BOOK OF FATES by Wilhelm Mikhailovsky

Page 1


fotoalbums PORTRETI. LIKTEŅU GRĀMATA фотоальбом ПОРТРЕТЫ. КНИГА СУДЕБ photoalbum PORTRAITS. BOOK OF FATES Vilhelms MIHAILOVSKIS SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2014 ISBN 9984-9598-0-7


PORTRETI. LIKTEŅU GRĀMATA ПОРТРЕТЫ. КНИГА СУДЕБ PORTRAITS. BOOK OF FATES Vilhelms Mihailovskis

Вильгельм Михайловский

Wilhelm Mikhailovsky


4 Mani vecmamma Marija un vectēvs Jāzeps Mihailovski ar viņa māsu Vandu un dēlu Eduardu – manu tēvu 1907 Мои бабушка Мария и дедушка Иосиф Михайловские с сестрой Вандой и сыном Эдуардом – моим отцом 1907 My grandmother Maria and grandfather Joseph with his sister and his son Edward – my father 1907


Mani portreti nepieder tikai vienam laikam, vienai vēsturei – tie atrodas arī sistēmā, kura prasa garīgu pretdarbību. Šī pretdarbība izpaužas tieši tādā apkopojošā koncentrētā cilvēku garīgajā enerģētikā.

M ākslinieki,

mūziķi, rakstnieki, dzejnieki ir iekšēju ciešanu pilni, – no tā viņiem neaizbēgt. Savu likteni neizvēlas…

Neatkarīgi no tā, cik dziļi es pazīstu

cilvēku, kāds ir viņa nospiedums manā liktenī, – viņu portretējot, es cilvēku tveru caur mīlestību.

Fotoportretā

pārklājas divi lauki: bezgalīgais laika lauks un bezgalīgais dvēseles lauks.

Мои

портреты принадлежат не только одному времени, одной истории, но и находятся в системе, к о т ор а я т р е буе т д у хов ног о противодействия. Противодействие проявл яется именно в та кой собирательной концентрированной духовной энергетике людей.

Художники, музыканты, писатели, поэты наполнены внутренним страданием, – от этого им не куда деться. Судьбу не выбирают...

Независимо

от того, как глубоко знаю человека, как он отразился в моей судьбе, – портретируя, я постигаю человека через любовь.

В

atspoguļotā konkrētā cilvēka dzīve. Cilvēks aiziet, bet fotogrāfija paliek, kā paliek arī mūsu katra garīgais kods tajā.

фотог рафи ческом портрете п р оис ход и т н а лож ен ие д ву х пространств: бесконечного пространства времени и безграничного пространства души.

M anos

Ф о т ог р а ф и я

Fotogrāfija ir mūžīga – tāpat kā tajā

por tretos atspoguļojas M A N S M A N I R E D Z O Š Ā R E D Z Ē J U M S.

dzīvēm.

вечна, как и отра жённа я в ней жизнь конкретного человека. Человек уходит, а фотография остаётся, как остаётся и духовный код каждого из нас в ней.

Strādājot

В

Es savienoju savu dzīvi ar citu cilvēku pie portreta, šai procesā es cenšos sasniegt stāvokli, kad dvēsele norimst, kad tā top attīrīta no visa. Tad tā sevi atklāj un stājas viens pret vienu ar mūžību. Šajā mierā savienojas kā sākums, tā gals tās pastāvēšanai reālajā dzīvē.

других людей.

Katrā cilvēkā es redzu un atrodu sev

В процессе работы над портретом я

līdzīgo. Šai izpratnē balstīts mans darbs portreta žanrā.

моих портретах отражается В И Д Е Н И Е М Н О Й В И Д Я Щ Е Г О М Е Н Я.

Я соединяю свою жизнь и жизни

пытаюсь войти в состояние, когда в душе происходит умиротворение,

My portraits belong not only to one

period of time or one story, but they are in a system which needs spiritual resistance. Resistance appears in collected and concentrated energy of people.

A rtists, musicians, writers, poets are

all filled with inner suffering, - there is no way to avoid it. One cannot choose his destiny.

No matter how deeply I know a person,

how he reflected in my fate, - by making a portrait of him, I comprehend him through love.

Photographic portrait features overlay

of two spaces: infinite space of time and infinite space of soul.

Photography is eternal, as well as the

life of a specific person reflected in it. A person passes, but photography stays, and a soul code of every one of us stays in it.

My

p or tr a it s ref le ct M Y V I S I O N O F A P E R S O N W H O S E E S M E .

I

link my life with lives of other people.

While working on a portrait I am trying to enter into a state, when my soul is pacificated, when it is purified from everything else. Then it exposes itself and faces eternity. In this tranquility my souls beginning and end of existence in real life are linked together. 5


когда она очищена от всего. Тогда она разоблачает себя и предстаёт наедине с вечностью. В этом спокойствии соединено и начало, и конец её бытования в реальной жизни.

Manu portretu stilistika ir askētiska.

Gaisma – un tikai tā. Baltais, melnais un bezgaldaudzās toņu attiecības.

В каждом человеке вижу и нахожу

подобие себя. На этом понимании основана моя работа в портрете.

photography is unique. It is now, exactly at this time something is happening to me that will not be repeated again not only in my life, but in the life of all manhood.

Pastāvīgi

Н еповторимость

Style of my portraits is ascetic. Light

esmu atstarotās gaismas meklējumos, un tā, kā jaudīgs starojums, vieno mani ar maniem laikabiedriem. Vēl vairāk – ar savu filozofisko nozīmību tā vieno visu cilvēci. Jo tā nerodas no nekā. Gaisma rodas no laika plūduma, kas nes kā mūs, tā tos, kas bijuši pirms mums, un tos, kuri būs pēc. Simt gadi šurpu vai turpu – kāda gan starpība!

Saskarsmē ar cilvēkiem es pieskaros ar mūžībai.

Vilhelms MIHAILOVSKIS

переживаний в процессе фотографирования уникальна — вот теперь сейчас в это время со мной и при мне происходит то, что никогда не повторится не только в моей жизни, но и в жизни человечества.

С т и л ист и к а

мои х порт р е тов аскетичная. Свет и больше ничего. Белое, черное и бесконечные соотношения тонов.

Постоянно

нахожусь в поисках отражённого света, и он, как мощное излучение, объединяет и меня, и моих современников. Более того, он своей философской значимостью объединяет человечество. Потому что он не происходит из ничего. Свет образуется из потока времени, которое несёт и нас, и тех, кто был раньше нас, и тех, кто будет после. Какая разница – плюс-минус сто лет!

Общаясь с людьми, я прикасаюсь к вечности.

