkter som konkurrenceparameter – og ikke på shopping mellem regelsæt, ikke 0-time kontrakter, ikke på at hente arbejdskraft ét sted og registrere virksomheden et andet og regelsættet et tredje sted”.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Finansloven for 2017 har et par gode nyheder til vognmændene. Dansk Folkeparti har sikret midler til en fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet, som skal identificere virksomheder, der ikke overholder reglerne – og dermed udøve kontrol og håndhævelse med reglerne i brancher, der erfaringsmæssigt har størst problemer med regelefterlevelse og sikring af ordnede forhold. Arbejdstilsynet og SKAT får således 79 millioner kroner i 2017 og 70 millioner i 2018, så niveauet fra i år fastholdes. »Vi er glade for, at den fælles myndighedsindsats kan fortsætte. Der er ingen tvivl om, at "360 graders kontrollerne" finder nogle brodne kar – også i transportbran-

De fælles myndighedskontroller fortsætter i 2017 og fremefter.

Blandt de andre gode takter er en tiltrængt udvidelse af E45 mellem Aarhus og Skanderborg samt en lettere adgang til Vejen

fra Esbjerg-motorvejen. Og der er penge til en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København.

Tysk-fransk udmelding om at bekæmpe social dumping Frankrig og Tyskland har bekræftet deres fælles kamp – med andre lande – mod social dumping til fordel for en transport- og logistiksektor, der fortsat skal være attraktiv og karrierefremmende for unge mennesker. Den franske regerings statssekretær for transport, Alain Vidalies, sagde på årsmødet i transportorganisationen FNTR, at indførelsen af en mindsteløn for vejtransporten er for at bekæmpe social dumping på de franske veje, og at det ikke kun er en fransk prioritet men deles af mange lande. Og på den tyske transportorganisation BGLs årsmøde tog den tyske føderale transportminister Alexander Dobrindt tråden op og erklærede, at social dumping skal endegyldigt ud af transportsektoren. Med en vis utålmodighed efterlyste han snarlige forslag og løsninger fra Bruxelles. Han mente tillige, at kommissionen

var gået for langt i sin kritik af den tyske mindsteløn. Samtidig har EU's transportkommissær Violeta Bulc på et seminar om innovation og bæredygtig logistik, arrangereret af sammenslutningen European Logistics Platform, udtalt, at den menneskelige faktor – individet – er vigtig. Transportmedarbejdernes kvalifikationer og deres arbejdsvilkår skal tages med i betragtning. »Hverken de to lande eller EU-kommissæren ser nogen konflikt mellem at bekæmpe social dumping og have en innovativ sektor. Faktisk går det hånd i hånd med at gøre branchen bæredygtig på en økonomisk, social og innovativ facon. Men udmeldingerne viser, at begge udfordringer kræver løsninger, så transportog logistikvirksomhederne kan overleve,« lyder det fra Nordic Logistics Associations adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen.

DTL magasinet

11


OVERBLIK TRAFIKSIKKERHED Af John Larsen

HAVARIKOMMISSIONENS FORMAND:

Bedre adfærd og ny teknik kan forhindre mange lastbilulykker 30 alvorlige lastbilulykker kulegravet i ny rapport, der også har en række anbefalinger til branchen

12

DTL magasinet

»Perspektivet er jo, at der er tre gange større risiko for dræbte, når lastbiler er involveret i forhold til andre trafikulykker. Det pålægger transportbranchen et stor ansvar som de professionelle chauffører, de er. Og vi anerkender også, at chaufførerne ofte er i svære situa-

tioner ikke mindst, når de kører i bytrafikken siddende højt oppe og afhængig af at kikke i spejle. Det kræver fuld opmærksomhed om trafikken. Og det er jo ikke en undskyldning, at de andre trafikanter ikke kører perfekt i trafikken.« Mette Fynbo tillader sig at have ARKIVFOTO: HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

30 alvorlige lastbilulykker med personskade og fem dræbte i 2014 er blevet dybdeanalyseret af den særlige Havarikommission for Vejtrafikulykker, som også har interviewet de involverede og rekonstrueret nogle af ulykkerne for at få afdækket, hvad der egentligt skete. Analyserne er nu udkommet i en rapport. Den både beskriver, hvorfor ulykkerne skete, og har anbefalinger til, hvad myndighederne og branchen kan gøre for at undgå lastbilulykker fremover. En rapport der allerede har fået en del omtale og reaktioner. I en snak med DTL Magasinet fortæller havarikommissionens formand Mette Fynbo, at reaktionerne har været nogenlunde som forventet: » Rapportens anbefalinger lægger naturligt op til hvilken myndighed, organisation m.fl. der bør se på anbefalingerne. Vi lægger også op til, at rapporten skal indgå i vort tætte samarbejde med bl.a. branchen om at forebygge ulykker. Vi valgte derfor på forhånd at holde et orienteringsmøde med interessenterne bl.a. transportbranchens organisationer, inden vi offentliggjorde rapporten for at sikre en korrekt og fyldestgørende aflevering af budskaberne.« siger Mette Fynbo. Hun nævner bl.a. DTL og Dansk Cyklistforbunds opbakning til, at der bliver gjort noget ved mangelfuld orientering og uopmærksomhed i trafikken, som har vist sig at være en bemærkelsesværdig stor årsag til ulykker med lastbiler.

Havarikommissionens formand, Mette Fynbo: »Tekniske løsninger, lave førerhuse og mere opmærksom adfærd bag rattet havde forhindret de fleste af ulykkerne.«

et vist trafiksikkerhedsmæssigt tunnelsyn på ulykkerne: »Vores anbefalinger går på det rent sikkerhedsmæssige – fx når vi foreslår et orienteringsstop ved højresving og installering af tekniske løsninger som avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor og en vognbanealarm. Vi ser ikke på praktikaliteterne, håndhævelsen eller andre ulemper ved det. Kun hvad der vil fremme sikkerheden.« Et obligatorisk orienteringsstop ved højresving vil være en dansk specialitet, ikke? »Jo. Det findes ikke andre steder« Hvordan får man de mange udenlandske chauffører med på dette? »Nu er der flest danske lastbilchauffører på vejene, men det er klart en stor kommunikationsopgave. Men selvfølgelig bør også cyklisterne være opmærksomme, når de møder en lastbil.« I Sverige opererer man med en Ovision for antal trafikdræbte. Hvor langt ned, tror du, vi kan komme, hvad angår lastbilulykker med dødelig udgang? »Ser vi på vores 30 ulykker ville alene de to tekniske løsninger – nødbremse med fodgængerdetektor og vognbanealarmen – have hindret 19 af ulykkerne. Flere af de andre ulykker ville være forhindret ved en mere opmærksom adfærd og lave førerhuse, så der er ingen tvivl om, at vi kan komme langt ned. Men et rundt nul når vi nok ikke. Det er mennesker, vi har med at gøre.«

DECEMBER 2016


KØR LASTBIL NÅR DU KØRER LASTBIL

Her er, hvordan havarikommissionens formand, Mette Fynbo, selv sammenfatter rapporten: ”Mangelfuld orientering har været det gennemgående problem. Ca. halvdelen af de 30 analyserede ulykker kunne være undgået, hvis lastbilchaufførerne havde taget sig tid til at se sig for og havde fastholdt fokus på trafikken og vejens forløb.

af de ni ulykker kunne være undgået, hvis lastbilerne havde haft lavt siddende førerhus og ruder, så chaufføren kunne se direkte ud på fodgængere og cyklister. Havarikommissionen anbefaler bl.a., at virksomheder, bygherrer, det offentlige o.l., skal stille krav om trafiksikker transport, fx i udbudsmateriale, når de skal have transporteret gods, aff ald,

Forhastet orientering i bytrafikken Ni af undersøgelsens 30 ulykker skete i byer, hvor fodgængere og cyklister blev overset. Det skete typisk i komplekse situationer fx i trafikerede kryds med trafikanter fra flere forskellige retninger. Disse ulykker skete bl.a. på grund af chaufførernes forhastede orientering. Det dårlige direkte udsyn fra lastbilerne var med til at vanskeliggøre chaufførernes orientering. Undersøgelsen har vist, at fire ud

byggematerialer eller løst andre former for transportopgaver i byer. De kan fx stille krav om, at opgaverne udføres med lastbiltyper med godt udsyn eller om, at transportvirksomheden har en trafiksikkerhedspolitik. Uopmærksomhed på lige strækninger De resterende 21 ulykker skete

uden for byerne. Ti af disse 21 ulykker skete bl.a. på grund af chaufførernes mangelfulde orientering. En del af disse tilfælde var i forbindelse med ukompliceret kørsel på lige strækninger, hvor chaufførerne var uopmærksomme eller trætte og ikke fastholdt fokus på trafikken. Havarikommissionen anbefaler kommunikation om opmærksomhed og træthed under kørslen, og at flere køretøjer skal have vognbaneskiftalarm og avanceret nødbremsesystem med fodgængerdetektor. De øvrige trafikanters rolle i ulykkerne I syv af de 30 ulykker blev lastbilen tilfældigt ramt af en anden trafikant. Også i andre af ulykkerne medvirkede modparten til ulykkerne – oftest så de sig ikke godt nok for.”

Lave førerhuse som dette anbefales i rapporten. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN, HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Havarikommissionens hovedanbefalinger

DECEMBER 2016

tjekkes af politi eller havarikommissionen  uden retskendelse. Desuden bør eksperter  have adgang til diverse kørselsdata. • En certifi ceringsordning skal gøre det  muligt for transportkøbere at kræve  ansvarlige og trafi ksikre transporter.  En certifi ceringsordning kan også skabe  bedre forståelse for sikker kørsel også blandt udenlandske chauff  ører, der er  overrepræsenterede i disse ulykker. Ni ud  af 36 chauff  ører var udenlandske især fra  Østeuropa. • Bedre transportplanlægning kan mindske  antallet af lastbiler i byområderne og  dermed mindske risikoen.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

• Chauff  ørerne skal tage sig tid til orienteringen og have fokus på kørslen. • Chauff  ørernes orienteringsproces skal  undersøges • Kommunikationsindsatser om orienteringsstrategi og opmærksomhed  • Forsøg med et obligatorisk orienteringsstop ved højresving i byzone • Krav om trafi ksikkerhed fra indkøbere af  transportopgaver, bygherrer og lignende • Krav til trafi ksikkerhed ved udførsel af  transport fx med lastbiler forsynet med  lavt siddende førerhus og ruder  • Det off  entlige skal gå foran • Øget kontrol af lastbilers tekniske stand, lastbilkørslen og virksomheder • Alkotest af chauff  ører, der forlader toldområder, speditionsfi rmaer m.m. • Mere sikre lyskryds hvor der ikke er grønt  for højresvingende lastbiler og ligeud  kørende cyklister på samme tid. • Mobilbrug ved trafi kulykker bør kunne 

Havarirapporten har en lang række anbefalinger til myndigheder og transportbranchen.

