Page 1

NO. 2 JUNI 2016 JAARGANG 12

Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl

HĂŠt promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven


Het ultieme businessmodel (voor wie wil investeren in een bewezen succes)

Waar of niet waar?

Het viel me in 2008 ook al op en nu, anno 2016, weer. Daarom doe ik een beroep op u, wellicht dat u een antwoord heeft. Toen de economische crisis zich in 2008 openbaarde, waren de gevolgen hiervan pas eind 2009 in onze regio te merken. Ook bij Salland Zakelijk. De advertentie-inkomsten werden minder en steeds meer ondernemers stopten met promotie van hun producten en diensten vanwege budgettaire problemen. Het aantal faillissementen steeg eind 2009 ook in onze regio en veel oostelijke ondernemers kwamen in de problemen. Ook toen vroeg ik me af waarom de crisis in het oosten veel later te merken was dan in het westen, maar een duidelijke verklaring bleef uit. Ik heb de indruk dat we in 2016 hetzelfde meemaken, maar dan in omgekeerde richting. Waar de meeste ondernemingen in het westen alweer maanden de vruchten plukken van economisch herstel, is daar bij veel oostelijke ondernemingen nog weinig van te merken. Nog steeds krijg ik veel reacties uit onze regio dat ze hun producten of diensten wel willen promoten via Salland Zakelijk, maar dat het budget dit helaas nog niet toelaat. Dit blijkt onder andere uit het aantal pagina’s van deze

editie. Waar we in de gloriejaren vóór de economische crisis weleens een editie van 54 pagina’s hadden, kent deze editie slechts 24 pagina’s inclusief omslag. Klopt mijn vooronderstelling, dat de economische gevolgen van de crisis in het oosten van ons land later te merken zijn dan in het westen? Is dat waar of niet waar? En als het waar is, hoe komt dat dan? Ik zou het erg op prijs stellen als u mij op deze vraag een reactie mailde. De contactgegevens staan hieronder in het colofon. Uiteraard deel ik de reacties met u in onze volgende editie, die eind september uitkomt. Tot slot wens ik u een mooie zomer en – als u zover bent – een fijne vakantie. Na de zomer gaan we weer enthousiast aan de slag met ons promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven. Ook al is het economisch herstel in onze regio jammer genoeg nog minimaal, Salland Zakelijk blijft u inspireren en informeren over de interessante Sallandse economie.

Jos Tielbeke (uitgever Salland Zakelijk)

De Prius Business Plus nu vanaf € 212,- netto bijtelling per maand De Prius Business Plus. Onze eerste Hybride waar er wereldwijd ruim 3,5 miljoen van zijn gekocht. Dit bewezen succes is nu standaard uitgerust met automaat, navigatiesysteem en parkeerhulpcamera, dus comfortabeler dan ooit. En u rijdt de Prius Business Plus al vanaf € 212,- netto bijtelling per maand. Een businessmodel waar je maar moeilijk nee tegen zegt. Kom langs in de showroom en maak een proefrit.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,3 L/100km (30,3 km/L); CO2 76 gr/km. De netto bijtellingsbedragen per maand zijn gebaseerd op de consumentenprijs van de 1.8 Hybrid Business Plus uitvoering, met 21% bijtelling en 40,4% inkomstenbelasting. • De getoonde bedragen kunnen afwijken indien er wordt gekozen voor een andere uitvoering, opties tegen meerprijs, exterieurkleur of een afwijkend percentage aan inkomstenbelasting • Consumentenprijs getoonde uitvoering € 32.305,-, inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. • Vraag naar de voorwaarden.

Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666 Deventer, Maagdenburgstraat 3, 0570-510666

2

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte Redactie: Rudi Buitenkamp, Yvonne Haaxman, Jeroen Kuiper en Jos Tielbeke (eindredactie) Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Veldhuis Media - Raalte Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 6700 exemplaren © COPYRIGHT 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 3


Inhoudsopgave 6 7 8 10 11 12 14 15 16

persoonlijk

betrokken deskundig

17 18 19 20 21 22

Schoolstraat 16B 8102 EM Raalte info@bwa.nu www.bwa.nu

T: 0572 36 33 95

Column Jasper Guldemond: Er bestรกรกt geen zekerheid! Notariskantoor De Zwart: De DGA en de sociale verzekeringsplicht VantErve Advies: Onmisbare schakel bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning Column Bart Online: Help, mijn website is gehackt!

8 VantErve Advies

Jan Steen: Van boerenklomp tot stropdas Ondernemers leggen fundament voor economisch krachtig(er) Raalte Sallandse Ondernemers Promotie: Akroh Industries en Hoogervorst Tegel- en metselwerken Autobedrijf R. Lindeboom & Zn: Oude krijger met veel strijdlust Sallandse Starters: Budgetcoach Saskia Reimert en Masashi Column Rabobank Salland: Korter openstaande facturen? Betere liquiditeit en snellere groei!

11 Jan Steen

Feestelijke viering diamanten KRW-jubileum Azerty: Persoonlijk klantcontact via video, ook iets voor u? Starters en nieuwe inschrijvingen Dunlop Protective Footwear wereldleider vanuit Raalte, gaat nooit voor de tweede plaats Wie krijgt in 2016 de eervolle titel Raalter Onderneming van het Jaar?

21 Dunlop Protective Footwear

4

5


COLUM COLUMN COLUMN

De DGA en de sociale verzekeringsplicht

Er bestáát bestáát geen geen zekerheid! Er zekerheid!

zekerheid!Heb Er bestáát bestáát geen geen zekerheid! zekerheid! HebEr je net net bedacht hoe jouw je bedacht hoe jouw organisatie organisatie klaar klaar

is voor voor de de toekomst, toekomst, en en weet is weet je je hoe hoe je je dat dat gaat gaat

w organisatie klaar Heb Heb je net je net bedacht bedacht hoe jouw jouw organisatie organisatie klaar klaar organiseren? Dan hoe hoef je alleen nog maar je organiseren? Dan hoef jeweet alleen nog maar je t je hoe je dat gaat is voor is voor de toekomst, de toekomst, en weet en je hoe je hoe je dat je dat gaat gaat medewerkers te overtuigen van jouw visie en medewerkers te overtuigen van jouw visie en lleen nog maar organiseren? je organiseren? DanDan hoef hoef je alleen je alleen nognog maar maar je je gaaaan! gaaaan! van jouw visie en medewerkers medewerkers te overtuigen te overtuigen vanvan jouw jouw visievisie en en gaaaan! gaaaan!

Zou je denken. Zou je denken.

In deze bijdrage zal ik ingaan op de DGA en de sociale verzekerings-

ZouZou je denken. je denken.

plicht. Door de invoering van de Flexwet voor de BV is er per 1 januari

Dat gaaaan! pakt in de praktijk vaak teleurDat gaaaan! pakt in de praktijk vaak teleurstellend uit. Want je praktijk medewerkers blijken aktijk vaak teleurDat Dat gaaaan! gaaaan! pakt in de in praktijk vaak vaak teleurteleurstellend uit.pakt Want je de medewerkers blijken niet klaar te zijn voor jouw aanpak. Ze zien dewerkers blijken stellend stellend Want je medewerkers jejouw medewerkers niet klaaruit. teuit. zijnWant voor aanpak.blijken Zeblijken zien er het nut niet van in en komen met allerlei w aanpak. Ze zien niethet niet klaar klaar teniet zijn te van zijn voor voor aanpak. aanpak. Ze Ze zien zien er nut injouw enjouw komen met allerlei bezwaren: “Ja hoor, deen zoveelste verandering. omen met allerlei er het er het nutnut niet vanvan inde inzoveelste komen en komen met met allerlei allerlei bezwaren: “Ja niet hoor, verandering. Ze bezwaren: doen maar.” Op echte medewerking hoef elste verandering. bezwaren: “Ja hoor, “Ja hoor, zoveelste de zoveelste verandering. verandering. Ze doen maar.” Opdeechte medewerking hoef je vaak niet te rekenen. Het is de kunst geen medewerking hoef Ze doen Ze doen maar.” maar.” Op Op echte echte medewerking medewerking hoef hoef je vaak niet te rekenen. Het is de kunst geen t is de kunst geen je vaak je vaak nietde niet te wijn rekenen. te rekenen. HetHet isWant de is kunst devoor kunst geen water bij te doen. jegeen het water bij bij dede wijn tetedoen. Want voor je het Want voor je het water water bij wijn te doen. doen. Want Want voor voor je het je het weet hebde jewijn een organisatie waarvan de weet heb je een organisatie waarvan de satie waarvan de weet weet heb heb je iseen je veranderd een organisatie organisatie waarvan de basis teveel om waarvan solide tede zijn, basis teveel is veranderd om solide te zijn, om solide te zijn, basis basis teveel teveel is veranderd is veranderd om om solide solide te zijn, te zijn, en waarvan de nieuwe weg niet voldoende en waarvan dede nieuwe weg niet voldoende eg niet voldoende en waarvan de nieuwe nieuwe weg niet niet voldoende voldoende vanen is waarvan ingeslagen om weg naar een mooie toevan is ingeslagen om naar een mooie r een mooie toevan van is ingeslagen is ingeslagen om om naar naar een een mooie mooie toe-toetoekomst te leiden. komst teleiden. leiden. komst komst te te leiden.