Вильгельм МИХАЙЛОВСКИЙ

6

In every person I see, and find similarity

neatk ā r toja m ība fotografēšanas procesā ir unikāla – lūk, tagad, šobrīd, patlaban ar mani un man klātesot notiek tas, kas nekad neatkārtosies ne vien manā, bet arī visas cilvēces pastāvēšanā.

of myself. My portrait work is based on this knowing.

Soleness of experiences in the process of

and nothing more. White, black and a never-ending correlation of tones.

I am constantly searching for reflected

light, which connects me to my contemporaries like a powerful beam. Moreover it unites all manhood with its philosophical significance. Because it doesn’t appear out of nowhere. Light is formed by the flow of time, which carries us, and those who were before and those who will be after. It doesn’t matter plus or minus hundred years.

While communicating with people, I am touching eternity. Wilhelm MIKHAILOVSKY

Autoportrets ar manu ģimeni – ar sievu Veru, ar meitu Jūliju, ar dēliem Eduardu, Vilhelmu, Jaroslāvu. 1983 Автопортрет с моей семьёй – с женой Верой, с дочерью Юлией, с сыновьями Эдуардом, Вильгельмом, Ярославом. 1983 Selfportait with my family – with wife Vera, with daughter Julia, with sons Edward, Wilhelm, Yaroslav. 1983

P ā rdz īvojuma8 Ojārs Vācietis, dzejnieks /Ояр Вациетис, поэт /Ojars Vacietis, poet 1981


9

Ojārs Vācietis, dzejnieks /Ояр Вациетис, поэт, 1981 /Ojars Vacietis, poet 1981


14 Ojārs Vācietis, dzejnieks /Ояр Вациетис, поэт /Ojars Vacietis, poet 1982

Ojārs Vācietis, dzejnieks /Ояр Вациетис, поэт /Ojars Vacietis, poet 1983


15


16 Hercs Franks, kinodokumentalists un Vilhelms Mihailovskis, fotogrāfs 1985 Герц Франк, кинодокументалист и Вильгельм Михайловский, фотограф 1985 Herc Frank, film documentarist and Wilhelm Mikhailovsky, photographer 1985


17

Hercs Franks, kinodokumentalists /Герц Франк, кинодокументалист /Herc Frank, film documentarist 1991


22 Vladimirs Visockis, aktieris un dzejnieks /Владимир Высоцкий, актёр и поэт /Vladimir Visockiy, actor & poet 1975

Vladimirs Visockis, aktieris un dzejnieks /Владимир Высоцкий, актёр и поэт /Vladimir Visockiy, actor & poet 197526 Lina Mkrtčan, dziedātāja /Лина Мкртчан, певица /Lina Mkrtchyan, singer 1996


27

Lina Mkrtčan, dziedātāja /Лина Мкртчан, певица /Lina Mkrtchyan, singer 1996


28 Uldis Brauns, kinodokumentalists /Улдис Браунс, кинодокументалист /Uldis Brauns, film documentarist 1983


29

Jānis Streičs, kinorežisors /Янис Стрейчс, кинорежиссёр /Janis Streichs, film director 1982


30 Andrejs Krasulins, tēlnieks /Андрей Красулин, скульптор /Andrey Krasulin, sculptor 1982


31

Andrejs Dobrovoļskis, kinorežisors, fotogrāfs /Андрей Добровольский, кинорежиссёр, фотограф /Andrey Dobrovolsky, film director, photographer 1982


32 Garrijs Kasparovs, šaha lielmeistars /Гарри Каспаров, шахматный гроссмейстер /Garry Kasparov, chess grandmaster 1995


33

Mihails Tāls, šaha lielmeistars /Михаил Таль, шахматный гроссмейстер /Mikhail Tal, chess grandmaster 1981


34 Jāzeps Pīgoznis, mākslinieks /Язепс Пигознис, художник /Jazep Pigoznis, painter 1983


35

Pēteris Petersons, dramaturgs /Петерис Петерсонс, драматург /Peteris Petersons, dramatist 1983


36 Boriss Messerers, mākslinieks /Борис Мессерер, художник /Boris Messerer, painter 1981


37

Bella Ahmaduļina, dzejniece /Белла Ахмадулина, поэтесса /Bella Akhmadulina, poetess 1981


38 Ilze Liepa, balerīna /Илзе Лиепа, балерина /Ilze Liepa, ballerina 1994


39

Jānis Ivanovs, komponists /Янис Ивановс, композитор /Janis Ivanovs, composer 1981


46 Ivars Bērziņš, kora meisteris /Иварс Берзиньш, хормейстер /Ivar Berzinsh, choir master 1990


47

Māra Ķimele, teātra režisore /Мара Кимеле, театральный режиссёр /Mara Kimele, theater director 1991


52 Jānis Pauļuks, mākslinieks /Янис Паулюкс, художник /Janis Pauluks, painter 1983


53

Felicita Pauļuka, māksliniece /Фелицита Паулюка, художница /Felicita Pauluka, paintress 1983


70 Antanas Sutkus, fotogrāfs /Антанас Суткус, фотограф /Antanas Sutkus, photographer 1992


71

Igors Vasiļjevs, tēlnieks /Игорь Васильев, скульптор /Igor Vasilyev, sculptor 1992


76 Leonīds Vīgners, komponists /Леонидс Вигнерс, композитор /Leonids Vigners, composer 1984


77

Jānis Pauļuks, mākslinieks /Янис Паулюкс, художник /Janis Pauluks, painter 1983


88 Aleksandrs Seržants, mākslinieks /Александр Сержант, художник /Alexander Serzhant, painter 1992

Ansis Epners, kinodokumentalists /Ансис Эпнерс, кинодокументалист /Ansis Epners, film documentarist 1985


89


100 Artūrs Nikitins, mākslinieks /Артур Никитин, художник /Artur Nikitin, painter 1999

Ernsts Neizvestnijs, tēlnieks /Эрнст Неизветный, скульптор /Ernst Neizvestniy, sculptor 1989


101


102 Miša Gordins, fotogrāfs /Миша Гордин, фотограф /Misha Gordin, photographer 1991


103

Juris Jurjāns, mākslinieks /Юрис Юрьянс, художник /Juris Jurjans, painter 1999


104 Lea Davidova-Medene, tēlniece /Леа Давыдова-Медене, скульптор /Lea Davydova-Medene, sculptress 1984


105

Eduards Kalniņš, mākslinieks /Эдуард Калниньш, художник /Eduard Kalninsh, painter 1983


108 Guntis Ulmanis par Latvijas prezidentu proklamēšanas momentā, 7. jūnijā 1993. gadā. Гунтис Ульманис в момент провозглаения его президентом Латвии, 7 июня 1993 года. Guntis Ulmanis in moment of proclamation him by a president of Latvia, 7th of June, 1993.


