Page 1

NO. 4 DECEMBER 2016 JAARGANG 12


Wilt u uw bedrijf ook online succesvol maken? d-etail weet hoe dat het beste kan! MKB

Maak gebruik van onze MKB e-commerce

Salland Zakelijk is vernieuwd, zowel offline als online

manager voor één dag per week

Oplossingen op maat, passend bij uw online kansen in uw branche

Eén aanspreekpunt voor alle e-commerce onderdelen

Met een beperkte investering een optimaal resultaat

Als trouwe volger van Salland Zakelijk, hét promotiemagazine van Salland, heeft u het vast al ontdekt. Onze website is geheel vernieuwd, zowel qua opmaak als inhoud. Wij zijn er erg tevreden over en we hopen dat u deze zakelijke, maar ook verfrissende en nieuwe vormgeving weet te waarderen. Zo niet, mail dan uw op- en aanmerkingen, want Salland Zakelijk staat altijd open voor opbouwende kritiek. Ook de opmaak van ons magazine is aangepast, zodat het aansluit bij de vormgeving van onze website. Vooral de cover heeft een ware metamorfose ondergaan vergeleken met onze vorige edities. Naast de nieuwe vormgeving is ook de inhoud van onze website geheel vernieuwd en volledig ‘social media proof’. Dat betekent dat we alle advertorials in ons magazine ook op onze site plaatsen met de mogelijkheid om die te delen via LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+. Daar is inmid-

dels al goed gebruik van gemaakt en sommige artikelen uit onze vorige editie zijn al honderden keren gedeeld. Uiteraard staan ook de artikelen uit deze editie op onze site en we stellen een reactie en delen erg op prijs. Nu we zowel offline als online weer volledig bij de tijd zijn en de economie ook in onze regio weer flink aan het opleven is, zien wij van Salland Zakelijk het nieuwe jaar met veel vertrouwen tegemoet. Al twaalf jaar promoten we nu al het interessante regionale bedrijfsleven en – samen met uw ondersteuning – gaan we daar in 2017 met veel inzet en enthousiasme mee door. Prettige feestdagen en alvast een goede start gewenst van het nieuwe jaar. Jos Tielbeke Uitgever Salland Zakelijk

Laten we kennismaken en met een kop koffie samen vrijblijvend in gesprek gaan over uw online vragen. Dankzij de uitgebreide ervaring in e-commerce is d-etail op de hoogte van alle ontwikkelingen en daarmee in staat u helder en onafhankelijk te adviseren. d-etail komt met

Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte

de beste oplossing, passend bij uw specifieke situatie ongeacht uw branche.

Maak nu een afspraak via 06 51 11 19 45 of dennis@d-etail.nl

Redactie: Rudi Buitenkamp, Yvonne Haaxman, Jeroen Kuiper en Jos Tielbeke (eindredactie) Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Veldhuis Media - Raalte Telefoon: 0572-363781 E-mail: info@sallandzakelijk.nl Internet: www.sallandzakelijk.nl Oplage: 5.100 exemplaren © COPYRIGHT 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

2

3


VINDT U UW FINANCIËLE ADMINISTRATIE, SALARISADMINISTRATIE, BELASTINGAANGIFTES EN FISCALE ZAKEN OOK INGEWIKKELD EN LASTIG? Ineke Koerhuis is met haar administratiekantoor al bijna 10 jaar werkzaam in Raalte. Ze is gespecialiseerd in het verzorgen van financiële, administratieve en fiscale diensten voor het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Bij haar gaat het om de persoonlijke contacten, waarbij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Geen strakke pakketten, maar wel kennis, kunde en kwaliteit tegen een scherpe prijs. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met: Ineke Koerhuis Belastingconsulent

Burg. Kerssemakersstraat 32b • 8101 AN Raalte T 0572 35 79 08 • M 06 51 46 79 08 www.administratiekantoorineke.nl

Inhoudsopgave 6 Column Jasper Guldemond:

Drie redenen om vandaag nog te stoppen met rapporten

7 8

Notariskantoor De Zwart: Het voorkomen van belastingheffing bij bedrijfsopvolging

Gebiedscoöperatie voor ondernemend Raalte

10

Column Bart Online: Wil je met me trouwen?

11

Ook na de fusie staat de deur bij Adficount in Raalte en Heino voor cliënten open

12

C4IT maakt telefoneren goedkoper én efficiënter

14

In het HOFtheater staat de koffie voor u klaar…

15

Een e-commerce manager voor 1 dag per week? Dat kan bij d-etail!

16

Online veilen is hot!

17

Met nieuwe vrachtwagen is Kolbe klaar voor de toekomst

18

Column Rabobank Salland:

19

Elco Totaal, Totaal wat?

20

Sallandse Ondernemers Promotie:

Exporteren doet u zo!

14 HOFtheater

18 Column Rabobank

Wolters Ontwerp / Ommer Bedrijfsvloeren / Hotel Gaia / Ouwerkerk Communicatie

rekeningnummer (NL75RABO0)135684730 • Kv.K. nr. 05085909 • BTW nr. 1389.345.87.B.01

21

Sallandse Starters Presenteren zich

23

Een ideale teambuilding:

24

Ondernemers Maken er Samen Werk Van:

Lots of Events / Reimert BV

Samen koken bij de Bagatelle

Nieuws van de KRW

25

De Smaakfietser van Vief & Gezond

26

Starters en nieuwe inschrijvingen

23 De Bagatelle

4

5


COLUM COLUMN COLUMN

Restaurant Taveerne Tivoli Borrel-arrangementen

Drie redenen om vandaag nog te stoppen met rapporten Er bestáát geen zekerheid!

Het voorkomen van belastingheffing bij bedrijfsopvolging

Kerst en Nieuwjaar

1,5 uur durend borrelarrangement v.a. ¤14,50 p.p.

zekerheid!Heb ErEr bestáát bestáát geen geen zekerheid! zekerheid! je net bedacht hoe jouw organisatie klaar

is voor toekomst, en weet hoe jebedrijf? dat gaat Heb je de een middelgroot of jegroot w organisatie klaar HebHeb je net je net bedacht bedacht hoehoe jouw jouw organisatie organisatie klaar klaar organiseren? Dan hoef je alleen nog je Dan is de kans groot dat er rapporten t je hoe je dat gaat is voor is voor de toekomst, de toekomst, en weet en weet je hoe je hoe je dat jemaar dat gaatgaat medewerkers te overtuigen van jouw visie en opgesteld om te nog voorzien van lleen nog maar worden organiseren? je organiseren? DanDan hoef hoef jejou alleen je alleen nog maar maar je je gaaaan! van jouw visie en medewerkers medewerkers te overtuigen teAbsoluut overtuigen van van jouw jouw visievisie en en informatie. Nuttig? niet. Sterker nog, gaaaan! gaaaan! managementinformatie is hoogst overbodig. Zou je denken. Want: ZouZou je denken. je denken.

2 uur durend borrelarrangement v.a. ¤18,00 p.p. 2,5 uur durend borrelarrangement v.a. ¤21,00 p.p.

Dat gaaaan! pakt in de praktijk vaak teleur1. Delegeren, weet nog? aktijk vaak teleurDatDat gaaaan! gaaaan! pakt in je de in praktijk praktijk vaak vaak teleurteleurstellend uit.pakt Want je de medewerkers blijken Wil je groeien als ondernemer? Dan kun jeblijken niet dewerkers blijken stellend stellend Want je medewerkers jejouw medewerkers blijken niet klaaruit. teuit. zijnWant voor aanpak. Ze zien alles zelf blijven doen. Delegeren dus. Je vraagt w aanpak. Ze zien niethet niet klaar klaar teniet zijn te van zijn voor voor aanpak. aanpak. Ze Ze zien zien er nut injouw enjouw komen met allerlei omen met allerlei er het er het nutnut niet vanjevan inde en inzoveelste komen en met met allerlei allerlei een salesmanager team te komen versterken, vraagt bezwaren: “Ja niet hoor, verandering. elste verandering. bezwaren: bezwaren: “Ja om hoor, “Ja één hoor, zoveelste deper zoveelste verandering. een freelancer dag weekverandering. het HR-beleid Ze doen maar.” Opde echte medewerking hoef medewerking hoef Ze doen Ze doen maar.” maar.” Op Op echte echte medewerking medewerking hoef hoef in vullen, accountmanager helpt je team je te vaak nieten tejerekenen. Het is de kunst geen t is de kunst geen je vaak je vaak nietniet te rekenen. te rekenen. HetHet is de is kunst de kunst geen geen water bij te dede wijntedat tedoen. doen. Want voor je het om ervoor blij zijn enjeblijven. Want voor je het water water bij de bijzorgen wijnwijn teklanten doen. Want Want voor voor het je het weet heb je een organisatie waarvan de Waarom zou heneen vragen om een rapport? satie waarvan de weet weet heb heb jeje een je organisatie organisatie waarvan waarvan deJe de basis teveel is veranderd om solide te zijn, hebt zeteveel toch juist omom bepaalde rollen om solide te zijn, basis basis teveel is veranderd isaangesteld veranderd om solide solide te zijn, te zijn, en waarvan de nieuwe weg niet voldoende eg niet voldoende en en waarvan waarvan de nieuwe nieuwe weg weg niet niet voldoende voldoende van jou over tede nemen? van is ingeslagen om naar een mooie r een mooie toevanvan is ingeslagen is ingeslagen om om naar naar eeneen mooie mooie toe-toetoekomst te leiden. komst komst te leiden. te leiden. 2. Een rapport zegt heel weinig

Indien er vermogen wordt geschonken of verkregen bij overlijden, dan kan het zijn dat er belasting voldaan dient te worden. In deze bijdrage zal stil gestaan worden bij het voorkomen van schenk- of erfbelasting in geval van bedrijfsopvolging. Reserveer tijdig Tel.: 0572-364187 Mail: info@taveernetivoli.nl www.taveernetivoli.nl

:)