DTL magasinet

13


OVERBLIK TRAFIKSIKKERHED

DTL:

MOBILER OG ELEKTRONIK AFLEDER OPMÆRKSOMHEDEN Af Morten Lindbo at respektere, at chaufføren ikke lige svarer i første omgang,« siger Frank Davidsen.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Ulykker på grund af manglende opmærksomhed og utilstrækkelig orientering kan nedbringes, hvis man i stedet holder øje med trafikken. Det konstaterer DTL – Danske Vognmænds underdirektør Frank Davidsen, der peger på, at førerhuset er ved at blive et rullende kontor med elektroniske fragtmeddelelser og GPSnavigation. »Man kan lave hurtige ekspeditioner, men sker det under eller umiddelbart før kørsel, er det bare ikke trafiksikkert. Chaufføren kan afkræves mange svar. Problemet er bare, at chaufføren ikke sidder bag et skrivebord men har ansvaret for et tonstungt køretøj, der bevæger sig gennem trafikken,« siger han. »Vi skal ikke male Fanden på væggen, men det er nødvendigt, at vognmændene og speditørerne i langt højere grad tager hensyn til, at chaufførerne kan befinde sig i stressede situationer, når der kommunikeres hjem og gives instruktioner hjemmefra. De skal lære

Håndholdt mobilsnak bandlyst »Og så er håndholdte telefoner bandlyst. Vi vil ikke se det!« Han fremhæver, at det er en klar arbejdsgiverforpligtelse at gøre noget ved det. Den private, håndholdte mobiltelefon er et særligt distraherende element. Den lægges dagligt til øret for at fordrive tiden med en sludder med familie og kollegaer. »Vi vil derfor overveje en undersøgelse af årsagerne til mobilsnak under kørslen for at afdække omfanget.« DTL-chefen anbefaler, at vognmændene generelt får lavet en trafiksikkerhedspolitik, der som et minimum rummer de helt centrale ting: spejlindstilling, daglig rengøring af ruder og spejle, oprydning i førerhus – og telefonsamtaler i byer, når der skal manøvreres, anvendelse af privattelefon osv. »At oparbejde en sikkerheds- og forebyg-

DTLs underdirektør Frank Davidsen: »Håndholdte telefoner er bandlyst. Vi vil ikke se det!«

gelseskultur er lige så nødvendigt hos en vognmand som på en byggeplads eller i en produktionsvirksomhed.«

CYKLIST-DIREKTØR:

DIALOGEN FORTSÆTTER Af Claus Perregaard

14

DTL magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Havari-rapporten er også blevet studeret hos Dansk Cyklistforbund. Her mener direktør Klaus Bondam, at rapporten lægger op til fortsat dialog mellem alle parter: »Vi skal blive ved med at tale sammen: organisationerne, politiet, myndighederne. Vi skal fortsætte den konstruktive dialog i den gode tone vi har. I en årrække førte den jo til færre højresvingsulykker.« »Det er jo desværre eksploderet her i 2016. Det giver anledning til at analysere, hvad det er for nogle situationer, det sker i. Og som HVUrapporten påpeger, så er problemet også mere og andet end højresvingsulykker. Der ligger også store udfordringer i andre ulykkestyper.« Deler du bekymringen for, at udenlandske chauffører ikke vil kende til obligatorisk orienteringsstop, og at cyklisterne måske får en falsk tryghed? »Helt overordnet er man jo forpligtet til at sætte sig ind i færdselsreglerne i et givent land, når man giver sig til at køre på dets veje. Obligatorisk orienteringsstop er jo ikke den eneste løsning – det er én blandt flere tiltag i det store puslespil, vi skal lægge. Men jeg

Klaus Bondam: »Orienteringsstop kræver særlig kommunikation til udenlandske chauffører.

kan ikke forestille mig, at vi ikke, gennem et piktogram, gennem informationsmateriale, skiltning, gennem kampagner, afmærkninger osv. kan nå frem til at sikre, at der kommer en forståelse for, at hér gælder altså et obligatorisk orienteringsstop. Det nægter jeg at tro.

Jeg synes også, at vi i den seneste højresvingskampagne så et meget fint, visuelt kampagnemateriale – det skulle ramme ikke bare udenlandske, men alle chauffører, der – ligesom jeg selv – ikke sætter sig ned og læser 30 sider om emnet. Det handler sådan set om moderne kommunikation. Vi synes jo, man skal gå hele vejen og bare indføre det obligatoriske orienteringsstop – og ikke bare som en forsøgsordning.« Obligatorisk orienteringsstop for lastbiler, men ikke personbiler – kan det give falsk tryghed for cyklisterne? »Den bekymring deler jeg ikke. Jeg har jo selv – sammen med DTL – kørt med i en lastbil, og ved selvsyn konstateret, at udsyn og overblik er langt mere kompliceret fra lastbilførerhuset. Så dét er jeg ikke så nervøs for. Jeg er ikke så bange for, om informationen når ud. Vi har jo i dag kanaler, ikke mindst sociale medier, som bl.a. Rådet for Sikker Trafik, Vejdirektoratet, Cyklistforbundet, som I selv i DTL, benytter jer meget af, og den kommunikation kan vi målrette langt mere, til både cyklister og chauffører.«

DECEMBER 2016


Fremragende Kilometerydel

se


ERHVERVSPOLITIK REPORTAGE Af John Larsen

Hanstholm-møde:

FULD STOP FOR SOCIAL DUMPING FOTOS: OLE IVERSEN

S

ocial dumping og hvordan branchen får stoppet den unfair konkurrence blev ivrigt debatteret i Hanstholm 1. december, da vognmand og DTL-bestyrelsesmedlem Jens H. Petersen inviterede til ”krisemøde” i sin virksomhed Hanstholm Container Transport A/S om branchens vilkår. Han medbragte selv et simpelt regnestykke til de ca. 50 fremmødte vognmænd og chauffører m. fl.: »Fragtmængderne er i dag de samme som før krisen. Men i dag er der tusindvis færre danske chauffører, og der er tusindvis færre vognmænd. Hvordan det? – jo til gengæld er der tusindvis flere lastbiler med østeuropæisk registrering.« ”Container Jens” konstaterede, at det er østchauffører – ofte i danskejede firmaer, der er løbet af med godset bl.a. gennem ulovlig cabotagekørsel og systematiseret tredjelandskørsel ved at overskride reglerne og ved at bøje dem til ukendelighed. Vognmand Niels Christensen fra Hurup mente, at det aldrig har været sværere at drive vognmandsforretning end i dag, ikke mindst på grund af for lave fragtrater. »Problemet er de store aktører i branchen. For at kunne levere billigere fragtrater gør de brug af underbetalte, udenlandske chauffører, som lever herhjemme under kummerlige forhold. Fragt-

Vognmand Niels Christensen: »Fragtraterne er ikke steget i ti år, men det er den overenskomstmæssige løn til gengæld.«

raterne er ikke steget i ti år, men det er den overenskomstmæssige løn til gengæld. Så tingene hænger ikke sammen.« Hos hans forretning, NC Christensen og Sønner A/S, har løsningen været at effektivisere, men »der er jo grænser for, hvor længe du kan blive ved med at optimere.« Hans bundlinje bliver kun reddet af de lavere dieselpriser. »Det er utroligt glædeligt i en meget svær tid, at 3F og DTL

Tre af debatmødets talere får en snak om tingene, fv. 3Fs Jan Villadsen, EU-parlamentariker Ole Christensen og mødets vært Jens H. Petersen.

16

DTL magasinet

kæmper sammen i den fælles sag. Det er på høje tid, at vi genfinder anstændigheden i transportbranchen,« lød det fra vognmanden. Løsningerne Spørgelysten på debatmødet var godt, og forskellige løsninger blev præsenteret. Formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, orienterede bl.a. om rapporten ”Sideveje i dansk transport”, der er udarbejdet af Cowi for 3F og DTL. Den giver et ret præcist billede af løn- og arbejdsvilkårene for østchaufførerne, der spises af med en tredjedel af en dansk løn. Rapporten har også været behandlet i Bruxelles, »hvor der er begyndt at ske noget.« Afstanden mellem EUs hovedstad og Hanstholm blev forkortet betragteligt af EU-parlamentariker Ole Christensen (S), der arbejder for fælles EU-løsninger på problemerne. Han efterlyste konkrete bud på, hvad der kan redde den danske vognmandsbranche. På mødet kom man bl.a. ind

på, at flere lande som Tyskland, Frankrig, Norge og Østrig har indført minimumslønninger. Højere bøder for overtrædelser og strengere kontrol blev også nævnt. Og så skal EU presses til bedre og klarere regelsæt uden så mange fortolkningsmuligheder og til fair vilkår at konkurrere på. Det blev også foreslået, at elektronisk nummerpladegenkendelse blev brugt til at afsløre cabotagesyndere, og at der blev indført en national mærkningsordning for transporter, der er udført efter fair og ordnede forhold. Selvom situationen er truende, var der optimisme i luften – især hvis det lykkes at få EU til at ændre kurs og sikre bedre regler på tværs af grænserne. Transportkommissær Violeta Bulc er på vej med nye udspil. EU-Parlamentet holder en konference om fair konkurrence og arbejdsvilkår i vejtransportsektoren den 24. januar.

DECEMBER 2016


DTL-OPBAKNING TIL TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN:

Den går ikke: Cabotagekørsel camoufleres som firmakørsel Af Claus Perregaard moderselskab – N.V. Randers A/S – der var ejer af lastbilen. Byretten lagde i sin frifindelse vægt på, at Vinderslev Dyr Transport Gmbh ikke udstedte fragtregninger for sin kørsel, og at kørselsarrangementet havde været ”sædvanlig” mellem moder- og datterselskab siden stiftelsen af transportselskabet. Men afgørelsen er forkert, mener Trafik- og Byggestyrelsen. Sådanne transporter er cabotagekørsel, mener styrelsen, der først lang tid efter domsafsigelsen er blevet bekendt med dommen.

skal være muligt at omgå cabotagereglerne ved blot at lægge et datterselskab i udlandet. Det er – og bør – selvfølgelig ikke være muligt, selvom man hævder ikke at køre for fremmed regning, idet det er inden for samme koncern og dermed kun firmakørsel.« »Det er muligt at en tiltale er blevet opgivet på grund af, at den konkrete sag ikke var tilstrækkelig oplyst – og det er jo helt fair og i overensstemmelse med de straffeprocessuelle regler. Men det rokker ikke ved princippet,« siger han.

Styrelsens princip ligger fast DTLs adm. direktør Erik Østergaard er tilfreds med, at styrelsen fastholder praksis: »Det her handler principielt om, hvorvidt det

56129

Firmakørsel er ene og alene, når en virksomhed transporterer egne varer. Kører firmaet med produkter fra andre virksomheder i samme koncern, er der tale om cabotagekørsel. Det fastslår Trafik- og Byggestyrelsen på trods af en byretsdom, der nåede frem til det modsatte. Derfor vil styrelsen fastholde sin hidtidige praksis, erfarer DTL – Danske Vognmænd, der bakker styrelsen op. Styrelsen anser således ikke et selskabs transport af varer, der tilhører et andet selskab inden for samme koncern, som firmakørsel. Dette til trods for, at retten i Horsens i august 2013 frifandt virksomheden Vinderslev Dyr Transport GmbH for ulovlig cabotagekørsel med den begrundelse, at virksomheden indgik i en selskabsretlig konstruktion, således at samtlige transporter med dyr blev udført for et

Diesel, AdBlue og smøremidler Du kan få det hele ét sted Hos OK kan du få det hele ét sted. Lige fra Danmarks sikreste tankkort, OK Diesel, AdBlue og Mobil™-smøremidler til personlig www.ok.dk

rådgivning og digitale løsninger, der gør din hverdag nemmere. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe til os på 89 32 25 40.