Wat je wel kan doen: de basis voor de weerasis voor de weerWat je wel je wel kan kan doen: doen: de basis debasis basis voor voor dede weerde weerweerWat je wegnemen. wel kan doen: voor stand De de weerstand komt voort stand komt voort stand stand wegnemen. wegnemen. De De weerstand weerstand komt komt voort voort stand wegnemen. Deonbekende. weerstand Je komt voort uit uit angst voor het kan dus ende. Je kan dus uit angst angst voor voor het het onbekende. onbekende. Je kan Je kan dus dus uit angst voor hetminder onbekende. Je kan dus (1) het onbekende onbekend maken. onbekend maken. (1) het (1) het onbekende onbekende minder minder onbekend onbekend maken. maken. (1) het onbekende minderangstig onbekend maken. En (2): (2):(2): je mensen minder maken voor ngstig maken voor En En je mensen je mensen minder minder angstig angstig maken maken voor voor En (2): je mensen minder angstig maken voor hethet onbekende. Want zekerheid, bestaat rheid, dat bestaat het onbekende. onbekende. Want Want zekerheid, zekerheid, datdat dat bestaat bestaat het onbekende. Want zekerheid, dat bestaat tóch niet! tóch tóch niet! niet! tóch niet!

:)

1 Zorg Zorg er voor voor dat het onbekende, bekend nbekende, bekend 1 1 Zorg er er voor dat dat het het onbekende, onbekende, bekend bekend Zorg er voor dat onbekende, bekend ewerkers over 1 wordt. je wordt. Informeer Informeer jejehet medewerkers jemedewerkers medewerkers over over je je je wordt. Informeer over wordt. Informeer jevisie medewerkers over je e formuleren en wens wens een een nieuwe nieuwe visie visie tetete formuleren formuleren en en en wens een nieuwe formuleren nieuwetijdens visie te formuleren het proces. Als wens blijf je ze informeren ze informeren tijdens het het proces. proces. AlsAls Als je en je blijfblijf zeeen informeren tijdens het proces. je blijf ze informeren tijdens het proces. Als je medewerkers op bereid bereid bent bent samen samen met met je medewerkers je medewerkers op op bereid bent samen met je medewerkers op bereid bentgeef samen met jevoor medewerkers op or inspraak! Kantte te trekken: geef ruimte ruimte voor inspraak! inspraak! KantKantte trekken: trekken: geef ruimte voor inspraak! Kantdaar te eigenwijs tekening: tekening: niet niet doen doen als als je daar je daar te eigenwijs te eigenwijs te trekken: geef ruimte voor inspraak! Kanttekening: niet doen als je daar te eigenwijs w eigengereidheid voor voor bent. bent. Ook Ook goed. goed. Jouw Jouw eigengereidheid eigengereidheid tekening: niet doen als je daar te eigenwijs voor bent. Ook goed. Jouw eigengereidheid gebracht tenslotte. heeft heeft je bedrijf je bedrijf al een al een eind eind gebracht gebracht tenslotte. tenslotte. voor bent. Ook goed. Jouw eigengereidheid

heeft je bedrijf al een eind gebracht tenslotte. heeft je bedrijf al een eind gebracht tenslotte. fvertrouwen bij 2 je Zorg 2 Zorg voor voor voldoende voldoende zelfvertrouwen zelfvertrouwen bij je bij je 2 Zorg voor voldoende zelfvertrouwen bij je stáát geen zekermedewerkers. medewerkers. Want Want er bestáát er bestáát geen geen zekerzeker2medewerkers. Zorg voor voldoende zelfvertrouwen bij je Want er bestáát zekeran er over vijf jaar heid. heid. WieWie zegtzegt dat dat hunhun baan baan er over er geen over vijf vijf jaar jaar medewerkers. Want er baan bestáát geenvijf zekerheid. Wie zegt dat hun er over nieuwe visie? Het nog is nog is. Mét is. Mét of zónder of zónder jouw jouw nieuwe nieuwe visie? visie? HetHet isjaar is heid. Wie zegtzónder dat hun baan er over vijf jaar nogbeter is.om Mét jouw nieuwe visie? Het is helpen klaar te zijn beter om je of medewerkers je medewerkers helpen helpen klaar klaar te zijn te zijn nog is. Mét zónder jouw nieuwe visie? Het is beter om jeof medewerkers helpen te zijn st. Help ze om zich voor voor een een onzekere onzekere toekomst. toekomst. Help Help zeklaar om ze om zich zich beter om je medewerkers helpen klaar te zijn voor een onzekere toekomst. Help ze om zich rachten die iederte ontwikkelen te ontwikkelen tot tot arbeidskrachten arbeidskrachten die die iederiedervoor een toekomst. Help zich te ontwikkelen tot Alleen arbeidskrachten die iederdan heb je mensen een een wel wel wilonzekere hebben. wil hebben. Alleen dandan heb heb je ze mensen jeom mensen te ontwikkelen tot arbeidskrachten en helpen de nieudie die jou jou vanuit zelfvertrouwen zelfvertrouwen helpen helpen de nieudeiedernieueen wel wilvanuit hebben. Alleen dan heb jedie mensen een wel wilrealiseren. hebben. Alleen danhelpen heb je de mensen we visie visie te te realiseren. diewe jou vanuit zelfvertrouwen nieudie jou vanuit zelfvertrouwen helpen de nieuwe visie te realiseren. we visie te realiseren.

nd

Jasper Jasper Guldemond Guldemond

Jasper Guldemond Jasper Guldemond guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

6

guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

2016 ook een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking getreden.

Zakelijk betalen en sparen? Gema van allek onder é s én dak. Zakelijk betalen en sparen: Compleet, voordelig en overzichtelijk  Voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen Zakelijk Internet Bankieren Wereldpas voor alle gemachtigden Incasso- en acceptgiro contracten Flexibel sparen met een écht goede rente Persoonlijk advies

Gerritsen Adviesgroep

Westdorplaan 44 8101 BG RAALTE T (0572) 35 41 79 E info@gerritsenadviesgroep.nl I www.gerritsenadviesgroep.nl

Op het eerste gezicht zou je denken dat voor elke DGA die een dienstverband heeft met zijn of haar BV de sociale verzekeringsplicht geldt. Deze plicht geeft bijvoorbeeld recht op uitkering op grond van de Ziektewet. Tegenover het recht op de uitkering, staat de verplichting premies daarvoor af te dragen. Dit in tegenstelling tot een eenmanszaak. Echter de wetgeving op dit gebied geeft aan dat die verzekeringsplicht niet bestaat bij een DGA. Er wordt als het ware door de BV heen gekeken, alsof er sprake is van een eenmanszaak. Het is dus belangrijk om te weten of je DGA bent in de zin van de Regeling als hiervoor omschreven. In de praktijk kan het voorkomen dat er wel wordt afgedragen, omdat de betreffende persoon denkt verzekeringsplichtig te zijn, maar dat blijkt dat er sprake is van een DGA. Ondanks de premiebetaling is er geen recht op de uitkering. Andersom kan het ook zijn, dat een persoon denkt DGA te zijn, dus geen verzekeringsplicht denkt te hebben en dus geen premies afdraagt, terwijl de persoon in werkelijkheid geen DGA is en dus wel premieplichtig. De Regeling geeft aan wie als DGA wordt bestempeld, kort weergegeven, elke statutair bestuurder, A. die al dan niet tezamen met zijn echt-

genoot houder is van een zodanig aantal aandelen, dat hij al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, zelf kan besluiten over zijn ontslag. De DGA moet dus zijn ontslag tegen kunnen houden. Door de nieuwe Flexwet kan het zo zijn dat er 1 aandeel met de letter A.1, uitgegeven kan worden aan bestuurder A, welk aandeel A.1 de bevoegdheid geeft om 1 bestuurder te benoemen, namelijk aangeduid als Bestuurder A. Als er verder niets geregeld is omtrent het ontslag van bestuurders, houdt dit in, dat deze betreffende aandeelhouder A.1 ook alleen bevoegd is om zijn ontslag te voorkomen dus dan als DGA wordt aangemerkt en dus niet verzekeringsplichtig is; of B. die tezamen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen, die tenminste 2/3 van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij, tezamen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten; of