Een rapport is een samenvatting van een veel groter asis voor de weerje je wel kan kan doen: doen: dedebasis debasis basis voor voor dede weerde weerweerWatWat je wel wel kan doen: voor proces, enwegnemen. dus komtDehet aan op dekomt interpretatie stand komt voort stand stand wegnemen. De weerstand weerstand komt voort voort stand wegnemen. De weerstand komt voort van waarnemingen en cijfers. Dat betekent ende. Je kan dus uit uit angst angst voor voor het het onbekende. onbekende. Je kan Je kan dus dus uit angst voor het onbekende. Je kan een dus onbekend maken. (1) het (1) het onbekende onbekende minder minder onbekend onbekend maken. maken. hoop ruis op de lijn. Cijfers en samenvattingen (1) het onbekende minder onbekend maken. ngstig maken voor En (2): En (2): je mensen je mensen minder minder angstig angstig maken maken voor voor vertellen het hele verhaal en zijn bovendien En (2): jenooit mensen minder angstig maken voor rheid, dat bestaat het het onbekende. onbekende. Want Want zekerheid, zekerheid, dathet dat bestaat bestaat altijd subjectief. De samensteller van rapport het onbekende. Want zekerheid, dat bestaat tóchtóch niet!niet! heeft tóch immers niet! besloten om bepaalde zaken wel te vermelden weg te laten. nbekende, bekend 1 Zorg 1 Zorg er en voor erandere voor dat dat het het onbekende, onbekende, bekend bekend

Als er sprake is van ondernemingsvermogen is er wetgeving ingevoerd die ervoor dient om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen. Bedrijfsopvolging wordt gefaciliteerd. We zien dit bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting. Zou er geen fiscale faciliteit zijn, dan zou er bij een vervreemding (zoals schenking of overgang bij erfrecht) met de fiscus afgerekend dienen te worden over de stille reserves die in de onderneming aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de meerwaarde die in een bedrijfspand schuilt. Het verschil in de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde wordt dan belast. In de wet zijn er regels opgenomen die het mogelijk maken om te zorgen dat er geen belasting verschuldigd is; de bedrijfsopvolging kan dan geruisloos plaatsvinden.

er Informeer voor dat onbekende, bekend ewerkers over 1 wordt. je Zorg wordt. Informeer je het medewerkers je medewerkers over over je je wordt. Informeer je visie medewerkers je 3. Je een had ook iets zinnigs doenover e formuleren en wens wens een nieuwe nieuwe visie tekunnen te formuleren formuleren en en wens een nieuwe visie te het formuleren het proces. Als Gave blijf je blijf zegrafieken, informeren ze informeren tijdens het proces. proces. Als Als je en je sjiektijdens opgemaakte infographics, blijf ze informeren tijdens het proces. Als je medewerkers op bereid bereid bent bent samen samen met met je medewerkers je medewerkers op op interessante tabellen. Rapporten zien er vaak bereid bentgeef samen met jevoor medewerkers op or inspraak! Kantte trekken: te trekken: geef ruimte ruimte voor inspraak! inspraak! KantKantindrukwekkend uit. Maar wacht even, waarom zou daar te eigenwijs tekening: tekening: niet niet doen doen als als jevoor daar je daar te eigenwijs te eigenwijs te trekken: geef ruimte inspraak! Kantje jouw medewerkers tijd laten besteden aan het w eigengereidheid voor voor bent. bent. OokOok goed. goed. Jouw Jouw eigengereidheid eigengereidheid tekening: niet doen als je daar te eigenwijs opstellen van eenalrapport, als ze gebracht die tijdtenslotte. ooktenslotte. kunnen gebracht tenslotte. heeft heeft je bedrijf je bedrijf een al een eind eind gebracht voor bent. Ook goed. Jouw eigengereidheid besteden aan hetalbehalen van echte resultaten? heeft je bedrijf een eind gebracht tenslotte. fvertrouwen bij Kortom: 2 je Zorg 2 Zorg voor voldoende voldoende zelfvertrouwen bij je wie voor houdt wie nouzelfvertrouwen voor de gek? bij je stáát geen zekermedewerkers. medewerkers. Want Want er bestáát er bestáát geen geen zekerzeker2 Zorg voor voldoende zelfvertrouwen bij je an er over vijf jaar heid. heid. WieWie zegtzegt dat dat hunhun baan baan er over er over vijf vijf jaarjaar Het alternatief medewerkers. Want er bestáát geen zekernieuwe visie? Het nog is nog is. Mét is. Mét of zónder of zónder jouw jouw nieuwe nieuwe visie? visie? HetHet is is Zorg processen. heid.voor Wie transparante zegt dat hun baan er Go oversee! vijfMet jaar helpen klaar te zijn beter beter om om je medewerkers je medewerkers helpen helpen klaar klaar te zijn te zijn nog is. Mét of zónder jouw nieuwe visie? Het is andere woorden: kijk wat er gebeurt. Maak een st. Help ze om zich voor voor eeneen onzekere onzekere toekomst. toekomst. Help Help ze om ze om zichzich beter om je medewerkers helpen klaar te zijn praatje, en sluit aan op de momenten waarop jouw rachten die iederte ontwikkelen te ontwikkelen tot tot arbeidskrachten arbeidskrachten die die iederiedervoor een toekomst. Help zich medewerkers hun resultaten bespreken. Alles beter dan heb je mensen eeneen wel wel wilonzekere hebben. wil hebben. Alleen Alleen dandan heb heb je ze mensen jeom mensen te ontwikkelen tot arbeidskrachten die iederen helpen de nieudie die jou jou vanuit vanuit zelfvertrouwen zelfvertrouwen helpen helpen de nieude nieudan een zinloos tijdrovend en multi-interpretabel een wel wilrealiseren. hebben. Alleen dan heb je mensen we we visie visie te te realiseren. rapport. die jou vanuit zelfvertrouwen helpen de nieuwe visie te realiseren.

nd

Jasper Jasper Guldemond Guldemond

Jasper Guldemond guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

6

guldemondpragmatiek.nl guldemondpragmatiek.nl

  

        

         

      

  

KƉĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶϮϬϭϲͬϮϬϭϳ KƉĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶϮϬϭϲͬϮϬϭϳ KƉĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶϮϬϭϲͬϮϬϭϳ KƉĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶϮϬϭϲͬϮϬϭϳ KƉĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

ϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ ϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ ϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ  KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ ϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ ϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ϭϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ϭϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ ϭϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ ϭϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲ ϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲ ϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϬϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ ϬϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ ϬϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ ϬϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ ϬϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ   ϭϯĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ ϭϯĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϭϯĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϭϯĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ ϭϯĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ   ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s  ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϲ ϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϲ ϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϲ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ,s ϮϰŵĂĂƌƚϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϮϰŵĂĂƌƚϮϬϭϳ ϮϰŵĂĂƌƚϮϬϭϳ ϮϰŵĂĂƌƚϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ ϮϰŵĂĂƌƚϮϬϭϳ KƉůĞŝĚŝŶŐsĂƐŝƐΘsK> ϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϲ ϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϲ ϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ ϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ ϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sĞƌƐƚĞ,ƵůƉ ϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϲ ϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ  ϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϲ ϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϲ KƉůĞŝĚŝŶŐ,sƌĂŶĚΘKŶƚƌƵŝŵŝŶŐ   

 

Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte Nieuwe Nieuwe Nieuwe Lemelerveldseweg Lemelerveldseweg Lemelerveldseweg 11, 11, 8102 8102 8102 SH SH SHRaalte Raalte Raalte T: 0572-850886 M:11, 06-18376783 Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte T: T: T: 0572-850886 0572-850886 0572-850886 M: M: M: 06-18376783 06-18376783 06-18376783 E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl T: 0572-850886 M: 06-18376783 

In geval van een schenking of vererving van ondernemingsvermogen kennen we in de Successiewet de zogenaamde Bedrijfsopvolgingsregeling (de BOR). Op verzoek van de verkrijger kan een voorwaardelijke vrijstelling worden verleend indien de verkrijging ondernemingsvermogen omvat. De vrijstelling is aanzienlijk. Zoals aangegeven is het een voorwaardelijke vrijstelling, gericht op de bedrijfscontinuïteit. Zo

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart

vervalt de vrijstelling bijvoorbeeld als de onderneming (maar ook bijvoorbeeld aanmerkelijk belang aandelen in een BV) binnen 5 jaar (na overlijden of na de schenking) worden verkocht of de onderneming wordt in die periode gestaakt. Voorts geldt als voorwaarde voor de toepassing van de BOR dat de schenker de onderneming reeds 5 jaar in bezit had. In geval van overlijden geldt als voorwaarde dat de erflater de onderneming reeds 1 jaar in bezit had. Voordat men aan de toepassing van de BOR toekomt, dient echter eerst beoordeeld te worden of er wel sprake is van een onderneming in de zin van de BOR. Het moet gaan om een objectieve, materiële onderneming.

De Vastgoed BV

heden als doel hebben het behalen van rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomend rendement te boven gaat. Als dit niet zo is, dan stelt de fiscus, dat er geen sprake is van een materiële onderneming en is op de verkrijging door bijvoorbeeld schenking van aanmerkelijk belang aandelen in die BV de BOR niet van toepassing. Het ontwikkelen en verkopen van vastgoed kan onder omstandigheden een materiële onderneming vormen, zo heeft de wetgever aangegeven. Daarmee is tevens gezegd dat er onder omstandigheden ook sprake kan zijn van een situatie dat er geen materiële onderneming is en de bedrijfsopvolging tot belastingheffing leidt. De rechtspraak is nog volop in beweging en het belang mag duidelijk zijn.

Met name over dit laatste punt is er de laatste tijd de nodige discussie Mocht u nog een nadere toelichting tussen de inspecteur en de verkrijgers/ wensen, dan kunt u altijd een vrijblijbedrijfsopvolgers van aandelen in vende afspraak maken met Notarisvastgoedvennootschappen. De vraag kantoor De Zwart. die gesteld moet worden is of de aard en omvang van de werkzaamheden van de BV meer omvat dan bij Notariskantoor de Zwart Raalte normaal vermogensDrostenkamp 2 | 8101 BX Raalte | T 0572 363619 beheer gebruikeE info@notarisdezwart.nl | www.notarisdezwart.nl lijk. En voorts of deze

werkzaam-

E:E: E: info@mboost.nl info@mboost.nl info@mboost.nlI:I: I:I: www.mboost.nl www.mboost.nl www.mboost.nl E: info@mboost.nl www.mboost.nl

7


Gebiedscoöperatie voor ondernemend Raalte Eén winkel maakt geen winkelstraat. Je hebt elkaar nodig

"Als je voorzieningen in stand wilt houden, moet je dat samendoen.”