Ring til os 89 32 25 40


OVERBLIK FARLIGT GODS

ARKIVFOTO: FOTOLIA

Fyrværkerisæsonen i gang – og dermed sæsonen for bagatelbøder til transporterne af fyrværkeriet Af John Larsen

Sæsonen for transport af festligt fyrværkeri er i fuld gang.  Al vognmandskørsel med fyrværkeri skal foregå med godkendte køretøjer og chauff ører,  og der vil i denne tid blive hentet omkring 375 40 fods containere til  Danmark fra havnen i Hamburg,  der håndterer langt det meste af den sprængfarlige last fra producenterne i Kina.  Men samtidig er det også sæson  for bøder til den erhvervsmæssige transport af fyrværkeri – ofte for  rene bagateller. DTLs farligt gods ekspert Jens  Gjerløv, der bl.a. har rådgivet medlemmer af Fyrværkeribrancheforeningen, har oplevet, at bødeblokken kommer frem uden hensyn til,  om der er en reel risiko forbundet  med transporterne: »Og samtidig ser vi, at transporter, der tolkes som værende erhvervsmæssig, får bøder for små forseelser, som private borgere  ikke bliver skrevet for – selvom risikoen jo skulle være den samme  uanset, hvem der har transporteret fyrværkeriet,« siger han. Han går ind for det gode princip  om, at når der sker en lovovertrædelse, skal der sanktioneres. »Men det er betænkeligt, når  sanktionerne er urimelige set i  forhold til de ofte helt harmløse forseelser. Og hvor det heller ikke vurderes, om forseelsen er sket  med økonomisk vinding for øje,«  siger han.

18

DTL magasinet

Han mener, det er den indbyggede gentagelseseff  ekt i bødekataloget, der er åbenlyst forkert. Det  er automatikken, der er skyld i, at  mindre forseelser – fx små overskridelser af frimængden – straffes urimeligt hårdt. Her mangler  en reel risikovurdering. 147.000 kroner i bøde Jens Gjerløv har et par eksempler: En nordjysk handlende oplevede fl ere indbrud i sin salgsbod  og transporterede derfor varelageret til sin bopæl om aftenen.   Han blev stoppet af politiet, som  fandt 64 kg almindeligt fyrværkeri, hvor frimængden var 20 kg.  Og alle bestemmelser i ADR-konventionen var nok overtrådt. Men  ved en objektiv risikovurdering  var ”forbrydelsen” til at overse.   Ingen var bragt i fare, og intet  var sket for økonomisk vindings skyld. Han satte blot en stopper  for indbruddene i sin salgsbod og  sparede endda forsikringsselskabet for udgifter. Og hvad koster så sådan overtrædelse på en god dag i  Nordjylland, vel at mærke med  det kumulative system fuldt  udrullet? Såmænd den nette sum  af 147.000 kroner. Han beklædte jo selv alle roller:  afsender, chauff  ør og transportør.  Bøden havde været den samme,  hvis han havde transporteret  langt farligere eksplosiver – eller  fx 25.000 liter af det giftige fenol 

(Simmersted ulykken).   101.000 kroner i bøde Sidste år forsynede  nogle herrer i en støtteforening for den lokale sportsklub et salgssted med  noget almindeligt fyrværkeri  fra en oplagscontainer. De holdt  salgsstedet kørende ved at fylde op fra containeren – med  transporter under frimængden.  Alle medlemmerne af støtteforeningen havde modtaget den fornødne uddannelse.  På grund af en fejl henter en  af dem et parti fyrværkeri, der er  ca. fem kg over frimængden – en  banal fejl uden risiko for nogen. Men, men, men. Politiet  takserer ifølge bødekataloget og sagens ”ophobede” overtrædelser det til en bøde på 101.000  kroner, fordi støtteforeningen både er afsender, transportør og  chauff  ør.  Havde enhver privatperson  transporteret de famøse fyrværkeriartikler hjem til eget brug i  sin bil (lastsikret og emballeret til detailsalg) ville det have været  OK. »Sagen afslører så stor afstand mellem overtrædelsens karakter og bødens størrelse, at det må stå klart for enhver, at ”systemet” omkring denne form for ku-

mulative  bøder må revurderes,«  siger Jens Gjerløv.   Myndighedsfokus Det eftersyn af sanktioner  og bøder for køre- hviletidsovertrædelser, som myndighederne er i fuld gang med, bør  udvides til farligt gods området,  mener DTL – Danske Vognmænd. Erhvervspolitisk chef Ove Holm  vil have et myndighedsfokus på,  hvad han kalder »besynderlige  og urimelige farligt gods bøder  – herunder i forbindelse med  transport af fyrværkeri. »Det gælder de vejledende  bødetakster, som politiets tungvognscentre har ”fundet på”, da  der tilsyneladende ikke er taget  udgangspunkt i Rigsadvokatens  cirkulæreskrivelse, og hvor vi i høj  grad savner en reel og objektiv  risikovurdering og en justering af  gentagelseseff  ekten. Det vil vi  tage op med Transportministeriet, som har overtaget området fra Justitsministeriet.« Fyrværkeri til private må kun  sælges i detailsalg i perioden 15.  – 31. december, og forbrugerne  må kun fyre det af i perioden 27.  december – 1. januar.

JUNI/JULI 2016


KæreCustomers kunder Dear Thank fortillid yourogtrust choseprodukter. of VSE products. Tak foryou jeres valgand af VSE’s Vi er overbeviste We convinced that VSE steering axes makes yourog om,are at VSE’s styreaksler gørsystems jeres daglige arbejde nemmere everyday work easier and more efficient. mere effektivt. On the occasion of Christmas and upcoming Year, We would I anledning af julen og det kommende nytår New vil vi gerne takke jer like to thank you for your cooperation and beeing withkunder us. og for jeres samarbejde og loyalitet. Vi ønsker alle vores We wishsundhed, all our Customers and Friends, health, happiness and venner lykke og succes. every success. VSE-teamet VSE Team Leading supplier of steering systems

VSE is a leading supplier of

power steering systems for Trailers & Truck. Our steering solution, Førende leverandør af styresystemer VSE Steering, is based on af a hydraulic system VSE er en førende leverandør styresystemer til påhængskøretøjer. styringsløsning, operated via an Vores electronic controller.VSE VSESteering, Steering erisetthe elektrohydraulisk styreanlæg flere lightest steering system med on the market and anvendelsesmuligheder for space trailere.inVSE requires no installation theSteering trailer.

Marek Horodynski

Account Manager VSE Poland / Denmark / Norway / Sweden / Finland

Marek Horodynski

Mobile 575 669 759 Account+48 Manager VSE Polen / Danmark / Norge / Sverige / Finland marek.horodynski@weber-hydraulik.com

Mobiltelefon 575 669 759 V.S.E. Vehicle +48 Systems Engineering B.V. marek.horodynski@weber-hydraulik.com Ravelijn 2 · NL-3905 NV Veenendaal · The Netherlands er det letteste styringssystem på markedet og kræver Tel +31 (0)318 - 54 57 44 · Fax +31 (0)318 - 54 57 99 ingen installationsplads på traileren. VSE Steering er V.S.E. Vehicle Systems Engineering B.V. lettere end andre systemer, hvilket resulterer i lavere Ravelijn 2 · NL-3905 NV Veenendaal · Holland brændstofforbrug og større lasteevne. Med VSE kommer duGruppe længere! © WEBER-HYDRAULIK · Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Bearbeitung, Reproduktion, Verwertung TelWeitergabe, +31 (0)318 - 54 57 44 · Fax +31 (0)318 - 54 57 99 sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen


VI ØNSKER EN GLÆDELIG GLÆDELIG JUL

Vi ønsker glædelig jul samt et rigtig godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017. Med venlig hilsen SAWO Teamet

Palfinger Danmark ønsker alle kunder og forretningsforbindelser en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak for samarbejdet i 2016.

EFFER Krancenter A/S ønsker alle en glædelig jul samt et rigtig godt nytår.

Palfinger Danmark AS

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017.

Fabriksvej 11 5580 Nørre Aaby Tlf. +45 7010 8010 info@palfinger.dk

Forhandlere og service: www.palfinger.dk

Grunden til at vi byder 2017 velkommen i Køge. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Alle vore kunder og forretningsforbindelser ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Zepro Danmark A/S Industrikrogen 14 • DK-2635 Ishøj Tlf. 43 99 33 00 • www.zepro.dk

11/23/2016 10:19:19 AM GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Zepro-Jule-annonce_84 x 50 mm.indd 1

DRIVEN BY QUALITY

68058_DAF_Webbanner_Christmas_DK.indd 1

19-11-15 16:4


JUL OG ET GODT NYTÅR Vagtcentral 7010 8090 Salg og kunde­ service 7010 8092 www.dah.dk

SOS Dansk Autohjælp Professionel og troværdig vejhjælp 24 timer i døgnet ■ Hurtigt fremme overalt i Danmark ■ Veluddannede og effektive reddere ■ Professionelt udstyr

Yara ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Yara Chemicals A/S, Vesterballevej 27, DK-7000 Fredericia, Denmark. Tlf. 7220 7400 - www.air1.info

SOS Dansk Autohjælp Torsøvej 2 DK-8240 Risskov Assistance 7010 8090 Kundeservice 7010 8092 aarhus@sos.eu

Glædelig jul og godt nytår ... ...til alle jer i transportbranchen. Kontakt os for en snak om leasing af transportmateriel – for vi vil gerne være med til at holde Danmark kørende.

Telefon 75627379 / 28883550 mail@knudsenservice.com · www.knudsenservice.com

TILLADELSER · FØLGEBILER · PLANLÆGNING

Telefon 62 61 20 20 • info@leasingfyn.dk • www.leasingfyn.dk Telefon 62 61 20 20 • info@leasingfyn.dk • www.leasingfyn.dk


VI ØNSKER EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR Glædelig jul & godt nytår Vi ønsker vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig god jul og godt nytår

CODAN BRANCHEMØDE I VEJLE I sidste måned holdt Codan et velbesøgt træf i hovedsædet i København for vognmænd og branchefolk om, hvordan branchen kan udvikle  sig og blive bedre til at indfri kundernes stadig  højere forventninger til levering og kvalitet. Nu  gentages succesen i Vejle. Det foregår torsdag den 26. januar efter fyraften hos PwC på Herredsvej 32. Indlægsholderne  vil komme fra DTL – Danske Vognmænd, PwC, Google og Codan. Programmet kan fi ndes på  hjemmesiden www.ivækst.dk

22

DTL magasinet

DTL holder i år julelukket fra og med lørdag den 24. december til og med søndag den 1. januar 2017. I tilfælde af hastesager kan DTLs medlemmer ringe til:  Adm. direktør Erik Østergaard på tlf. 4015 1225, underdirektør/erhvervspolitisk chef Ove Holm på tlf. 2344 2909, underdirektør Frank Davidsen på tlf.: 2275 2804 eller chefj urist  John Roy Vesterholm på tlf. 4063 6433.