109

Vaira Vīķe-Freiberga par Latvijas prezidenti proklamēšanas momentā, 17. jūnijā 1999. gadā. Вайра Вике-Фрейберга в момент провозглаения её президентом Латвии, 17 июня 1999 года. Vaira Vike-Freiberga in moment of proclamation her by a president of Latvia, 17th of June, 1999.


110 Romāns Viktjuks, teātra režisors /Роман Виктюк, театральный режиссёр /Roman Viktyuk, theather director 2006


111

Genadijs Trostjaņeckijs, teātra režisors /Геннадий Тростянецкий, театральный режиссёр /Gennady Trostyanetsky, theater director 2005


112 Alla Pugačova, dziedātāja /Алла Пугачёва, певица /Alla Pugachova, singer 1981

Alla Pugačova, dziedātāja /Алла Пугачёва, певица /Alla Pugachova, singer 1981114 Rūdolfs Pinnis, mākslinieks /Рудолф с Пиннис, художник /Rudolf Pinnis, painter 1986


115

Marks Razumnijs, rakstnieks /Марк Разумный, писатель /Mark Razumny, writer 1984


118 Bulats Akudžava, dzejnieks /Булат Акуджава, поэт /Bulat Akudzhava, poet 1989

Ņikita Mihalkovs, kinorežisors /Никита Михалков, кинорежиссёр /Nikita Mikhalkov, film director 1998


119123

Juris Podnieks, kinodokumentalists /Юрис Подниекс, кинодокументалист /Juris Podnieks, film documentarist 1991

Valentīns Pikulis, rakstnieks /Валентин Пикуль, писатель /Valentin Pikul, writer 1979


124 Vladimirs Vojnovičs, rakstnieks /Владимир Войнович, писатель /Vladimir Voynovich, writer 1991

Vasilijs Aksjonovs, rakstnieks /Василий Аксёнов, писатель /Vasiliy Aksyonov, writer 1992


125


126 Andris Grinbergs, mākslinieks /Андрис Гринбергс, художник /Andris Grinbergs, painter 1999


127

Alvis Hermanis, teātra režisors /Алвис Херманис, театральный режиссёр /Alvis Hermanis, theather director 1999


136 Vasilijs Aksjonovs, rakstnieks /Василий Аксёнов, писатель /Vasiliy Aksyonov, writer 1992

Ieva Akurātere, Igo Fomins, dziedātāji un Aivars Hermanis, komponists /Певцы Иева Акуратере , Иго Фоминс и композитор Айварс Херманис /Ieva Akuratore, Igo Fomins, singers and Aivars Hermanis, composer 1990


137


142 Andrejs Vozņesenskijs, dzejnieks /Андрей Вознесенский, поэт /Andrei Voznesensky, poet 1982


143

Jevgeņijs Jevtušenko, dzejnieks /Евгений Евтушенко, поэт /Yevgeny Yevtushenko, poet 1980


148 Arvīds Grigulis, rakstnieks /Арвидс Григулис, писатель /Arvids Grigulis, writer 1983


149

Arvīds Grigulis, rakstnieks, ar mazmeitu /Арвидс Григулис, писатель, с внучкой /Arvids Grigulis, writer, with granddaughter 1983


154 Vija Artmane, aktrise /Вия Артмане, актриса /Vija Artmane, actress 1999


155

Vija Artmane, aktrise, ar meitu /Вия Артмане, актриса, с дочерью /Vija Artmane, actress, with daughter 1993


156 Jānis Pauļuks, mākslinieks /Янис Паулюкс, художник /Janis Pauluks, painter 1983


157

Maija Tabaka, māksliniece /Майя Табака, художница /Maija Tabaka, paintress 1980


160 Ivars Runkovskis, mākslinieks /Иварс Рунковскиc, художник /Ivars Runkovskis, painter 1999


161

Gunārs Binde, fotogrāfs /Гунарс Бинде, фотограф /Gunars Binde, photographer 1983


164 Jūlija Tereščenko, dzejniece /Юлия Терещенко, поэтесса /Yuliya Tereschenko, poetess 2005


165

Jānis Rokpelnis, dzejnieks /Янис Рокпелнис, поэт /Janis Rokpelnis, poet 2012


168 Ansis Epners, kinodokumentalists /Ансис Эпнерс, кинодокументалист /Ansis Epners, film documentarist 1993


169

Vasilijs Aksjonovs, rakstnieks /Василий Аксёнов, писатель /Vasiliy Aksyonov, writer 1993


186 Aleksandrs Lavents, biznesmens /Александр Лавент, бизнесмен /Alexander Lavent, businessman 1999


187

Valērijs Kargins un Viktors Krasovickis, biznesmeni /Валерий Каргин и Виктор Красовицкий, бизнесмены /Valeriy Kargin and Victor Krasovitcky, businessmen 1999


190 Pāvests Jānis Pāvils II /Папа римский Иоан Павел II /Pope John Paul II 1993


191

Svētais tēvs Amvrosijs /Святой отец Амвросий /The Holy Father Amvrosiy 1993


200 Otars Joseliani, aktieris, kinorežisors /Отар Иоселиани, актёр, кинорежиссёр /Otar Ioseliani, actor, film director 1994


201

Andris Freibergs, scenogrāfs /Андрис Фрейбергс, сценограф /Andris Freibergs, scenographer 1995


202 Julija Tereščenko, dzejniece /Юлия Терещенко, поэтесса /Yuliya Tereschenko, poetess 1999

Frančeska Kirke, māksliniece /Франческа Кирке, художница /Francheska Kirke, paintress 1992


203


214 Gunārs Binde, fotogrāfs /Гунарс Бинде, фотограф /Gunars Binde, photographer 1999

Jānis Gleizds, fotogrāfs /Янис Глейздс, фотограф /Janis Gleizds, photographer 1999


215


222 Edīte, simtgadu rīdziniece /Эдите, cтолетняя рижанка /Edite, hundred year old Riga citizen 2000

Evdokija, simtgadu rīdziniece /Евдокия, cтолетняя рижанка /Evdokiya, hundred year old Riga citizen 2000


223


224 Jānis Samauskis, aktieris /Янис Самаускис, актёр /Janis Samauskis, actor 1981


225

Ansis Epners, kinodokumentalists /Ансис Эпнерс, кинодокументалист /Ansis Epners, film documentarist 1981


226


227

Jūlija Tereščenko, dzejniece /Юлия Терещенко, поэтесса /Yuliya Tereschenko, poetess 1992

