Page 1


๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑


มมิิถุนาายน ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศศ


ทหารอากาศ ๔ ขขาววทหารอากาศ

ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑ มิมิถุนาายน


มมิิถุนาายน ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ ๕


๖ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี (สมัยรัตนโกสินทร) พุทธรักษา ในฉบับนี้ขอนําเสนอ พิธีบรมราชาภิเษก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดมีการปรับเปลี่ยนผูประกอบพระราชพิธีแทน จากราชบัณฑิตเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ อันเปนวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครือ่ งตนเสด็จออกประทับเหนือพระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พร พระราชอาสน ภายใตสตปฎลเศวตฉัตร (ฉัตร ๗ ชั้น) ราชบัณฑิตและพราหมณนั่งประจํา ๘ ทิศ กลาวคําถวาย พระพรชัยมงคล ถวายดินแดนแตละทิศใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคุม ครอง สมาชิกรัฐสภาถวายนํา้ อภิเษก และพราหมณทาํ พิธถี วายนํา้ เทพมนต เวียนไปครบ ๘ ทิศ เจาพระยา ศรีธรรมาธิเบศร (จิตต ณ สงขลา) ประธานวุฒิสมาชิกสภา (ในสมัยนั้น) ถวายพระพรเปนภาษามคธ และ นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ประธานสภาผูแทนราษฎรถวายพระพรเปนภาษาไทย พระราชครูวามเทพมุนีถวาย นพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร ๙ ชัน้ ) แลวเสด็จพระราชดําเนินสูพ ระทีน่ งั่ ภัทรบิฐ พราหมณรา ยเวทเปดศิวาลัยไกรลาส ทูลเกลาฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ ดวยภาษามคธ สําหรับพระสุพรรณบัฏไดจารึกพระปรมาภิไธยวา "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร" เมือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเครือ่ งราชกกุธภัณฑ ตาง ๆ แลวพระราชครูวามเทพมุนถี วายพระพรชัยมงคลดวยภาษามคธ


ขาวทหารอากาศ ๗

มิถุนายน ๒๕๖๑

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ

พระแสงขรรคชัยศรี พระมหาพิชัยมงกุฎ

ฉลองพระบาทเชิงงอน

พัดวาลวิชนีและพระแสจามรี ธารพระกรชัยพฤกษ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชโองการตอบ แดปวงชน ชาวไทย ดวยภาษาไทยวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม" เมือ่ พระราชครู วามเทพมุ นี รั บ พระราชโองการด ว ยภาษามคธและภาษาไทยแล ว พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งนํ้าทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม จากนั้นทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ พระธํามรงค รัตนวราวุธ และพระธํามรงควเิ ชียรจินดา จมืน่ สิรวิ งั รัตน (เฉลิม คชาชีวะ) เลขาธิการสํานักพระราชวังทูลเกลา ฯ ถวายดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง ทรงโปรยพระราชทานแกพราหมณ แลวเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สูพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ ๘๐ รูป พระสงฆถวายอนุโมทนา สมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรกเปนปฐม และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยถวายพระพรลา สมเด็จพระสังฆราช ดับเทียนชัย

พิธีเสด็จออกมหาสมาคม ชวงบายของวันเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยใหคณะรัฐมนตรี คณะฑูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน และขาราชการเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อกราบทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) กราบทูลในนามคณะรัฐมนตรีและขาราชการทั่วพระราชอาณาจักร


๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

และพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานรัฐสภากราบทูลในนามประชาชนชาวไทย แลวทรงมีพระบรมราชโองการ ตรัสตอบขอบใจทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินี และพิธีประกาศพระองคเปน พุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จถวาย บังคมพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระอัครมเหสีในรัชกาลกอน ๆ และเสด็จ เฉลิมพระราชมณเฑียร เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร ซึง่ การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครประเพณี ที่สําคัญพิธีหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหพสกนิกรไดมีโอกาสชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคใหม

อางอิง สารานุกรมไทย. http://www.news-lifestyle.com/contents/159231 https://www.prachachat.net/news_ https://guru.sanook.com/2111


ขาวทหารอากาศ คณะผูจัดทําหนังสือขาวทหารอากาศ เจาของ กองทัพอากาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ.อ.ประพันธ ธูปะเตมีย พล.อ.อ.มรว.ศิริพงษ ทองใหญ พล.อ.อ.ธนนิตย เนียมทันต พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจง

พล.อ.อ.กันต พิมานทิพย พล.อ.อ.อมร แนวมาลี พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ.อ.จอม รุงสวาง

ที่ปรึกษา พล.อ.อ.ธงชัย แฉลมเขตร พล.อ.อ.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ พล.อ.ต.สหัสชัย มาระเนตร

พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร พล.อ.ต.หญิง สุมาลี ฤทธิบุตร

ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.สิทธิชัย แกวบัวดี

เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รองผูอํานวยการ พล.อ.ต.พงษศักดิ์ เสมาชัย พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแกวกาญจน

พล.อ.ต.ศุภณัฏฐ หนูรอด

ผูชวยผูอํานวยการ น.อ.อธิพร แสงสวัสดิ์ น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ

น.อ.กรกฎ ทิมไสว น.อ.สมพร แตพานิช น.อ.ฐากูร นาครทรรพ น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ น.อ.มาโนช งามเนตร

ประจําบรรณาธิการ น.ท.หญิง สุภาวดี โคตรเวียง น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์ น.ต.หญิง กรชิชา ดําเกิด พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ พ.อ.อ.ชัยชนะ โสระสิงห พ.อ.ท.หญิง วาสนา รับสมบัติ น.ส.อุไรวรรณ บุญณรงค นางจันทรสม คํามา นาย ธีรเชษฐ ปยะเจียระไน

น.ท.หญิง ณัฐสินี เชื้อนุน น.ต.หญิง รัชนก เกิดสุข ร.อ.หญิง กันตา คุมจั่น พ.อ.อ.พันธกานต พูนผล พ.อ.อ.รักษิต ทองแยม จ.อ.หญิง ศุภวัลย กระจางนฤมลกุล นางประไพ เอี่ยมวุฒิ น.ส.รสสุคนธ บุญประเทือง น.ส.สุชานุช เผื่อนจวง

หนังสือขาวทหารอากาศ ความเปนมา หนังสือขาวทหารอากาศ เปนนิตยสารรายเดือนของกองทัพอากาศ เริม่ ดําเนินการเมือ่ ป พ.ศ.๒๔๘๓ ขึน้ กับกรมขาวทหารอากาศ โดย นาวาอากาศเอก สกล รสานนท เปนบรรณาธิการคนแรก ดําเนินการโดยทุนของขาราชการทหาร อากาศ ตอมาป พ.ศ.๒๔๙๘ ไดโอนกิจการมาอยูใ นความอํานวยการของกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๘๐/๙๘ ลง ๒๓ ธ.ค.๒๔๙๘ ๑ ม.ค.๒๕๕๓ ไดเขาอยูในกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ กํากับดูแล โดยคณะอนุกรรมการบริหารวารสารและสื่อสิ่งพิมพกองทัพอากาศ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ./ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ เมือ่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๒ กําหนดให ใชระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ วาดวยการบริหารวารสารและ สื่อสิ่งพิมพกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ไดเขาอยูในการกํากับดูแลของกรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ ตามคําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๓๖/๖๐ ลง ๒๖ ก.ย.๒๕๖๐

ภารกิจ ดําเนินกิจการหนังสือขาวทหารอากาศ ใหเปนไปตามนโยบายของ ผูบัญชาการทหารอากาศ โดยมีผูอํานวยการหนังสือขาวทหารอากาศ (จก.กร.ทอ.) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

วัตถุประสงค

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรูในกิจการทั่วไป ๒. เพื่อแสดงความคิดเห็นดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม อันจะเปนประโยชนตอสวนรวม ๓. เพื่อเผยแพรกิจการของกองทัพอากาศ

การดําเนินงาน ๑. เปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น แสดงความคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชน ในการพัฒนากองทัพอากาศและสวนรวม ๒. เนื้อหาที่นํามาลงในหนังสือขาวทหารอากาศ - ตองไมขดั ตอวัตถุประสงค/นโยบายของผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ - ตองไมกระทบตอความมั่นคงของชาติ บุคคล หรือ สวนรวม - ตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะผูจัดทําหนังสือ ขาวทหารอากาศ

กําหนดการเผยแพร

นิตยสารรายเดือน

พิมพที่ บริษัท ปรีชาธร อินเตอรพริ้น จํากัด ๔/๕ ซอย รามอินทรา ๔๒ แยก ๘ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ๑๐๒๓๐ โทร. ๐-๒๙๓๐-๗๐๕๓-๔ แฟกซ ๐-๒๙๓๐-๗๐๕๐ อานบทความเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดที่ www.airforcemagazine.rtaf.mi.th และ www.rtaf.mi.th

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรืิอนทหารอากาศ สํานักงานชั่วคราว หอง ๑๐๑ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๗๑, ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๑ แฟกซ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๗๑ สงบทความและภาพกิจกรรมไดที่ e-mail: rtafmag@gmail.com

บทความและความคิดเห็นของผูเขียนในหนังสือฉบับนี้ ไมมีสวนผูกพันกับทางราชการแตประการใด ภาพบางสวนในหนังสือ นํามาจาก google.com

ออกแบบปก : นาย ธีรเชษฐ ปยะเจียระไน


บทบรรณาธิการ สวัสดีครับ เพื่อนขาราชการทหารอากาศทุกทาน เนื่องจาก วันที่ ๑๓ มิถุนายน เปนวันคลายวันเสด็จทิวงคตของ จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” ผูท รงมีพระกรุณาธิคณ ุ อันใหญหลวงตอกองทัพอากาศ พระองคทรงเล็งเห็นถึงประโยชนดา นการบินในอนาคต ดังพระดํารัสของพระองค ตอนหนึง่ ทีว่ า “... กําลังในอากาศ เปนโลอนั แทจริงอยางเดียว ทีจ่ ะกันมิใหการสงครามมาถึงทามกลางประเทศ ของเราได ทัง้ ยังเปนประโยชนใหญยงิ่ ในการคมนาคมเวลาปกติ...” และทรงตัง้ แผนกการบินขึน้ จนพัฒนาสูก าร เปนกองทัพอากาศในปจจุบัน ในฉบับนี้จึงขอนอมนําพระราชประวัติ มาบันทึกไวใหขาราชการกองทัพอากาศ ไดนอมรําลึกในพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองคทาน รวมทั้งสืบสานพระปณิธาน ในการพัฒนา กองทัพอากาศใหมนั่ คงแข็งแกรงเปนดัง่ “โล” ทีพ่ รอมปกปกรักษา ทํานุบาํ รุง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และ ประชาชน ตลอดไป ภาพปกเปนภาพเครื่องบิน F-5E จากบทความ เกียรติยศ ๔๐ ป เครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๘ ข/ค เนื่องในโอกาสวันสําคัญ ครบรอบการบรรจุประจําการของ F-5E/F โดยพิธีไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี ซึง่ F-5E/F นับวาเปนเครือ่ งบินขับไลเอนกประสงค ความเร็วเหนือเสียง มีขีดความสามารถทั้งการปฏิบัติการรบในอากาศและการโจมตีภาคพื้น โดยในป พ.ศ.๒๕๒๑ กองทัพอากาศได จัดหาเครือ่ งบินรบทีท่ รงนภานุภาพในขณะนัน้ และไดรบั การกําหนดใหเปนเครือ่ งบินขับไลแบบที่ ๑๘ ข/ค บรรจุ เขาประจําการ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา ตอมาภายหลังไดยายไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๗๑๑ กองบิน ๗๑ จว.สุราษฎรธานี จนกระทัง่ ในป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดมกี ารปรับยาย F-5E/F จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ ทัง้ หมด ไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี ตัง้ แต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปจจุบนั เรื่องเดนในฉบับเปนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาหุนยนตเก็บกูระเบิด (MOUT) หลักการรบใน สิ่งปลูกสราง รวมถึงการจัดสรางรูปหลอโลหะครึ่งตัวของจอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี เนื่องใน โอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปที่ ๖๕ รวมทัง้ คอลัมนประจํา ที่นาสนใจอีกมากมาย เชิญพลิกอานไดตามอัธยาศัย บรรณาธิการ zzz