VOGNMANDSKURSUS Med det nye års start er DTL klar med en ny runde vognmandskurser. Kalenderen for kurserne ser foreløbigt således ud: Viborg i Uge 1-6 og Roskilde i Uge 4-9. Undervisningen har en varighed af minimum 144 lektioner bestående af en uge på kursus (53 lektioner), hjemmeopgaver i fire uger (regn med arbejde svarende til ca. 10 lektioner pr uge) og på kursus igen i en uge (53 lektioner). Tilmelding på mail til LBE@dtl.eu

DECEMBER 2016


NYHEDER KØRE- HVILETIDER Af John Larsen

Kontrolbesøg sparer en masse tid God ide at få sagen afklaret på stedet, lyder DTLs vurdering af Færdselsstyrelsens forsøg op hos en Viborg-vognmand for at gennemgå oplysningerne fra lastbilernes tachografer. »Vognmanden kontaktede mig, da Færdselsstyrelsen havde varslet deres ankomst for at kontrollere om køre- hviletidsreglerne er overholdt. Jeg hjalp med at gøre de mange kørselsdata klar til inspektionen, og jeg var også

ARKIVFOTO; VOLVO TRUCKS

Færdselsstyrelsen har startet et forsøg over nogle måneder med at sende medarbejdere ud på besøg hos vognmændene for at tjekke deres køre- hviletidsdata. Det er et supplement til vejsidekontrollerne og den gamle administrative kontrol, hvor transportvirksomhederne skal indsende oplysningerne. »Ideen er god. Besøget sparer en masse tid for begge parter, så vi ser gerne, at forsøget bliver omsat til en permanent ordning. Dog bør man stadig kunne vælge muligheden med at indsende kørselsdata til Færdselsstyrelsen,« siger DTLs kontorleder i Viborg, Kim Tatt Jakobsen. Han deltog for nylig i et af Færdselsstyrelsens allerførste virksomhedsbesøg. Ikke færre end fem medarbejdere troppede

med til selve besøget. Det tog ca. fire timer. Færdselsstyrelsens folk mødte ekstra talstærkt frem, da de også havde brug for at indhøste nogle erfaringer. De lærte bl.a. om, hvordan man i praksis downloader data fra tachograferne,« fortæller Kim Tatt. »Tidsbesparelsen er meget stor,« konkluderer han. Vognmanden havde ved en tidligere lejlighed skullet indsende kørselsdata til en virksomheds-

kontrol, og det tog omkring et års tid med sagsbehandling og skriverier frem og tilbage om nogle detaljer. Det samme blev denne gang klaret på de fire timer – og fremadrettet vil det nok gå endnu hurtigere, mener han. Lang tids uvished om eventuelle bøder er afløst af en dialog og afgørelser, der træffes her-og-nu. Hvis der er noget alvorligt at komme efter, så træder den normale rutine med politianmeldelse med mere i kraft. TVS hjælper Konsulenterne hos TungVognsSpecialisterne, TVS, vil fremover tilbyde at hjælpe vognmændene godt igennem Færdselsstyrelsens visit. »Kontakt TVS. Vi støtter op om dig og er gerne til stede i virksomheden, mens kontrollen foregår,« lyder det.

Nu kan kontrollen foregå ude hos virksomhederne.

DIN RENTABILITET VORES MÅL

MINDRE

BRÆNDSTOFFORBRUG

HØJERE

DAF kender din virksomhed og forstår, hvor vigtig effektivitet er for dig. Netop derfor tilbyder vi avancerede transportløsninger, lastbiler med markedsførende driftssikkerhed og lave driftsomkostninger. Vi tilbyder også en bred vifte af serviceydelser, der er med til at sikre maksimal udnyttelsesgrad af din lastbil. Alt dette får du på ét sted: hos din DAF forhandler. DAF Transport Efficiency er navnet på vores filosofi om at sikre dig det højeste afkast pr. kilometer.

MINDRE

DRIFTSOMKOSTNINGER

HØJERE

AFKAST PR. KILOMETER

FORBEDRING AF DIN EFFEKTIVITET BEGYNDER I DAG

MINDRE

Kontakt din DAF forhandler eller gå ind på www.daftrucks.dk

MILJØPÅVIRKNING

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

UDNYTTELSESGRAD

WWW.DAFTRUCKS.DK


MIG & MIN

INTERVIEW KLAUS NIELSEN

LASTBIL

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Klaus Nielsen er vant til de barske forhold på de norske vinterveje: »Nej, vognmandens største udfordring er at få en ordentlig betaling for eksportturene.«

Norsk vinter kan bare komme an

Takket være gode vinterdæk og nordisk bogie med en god lift ruller lastvognstoget stabilt ud af de skandinaviske vinterveje

Ikke mange danske vognmandsforretninger henter hele deres omsætning ved at køre til udlandet med danske lastvognstog med danske chauffører bag rattet. Det gør vognmand Finn Nielsen i Hvornum. Han har nu gennem mere end 40 år trafikeret Skandinavien, og alle firmaets 16 lastvogne, hvoraf mange er komplette nordiske hængervogntog, transporterer i dag udelukkende gods mellem Danmark og Norge. Vognmanden har uge efter uge lastvognstog i hele det norske land - fra nord til syd. Og de vanskelige vinterforhold i Norge betyder, at det ikke er nok at have en god og vinterberedt lastvogn. Chaufføren er et af de absolut vigtigste elementer ved denne type transporter. Faktisk er der mange krav at opfylde for en norskbefaren chauffør. De er nødt til at have den nødvendige kompetence og erfaring for at kunne begå sig på snedækkede og glatte vinterveje i Norge. Lad det være sagt med det samme: den

slags medarbejdere hænger heller ikke på træerne. Derfor er chauffører hos Finn Nielsen ofte i nærheden af 60 år, når de begynder i firmaet. Gennemsnitalderen på chaufførstaben ligger også i det niveau. Så vi har hér en niche, hvor man virkelig kan tale om, at det grå guld er dominerende.

»Når de går på pension, er der nok ikke flere danske chauffører,« siger vognmand Finn Nielsen - dog med et glimt i øjet. Der er nemlig en enkelt undtagelse: Klaus Nielsen. Sønnen i forretningen, der for fire år siden er begyndt som chauffør i sin mor og fars vognmandsfirma. Og han omgås endog med planer om på et tidspunkt at tage over i chefstolen. Ny Volvo FH 540 Klaus kører til Norge i en helt ny Volvo FH 540 6x2 med tilhørende BussBygg skabsopbygning og en treakslet påhængsvogn med en tilsvarende skabsopbygning. I dette vogntog

Norgesturene foregår i denne Volvo FH 540 6x2 med en BussBygg skabsopbygning og en treakslet påhængsvogn med en tilsvarende skabsopbygning.

24

DTL magasinet

DECEMBER 2016


8041

mod kollision samt lovpligtig nødbremse og LSS-DW (sporassistent). Førerhuset er Volvos største version, en Globetrotter XL-version, som giver føreren særdeles gode arbejds- og hvileforhold.

transporterer han fast året rundt gods til Osloområdet. Det meste af godset kommer fra midt- og vestjyske virksomheder, så der bliver også kørt mange kilometer i Jylland – og videre op gennem Sverige til den norske hovedstad. Udstyret skal være i orden Unge Klaus betragter det dog ikke længere som nogen større udfordring at køre til Norge. Han har også været med på mange ture, før han selv begyndte at køre, så han ved, hvad der venter. »Snekæderne er sjældent i brug. Og når man har gode vinterdæk, en nordisk bogie med tvillingehjul samt en effektivt virkende bogielift, så går det fint,« siger Klaus Nielsen. »Nej, den store udfordring ligger et helt andet sted. Det sværeste ved at drive eksportkørslen er set med vognmandsøjne stadigvæk at opnå en god betaling,« pointerer han. Klaus Nielsen gik ved vognskiftet tidligere på året lidt ned i motorstørrelse fra en Volvo FH16 med en 16 liters motor til en FH540 med en D13 K540 motor på 13 liters slagvolumen og en topeffekt på 540 hk samt et maksimalt drejningsmoment på 2600 Nm. Euro 6-normen overholdes ved hjælp af såvel EGR, som en kemiboks med SCR-katalysator, partikelfilter og slipcat. Med den effektivt arbejdende transmission i form af en Volvo I-Shift AT2612F gearkasse, der har fuldautomatisk gearskifte, er modelskiftet ikke særligt mærkbart. Bagakslen er en RSS1360, der er godkendt til 60 ton vogntogsvægt, og udvekslingen i bagakslen er på 2,64, der giver et godt forhold mellem motoromdrejningerne og hastigheden ved kørsel i Skandinavien. Modelskiftet betyder imidlertid en del for brændstofforbruget. Det er væsentligt mindre på de samme ture og med de samme mængder gods vel at mærke. Desuden er FH 540’en lidt lettere, så den har en større lastevne. Akselkonfigurationen består af en 9 ton foraksel og et 19 ton bogieaggregat, hvor forakslen er monteret med fordæk i størrelsen 385/65R22,5 mens de to bagaksler alle er monteret med dæk i størrelsen 315/70R22,5. Skabsopbygningen, der lige

Den nye Volvo har det største førerhus, Globetrotter XL.

som den tilhørende påhængsvogn er med fuld sideåbning og god isolering, blev flyttet med over fra det tidligere chassis. En sådan BussBygg opbygning er solidt kram og fungerer samtidig godt under alle vejrforhold. Med fuld sideåbning kan der hurtigt lastes ind og ud af venstre side. Sikkerhedsudstyret omfatter bl.a. ESP-BAS 1 (Elektronisk Stabilitets Program), E: ACC (Adaptive MPLET O C L O e O Cruise Control) erered p S.KO C m e t ²K il t og FCW ,33 W/m lløsning 0 a = t i o d T r (advarsel r. K-væ

rte transpo

E nestående ef fek tiv.

S.KO COOL COMPLETE

S.KO COOL COMPLETE med EXECUTIVE-

Med Schmitz Cargobull

pakke. Køletrailer, køleanlæg og service.

køleanlæg ab fabrik – Tilgængelig i både single-temp

Bedre kvalitet, mindre vedligeholdelse og imponerende gensalgsværdi.

og multi-temp. www.cargobull.com/dk

Mere info: +45 74 67 40 24


TEST LASTBILER

TEST

SCANIA G 320 HYBRID

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Hybrid-versionen har et lavt skabslad og styrende bogieaksel, så den kan sno sig gennem gader og stræder.

TESTKØRER

LYDLØS BYKØRSEL

Den første Scania hybridlastvogn i drift fra nytår Transportfremtiden byder på forskellige drivmidler til køretøjerne. Uden tvivl også el-drift. Lige for er imidlertid hybrid-løsningerne. Det er fx sund fornuft at opsamle bremseenergi og bruge den sammensparede energi, når køretøjet igen skal accelerere. Her er en af udfordringerne, at der skal være en generator, som skal være skudt ind i transmissionen, hvor den så at sige kan vendes og virke som en elmotor, der hjælper med at trække lastvognen. Energien skal også samles op,

og dér er det store problem jo batterierne. De skal kunne rumme meget energi men samtidig fylde og veje så lidt som muligt. Og de skal – nok så vigtigt – være til at betale. Nu har Scania introduceret en hybridversion, som DTL Magasinet har prøvekørt på veje i det sydøstlige Jylland. Vi taler om en G 320 DB6x2*4 MNB Hybrid – en typisk distributionslastvogn til bykørsel. Vognen har et lavt skabslad, så den kan køre under lave porte. Bo-

Hybrid Power Module-pakken ligger ude under ladet på venstre side af chassiset.

26

DTL magasinet

gieakslen er styrende, så vognen kan sno sig rundt om hjørnerne. Det er en Euro 6-version, hvor dieselmotoren kan køre på 100 procent biobrændstof og ren eldrift, når der er strøm til rådighed. Hovedmotoren er en fem cylinder Scania DC09 med en slagvolumen på 9 liter og en topydelse på 320 hk samt 1600 Nm i drejningsmoment, som kan køre på brændstofferne diesel, HVO eller Fame. Dertil kommer en elmotor med topydelsen 176 (130 kW) hk og et maks. drejningsmoment på 1050 Nm. Elmotoren ligger mellem dieselmotoren og transmissionen, der består af en Scania Opticruise gearkasse af typen E-GRS895. En Silent-funktion, der holder støjniveauet nede, gør den yderst velegnet til by-leverancer uden for normal arbejdstid. Førerhuset er en G-version, men Scania kan dog også levere hybridversionen med et P førerhus, så man også kan dække behovet for et lavere

FINN BJERREMAND

førerhus ved mindre distributionsvogne. Underlig oplevelse At starte en hybrid er en underlig oplevelse. Nøglen drejes som sædvanligt, gearvælgeren sættes i hak, og håndbremsen lægges ned. Et forsigtigt tryk på speederen, så kører lastvognen, og man hører kun støjen fra elmotoren, hjulene og førerhuset, mens dieselmotoren stadigvæk hviler. Kan hastigheden holdes nede på 45 km/t, og der ikke skal køres for langt, kan man godt køre kun på el. Trædes hårdt på speederen, starter dieselmotoren med det samme og lastvognen ruller måske med kraft fra både dieselmotoren og elmotoren, hvis ellers der er strøm til rådighed på batterierne. Den anvendelige batterikapacitet er på op til 1,2 kWh, så når der er max-power til rådighed, er vognen meget kraftfuld.