Bevlogen en vol energie bouwen Raalter ondernemers aan een krachtig Raalte. In april staken 64 stakeholders in het Hoftheater de hoofden bij elkaar tijdens een economisch werkatelier. In twee dagen tijd ontwikkelden ze een gedragen, toekomstbestendig actieplan. Volgens de methodiek van het Future Searchwerkatelier bepaalden de deelnemers zelf wat belangrijk is en waar de kansen liggen voor het bedrijfsleven in Raalte en omgeving. Vervolgens hebben in juni dertien initiatiefgroepen hun plan gepresenteerd. Het zijn stuk voor stuk ideeën om met passie en veel energie verder vorm te geven aan een economisch krachtig Raalte. Een van de plannen is de oprichting van een gebiedscoöperatie, die op 1 december is gepresenteerd aan de ondernemers van Raalte.

8

Wethouder Jacques van Loevezijn vertelt over de economie in Raalte. “Bestaande beleidsplannen zijn niet volledig up-todate meer en het college van Raalte vindt economie erg belangrijk. Het is de motor van de samenleving en zorgt voor werkgelegenheid in onze gemeente. Wil je toekomstbestendig zijn, dan moet je nu actie ondernemen en niet afwachten,” is zijn mening. “We wilden geen pak papier van een ambtenaar met de vraag aan de samenleving: Wat vinden jullie er van? Nee, we wilden het omkeren. Plaatselijke Belangen, ondernemers, verenigingen en gemeenteraadsfracties vertellen ons wat ze belangrijk vinden. Wat houdt hen bezig en waar liggen de kansen? Dat resultaat wilden we op maximaal drie A4-tjes in plaats van dikke rapporten en dat is gelukt, mede dankzij een zogeheten vliegwielgroep die is geformeerd om het proces vlot draaiende te houden.“

Revolutionair proces Samen met een voorbereidingsgroep is gekeken naar de aanpak van de bijeenkomsten en wie daarbij aanwezig moesten zijn. Ed den Besten, directeur van Rabobank Salland, was een van de deelnemers. “Het had niet gewerkt als dit werkatelier louter op initiatief van de gemeente was gebeurd. Het mooie van deze aanpak is, dat je het draagvlak in de samenleving aanboort. En ook het besef dat je niet alleen op de gemeente en politiek kunt leunen als er iets in je omgeving moet gebeuren. Iedereen voelt zich betrokken. Dit is echte participatie, waarbij je het proces revolutionair mag noemen.”

Buiten gebeurt het Het resultaat van de tweedaagse sessie was erg positief. Allerlei ideeën en kansen zijn de revue gepasseerd. Hoe ziet het verdienmodel van Raalte eruit? Wat is nu belangrijk in onze gemeente? Wat past bij Salland? “In Salland zijn we redelijk bescheiden. We mogen wel meer onze trots uiten. Zo hebben we tenminste 104 jaarlijkse evenementen in Raalte! En als we bijvoorbeeld wandelen fietsroutes verbinden met evenementen, dan ontstaat er een Slinger van Salland. Dat biedt recreatieve mogelijkheden het hele jaar door.” De vier

belangrijkste thema’s zijn benoemd. Dat zijn agrofood, toerisme en recreatie, evenementen en maakindustrie. Samen met de ondernemers gaat de gemeente Raalte met dertien projecten aan de slag. “Het gebied heeft kracht, maar je hebt elkaar nodig. We gaan het niet vanuit de gemeente organiseren, want buiten gebeurt het. Met elkaar kijken wat er mogelijk is, waarbij de gemeente een gelijkwaardige partner is, die faciliteert, verbindt en ruimte geeft,” zegt Jacques van Loevezijn.

Zelf aan het stuur Ed den Besten: “Als je voorzieningen in stand wilt houden, moet je dat samendoen. Eén winkel maakt geen winkelstraat. Je hebt elkaar nodig,” is zijn mening. “Tijdens het economisch werkatelier in april was er twee dagen lang een enorme betrokkenheid. Raalte is een zeer coöperatief gebied. Het gezamenlijk belang en loyaliteit zijn krachtig aanwezig in de samenleving. Als je dat aanboort en goed organiseert, kun je de economie goed versterken, maar je moet het wel organiseren. Vandaar het idee van een gebiedscoöperatie. De ondernemers en de samenleving zitten daarbij zelf aan het stuur. Via het huidige politieke bestel ervaart de bevolking over het algemeen weinig invloed. De gebiedscoöperatie is een instrument om de betrokkenheid te vergroten.“

Gebiedscoöperatie opgericht De gebiedscoöperatie zorgt ervoor om de beweging voort te zetten. Het is een middel en geen doel. De coöperatie moet voor samenhang en verbinding zorgen. Het democratisch gekozen coöperatiebestuur zorgt voor communicatie naar buiten, voor inspiratie en is gesprekspartner. De coöperatie is een vehikel om nieuwe innovatieve projecten te starten, samen met leden, en verder te brengen. Iedereen kan er lid van worden. Een centrum waar alles samenkomt en waar we met elkaar zaken nog beter maken,” legt Ed den Besten uit. Op 1 december heeft de vliegwielgroep bij Boerhof Projectinrichters in Heeten de oprichting van de gebiedscoöperatie gepresenteerd aan de ondernemers onder het motto van ‘We wachten niet af. We ondernemen.’

9


Ook na de fusie staat de deur bij Adficount in Raalte en Heino voor cliënten open

Column Wil je met me trouwen?

Ook na de fusie van Brinkhuis van Hoogstraten (Accountancy) met Adficount (Bedrijfs- en belastingadviseurs, administratieve dienstverlening) in Raalte en Heino is de vertrouwde en bekende werkwijze gehand-

Stel jezelf eens voor: je staat in een kroeg en

haafd. “Onze cliënten prefereren dat ook, die willen hier gewoon kunnen binnenlopen en dan hun verhaal

iemand die je nooit eerder hebt gezien stapt op je

kwijt kunnen aan hun eigen, vaste aanspreekpunt,” zo zeggen René van Hoogstraten, Henk Groot Lipman

af en vraagt je ten huwelijk. Daar sta je dan met je bek vol tanden. Ik verwacht dat 99% van jullie ‘nee’ zal zeggen en geschokt zal weglopen.

Eigenlijk gebeurt iets vergelijkbaars op veel websites. Op veel websites vind je op de homepagina direct in beeld een opdringerige knop ‘KOOP MIJ, KOOP MIJ, KOOP MIJ’. Eigenlijk komt die knop te snel. Het kan je potentiële klant zo afschrikken dat die van je website weg gaat. In 99% van de gevallen komt die nooit terug. Je moet eerst het vertrouwen van je bezoeker winnen. De bezoeker wil weten of jij zijn probleem op kunt lossen en wil weten wat voor kwaliteit je te bieden hebt.

Rekensoftware verankeringen Snel, efficiënt én betrouwbaar • • • • •

Ankerberekeningen Houtverbindingen Mortelhoeveelheden Verlijmen achteraf aangebrachte wapening Verankering in metselwerk

Download de gratis software! constructiefadvies@berner.nl

www.berner.nl

Beter is om je bezoeker in kleine stapjes te verleiden en pas in een latere fase de koop-knop te tonen. Op de homepagina kun je de bezoeker beter doorsturen naar een projectpagina of pagina met referenties om het vertrouwen te winnen. Nog beter is om een gratis weggever aan te bieden. Dit in de vorm van een e-book of gratis adviesgesprek. Hierbij vraag je de bezoeker een e-mailadres achter te laten. Vervolgens kan je in een serie opeenvolgende e-mails het vertrouwen winnen, zodat je van een lead een klant kan maken.

• Opzetten, implementeren en onderhouden van

• Opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen; • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; diverse managementsystemen;

Dus wees niet bang. Ik vraag je niet ten huwelijk. Maar snap je nu de metafoor met het ten huwelijk vragen? Eigenlijk werkt het met een relatie hetzelfde, van een eerste contact, tot het uitwisselen van een telefoonnummer, tot een eerste date, tot het krijgen van verkering, tot misschien wel trouwen.

• Uitvoeren van audits; • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Opzetten, implementeren onderhouden van • Risico, Inventarisatie &en Evaluatie (R,I&E); • Uitvoeren van audits; • Hogere veiligheidskundige (HVK); diverseondersteuning managementsystemen;

en René Derks. Zij vormen de directie van het nieuwe Adficount met de hoofdvestiging aan Het Erf 37 in Raalte-Zuid en een tweede vestiging in Heino aan de L. J. Costerstraat 27p. Voor de eind november gesloten vestiging aan de Boeierstraat 9 in Raalte (op bedrijventerrein de Zegge) worden nieuwe huurders gezocht.

Zowel Brinkhuis van Hoogstraten als Adficount zijn vertrouwde namen. Brinkhuis van Hoogstraten in Raalte bestaat zo’n 50 jaar, eerst als Administratiekantoor Brinkhuis en daarna als Brinkhuis van Hoogstraten Accountancy. Adficount werd in 1998 in Raalte opgericht door Henk Groot Lipman en René Derks. Begin 2004 werd in Heino Administratiekantoor Kleinlangevelsloo overgenomen en omgedoopt tot Adficount-vestiging Heino. Toch, groter groeien is en was nooit de bedoeling, ook nu niet. Beide bedrijven blijven zich richten op de eigen streek. “Zeker 80 procent van onze cliënten komt uit Salland. En diegenen daarbuiten hebben meestal een relatie met de streek.” De fusie is een echte meerwaarde, zowel voor de cliënten als voor de werk-

nemers, daarvan is de driekoppige directie overtuigd. “Het begon ermee dat het tussen ons persoonlijk goed klikte. Dat was de basis om te kijken naar een fusie. Allebei zijn we sterk in het bedienen van MKB-bedrijven, BV’s, ZZP’ers, eenmanszaken en VOF’s. Onze persoonlijke werkwijze, aanpak en betrokkenheid bij Sallandse ondernemers lagen ook dicht bij elkaar. Afgelopen maanden zijn we bezig geweest om alles intern goed op elkaar af te stemmen. Daar hoorde een kleine interne aanpassing van dit mooie kantoor aan Het Erf in Raalte-Zuid bij.” “Er waren maar enkele kleine verschillen. Zo had Brinkhuis van Hoogstraten ook agrarische ondernemers als cliënt. Adficount was wat meer gespecialiseerd in pensioenzaken.