Jeļenas Antimonovas darbnīcā /В мастерской Елены Антимоновой /In Jelena's Antimonova workshop 1992


230 Autoportrets /Автопортрет /Selfportrait 1987


■ Vilhelms MIHAILOVSKIS piedalījies vairāk nekā 300 konkursos un grupu fotoizstādēs Latvijā un 45 citās pasaules valstīs ■ Organizējis 57 personālizstādes Rīgā un 9 ārvalstīs ■ TRIJU ZVAIGŽŅU ordeņa virsnieks, apbalvots par ieguldījumu kultūrā un Latvijas vārda nešanu pasaulē ■ Saņēmis vairāk nekā 100 starptautiskus fotomākslas apbalvojumus: PSA, FIAP, BBFF, VENUS zelta medaļas, NIEPCE medaļas ■ 1979. gadā kā pirmais Latvijā un toreizējā PSRS saņēmis titulu „EXCELLENCE FIAP” ■ 1988. gada World Press Photo prēmijas „Zelta acs” laureāts – par kolekciju UZAICINĀJUMS UZ NĀVESSODU… ■ 1989. gada Latvijas Valsts prēmijas laureāts – par filmu AUGSTĀKĀ TIESA (režisors Hercs Franks) ■ 1996. gada Mārtiņa Buclera prēmijas laureāts ■ 2000. gada prēmijas ZELTA ĀBELE laureāts par fotoalbumu LIDOJUMS 2000 ■ 2006. gada LATIO GADA BALVAS laureāts (nominācijā „Dokumentālā fotogrāfija”) ■ 2006. gada CICERONA balvas laureāts – par fotogrāfiju ciklu LATVIJA ŠEIT UN TAGAD ■ 2007. gada RĪGAS BALVAS laureāts – par kolekciju PORTRETI ■ Klajā nākuši 11 autora fotoalbumi ar kopējo tirāžu 64 000 eksemplāru ■ Autora daiļrade atspoguļota 55 izdevumos (albumos, grāmatās, monogrāfijās), kas izdotas 9 valstīs, tai skaitā: CONTEMPORARY PHOTOGRAPHERS, Chicago and London, 1982., 1988., 1995. gada izdevumi ■ ENCYCLOPEDIE INTERNATIONALE DES PHOTOGRAPHES, Michele-Michel Auer, Geneva, 1985., 1997. gada izdevumi ■ IMAGES. COLLEKTION MUSEE L’ELYSEE, Charles-Henri Faurod, Lausanne, 1994 ■ COLLECTION M+M AUER, Une histoire de la photographie, Geneva, 2004 ■ CONTEMPORARY RUSSAN PHOTOGRAPHY, Houston, 2012 ■ WORLD PRESS PHOTO LAUREATES FROM RUSSIA AND THE SOVIET UNION 1955–2013, Amsterdam, 2013 ■ No 1969. līdz 2013. gadam dažādos Latvijas un ārvalstu izdevumos daudzās valodās publicēti vairāk nekā 1 000 materiālu par Vilhelma Mihailovska daiļradi ■ Autora darbi atrodas vairāku muzeju krājumos, tai skaitā: Musee Francais de la Photographie, Bjevrā, Francijā ■ Мusee de L’Elysee, Lozannā, Šveicē ■ Auer photofoundation, Ermansā, Ženēvas kant., Šveicē ■ Stadtgalerie, Ķīlē, Vācijā ■ Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā ■ Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā ■

■ Вильгельм МИХАЙЛОВСКИЙ участвовал в более чем в 300 конкурсных и групповых выставках в Латвии и в 45 странах мира ■ Организовал 57 персональных выставок в Риге и в 9 зарубежных странах ■ Офицер ордена ТРЁХ ЗВЁЗД за вклад в культуру и утверждение имени Латвии за рубежом ■ Награжден более 100 международными фотографическими наградами: золотыми медалями PSA, FIAP, BFF, VENUS; медалями NIEPCE. ■ 1979 – присуждено звание «Excellence EFIAP» – первому автору из Латвии и бывшего СССР ■ 1988 – лауреат премии World Press Photo «Золотой глаз» за коллекцию ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ… ■ 1989 – лауреат Государственной премии Латвии за фильм ВЫСШИЙ СУД (режиссёр Герц Франк) ■ 1996 – лауреат премии Мартина Буцлера ■ 2000 – лауреат премии ZELTA ĀBELE за фотоальбом ПОЛЁТ 2000 ■ 2006 – лауреат премии GADA BALVAS – LATIO (Документальная фотография) ■ 2006 – лауреат премии CICERON за цикл ЛАТВИЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ■ 2007 – лауреат премии RĪGAS BALVA за коллекцию ПОРТРЕТЫ ■ Увидели свет 11 авторских фотоальбомов общим тиражом 64 000 экземпляров ■ 55 изданий (альбомов, книг, монографий), отпечатанных в 9 странах, представили творчество автора (избранные): CONTEMPORARY PHOTOGRAPHERS, Chicago and London, издания 1982, 1988, 1995 ■ ENCYCLOPEDIE INTERNATIONALE DES PHOTOGRAPHES, Michele-Michel Auer, Geneva, 1985, 1997 ■ IMAGES COLLECTION MUSEE L’ELYSEE Charles-Henri Faurod, Lausane, 1994 ■ COLLECTION M+M AUER Une histoire de la photographie, Geneva, 2004 ■ CONTEMPORARY RUSSIAN PHOTOGRAPHY Houston, 2012 ■ WORLD PRESS PHOTO LAUREATES FROM RUSSIA AND THE SOVIET UNION 1955 – 2013, Amsterdam, 2013 ■ С 1969 по 2013 год в различных отечественных и зарубежных изданиях на разных языках опубликовано более 1 000 материалов о творчестве и фотографии Вильгельма Михайловского ■ Авторские коллекции в музейных собраниях (избранные): Musee Francais de la Photographie, Bievres, Франция ■ Мusee de L’Elysee, Lausanne, Швейцария ■ Auer photofoundation, Hermance, Geneve, Швейцария ■ Stadtgalerie, Kiel, Германия ■ Музей истории Риги и мореходства, Рига, Латвия ■ Латвийский архив кинофотофонодокументов, Рига, Латвия ■