ารบัญ

ปที่ ๗๘ ฉบับที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒ บทอาเศียรวาทวันอานันทมหิดล ...น.อ.เกษม พงษพันธ ๓ กองทัพอากาศกับศาสตรของพระราชา ตอน เทพประทานธารา ...น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ๖ พิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ...พุทธรักษา ๑๒ ๑ ศตวรรษ กองทัพอากาศ ...พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ ๑๕ เกียรติยศ ๔๐ ป เครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๘ ข/ค ...กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี ๒๑ วันคลายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบปที่ ๖๙ ...น.อ.ภูยส โพพี ๒๕ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ...น.อ.ฐากูร เกิดแกว ๒๙ ประวัติศาสตรชาติไทย : เหตุการณปลายรัชกาล สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ...สุรสิทธิ์ สําแดงสุข ๓๔ Disaster Risk Reduction ( ตอน ๒ ) ...น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ๔๐ วันสิ่งแวดลอมโลก ๕ มิถุนายน ...น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ๔๔ ๖๐ ป วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ...พล.อ.ต.หญิง เผชิญ จะโนภาษ ...น.อ.หญิง สรอยทิพย แกวพะเนาว ...น.อ.หญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ เปาโรหิตย ๕๐ ตามรอยเจาฟา พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ...กปส.สกป.กร.ทอ ๕๔ รอบรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ : สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) รวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยการวิจัย และพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด ...สทป. ๕๗ ภาษาไทยดวยใจรัก : จินดามณี ...นวีร

๖๑ เวลาการตูน ...มิสกรีน ๖๓ ครูภาษาพาที : ความฉลาดอันหลากหลายวาดวยเรื่องทฤษฎี พหุปญญา ( Multiple intelligences ) ...SOLDALTO ๖๙ ปริศนาอักษรไขว ...มีน ๗๑ เกร็ดเล็กเกร็ดนอย ประชาคมอาเซียน : สถานที่ทองเที่ยว ของประเทศลาว ...@Zilch ๗๒ Red Eagle อินทรีแดงแผลงฤทธิ์ " MOUT " หลักการรบ ในสิง่ ปลูกสราง ยุทธวิธสี าํ คัญของทหารราบ ...น.ต.ภฤศพงศ ซอนแกว ๗๙ เฉลยปริศนาอักษรไขว ...มีน ๘๐ ธรรมะ ประทีป : ความออนนอมถอมตน ...กอศ.ยศ.ทอ. ๘๒ การจัดสรางรูปหลอโลหะครึ่งตัวของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ...พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา ผบ.รร.นนก. ๘๖ ขอบฟาคุณธรรม : อยาเผลอขึ้นทางดวนชีวิต ...1261 ๙๐ มุมสุขภาพ : ไขหวัดใหญ ...กวป.พอ. ๙๒ ในรั้วสีเทา ๙๘ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ...ร.อ.หญิง วิวัสวัน เปลงวิทยา ๙๙ คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ " ชัยพัฒนา " ครั้งที่ ๑๑ ...น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ


๑๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

๑ ศตวรรษ กองทัพอากาศไทย

การตอนรับเครื่องบินตางชาติมิตรตางแดน

พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ (ตอจากฉบับที่แลว) เมือ่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๒ นายรอยเอก รอสส สมิท นักบินชาวออสเตรเลีย พรอมดวยนายรอยเอก ไกซ สมิท ตนหน และชางเครื่องบินจํานวน ๒ คน ทําการทดลองบินทางไกลจากประเทศอังกฤษไปยังออสเตรเลีย ดวยเครือ่ งบินแบบวิคเกอร วิมมี่ ใชเครือ่ งยนตรอลสรอยซจาํ นวน ๒ เครือ่ ง กําลังเครือ่ งละ ๔๕๐ แรงมา มาพัก เติมเชือ้ เพลิงและคางคืนทีด่ อนเมือง เชารุง ขึน้ จึงออกเดินทางตอไปยังสนามบินสงขลา และจากสงขลา ตอไปยัง สนามบินสิงคโปร และเดินทางตอไปยังทวีปออสเตรเลีย หนังสือพิมพ ปนัง กาเซตต ฉบับวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ลงขาววา ในการใหสัมภาษณตอนหนึ่ง นายรอยเอก รอสส สมิท ชมวา “ตั้งแตออกเดินทางจากกรุงลอนดอนมา ไดเห็นสนามบินดอนเมือง เปนสนามบินแรกทีด่ เี ยีย่ ม และรูส กึ ซาบซึง้ ในความเอือ้ อารี อยางดียงิ่ ของกรมอากาศยานของไทย และมีเครือ่ งบินไทย ๓ เครือ่ ง บินมาตอนรับลงสนามบิน” เมือ่ การเดินทางสิน้ สุด นายรอยเอก รอสส สมิท มีความประสงคทจี่ ะแสดง ปาฐกถาที่ออสเตรเลีย อังกฤษ และอเมริกา แตขณะเดินทางผานประเทศไทย มิไดถายภาพสนามบินดอนเมือง หรือภูมิประเทศ ชีวิตความเปนอยูของคนไทย จึงมีหนังสือผานกงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย มาขอภาพ ซึ่งกรมอากาศยานทหารบก ไดดําเนินการจัดสงภาพถายภาคพื้น จํานวน ๑๔ ภาพ และภาพถายทางอากาศ จํานวน ๔ ภาพไปให นายรอยเอก รอสส สมิท และการที่นักบินทานนี้ไดไปแสดงปาฐกถาตามสถานที่ตาง ๆ ทําใหมผี ใู หความสนใจประเทศไทยมากขึน้ และประสงคจะนําเครือ่ งบินทําการบินมาลงยังดอนเมือง ตัง้ แตบดั นัน้ มา จากปฐมการมาเยือนในคราวนัน้ ซึง่ เหลาบรรพบุรษุ ทหารอากาศ ไดประกอบคุณความดีใหบรรดามิตร ประเทศผูเจริญแลวไดประจักษ มีผลดีมาจวบจนปจจุบันนี้ แทบจะทุกเรื่องราวดี ๆ ที่คนตางชาติไดรูจัก และ ชื่นชมในมิตรไมตรีของไทย


ขาวทหารอากาศ ๑๓

มิถุนายน ๒๕๖๑

การเปดการขนสงไปรษณียทางอากาศ

เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๖๒ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกลาฯ ใหนักบินของกรมอากาศยานทหารบก มีการทดลอง "การขนสงไปรษณียภัณฑทางอากาศเปนครั้งแรก" จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบิน เนินพลอยแหวน จว.จันทบุรี โดยใชเครือ่ งบินขับไลแบบ สปด จํานวน ๒ เครือ่ ง บรรทุกถุงไปรษณียเ ครือ่ งละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปสงที่ จว.จันทบุรี โดยมีนกั บินในครัง้ นี้ คือ นายรอยเอก ชิต รวดเร็ว (นายพันโท พระอมรศักดาวุธ) และจานายสิบ โทน บินดี (นายรอยเอก หลวง สันทัด ยันตรกรรม) ในขณะเดียวกัน นายพันตรี หลวงทยานพิฆาฎ พรอมดวยนักบินและชางเครื่อง ออกเดินทางดวยเรือ จากพระนคร เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๖๒ ไปยัง จว.จันทบุรี เพือ่ รอรับ การเดินทางครัง้ นี้ เครือ่ งบินของ นายรอยเอก ชิต รวดเร็ว ไปถึงปลายทางโดยเรียบรอย แตเครือ่ งบินของจานายสิบ โทน บินดี เครือ่ งยนตขดั ของ ตองลงฉุกเฉินที่บานแฟม หางจากสนามบินประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หลังจากซอมเครื่องบินเสร็จแลวจึงเดินทาง ตอไปจนสําเร็จ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการแสดงการบิน ณ จว.จันทบุรี ครั้งนี้ นักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดง การบินใหชาวอําเภอตาง ๆ ของจันทบุรีไดชม และมีการรวมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินใหกับทางราชการ รวบรวมไดจาํ นวน ๙,๒๕๐.๗๒ บาท ซึง่ นับวาเปนจํานวนมาก ภายหลังซือ้ เครือ่ งบินขับไลแบบสปดใหทางราชการได เครื่องแรกชื่อ “จังหวัดจันทบุรี ๑” และเครื่องที่สองชื่อ “จังหวัดจันทบุรี ๒” ในเวลาตอมา กรมอากาศยาน ทําการทดลองขนถุงไปรษณียจากดอนเมือง ไปสงที่ จว.นครราชสีมาเปนครั้งแรก ใชเวลา ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที นับวาไดผลดี และไดทดลองบินเพื่อการคมนาคมอีกครั้งหนึ่ง คือ บินจาก จว.นครราชสีมา ไป จว.รอยเอ็ด และ จว.อุบลราชธานี ไดทดลองอยูเ ปนเวลานาน ๗ เดือน ปรากฏวาไดผลดี ดังนัน้ กรมอากาศยาน จึงไดเปดสายการ บินไปรษณียขึ้น ทําการชวยเหลือกรมไปรษณียโทรเลขในการรับสงหนังสือตาง ๆ (เวนไปรษณียวัตถุ) ในทองที่ บางจังหวัด ที่คมนาคมยังไมสะดวก นับเปนการกําเนิดการขนสงไปรษณียขึ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกลาวได วาเปนหนึ่งในตํานาน EMS ในทุกวันนี้เลยก็อาจจะกลาวได


๑๔ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

การใชอากาศยานชวยเหลือบรรเทาทุกขพี่นองประชาชน

เมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๔ กรมอากาศยานทหารบก จัดสงเครื่องบินเบรเกต ๑๔ จากกองบินใหญ ทหารบกที่ ๓ จว.นครราชสีมา พรอมนายแพทยของกรมสาธารณะสุข ๑ คน และเวชภัณฑหนัก ๑๒๐ กิโลกรัม บินไปที่ จว.อุบลราชธานี เพื่อชวยเหลือประชาชนชาว อ.วารินชําราบ ซึ่งเกิดไขทรพิษและอหิวาตกโรค การบินไปสงแพทยและเวชภัณฑดงั กลาวใชเวลา ๓ ชัว่ โมง ๘ นาที ซึง่ หากเดินทางตามธรรมดาในสมัยนัน้ จะตอง ใชเวลาประมาณครึง่ เดือน เปนการใชประโยชนจากเครือ่ งบินนอกเหนือจากการใชในงานสงครามเทานัน้ นัน่ คือ จุดเริ่มตน ที่สืบเนื่องตอมาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพอากาศยังคงไวซึ่งศักยภาพในการจัดอากาศยานแบบตาง ๆ ออกชวยเหลือบรรเทาทุกขแกพี่นองประชาชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เมื่อประชาชนคนไทยไดรับ ความทุกขรอนจากพิบัติภัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย จนกลาวไดวา ไมวาพี่นองประชาชนชาวไทยจะอยูที่ไหน เมื่อเกิดความเดือดรอน ทหารอากาศจะเขาไปใหการชวยเหลือเสมอ