Het huidige kantoor van Adficount aan de Boeierstraat 9 op De Zegge is officieel gesloten (en kan gehuurd worden). Adficount is nu te vinden aan Het Erf 37 in Raalte-Zuid waar Brinkhuis van Hoogstraten al gevestigd was. De vestiging in Heino blijft gewoon open.

• CO2&prestatieladder; • Risico, Inventarisatie Evaluatie (R,I&E); • Ondersteunen van VGM/KAM coördinator; • Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); • Hogere veiligheidskundige• ondersteuning Uitvoeren van(HVK); audits; • Opleidingen.

Bart Pronk Eigenaar Bart Online

Door de fusie komen nu alle expertise, kennis en ervaring onder hetzelfde dak in Raalte en Heino beschikbaar voor onze cliënten. En dat met dezelfde vertrouwde kleinschalige en persoonlijke aanpak. Bovendien, regels en wetgeving voor ondernemers veranderen voortdurend. Daar kunnen we nu nog sneller op inspelen. Denk aan de nieuwste software waarmee we onze cliënten sneller en beter van dienst kunnen zijn.” Bewust is er bij het nieuwe logo gekozen voor de toevoeging ‘advies, administratie, accountancy’. “Met die ‘triple A’ geven we aan dat hier in principe alles kan. En wat we eventueel niet kunnen of mogen, daarvoor hebben we voldoende contacten met gespecialiseerde organisaties.”

• CO2 prestatieladder; • Risico, Inventarisatie & Evaluatie (R,I&E); Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 • Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen • Hogere veiligheidskundige ondersteuning (ADR); (HVK); • Opleidingen. WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL • CO2 prestatieladder; • Adviseur gevaarlijke stoffen (ADR); Rutger terLaak Laak T 06 06 282 660 660 27 Rutger ter | |T 282 27 • Opleidingen. Hogere Veiligheidskundige (HVK)

WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen Rutger ter Laak | T 06 282 660 27 WWW.ALLROUNDINBEDRIJFSVEILIGHEID.NL 10

De directie van het nieuwe Adficount met v.l.n.r. René van Hoogstraten, René Derks en Henk Groot Lipman

Het Erf 37 | 8102 KE Raalte | T 0572 - 360090 E info@adficount.nl | www.adficount.nl

11


C4IT maakt telefoneren goedkoper én efficiënter C4IT uit Nieuwleusen timmert flink aan de weg met innovatieve communicatiediensten vanuit de Cloud. Tijdens de ontmoeting met Salland Zakelijk is het C4IT team, bestaande uit o.a. Jaap Meijer en Marco Vermooten, net terug van de internationale beurs PMRExpo in Keulen, de grootste beurs voor radiocommunicatie in Europa. Beide heren kijken terug op een erg succesvolle beurs. “Onze producten hebben veel aandacht gekregen van de ruim 4.000 beursbezoekers en dat heeft geleid tot diverse interessante leads”.

Zoals beloofd in de vorige editie van Salland Zakelijk, vertellen Jaap en Marco in deze editie wat meer over hun communicatiediensten vanuit de Cloud, met dit keer de focus op de telefoniediensten van C4IT.

C4IT regelt alles van A tot Z Jaap: “Onze dienstverlening aan de reseller begint met de vraag wat de functionele eisen en wensen zijn van de ondernemer op het gebied van telefonie. Als dat helder is, maken we een analyse van de belkosten, gevolgd door een voorstel

hoe op die kosten kan worden bespaard met daarnaast een functioneel en technisch ontwerp. Indien het hierbij nodig en gewenst is, regelt C4IT ook de aanpassingen aan de netwerkbekabeling, plaatsing van de toestellen, installatie van switchen en access points voor een goed functionerend draadloos netwerk, configuratie en programmeren van de desbetreffende apparatuur en aanpassing of (her)inrichting van een patchkast. Ook de toegang naar Internet op basis van xDSL of glasvezel kan C4IT verzorgen. De klant heeft bij ons dus met maar één aanspreekpunt te maken”.

Kostenbesparing Voor besparing op de telefoonkosten van uw vaste telefonie werkt C4IT met twee varianten, namelijk Carrier Pre Select (CPS) en Wholesale Line Rental (WLR). Bij CPS en WLR gaan al uw telefoongesprekken automatisch via de goedkoopste aanbieder. U ontvangt in dat geval van uw lijn-aanbieder, bijvoorbeeld KPN, alleen nog een factuur voor het abonnementsgeld van de vaste aansluiting en de kosten voor het bellen naar servicenummers en nummers in het buitenland. De laatstgenoemde gesprekken verlopen namelijk niet via de alternatieve aanbieder. Daarnaast biedt WLR bovendien verschillende extra faciliteiten, zoals wisselgesprek, doorschakeldienst en blokkering nummerweergave.

sms’en naar e-mail en zelf de bereikbaarheid per telefoonnummer instellen. U kunt hierbij kiezen voor Managed Mobile of Hosted Mobile. Bij Managed Mobile beschikt u op uw mobiel over alle faciliteiten van de telefooncentrale en over meerdere mobiele en vaste nummers op één toestel. U kunt bovendien met uw mobiel bellen tegen een vast laag VoIP-tarief. Verder bellen uw collega’s onderling gratis en kunt u zelf de bereikbaarheid per telefoonnummer instellen. Bij Hosted Mobile hoeft u niet te investeren in een dure telefooncentrale en beschikt u over alle faciliteiten van de hosted telefooncentrale op uw vaste en mobiele toestel. Verder heeft Hosted Mobile dezelfde faciliteiten als zojuist genoemd bij Managed Mobile.

CVoice Connect Ook als u werkt met Voice over IP (VoIP) zijn besparingen mogelijk. Met CVoice Connect van C4IT wordt uw telefooncentrale aan het VoIP-platform van C4IT gekoppeld. U behoudt alle telefoonnummers en belt online, tegen een vast laag VoIP-tarief.

C4IT Data Only Voor wie ook onderweg wil beschikken over internet, zonder dat met het apparaat wordt gebeld, kiest voor Data Only van C4IT. Geen centrales met extra functionaliteiten, maar gewoon internet voor onderweg. C4IT levert databundels van 200MB tot 8GB.

Managed Telefonie Managed Telefonie is eigenlijk een telefooncentrale in de Cloud die geen grote investering vraagt en op maat kan worden ingesteld voor uw bedrijf. Marco: “Bij Managed CVoice zijn talrijke mogelijkheden beschikbaar, zoals gespreksopname, videobellen en keuzemenu’s. Bovendien is het een flexibel systeem, want de telefooncentrale groeit en krimpt met uw bedrijf mee. U mist nooit meer dat ene belangrijke gesprek, omdat u overal bereikbaar bent op één telefoonnummer. De telefooncentrale in de Cloud is altijd online en eventuele storingen hebben geen invloed op uw bereikbaarheid”. Voor Managed CVoice betaalt u een vast bedrag per maand. U betaalt daarbij alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt, waardoor uw kosten transparant zijn en u nooit met onverwachte rekeningen wordt geconfronteerd. U communiceert altijd via het betrouwbare vaste netwerk van KPN. Hosted Telefonie is geschikt voor alle bedrijven, van MKB tot Grootzakelijk.

Mobiele oplossingen van C4IT Bij mobiele telefonie biedt C4IT diverse mogelijkheden, zoals meerdere nummers op één toestel, voicemail naar e-mail,

12

In de komende editie van Salland Zakelijk vertellen Jaap Meijer en Marco Vermooten meer over een dienstverlening waarin ze uniek zijn, namelijk clouddiensten met radio (portofoon en mobilofoon) over IP en de daaraan verwante mogelijkheden. Neem contact op met Jaap of Marco van C4IT en ontdek hoe u de telefonie van uw bedrijf goedkoper én efficiënter kunt inrichten en gebruik kunt maken van nieuwe mogelijkheden. C4IT maakt onderdeel uit van de Ravelin Holding waar ook de distributiebedrijven Selecsys, Selcom en Selcare onder vallen.

C4IT Burgemeester Backxlaan 265 | 7711 AD Nieuwleusen T 088-0086666 | info@c4it.nl | www.c4it.nl

13


In het HOFtheater staat de koffie voor u klaar… Het HOFtheater in Raalte staat bekend om voorstellingen, een avondje uit met vrienden en familie. Maar het HOFtheater kan ook iets voor uw bedrijf betekenen. Roswyde Burgman, de nieuwe directeur van het HOFtheater, maakt graag kennis met u, om te kijken wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden er liggen. Ze nodigt u dan ook van harte uit voor een kop koffie, een goed gesprek en een rondleiding door het

Brainstormsessie bij de vijver Zoekt u een congreslocatie of een inspirerende plek voor een teamsessie? Met de unieke ronde theaterzaal met 300 stoelen en de sfeervolle moderne foyer is het HOFtheater een zeer geschikte locatie voor congressen, evenementen en seminars. Dankzij de verschillende vergaderruimtes is het mogelijk om in kleine groepen uiteen te gaan. Bovendien is het HOFtheater gelegen aan een grote vijver en bevindt zich op loopafstand het bos ’t Reelaer. Ideaal voor bijvoorbeeld een gezonde wandeling, brainstorm of een picknick. Meer weten? Neem contact op met Roswyde Burgman voor een vrijblijvend gesprek. De koffie staat klaar!

Een e-commerce manager voor 1 dag per week? Dat kan bij d-etail! Bij e-commerce gaat het om verkoop van producten en diensten via het internet. Een relatief nieuw vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Uit onderzoek blijkt echter dat MKB Nederland achter-

Dennis van d-etail en verken samen al uw online kansen

blijft met e-commerce. Slechts 1 op de 8 bedrijven

HOFtheater.

verkoopt online en dat terwijl Nederland het derde land ter wereld is in gebruik van internet, connec-

Avondje theater voor het personeel

tiviteit en digitale publieke diensten. Meestal is het

Vooraf lekker eten in de foyer, kopje koffie of thee, daarna met z’n allen naar een muziek- of cabaretvoorstelling van een bekende artiest. Om vervolgens weer terug te komen in de foyer voor een hapje en een drankje. Zo kan een personeelsuitje voor uw bedrijf eruit zien bij het HOFtheater. Maar uiteraard zijn er ook vele andere mogelijkheden, Roswyde denkt hierover graag met u mee.

geen onwil van ondernemers om te verkopen via e-commerce, maar veelal onbekendheid met deze nieuwe kans. Herkent u dat? Maak dan gebruik van de e-commerce manager voor 1 dag per week van het nieuwe Raalter bedrijf d-etail, opgericht door Dennis Haarman.