■ Wilhelm MIKHAILOVSKY participated in more than 300 photography competitions and group exhibitions in Latvia and 45 other countries. ■ Organized 56 personal exhibitions in Riga and 9 other countries. ■ Officer of Order of Three Stars for contribution to the culture of Latvia and representation of his country abroad. ■ Awarded with more than 100 international photography awards: golden medal of PSA, FIAP, BBF, VENUS; NIEPCE medals. ■ 1979 – Awarded the title of “Excellence EFIAP” – first author from Latvia and Post-Soviet states ■ 1988 – Awardee of the World Press Photo contest “Golden Eye” for his collection “Invitation for an Execution” ■ 1989 – Awardee of State Prize of Latvia for the film “Superior Court” (director – Hertz Frank) ■ 1996 – Awardee of Martinsh Buclers award ■ 2000 – Awardee of ZELTA ĀBELE award for his photography album “Flight 2000” ■ 2006 – Awardee of GADA BALVA – LATIO in category “Documentary photography” ■ 2006 – Awardee of CICERON prize for his series “Latvia here and now” ■ 2007 – Awardee of RĪGAS BALVA for his series ”Portrait” ■ 11 author albums were released with 64 000 publications ■ 55 publications (albums, books, monographs), published in 9 countries, presented authors works (selected): CONTEMPORARY PHOTOGRAPHERS, Chicago and London, published in 1982, 1988, 1995 ■ ENCYCLOPEDIE INTERNATIONALE DES PHOTOGRAPHES, Michele+Michel Auer, Geneva, 1985, 1997 ■ IMAGES COLLECTION MUSEE L’ELYSEE Charles-Henri Faurod, Lausane, 1994 ■ COLLECTION M+M AUER Une histoire de la photographie, Geneva, 2004 ■ CONTEMPORARY RUSSIAN PHOTOGRAPHY Houston, 2012 ■ WORLD PRESS PHOTO LAUREATES FROM RUSSIA AND THE SOVIET UNION 1955 – 2013, Amsterdam, 2013 ■ From 1969 to 2013 over 1 000 articles about Wilhelm Mikhailovsky’s work and photography were published in Latvia and all over the world. ■ Author assemblage in museum collections: Musée Francais de la Photographie, Bievres, France ■ Musée de l’Elysée, Lausanne, Switzerland ■ Fondation Auer pour la photographie, Hermance, Geneve, Switzerland ■ Stadtgalerie, Kiel, Germany ■ Museum of the History of Riga and Navigation, Riga, Latvia ■ Latvia State Archive of Audiovisual Documents, Riga, Latvia ■ Latvian Museum of Photography, Riga, Latvia ■


SATUR A R Ā DĪT Ā JS СОД Е Р Ж А НИ Е IN DE X


2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69

70-71

72-73

74-75

76-77

78-79


80-81

82-83

84-85

86-87

88-89

90-91

92-93

94-95

96-97

98-99

100-101

102-103

104-105

106-107

108-109

110-111

112-113

114-115

116-117

118-119

120-121

122-123

124-125

126-127

128-129

130-131

132-133

134-135

136-137

138-139

140-141

142-143

144-145

146-147

148-149

150-151

152-153

154-155

156-157

158-159


160-161

162-163

164-165

166-167

168-169

170-171

172-173

174-175

176-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

188-189

190-191

192-193

194-195

196-197

198-199

200-201

202-203

204-205

206-207

208-209

210-211

212-213

214-215

216-217

218-219

220-221

222-223

224-225

226-227

228-229

230-231

232-233

234-235

240


A LFA B Ē TISK AIS SAT UR A RĀD ĪTĀJS А Л ФАВИ Т Н ЫЙ УКА ЗАТЕЛЬ A L P HA BE T ICA L IN D EX


A

E

Ahmaduļina Bella, dzejniece /Ахмадулина Белла, поэтесса /Akhmadulina Bella, poetess

37, 134

Āķis Aivars, fotogrāfs /Акис Айварс, фотограф /Akis Aivars, photographer

78

Aksjonovs Vasilijs, rakstnieks /Аксёнов Василий, писатель /Aksyonov Vasiliy, writer

124, 137, 169

Akudžava Bulats, dzejnieks /Акуджава Булат, поэт /Akudzhava Bulat, poet

119

Akurātere Ieva, dziedātāja /Акуратере Иева, певица /Akuratore Ieva, singer

136, 138

Amvrosijs, Svētais tēvs /Амвросий, Святой отец /Amvrosiy, The Holy Father

191

Andersons Pits, dziedātājs /Андерсонс Пит, певец /Anderson Pete, singer

179

Edīte, simtgadu rīdziniece /Эдите, cтолетняя рижанка /Edite, hundred year old Riga citizen  Epners Ansis, film documentarist

88, 168, 225

Evdokija, simtgadu rīdziniece /Евдокия, cтолетняя рижанка /Evdokiya, hundred year old Riga citizen    222

F Favro Čarlz-Henri, fotogrāfijas muzeja Élysée direktors /Фавро Чарльз-Генри, директор фотомузея Élysée

Antimonova Jeļena, māksliniece /Антимонова Елена, художница /Antimonova Elena, paintress    117, 226

Favrod Charles-Henri, Élysée museum of photography headmaster

Aperāne Dace, komponiste /Аперане Даце, композитор /Aperane Dace, componist

Fomina Alisa, modes dizainere /Фомина Алиса, модельер /Fomina Alisa, fashion designer

42

Arnicāns Arnis, muziķis /Арницанс Арнис, музыкант /Arnicans Arnis, musician

218

Artmane Vija, aktrise /Артмане Вия, актриса /Artmane Vija, actress

135, 154, 155

Atanesjans Aleksandrs, kinorežisors /Атанесян Александр, кинопродюсер    128

Auere Mišele, fotogrāfijas darbiniece /Ауэр Мишеле, фотодеятель /Auer Michele, photography figure    184 Auers Mišels, fotogrāfs /Ауэр Мишель, фотограф /Auer Michel, photographer

185

Avotiņa Ilze, māksliniece /Авотиня Илзе, художница /Avotina Ilze, paintress

173

Azarova Ļudmila, dzejniece /Азарова Людмила, поэтесса /Azarova Ludmila, poetess

13, 83

195

Fomins Igo, dziedātājs /Фоминс Иго, певец /Fomins Igo, singer

172   136, 138

Franks Hercs, kinodokumentalists /Франк Герц, кинодокументалист  Frank Herc, film documentarist

Atanesyan Alexander, film director

223

Epners Ansis, kinodokumentalists /Эпнерс Ансис, кинодокументалист

16, 17, 18, 19, 20, 21

Freibergs Andris, scenogrāfs /Фрейбергс Андрис, сценограф /Freibergs Andris, scenographer

201

Freibergs Edmunds, scenogrāfs /Фрейбергс Эдмундс, сценограф /Freibergs Edmunds, scenographer    66