DECEMBER 2016


Det er dog altid det store spørgsmål, om der er strøm og på længere sigt kommer tillægsspørgsmålet: Kan batterierne så blive ved med at holde på strømmen. Ud ad landevej eller motorvej kører G 320 som en helt almindelig lastvogn blot med den forskel, at den samler strøm op så snart, der bremses. Vil man samle så meget energi op som muligt, anbefaler Scania, at man bremser så jævnt som muligt. Bremseenergien gemmes Ca. 66 procent af brændstofbesparelsen ved hybriden hentes ved genindvunden bremseenergi. Resten hentes både ved, at dieselmotoren stoppes ved lave hastigheder og ved stop i fx lyskryds samt gennem den effektive udnyttelse af ekstraaggregatet. Da vognen ikke har en almindelig generator, bliver vognens almindelige driftsbatterier forsynet med strøm fra hybridbatteriet. Det giver en effektiv og brændstofbesparende strømforsyning. Udnyttelsen af batteriets fysiske kapacitet er fra Scanias side helt bevidst indstillet, så den ikke udnyttes maksimalt. Derved kan batteriets levetid forøges. Scania opgiver selv brændstofbesparelserne under typiske kørselsforhold på op til 18 procent set i forhold til en konventionel dieseldrift. Anvendes der biobrændstof som fx HVO er der samtidig mulighed for at opnå en større reduktion af CO2 udslippet. Komponenterne til el-driften, der opererer med 650 Volt er integreret i et Hybrid Power Module, omfattende batteri, styresystem,

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Chaufføren kan følge batteriudviklingen.

batterikøling og spændingsomformer. Det er indkapslet og sidder beskyttet mod kollisioner ude på chassisrammen. Når dieselmotoren er standset, er der ingen kraft til servostyringen. Derfor understøttes styretøjet af en elektrohydraulisk servostyring. Alt det ekstra udstyr forøger egenvægten med hele 790 kg, hvilket dog kompenseres med en højere totalvægt. Et kig i den svenske registreringsattest viser, at vognen er indregistreret til 27 ton totalvægt. Med en egenvægt på 12,72 ton er lastevnen hele 14,72 ton. Der er fremsat lovforslag i Danmark om at øge den tilladte totalvægt med op til 1000 kg for at kompensere for en mervægt ved brug af alternative brændstoffer. Det forventes vedtaget og i kraft fra årsskiftet.

Når man har vænnet sig til, at motoren starter og stopper i sit helt eget mønster, mens trækkraften dog altid er til stede, er det egentlig lige som at køre i en hver anden moderne lastvogn. De første er på vej De første fire Scania hybridlastbiler er allerede solgt til danske kunder. Den første ventes sat i drift omkring årsskiftet. Prisen på en hybrid distributionsbil øges med ca. 30 procent. Brændstofbesparelsen bidrager delvis til at retfærdiggøre merprisen, men investeringen motiveres jo af, at hybriden kan distribuere gods på tidspunkter, hvor kommunerne ofte har påbudt tidsbegrænsning for leveringer pga. støjgener. Med hybrid-lastvognen kan chaufføren skifte til ren el-drift 400 meter før aflæsningsstedet

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

og ligeledes køre derfra igen på ren el. Det fjerner støjgenerne fra køretøjet. En anden fordel ved meget tidlig levering er, at myldretidstrængsel undgås – til gavn for trafikafvikling, sikkerhed og nærmiljø. »Ved blot 25 procent forøget produktivitet er merinvesteringen tilbagebetalt på fire år, og på visse typer bydistribution kan produktiviteten næsten fordobles med hybrid-lastbilen. En yderst relevant agenda i og med, at urbanisering er en global tendens, hvor befolkningen i verdens byer er seksdoblet siden 1950,« siger salgsdirektør hos Scania, Anton Freiesleben.

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

DECEMBER 2016

DTL magasinet

27


FOTO: PER DAUGAARD

Ledige skal blive chauffører:

Ledige skal opkvalificeres til faste job i transportbranchen, mener borgmester Ole Bjørnstorp. I midten, og jobcentrets konsulenter, Lars Bo Winther, tv., og Henning Thomsen.

K   OMMUNE SATSER PÅ  TRANSPORTBRANCHEN Ishøj Kommune og jobcentret har igangsat et nyt projekt, der skal matche nogle af kommunens ledige med job i transportbranchen. Kommunen har afsat halvanden million kroner til at få op mod et halvt hundrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i faste job bag rattet på en lastbil i løbet af i år og næste år. Jobcenter Vallensbæk, der også dækker Ishøj, har fået øje på transportbranchen som en af de brancher, der bedst kan flytte ledige til beskæftigelse. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med branchefolk og Dekra Transportuddannelse i Brøndby, for som virksomhedskonsulent Lars Bo Winther siger: »Skal vi have succes med indsatsen, så skal den være særdeles målrettet. Derfor har vi også en brancheambassadør med til jobsamtalerne både for at vurdere kandidaterne og fortælle dem om, hvordan en tilværelse som lastbilchauffør er.«

28

DTL magasinet

Borgmesteren: Vi har arbejdskraften Borgmester Ole Bjørnstorp har opfanget signalerne om, at der er brug for kvalificeret arbejdskraft i transportbranchen: »Vi har den ledige arbejdskraft, som kan opkvalificeres til lastbilchauffører. Ishøj har i dag landets højeste ledighed på ca. otte procent ikke mindst på grund af mange fremmedsprogede borgere. Vi skal have så mange i job som muligt.« Lykkes det at flytte borgere fra passiv forsørgelse til faste job vil projektet give overskud. Projektet omfatter 50-60 ledige, hvoraf det skønnes, at cirka er tredjedel vil komme i job. Hvis det lykkes, vil investeringen kunne spare kommunen for knap 2,5 millioner kroner brutto i sociale ydelser. Samtidig peger borgmesteren på, at Ishøj satser på at tiltrække netop transport- og distributionsvirksomheder. Kommunen ligger tæt på motorvejene til København, og kommunen har

sidste år udlagt et nyt erhvervsområde på 270.000 kvadratmeter, Winthersminde, der er øremærket til transport- og distributionsvirksomheder. Det ligger i en trekant mellem Ishøj Stationsvej, Motorring 4 og den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Ole Bjørnstorp lægger ikke skjul på, at der er store forventninger til, at lokal arbejdskraft kan få job hos de virksomheder, der er ved at slå sig ned i det nye erhvervsområde. Også derfor er der perspektiver i at få gang i et samarbejde med transportbranchen om opkvalificering af ledige. Jobcenter Vallensbæk er i kontakt med lokale transportfirmaer. »Vi arbejder hele tiden på at udvide netværket og hører meget gerne fra virksomheder, som mangler chauffører. Målet er er at klargøre ledige, motiverede borgere til ordinær og varig beskæftigelse inden for transportfaget« siger Lars Bo Winther.

Vognmanden: Er de dygtige er der job fra Dag 1 Vognmand Lars Mouritsen, Thurah Transport A/S, er en af de vognmænd, der er i kontakt med jobcentret, idet han også er formand for Ishøj Erhvervsforening: »Erhvervsforeningen er sat i verden for at styrke Ishøj, så vi bakker op om det nye projekt. Fra tid til anden mangler vi kvalificeret arbejdskraft, og jeg forstår på mange af vores kollegaer, at der er generel mangel på kvalificerede chauffører.« Lars Mouritsen, der også sidder i bestyrelsen i Kjøbenhavns Vognmandslaug, er klar til at stille praktikpladser til rådighed for chaufføraspiranter fra Dekra. »Og er de dygtige, så kan der muligvis være job fra Dag 1. Eller også ser vi dem an og bruger eventuelt selv tid på at uddanne dem her i virksomheden. Jeg vil gerne opfordre mine kollegaer til også at gå ind i sådanne projekter ved at stille praktikpladser til rådighed, så vi kan få flere ind i branchen.«

DECEMBER 2016


NYHEDER JOBREKRUTTERING Af John Larsen

FOTO: PER DAUGAARD

Virksomhedskonsulenten: Der skal uddannelse til »Vi har fra starten været klar over, at man ikke bare sådan lige får ledige i job i en lastbil. Så der er tale om målrettet opkvalificering af de ledige, som vi finder egnede og som er motiverede. Kandidaterne vil typisk mangle lastbilkørekort og fx et kursus i farligt gods kørsel,« forklarer Lars Bo Winther. Brancheambassadøren: De skal have et realistisk billede Jobcentret benytter sig af såkaldte brancheambassadører, der besidder professionel viden og erfaring. »Vi i jobcentret kender ikke selv nok til arbejdsforholdene inden for de enkelte erhvervsgrupper, så vi er meget glade for vores 10-12 brancheambassadører, der kan give de rigtige input til de jobsøgende,« tilføjer jobcentrets udviklingskonsulent Henning Thomsen. Blandt de brancher med p.t. de bedste jobmuligheder for ledige er

Lars Mouritsen, Thurah Transport: »Er de dygtige, så kan der muligvis være job fra Dag 1.«

transportbranchen samt byggeog anlægsbranchen. På transportområdet råder jobcentret over to ambassadører, byrådsmedlem Ole Beckmann Skourup, der har sin baggrund i forsvaret, samt John Johansen fra transportfirmaet Joma Transport i

Jyllinge, som har deltaget i projektets første interviewrunder »Jeg har hjulpet jobcentret i nogle år efterhånden med indspark fra den virkelige verden,« siger John Johansen. »Jeg er med til at vurdere, om de ledige overhovedet vil egne sig til at transport-

job. Og derefter fortæller jeg dem om, at der findes mange meget forskellige typer transportansættelser. Og at der er noget, der hedder mange dage væk hjemmefra og fx køre- hviletider at indordne sig under. De interesserede skal hverken lokkes eller skræmmes

KURSUSSTART 9. JANUAR 2017

Styrk dine kompetencer – tag et gaffeltruckkursus

Vil du gerne lære at køre gaffeltruck? Så er dette kurset for dig. På bare 7 dage lærer du alt, hvad du skal vide om gaffeltrucks, og du får et gaffeltruckcertifikat B. HVAD Gaffeltruckcertifikat B, kursusnummer 47592. HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C. PRIS Det koster 108,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper. Tilmelding på efteruddannelse.dk VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 Mail: mabr@sde.dk DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER


NYHEDER JOBREKRUTTERING Af John Larsen

30

DTL magasinet

FOR FÅ KRANFØRERE Selvom TVIS Vognmandsforretnings chauffører kører i førsteklasses specialbyggede kranbiler, har gode uddannelsesmuligheder og gode opholdsrum flere steder i landet, kniber det med at skaffe nok kvalificerede chauffører. Derfor arbejder virksomheden tæt sammen med Uddannelsescenter Holstebro og de lokale jobcentre for at få flere til at interessere sig for chaufførfaget. »At vi har svært ved at skaffe den rigtige arbejdskraft, tror jeg bl.a. skyldes, at der er en misforståelse af, at vi ”bare” transporterer gods fra A til B, men i virkeligheden kører vores chauffører jo rundt i specialbyggede kranbiler og løser en række krævende opgaver på byggepladser landet over. Vi arbejder på, at alle vores chauffører skal blive faglærte med gode vilkår. For at undgå at de skal løbe for stærkt, har vi brug for flere kvalificerede kollegaer,« forklarer direktør Preben Sørensen.