Foto: www.studioilse.nl

HOFtheater Voorhof 2 | 8102 MH Raalte | T 0572-361361 E roswyde.burgman@hoftheater.nl | www.HOFtheater.nl

14

Drink eens een kop koffie met

Dennis Haarman is geen onbekende in de online-wereld. Zo heeft hij meer dan tien jaar bij Wehkamp gewerkt en daar o.a. de transitie begeleidt van de bij velen nog bekende dikke catalogus naar de huidige webshop. Recent is onder zijn supervisie de website Sportdirect.com in opdracht van Deventrade volledig vernieuwd en inmiddels zeer succesvol. Verder heeft Dennis tal van andere online MKB-projecten gedaan, gericht op zowel B2B als B2C. Dennis beschikt verder over een uitgebreid netwerk van specialisten en ruime ervaring met tal van softwareoplossingen. Met deze achtergrond is d-etail in staat een e-commerce oplossing op maat te leveren, passend bij uw onderneming. Dennis vertelt enthousiast hoe een en ander in de praktijk werkt: “Met onze MKB e-commerce manager beschikt u over een persoonlijk aanspreekpunt die 1 dag per week samen met uw medewerkers werkt aan strategische, tactische en operationele vraagstukken. Van het maken van een plan tot aanpassing en optimalisatie van bestaande websites en alles wat daar tussen zit. Dit uiteraard in goede afstemming met u en afhankelijk van uw behoeften.”

Online transacties bepalen steeds meer de B2B-verkoop. Bij online zakendoen kunnen zowel verkopers als inkopers flink op kosten besparen. Steeds meer ERP en boekhoudpakketten ondersteunen elektronische facturen en het koppelen van onlinesystemen. Dit levert niet alleen besparingen op in geld, maar ook in tijd en vooral gemak. Een goede B2B e-commerce oplossing kan er dan ook voor zorgen dat de omzet per klant toeneemt, omdat het tal van obstakels voor een transactie wegneemt. Online marketing en social media zijn ook belangrijk voor pure B2B leveranciers, want ook hun zakelijke klanten doen tegenwoordig hun research vooral online en zijn daarnaast als consument gewend aan websites zoals bol.com en willen dat niveau ook in hun zakelijke omgeving. Nogmaals Dennis: “Uber in de taxiwereld, AirBnB in de accommodatieverhuur en Thuisbezorgd in de horeca. Voorbeelden van nieuwe toetreders met nieuwe businessmodellen in bestaande branches. Wat speelt er in uw branche? Welke nieuwe businessmodellen zijn voor uw onderneming relevant? Wat is de volgende stap? Een website waarop uw zakelijke klanten kunnen bestellen, inzicht hebben in voorraden en prijzen? Of gaat u rechtstreeks verkopen aan consumenten? Of misschien is het voor u interessant de Duitse markt online te betreden? Allemaal vraagstukken waarmee de e-commerce manager van d-etail samen met u effectief aan de slag kan. Voor ieder bedrijf in elke branche liggen er kansen in de online wereld”. Heeft u vragen, wacht niet langer, zorg dat uw concurrenten u niet online inhalen en neem contact op met Dennis Haarman van:

d-etail Vrieswijk 1 | 8103 PB Raalte | M 06 - 51 11 19 45 E dennis@d-etail.nl | www.d-etail.nl

15


Online veilen is

Met nieuwe vrachtwagen is Kolbe klaar voor de toekomst

Kolbe rijplaten, bouwhekken en transport uit Dalfsen is klaar voor de toekomst. Met de entree van schoonzoon Jos Niens en een nieuwe radiografisch bestuurbare vrachtwagen heeft Karl Kolbe alle ingrediënten om vol energie de komende jaren in te gaan. Bovendien vervoert het bedrijf nu ook vracht voor derden. "We zijn positief over de toekomst."

Vincent Kok van KokkieBikes in Lemelerveld, is de eerste ondernemer in Salland die, samen met zijn team, heeft gekozen voor veilen in eigen beheer. Voortaan vind je op www.bikeveiling.nl met grote regelmaat “gave” gebruikte fietsen en aantrekkelijke nieuwe varianten uit het ruime aanbod fietsen, accessoires én diensten.

Bikeveiling.nl is gebaseerd op het Flitzveilingconcept van de Wallbrink Crossmedia Groep uit Velp en is ontwikkeld in samenwerking met Wibacon - Marketing2Result in Diepenveen, de adviseur/tussenpersoon die Flitzveiling in Salland e.o. ondersteunt.

Meer weten? Download de brochure op www.wallbrinkcrossmedia.nl/flitzveiling of bel met Willem Baltes 06-42212267 of John Wallbrink 06-45440647.

16

Kolbe werkte jarenlang in het familiebedrijf van zijn ouders. De focus lag daarbij op het verhuren van tenten voor evenementen. Nadat hij de onderneming van zijn ouders overgenomen had, besloot Kolbe om in 2001 met de tentenverhuur te stoppen. Eind 2002 startte hij met zijn huidige bedrijf. Kolbe begon met het verhuren van stalen rijplaten, omdat hij merkte dat er in het westen van het land veel behoefte aan was. "Ik was benieuwd hoe dat in onze regio was en er bleek wel vraag naar." Kolbe verhuurt de stalen rijplaten en vervoert deze door het hele land. Deze rijplaten worden vaak ingezet om bouw of evenementterreinen tijdelijk bereikbaar te maken voor zware voertuigen. Ook worden ze gebruikt bij wegwerkzaamheden of voor het aanleggen van bijvoorbeeld glasvezelkabels. "De bouwketen die ingezet worden bij het aanleggen van dergelijke kabels wegen vaak een ton of 28. Daar zijn de locaties niet op voorbereid." Naast stalen rijplaten heeft Kolbe het assortiment de voorbije jaren uitgebreid. Het Dalfser bedrijf verhuurt ook bouw- en dranghekken. Die laatste categorie wordt vaak gebruikt bij evenementen en het is dan vaak een combinatie van staal en of kunststof rijplaten, bouwhekken en dranghekken "Kom ik toch weer terug in de branche waar ik vandaan kom." In de afgelopen jaren is het bedrijf enorm gegroeid. Om die reden is schoonzoon Jos Niens sinds begin dit jaar ook werkzaam bij Kolbe. Niens heeft de benodigde vakdiploma's behaald, waardoor het bedrijf nu ook materialen van derden

mag vervoeren met de vrachtwagens. "Dat is heel handig", stelt Kolbe. "Wanneer wij rijplaten afleveren bij een klant, kunnen we een vracht mee terugnemen die bijvoorbeeld bij ons in de regio moet worden afgeleverd." We doen niet alleen retourvracht maar we rijden zowel met onze trekker/oplegger of met onze bakwagen met aanhanger met of zonder laadkraan ook vanaf de klant door Nederland.

Radiografisch Sinds eind oktober heeft Kolbe de beschikking over een nieuwe, tweede vrachtwagen. Deze is voorzien van de allernieuwste technologie. Bijzonder aan de wagen is dat ie ook radiografisch bestuurbaar is. "Je kunt de vrachtwagen net zo besturen als een radiografisch bestuurbaar vliegtuig." Dit brengt veel voordelen met zich mee voor het leggen en opruimen van stalen rijplaten. De vrachtwagen rijdt altijd achteruit het terrein op, waarna de platen met de laad- en loskraan op hun plek worden gelegd. De vrachtwagen wordt vanaf de kraan bestuurd. Dat brengt veel voordelen met zich mee. "Bovendien kun je veel sneller werken. Op een half uur laden en lossen scheelt het wel tien minuten. Dat is kostbare tijd." Dergelijke ontwikkelingen passen bij de in Dalfsen gevestigde onderneming. Kolbe: "Ik hecht waarde aan een goede kwaliteit van onze wagens. Ook zijn wij van de duidelijke afspraken en het op tijd verschijnen. Dat is belangrijk om te kunnen groeien." Want Kolbe is optimistisch over de toekomst van zijn bedrijf. De economie zit in de lift en dat is volgens de ondernemer te merken in de bouwsector. "Er zit weer groei in. We hebben grote investeringen gedaan om hierop in te springen. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan het werk te kunnen, ik zie de toekomst heel positief in." Bekijk de website www.kolbe.nl voor een bedrijfsfilm die een indruk geeft van de werkzaamheden van:

Kolbe rijplaten, bouwhekken en transport De Singel 2 | 7722 RR Dalfsen | T 0529-433767 E info@kolbe.nl I www.kolbe.nl

17


Elco Totaal, Totaal wat?

Column Rabobank Salland: Exporteren doet u zo! Nederland is een handelsland. Nederlandse mkb’ers halen gemiddeld bijna een derde van hun omzet uit export. Exporteren is de laatste jaren steeds makkelijker geworden, zeker binnen de Europese Unie, o.a. door de komst van de euro en de afschaffing van invoerrechten en lastige douaneprocedures. U weet dat u wilt exporteren. Maar hoe pakt u het aan? Voordat u zich gaat bezighouden met de details, is het goed om een exportplan op te stellen. In een exportplan maakt u concreet waarom en hoe u wilt exporteren. Wilt u uw winst vergroten, of juist uw omzet of marktaandeel? Welke markten gaat u bewerken en met welk product? Een exportplan helpt u systematisch een aantal zaken in kaart te brengen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Rudy Dries, specialist Financiële Logistiek

is dat er geen extra kosten aan zijn verbonden. U kunt wel uw risico afdekken door een kredietverzekering af te sluiten.

• Op welke markt gaat u zich richten? Exporteren is keuzes maken. U kunt niet de hele wereld bedienen. Deze stap in het exportplan is bedoeld om te bepalen op welke landen u zich wilt concentreren en welk land u als eerste gaat benaderen.

Betaling bij export Het is altijd vervelend als uw klant niet betaalt en het wordt nog vervelender als hij zich in het buitenland bevindt. Geografische afstand, andere wet- en regelgeving en een andere betalingsmoraal belemmeren een vlotte incasso. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over betaling bij export en manieren om het betalingsrisico te verzekeren.