G Gāliņš Harijs, rakstnieks /Галиньшc Харийс, писатель /Galinsh Harriy, writer

45

Geraļtovskis Kšištofs, fotogrāfs /Геральтовский Кшиштоф, фотограф

B

Gieraltowski Krzysztof, photographer

Bārda Jānis, tēlnieks /Барда Янис, скульптор /Barda Janis, sculptor

212

194

Glāzups Rihards, diriģents /Глазупс Рихардс, дирижёр /Glazups Rihard, conductor

Baušķenieks Auseklis, mākslinieks /Баушкениекс Аусеклис, художник /Baushkenieks Auseklis, painter    50, 99

Gleizde Annelija, J.Gleizda dzīvesbiedre /Глейздe Аннелия, супруга Я.Глейздса

Beļavskis Leonīds, teātra režisors /Белявский Леонид, театральный режиссёр

Gleizde Anneliya, J.Gleizds's spouse

41   116

Gleizds Jānis, fotogrāfs /Глейздс Янис, фотограф /Gleizds Janis, photographer

116, 214

Belševica Vizma, dzejniece /Белшевица Визма, поетесса /Belshevica Vizma, poetess

43

Gordins Miša, fotogrāfs /Гордин Миша, фотограф /Gordin Misha, photographer

102, 170

Bērziņš Boriss, mākslinieks /Берзиньш Борис, художник /Berzinsh Boris, painter

44

Grigulis Arvīds, rakstnieks /Григулис Арвидс, писатель /Grigulis Arvids, writer

148, 149

Bērziņš Ivars, kora meisteris /Берзиньш Иварс, хормейстер /Berzinsh Ivar, choir master

46

Grinbergs Andris, mākslinieks /Гринбергс Андрис, художник /Grinbergs Andris, painter

Berziņš Uldis, dzejnieks /Берзиньш Улдис, поэт /Berzinsh Uldis, poet

64

Belyavsky Leonid, theater director

197

Binde Gunārs, fotogrāfs /Бинде Гунарс, фотограф /Binde Gunars, photographer

79, 161, 178, 215

Grūbe Edvards, mākslinieks /Грубе Эдвардс, художник /Grube Edvards, painter  Gudanecs Nikolajs, rakstnieks /Гуданец Николай, писатель /Gudanec Nikolay, writer

126   67   107

Binde Tatjāna, G. Bindes dzīvesbiedre /Бинде Татьяна, супруга Г. Бинде  Binde Tatyana, G. Binde's spouse

178

Birkerts Gunārs, arhitekts /Биркертс Гунарс, архитектор /Birkerts Gunars, architect

158

Birze Miervaldis, rakstnieks /Бирзе Миервалдис, писатель /Birze Miervaldis, writer

58

H Hānbergs Ēriks, publicists /Ханбергс Эрикс, публицист /Hanbergs Eriks, publicist

Blumbergs Ilmārs, mākslinieks /Блумбергс Илмарс, художник /Blumbergs Ilmars, painter    62, 63, 205, 228

Henrihsone Helēna, māksliniece /Хейнрихсоне Хелена, художница

Borgs Jānis, mākslinieks /Боргс Янис, художник /Borgs Janis, painter

Heinrihsone Helena, paintress

206

133, 139

Brauns Uldis, kinodokumentalists /Браунс Улдис, кинодокументалист /Brauns Uldis, film documentarist    28

Hermanis Aivars, komponists /Херманис Айварс, композитор /Hermanis Aivars, composer

Briedis Leons, dzejnieks /Бриедис Леонс, поэт /Briedis Leons, poet

65

Hermanis Alvis, teātrarežisors /Херманис Алвис, театральныйрежиссёр

Briķe Indra, aktrīse /Брике Индра, актриса /Brike Indra, actress

150

Bukovskis Ļevs, tēlnieks /Буковский Лев, скульптор /Bukovsky Lev, sculptor

219

Henrihsone Anna, māksliniece /Хейнрихсоне Анна, художница /Heinrihsone Anna, paintress    133, 139

Hermanis Alvis, theather director

136   127

95

I

C

Ivanovs Jānis, komponists /Ивановс Янис, композитор /Ivanovs Janis, composer

39

Cehovals Eduārds, teātra darbinieks /Цеховал Эдуард, театральный деятель    54

Ī Īvāns Dainis, publicists /Иванс Дайнис, публицист /Ivans Dainis, publicist

163

Jānis Pāvils II, pāvests /Иоан Павел II, Папа римский /John Paul II, Pope

190

Davidova-Medene Lea, tēlniece /Давыдова-Медене Леа, скульптор /Davydova-Medene Lea, sculptress    104

Jevtušenko Jevgeņijs, dzejnieks /Евтушенко Евгений, поэт /Yevtushenko Yevgeny, poet

143

Detlavs Eduards, keramiķis /Детлавс Эдуардс, керамик /Detlavs Eduards, ceramicmaster

210

Joseliani Otars, aktieris, kinorežisors /Иоселиани Отар, актёр, кинорежиссёр

Dobrovenskis Roalds, rakstnieks /Добровенский Роальд, писатель /Dobrovensky Roald, writer

167

Ioseliani Otar, actor, film director

Cekhoval Eduard, theater figure

131

Cilinskis Gunārs, aktieris /Цилинский Гунар, актёр /Celinskis Gunar, actor

D Dambis Pauls, komponists /Дамбис Паулс, композитор /Dambis Pauls, composer

183

J

Dobrovoļskis Andrejs, kinorežisors /Добровольский Андрей, кинорежиссёр /Dobrovolsky Andrey, film director    31

Jurjāņs Andris, mākslinieks /Юрьянс Андрис, художник /Jurjans Andris, painter

200   81


Jurjāņs Jūris, mākslinieks /Юрьянс Юрис, художник /Jurjans Juris, painter

81

Jurjāņs Andris, mākslinieks /Юрьянс Андрис, художник /Jurjans Andris, painter

103

Nikitins Artūrs, mākslinieks /Никитин Артур, художник /Nikitin Artur, painter

101

Novikova(Šteinharte) Jūlija, tiesību zinātņu maģistrs /Новикова(Штейнхарт) Юлия, магистр права  Novikova(Steinhart) Julija, Master of Laws

K Kalniņš Eduards, mākslinieks /Калниньш Эдуард, художник /Kalninsh Eduard, painter

P

105

Kalniņš Imants, komponists /Калниньш Имантс, композитор /Kalninsh Imants, composer

74

Kalniņš Rolands, kinorežisors /Калниньш Роландс, кинорежиссёр /Kalninsh Rolands, film director    220

Panteļējevs Andrejs,, tēlnieks /Пантелеев Андрей, скульптор /Panteleev Andrey, sculptor  Pauls Raimonds, komponists /Паулс Раймондс, композитор /Pauls Raimonds, composer