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๑๕

กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี

F-5E/F TIGER II เป น เครื่ อ งบิ น ขั บ ไล เอนกประสงคความเร็วเหนือเสียง ผลิตโดยบริษัท Northrop Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรบั การออกแบบใหมขี นาดเล็ก รูปรางเพรียวลม บํารุงรักษางาย คาใชจายในการปฏิบัติการและซอมบํารุงนอย ติดตั้ง เครือ่ งยนต Turbojet แบบ J85 จํานวน ๒ เครือ่ งยนต เริม่ เปดสายการผลิตในป พ.ศ.๒๕๑๕ มีขดี ความสามารถ ทั้งการปฏิบัติการรบ ในอากาศและการโจมตีภาคพื้น ไดรับการผลิตทั้งหมดกวา ๑,๔๐๐ เครื่อง กอนปด สายการผลิต ในป พ.ศ.๒๕๓๐ ในป พ.ศ.๒๕๒๑ กองทัพอากาศไดจดั หาเขีย้ วเล็บ ที่ทรงนภานุภาพในขณะนั้น คือ เครื่องบินขับไลที่นั่ง เดียวแบบ F-5E จํานวน ๑๗ เครื่อง และสองที่นั่งแบบ F-5F จํานวน ๓ เครื่อง ซึ่งเปนรุนหัวกลมมาตรฐาน (Conical Nose) ไดรับการกําหนดใหเปนเครื่องบิน ขับไลแบบที่ ๑๘ ข และ ค โดยบรรจุเขาประจําการ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา ตอมาภายหลัง

ไดยายไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๗๑๑ กองบิน ๗๑ จว.สุราษฎรธานี

ในป พ.ศ.๒๕๒๔ กองทัพอากาศไดจดั หา F-5E/F รุนหัวแบนหรือปากฉลาม (Shark Nose) ที่มีการเสริม ชายหนาปก เพือ่ เพิม่ แรงยกและเสถียรภาพในการบินที่ ความเร็วตํา่ บรรจุประจําการ ณ ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ จว.นครสวรรค จํานวน ๒๐ เครือ่ ง เปน F-5E ๑๗ เครือ่ ง และ F-5F ๓ เครื่อง กอนยายไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี ในป พ.ศ.๒๕๓๗


๑๖ ขาวทหารอากาศ ในป พ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพอากาศไดจดั ซือ้ F-5E อีกจํานวน ๑๐ เครือ่ ง โดยในรุน ทีจ่ ดั ซือ้ นีเ้ ปนเครือ่ งบิน รุน หัวกลมมาตรฐาน ทีผ่ า นการใชงานมาแลวจากกองทัพ อากาศสหรัฐอเมริกาที่ประจําการอยู ณ ฝูงบินขับไล ยุทธวิธที ี่ ๒๖ (Aggressor) ฐานทัพอากาศคลาก ประเทศ ฟลิปปนส หลังจากผานการตรวจสภาพแลว ไดบรรจุ เขาประจําการ ณ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จว.อุดรธานี จํานวน ๖ เครือ่ ง รวมกับเครือ่ งบิน F-5A/B และ RF-5A

และในป พ.ศ.๒๕๓๙ เครือ่ งบินทัง้ หมดไดยา ยไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๗๑๑ กองบิน ๗๑ ซึ่งตอมาไดรับการปรับ โครงสรางเปน ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จว.สุราษฎรธานี ในป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดมกี ารปรับยาย F-5E จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จว.สุราษฎรธานี ทัง้ หมด ๑๑ เครือ่ ง ไปประจําการ ณ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี ตั้งแต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน เครือ่ งบินขับไลแบบ F-5E/F เปนเครือ่ งบินขับไล แหงโลกเสรีอีกแบบหนึ่ง ที่ไดเขารวมปฏิบัติการใน สงคราม โดยสวนใหญไดรบั มอบหมายใหเปนเครือ่ งบิน โจมตีสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดิน และปราบปราม ผูก อ การรายคอมมิวนิสต ในสวนของกองทัพอากาศนัน้ F-5E/F เปนกําลังหลักที่สําคัญในการปองกันประเทศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

จากภัยคุกคามภายนอกประเทศ และผานสมรภูมิ ที่สําคัญ อาทิ การรบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และกรณีพิพาทบานรมเกลา การออกแบบเครือ่ งบินขับไลใหมี ๒ เครือ่ งยนตนนั้ สงผลตอความปลอดภัยในการรบสูงยิ่งขึ้น ครั้งหนึ่ง ในการรบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชองบก จว.อุบลราชธานี เครื่องบิน F-5E หมายเลข ๙๑๖๘๖ ฝูงบิน ๔๐๓ ทําการบินโดย น.ต.สุรศักดิ์ บุญเปรมปรีดิ์ ถูกยิงดวยจรวดตอสูอากาศยานนําวิถี ดวยความรอน แบบ SA-7 ทําใหเครื่องยนตขวาไดรับความเสียหาย แตสามารถนําเครือ่ งบินกลับมาลงสนามบิน จว.อุบลราชธานี ไดดว ยความปลอดภัย โดยหลังจากการไดรบั การซอมแซมแลว

เครื่องบินดังกลาวสามารถกลับมาพรอมปฏิบัติการรบ ไดอกี ครัง้ หนึง่ และในป พ.ศ.๒๕๓๑ ในกรณีพพิ าทบาน รมเกลา นักบินทานเดียวกันนี้ ไดนํา F-5E เขาโจมตี เปาหมายที่มีการปองกันทางอากาศอยางหนาแนน เครื่องบินถูกตอตานโดยจรวดตอสูอากาศยาน SA-7 จํานวน ๕ ลูก แมวานักบินจะใชระบบปองกันตนเอง แลวก็ตาม แตจรวดยังถูกเขาทีส่ ว นหางจนเครือ่ งบินไม สามารถควบคุมได นักบินจึงจําเปนตองสละอากาศยาน และไดรับการชวยเหลือจากหนวยคนหาและชวยชีวิต ในเวลาตอมา


มิถุนายน ๒๕๖๑

พัฒนาการของ บ.ข.๑๘ ข/ค เนื่องดวยเครื่องบินขับไลในยุคปจจุบันนั้นมี ราคาทีส่ งู มาก เครือ่ งบินขับไลแบบ F-5E/F จึงเปนหนึง่ ในเครื่องบินขับไลที่กองทัพอากาศเล็งเห็นถึงศักยภาพ ทีจ่ ะนํามาปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถได ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเครือ่ งบินมีความทันสมัย สามารถตอบสนอง

ขาวทหารอากาศ ๑๗

ตอภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต กองทัพอากาศจึงไดมกี ารปรับปรุงเครือ่ งบินขับไลแบบ F-5E/F ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ในป พ.ศ.๒๕๓๑ (๑๐ ป หลังบรรจุ เขาประจําการ) F-5E/F ของฝูงบิน ๑๐๒ และฝูงบิน ๔๐๓ ไดรับการปรับปรุงเขี้ยวเล็บเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการรบ โดยมีการติดตั้งจอแสดงผลตรงหนานักบิน (Head Up Display : HUD) คอมพิวเตอรชวยเล็ง (Weapon Aiming Computer) เครื่องรับสัญญาณ เรดารเพื่อแจงเตือน (Radar Warning Receiver) แบบ AN/ALR-46 (V) 6 ระบบปลอยเปาลวง (Chaff & Flare Dispenser) แบบ AN/ALE-40 และเครื่อง ชวยเดินอากาศ (Initial Navigation System : INS) รุน LN-39


๑๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

(Multi Function Color Display : MFCD) หมวกนักบิน ติดศูนยเล็ง (Display And Sight Helmet : DASH) วิทยุสื่อสาร VHF เครื่องชวยเดินอากาศดวยดาวเทียม GPS คันบังคับและคันเรงติดตั้งปุมควบคุมการทํางาน ของระบบการรบตาง ๆ (Hands On Throttles And Stick) พรอมทั้งขีดความสามารถการใชอาวุธนําวิถี อากาศ-สู-อากาศพิสัยใกลแบบ Python-4 ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ (๓๖ ป หลัง บรรจุเขาประจําการ) เปนการเสริมสรางเขี้ยวเล็บครั้ง สําคัญ เปนไปตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศที่ใชเครือ ขายเปนศูนยกลาง หรือ Network Centric Air Force โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะเปนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใหกบั F-5E จํานวน ๑๑ เครือ่ ง และ F-5F จํานวน ๓ เครื่อง ดังนี้ - ปรับปรุงโครงสรางอากาศยาน เพือ่ ใหสามารถใชงาน ไดตอไป ไมนอยกวา ๑๕ ป - ดัดแปลงโครงสรางเพือ่ ทําการติดตัง้ เรดารทมี่ รี ศั มีการ นอกจากนี้ F-5E/F รุน Shark Nose ของฝูงบิน ตรวจจับในระยะไกล ๔๐๓ ยังไดรบั การปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน - ปรับปรุงระบบ Avionics โดยปรับปรุงหองนักบินให การใชอาวุธนําวิถีอากาศ-สู-อากาศพิสัยใกล แบบ แสดงผลแบบ Glass Cockpit ติดตั้งจอแสดงผล Python-3 อีกดวย ครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ.๒๕๔๓ (๒๐ ป หลังบรรจุ เขาประจําการ) F-5E/F ของฝูงบิน ๗๑๑ และฝูงบิน ๒๑๑ ไดผานการปรับปรุง โดยบริษัท Elbit ประเทศ อิสราเอล แบงเปน ๒ โครงการยอย ไดแกโครงการ ปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยโดย ติดตั้งระบบ Anti-Skid ใหกับ F-5E ฝูงบิน ๗๐๑ และ โครงการปรับปรุงระบบ Avionics เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถใหกับ F-5E/F ฝูงบิน ๒๑๑ หรือที่เรียกวา โครงการ TIGRIS ขนาดใหญ ๒ จอ เพือ่ แสดงขอมูลดานการบิน การตรวจจับ โดยมีการติดตัง้ คอมพิวเตอรประมวลผลภารกิจ การควบคุมการใชอาวุธ และภาพสถานการณในพืน้ ทีก่ ารรบ (Mission Computer : MC) จอสีแสดงผลเอนกประสงค อํานวยการโดย Mission Computer จํานวน ๒ ชุด


มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่สามารถทํางานทดแทนกันไดแม MC ตัวหนึ่งทํางาน ผิดพลาด ระบบสองสวางทั้งภายนอกและภายในหอง นักบินไดรับการปรับปรุงใหรองรับการปฏิบัติภารกิจ ในเวลากลางคืนดวยกลอง NVG ติดตัง้ ระบบนําทางดวย INS/GPS/Radar Altimeter สามารถใชงานหมวกบิน ติดศูนยเล็งแบบ DASH IV ทัง้ ยังติดตัง้ วิทยุ UHF/VHF ที่มีขีดความสามารถเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี - ระบบอาวุธ สามารถใชงานอาวุธที่ทันสมัย ทั้งอาวุธ นําวิถอี ากาศ-สู- อากาศทัง้ ในระยะสายตา (Within Visual Range : WVR) และนอกระยะสายตา (Beyond Visual Range : BVR) รวมทัง้ อาวุธอากาศ-สู- พืน้ ทีม่ ปี ระจําการ ในกองทัพอากาศ ทั้งแบบ Guided และ Unguided ซึ่งจะทําใหเครื่องบินขับไลแบบ F-5E/F นี้ มีขีดความ สามารถเทียบเทากับเครื่องบินขับไลในยุค ๔.๕ เปน กํ า ลั ง สํ า คั ญ ให กั บ กองทั พ อากาศได ใ นระยะยาว ที่สําคัญที่สุด ในการปรับปรุงครั้งนี้ เปนการ ปรับปรุงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองโดยบุคลากร ของกองทัพอากาศเปนสวนใหญ เปนการพัฒนา

ขาวทหารอากาศ ๑๙

องคความรูทั้งระบบโครงสรางอากาศยาน ระบบไฟฟา อากาศยาน การวางแผนปรับปรุงอากาศยาน ฯลฯ เพื่ อ สร า งรากฐานที่ แข็ ง แกร ง นํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นา กองทัพอากาศอยางยั่งยืนตอไป ทั้ ง นี้ กองทั พ อากาศ ภายใต แ นวคิ ด ของ พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ เราจะพั ฒ นาขี ด ความสามารถอย า งต อ เนื่ อ งตาม ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ โดยการ พัฒนาในแตละหวงเวลา มิไดมีเพียงปจจัยสงเสริมหรือ เอือ้ ตอการพัฒนาเทานัน้ หากแตมปี จ จัย ซึง่ เปนขอจํากัด ที่ทําใหการพัฒนามิไดราบรื่นหรือบรรลุเปาหมายตาม แผนยุทธศาสตร อยางไรก็ตาม กองทัพอากาศมิไดละทิง้ ความพยายามและความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนากําลังทางอากาศ (Air Power Domain) ใหบรรลุวสิ ยั ทัศนอยางเปนรูปธรรม กองทัพอากาศจึงทบทวนและประเมินสถานการณ ตลอดจนกําหนดทิศทางยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)


๒๐ ขาวทหารอากาศ โดยเนน “สาน” ตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง “เสริม” เพิม่ ขีดความสามารถกําลังทางอากาศใหสมบูรณ ยิง่ ขึน้ และ “สราง” ความเขมแข็งในมิตไิ ซเบอร (Cyber Domain) เพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามดานไซเบอร

มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนริเริ่มและวาง รากฐานมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อเตรียม ความพรอมในการปองกันภัยคุกคามทีม่ แี นวโนมเกิดขึน้ ในอนาคต

กองทัพอากาศมุงมั่นพัฒนา ทหารฉลาด (Smart People) อาวุธฉลาด (Smart Weapon Systems) และกลยุทธฉลาด (Smart Tactics) โดยขอใหมั่นใจวา กองทัพอากาศจะดํารงขีดความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ..................................................................


ขาวทหารอากาศ ๒๑

มิถุนายน ๒๕๖๑

นตฺถิ ปฺญา สมา อาภา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี”

เนื่องในวาระวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน เสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ป วันที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถือเปน ศุภวาระอันเปนสิรมิ งคลยิง่ ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดประทาน นามองคพระพุทธรูปปางสมาธิ ประจําโรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศวา “พระพุทธเสนานาถศาสดา” แปลวา “พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาและทรงเปนที่พึ่งของ กองทัพ” ใหสถิตสถาพรเปนมิ่งมงคล แกขาราชการ บุ ค ลากร นายทหารนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเสนาธิ ก าร ทหารอากาศ และกองทัพอากาศ สืบตอไปชัว่ กาลนาน ยอนกลับไปในอดีตนับเปนเวลา ๖๙ ป โรงเรียน เสนาธิการทหารอากาศ ไดรับการกอตั้งขึ้น เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๙๒ ตรงกับ วันขึน้ ๗ คํา่ เดือน ๗ ปฉลู ณ ที่ตั้งดอนเมือง เปนหนวยขึ้นตรงของ กรมเสนาธิการทหารอากาศ มีพลอากาศโท หลวงเชิด วุฒากาศ ซึง่ ขณะนัน้ ดํารงตําแหนง เสนาธิการทหารอากาศ เปนผูอํานวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เปนทานแรก นาวาอากาศเอก หะริน หงสกุล เปน รองผูอํานวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โดยผูเ ขารับการศึกษาในรุน ที่ ๑ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ๑๖ คน เรียกวา “นายทหารฝกหัดราชการ” ประกอบดวย

น.อ.ภูยส โพพี เหลานักบิน ๑๐ คน เหลาชางอากาศ ๒ คน เหลา พลาธิการ เหลาสรรพาวุธ เหลาสือ่ สาร และเหลาแพทย จํานวน เหลาละ ๑ คน โดยใชอาคารของกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ เปนอาคารเรียน จวบจนปจจุบนั โรงเรียน เสนาธิการทหารอากาศ มีนายทหารนักเรียนเขารับการ ศึกษามาแลวจํานวน ๖๑ รุน โดยนายทหารนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบันเปนรุนที่ ๖๒ หลักสูตรการ ศึกษาของโรงเรียน เสนาธิการทหารอากาศ ไดมุงเนน ใหนายทหารนักเรียนมีความรอบรู ทัง้ ในดานการทหาร และการบริหารงาน รวมทัง้ เพิม่ พูนคุณลักษณะของความ เปนมืออาชีพทางทหารใหเหมาะสม ตอบสนองตอ เปาหมายการผลิตนายทหารฝายเสนาธิการ และผูบ งั คับ บัญชาระดับกลางของกองทัพอากาศ ที่มีคุณภาพและ คุณธรรม เปนกําลังสําคัญในการรองรับการพัฒนา กองทัพอากาศ ตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึง่ เนนยํา้ ในการ “สาน” ตอการ พัฒนาอยางตอเนือ่ ง “เสริม” เพิม่ ขีดความสามารถกําลัง ทางอากาศ และ “สราง” ความเขมแข็งในมิติไซเบอร (Cyber Domain) การสรางความเขมแข็งในมิติไซเบอร ตาม ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป โรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ ไดมุงเนนไปยังการใหการศึกษาในเรื่อง


๒๒ ขาวทหารอากาศ ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) เพื่อสรางความรูความ เขาใจ ใหแกนายทหารนักเรียนดานมิติไซเบอร ซึ่งถือ เปนโดเมนที่หาในการทําสงครามทางการทหาร ที่มี ความสําคัญตอการสูรบเพื่อเอาชนะฝายตรงขาม นอกเหนือจากการรบทางภาคพืน้ ภาคอากาศ ทางทะเล และภาคอวกาศ โดยมี “การสารสนเทศ (Information)” เปนอีกอาวุธหนึ่งที่สามารถนํามาใช ในการโจมตี ฝายตรงขามได ปจจุบันหนวยงานดานความมั่นคง ของทุกประเทศไดใหความสําคัญ ตอการบริหารจัดการ ดานสารสนเทศในไซเบอรสเปซเปนอยางมาก ทําใหเรา ทุกคนตองเรียนรูถ งึ “สงครามไซเบอร (Cyberwarfare)” ที่ไดรับคํานิยามวา “เปนการกระทําของรัฐ-ชาติ เพื่อแทรกซึมไปยังระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขาย มีจุดประสงคเพื่อทําลายหรือสรางความแตกแยก”

มิถุนายน ๒๕๖๑

Professional) โดยมีระบบจําลองยุทธดานไซเบอร หรือ “Cyber Range” ในรูปแบบการจําลองเหตุการณ จริง (Real-World Simulation) เพือ่ เรงพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ใหมี ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถลดเวลาในการพัฒนา บุคลากรทีย่ งั ไมมปี ระสบการณ จากปกติซงึ่ ตองใชเวลา ๓ - ๕ ป ใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วภายใน เวลา ๑ - ๒ ป

โครงการ National Cyber Range มูลคา ๕๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

ปจจุบันการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานไซเบอร เปนปญหาใหญทั่วโลก เนื่องจากองคกรหรือประเทศ ไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดทันตอความตองการ เห็นไดจากการประกาศใชงบประมาณ จํานวนมหาศาล ในการพัฒนาบุคลากรดานไซเบอรในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อรองรับความตองการตามแผนการพัฒนาศักยภาพ ของประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออก โปรแกรมพิเศษที่เรียกวา National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) ใหรับผิดชอบ โครงการสรางศักยภาพใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญในดาน ความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร (Cybersecurity

ปจจุบนั กองทัพอากาศมีการเตรียมความพรอม และการพัฒนาเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารดานไซเบอรหรือ (Cyber Domain) รวมทัง้ บูรณาการความรวมมือในการ ปฏิบตั กิ ารดานไซเบอรกบั องคกร ทัง้ ภายในและภายนอก ประเทศ เพือ่ รองรับภัยคุกคามดานไซเบอรทมี่ ผี ลกระทบ ตอความมั่นคงของชาติ โดยกําหนดการพัฒนา ๔ ดาน ประกอบด ว ย การพั ฒ นาด า นนโยบายและแผน การพัฒนาดานการปฏิบตั กิ าร การพัฒนาดานเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา และการพัฒนาดานกําลังพล โดยสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาดานกําลังพล ใหมคี วามรูค วามเขาใจ สามารถรองรับกับความตองการ


มิถุนายน ๒๕๖๑

ในการปฏิบตั กิ ารทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยกองทัพอากาศ มีการพัฒนาหลักสูตรดานสงครามไซเบอร การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกําหนดใหเปน วิชาหลักของทุกหลักสูตรการศึกษาภายในกองทัพอากาศ พรอมทั้งจัดการฝกอบรมดานไซเบอรใหแกกําลังพล ควบคูไปกับการสรรหาบุคลากรที่มีความรูและทักษะ ดานไซเบอรเขาบรรจุเปนกําลังพล รวมทัง้ สนับสนุนให บุคลากรดานไซเบอรของกองทัพอากาศมีใบรับรอง ความสามารถ (Cyber Certification) ตลอดจนพัฒนา ระบบฝกจําลองยุทธดานไซเบอรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีแผนการฝกรวมผสมทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางประสบการณในระดับนานาชาติ ดังนั้น ทุกหนวยงานในกองทัพอากาศจึงมีความจําเปนที่ตอง

พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Space Domain” ตามยุทธศาสตร ๒๐ ปกองทัพอากาศ ใหแกนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ ๖๒