C. die een zodanige zeggenschap heeft binnen die vennootschap door tussenMr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart komst van een of meer rechtspersonen, waarvan hij bestuurder is, al dan niet met elkaar in een groep verbonden, of de tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten; of D. die samen met alle andere bestuurders alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De flexibiliteit die de Flexwet ten aanzien van de BV ons gegeven heeft, geeft de mogelijkheid om al dan niet als DGA gezien te worden en geeft dus een keuze voor het al dan niet aanwezig zijn van de sociale verzekeringsplicht. Om vooraf zekerheid te krijgen is het advies om een verzoek in te dienen bij het UWV (werknemersverzoek) of bij de inspecteur (werkgeversverzoek). Ik adviseer u om dit samen met mij, als notaris, en uw accountant te bespreken. Voor een vrijblijvende afspraak kunt u altijd contact met mij opnemen.

Notariskantoor de Zwart Raalte Drostenkamp 2 | 8101 BX Raalte | T 0572 363619 E info@notarisdezwart.nl | www.notarisdezwart.nl

7


VantErve Advies:

Onmisbare schakel bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning Als je ondernemer bent met een gezonde portie ambitie komt na een aantal jaren wellicht het moment dat je overgaat tot uitbreiding van het bedrijfspand. De moed zakt je echter in de schoenen als je weet wat er allemaal moet worden geregeld. Aanpassing van het bestemmingsplan, een vergunning of melding voor milieu en eisen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het is slechts een greep uit een heel regiment aan regels, wetten en vergunningen waarmee je kunt worden geconfronteerd. Met andere woorden: het is tijd om de specialist in te schakelen!

De specialist in deze regio is VantErve Advies, het bureau van oprichter en eigenaar Vincent van ‘t Erve. Sallander in hart en nieren, want hij is geboren en getogen in Lemelerveld en momenteel woonachtig in Raalte. Hoewel hij opgroeide op een boerenbedrijf lag een toekomst als agrariër niet echt voor de hand. De verwantschap met het wereldje was echter wel groot, dus niemand keek raar op toen hij koos voor de Agrarische Hogeschool. Met de juiste papieren op zak startte hij zijn arbeidscarrière als voorlichter annex adviseur. Zo was hij actief voor een voerfabrikant en gaf hij daarna, in dienst van andere adviesbureaus, advies op juridisch en bedrijfseconomisch gebied. In zijn laatste functies in loondienst bood hij onder andere specifieke ondersteuning aan agrarische klanten van accountants en bekwaamde Van ‘t Erve zich in milieuwetgeving en de regelgeving rond bestemmingsplannen. Met al die kennis en ervaring in zijn rugzak besloot hij tien jaar geleden de stap te wagen naar het eigen ondernemerschap. ”Bij mijn laatste werkgever kreeg ik moeite met de manier van werken en merkte ik aan mezelf dat ik behoefte had aan een meer persoonlijke aanpak”, omschrijft hij de geboorte van VantErve Advies in 2007.

noorden van het land. Toch weten ook andere bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren hem steeds beter te vinden. Enkele fraaie voorbeelden uit deze regio zijn bijvoorbeeld de Multifunctionele Accommodatie in Nieuw Heeten (zie foto), de Coop supermarkt in Luttenberg en de Rood voor Rood regelingen in het buitengebied. ”Elke opdracht heeft zijn eigen specifieke plan. Door mijn kennis en ervaring kan ik heel goed inschatten welke aanpak het meeste effect sorteert. Soms is een voorzichtige route nodig en soms dien je meteen een aanvraag in. En dan is het vooral zaak dat de bal bij de gemeente aan het rollen blijft. Af en toe eens even bellen en als ze een aanvulling nodig hebben, moet je snel reageren”, aldus Van ’t Erve die bij gelegenheid niet schroomt om externe deskundigen in te schakelen. ”Ik werk zelfstandig, maar doe regelmatig een beroep op allerlei specialisten. De kunst is om zo (kosten)efficiënt mogelijk te werk te gaan om de procedure soepel te laten verlopen. Dat kan soms betekenen dat je vroegtijdig een landschapsarchitect of - zoals in Nieuw Heeten - een ecoloog inschakelt. Zijn aanbeveling om op het platte dak van de MFA ook grind te gebruiken, zorgde ervoor dat de scholeksters zich ter plekke konden blijven nestelen. Dat scoorde goed.”

Specifiek plan Zijn orderportefeuille is nog steeds goed gevuld met klanten uit de agrarische sector, met name in het oosten en

Buiten de bouwkavel Ook bij Coop Alfring in Luttenberg heeft VantErve Advies een mooie rol gespeeld.

Het geldende bestemmingsplan voor de Butzelaarstraat moest worden aangepast om een verbouwing c.q. uitbreiding van de supermarkt mogelijk te maken. ”Wij hebben gezorgd voor de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing. Tevens konden we voorkomen dat een archeologisch onderzoek moest worden ingesteld omdat de bouwers niet heel diep in de grond gingen en omdat het slechts een geringe uitbreiding betrof.” Eigenaar Richard Alfring van de gelijknamige Coop supermarkt was dan ook blij dat hij via zijn bouwkundig ontwerper in contact kwam met VantErve Advies. ”We hadden een aanpassing van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning nodig omdat we buiten de bouwkavel gingen. Daar heeft hij ons fantastisch bij geholpen en dat heeft ons ongetwijfeld tijd gescheeld. Als je het zelf moet doen, kost het te veel tijd en je moet je afvragen wat het resultaat is. Wij hebben verstand van pakken melk, Vincent van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. De extra tijd die we anders kwijt waren geweest, konden we nu mooi in de supermarkt stoppen”, aldus de ondernemer die niet hoeft te twijfelen over een eventueel vervolg van de samenwerking. ”Krijgen we nog een keer met een verbouwing te maken, dan leg ik de opdracht zonder meer neer bij VantErve Advies. En als het ter sprake komt, beveel ik het bureau zeker aan bij anderen die plannen hebben voor een verbouwing en/of uitbreiding.”

VantErve Advies Postbus 48 | 8100 AA Raalte T 0572 - 363 218 | E info@vanterveadvies.nl www.vanterveadvies.nl

8

9


Column

Jan Steen:

Help, mijn website is gehackt!

Van boerenklomp tot stropdas

Het zal je maar gebeuren: website gehackt. Soms heb je het direct door. Je virusscanner die een melding geeft bij een bezoek naar je website. Of de website ziet er anders uit dan normaal. Maar hackers hebben liever dat je niet door hebt dat de website gehackt is. Ze gaan vaak onzichtbaar te werk en plaatsen zonder dat je het weet code op je website met malware. In het ergste geval blokkeert Google dan je website totdat deze is opgeschoond. Dat betekent ook dat potentiële klanten je website niet kunnen bezoeken.

Al dertien jaar is het een garantie voor succes: voor een vast bedrag onbeperkt eten en drinken bij restaurant Jan Steen. Steeds vaker weet ook het bedrijfsleven de weg te vinden naar de vestigingen in Heino en Tubbergen voor een vergadering, bedrijfsfeest of personeelsuitje. "We zijn er voor iedereen: van de boerenklomp tot de man met de stropdas", zegt eigenaresse Inge Koning - Neppelenbroek.

Helaas verwacht ik dat het aantal gehackte websites in de toekomst zal toenemen. Waarom? Het wordt steeds gemakkelijker om zelf een website online te zetten met bijv. de CMS-systemen Wordpress of Joomla.