Hos DTL – Danske Vognmænd peger erhvervspolitisk chef, Ove Holm, på, at politikerne også bør hjælpe, så flere søger til vognmandsvirksomhederne. Der er fx denne skævhed i arbejdsmarkedet: Chauffører, der arbejder væk fra hjemmet, kan få skattefradrag for kost og logi på 477 kroner per døgn i maksimalt 55 dage om året. »Kører en chauffør langt fra hjemmet med dertil hørende udgifter 150 dage om året, og kun kan få skattefradrag for de 55 dage, hænger det jo ikke sammen. Samtidig kan en udenlandsk chauffør køre rundt i Danmark i månedsvis på helt andre arbejdsvilkår end de danske kollegaer. Skal vi fortsat have sunde vognmandsforretninger, må politikerne adressere de udfordringer, vi står over for,« påpeger han.

HJÆLPER UNGE VOGNMÆND I GANG DSV Transport hjælper unge chauffører med at  blive vognmænd. »Ligesom mange andre i branchen er vi i DSV  Transport afhængige af, at der er tilstrækkeligt  med vognmænd, som vil køre for os. Vi har et behov for at sikre et naturligt generationsskifte  i takt med, at de nuværende vognmænd stopper.  Vi kender mange initiativrige chauffører, men for  mange er det en voldsom barriere at skulle skaffe finansiering for over en million til en lastbil.  Derfor har vi udviklet en pakke, som kan hjælpe  unge chauffører på vej – både i etableringsfasen  og i den første tid,« siger adm. direktør Lars Saltoft Kristoffersen. Pakken omfatter hjælp til indkøb af lastvogn  og anhænger. En skriftlig hensigtserklæring om kørselsopgaver skal lette lånemulighederne i  banken, og en særlig aftale letter likviditeten i starten, især for dieselindkøb, hvor leverandører normalt kræver et stort depositum. Konceptet blev første gang afprøvet, da Marinus Nielsen, 26, tidligere i år gerne ville skifte fra  at være chauffør hos en af samarbejdspartnerne  til at blive selvstændig: 

FOTO: DSV TRANSPORT

Dekra-konsulenten: Vi giver jobgaranti Næste skridt er uddannelsesforløbet hos Dekra i Brøndby. Her tager chefkonsulent Emir Degirmenci imod: »Vi tager først en snak med aspiranterne om deres forudsætninger – hvad de kan, deres helbred, motivation og indstilling til tingene. Derefter går vi i gang med at uddanne dem til chauffører. I alt tager det 53 kursusdage. At få lastbilkørekortet tager 30 kursusdage, efterfulgt af hængerkort til vogntog på 20 kursusdage. De sidste tre dage går til farligt gods kurset.« Er det nødvendigt, kan der også tilbydes dansk undervisning. Det sker i samarbejde med IA Sprog i København Emir Degirmenci oplyser, at Dekra har jobgaranti til de kursister, der fuldfører, takket være et stort netværk til virksomheder i hovedstadsområdet. Ud af Ishøj-projektets første kuld ansøgere har fem fået et fast job, mens 11 stadig er i gang med chaufføruddannelsen hos Dekra.

Vognmand Ove Nordskov, tv., og direktør Preben Sørensen leder efter kvalificerede chauffører.

Nyudsprungne vognmand Marinus Nielsen fik værdifuld starthjælp.

»Jeg har fået meget stor hjælp fra DSV Transport, som nok har sparet mig for omkring  100.000 kroner. Firmaet hjalp med at få tilbud  på både trækkeren og traileren og fik forhandlet  prisen ned. Jeg fik også dieselkort igennem DSV  Transport, så jeg undgik at lægge 75.000 kroner  i depositum. Og så har jeg kunnet ringe et par  gange, når jeg som ny vognmand havde problemer med dieselkortet eller var i tvivl om nogle af de mange regler i branchen,« fortæller han.

DECEMBER 2016

ARKIVFOTO: JOHN LARSEN

men have et realistisk billede af, hvad der venter.« John Johansen fortæller, at virkelighedssnakken får nogle til at slå korsets tegn, mens andre er klar til at gå videre med mulighederne. Projektet, der gik i gang i sensommeren, indledes med, at de jobsøgende, der har ytret interesse for et transportjob, kommer til en screeningssamtale hos jobcentret. Her afklares det, hvorvidt de reelt ønsker arbejdet. Herefter inviteres ”de udvalgte” til et møde med brancheambassadør John Johansen og virksomhedskonsulenten Lars Bo Winther, som bl.a. afklarer, hvad kandidaterne mangler af uddannelse.


H-H forbindelse uden off entlige kroner To tunneller skal erstatte færgerne mellem Helsingør og Helsingborg Af Claus Perregaard

To tunneller - til biler og til tog - skal integrere Øresundsregionen yderligere samt styrke vækst og beskæftigelse men også dæmme op for stigende trængsel, hvis det står til HHgruppen, der arbejder for den faste forbindelse. Også godstransporten og lastbilernes vilkår styrkes, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der også er formand for HH-gruppen. HH-gruppen holdt for nylig en konference i Proviantgården på Christiansborg, hvor man diskuterede en ny type forbindelse mellem Helsingborg i Sverige og Helsingør i Danmark - nemlig en passagertogstunnel mellem byerne og en motorvejstunnel lidt længere sydpå. »Som vi ser det, bør dette projekt være realiseret i 2030. Der er nærmest ingen argumenter imod, og vi kan pege på en finansiering uden offentlige midler,« lød det fra Erik Østergaard. Han forklarede, at en fast forbindelse mere over Øresund kan løfte de store gevinster fra Øresundsbroen til et nyt niveau: »Vi kan spare rejsetid, øge produktiviteten, øge arbejdsstyrken og give et stort samfundsøkonomisk afkast.« Transportforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, professor Otto Anker Nielsen, påpegede, at der slet ikke kunne være tvivl om det rentable i en HH-forbindelse, og at det kunne afhjælpe en stor del af de trængselsproblemer, som allerede eksisterer, og som kun vil vokse. Torben Möger Pedersen, adm. direktør for PensionDanmark, oplyste om pensionskassens interesse i at

JUNI/JULI 2016

investere i den type infrastrukturprojekter. Han fik latteren til at brede sig i salen, da han sagde, at han godt var klar over, at han ikke var inviteret på grund af sit gode udseende - men på grund af sine mange penge. Vicedirektør i den svenske gigant SKANSKA, Mats Williamson erklærede sig parat til at skrive under på en aftale på stedet. Dansk Erhvervs direktør Jens Klarskov fortalte - til salens udelte moro, at da han ikke havde penge med, måtte hans tilstedeværelse skyldes andre kvaliteter. Han talte derefter engageret om projektets vigtighed: »Tænk tilbage: Alle store infrastrukturprojekter – Storebælt, Øresundsbroen, Metroen osv. – er blevet mødt med uro og modstand – men er blevet kæmpe succeser.« Erik Østergaard supplerede: »Vi kan via brugerbetaling tilbagebetale på 24 år. Det er betydeligt kortere tid end tilsvarende projekter. Og det offentlige behøver ikke være med – vi kan selv komme med privat finansiering,« Helsingør og Helsingborg Kommuner bakker op om projektet. Det samme gør Region Hovedstaden.

2017

Årets Transportvirksomhed Gratis kaffe fra Circle K til de første 50 der indstiller en virksomhed Årets Transportvirksomhed 2017 er kommet stærkt fra land og har været genstand for stor interesse, siden indstillingen af virksomheder åbnede 1. november. Temaet for Årets Transportvirksomhed 2017 er de selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats inden for kommunikation, sociale medier eller it-teknologi i virksomhedens daglige drift, og hvor det har bidraget til synlighed og givet en klar profil. Som noget nyt er der i år gratis kaffe til de første 50, der er hurtige ved tasterne med en

indstilling af en virksomhed. Kaffen serveres af Circle K på deres landsdækkende stationsnetværk fra 25. marts og resten af 2017. Man får selvfølgelig også sit eget personlige termokrus med ÅTVlogo, når kaffen skal indtages på landevejen. Har du en selvkørende DTLvognmand i kikkerten, som passer i forhold til årets tema, så gå ind på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu. Her klikker du på ”Presserum”, dernæst på ”Kampagner” og ”Årets Transportvirksomhed. Det tager kun to minutter, og er du blandt de første 50, er kaffen klar. Termokruset fra Circle K med ÅTV-logo udleveres på Transport 2017 i MCH ved kåringen af de tre ÅTVfinalister på DTLs stand lørdag 25. marts.

Bridgestone støtter også ÅTV i 2017

DTL magasinet

31


LEDELSE MILJØ

DE 10 TRIN

der gør din virksomhed grønnere ARKIVFOTO: VOLVO TRUCKS

Nu er der hjælp at hente, så du kan få styr på miljøet i din virksomhed. DTL - Danske Vognmænd har været med til at udarbejde en ”Håndbog om miljøledelse” målrettet de danske vognmænd. Den guider dig frem til det grønne overblik: hvordan din virksomhed belaster miljøet, og hvordan du nedbringer belastningen. Der er 10 trin på vejen til en mere grøn virksomhed – og til at du har indført miljøledelse i virksomheden. Her er ganske kort, hvordan du får omsat viden om mulighederne for miljø og klimaforbedring til systematisk miljøledelse.

TRIN FOR TRIN 1. Væsentlige miljøpåvirkninger Kortlæg de aktiviteter, der belaster miljøet mest. Udfyld skemaet: Om bl.a. forbrug af diesel, el, varme og vand. Om spild af kemikalier, spildolie, aff ald m.m. Om lugt og støj. 2. Måleprogram Du skal vide, hvad du forbruger, for at kunne gøre noget ved det. Brug så vidt muligt de systemer og programmer, du allerede har (fx flådestyring, køretøjsdata). 3. Miljødata/ miljøregnskab Ved at bruge de indsamlede data fra måleprogrammet kan du opstille et egentligt miljøregnskab. Der er regneeksempler og skemaer, du kan udfylde med forbrugstal og derved få et miljøregnskab.