ขาวทหารอากาศ ๒๓

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ การดานไซเบอร (Cyber Domain) ตามยุทธศาสตร กองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และ นโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อทําหนาที่ อันสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความมั่นคงตอ หนวยงานและประเทศชาติตอไป โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศถือเปนหนึง่ ใน สถาบันการศึกษาทางทหารหลัก ของกองทัพอากาศ ทีม่ งุ เนนการสรางเสริมความเปนผูน าํ ทีม่ ขี ดี ความสามารถ และเปนมันสมองใหแกกองทัพอากาศ นอกเหนือจาก การศึกษาตามหลักสูตรแลว ยังไดเสริมสรางความรูเ กีย่ ว กับนวัตกรรม ทฤษฎี หลักนิยม หลักการ และความรู ทีเ่ ทาทันตอสถานการณ และกาลสมัย ใหแกนายทหาร นักเรียน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ใหมคี วามพรอมในการ รับมือภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ทีม่ ผี ลกระทบตอความ มั่นคงของชาติ สอดคลองกับทิศทางและนโยบายของ กองทัพอากาศ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ ไดผลักดันการเสริมสรางความรูความ เขาใจในการสรางความเขมแข็งตอมิติไซเบอร (Cyber Domain) และ มิติอวกาศ (Space Domain) ใหแก นายทหารนักเรียน โดยสงเสริมและพัฒนาการให ความรูดานไซเบอร และหวงอวกาศ เพื่อใหนายทหาร นักเรียนมีความพรอม ในการออกไปปฏิบัติภารกิจ ทีต่ อ งมีความเกีย่ วของ โดยเฉพาะการจัดดําเนินงานการ ศึกษา “การฝกงานในหนาที่ฝายอํานวยการ” ใหแก นายทหารนักเรียนในหัวขอ “แนวทางการปฏิบัติเมื่อ เกิดภัยคุกคามดานไซเบอร” และ “แนวทางการพัฒนา ขาวกรองไซเบอร” รวมทัง้ ใหนายทหารนักเรียนไดศกึ ษา หาความรู และบรรยายเกีย่ วกับภัยคุกคามดานไซเบอร และหวงอวกาศทุกวันอังคารและวันพุธในแตละสัปดาห


๒๔ ขาวทหารอากาศ ตลอดหวงระยะเวลาทีผ่ า นมากวา ๖ ทศวรรษ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ไดสั่งสมเกียรติภูมิ แหงการวางรากฐาน ในการเปนสถาบันหลักทีผ่ ลิต และ สรางเสริมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ นายทหารจากเหลาทัพอื่น ๆ ตลอดจนนายทหารมิตร ประเทศ ใหสามารถออกไปปฏิบตั หิ นาทีน่ ายทหารฝาย เสนาธิการ และผูบังคับบัญชาระดับกลางไดอยางมี

การฝกงานในหนาที่ฝายอํานวยการ ในหัวขอ “แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยคุกคามดานไซเบอร” และ “แนวทางการพัฒนาขาวกรองไซเบอร”

มิถุนายน ๒๕๖๑

คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม สืบสาน พระปณิ ธ านในการให ค วามสํ า คั ญ ของงานด า น เสนาธิการกิจ ตามรอยองค จอมพล สมเด็จพระเจา บรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลก ประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ ใหบรรลุสเู ปาหมาย ในการปฏิบัติหนาที่ ของผูสําเร็จการศึกษาอยางเต็ม ความสามารถ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ยังคง มุงมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความ ทันสมัยอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ใหมีความพรอม ตอการเปลีย่ นแปลง ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ ทางความคิด ตามการกาวพัฒนาไปของโลก และสังคม สมัยใหม รวมทัง้ ปลูกฝงคานิยมหลักของกองทัพอากาศ ใหแกนายทหารนักเรียนทุกคน ไดสาํ เร็จการศึกษาออกไป ปฏิบัติหนาที่ เปนกําลังอันสําคัญในการพัฒนา และ ขับเคลือ่ นกองทัพอากาศ ใหสามารถบรรลุถงึ วิสยั ทัศน ตามที่กําหนดไว ทั้งในปจจุบันและอนาคตสืบตอไป

นายทหารนักเรียนบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามดานไซเบอรและหวงอวกาศ ทุกวันอังคารและวันพุธในแตละสัปดาห


ขาวทหารอากาศ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๑

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ น.อ.ฐากูร เกิดแกว กองทัพอากาศ รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร ทําบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือดานดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกองทัพอากาศสนับสนุนพืน้ ทีส่ าํ หรับสรางหอดูดาว กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีจัดหากลองโทรทรรศนและอุปกรณดาราศาสตร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้หนวยงานทั้งสามฝายจะรวมมือกันสนับสนุนดานการศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพรความรูดานดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ

การลงนาม MOU วาดวยความรวมมือดานอวกาศ

สถานที่ตั้งหอดูดาว กองทัพอากาศ พิจารณาคัดเลือกสถานีรายงานดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ใหเปน ทีต่ งั้ หอดูดาวแหงใหม สําหรับติดตัง้ กลองโทรทรรศนตดิ ตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ เนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศ และภูมิอากาศมีความเหมาะสมดังนี้ • ตัง้ อยูบ นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทย (๒,๕๖๕ เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง) อากาศบาง อุณหภูมติ าํ่ และอยูเ หนือระดับหมอกแดดและฝุน ละออง จึงเปนจุดสังเกตการณทอ งฟาทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย • มีสภาพแวดลอมเปนพื้นที่ปาสมบูรณ ใจกลางอุทยานแหงชาติ ไมมีมลภาวะทางแสง • ทองฟาเปดเปนเวลานานมากกวา ๖ เดือน ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน


๒๖ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ตําแหนงหอดูดาวบนยอดดอยอินทนนท

การกอสรางหอดูดาว กองทัพอากาศ รวมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ NARIT ซึ่งเปน องคกรในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอสรางหอดูดาวสําหรับติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด เสนผานศูนยกลาง ๐.๗ เมตร ภายในโดมขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ เมตร อยูในพื้นที่ของสถานีรายงาน ดอยอินทนนท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามวา “หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สถานีรายงานดอยอินทนนท

ตอมาวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดําเนินในพิธวี างศิลาฤกษ อุทยานดาราศาสตร (Astro Park) ของสถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตรซึ่งกองทัพอากาศรวมจัดแสดงภายในงาน ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง ผูบัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ไดถวายบัญชีการใชงานกลองโทรทรรศนอัตโนมัติ ในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทรงใชโดยการควบคุมจากระยะไกล


ขาวทหารอากาศ ๒๗

มิถุนายน ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง ถวายบัญชีและคูมือการใชงานกลองโทรทรรศน

ตนป พ.ศ.๒๕๕๙ กองทัพอากาศรวมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) สรางหอดูดาวเพิม่ เติมขึน้ อีกหนึง่ อาคาร สําหรับติดตัง้ โดมขนาดเสนผานศูนยกลาง ๕.๕ เมตร และทําการเคลือ่ นยาย กลองโทรทรรศน ๐.๗ เมตร จากโดม ๔ เมตร มาติดตั้งไวในโดมใหญแหงนี้แทน และขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินในพิธเี ปดหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

ในปจจุบันกองทัพอากาศตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วในมิติอื่น ๆ เชน มิตอิ วกาศ (Space Domain) ดังนัน้ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในการเฝาระวังทางอากาศ (Space Situational Awareness) โดยการจัดหากลองโทรทรรศนติดตามดาวเทียม (Satellite Tracking Telescope) ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๕ เมตร มาติดตัง้ ทีห่ อเล็กในโดม ๔ เมตร ทีว่ า งอยู เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ คนหาติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศทีอ่ าจสงผลกระทบตอความมัน่ คงของประเทศ และกําหนดให ศูนยการ เรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (Learning Center for Earth Science and Astronomy : LESA) ซึ่งเปนหนวยงานเพื่อพลางในสังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เปนสํานักงานควบคุมกลองโทรทรรศนที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีภารกิจหลัก ๒ ประการ ไดแก การติดตามดาวเทียมและขยะอวกาศ (Space Debris) และ การติดตามวัตถุใกลโลก (Near Earth Objects : NEOs) ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการพุงชนโลก


๒๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรกลองโทรทรรศน ๐.๗ เมตร ภายในโดม ๕.๕ เมตร

ทั้งนี้ในป พ.ศ.๒๕๖๒ กองทัพอากาศจะปรับปรุงอาคารหอดูดาวเล็กโดม ๔ เมตร ใหมีขนาดใหญขึ้น เพือ่ ติดตัง้ กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ๐.๘ – ๑.๐ เมตร และยายกลองโทรทรรศนขนาด เสนผานศูนยกลาง ๐.๕ เมตร ทีม่ อี ยูเ ดิมไปติดตัง้ ทีห่ อดูดาวแหงใหม ณ สถานีรายงานสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการคนหาติดตามดาวเทียม และวัตถุอวกาศ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลองโทรทรรศนติดตามดาวเทียม ๐.๕ เมตร ภายในโดม ๔ เมตร

หมายเหตุ: ดอยอินทนนทมีหอดูดาว ๒ แหง คือ • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแหงชาติ) สถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ (NARIT) จัดตัง้ ขึน้ ในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ตัง้ อยูท ที่ างหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ จอมทอง - ดอยอินทนนท กิโลเมตรที่ ๔๔ ภายในหอดูดาวติดตัง้ กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๔ เมตร สําหรับการวิจัยดานดาราศาสตรฟสิกส • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สถานีรายงานดอยอินทนนท กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ตั้งอยูสุดทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ จอมทอง - ดอยอินทนนท กิโลเมตรที่ ๔๗ ใกลจุดสูงสุดในสยาม ภายในหอดูดาวติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด เสนผานศูนยกลาง ๐.๕ เมตร และ ๐.๗ เมตร สําหรับการติดตามดาวเทียม ขยะอวกาศ และวัตถุใกลโลก


มิถุนายน ๒๕๖๑

(ตอจากฉบับที่แลว)

ขาวทหารอากาศ

อาณาจักรศรีอยุธยา

สุรสิทธิ์ สําแดงสุข

ราชวงศบานพลูหลวง

› เหตุการณปลายรัชกาล สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ๓. พระราชกรณียกิจ และเหตุการณที่สําคัญ ◊ จะนําพระบรมศพสมเด็จพระเจาทายสระทิ้งนํ้า เพราะพระองคทรงกริ้ว ที่ไมยอมยกราชสมบัติ จึงเปนเหตุใหพระองค สําเร็จโทษพระราชนัดดาหลายพระองคกวาจะไดราชสมบัติ แตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ก็ไดกราบทูลขอ เพื่อใหเปนไปตามพระราชประเพณีอยางโบราณ และพระองคก็ใหจัดพิธีแตไมใหญโตเหมือน ที่ผาน ๆ มา ◊ คาขายกับประเทศจีน ในป พ.ศ.๒๒๗๙ ราชทูตไดเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี และ พ.ศ.๒๒๘๖ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยานําขาวสารไปขายที่เมืองฮกเกี้ยน ในสมัยพระเจาเกาจงสุงฮองเต ◊ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาฟากรมขุนเสนาพิทักษ ซึ่งเปน พระมหาอุปราช เปนผูอํานวยการสงเสริมปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ วัดพระศรีสรรเพชญใหมและพระเศียร พระพุทธรูปวัดสุมงคลบพิตรตกลงมา ใหปฏิสังขรณเสียใหม เสร็จแลวมีงานฉลองพระอารามใหม ทั้ง ๓ วัด วัดละ ๓ วัน ๓ คืน เปนการสนุกสนานใหประชาชนออกรานขายของ