Op vrijdag, zaterdag en zondag is het een drukte van belang bij Jan Steen. De gasten bereiden zelf hun eten op de grill en genieten van een gezellige avond uit voor een vast bedrag. De focus ligt hierbij op drie pijlers; kwaliteit, ongedwongen sfeer en gastvrijheid. "In de afgelopen jaren hebben we het assortiment vergroot, met veel verse producten. Ook hebben we een aparte kinderruimte, waar de kinderen - met koksmuts op - kunnen genieten van het eten", legt Koning - Neppelenbroek uit. Ook is er Life-Cooking, waarbij een kok de gerechten voor je bereidt. "Je kunt hier op ongedwongen wijze eten en drinken."

Er wordt dan echter vaak niet nagedacht over veiligheid en er wordt niet omgekeken naar technisch onderhoud aan het beheersysteem van de website. En dat is ook direct de grootste oorzaak van een gehackte website: slechte beveiliging en achterstallig onderhoud. ’Maar waarom zou een hacker mijn website willen hacken?’ is vaak de vraag die ik krijg van ondernemers. Een hacker heeft jouw website niet als doel, een hacker gebruikt kwetsbare websites ‘gewoon’ om geld te verdienen, door bijvoorbeeld linkjes te plaatsen naar websites met illegale producten. Helaas kun je niet volledig voorkomen dat een website gehackt wordt, maar een goede beveiliging begint bij jezelf. Gebruik nooit de gebruikersnaam ’admin’. Gebruik veilige wachtwoorden. En zorg er altijd voor dat het beheersysteem van je website up-to-date is. Benieuwd naar meer tips om je website te beveiligen? Ga dan naar www.bartonline.nl/veiligheid. Bart Pronk Eigenaar Bart Online

Ondernemers • Opzetten, implementeren en onderhouden van

• Opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen; • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; diverse managementsystemen; • Uitvoeren van audits; • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Opzetten, implementeren onderhouden van • Risico, Inventarisatie &en Evaluatie (R,I&E); • Uitvoeren van audits; • Hogere veiligheidskundige (HVK); diverseondersteuning managementsystemen;

• CO2&prestatieladder; • Risico, Inventarisatie Evaluatie (R,I&E); • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); • Hogere veiligheidskundige•ondersteuning Uitvoeren van(HVK); audits; • Opleidingen.

• CO2 prestatieladder; • Risico, Inventarisatie & Evaluatie (R,I&E); Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 • Adviseur gevaarlijke stoffen • Hogere veiligheidskundige ondersteuning (ADR); (HVK);

Voor ondernemers is Jan Steen een uitgelezen plek om op de doordeweekse dagen een vergadering, bijeenkomst of personeelsfeestje te beleggen. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met Summer Camp in Heino, Hiawatha in Dalfsen en Omni Mobilae in Heino. "We liggen heel centraal, aan de N35, met een eigen parkeerplaats. Dat maakt ons de ideale startplek voor bijvoorbeeld een activiteit in de omgeving", stelt Koning Neppelenbroek. Als voorbeeld noemt ze de Jan Steen toertocht. Hierbij begonnen mensen met een lunch in Heino, waarna er met oldtimers door het Sallandse landschap werd getoerd richting Tubbergen. Daar konden de deelnemers dineren, waarna ze weer werden teruggebracht naar Heino.

• Opleidingen. WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL

• CO2 prestatieladder;

• Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 • Opleidingen. Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (ADR)

WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL Rutger ter Laak | T 06 282 660 27

Bedrijfsborrels De vestigingen Heino en Tubbergen hebben de beschikking over

een beamer, projectiescherm, microfoon en draadloos internet, zodat presentaties gegeven kunnen worden. Ook kunnen ruimtes worden afgesloten, zodat vergaderingen in beslotenheid kunnen plaatsvinden. Uiteraard is het daarbij mogelijk om te lunchen of te dineren, afgestemd op de wensen. Recent huurde een groot bedrijf Jan Steen af. De dag begon met ontvangst en een algemene presentatie, waarna er na de lunch diverse workshops werden gegeven. "We inventariseren de wensen en passen ons daaropaan", zegt de eigenaresse. Regelmatig vinden bij Jan Steen ook bedrijfsborrels plaats. "Zoals in de zomerperiode, als de bouwvak voor de deur staat. Een ideaal moment om je personeel te bedanken voor het harde werken van het afgelopen jaar met een gezellige avond uit." Jan Steen is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in de regio. "We bestaan inmiddels dertien jaar en nog altijd is het een succes", zegt Koning - Neppelenbroek. "Het blijft een feestje om dit te mogen doen."

Openingstijden: vrijdag en zaterdag: 18.00-23.00 uur zon- en feestdagen (m.u.v. de kerstdagen): 16.30-21.00 uur. Rest van de week op afspraak.

Restaurant Jan Steen Heino: Raalterstraat 66 | T 0572-395884 E Heino@restaurantjansteen.nl Tubbergen: Uelserweg 85 | T 0546-622442 E tubbergen@restaurantjansteen.nl www.restaurantjansteen.nl

WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL 10

11


Ondernemers leggen fundament voor economisch krachtig(er) Raalte Je moet over enige fantasie en creativiteit beschikken om een biertje van de Sallandse Landbier Brouwerij te gebruiken als metafoor, maar de bijeenkomst op 20 april kreeg natuurlijk niet voor niets het stempel Economisch WerkCAFÉ mee. De bijzondere introductie van ceremoniemeester Eric Spaans sloeg de spijker wel op z’n kop. Genietend van een glaasje ’Donkere Henricus’ legde hij feilloos de kwetsbaarheid van de Sallandse ondernemer bloot. ”Een smaak- en karaktervol biertje, maar de uitbater moet het uit de kelder halen. Het staat hier niet eens op de kaart! Jullie hebben hier meer pareltjes. Zorg dat ze beter zichtbaar zijn”, was zijn heldere boodschap.

Het was een mooie aftrap van het Economisch Werkcafé, het vervolg op het Economisch Werkatelier. In het Werkatelier verzamelden zich begin april 65 betrokkenen om in twee dagen plannen te maken voor een economisch krachtiger (gemeente) Raalte. ”Een bijzonder avontuur. Het leverde meer op dan dat we voor mogelijk hadden gehouden. De insteek was om concrete ideeën te ventileren en dat is gelukt. Geen luchtkastelen, maar een verhaal met passie en energie”, vatte Kristel Leerkes-Boerhof, ondernemer en bestuurslid van de Kring Raalter Werkgevers het samen. Om die luchtkastelen te vermijden, is tijdens het Economisch Werkatelier spontaan het idee ontstaan voor een zogenaamde Vliegwielgroep. Een gezelschap met zwaargewichten heeft de schone taak om de motor draaiende te houden. Zowel qua inhoud als de snelheid van het proces om uiteindelijk ook een impuls te kunnen geven aan de werkgelegenheid. ”We willen dit bewust niet bij de overheid neerleggen”, vertelde Johan Supèr namens de Vliegwielgroep die zich deels ook met de onvermijdelijke centenkwestie gaat bezighouden. Wethouder Jacques van Loevezijn gaf al wel een mooie voorzet. ”Het is belangrijk om deze energie vast te houden. Met goede ideeën – ook al is het nog niet

12

helemaal uitgekristalliseerd – kun je altijd bij de gemeente aankloppen”, aldus de portefeuillehouder Economische Zaken. Overigens werd Karen van Rhijn, bekend van het Werkgeverspunt, ook hier naar voren geschoven als de belangrijkste contactpersoon voor ondernemers.

De bedoeling is dat de regio en liefst ook mensen van verder weg worden uitgedaagd om meerdere gelegenheden te bezoeken. De werkgroep is zo voortvarend van start gegaan dat de domeinnaam al is vastgelegd en dat er zelfs al een projectplan in de maak is.

Raalte als epicentrum

Paul Maas van de Kring Raalter Werkgevers was na afloop voorzichtig optimistisch over het proces tot nu toe. ”We moeten realistisch zijn dat we het de laatste jaren economisch niet goed hebben gedaan. De insteek van de Kring is er duidelijk op gericht om het tij te keren. Om Hannibal te citeren: we vinden een weg of we maken er één. Het Economisch Werkatelier was een heel mooi begin. Eerst zijn we heel breed gegaan en nadat het door de trechter ging, vielen de kwartjes. Wat ik ook positief vind, is dat we de gemeente Raalte aan onze zijde hebben. Voorheen was het meer van wij-zij. Nu is bij iedereen het besef aanwezig dat we samen moeten optrekken”, aldus de voorzitter die zijn teleurstelling over de belangstelling voor het Economisch Werkcafé niet onder stoelen of banken stak. ”Ik vind de opkomst erg beperkt. Dit zijn de momenten, waarop je als ondernemer mee kunt praten. Dan moet je naar voren komen en je laten zien!”