4. Lovgivning og kundekrav Få overblik over de regler, din virksomhed er omfattet af, og hvilke krav, dine kunder stiller. Overvej miljøforhold, som dine kunder lægger vægt på og måske vil betale for. Oversigter over lovgivning og hjælpeskemaer letter overblikket. 5. Valg af indsatsområder Nu er det tid at vælge de områder, hvor du vil forbedre miljøet – arbejdsindsats og ressourcer. Find de lavt hængende frugter og opstil et mål for indsatsen om fx fem år. Der er hjælpeskema og en faktaboks, der oplister indsatsområderne. 6. Miljøpolitik Din indsats og mål for miljøarbejdet skal

formidles ud til dine medarbejdere, kunder og offentligheden. Her guides du frem til en miljøpolitik med disse tre elementer: Du signalerer, hvad du vil. Du viser, at du handler. Du viser, at du tager et ansvar og forpligter dig. 7. Handlingsplan Planen skal række et år frem og vise, hvordan du vil leve op til målene i din miljøpolitik. Konkret skal der stå fx, hvor meget du vil spare på brændstoffet (fx fem procent længere på literen), mindske spildet af kemikalier og evt. chaufførkurser i økonomikørsel. 8. Organisering og gennemførelse Her guides du frem til indsatsområder for hver enkelt medarbejder, så alle kender deres


ARKIVFOTO: NILS HOLM CHRISTENSEN

DERFOR ER MILJØLEDELSE EN GOD IDÉ ? Lisbet Hagelund, du er chefkonsulent i DTL og har været med til at skrive håndbogen. Hvorfor skal vognmændene bruge tid på det her? »Fordi et godt miljø i virksomheden er en  god forretning. Vognmanden sparer penge  og sender et godt signal til kunderne. ? Miljøarbejdet kan virke besværligt at starte på, og det er kompliceret stof. Kræver det ikke store arbejdsressourcer, ja måske ekstra ansatte? Nej – ikke nu i hvert fald. Håndbogen er 

ansvar og opgaver for miljøindsatsen i virksomheden. For at holde alle motiverede og orienterede foreslås fx halvårlige personalemøder og nyhedsbreve. 9. Kommunikation og markedsføring Din miljøindsats skal ikke være en hemmelighed. Under punktet foreslås, hvordan du kan bruge indsatsen til at markedsføre din virksomhed. Kommunikationen internt og eksternt kan bestå af selve miljøpolitikken og en beskrivelse af arbejdet og resultaterne (miljøredegørelse). 10.Årlig opfølgning – din ledelsesevaluering Miljøledelse handler om forbedringer år for år. Derfor skal der følges op på, om årets mål er nået, og om at sætte nye mål for det kommende år.

GOD ARBEJDSLYST

holdt helt nede på jorden og er et praktisk  værktøj til at komme i gang. Der er bl.a.  masser af hjælpeskemaer og tjeklister. Og  lad mig spørge – er der efterhånden nogen  vej udenom – med alle de krav der stilles  fra EU, staten og kunderne? ? Ud over håndbogen – er der hjælp at hente, hvis man vil i gang? »DTLs vognmænd kan ringe eller maile til et af vore tre regionskontorer. Her er konsulenterne klar med gode råd og tips.«

HJEMMESIDEN

VI HJÆLPER

Du kan læse og printe miljøhåndbogen på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu Her findes også en ”Grøn Beregner”, hvor du kan indtaste egne data og beregne miljøbelastningen. Og du kan få beregnet hvilke tiltag, du får mest ud af at gå i gang med. Du kan også læse de 40 gode miljøråd, som DTL udsendte i 2012. Der er en vejledning og skabelon til, hvordan du får nedfældet din virksomheds egen miljøredegørelse. Der er også en vejledning, der gør din virksomhed klar til besøg fra kommunens miljøtilsyn. Du kan læse 49 gode råd til, hvordan du kan spare på brændstoffet. Og du kan læse om DTLs holdning til transportbranchens klima- og miljøudfordringer.

DTL-konsulent Jens Gjerløv, der til daglig  sidder på regionskontoret i Roskilde, har  miljøledelse som ansvarsområde: »Miljøbevidsthed er med tiltagende  styrke kommet på dagsordenen hos  vognmændene. Vi skal skåne miljøet. Og  fl ere og fl ere transportkøbere kræver en  dokumenteret miljøledelse, hvis man skal  deltage i deres udbud. Så det er bare om  at komme i gang.« Jens Gjerløv hjælper gerne med at svare  på spørgsmål fra medlemmerne. Send en mail: JGJ@dtl.eu eller ring på  2093 1454.

MILJØHÅNDBOGEN ER STØTTET AF TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD


NYHEDER TRAILERE Tekst og foto af Finn Bjerremand

Kom til Branchefokus for transportbranchen Torsdag den 26. januar kl. 16.30 – 20.00 hos PwC, Herredsvej 32, 7100 Vejle.

Hidtil har innenlader trailere været et produkt fra dedikerede udenlandske trailerproducenter. Nu har den danske materielleverandør, MTDK A/S i Randers imidlertid udviklet en ny version til det nordiske marked. Den første danske vognmand, der har fået overdraget en sådan innenlader, er vognmand Hans Ole Christensen i St. Merløse, som selv kører med den unikke trailer. DTL Magasinet traf vognmanden en dag, hvor han var på vej med et læs elementer, som stod fikseret i lodret position.

Her kan du møde talere fra både DTL, PwC, Google og Codan.

Find programmet og tilmeld dig gratis på ivækst.dk 12.16 Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DTL_Branchefokus_90x127.indd 1

AVANCERET trailer til elementerne

29/11/16 09.48

Når det skal s

“Lykke”

Carsten Lykke Lundagervej 2 - 8722 Hedensted - Tlf.: +45 23316714

Grundlæggende er en innenlader helt anderledes konstrueret end de almindelige trailertyper, fordi længdevangerne samtidig er siderne på traileren. Og der er i princippet intet mellem vangerne. Det betyder også, at hjulene er ophængt med et uafhængigt hydraulisk hjulophæng, hvor akslerne ikke er gennemgående men i stedet af stubtypen med stabilisatorer. Akslerne er 10 ton aksler med tromlebremser af mærket BPW og ruller med seks hjul i størrelsen 385/65 R 22,5, godkendt til fem tons pr. hjul. Der er bogielift på 1. og 3. aksel, så der kan spares på brændstof og dæk ved tomkørsel. I forenden er der en 2” kongetap bygget på en form

Bagenden kan køres om i lodret position, og når underkøringskofangeren vippes rundt, er der fri adgang til, at godset kan passere ind og ud af traileren.


MIN NYE

for svanehals, der kan bevæges hydraulisk lige som det kendes fra større blokvogne. Det er nødvendigt for, at traileren kan hæve og sænke de løse lad, når de skal samles op eller stilles af. Bunden udgøres nemlig af et lille afstilbart lad, som let kan sættes af eller løftes op for kørsel. Så kan fx betonelementer sættes på lager ved byggepladsen, hvis man har mange lad til rådighed. Når byggeriet skal starte, kan man med en innenlader hurtigt transportere en masse lad fra lagerpladsen hen til kranen, som løfter elementerne af ladet. Logistikmæssigt betyder det også, at en sådan trailer stort set kan køre altid, hvis der ellers er lastet lad nok op, fordi man ikke er afhængig af nogen læssemand, når der skal læsses eller losses. I modsætning til gammeldags

reolvogne kan højden udnyttes maksimalt ved, at elementerne står helt lodret og med de nye hydrauliske aktiverede styrearme til at fiksere elementerne, og det forhold, at de står inde mellem de store vanger, betyder, at de står meget sikkert under transporten. To såkaldte styrearme i begge sider klemmer ind mod godset. Styrearmene kan fl yttes i længderetningen, hvilket kan ske fra ydersiden af innenladeren. Bagenden er en ny unik løsning, som betyder, at lågekonstruktionen i bag kan hæves til lodret position, hvis der skal transporteres elementer med en længde på mere end 9,9 m. Bagenden er heller ikke en bærende del i trailerens konstruk-

TRAILER tion, så det er uden betydning, om den er lukket op eller i, og der kan transporteres elementer med en længde på op til 12 m. Der skal dog monteres holder og kæder nede i bunden, hvis der transporteres lange elementer. Traileren er både registreret som almindelig trailer på gul nummerplade og godkendt som blokvogn, hvor der er mulighed for at køre med større og tungere elementer. Ved almindelig registrering er den tilladte totalvægt på 42 ton, der fordeles med et maks. kongebolttryk på 18 ton og 24 ton

trippleakseltryk. Som blokvogn er tallene i stedet 48 ton fordelt med 18 ton kongebolt og op til 30 ton på tripplebogien. Med en egenvægt på ca. 10,8 ton er det muligt at opnå en lasteevne på henholdsvis 31,2 ton med almindelig registrering og 37,2 ton som blokvogn, forudsat at trækkeren vel at mærke er i stand til at overføre 18 ton på skamlen.

Den danske innenlader byder på flere fleksible løsninger.

KLC din totalleverandør • Opbygning • hydraulic

• Trailersalg • lastvognsservice • Trailerservice

Kontaktinfo: JørgenJørgen SchultzSchultz Hans Jørgen Jensen Jeppe Schultz Jeppe Schultz jas@klc.dk hj@klc.dk js@klc.dk jas@klc.dk js@klc.dk Tel:1190 4026 1190Tel: 2483 9406 Tel: 4037 0788 Tel: 4037 0788 Tel: 4026 Plantinvej 51 – 55 · 6000 Kolding

DECEMBER 2016

75 50 33 88 | www.klc.dk

• • • • • • •

Hüffermann slæde overførselshænger • 3 & 4 akslet KLC maskintrailer 3 akslet med tvillingehjul • Enkelt eller dobbelt rampe Forskydelig trækstang • Med eller uden udtræk • Evt. ladsider på repos Egenvægt 4.480 kg • Tilpasset dine ønsker og behov LED lys Løft på 2. aksel Container længde fra 5,0 til 7,0 meter

DTL magasinet

35


DANMARK’S STØRSTE TRANSPORTFEST - Har du sikret dig en billet? Vi sørger for god mad, Finn Nørbygaard er konferencier og The Moon Dance Band byder op til dans. Køb billet på transport-messen.dk senest 1. januar, så er prisen DKK 295,-


KURSUS I KALKULATIONER

Alle har brug for fast grund at stå på, når der skal bydes på en opgave. Derfor holder DTL sammen med lokalforeningerne et kursus i omkostningskalkulationer. Du lærer om de enkelte omkostningstyper, og der arbejdes med relevante tilbudsopgaver, så det bliver nemt og hurtigt at afgive et tilbud. Kurset holdes: • Roskilde: tirsdag 3. januar kl. 10.00-16.00 på regionskontoret, Københavnsvej 265, 4000 Roskilde • Viborg: tirsdag 10. januar kl. 10.00-16.00 på regionskontoret, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg • Vejle: tirsdag 17. januar kl. 10.00-16.00, hos Vognmandsspecialisterne, Andkærvej 19, Vinding, 7100 Vejle Underviser er DTL-konsulent Christian B. Hansen, som har mange års undervisningserfaring bl.a. på DTLs vognmandsuddannelse. Der serveres smørrebrød til frokost og kaffe/ kage midt på eftermiddagen. Deltagerbetaling er 600 kroner/ person.

KRAN-BLOK ÅRSMØDE KRAN-BLOKs medlemmer og abonnenter indbydes til årsmøde:

Lørdag den 28. januar 2017 kl. 10.00 (Indskrivning og morgenkaffe fra kl.9.00)

ved Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Dagsorden ifølge vedtægter: 1 Valg af dirigent og stemmetællere 2 Formandens beretning 3 Forelæggelse af regnskab 4 Behandling af indkomme forslag 5 Fastsættelse af kontingent

Lastas får miljøcertifikat

Lastas Trucks Danmark A/S er blevet ISO 14001 miljøcertifi ceret – noget en del kunder efterspørger. Miljøledelsessystemet  er et værktøj, der kan forbedre den miljømæssige indsats.  Miljøpåvirkningen bliver målbar og mulig at overvåge. Det  betyder bl.a., at man bedre kan sætte ind over for forurening,  aff  aldsmængder og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet.

6 Valg af 2 medlemmer til styringsgruppen (ulige år) 7 Valg af 3 suppleanter til styringsgruppen 8 Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indgives skriftligt og være DTL – Danske Vognmænd i hænde senest 14 dage før årsmødet. KRAN-BLOK ERFAs medlemmer har fri adgang til mødet. Pris for yderligere deltagere og abonnenter er 375 kr. Faktura udsendes efter årsmødet.