171   48, 75, 208

Kalsons Romualds, komponists /Калсонс Ромуалдс, композитор /Kalsons Romualds, composer    153, 209

Pauļuka Felicita, māksliniece /Паулюка Фелицита, художница /Pauluka Felicita, paintress

Kamburova Jeļena, dziedātāja /Камбурова Елена, певица /Kamburova Elena, singer

Pauļuks Jānis, mākslinieks /Паулюкс Янис, художник /Pauluks Janis, painter

Kargins Valērijs, biznesmens /Каргин Валерий, бизнесмен /Kargin Valeriy, businessman

94   128, 187

Kasparovs Garrijs, šaha lielmeistars /Каспаров Гарри, шахматный гроссмейстер    32

Kirke Frančeska, māksliniece /Кирке Франческа, художница /Kirke Francheska, paintress  Kirke Gunars, mākslinieks /Кирке Гунарс, художник /Kirke Gunars, painter  Krasovickis Viktors, biznesmens /Красовицкий Виктор, бизнесмен /Krasovitcky Victor, businessman

Pāvuls Eduards, aktieris /Павулс Эдуардс, актёр /Pavuls Eduards, actor

120, 121, 199   49, 166

Petersons Pēteris, dramaturgs /Петерсонс Петерис, драматург /Petersons Peteris, dramatist    35, 140

202

Pīgoznis Jāzeps, mākslinieks /Пигознис Язепс, художник /Pigoznis Jazep, painter

34

69

Pikulis Valentīns, rakstnieks /Пикуль Валентин, писатель /Pikul Valentin, writer

122

Pinnis Elvīra, tēlniece /Пиннис Эльвира, скульптор /Pinnis Elvira, sculptress

174

187

Krasulins Andrejs, tēlnieks /Красулин Андрей, скульптор /Krasulin Andrey, sculptor

30

Pinnis Rūdolfs, mākslinieks /Пиннис Рудолфс, художник /Pinnis Rudolf, painter

Krollis Gunārs, mākslinieks /Кроллис Гунарс, художник /Krollis Gunars, painter

93

Plaudis Egils, dzejnieks /Плаудис Эгилс, поэт /Plaudis Egils, poet

Kupris Valdis, fotogrāfs /Куприс Валдис, фотограф /Kupris Valdis, photographer

97

Ķ

56, 114, 151, 174   216

Podnieks Juris, kinodokumentalists /Подниекс Юрис, кинодокументалист  Podnieks Juris, film documentarist

57, 123, 196, 229

Poikans Ivars, mākslinieks /Пойканс Иварс, художник /Poikans Ivars, painter

Ķesteris Ģirts, aktieris /Кестерис Гиртс, актёр /Kesteris Girts, actor

150

Ķimele Māra, teātra režisore /Кимеле Мара, театральный режиссёр  Kimele Mara, theater director

53

52, 77, 146, 156

Peters Jānis, dzejnieks /Петерс Янис, поэт /Peters Janis, poet

Kasparov Garry, chess grandmaster

188

85

Pomerancevs Grigorijs, filozofs /Померанц Григорий, философ /Pomerants Grigory, philosopher  Pugačova Alla, dziedātāja /Пугачёва , певица /Pugachova Alla, singer

144

112, 113

47, 204

R

L Laukers Ieva, biznesa lēdija /Лаукерс Иева, бизнеследи /Laukers Ieva, business lady

Rabanns Pako, modesdizaineris /Рабанн Пако, модельер /Rabanne Paco, fashion designer    87

Lavents Aleksandrs, biznesmens /Лавент Александр, бизнесмен /Lavent Alexander, businessman    186 Liepa Ilze, balerīna /Лиепа Илзе, балерина /Liepa Ilze, ballerina

130

Račevskis Eduards, koru režisors /Рачевскис Эдгарс, хоровой режиссёр /Rachevskis Edgars, choir director    211 Rassadins Staņislavs, rakstnieks /Рассадин Станислав, писатель /Rassadin Stanislav, writer

181

38

Razumnijs Marks, rakstnieks /Разумный Марк, писатель /Razumny Mark, writer

115

Liepiņš Harijs, aktieris /Лиепиньш Харийс, актёр /Liepinsh Harijs, actor

198

Rikmane Māra, māksliniece /Рикмане Мара, художник /Rikmane Mara, painter

92

Liepiņš Jānis, dzejnieks /Лиепиньш Янис, поэт /Liepinsh Janis, poet

180

Rokpelnis Jānis, dzejnieks /Рокпелнис Янис, поэт /Rokpelnis Janis, poet

165

91

Ruka Inta, fotogrāfe /Рука Инта, фотограф /Ruka Inta, photographer

147

Runkovskis Ivars, mākslinieks /Рунковскиc Иварс, художник /Runkovskis Ivars, painter

160

Ločmele Regina, biznesa lēdija /Лочмеле Регина, бизнеследи /Lochmele Regina, business lady

M Mauriņš Jūris, tēlnieks /Мауриньш Юрис, скульптор /Maurinsh Juris, sculptor    73   51 Mednis Haralds, koru meisteris /Меднис Харальд, хормейстер /Mednis Harald, choir master    36 Messerers Boriss, mākslinieks /Мессерер Борис, художник /Messerer Boris, painter    176 Mihailovs Aleksejs, aktieris /Михайлов Алексей, актёр /Mikhailov Alexey, actor  Mihailovskis Eduards ar ģimeni /Михайловский Эдуард с семьёй /Mikhailovsky Eduard with family    4 Mihailovskis Vilhelms, fotogrāfs /Михайловский Вильгельм, фотограф  Mikhailovsky Wilhelm, photographer

7, 230

Mihalkovs Ņikita, kinorežisors /Михалков Никита, кинорежиссёр /Mikhalkov Nikita, film director  Miltiņš Arnis, dziedātājs /Милтиньш Арнис певец /Miltinsh Arnis, singer  Mkrtčan Lina, dziedātāja /Мкртчан Лина, певица /Mkrtchyan Lina, singer

118   80   26, 27

S Samauskis Jānis, aktieris /Самаускис Янис, актёр /Samauskis Janis, actor

224

Saveļjevs Sergejs, dzejnieks /Савельев Сергей, поэт /Savelyev Sergey, poet

80

Sčetinina Tatjana, biznesa lēdija /Щетинина Татьяна, бизнеследи /Schetinina Tatyana, business lady