De Vliegwielgroep wil niet afwachten, maar juist voortvarend aan de slag gaan. Dat zal ook hard nodig zijn om eventuele argwaan bij ondernemers weg te halen. Is dit het zoveelste initiatief zonder resultaat? Dit initiatief heeft echter wél grote kans van slagen, omdat diverse werkgroepen met daarin enthousiaste vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven zijn geformeerd. Zij gaan dus afzonderlijk van elkaar met één concreet idee aan de slag. Zo heeft de landbouwsector zich verenigd in een bijzonder streven: Raalte moet het epicentrum worden voor de productie van bio-grondstoffen. Oftewel: het waardevol en exporteerbaar maken van mest. Bestemd voor zowel burgers als bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Een ander voorbeeld haakt aan bij de status van Raalte als evenementengemeente. Deze werkgroep is bezig met de invulling van de Slinger van Salland, een fietstocht van 52 weken langs activiteiten, festiviteiten en evenementen in Raalte en de buurtdorpen.

Een keur aan goede ideeën Het enthousiasme waarmee bedrijfsleven, overheid, onderwijs en het maatschappelijk middenveld met het Economisch Werkatelier en het Economisch Werkcafé aan de slag zijn gegaan, moet aanstekelijk werken. Het lijkt wethouder Jacques van Loevezijn daarom een goed idee om het een en ander te bundelen in een (digitale) uitgave. Een greep uit het ruime aanbod van ideeën: • Salland als merk:

• Belevingscentrum:

• Gezond en puur:

Het lokale denken en de bescheidenheid moet meer worden losgelaten. Salland is de nieuwe term! Nu nog zoeken naar een manier om Salland als merk meer op de kaart te zetten.

Het centrum van Raalte kan in de toekomst overleven door onderscheidend en flexibel te zijn. Verbinding zoeken tussen internet- en winkelverkoop. Hoe krijgen we een bedrijf als Wehkamp zover om hier een winkel te openen zodat je de producten niet alleen op een plaatje ziet, maar ook kunt voelen?

Salland kan een voorloper zijn als het gaat om de productie van gezond en puur eten. Dit vergt wel een professionaliseringsslag in de keten, maar er is sprake van een groeiende vraag bij de consument. De bedoeling is dat ook cateraars en partijen uit de gezondheidszorg aanhaken.

• N35:

• Gezamenlijke focus:

Voor de economische vooruitgang van de gemeente Raalte is het noodzakelijk om goed bereikbaar te zijn. Oftewel: er moet vaart worden gezet achter de plannen voor de N35. Het probleem is dat er nu langs het hele tracé vaak in eilandjes wordt gepraat en gedacht. Het voorstel is nu om vanaf Hoonhorst tot en met Wierden de neuzen in dezelfde richting te krijgen: gezamenlijk optrekken voor één weg!

Tijdens het Economisch Werkatelier bleek wel hoe weinig ondernemers elkaar opzoeken. Het is tijd om de bescheidenheid te laten varen en kennis met elkaar te delen. Daarbij past wellicht ook een andere manier van netwerken. Vraag studenten om een actieplan te maken, want de jeugd heeft vaak een andere, verfrissende blik!

• Innovatieplatform: Studenten moeten worden uitgedaagd om in Salland te blijven. Geef starters de ruimte in een ‘Maakfabriek’ op het bedrijventerrein om te werken aan nieuwe ontwikkelingen.

• Aanbesteding: Momenteel wordt 25% van de niet-Europese aanbestedingen uit de koker van de gemeente Raalte lokaal gegund. De ambitie is om dit percentage te verhogen naar 75%. Het is dan wel noodzakelijk dat ondernemers meer samen optrekken.

13


Sallandse Ondernemers

Promotie

AKROH Industries

Autobedrijf R. Lindeboom & Zn: Oude krijger met veel strijdlust

"In Heino zijn we de enige erkende merkdealer." De zin wordt terloops uitgesproken door Herman Lindeboom, eigenaar van Autobedrijf R. Lindeboom & Zn. Het is echter een status om bijzonder trots

AKROH Industries, een jong snelgroeiend familiebedrijf in Zwolle, richt zich op de ontwikkeling en productie van kunststof en webbing producten, van emmers tot kentekenplaathouders en van koe-halsbanden tot sneeuwschuivers. AKROH timmert hard aan de weg en met succes!

op te zijn. Ooit waren in het dorp meerdere merkdealers te vinden, maar die hebben de tand des tijds niet doorstaan. En na vijftig jaar is het autobedrijf, dat momenteel als Ford Erkend Reparateur te boek staat, nog springlevend!

Vijf jaar geleden heeft Arend-Jan Horst AKROH Industries opgericht, een slimme keus! ”We begonnen in 2011 met 6 machines en 4 personeelsleden, nu hebben we 30 werknemers en meer dan 45 machines, o.a. spuitgietmachines die producten tot 4,5 kg kunnen produceren. Ik ben trots,” vertelt Arend-Jan met een glimlach. Doordat AKROH zelf matrijzen ontwikkelt en bouwt, kan elk product geproduceerd worden, van groot tot klein. Maatwerk noemen ze dat. Met recht kunnen we stellen dat AKROH Industries creatief, klantgericht en klaar voor de toekomst is! AKROH Industries | Ampèrestraat 6 | 8013 PV Zwolle | T 038-467 45 00 E info@akroh.com | www.akroh.com

Paul Hoogervorst Tegel- en Metselwerken Paul Hoogervorst Tegel- en Metselwerken is een allround bedrijf met jarenlange ervaring in tegelzetten, metselwerken en stucwerk. Paul: ”Elke klus is uniek. Omdat elke opdrachtgever uniek is en omdat geen twee projecten exact hetzelfde zijn. Daarom leveren wij altijd maatwerk. En daarom beschouwen wij elke opdracht, klein of groot, particulier of zakelijk, als een uitdaging waar wij ons vol enthousiasme voor inzetten”. U krijgt bij Paul Hoogervorst Tegel- en Metselwerken altijd een passend advies en een no nonsens prijsopgaaf. Zo weet u precies wat uw mogelijkheden zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Paul Hoogervorst Tegel- en Metselwerken zorgt voor een strak resultaat! Hoogervorst Tegel- en Metselwerken | Hunneperkade 63 | 7418 BS Deventer | M 06 – 20 49 15 64 | E hoogervorsttegelzetter@gmail.com

De posttarieven stijgen, maar een insert bij Salland Zakelijk kan nu al voor 14

Lever uw promotie-uiting (leaflet, folder,e.d.) aan en wij verzorgen de rest. Uw insert brengen wij onder de aandacht bij maar liefst 6.700 bedrijven in uw eigen regio. Het is zelfs mogelijk om uw insert te laten bezorgen in een deel van ons verspreidingsgebied. Vraag naar de interessante mogelijkheden via info@sallandzakelijk.nl of bel 0572-363781

Zaterdag 24 september staat het familiebedrijf stil bij het halve eeuwfeest. Op bescheiden wijze. Niet omdat het nu toevallig overeenkomt met het karakter van Herman (zoon) en grondlegger Roelof (vader), maar omdat mede vanwege het afscheid van een trouwe werknemer al uitgebreid aandacht is besteed aan het 45-jarig bestaan. "Er komt natuurlijk wel een receptie voor klanten en belangstellenden en nadien hebben we een bescheiden feestje met familie en personeel", aldus Herman die wel aangeeft dat via Facebook nog enkele acties wereldkundig worden gemaakt. De receptie wordt ‘gewoon’ in het vernieuwde pand aan de Zwolseweg gehouden. Vernieuwd vanwege het feit dat zowel interieur als exterieur een kleine gedaantewisseling hebben ondergaan. Stralend middelpunt tijdens het 50-jarig bestaan wordt in ieder geval de oprichter van het bedrijf. In 1966 begonnen op de

hoek van de Dorpsstraat en de Brinkweg loopt hij - inmiddels 87 jaar oud - nog steeds over de werkvloer. "Elke dag is hij aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten." Misschien staat hij daarmee wel model voor het hele bedrijf. Een oude krijger met veel strijdlust. De huidige eigenaar moet lachen om de vergelijking, maar kan zich er wel in herkennen. "Met onze frisse, nieuwe uitstraling zijn we klaar voor de toekomst", klinkt het vol energie.