๓๐ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

◊ การปรับปรุงระเบียบการทหาร สืบเนื่องจาก เจาพระยาอภัยมนตรี ผูดํารงตําแหนงสมุหนายก ถึงแกอสัญกรรม สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระยาราชภักดี เลื่อนเปนเจาพระยา ใหดํารงตําแหนงสมุหนายกแทน สมุหนายกใหมกราบทูลวา บรรดาทหารหัวเมือง หลบหลีกมูลนายอยูเปนอันมาก จะขอไปจัดการเกลี้ยกลอม หลังจากนั้นจึงนํา พระบรมราชโองการไปสั่ง เจาเมืองตาง ๆ คือ วิเศษไชยชาญ สุพรรณบุรี นครชัยศรี พรหมบุรี อินทบุรี สิงหบรุ ี สรรคบุรี ชัยนาทบุรี มโนรมย อุทัยธานี และนครสวรรค ไดกําลังพลมาเปนทหารอีกมากมาย ◊ พระเจากรุงลังกา สงทูตมาขอพระสงฆไทย สมัยนัน้ กรุงลังกาเกิดหมดสิน้ สมณวงค เพราะเสียเมือง แกพวกทมิฬ ตอมาพระเจากิตติสิริราชสีหชาวลังกา ไดทําการกูอิสรภาพได จึงดําริจะตั้งสังฆมณฑลขึ้นอีก ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทตู เดินทางมาขอพระมหาเถระกับคณะสงฆ ไปยังลังกา พระเจาอยูห วั บรมโกศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระอุบาลี และพระอริยมุนี กับพระสงฆอีก ๑๒ รูป ออกไปตั้งสมณวงศที่เมืองลังกา ◊ การเจริญสัมพันธไมตรีกับพมา สมัยนั้นสมิงทอ ซึ่งเปนหัวหนามอญ ไดตั้งตัวเปนพระมหากษัตริย ไมยอมขึ้นกับพมา และยังไดสงทูตมาขอพระราชธิดาจะเอาไปแตงตั้งเปนมเหสี และพระเจาอยูหัวบรมโกศ ไมโปรดพระราชทานให ขณะที่มอญแข็งเมืองตอพมานั้น มีพวกพมาประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน ตกคางอยูใน หัวเมืองมอญ พากันลงเรือหนีขามมายังเมืองตะนาวศรี เมื่อพระองคไดทราบ จึงกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรับพมามาเขาไว ในกรุงศรีอยุธยา ครัน้ ความทราบถึงพระเจาอังวะ ก็มพี ระราชสาสนมาขอบพระทัย เนือ่ งในพระมหากรุณาธิคณ ุ นัน้ ◊ พบบอทองทีบ่ างสะพาน พ.ศ.๒๒๙๐ ผูร กั ษาราชการแทนเจาเมืองกุยบุรี รายงานเขามาวา ไดพบทองคํา เนื้อเกาบริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอรเซ็นต พรอมกับนําสงทองคําแทงหนัก ๓ ตําลึง มาทูลเกลาถวายในปรุงขึ้น สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเกณฑไพรพลรวม ๒,๐๐๐ นาย ไปรอนทองคํา ที่บางสะพาน ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๒๙๑ ไดทองคํามาถวาย ๙๐ ชั่งเศษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให พระกุยบุรีดํารงตําแหนงพระยาวิเศษสมบัติ แลวทรงพระราชศรัทธาแผนทองที่รอนได เปนประธาน กลองปดพระมณฑลพระบรมพุทธบาท พรอมกับแจกเงินแกคนจนคนละ ๑ บาท เปนเงิน ๑,๓๐๐ ชั่งเศษ (๑๐๔,๐๐๐ บาท) ◊ ทําพิธีลอยแพอดีตพระมหากษัตริยมอญ จากการที่พระเจาหงสาวดี มีพระสาสนมากราบบังคมทูล ใหนําตัวสมิงทอ และขุนนางทั้งหมด สงกลับไปยังกรุงหงสาวดี แตพระองคมีพระราชสาสนตอบไปวา “เห็นวาไมตอง ดวยเยี่ยงอยางธรรมเนียมกษัตริย ผูดํารงราชสมบัติ โดยทศพิธราชธรรม ดวยสมิงทอ หนีความตายมาไดแลว ครัน้ จะสงกลับออกไปตาย ก็จะเปนบาปกรรมเห็นไมควร แตเพือ่ รักษาราชไมตรีตอ กัน จะใหเนรเทศสมิงทอเสียจากอยุธยา” เสร็จแลว พระองคกจ็ ดั เบิกตัวสมิงทอใหโดยสารเรือจีน ใหออกไปลอยแพ ปลอยเกาะแหงใดแหงหนึ่งในทะเลจีน ใหลงเรือตอหนาคณะทูตมอญไปคุมเรือ ไปถึงปากแมนํ้าเจาพระยา คนอื่น ๆ คงเลี้ยงไว ◊ พิธีลงอาญาการคบชูสูสาวในวังหลวง - พ.ศ.๒๒๘๙ กรมหมืน่ สุนทรเทพ (พระองคเจารถ) ไดกราบบังคมทูลตอสมเด็จพระเจาอยูห วั บรมโกศวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาขุนเสนาพิทักษ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ลักลอบทําชู กับเจาฟาหญิงสังวาล พระธิดาพระองคหนึง่ ในพระองค จึงไดแตงตัง้ พระมหาเทพ เปนประธานกรรมการสอบสวน


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๓๑

เพื่อพิจารณาโทษ สอบสวนความวาเปนความจริง จึงมีพระกระแสรับสั่งใหเฆี่ยนถึง ๗๐๐ ที แตแบงเปนยก จนในที่สุด เจาฟาหญิงสังวาลก็สิ้นพระชนม เพราะทนพิษบาดแผลไมไหวในระหวางการเฆี่ยน สวนสมเด็จ พระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนเสนาพิทกั ษ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีรบั สัง่ ใหถอดออกจากพระราชวงศ ลงไปเปนไพร และติดคุกไวจนกวาจะตาย พรอมทั้งใหเฆี่ยน ๑๗๐ ที แตก็ไดสิ้นพระชนมในระหวางการเฆี่ยน แลวนําศพไปฝง ณ วัดไชยวัฒนาราม ◊ การประกาศใหใชกฎหมาย สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใช กฎหมาย เพื่อเปนหลักการบริหารประเทศ ในสมัยพระองค ดังนี้ - เพิ่มเติมมูลคดีวิวาท และลักษณะวิวาท - เพิ่มเติมลักษณะทาส ในป พ.ศ.๒๓๐๐ กรมหมื่นเทพพิพิธ ปรึกษากับขุนนางผูใหญวา เวลานี้พระมหาอุปราชก็สิ้นพระชนม แลว เห็นควรตั้งสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมขุนพรพินิตเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แตกรมขุนพินิตทรง คัดคานวา พระเชษฐายังมีอยู ทรงตอบวา กรมขุนอนุรักษมนตรี เปนวิสัยพระทัยปราศจากความเพียร ถาเปน พระมหากษัตริยจ ะทําใหบา นเมืองเสียหาย จึงใหผนวชเสีย และจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ให กรมขุนพรพินิตดํารงตําแหนงพระมหาอุปราชแทน ตอมาในปลายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๓๐๑ สมเด็จพระเจาอยูห วั บรมโกศทรงประชวร แลวจึงเสด็จสวรรคต ดวยโรคชราในเวลาตอมา ทรงครองราชสมบัตติ งั้ แตป พ.ศ.๒๒๗๕ และสวรรคต ในป พ.ศ.๒๓๐๑ สิรคิ รองราชยได ๒๖ ป พระชนมพรรษาได ๗๗ พรรษา

› รัชกาลที่ ๓๔ สมเด็จพระเจาอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) พ.ศ.๒๓๐๑ (๒ เดือน) ๑. เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาอยูห วั บรมโกศ กับอัครมเหสีนอ ย มีเชษฐา ๑ พระกินษรา และ พระขนิษฐา ๖ พระองค และยังมีพระเชษฐา พระอนุชา พระภนิษฐาและพระขนิษฐา ตางพระมารดาอีก ๑๑ พระองค ๒. กอนที่พระองค จะทําการพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย ไดมีพระเชษฐา และพระอนุชาตางมารดา ๓ พระองค ที่จะทําการกบฏแยงชิงราชสมบัติ หลังจากสมเด็จพระราชบิดาสวรรคต ไดแก กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี แตพระองคไดใหพระราชาคณะ ๕ รูป เกลี้ยกลอมจนสําเร็จ อีก ๘ วันตอมา สมเด็จพระเจาอุทุมพร ก็กระทําพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ ๓. ระหวางที่สมเด็จพระเจาอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชยไดเพียง ๑๐ วัน สมเด็จพระเชษฐาธิราช


๓๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

เจาฟากรมขุนอนุรักษมนตรี เสด็จประทับอยูที่พระที่นั่งสุริยาศนอมรินทรตลอดเวลาไมยอมไปไหน พระองค ทรงเห็นวาพระเชษฐาธิราช มีความใฝฝนที่จะไดครองราชสมบัติ พระองคทรงจะจัดการประการใดก็มิได เพราะเกรงสมเด็จพระราชชนนี ๔. วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๓๐๑ พระองคจึงสละราชสมบัติมอบใหแก สมเด็จพระเชษฐาธิราช หลังจากนั้นก็ทูลลาออกผนวช แลวเสด็จไปจําพรรษาที่วัดประดู ครั้งนั้น ขุนนางขาราษฎรที่มีความสามารถ ในหนาที่การงาน พากันลาออกบวชตามพระองคเปนจํานวนมาก

› รัชกาลที่ ๓๕ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศ) พ.ศ.๒๓๐๑ – พ.ศ.๒๓๑๐ (๙ป) ๑. พระองคเปนพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจาอยูห วั บรมโกศ กับอัครมเหสีนอ ย ตอมา ๗ วัน สมเด็จพระอุทมุ พร เกรงกลัววาพระองคจะไดรับอันตราย จึงเขาไปกราบบังคมทูลออกผนวช ณ วัดกระโจม ๒. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร ไดประกาศสถาปนา และแตงตั้งพระองค และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ แตงตั้งให กรมหลวงพิพิธมนตรี พระราชมารดา เปนสมเด็จพระพันปหลวง กรมพระเทพเมธาย และในป พ.ศ.๒๓๐๑ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน สมเด็จพระพันปหลวง กรมพระเทพเมธาย ทรงพระประชวรหนัก จนทิวงคต สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร ถวายพระศพอยางสมพระเกียรติ ตามโบราณราชประเพณี ๓. ขณะนัน้ เจากรมมหาดเล็กคนใหม พระยาราชมนตรีบริรกั ษ และจมืน่ ศรีสรรักษ นองชาย ซึง่ ถือตัววาเปน นองชายพระสนมเอก และสมเด็จพระทีน่ งั่ สุรยิ าศนอมรินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาออกในวังหลวง ไดตลอดเวลา ไดแสดงกิริยาอวดโตโอหัง ไมยอมเคารพขาราชการชั้นผูใหญ และเสนาบดีทั้งปวง ๔. เจาพระยาอภัยราชา ขุนนางชั้นผูใหญ ก็ไดเปดการหารือกับขาราชการที่รองลงมา เชน พระยายมราช พระยาเพชรบุรี หมื่นทิพเสนา นายจุยและนายเพ็งจัน มหาดเล็ก ปรึกษากันวา การที่พระองค เอาคนสองคน มาเลี้ยงไวนั้น ไดกอการกําเริบหยาบชาจะยุแหยใหบานเมืองเกิดการจลาจลวุนวายแน เจาพระยาอภัยราชา ก็มคี วามเห็นวา สมเด็จพระเจาอยูห วั บรมโกศก็ไมตอ งการ และทรงทํานายไววา หากราชสมบัตติ กมาถึงสมเด็จ พระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร บานเมืองจะพินาศฉิบหายแนนอน จึงเห็นควรที่จะทูลเชิญสมเด็จพระเจาอุทุมพร ใหลาผนวชกลับมาครองราชสมบัตติ ามเดิม แตเกรงวาจะไมยอมสึก ใหลองไปปรึกษาดูกอ น แตปรากฏวาพระองค ไมยอมสึก เมื่อคณะปฏิวัติกลับไปแลว พระภิกษุสมเด็จพระเจาอุทุมพรอดีตพระมหากษัตริย มานั่งทวนลําดับ