FOTO: WUXUS

Deltagerliste samt dagsorden udsendes til deltagerne i januar 2017.

Styregruppen DTL Kran-Blok Erfa

DTL Dyr generalforsamling Der indkaldes herved til generalforsamling for DTL Dyr:

Her præsenterer it-firmaet Wuxus sin nyudviklede onlineplatform, der skal give transportbranchen adgang til en gratis, digital infrastruktur. Det sker under mottoet ”Mere gods mindre bøvl”. Itplatformen med en app skal hjælpe vognmændene til at blive digitale og synliggøre deres ledige kapacitet i vognene. Samtidig skulle det blive nemmere for transportkøberne at booke vejgodstransport. Som Wuxus-stifter Karsten Kjær siger: »40 procent af lastvognenes kapacitet er uudnyttet og repræsenterer både et kæmpespild og et stort potentiale.« Målet er derfor at få vognmændene til at blive mere digitale og opnå effektiviseringsfordelene. Med den nye platform kan vognmændene bl.a. geografisk spore deres vogne i realtid, kvitte de fysiske fragtbreve og i stedet håndtere al opgavestyring og dokumentation via en app. Der er også redskaber til at lave en langt mere præcis og dynamisk ruteplanlægning, som skulle give mere pålidelige leveringstider. Lanceringen foregik 18. oktober i Wuxus’ nye lokaler i Ballerup.

DECEMBER 2016

Lørdag den 28. januar 2017 kl. 9.00 (kaffe under mødet) på Paarup Kro, Ringkøbingvej 1, Paarup, 7442 Engesvang Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til Dansk Transport og Logistik senest 14 dage før årsmødet.

DTL magasinet

37


Navne NOTER

Vognmand får erhvervspris Lolland-Falsters Erhvervspris er i år tildelt Lolland-Falsters største transportvirksomhed Sax-Trans og vognmand Flemming Werner Jensen. Prisen uddeles i samarbejde mellem erhvervsfremmeorganisationen Business Lolland-Falster og Nordea. Filialdirektør Flemming Jørgensen, Nordea præsenterede prismodtageren som: "en virksomhed, der brænder for landsdelen og er med til at fastholde og udbygge arbejdspladser på Lolland-Falster i en branche, som kan være stærkt udfordret". Sax-Trans blev etableret i 1977 og drives stadig af stifteren Flemming Werner Jensen og hustruen Karin

Jensen. Sax-Trans, der har opkøbt mange vognmandsvirksomheder gennem årene, har i dag 75 ansatte og afdelinger i Sakskøbing, Nykøbing F. og Nakskov.

150 børn lærte om trafiksikkerhed og livet bag rattet

GLS – god arbejdsplads Pakkedistributøren GLS har fået papir på at være en rigtig god  arbejdsplads med arbejdsglæden  i top. Forsknings- og rådgivningsinstituttet Great Place to Work har  for 16. gang kåret landets bedste 

ER JEG I DTL

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

Hans William Sørensen: »Jeg er DTL-medlem for at deltage i kampen for ordnede forhold i vare- og kurérbilsbranchen.«

arbejdspladser, og i kategorien,  ”Store virksomheder med over  500 medarbejdere”, kom GLS ind  på en femteplads i konkurrencen,  hvor 128 virksomheder deltog.  Kåringen fandt sted ved et festligt arrangement i Cirkusbygningen i København 15. november.

»Jeg meldte mig under DTLs  faner, da vi vare- og kurérbilsvognmænd for snart to år siden stiftede vores egen DTL-specialforening, der kæmper for ordnede forhold i branchen,« fortæller  Hans William Sørensen. Han har  varebils- og kurérfi rmaet JL-Bud i  Grindsted med to ansatte.  »Ideen med foreningen var  – og er – rigtig god. Jeg stillede  endda op til bestyrelsen for at  sikre, at også de små varebilsvognmænd fi k en stemme, og jeg  endte med at blive foreningens sekretær,« tilføjer han. Og kampen kører ufortrødent  videre. P.t. er et politisk fl ertals ønske  om at omfatte varebilerne af godskørselsloven sendt til udvalgsbehandling i Folketinget, mens den unfair konkurrence fortsætter ude på gader og  stræder.

Medarbejdere fra Autohuset  Vestergaard rykkede i sidste  måned ”i marken” for at  undervise 150 elever fra 3.-5.  klasse på Sct. Michaels skole i  Kolding - med vognmand Jens  Åge Daugaard, JAD Transport  A/S, som ”lærer”. Han blev  kyndigt assisteret af Autohusets Martin Hansen og Susanne Hansen, som støttede sig til undervisningssættet  fra kampagnen Trafi ksikker-

»Specialforeningen for Varebils-  og Kurértransportører kæmper  sammen med DTL for at komme de urimelig forhold til livs. Vi  konkurrerer jo mod fi rmaer, der  dyrker konkursrytteri, mens  andre opererer i kurérbranchen  uden at have de korrekte forsikringer, som vi andre betaler for. Og så er der de senere år dukket  en masse polske og bulgarske  varebiler op herhjemme, som  kører for danske speditører til  lav løn og dårlige arbejdsforhold.« Hans Sørensen mener også, at det er alt for let at starte som varebilsvognmand: »Du skal ikke  have tilladelse eller noget. Du  kan bare købe en brugt varebil  og gå i gang. Og det er ofte at gå i gang med at stjæle kunder fra  nogen andre ved at køre billigere – gerne så billigt, at det ikke kan løbe rundt.

hed i Øjenhøjde. Vognmanden  forklarede bl.a. om den kritiske zone ved højre forhjul,  og han berettede om sine 25 år og fi re millioner kilometer  som trucker, så eleverne fi k  en ide om, hvordan livet på  landevejen foregår. Efter  nogle gode timer gik eleverne derfra med en god portion  trafi kviden, en medalje, en  refl eks og en lille gavepose  fra Fakta i Kolding.

Så – jo der er masser at lave for  vores forening og DTL.« Hans Sørensen nævner, at der med DTL-medlemskabet følger en del medlemsfordele med som ”en bonus”. »Og som DTL’er kan du  trække på de kapaciteter, der er  i organisationen. Jeg fi k fx hjælp  til at kunne køre med radioaktivt gods i Luxembourg. Det var  DTL, der kontaktede myndighederne dernede, så jeg fi k de  rigtige godkendelser.« Netop kørsel med radioaktive  stoff  er for off  shore industrien  og hospitalerne er et af JLbudes specialiteter. Ligesom  luftfragtkørsel med eksplosiver i Danmark og Tyskland.  Herudover udføres almindelig  kurér- og varebilskørsel i ind- og  udland. 


VELKOMMEN TIL FAURKILDE.DK RECEPTION 60 år FOTO: JENS BACH

Vognmand Poul Jørgensen fyldte 60 år den 30. august, men på grund af travlhed med flere gøremål holder han og hustruen Esther Jørgensen først en Åben Hus-reception i anledning af den runde dag lørdag 7. januar kl. 10-13 i garagen på Mørupvej 37 i Herning. Vognmandsparret glæder sig til at se kunder, leverandører, organisations- og vognmandskolleger, tidligere chauffører, naboer og andre, der har haft tilknytning til forretningen gennem årene. Ud over virksomheden HV-Transport A/S er Poul Jørgensen travlt beskæftiget med bestyrelsesarbejde i DTL- Danske Vognmænd og som formand for Vestjyllands Vognmandsforening.

Kristian Pihl –

ti år som transportordfører

»Vi etablerede vores egen vognmandsforretning for knapt et år siden, så det har  været helt naturligt at sikre ordentlige  forhold både omkring forretningen og for vore medarbejdere via medlemskab i DTL  og i DTLs arbejdsgiverforening,« siger  den ene af indehaverne af virksomheden Faurkilde.dk, Peter Frandsen. Personalemæssigt ”går vi efter guldet”,  så det er også vigtigt, at løn- og ansættelsesvilkårene er på plads,« tilføjer han.  Ca. ti ud af handelsvirksomhedens ca. 30  medarbejdere er beskæftiget med vognmandskørslen. Virksomheden råder over ni egne Scania tankbiler, der kører med bl.a.  fødevarer, bioprodukter og farligt gods til  en række kunder især i industrien. »Her sætter mange kunder pris på, at  deres leverandører har orden i tingene. Det er DTL-medlemskabet også med til at signalere. Samme holdning har vi til miljøet,  hvor vi er miljøcertifi ceret – ISO 14001 og 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Midtjyllands Vognmandsforening ELH-Transport ApS Tværvej 29 8800 Viborg Randers & Omegns Vognmandsforening Thomas Berg ApS Voer Færgevej 22 8950 Ørsted Sjællands vognmandsforening Gujjar1 ApS Valhøjs Alle 126 2610 Rødovre

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har netop kunne fejre sit ti års jubilæum som partiets transportordfører – noget af en præstation i disse så omskiftelige tider på Christiansborg. Jubilæet var 1. december. »Det er et uhyre indfl ydelsesrigt og spændende tillidserhverv med en meget stor kontaktflade. Jeg er derfor stolt over, at Venstres folketingsgruppe nu i 10 år har haft tillid til, at jeg kunne varetage jobbet som transportordfører på en ordentlig og balanceret måde. Og hvis gruppen og vælgerne vil, er jeg klar til 10 år mere på den bedste ordførerpost, der findes,« siger Kristian Pihl.

9001, og vi har styr på lastbilernes brændstoff  orbrug og udslip,« siger han. Faurkilde.dk, der ligger i den vestsjællandske landsby Faurbo, blev stiftet i  2008 af Jesper Jacobsen og Peter Frandsen  som en handelsvirksomhed med fokus på  bioenergi og biobrændsel. Siden da har Faurkilde.dk udviklet til at have en vognmandsafdeling og en håndværkerafdeling. Der forhandles også bl.a. pille-ovne, skorstene og ATV'er af mærket Polaris.

Allan Schmidt Ullekær 4 4281 Gørlev

Palle Knudsen Glimvej 21 B 4000 Roskilde

Elite Flytteforretning Tinggade 4, 1. sal 4100 Ringsted

S.S. Transport c/o Steff en Skov Syrenvej 8 3720 Aakirkeby

Thy Vognmandsforening Nordvestboks I/S Teglværksvej 9 7700 Thisted

Faurkilde.dk ApS Bjergstedvej 19 4460 Snertinge Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører Spedhire v/ Jens Petersen Hattemagervej 1 9300 Sæby

Vestjyllands Vognmandsforening Fætrene Andersen Transport ApS Ågårdsvej 119 7480 Vildbjerg

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING CP Flytteservice Assensvej 188 5750 Ringe

ELH-Transport ApS Tværvej 29 8800 Viborg

Jan Wûrtz Nyvangsvej 10 8620 Kjellerup

Ebberup Vognmandsforretning ApS Kirkebakken 8 5631 Ebberup

Faurkilde.dk ApS Bjergstedvej 19 4460 Snertinge

KDO Logistics ApS Stadsgårdsvej 3 8920 Randers

Gujjar1 ApS Valhøjs Alle 126 2610 Rødovre


Uno-X DieselService bliver til YX Truck Det betyder, at du skal kigge efter et nyt logo, når du skal tanke diesel. Men det betyder også at den personlige service, du har vænnet dig til, nu bliver endnu bedre. Vi har nemlig skåret alt det fra, der ikke handler om dig og din forretning. Læs mere på yx.dk eller ring på tlf. 7010 1234

Dtl magasinet 20161212  
Dtl magasinet 20161212  
Advertisement