Autobedrijf R. Lindeboom & Zn. Zwolseweg 2 | 8141 EZ Heino T: 0572 - 391 777 | E: info@lindeboom-heino.nl www.lindeboom-heino.nl

15


Sallandse Starters presenteren zich CoachMijnBudget.nl CoachMijnBudget.nl helpt mensen balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Dit kan op eigen initiatief of via bemiddeling van de werkgever. Verder verzorgt CoachMijnBudget.nl thuis- en nabestaandenadministratie. CoachMijnBudget.nl is opgericht door Saskia Reimert: ”Ik help uw medewerker naar een stabiele financiële situatie wat leidt tot een betere arbeidsmotivatie, werksfeer en productiviteit. Door minder ziekteverzuim en loonbeslagen daalt uw verzekeringspremie en heeft u minder administratieve belasting. Dit draagt direct bij aan een hoger bedrijfsresultaat. Door uw bemiddeling toont u interesse in uw medewerker wat positieve gevolgen heeft voor uw medewerker en uw bedrijf. Uw medewerker zal u dankbaar zijn. Kortom: het welbevinden van uw medewerker verdient aandacht en zorg, waarbij u en uw medewerker gebaat zijn. Het mes snijdt aan twee kanten!” Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Budgetcoach Saskia Reimert | Heeten | M 06-41191030 | E info@coachmijnbudget.nl | www.coachmijnbudget.nl

Column Rabobank Korter openstaande facturen? Betere liquiditeit en snellere groei! Ongetwijfeld herkent u dit probleem. In Nederland wordt 66% van de zakelijke facturen te laat betaald, soms pas ver ná de vervaldatum, tot zelfs 120 dagen. Bij een op de vijf MKB-ondernemingen leidt dit tot problemen als betalingsachterstanden, rood staan bij de bank, incassoprocedures en leveringstops. Vijfentwintig procent van de faillissementen in Nederland heeft als een van de hoofdoorzaken wanbetaling van debiteuren.

Masashi

Openstaande facturen maken een niet onbelangrijk deel uit van de balans van ondernemingen in

In het buitengebied tussen Raalte en Broekland, heerlijk rustig en landelijk gelegen, bevindt zich massagepraktijk Masashi. Hier kunt u terecht voor heerlijke ontspanningsmassages, voetreflex massages, hotstone massages en hoofdmassages. Ook verzorgt eigenaresse Elly Timmermans stoelmassages.

het MKB (naar schatting negen miljard euro totaal) en vormen op termijn een groeivertragende factor.

”Stoelmassage is een drukpuntmassage van 20 minuten, waarbij de rug, armen, handen, schouders, nek, hoofd en heupen worden behandeld. De specifieke technieken stimuleren de bloedsomloop en lymfebanen. Het geeft verlichting bij o.a. nek-, schouder- en rugklachten en spanningshoofdpijn. Daarnaast geeft de stoelmassage ontspanning en nieuwe energie. De speciaal ontworpen ergonomische stoel is inklapbaar, waardoor de massage overal kan worden gegeven. Stoelmassage bij bedrijven helpt aantoonbaar bij het verlagen van het ziekteverzuim. Alle reden voor u als werkgever om dit uw werknemers aan te bieden!” Neem voor meer informatie contact op met Elly Timmermans van:

Masashi | Neppelenbroekerdijk 9 | 8107 AS Broekland | M 06-53579881 | E elly@masashi.nl | www.masashi.nl

Rabobank doet hier wat tegen, in samenwerking met dochteronderneming Facturis. Deze biedt met Invoicing Services de oplossing voor bedrijven die over willen stappen naar het elektronisch ontvangen en versturen van facturen, eventueel in combinatie met print. Met deze oplossing zorgt Facturis dat uw facturen efficiënt op de door uw klant en leverancier gewenste wijze worden ontvangen en afgeleverd. Daarmee krijgt u inzicht in en grip op het facturatieproces met een versnelling van de kasstroom als resultaat.

Debiteuren/Crediteuren, hoe werkt het?

Wanneer u kiest voor kwaliteit, gemak en een goed advies!

NZE NU IN O O S H OW R

OM

Onze uitgebreide collectie tegels en nu ook designradiatoren en draingoten.

Almelosestraat 7a ǀ 8102 HA Raalte ǀ 0572-361231 ǀ 0621268071

Ondernemingen hebben vaak te maken met verschillende typen debiteuren. En die willen ieder op eigen wijze een factuur ontvangen. Door de factuur op de juiste wijze te verzenden, kan de debiteur eenvoudiger de factuur verwerken, met als gevolg dat de factuur sneller wordt betaald. Facturis biedt een platform om facturen en overige documenten via diverse kanalen te verzenden in elk gewenst formaat, zowel op papier als digitaal. Factuurgegevens worden vanuit het boekhoudpakket van uw onderneming het platform ingelezen. Vervolgens zorgt Facturis er voor dat uw afnemers de factuur ontvangen via het gewenste kanaal.

schuin tegenover de Leeren Lampe

www.hansmeulman.com 16

Rudy Dries, Specialist Financiële Logistiek

Naast uitgaande facturen kan Facturis ook de inkomende factuurstroom via verschillende ontvangstkanalen voor u digi-

taliseren. Door middel van een gestructureerd workflow-proces kunnen de facturen digitaal worden beoordeeld en goedgekeurd. De factuurgegevens worden vervolgens voor verdere verwerking in het juiste formaat geëxporteerd naar uw boekhoudpakket. Via een overzichtelijk dashboard heeft u op elk moment, realtime en gedetailleerd, inzicht in de status van ontvangen en uitstaande facturen, het aantal openstaande dagen en eventuele bijzonderheden. En kunt u actie ondernemen, wanneer dat gewenst is. En heeft u meer tijd en middelen beschikbaar om uw onderneming te laten groeien.

Voordelen Facturis op een rijtje • U geeft uw klanten een efficiënter facturatieproces, met lagere kosten en een hogere servicegraad. • U maakt het uw klanten mogelijk geleidelijk over te stappen van papier naar elektronische facturering. • Zelf krijgt u een grotere controle op en inzicht in het totale facturatieproces. • U heeft snel digitaal de beschikking over een rechtsgeldige machtiging. • U verkort uw debiteurentermijn.

Rabobank Salland Afdeling Bedrijven

t 0570-508444 e Grootzakelijk.salland@rabobank.nl www.rabobank.nl/salland Twitter www.twitter.com/rabobanksalland YouTube www.youtube.com/rabobanksalland

17


Sallandse Ondernemers maken er samen werk van

Azerty:

Persoonlijk klantcontact via video, ook iets voor u? Niets is belangrijker voor de klant dan direct en persoonlijk contact. Zeker in deze tijd van digitalisering en de vergrote gevoelsafstand die daarmee gepaard gaat, wil de klant graag weten dat een bedrijf hem ziet als een persoon van vlees en bloed. Een van de manieren om hierin te voorzien is via video. Bij Azerty vinden we het de hoogste tijd om daarop in te springen en wij bieden deze mogelijkheid ook graag aan u aan.

Kring Raalter Werkgevers

Feestelijke viering diamanten KRW-jubileum Zestig jaar geleden, op 13 maart 1956, werd de Industriële Kring Raalte opgericht met als eerste voorzitter Cor te Riele en het secretariaat werd verzorgd door Jan Tielbeek. De 16 leden van deze club betaalden destijds tien gulden contributie per jaar. Zes decennia later viert de Kring Raalter Werkgevers haar diamanten jubileum. Inmiddels telt de club meer dan 250 leden en kost het lidmaatschap € 150 per jaar. Er is veel veranderd in 60 jaar, maar door de jaren heen blijven sommigen dingen hetzelfde. Jan Tielbeek heeft dit mooi verwoord: “Door je te organiseren kun je een vuist maken. Als individuele ondernemer bereik je niet zo veel.” En zo is het maar net. Met het motto ‘Samen sterk’ maakt de KRW zich hard voor de belangen van alle leden.

projecten worden ondersteund. Kortom anno 2016 is de Kring Raalter Werkgevers nog steeds springlevend. We gaan weer over tot de orde van de dag, want er staan alweer nieuwe activiteiten op het programma: 22 juni Zomerborrel bij Taveerne Tivoli 19 september Reguliere ledenvergadering 28 en 29 oktober Trip naar Antwerpen Meer weten over de Kring Raalter Werkgevers? Check onze website www.krw-raalte.nl. Nog geen lid? Informeer dan eens naar de vele voordelen van het lidmaatschap.