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๓๓

เหตุการณดวู า หากคณะปฏิวตั ยิ ดึ อํานาจไดแลว ก็คงไมใหอาํ นาจแกเราคงจะจับเรา และพระเชษฐาซึง่ ครองราชย อยูฆ า เสียทัง้ คู พระองควติ กในเรือ่ งนี้ จึงไปทูลใหสมเด็จพระทีน่ งั่ สุรยิ าศนอมรินทรทราบเหตุการณตา ง ๆ แตขอวา อยาลงอาญาแกคนเหลานี้ถึงขั้นเสียชีวิต และถวายพระพรกลับพระอาราม ๕. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร จึงไดวางกําลังลอมจับคณะปฏิวัติไดทั้งหมด ลงอาญาใหเฆี่ยนตีบรรดา คณะปฏิวัติ ชั้นหัวหนาทุกคน และนําจําขังไว สวนพระภิกษุสมเด็จพระเจาอุทุมพรนั้นใหสึกจากพระ พอดีมีเรือ ที่กลับมาจากสงสมณทูตไทยจากลังกา สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัด พระราชาคณะอีก ๒ รูป คือ พระวิสุทธาจารย และพระวรญาณมุณี กับพระภิกษุอีก ๓ รูป ไปผลัดเปลี่ยน พระที่ลังกา พรอมกับใหนําสมเด็จพระเจาอุทุมพร ไปปลอยเกาะเสียที่ลังกาดวย เปนการลงโทษสถานเนรเทศ ใหพนไปจากกรุงศรีอยุธยา ◊ พระราชกรณียกิจและเหตุการณที่สําคัญ ๆ ๑. การติดตอกับประเทศจีน ในรัชกาลของพระองค จะมีศึกสงครามกับพมาอยูหลายครั้ง จนไทย เปนฝายเสียกรุงในที่สุด แตก็ปรากฏจดหมายเหตุ ฝายจีนวา ไทยไดสงฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรี รวม ๓ ครั้ง พ.ศ.๒๓๐๕ กรุงศรีอยุธยาสงทูตไปจีน พ.ศ.๒๓๐๗ สมเด็จพระทีน่ งั่ สุรยิ าศนอมรินทร ไดมอบใหพระยาสุนทรอภัย เปนหัวหนาคณะฑูตไปจีน พ.ศ.๒๓๐๙ ปสุดทาย ไดสงทูตถือเครื่องราชบรรณาการไปจีน แตไมปรากฏวา ไดเจรจากันดวยเรื่องอะไร เขาใจวากรุงศรีอยุธยา คงนําขาวสารและสินคาอื่น ๆ ไปขาย ๒. การสงคราม เหตุการณในเมืองพมา ในขณะนั้นฝายพมา ซึ่งมีพระเจาอลองพญา ผูครองเมือง รัตนสิงหไดชัยชนะกับมอญ แลวก็ไดเปนพระมหากษัตริยปกครองพมา โดยใหพระราชบุตร ทั้ง ๖ พระองค แยกกันไปครองหัวเมืองตาง ๆ - มังลอก ไปครองเมือง ดิปะเยี่ยง - มังระ ไปครองเมือง ปคู - มังโป ไปครองเมือง อะเมียง - มังเวง ไปครองเมือง ปะดุง - มังอู ไปครองเมือง ปคาน - มังโปเชียง ไปครองเมือง แปงตแลง และใหสะโดมมหาสิริยอุจนา ผูเปนอนุชาไปครองเมืองตองอู ◊ การสงครามกับพมาในครั้งแรก ๑. ในป พ.ศ.๒๓๐๒ ขณะนั้นพระเจาอลองพญา ซึ่งเปนพระมหากษัตริยพมา ไดทราบขาวถึงความ ออนแอของอาณาจักรอยุธยาในรัชกาลนี้ จึงเสด็จกรีธาทัพ มายํา่ ยีกรุงศรีอยุธยา โดยยกเขามาตีตะนาวศรี ทวาย และมะริดไวได และยกทัพมาทางดานสิงขร ตีหัวเมืองรายทางแตกหมด ๒. ใหสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร ไดทรงประกาศระดมพลเปนการดวน โดยจัดกองทัพออก ไปตอสู แบงเปน ๒ ทัพ ตอไป

(อานตอฉบับหนา)


๓๔ ขาวทหารอากาศ

Disaster Risk Reduction

มิถุนายน ๒๕๖๑

(ตอนที ๒) น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ

ยุทธศาสตรการปองกันและการตอบสนองภัยพิบัติ แบงกลุมการปฏิบัติงานได ๒ ระดับ ไดแก ๑. ระดับโลก ซึ่งมีเปาหมาย เพื่อเสริมสรางการเตรียมความพรอม ในดานระบบ และความพรอมดาน เทคนิคเพื่อตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน ดานมนุษยธรรมดวยการกําหนดกลุมผูนําระดับโลก ๒. ระดับประเทศ มีจดุ มุง หมายเพือ่ ใหเกิดการตอบสนองทีส่ อดคลอง และมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย การระดมกลุมหนวยงาน องคกร และ NGO เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรในทุกภาคสวน หรือพื้นที่ของกิจกรรม ของแตละภาคสวนจะมีผนู าํ ทีช่ ดั เจน ไดรบั ความเห็นชอบจากผูป ระสานงาน ดานมนุษยธรรมของสหประชาชาติ และทีมงานของประเทศ โดยมีขอกําหนดเฉพาะ (TOR) และสนับสนุนโครงสรางการประสานงานของรัฐบาล และกลไกในการตอบสนองตอเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ จะชวยใหเกิดการทํางานรวมกัน และการเพิม่ ประสิทธิภาพของผล ประโยชน ที่สงมอบใหกับพื้นที่ ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ความสามารถในการเผชิญภัยพิบัติของฟลิปปนส ยังไมเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการ จากภัย พิบตั ไิ ดทงั้ หมด ไดมกี ารนําวิธกี ารของกลุม งาน ไปใชกบั องคกรดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ แตละกลุม งาน สอดคลองกับหนวยงานของรัฐที่เปนผูนํา ซึ่งจับคูกับ Counterpart ระหวางประเทศและประสานงานกัน


ขาวทหารอากาศ ๓๕

มิถุนายน ๒๕๖๑

ตารางการกําหนดแนวทางของกลุมงาน แนวทางของ Cluster กําหนดบทบาทความเปนผูนํา ในกลุมผูนํารัฐบาลอยางชัดเจน ซึ่งมีการจัดทํา ยุทธศาสตรการทํางานของกลุม งานทีค่ รอบคลุม ทัง้ ขัน้ ตอนกอน ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบตั ิ ซึง่ จะเปนแนวทาง ทีช่ ดั เจน สําหรับ Cluster Partners และผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ๆ วาจะทําอะไร เมือ่ ใด และทีไ่ หน โดยการระบุ แนวทางที่ดีที่สุดและการทําบทเรียนที่ไดเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกันกับแตละกลุม หรือเปนรายบุคคล • ขอมูลสาธารณะและการประชาสัมพันธการรณรงคอยางกวางขวาง ไดดําเนินการเพื่อเพิ่มความ ตระหนักรูต อ สาธารณชน เกีย่ วกับการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ จะทํากอน ขณะเกิด และหลังภัยพิบตั ิ ผานการฝก ยุทธวิธี คูม อื แถลงการณ และสือ่ ตาง ๆ จิตสํานึกของประชาชนจะไดรบั การปรับปรุงใหดขี นึ้ ผานกิจกรรมพิเศษ เชน เดือนแหงการปองกันอัคคีภัย และสัปดาหแหงการตระหนักรูในภัยพิบัติ โครงการจัดการปาตนนํ้าดวยการ จัดปลูกปา แผนฉุกเฉินไดรับการพัฒนา บนพื้นฐานของความเสี่ยง และการทําแผนที่ความเสี่ยงสําหรับนํ้าทวม ชุมชน และสิ่งมีชีวิต เปนตน • ความชวยเหลือดานโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ฟลปิ ปนสไดจดั สรรทรัพยากร สําหรับ โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อลดปญหานํ้าทวม เชน การกอสรางเขื่อน และผนังกั้น นํ้าทะเล มีการริเริ่มในหลายภาคสวนในการกําจัดขยะ ที่สําคัญระบบระบายนํ้าบนดิน และใตดิน โครงการนี้ได เริ่มทําในเมืองสําคัญ ๆ เชน มะนิลา ดาเวา และเซบู เปนตน รัฐบาลไดริเริ่มโครงการฟนฟูภาคสวนตาง ๆ ที่ได รับผลกระทบ ไดแกยุทธศาสตรการสรางวิถีชีวิต และรายไดของครัวเรือน การปรับปรุงการบริการสุขภาพ และ โภชนาการ การปกปองและสนับสนุนชุมชนที่ออนแอ การพัฒนาการเกษตร และความทันสมัย