Open account

De meeste buitenlandse transacties worden gedaan met een open account. U levert de goederen, stuurt een factuur, en uw afnemer maakt het bedrag over. Precies zoals u het in Nederland waarschijnlijk gewend bent. Bij een open account heeft u weinig zekerheid dat de betaling wordt voldaan. Een voordeel

Rabobank Salland, afdeling Bedrijven T (0570) 50 84 44 | E grootzakelijk.salland@rabobank.nl www.rabobank.nl/salland www.twitter.com/rabobanksalland www.youtube.com/rabobanksalland

18

Documentair incasso

Bij een documentair incasso krijgt uw afnemer de goederen als hij heeft betaald en krijgt u uw geld niet voordat u de benodigde exportdocumenten (zoals vrachtbrieven en de assurantiepolis) heeft overhandigd. Gelijk oversteken dus; een goede oplossing als u uw afnemer niet goed kent. De afwikkeling van een documentair incasso gebeurt door uw bank en de bank van uw klant. Uw bank stuurt de stukken naar de bank van uw afnemer en die biedt ze aan uw afnemer aan in ruil voor betaling.

Ja dat is natuurlijk een goeie vraag. Totaal wat?

Koning Keizer Admiraal …….

Wat leveren jullie eigenlijk precies? Daar kan

Ja, je hebt het allemaal nodig… toiletpapier. Het liefst een beetje zacht, maar wel stevig. En ook hier is de keuze groot. Maar daar komt ook weer het advies van Coen om de hoek kijken. Want wil je niet dat je wc verstopt raakt, dan kies je voor cellulose papier. Deze lost namelijk makkelijk op. En welke dispenser kun je dan het beste gebruiken. Al veel MFA’s, bedrijven en scholen zijn op dit gebied ingericht door Elco Totaal. Kies je voor papieren handdoekjes in het toilet, of uiteindelijk toch voor een elektrische handdroger? De keuze is dan ook afhankelijk van de gebruikersgroep. Dus ook hierbij geldt: een goed advies is goud waard.

Coen Koggel enthousiast over vertellen. Het gaat van toiletpapier en bijbehorende dispensers tot schoonmaakmiddelen. En van bedrijfskleding tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Een heel erg breed pakket dus.

Letter of Credit

Een Letter of Credit of L/C is de meest zekere, maar ook meest dure manier om een transactie af te handelen. De bank van de afnemer betaalt de koopprijs of accepteert een wissel tegen de afgifte van voorgeschreven documenten, zoals facturen, certificaten van oorsprong en assurantiepolissen. Bij een goed opgestelde L/C bent u verzekerd van betaling en uw afnemer van levering.

Coen kan als één van de weinigen zeggen dat de schoonmaak zijn hobby is. Hoe smeriger, hoe groter de uitdaging. Door jarenlange ervaring heeft hij veel kennis opgebouwd over het reinigen van diverse oppervlaktes. Vloeren. Ramen. Wanden. Alles heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. En dat is waar de kracht van Elco Totaal ligt. Zij leveren niet alleen reinigingsproducten, maar geven er ook een goed advies bij.

Internationaal zakendoen met de Rabobank

Inmiddels heeft Elco Totaal al diverse eigen schoonmaakmiddelen laten ontwikkelen, die prettig werken, goed reinigen, zuinig in gebruik zijn en ook nog lekker ruiken. Ook niet onbelangrijk. Voeg daarbij ook nog een handig apparaat dat een groot deel van je werkzaamheden over kan nemen en het plaatje is compleet. Een goede stofzuiger, een schrobzuigmachine, een hogedrukspuit van diverse kwalitatief goede leveranciers zoals Numatic en Nilfisk. Want wie wil er nu niet goed schoonmaakwerk afleveren en snel klaar zijn. Tijd is geld. Dus deze investeringen zijn snel terugverdiend.

Voor veel antwoorden op zaken die hierboven genoemd zijn, kunt u bij de Rabobank terecht. Ons wereldwijde netwerk stelt ons in staat adequaat en snel de door u gewenste informatie boven tafel te krijgen. Daarnaast publiceren onze analisten bijna maandelijks updates over de belangrijkste economieën en sectoren. Ook lokaal kunnen we u verder helpen door middel van transactie-advies over hoe om te gaan met de risico’s die kunnen ontstaan bij internationaal zakendoen. Wij zijn u graag van dienst.

Kleren maken de man en het bedrijf Om het pakket compleet te maken levert Elco Totaal ook bedrijfskleding. Kijkend naar de werkzaamheden van het bedrijf, het logo en de kleuren, de uitstraling. Echt in gesprek met de klant. Veiligheidseisen en wensen bepalen, en dan op zoek naar een eigen identiteit, vertelt Koggel. En daarna bedrukken we de kleding zelf met het bedrijfslogo. Eventueel aangevuld met werkschoenen, helmen en werkhandschoenen We willen graag ontzorgen! Dus ja Elco Totaal wat? Dat dus!

Elco Totaal Spitsstraat 3 | 8102 HW Raalte | T 0572 – 362 918 E info@elcototaal.nl | www.elcototaal.nl

19


Sallandse Ondernemers

Promotie

Hotel Gaia Hotel Gaia staat op het landgoed Rande. Midden in de natuur, vlakbij de uiterwaarden van de IJssel, met vele mooie wandelroutes. Hanzestad Deventer ligt op slechts 3 km afstand.

Wolters Ontwerp Karin Wolters wist van jongs af aan dat ze het liefst zou willen ontwerpen. Haar loopbaan liep echter iets anders. Van chemisch analist tot RMO-chauffeuse naar grafisch vormgever. Na een opleiding DTP en Grafisch Vormgeven bij de House of Media in Groningen, startte ze in april 2016 met Wolters Ontwerp. Karin werkt vanuit haar studio aan de Poedenmansdijk in Heeten voor zowel particulieren als bedrijven. “Ik luister graag naar uw verhaal en ben erg geïnteresseerd in uw achtergrond. Door goed te luisteren en zoveel mogelijk details te verzamelen, begint mijn creativiteit te stromen. Voor het ontwerp van huisstijlen, logo’s, websites, uitnodigingen, flyers, stickers, bestickering van voertuigen, spandoeken en alle andere dingen die vorm gegeven kunnen worden, bent u bij mij aan het juiste adres.” Wolters Ontwerp: Een ontwerp met een glimlach. Ook voor DTP werk. Nieuwsgierig geworden naar wat Wolters Ontwerp voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op met:

Foto: Nolly Tibben

Wolters Ontwerp | Poedenmansdijk wz 6 | Heeten | M 06-24265441 E info@woltersontwerp.nl | www.woltersontwerp.nl

Ommer Bedrijfsvloeren Leg een perfecte basis voor uw bedrijf of instelling met de unieke vloeistofdichte, slijtvaste en duurzame kunststof vloeren van Ommer Bedrijfsvloeren. Sinds 2001 een begrip in gerecyclede bedrijfsvloeren. Uw wensen gekoppeld aan onze kennis en ervaring staan garant voor een prima resultaat. We denken graag met u mee over nieuwe oplossingen of toepassingen. Innovatief en creatief, dat is wat we zijn. Bovendien ondersteunen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben we niet voor niets het Cradle–to-Cradle principe hoog in het vaandel staan. Ommer Bedrijfsvoeren levert een totaalproduct voor sport en recreatie, horeca, garages en vele andere branches. En daar hoort ook een perfecte service bij. Gegarandeerd. Want de basis van elk bedrijf is toch de vloer! Wilhelm en Marinka Kortstee | Ommer Bedrijfsvloeren B.V. | Reehorst 33 8105 BG Luttenberg | T 0529 - 462 851 | M 06 - 54 33 13 65 E info@ommerbedrijfsvloeren.nl | www.ommerbedrijfsvloeren.nl

De posttarieven stijgen, maar een insert bij Salland Zakelijk kan nu al voor 20

Lever uw promotie-uiting (leaflet, folder,e.d.) aan en wij verzorgen de rest. Uw insert brengen wij onder de aandacht bij maar liefst 5.100 zorgvuldig geselecteerde bedrijven in uw eigen regio. Het is zelfs mogelijk om uw insert te laten bezorgen in een deel van ons verspreidingsgebied. Vraag naar de interessante mogelijkheden via info@sallandzakelijk.nl of bel 0572-363781

In en rondom Hotel Gaia kunt u in een informele sfeer midden in de natuur vergaderen. De inspirerende omgeving en het prachtige uitzicht hebben vast en zeker een positieve invloed op uw bijeenkomst. Het hotel beschikt over meerdere vergaderruimtes en biedt ook de mogelijkheid om te blijven slapen. Hotel Gaia kent de volgende vergaderarrangementen: • 4 uurs vergaderarrangement voor ¤ 19,50 p.p. Dit is inclusief onbeperkt koffie, thee, water en iets lekkers. • 8 uurs vergaderarrangement voor ¤ 49,50 p.p. De gehele dag onbeperkt koffie, thee, water en iets lekkers. Lunch bestaande uit luxebroodjes van bakker Driekant, belegd met carpaccio, geitenkaas en gerookte zalm. Kopje heerlijke seizoens-soep, Turkse yoghurt met cruesli, melk, karnemelk en jus d’orange. • 8 uurs vergaderarrangement inclusief diner voor ¤ 79,50 p.p. Dit arrangement is conform het vorige arrangement, maar dan inclusief een uitgebreid viergangendiner. Alle arrangementen zijn inclusief zaalhuur, flipover met stiften, wifi en projectiescherm. Neem voor meer informatie over Hotel Gaia en de vergaderarrangementen contact op met: Hotel Gaia | Schapenzandweg 3 | 7431 PZ Diepenveen T 0570 - 593 666 | E info@hotelgaia.nl | www.hotelgaia.nl

Visueel Communicatiebureau Ouwerkerk Per 1 december jl. heeft Simon Ouwerkerk zich gevestigd in kantorencomplex De Berk in Raalte. Met zijn bedrijf VCBO begeleidt hij bedrijven en instellingen met hun interne en externe 'visuele’ communicatie. Zo adviseert, visualiseert en ontwikkelt hij narrowcasting uitzendingen, websites en nieuwsbrieven die per e-mail verstuurd kunnen worden. Ook voor een advertentie, een nieuwe huisstijl of betrouwbare website- en e-mail-hosting bent u bij VCBO aan het juiste adres. Met het door hemzelf ontwikkelde beheersysteem (CMS) kan de gebruiker de gewenste informatie direct zichtbaar veranderen op een narrowcastingscherm, website of nieuwsbrief. Zo kan men met één druk op de knop de gewenste informatie op allerlei soorten media plaatsen waaronder ook Facebook, Twitter en LinkedIn. Aardig om te weten is dat dit beheersysteem webbased is, dus overal waar een internetverbinding is, kan men teksten, foto's en video's toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het CMS wordt 'op maat' gemaakt waardoor er geen overbodige knoppen en functies in beeld komen. Hierdoor is het CMS eenvoudig te bedienen en vriendelijk in gebruik. Kortom, alle diensten die nodig zijn om kordaat visueel te communiceren, worden onder één dak en met één aanspreekpunt aangeboden... wel zo makkelijk. VCBO: Visueel Communicatiebureau Ouwerkerk | Simon Ouwerkerk | Burg. Kerssemakersstraat 32B | 8101 AN Raalte T 0570 - 52 56 66 | E info@vcbo.nl | www.vcbo.nl

21


Sallandse Starters presenteren zich

Een ideale teambuilding: Samen koken bij de Bagatelle Samen de gerechten uitkiezen en samen zoeken naar de juiste balans van heerlijke ingrediënten. Samen ervoor zorgen dat er een fantastisch drie- of viergangendiner op tafel komt. Dat kan alleen maar door goed samen te werken en dat maakt een kookclinic bij de Bagatelle tot een ideale teambuildingsactiviteit. De kok staat dit keer op de achtergrond, terwijl u met uw collega’s of relaties de scepter zwaait in de keuken.