Een jubileum mag gevierd worden en dat hebben we ook gedaan! We hebben een bijzonder magazine uitgegeven met boeiende verhalen en verrassende interviews. En we hebben gefeest. Op vrijdag 20 mei hebben maar liefst 200 aanwezigen bij Hotel de Zwaan genoten van een gezellige borrel. We hebben geboeid geluisterd naar de speeches van oud-voorzitter Willy Haarman en van onze nieuwe voorzitter Paul Maas. Willy heeft ons meegenomen naar het verleden, terwijl Paul een blik in de toekomst heeft geworpen. Mooie woorden. We hebben officieel afscheid genomen van Willy. Het meest belangrijk aan het feest was het samenzijn. We hebben bekenden gesproken, nieuwe contacten opgedaan, heerlijk gegeten en ons prima vermaakt. Vanaf nu pakken we de draad samen met Paul op, frisse wind en nieuwe inzichten. Zo houden we de club jong. Het bestuur is trots op de betrokken leden. Dat blijkt uit de goed bezochte bijeenkomsten. Georganiseerde activiteiten worden gewaardeerd en

18

Oprichter Jan Tielbeek (links) met naast hem oud-voorzitter Willy Haarman en daarachter KRW-secretaris Jan Reimert

Hoe mooi zou het zijn om zelf in al dat videomateriaal te kunnen voorzien? Als antwoord daarop hebben wij vorige week onze nieuwe videoruimte ingericht. We kunnen hier in een mum van tijd een video van begin tot eind in elkaar zetten. Zelf zullen we deze vooral gebruiken om ons bedrijf te laten zien op een manier die tot voor kort nog niet binnen ons bereik lag. We zullen niet alleen informatieve filmpjes maken over onze producten, maar ook bijvoorbeeld offertes toelichten en onze medewerkers zichzelf voor laten stellen. Op deze manier verkleinen we de afstand tussen de klant en ons bedrijf en voorzien we in die extra persoonlijke touch. We hebben onze videoruimte professioneel in laten richten om beeldmateriaal van de hoogste kwaliteit te kunnen produceren. Zo is de ruimte volledig te verduis-

teren voor licht van buitenaf zodat er geen zorgen zijn om reflecterend zonlicht en kunnen we belichtingscondities tot in de details beheersen. Door gebruik van LED-studioverlichting blijft de warmte voor de presentator bovendien binnen de perken. De hele studio is door één persoon te bedienen, die tegelijkertijd zelf ook in beeld is. Door de drie afzonderlijke camera’s kan vanuit evenzoveel camerastandpunten opgenomen worden. Met een druk op de knop kan van camera gewisseld worden tijdens een opname, ook door de presentator zelf. Door gebruik van de autocue is het mogelijk om een script voorbij te laten komen terwijl de presentator recht in de camera kijkt. Een andere mogelijkheid die niet onbe-

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart

licht mag blijven is het gebruik van een green screen. Door de groene achterwand kunnen we zelf bepalen wat er te zien is op de achtergrond van de video. Uiteraard kunnen we ook tekst en afbeeldingen in beeld laten verschijnen tijdens de video, zoals een bedrijfslogo, de naam van de presentator of de kenmerken van een product. Tenslotte kunnen de gemaakte video’s ook meteen razendsnel geüpload worden naar de verschillende sociale mediakanalen als YouTube en Facebook. Zo kan het materiaal direct gedeeld worden met de hele wereld, zonder dat dit achteraf nog vanaf een andere locatie moet gebeuren en daardoor kostbare tijd verloren gaat. Wij zullen de komende tijd vaak in onze videoruimte te vinden zijn. Wilt u zelf een kijkje komen nemen of bent u geïnteresseerd in het gebruik van onze videoruimte? Loop dan gerust even bij ons binnen en vraag naar Jeroen te Wierik. U kunt natuurlijk ook gewoon een e-mail sturen om te vragen naar de mogelijkheden.

Kotterstraat 14 | 8102 HZ Raalte | T 0572-328128 E jeroen@azerty.nl | www.azerty.nl

19


Starters en nieuwe inschrijvingen

Dunlop Protective Footwear wereldleider vanuit Raalte, gaat nooit voor de tweede plaats

Op deze pagina ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk die van 24 februari tot en met 18 mei aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd.

Footwear (lokaal bekend als Hevea) in Raalte windt er geen doekjes om.

DEVENTER, BATHMEN, HAARLE, NIEUWLEUSEN, DALFSEN Ortega The Recruitment Company KsKDesign Allesvast.nl B.V. Van Mourik in vorm Maarten Bervoets Produkties HAF Creatie historischhout.nl Testudo Design Bos Bedden B.V. KDB Security ES Exclusive Glass Art

”Regelmatig worden we de Parel van Raalte genoemd, maar natuur-

Grote Overstraat 67B Brinkgreverweg 12 Marienburghstraat 33 Van Hetenstraat 126 Veerispad 10 Klumperstraat 28 Kruishaarweg 3 Burg. Backxlaan 13B Den Hulst 33 Botermakerses 23 Op 't Holt 10

7411 JB DEVENTER 7413 AC DEVENTER 7415 BM DEVENTER 7415 TX DEVENTER 7424 AK DEVENTER 7437 CH BATHMEN 7448 RH HAARLE 7711 AA NIEUWLEUSEN 7711 GK NIEUWLEUSEN 7721 KC DALFSEN 7722 VR DALFSEN

Diezerstraat 91 Diezerstraat 56 Roggenstraat 6 Assendorperstraat 190B Graham Bellstraat 8B Pascalweg 1 Newtonweg 31-33 Sneevlietstraat 12 Van Pallandtmarke 36 Citroenvlinder 24 Energieweg 3A Frans Halsstraat 28 Sint Josephstraat 5 Beukenstraat 137 Seramstraat 21 Borneostraat 53 Brederostraat 35 Wipstrikkerallee 3 Puccinistraat 9 Vincent Lubeckstraat 30 Amer 61 Eelderdiep 3 Nilantsweg 45 Meenteweg 30 Grote Voort 64 Grote Voort 88 Traaipad 42 Waterviolier 35 Waterlelie 57

8011 RD ZWOLLE 8011 RH ZWOLLE 8011 TG ZWOLLE 8012 CE ZWOLLE 8013 PL ZWOLLE 8013 RC ZWOLLE 8013 RD ZWOLLE 8015 AJ ZWOLLE 8016 CW ZWOLLE 8016 HV ZWOLLE 8017 BE ZWOLLE 8021 VN ZWOLLE 8021 VR ZWOLLE 8021 XB ZWOLLE 8022 NM ZWOLLE 8022 PB ZWOLLE 8023 AN ZWOLLE 8023 DR ZWOLLE 8031 TN ZWOLLE 8031 WE ZWOLLE 8032 GM ZWOLLE 8032 ND ZWOLLE 8041 AP ZWOLLE 8041 AV ZWOLLE 8041 BG ZWOLLE 8041 BH ZWOLLE 8043 HK ZWOLLE 8043 JX ZWOLLE 8043 NZ ZWOLLE

ZWOLLE Proefiz B.V. Coach Zwolle 100% Voetbal Zwolle Rosanne Boxum Afro Dutch Shipping IJsselpersoneel Star Car Cleaning Global Sport Solutions Lassche Metselwerken ZINN Horecaconcepten B.V. Beestman Handel & Techniek Freshliner International Helios Sol Invictus van Benthem Tuinwerkzaamheden Heeren van hout Romulus Onderhoud Toren 10 Online Media Maris mediation en advocatuur Taxi Royaal HRJ.handel De Dolfijn Portex Support Arnold Mannak Design Wildeman Motoren Montel Sanders Meubelstad Colour for me MR recycling Adviesbureau Preenen

Allard Bijlsma, Chief Executive Officer (CEO) van Dunlop Protective

lijk zijn we in de kern geen lokale onderneming meer. Op het gebied van veiligheidslaarzen noemen we onszelf inmiddels een kleine multinational, met een omzet rond de honderd miljoen euro en een grote internationale ambitie. De afgelopen jaren hebben we ons opgewerkt naar de positie van wereldleider met zeven miljoen paar laarzen per jaar. We namen geen genoegen met een tweede plaats op het podium. Na de Europese markt te hebben veroverd, zijn nu Amerika en vervolgens Australië en Nieuw-Zeeland aan de beurt.” In Amerika heeft Dunlop kortgeleden Onguard, de nummer twee daar op het gebied van veiligheidslaarzen, overgenomen. ”De keuze was óf zelf de markt veroveren in een tijdrovende operatie óf een grote overname doen. Met Onguard erbij kunnen we nu versneld grote stappen maken.”