90

Sebris Karlis, aktieris /Себрис Карлис, актёр /Sebris Karlis, actor

129, 182

Seleckis Andris, kinooperators /Селецкис Андрис, кинооператор /Seleckis Andris, cinematographer    152 Seleckis Ivars, kinodokumentalists /Селецкий Иварс, кинодокументалист  Seletskis Ivars, film documentarist  Seržants Aleksandrs, mākslinieks /Сержант Александр, художник /Serzhant Alexander, painter

89

Sidars Pēteris, mākslinieks /Сидарс Петерис, художник /Sidars Peteris, painter

84

Skalbe Arvīds, dzejnieks /Скалбе Арвидс, поэт /Skalb Arvids,

N Neizvestnijs Ernsts, tēlnieks /Неизветный Эрнст, скульптор /Neizvestniy Ernst, sculptor

100

Nekrošius Eimuntas, teātra režisors /Някрошюс Эймунтас, театральный режиссёр  Nekroshius Eimuntas, theater director

204

Nellija Sebre, K. Sebra dzīvesbiedre /Неллия Себре, супруга К. Себриса

193

55

Skujenieks Knuts, dzejnieks /Скуeниекс Кнутс, поэт /Skujenieks Knuts, poet

207

Skulme Džemma, māksliniece /Скулме Джемма, художница /Skulme Dzhemma, paintress

132

Skulme Marta, māksliniece /Скулме Марта, художница /Skulme Marta, paintress

132

Skulte Adolfs, komponists /Скулте Адольфс, композитор /Skulte Adolfs, composer  Spuris Egons, fotogrāfs /Спурис Эгонс, фотограф /Spuris Egons, photographer

Nelliya Sebre, K. Sebris's spouse

129

Strautmanis Ivars, arhitekts /Страутманис Иварс, архитектор /Strautmanis Ivars, architect

Neznamova Ņina, aktrise /Незнамова Нина, актриса /Neznamova Nina, actress

177

Strazdiņš Jānis, akadēmiķis /Страдиньш Янис, академик /Strazdinsh Janis, academician

59   147   68   145


Streičs Jānis, kinorežisors /Стрейчс Янис, кинорежиссёр /Streichs Janis, film director

29, 192

Suhanovs Genadijs, mākslinieks /Суханов Геннадий, художник /Suhanov Genadiy, painter

106

Sutkus Antanas, fotogrāfs /Суткус Антанас, фотограф /Sutkus Antanas, photographer

70

Sviklo Roberts, tehnisko zinātņu doktors /Свикло Роберт, доктор технических наук  Sviklo Roberts, Doctor of Science in Technology

189

Š Šteimane Inga, mākslas zinātniece /Штеймане Инга, искусствовед /Shteimane Inga, art historian    86

T Tabaka Maija, māksliniece /Табака Майя, художница /Tabaka Maija, paintress

157, 221

Tāls Mihails, šaha lielmeistars /Таль Михаил, шахматный гроссмейстер /Tal Mikhail, chess grandmaster    33 Tereščenko Julija, dzejniece /Терещенко Юлия, поэтесса /Tereschenko Yuliya, poetess

203, 164, 227

Trostjaņeckijs Genadijs, teātra režisors /Тростянецкий Геннадий, театральный режиссёр  Trostyanetsky Gennady, theater director

111

U Ulmanis Guntis par Latvijas prezidentu proklamēšanas momentā, 7. jūnijā 1993. gadā  Улманис Гунтис в момент провозглаения его президентом Латвии, 7 июня 1993 года    108

Ulmanis Guntis in moment of proclamation him by a president of Latvia, 7th of June, 1993  Upītis Pēteris, grafiķis /Упитис Петерис, график /Upitis Peteris, graphic artist

61

V Vācietis Ojārs, dzejnieks /Вациетис Ояр, поэт /Vacietis Ojars, poet

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Valters Ēvalds, aktieris /Валтерс Эвалдс, актёр /Valters Evalds, actor

141

Vasiļjevs Igors, tēlnieks /Васильев Игорь, скульптор /Vasilyev Igor, sculptor

71, 159

Vasks Pēteris, komponists /Васкс Петерис, композитор /Vasks Peteris, composer

162

Veidemane Ruta, literatūrkritiķe /Вейдемане Рута, литературный критик  Veidemane Ruta, literary critic

82

Vējāns Andris, dzejnieks /Веянс Андрис, поэт /Vejans Andris, poet

96

Vērpe Edgars, mākslinieks /Верпе Эдгарс, художник /Verpe Edgars, painter

213

Vīgners Leonīds, komponists /Вигнерс Леонидс, композитор /Vigners Leonids, composer

76

Vīķe-Freiberga Vaira par Latvijas prezidenti proklamēšanas momentā, 17. jūnijā 1999. gadā.  Вике-Фрейберга Вайра в момент провозглаения её президентом Латвии, 17 июня 1999 года.  Vike-Freiberga Vaira in moment of proclamation her by a president of Latvia, 17th of June, 1999.

109

Viktjuks Romāns, teātrarežisors /Виктюк Роман, театральныйрежиссёр  Viktyuk Roman, theather director

110

Visockis Vladimirs, aktieris un dzejnieks /Высоцкий Владимир, актёр и поэт  Visockiy Vladimir, actor & poet

22, 23, 24, 25

Vojnovičs Vladimirs, rakstnieks /Войнович Владимир, писатель /Voynovich Vladimir, writer

125

Vozņesenskijs Andrejs, dzejnieks /Вознесенский Андрей, поэт /Voznesensky Andrei, poet

142

Z Zariņš Indulis, mākslinieks /Зариньш Индулис, художник /Zarinsh Indulis, painter  Zariņš Marģers, komponists /Зариньш Маргерс, композитор /Zarinsh Margers, composer  Zemgals Gunārs, scenogrāfs /Земгалс Гунарс, сценограф /Zemgals Gunars, scenograph  Ziedonis Imants, dzejnieks /Зиедонис Имантс, поэт /Ziedonis Imants, poet

175   40   217   72, 98

Ž Žilinskis Arvīds, komponists /Жилинскис Арвидс, композитор /Zhilinskis Arvids, composer

60


fotoalbums PORTRETI. LIKTEŅU GRĀMATA фотоальбом ПОРТРЕТЫ. КНИГА СУДЕБ photoalbum PORTRAITS. BOOK OF FATES Vilhelms MIHAILOVSKIS    IDEJA /SASTĀDĪŠANA /FOTOGRĀFIJAS TEKSTI /DIZAINS /NOFORMĒŠANA /MAKETS Romāns STROGONOVS    SKENĒŠANA /FAILU PĒCAPSTRĀDE www.wilhelmart.com / wm @ wilhelmart.com SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA” Iespiests – SIA “Jelgavas Tipogrāfija”

2014 Printed in Latvia

ISBN 9984-9598-0-7
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.