Lots of Events

Gastheren Arno en Willy Huisken leggen graag uit hoe zo’n avond verloopt. “Allereerst ontvangen we onze gasten met een heerlijk aperitief naar keuze. Vervolgens verdelen we de deelnemers in groepjes en geven we uitleg over het verloop van de avond. Ieder groepje is verantwoordelijk voor een eigen gerecht, bijvoorbeeld een voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht of nagerecht. Onze kok blijft gedurende de hele avond in de buurt om te begeleiden en - waar nodig en gewenst - aanwijzingen te geven. Er is uitdaging, samenwerking is vereist, gezelligheid staat voorop en bovenal is er tijd voor echt contact tussen de deelnemers.”

Lots of Events is opgericht door Karoline van Ingen: “Ik organiseer zakelijke evenementen en workshops op maat. Verder begeleid ik de professionalisering van het officemanagement op het gebied van het nieuwe werken, slimmer en effectiever werken en de nieuwe rol van de secretaresse in de toekomst. Door mijn jarenlange ervaring als Office Manager, Event Manager en Change Manager kan ik mensen en organisaties met elkaar verbinden”. Tijdens het begeleiden van veranderprocessen is aandacht geven en verbinden een randvoorwaarde voor succes. Door het organiseren van een zakelijk evenement en/of door het volgen van een workshop rond communicatie, samenwerken, hostmanship of persoonlijk leiderschap voelen medewerkers zich meer betrokken bij uw organisatie. Dit leidt tot meer inspiratie en meer werkplezier.

Natuurlijk wilt u zelf proeven wat u op tafel zet. Daarom geniet u, aansluitend aan het koken, van uw eigen bereide drie- of viergangendiner.

Wilt u samen met mij uw medewerkers in beweging krijgen? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Benieuwd naar de kookkunsten van u en uw collega’s en/of relaties? Bel of mail om te reserveren of voor meer informatie. De minimale deelname is 15 personen. De kook-clinic kan behalve op zaterdag elke dag georganiseerd worden.

Lots of Events | Zwolle | M 06-28947216 | E info@lotsofevents.nl | www.lotsofevents.nl

Restaurant de Bagatelle | Nijverdalseweg 10 | Raalte | T 0572 - 35 84 84 | E info@bagatelle.nl | www.bagatelle.nl

Reimert BV U wilt uw aluminium of kunststof gevel van een nieuw jasje voorzien, maar u weet niet hoe? U kunt uw gevel laten verven, maar het is ook mogelijk om uw gevel duurzaam te renoveren.

Promoot uw bedrijf met een fraaie bedrijfsreportage van Stefan Kemper

Reimert heeft jarenlang ervaring met duurzaam renoveren van aluminium en kunststof met folie. Ook aluminium en kunststof kozijnen zijn onderhevig aan weersinvloeden en verweren op den duur. Donkere kleuren verliezen hun kleurechtheid en worden flets. Reimert heeft een beproefd systeem om uw pand weer een tweede leven te geven met een levensverwachting van 15 tot 20 jaar met een gegarandeerde garantie van 10 jaar. Het resultaat is niet van nieuw te onderscheiden en de folies zijn in een groot scala aan kleuren verkrijgbaar. Gevelrenovatie met zelfklevende folie is een duurzame oplossing. Uw gevel wordt beplakt met een hoogwaardige folie van 3m of Aevry. Nadat de folie is aangebracht straalt uw gevel weer als nieuw.

Met een bedrijfsreportage brengt u uw bedrijf, de sfeer en de uitstraling

Enkele voordelen van de folie: • De zelfklevende folie is verkrijgbaar in veel standaard kleuren • De folie kan als colormatch in elke gewenste kleur aangemaakt worden • De folie is eenvoudig te verwijderen, zonder kans op schade aan uw gevel • Gevelrenovatie d.m.v. folie heeft een veel langere levensduur dan verven • In 1 arbeidsgang is de folie aan te brengen zonder droogtijden en geuren • Vele malen goedkoper dan schilderen of nieuwe kozijnen

Wanneer kiest u voor het laten maken van een fotoreportage van uw bedrijf?

Naast gevelrenovatie is ook duurzaam renoveren met folie van uw keuken, binnendeuren, winkelbetimmering en bedrijfsbalie geen enkel probleem. Er is een enorme foliekeuze, zoals houtstructuur, leermotieven, metaalkleuren en hoogglans of zijdeglans. Neem voor meer informatie over onze duurzame renovatieoplossingen, het maken van een afspraak of aanvragen van een offerte vrijblijvend contact op met Tonny Reimert van: Reimert BV | Prins Hendrikstraat 7 | 7721 CZ Dalfsen | T 0529-431629 | E t.reimert@grobbee.com

22

ervan prima over op anderen. In één oogopslag wekt u daarmee de interesse van uw doelgroep. U laat in beeld komen wat uw onderneming onderscheidt en waarop u trots bent.

• Bij het maken van een nieuwe brochure of nieuwe website • Bij de opening van een nieuwe bedrijfslocatie • Bij een bedrijfsjubileum • Bij promotieactiviteiten

Stefan Kemper heeft jarenlange ervaring met het fotograferen van medewerkers, producten en werkprocessen voor bedrijven. Vakmanschap, betrouwbaarheid, creativiteit en inlevingsvermogen. Dat kenmerkt Stefan Kemper. Ook de meeste foto’s in Salland Zakelijk zijn door Stefan gemaakt.

Vraag een vrijblijvende offerte aan door te bellen naar 06-231 406 99 of een e-mail te sturen naar info@stefankemper.nl

23


Sallandse Ondernemers maken er samen werk van

De Smaakfietser van Vief & Gezond Heeft u de Smaakfietser van Vief & Gezond al gezien in Deventer en omstreken? Het nieuwe bedrijf van Monique van den Bergh wil namelijk smaak op de kaart zetten voor iedereen die vitaal en gezond wil blijven (of worden).

Kring Raalter Werkgevers

Nieuws vanuit de Kring Raalter Werkgevers

komsten, maar de samenwerking kan beter en sterker. Er is veel meer uit te halen. De werkgroep Ondernemend Noaberschap gaat zich hier hard voor maken. Het begin is gemaakt met een onderzoek naar de haalbaarheid door twee studenten van Windesheim. Daarna wordt het vervolgtraject ingezet. Wordt vervolgd.

Het bestuur

Bedrijfsbezoek

De termijnen zitten er (bijna) op en dus gaan we wisselen. Acht jaar heeft René van Hoogstraten de financiën onder zijn hoede gehad. Per 1 januari draagt hij dit over aan Michel Rabelink. Daarnaast heeft Jan Reimert te kennen gegeven zijn plek na ruim zeven jaar af te willen staan aan de jongere generatie. Jeroen de Vries staat te popelen om als bestuurslid zijn bijdrage te leveren. Wij bedanken René en Jan alvast voor hun bewezen diensten. Michel en Jeroen wensen wij veel succes en natuurlijk ook plezier binnen ons bestuur.

Donderdag 17 november waren we te gast bij Disselhorst Metaal in Raalte voor het jaarlijkse bedrijfsbezoek. Een verrassend bezoek, want verbazing alom over de grootte van het bedrijf en wat zij allemaal maken. Bijzonder om te ervaren dat er binnen de poorten van de gemeente Raalte zulke mooie bedrijven gevestigd zijn.

Proost! Op 2017

De data voor de techniekdagen 2017 zijn bekend. Noteer alvast in de agenda: vrijdag 13 oktober en zondag 15 oktober. De voorbereidingen zijn al in volle gang en de eerste bedrijven hebben zich al gemeld. Het belooft wederom een succes te worden.

Ondernemend Noaberschap Krachten bundelen, want samen staan we sterk! De koppen van de ondernemersverenigingen in de gemeente Raalte worden een aantal keren per jaar bij elkaar gestoken. Ook in samenspraak met de gemeente. Dit zijn waardevolle bijeen-

24

Als oud-oncologiepatiënt heeft Monique speciale aandacht voor oncologiepatiënten. “Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om tijdens de chemobehandelingen tijdelijk minder smaak te hebben. Ik help u nieuwe smaaksensaties te ontdekken, zodat het eten weer enigszins lekker kan zijn en bijdraagt aan een gevoel van welbevinden. Smakelijke, gezonde voeding draagt bij aan herstel en welzijn.” Wilt u beter of anders leren koken? Heeft u interesse in voedsel en wilt u meer weten over het combineren van

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de site van Vief & Gezond of neem contact op met Monique van den Bergh voor meer informatie.

Vief & Gezond Koningin Wilhelminalaan 45 | 7433 CE Schalkhaar | M 06-47159111 E info@viefengezond.nl | www.viefengezond.nl

Ga jij de uitdaging aan? KLAWTOOB

Energievoordeel en afvalinzameling

Platform Techniek Salland

smaken en producten? Dan zijn de kook- en smaakworkshops van Vief & Gezond iets voor u. De workshops zijn kleinschalig, met veel persoonlijke aandacht en daarbij staat de mediterrane keuken centraal. Geen pakjes en zakjes, maar verse kruiden en zo mogelijk biologische, pure producten van het seizoen.