Van 1.0 naar 3.0 De ambitie bij Dunlop kwam tot volle bloei met de komst van Bijlsma. In 2012 werd hij CEO, met een duidelijke doelstel-

ling: Hevea/Dunlop 1.0 naar 2.0. ”We waren een prima functionerend productiebedrijf. Om internationaal goed aan de weg te kunnen timmeren, was een omslag nodig. We hebben geïnvesteerd in een marktgerichte uitstraling met veel aandacht voor design en merkbeleving. De volgende stap voor ons is die van 2.0 naar 3.0. In vijf jaar willen we met de overname van Onguard een top marktpositie in Amerika en moeten we bovendien vaste voet aan de grond hebben in Australië en Nieuw-Zeeland.”

20

Dahliastraat 61 Zompstraat 4 Rabbershoek 23 Uilenbroekstraat 58 Weth G J Kuiperstraat 63 Langstraat 22 Kievit 27 Statenweg 3 Weth. Imminkstraat 14

8102 AE RAALTE 8102 HX RAALTE 8107 AH BROEKLAND 8111 BE HEETEN 8121 AL OLST 8131 BC WIJHE 8131 HD WIJHE 8141 SH HEINO 8148 PW LEMELE

Bijlsma vervolgt: ”We hebben de afgelopen jaren ook veel energie gestoken in een vergroting van de efficiency van ons productieproces. Duidelijker dan ooit tevoren bedienen we nu vier segmenten: veiligheidslaarzen voor de landbouw en visserij, constructie en industrie, de voedselverwerking en voor het olie-, gas- en mijnbouwsegment. In deze segmenten nemen we dominante posities in, gebruiken wij de nieuwste technieken, leveren de hoogste kwaliteit en zijn we leidend in de markt”, aldus Bijlsma. ”Er wordt altijd voldaan aan de strengste nationale eisen op het gebied van veiligheid en certificering. Voor de eindgebruiker levert dit een optimaal product op.”

Op gevoel De keuze voor Rabobank Salland als financier bij de overname van Onguard is voor Bijlsma er vooral één op basis van gevoel geweest. ”Mijn ervaring in dit complexe overnametraject, dat bovendien in ultrakort bestek moest worden gerealiseerd, is dat het dealteam van de Rabobank meedacht met onze uitdagingen, ter zake doende kennis inbracht en veel verder keek dan alleen naar de financiering. Met snelle actie en een menselijke benadering. Daarom gunden wij het zonder enige twijfel aan het team van Edwin Leenes.”

9+ Klantbeleving

RAALTE, BROEKLAND, HEETEN, OLST, WIJHE, HEINO, LEMELE Vesign Autobedrijf" De Roef" B.V. Dr. Gas Suusiez Lef Lifestyle Coaching GrandEst58 Mosterd dienstverlening ECR Solace Jim Zwinselman

Certificering

Edwin Leenes (links) van Rabobank Salland en Dunlop CEO Allard Bijlsma

Voor Leenes, directeur Rabobank Salland, is Dunlop een parel in de keten van ondernemingen in Salland. ”Dunlop past in onze filosofie van ‘think global, act local’. Niet alleen de Internationale propositie van Dunlop sluit goed aan op het grote internationale netwerk van de Rabobank, maar ook het feit dat Dunlop veertig procent van de omzet behaalt in het agri-segment. Bijlsma vroeg ons professionaliteit, snelheid en lef te tonen. Die uitdaging zijn we aangegaan en met succes. De 9+ klantbeleving die we altijd nastreven, is gehaald.”

21


Wie krijgt in 2016 de eervolle titel Raalter Onderneming van het Jaar? De verkiezing van de Raalter Onderneming van het Jaar (ROJA) is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd

Letter- en lichtreclame Technoprint, de specialist in letter- en lichtreclame

Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept. Bij ons bent u aan het juiste adres!

onderdeel van Stöppelhaene. Alle in de gemeente Raalte gevestigde bedrijven kunnen meedingen naar de titel ROJA 2016. Iedereen heeft de mogelijkheid om een onderneming die zich in positieve zin weet te onderscheiden aan te melden voor een kans op de titel. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een onderneming met een in het oog springende prestatie, bijzondere maatschappelijk en/of sociale betrokkenheid, innovatieve ontwikkelingen, milieubewustzijn, het vergroten van de bekendheid van Raalte, klantgerichtheid, enz. Waarom Technoprint? Veel technische kennis en 26 jaar ervaring. Snelle levering. Eigen technisch montageteam.

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino | Telefoon: 0572 393015 Kijk ook op: www.technoprintholland.nl

Nijboer maakt binnen bijzonder

Zompstraat 8, 8102 HX Raalte W www.businesspoint.nl E info@businesspoint.nl T (0)85 489 1139

435 stijlvolle kamers in het Hilton hotel Amsterdam Schiphol,inspiratieatelier uit de handen Voor hetAirport nieuw geopende van van Kabaz Architecten te onze Laren,vakmensen. realiseerde De trotse winnaars van de ROJA 2015

De aangemelde bedrijven worden ingedeeld in drie categorieën: • Agrarisch • Starters • Midden- en Kleinbedrijf In de categorie Starters vallen alle bedrijven die korter dan drie jaar zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de categorie Midden- en Kleinbedrijf vallen alle bedrijven uit de (detail)handel, industrie, horeca en dienstverlening. Een deskundige jury, onder leiding van notaris mr. M.E. van der Werf, gaat de aangemelde bedrijven beoordelen en

22

Nijboer de vergaderruimte, het kookeiland, de presentatiewand, werkplekken en garderobe. Een mooi visitekaartje, passend bij een architectenbureau op topniveau.

nomineert per categorie drie ondernemingen die in aanmerking komen voor de titel. Ieder van de genomineerde bedrijven wordt bezocht door de jury, waarna er in elke categorie één onderneming wordt uitgeroepen tot Raalter Onderneming van het Jaar 2016.

Nomineer uw favoriete bedrijf

Op de vrijdagmiddag van Stöppelhaene worden tijdens een zeer geanimeerde en door ondernemers drukbezochte bijeenkomst in de Sallandse Herberg de winnaars bekend gemaakt. Noteer vast in uw agenda: uitreiking ROJA, vrijdag 26 augustus van 17.00 tot 19.30 uur, Sallandse Herberg op het Stöppelveld.

Kent u ondernemingen binnen de gemeente Raalte die volgens u in aanmerking komen voor de eervolle titel Raalter Onderneming van het Jaar? Twijfel dan niet en meld deze ondernemingen vóór 24 juni a.s. aan. Dit kan door een mail te sturen naar roja@stoppelhaene.nl of via de site: www.stoppelhaene.nl.

Waarom u voor ons kiest:

Bekijk meer foto’s op:

Onze toegevoegde waarde:

Productgroepen

* Professionele & consumenten producten * Kopen op rekening * Installatie door heel Nederland! * 24 uur per dag online bestellen * Professioneel advies op locatie * Wij verzorgen al uw NEN3140 keuringen!

* Consumenten & Hospitality TV’s * Muurbeugels & trolleys * Professionele monitoren * Narrowcasting oplossingen * Was- en droogapparatuur * Koelkasten en vriezers * Huishoudapparatuur * Keuken inbouw apparatuur

23


Groen drukken

High-Tech Offset

met 5 kleuren Makkelijker produceren Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: High-Tech Offset volgens • Prettige samenwerking op menselijke maat. Veldhuis Media • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. Veldhuis Media heeft het drukproces • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een volledig geïntegreerd, geautomativoorspelbaar drukresultaat. seerd en gedigitaliseerd. Dit superKortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder. snelle en slimme concept noemen we

Meer informatie? High-Tech Offset. Neem contact op met één van account managers. Door uwonze en ons drukwerkproces

naadloos op elkaar aan te Volg ons ook op volledig Twitter: en @veldhuismedia sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk sneller, ciënter en toch Veldhuis Media daar een krijgstuk je een kleureffi van! voordelig. Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

T 0572 - 34 97 00 F 0572 - 34 97 99

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.

Salland Zakelijk - juni 2016  
Salland Zakelijk - juni 2016  
Advertisement