PERSONAL TRAINING

Alle leden van de KRW, BNI, Salland Partners, R.O.V. en de Firma zijn van harte welkom om het jaar samen in te luiden. Maandag 2 januari om 18.00 uur bij Hotel de Zwaan staat de borrel klaar om te proosten op 2017. Tot dan!

Maak je nog geen gebruik van de collectieve energie inkoop via de KRW? Laat dan vrijblijvend eens een berekening maken. De voordelen lopen voor alle leden die zich inmiddels hebben aangemeld erg hoog op. De moeite waard dus. Ook op de afvalinzameling is winst te behalen. Doe mee aan het collectief en tel uit je winst! Neem per e-mail contact op met Erik Beekman via e.beekman@beekmanelektro.nl en hij rekent het voordeel voor je uit. Sneller kun je het niet verdienen!

“Als voedingsdeskundige in opleiding werk ik samen met u aan een gezondere leef- en eetstijl en ontdekt u dat gezond eten ook heel lekker kan zijn. U merkt dat uw lichaam én uw geest lichter worden. U ontdekt waar u veranderingen in kunt aanbrengen om u beter en vitaler te voelen,” aldus Monique.

Fitte medewerkers zijn productiever, gemotiveerder en gezonder.

Activiteiten 2017 • Maandag 2 januari: Nieuwjaarsborrel bij Hotel de Zwaan, aanvang 18.00 uur

• Maandag 8 mei: Buffetvergadering, aanvang 17.00 uur

• Woensdag 21 juni: Zomerborrel, aanvang 17.00 uur

• Maandag 18 september: Reguliere ledenvergadering, aanvang 19.30 uur

We weten allemaal: fitte - het o legdr“Een ah bedrijf tein istdgebaat rowbijkeen law tomanager, oB ed bedrijfsleider snedjiT en medewerker”. betere het .dleMinder dnawziekteverzuim, eg opmemeer t rekenergie, kel ne e niideeën. raamMaar nep valt niet altijd meedom te e maken voor tijden tem lestijd siw gfa n edbeweging. row neDe gn iledkomen nawniet ezuit, eDof soms heb je gewoon een e stok achter de deur nodig. Bij Top Fit Salland zijn dnekretsrevreips thcil latnaa neeze graag die denkbeeldige stok. ofm in de et eIn m“the siloBarn”, bate tefrisse h mbuitenlucht o negnkan ineMathijn feo samen met je werken aan een persoonlijk trainingsprogramma..n Maar eleook kkivoor rp een Small Group zijn er diverse mogelijkheden. Spierkracht in combinatie met uithoudingsvermogen en een persoonlijk voedingsprogramma zorgen voor een fittere en vitale manager/medewerker. Op een leuke, persoonlijke en motiverenne rzorgt emozhij ,dn ne ndat egejer het ,noZ ezgestelde eD .nuddoel fo kihaalt. d ,gnoj ,duO de manier eriwvoor persoonlijk -aS .rood raaj eleh teh retniw -sgniduohtiu ej naa nek rew nem .thVoor ca rk rmeer eips ninformatie e negom rkun ev

• Maandag 13 november: Bedrijfspresentatie, aanvang 17.00 uur

De locaties worden nader ingevuld.

Top

roov tkihcseg thce si klawtooB ne suaevin ella ne nedjitfeel ella je contact gopnemen illezeg nemet: kuel la roov si Top Fit Salland | Mathijn Veldkamp | 06-53330106..neod et mo dnozeg gaa rg hciz liw neeredeI r o ej beh tiMathijn D .nele& ovMarloes laativ nVeldkamp e dnek re2 ts|re v reip d rooD | www.topfitsalland.nl | info@topfitsalland.nl FitovSalland |eBlikweg 8105 SRs e Luttenberg .dnah ed ni flez leed toorg nee ni nelednaw teh ne negninefeo roov tdrow etkeiz po snak eD -na rbrevtev ed tmeen opmet 25


www.technoprintholland.nl

Starters en nieuwe inschrijvingen Op deze pagina ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen

De specialist in letter- en lichtreclame!

het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk die van 1 september tot en met 18

Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept.

november 2016 aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd.

Hoebert Taxaties B.V. Studio 1001 Silly Goose BTD stucadoors- en tegelzetbedrijf D.A. Vloerverwarming Brinkwood TLC Financial Consultancy H. Steenbruggen Schilderen en glaszetten MVGM Vastgoedmanagement Hiems B.V. A.H. Amelink Care Shared MAL Transport B.V. Cichybouw E+M Assistence YourWebDesigner Café Restaurant de Wetering VTT Koeltechniek & Klimaatbeheersing SmartE B.V. Ooms Logistiek Advies Bloeme Vastgoed Ontwerp & Ontwikkeling Bartosz-DO Paul Reijnders Inkoopadvies Charlotte Jansen Crossmedia ELLLA Ondernemers Academy B.V. Arnold Wijnia Koktailz Autobedrijf kirkuk Restaurant "De Handschoen" Van Hal Schilderwerken Zwolle Kleingeerts Foto- Media- design ProClips Media B.V. Interaskes Turbo Center Zwolle ME Schilders- & Stukadoorsbedrijf Malou Stam Sem. Dekobri Cars Troost Finance Transparens Service B.V. Glenn & Tjerk Sales Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Garagebedrijf "Ster" Autobedrijf Zwolle Buurman Fotografie Van Born Vastgoed SNS Bank Tjipanas HR Advies WolfMaat B.V. all in dakwerken Bouw.Novum B.V. Mediationopmaat Uitgeverij XL B.V. Autocentrum De Wieken Autohuis Salland 26

Boedekerstraat 12 Boxbergerweg 50 Lange Zandstraat 61 Herman Gorterstraat 6 Radstakeweg 32 Schoutenweg 17 Groenewold 168 Ridderinkhof 1 Bergweidedijk 14 Kamperstraat 9 Tielstraat 12 Keulenstraat 7 Tartustraat 4 Libel 21 Versteegstraat 8 Rietveldstraat 15 Oranjelaan 37 Kolkmansweg 50 Voorhorsterweg 7 Hein Braakhuisstraat 15 Raalterdijk 1a Grote Markt 19 Poppenallee 1A Oosterlaan 19 Koestraat 35 Ten Oeverstraat 122 Assendorperplein 4A Graham Bellstraat 3-02 Nieuwe Deventerweg 103 Hollewandsweg 18A Gruitmeesterslaan 65 Ministerlaan 73 Prinses Margrietstraat 29 Vechtstraat 65 Thomas a Kempisstraat 27B Ruysdaelstraat 16 Hobbemastraat 4A Erasmuslaan 201 Tinbergenlaan 39 Dokter van Deenweg 13 Obrechtstraat 65 Zwartewaterallee 14 Palestrinalaan 18 Geleen 56 Beltenweg 4 Zalkerveerweg 3 Werkerlaan 91 Blankenastraat 28 Hubertsallee 2 Monumentstraat 29 Luttenbergerweg 20 Diepenveenseweg 28 Fortmonderweg 57 Goudenregen 16 Verbindingsweg 3

7411 RZ DEVENTER 7412 BE DEVENTER 7412 CE DEVENTER 7412 CZ DEVENTER 7412 XT DEVENTER 7413 XA DEVENTER 7414 CK DEVENTER 7414 KB DEVENTER 7418 AA DEVENTER 7418 CA DEVENTER 7418 CS DEVENTER 7418 ET DEVENTER 7418 GX DEVENTER 7423 HE DEVENTER 7425 CJ DEVENTER 7425 EK DEVENTER 7431 AA DIEPENVEEN 7433 CM SCHALKHAAR 7433 SH SCHALKHAAR 7434 SK LETTELE 7448 RA HAARLE 7711 CZ NIEUWLEUSEN 7722 KW DALFSEN 8011 GC ZWOLLE 8011 NJ ZWOLLE 8012 EX ZWOLLE 8012 TW ZWOLLE 8013 PL ZWOLLE 8014 AE ZWOLLE 8014 BH ZWOLLE 8014 CP ZWOLLE 8014 PM ZWOLLE 8019 ZD ZWOLLE 8021 AV ZWOLLE 8021 BH ZWOLLE 8021 DP ZWOLLE 8021 EN ZWOLLE 8024 DB ZWOLLE 8024 EC ZWOLLE 8025 BP ZWOLLE 8031 AJ ZWOLLE 8031 DX ZWOLLE 8031 VM ZWOLLE 8032 GC ZWOLLE 8042 CZ ZWOLLE 8042 PL ZWOLLE 8043 LT ZWOLLE 8043 RD ZWOLLE 8055 PG LAAG ZUTHEM 8102 AJ RAALTE 8105 RV LUTTENBERG 8121 PN OLST 8121 SL OLST 8141 XA HEINO 8151 PP LEMELERVELD

BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES!

AUTO EN FIETS BELETTERING

LICHT- EN GEVELRECLAME

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino | Telefoon: 0572 393015 | Email: studio@technoprintholland.nl

Zompstraat 8, 8102 HX Raalte W www.businesspoint.nl E

info@businesspoint.nl

T

(0)85 4891139

MaakT uw kanToor bijzonder Werken in een inspirerende omgeving! Nijboer leverde het complete maatwerk interieur voor Synechron Amsterdam en Londen. www.nijboer.nl

Concurrerende offerte opvragen??

27


Groen drukken

High-Tech Offset

met 5 kleuren Makkelijker produceren Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: High-Tech Offset volgens • Prettige samenwerking op menselijke maat. Veldhuis Media • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. Veldhuis Media heeft het drukproces • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een volledig geïntegreerd, geautomativoorspelbaar drukresultaat. seerd en gedigitaliseerd. Dit superKortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder. snelle en slimme concept noemen we

Meer informatie? High-Tech Offset. Neem contact op met één van account managers. Door uwonze en ons drukwerkproces

naadloos op elkaar aan te Volg ons ook op volledig Twitter: en @veldhuismedia sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk sneller, ciënter en toch Veldhuis Media daar een krijgstuk je een kleureffi van! voordelig. Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3 28 8102 HL Raalte

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

T 0572 - 34 97 00 F 0572 - 34 97 99

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.

Salland Zakelijk - December 2016  
Salland Zakelijk - December 2016  
Advertisement