๓๖ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

• การมีสว นรวมของชุมชน การมีสว นรวมขององคกรภาคประชาสังคม มีสว นสําคัญในการลดความเสีย่ ง และการจัดการภัยพิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ กรอบการทํางานของการบริหารในการลดความเสีย่ ง (DRRM) เนนหลักการ ของความรับผิดชอบในหลายภาคสวน เนื่องจากภัยพิบัติมีผลตอเนื่องกัน ภัยพิบัติสงผลกระทบตอทุกภาคสวน ของสังคม และมีผลกระทบที่สําคัญตอกลุมคนที่เปราะบางที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งคนยากจน ผูหญิง เด็ก และ คนชรา • แผนการตอบสนองภัยพิบตั แิ หงชาติ (National Disaster Response Plan : NDRP) ไดรบั การพัฒนา โดยสํานักงานปองกันฝายพลเรือน ดวยคําแนะนําจากสภากรรมการบริหาร และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แหงชาติ (NDRRMC) ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับ กระบวนการ และกลไกในการตอบสนองทีป่ ระสานกัน โดยสํานักงาน ในระดับชาติ และทองถิน่ แผนการตอบสนองภัยพิบตั แิ หงชาติ (NDRP) จัดแบงเปนสวนตาง ๆ ซึง่ อางถึงประเภท ของภัยพิบัติ กิจกรรมนี้ขึ้นอยูกับวิธีการของกลุมงาน ที่มุงเนนเฉพาะความตองการเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติ การปฏิบัติที่ดีที่สุดในฟลิปปนส ระบบการแจงเตือนภัย (Early Warning System) ไดถูกพัฒนา และใชงานในระบบแจงเตือนภัยดวย สถานีที่ติดตั้ง ในพื้นที่ที่มีความกาวหนามากที่สุดในภูมิภาค จากประเทศบังคลาเทศ ชิลี อินเดีย ฟลิปปนสและ ประเทศอืน่ ๆ แสดงใหเห็นวา การแจงเตือน และการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พรอมกับขอมูลความเสีย่ งภัยและ การเตรียมประชาชนอยางมีนัยสําคัญ ในการลดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิน ความรูในการจัดการภัยพิบัติ ในประเทศยังคงไมเพียงพอ ดวยเหตุนี้ การวิจัยและพัฒนาในเทคนิคการลดภัยพิบัติ ยังจะตองไดรับการพัฒนา และรวมการในระดับชาติ ความสําคัญเรงดวนในยุทธศาสตรการพัฒนา ของหนวยขาวอากาศที่เรียกวา สถาบัน การบริหาร ชัน้ บรรยากาศ ธรณีฟส กิ สและดาราศาสตร (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration : PAGASA) ครอบคลุมงานวิจยั เกีย่ วกับงานวิจยั การคาดการณ การติดตาม ของพายุไตฝนุ เขตรอน การพยากรณ การกอตัว การวิจยั การทําใหเกิดพายุไตฝนุ และการประเมินอันตรายทาง อุตนุ ยิ มวิทยา และอุทกวิทยา สถาบันเกีย่ วกับภูเขาไฟและแผนดินไหวแหงฟลปิ ปนส (The Philippine Institute of Volcanology and Seismology : PHIVOLCS) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาในการติดตามแผนดินไหว ที่เกาะลูซอน วิซายาส และมินดาเนา ในการเฝาตรวจ และศึกษาอันตรายซึ่งระบบแจงเตือนนี้สําหรับพายุไตฝุน คลืน่ สึนามิ นํา้ ทวม ภูเขาไฟระเบิด และการไหลของลาวา ซึง่ ติดตัง้ ในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตรในฟลปิ ปนส สําหรับสถาบัน การบริหารชั้นบรรยากาศ ธรณีฟสิกส และดาราศาสตร (PAGASA) มีหนาที่ในการรายงานและติดตาม ดังนี้ ๑. แผนที่นํ้าทวม และนํ้าทวมอยางฉับพลันที่อันตรายรัศมี ๑๐ กม. และ แผนที่ Storm Surges ใน ๑๗ จังหวัด ในทะเลฝงตะวันออก ๒. การพัฒนาแผนที่ทั้ง ๒ ระบบนํ้าทวม และ Storm Surge ในพื้นที่เมืองมะนิลา อาวมะนิลา ๓. แผนที่วัดความเร็วพายุโซนรอน และการประเมินผล ๔. เปนสถานีทไี่ ดรบั การชวยเหลือจากออสเตรเลียซึง่ จะวัดความเร็วลมพายุไซโคลนในอนาคตในเขตมะนิลา ๕. สถานีการประเมินนํ้าทวม ในเขตแมนํ้ามาริกินา - พาสิก


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๓๗

การใชการสื่อสาร การแจงเตือนผานโทรศัพทมือถือ และสื่อสังคมออนไลน เปนโครงการประเมิน ความเสีย่ งโดยรวมทัว่ ประเทศ (Nationwide Operational Assessment of Hazards : NOAH) จะแสดงขอมูล และแผนทีอ่ นั ตรายผานสือ่ อินเทอรเน็ต ไดเริม่ ใชในป พ.ศ.๒๕๕๕ มีคา ใชจา ย ๔๘ ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการจัดทํา มาตรวัดนํ้าฝนอัตโนมัติในแมนํ้า เพื่อชวยในการติดตามปริมาณนํ้าฝน และระดับนํ้าในแมนํ้า นอกจากนี้ ยังได เพิม่ การสรางภาพดวยเทคโนโลยี LIDAR ซึง่ ชวยใหสามารถทําแผนที่ ๓ มิติ ของภูมปิ ระเทศดวยความละเอียดสูง

ภารกิจของหนวยงาน คือ การดําเนินการวิจยั และพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยพิบตั ิ โดยใชเทคโนโลยี สมัยใหม และนําบริการขอมูลที่เปนแบบวัตกรรมในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาล FEATURES: 1. Map View - PAR (Philippine Area of Responsibility) - Overview (MTSAT, Rainfall Contours, Chance of Rain, etc.) - Doppler (Subic, Tagaytay, Cebu, Hinatuan, Tampakan) - Sensors (Weather Stations, Stream Gauges, Rain Gauges, Tide Levels) - Weather Outlook (Probablity of Rain, PAGASA Typhoon Forecast) 2. List View - Almost the same with Map View but presented as list for ease of use. 3. News - DOST - PAGASA - Climate - PAGASA-FFWS (Flood Forecasting and Warning Section)


๓๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

4. Help - Help articles and guidelines 5. Info - Information Dashboard - Useful links and contents แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ บนโทรศัพทมือถือ คือผลงานของโครงการ NOAN ซึ่งเปนผลจากโครงการ ARKO

Features - Flood Mapping: Using data from previous floods (like Ondoy), Arko will show you which areas are prone to flooding so you can avoid them, or designate a safe zone where evacuees can go to during floods. - Remote Monitoring: Arko can allow you to check on how flooding and / or rainfall is in other areas. Perfect for those who worry if a family member, loved one or friend is doing fine despite the weather.


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๓๙

- Weather Advisory : By connecting with Project NOAH, PAGASA and DOST's various weather monitoring facilities, Arko can give you updates on the weather. It can even give you a good estimate on whether it will rain or not, based on the data it gets. ฟลปิ ปนส มีพายุผา นโดยเฉลีย่ ประมาณ ๒๐ ลูกตอป โดยสวนใหญแลวจะเกิดนํา้ ทวมใหญ เปนอันตราย ตอชีวติ และการดํารงชีพของคน ประชาชนเสียชีวติ เนือ่ งจากนํา้ ทวม สาเหตุประชาชนไมรพู นื้ ทีใ่ ดปลอดภัย หรือ เสนทางใด ที่จะปลอดภัยจากนํ้าทวม ARKO หวังวา จะตอบสนองความตองการของประชาชนทุกคน เพือ่ ใหขอ มูลเพิม่ เติมในชวงเวลาฝนตกชุก และนํ้าทวม เมื่อเขาถึงฐานขอมูลของโครงการ NOAH และ DOST สามารถใหขอมูลอัพเดตเกี่ยวกับฝนตก และสภาพอากาศอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียงกับคุณหรือที่ใดก็ตามที่คุณเลือก จากขอมูลทีก่ ลาวมาขางตน ฟลปิ ปนสมสี ภาบริหาร และลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ริ ะดับชาติ และทองถิน่ ที่จะกําหนดนโยบาย แผนการเผชิญสถานการณวิกฤติ ในขั้นตอนกอนเกิดเหตุ ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะทํางานสอดประสานกัน ทั้งระดับชาติ และทองถิ่นในการบรรเทาสาธารณภัย โดยมุงเนนใหทุกภาคสวน มีสว นรวมกันปฏิบตั ิ และสรางความตระหนักรูใ หกบั ประชาชน เพือ่ ใหเกิดทัศนคติตอ ภัยพิบตั ิ นอกจากนัน้ ยังได พัฒนาระบบแจงเตือนภัยที่ทันสมัย และสรางระบบที่ใหประชาชน ไดเขาถึงฐานขอมูล เพื่อที่จะเตรียมตัว ในการเผชิญกับภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดขึน้ ผานสือ่ ตาง ๆ และจัดทําแอพพลิเคชัน่ ผานโทรศัพทมอื ถือ และระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหประชาชนไดอัพเดตขอมูลภัยพิบัติอยางตอเนื่องและทันสมัย

References : National Disaster Risk Reduction Management Council. National Disaster Risk Management 2014-2020. Operational Plan for integrated disaster risk management 2014-2020. Asian Development Bank 2014


๔๐ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ เนื่องในวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกป เปนวัน สิง่ แวดลอมโลก World Environment Day ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อใหเกิดความตื่นตัวในดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอม ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สหประชาชาติจงึ มีมติใหจดั ประชุมใหญ ที่กรุงสตอกโฮลม ระหวางวันที่ ๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ โดยมีรัฐบาลสวีเดนเปนเจาภาพ โดยเรียก การประชุมนี้วา “การประชุมสหประชาชาติ เรื่อง สิ่งแวดลอมของมนุษย” หรือ “UN Conference On The Human Environment” มีผเู ขารวมประชุมกวา ๑,๒๐๐ คน จาก ๑๑๓ ประเทศ รวมถึงมีผสู งั เกตการณ อีกกวา ๑,๕๐๐ คน จากหนวยงานของรัฐ องคการ สหประชาชาติและสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ในประเทศไทยเอง มีการดําเนินงานดาน สิ่งแวดลอม โดยตราพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม และ รักษาสภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. ๒๕๑๘ และจัดตัง้ สํานักงาน คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ เมือ่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ และมีการปรับเปลีย่ นโครงสรางของสํานักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปน ๓ หนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม

และสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

ครั้ ง นี้ มี โ อกาสรั บ ทราบแนวคิ ด เรื่ อ งการ จัดการดานสิ่งแวดลอม จากผูบริหารหนวยงานที่มี การจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดีและมีประสิทธิภาพ อยางเปนรูปธรรม คุณนฤมล ธรรมวัฒนะ ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร ธรรมวัฒนะ จํากัด ผูบริหาร “ตลาดยิ่งเจริญ” ซึ่งเปนตลาดสดขนาดใหญ ของประเทศไทย ตั้งอยูใกลเคียงกับกองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยคุณนฤมล ฯ ไดมาเปนผูบริหารเต็มตัว ประมาณ ๓ ป และใหความสําคัญกับการแกปญหา


มิถุนายน ๒๕๖๑

เรือ่ งสิง่ แวดลอมอยางแทจริง เริม่ ตนจากการความสะอาด โดยตัง้ ขอสังเกตวา สารเคมีทใี่ ชเปนคําตอบสุดทายหรือไม เพราะสารเคมีตาง ๆ กอใหเกิดสารพิษในแหลงนํ้าทําให ลําคลองเนาเสีย ซึ่งปญหาอุทกภัยใน พ.ศ.๒๕๕๔ กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง จึงตระหนักวา ถายังละเลยการดูแลสิ่งแวดลอม จะสงผลกระทบ ตอตัวเราโดยตรงในไมชา ตลาดยิง่ เจริญไดดาํ เนินโครงการเพือ่ สิง่ แวดลอม ดังนี้ ๑. โครงการการจัดการสิ่งแวดลอมในตลาดยิ่งเจริญ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินหนาจัดการ สิ่งแวดลอมในตลาดยิ่งเจริญเพื่อยกระดับเปน “ตลาด ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” หรือ “Green Market” การทําวิจัยเพื่อเก็บขอมูลในดานตาง ๆ และวางแผน การปรับปรุงและพัฒนาดานสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ

ขาวทหารอากาศ ๔๑

ในชุมชน เพื่อสรางการตระหนักรู การมีจิตสํานึก พรอมที่จะเปนผูอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของ ตนเองตอไป ๓. กิจกรรมดานการรักษาความสะอาดของตลาด ใหมีความสะอาด สวาง ไมเปยกแฉะ และไมสงกลิ่น เหม็ น โดยไม ใช ส ารเคมี แ ต ใช จุ ลิ น ทรี ย  บํ า บั ด เริ่มตนจากการกําหนดนโยบาย ออกกฎและบังคับ การใชจลุ นิ ทรีย ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดการใชสารเคมี

เพราะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ เกิ ด กลิ่ น ไมพงึ ประสงค และเปนพิษตอดินและนํา้ โดยมีทมี งาน ของตลาดเปนตนแบบ และชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตาม ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการใชจุลินทรียในการ ทํ า ความสะอาด โดยไม เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ไมเปนพิษตอสิง่ แวดลอม ชวยลดปริมาณนํา้ เนาเสียและ ๒. จัดตัง้ กลุม "Green @ Heart เครือขาย....หัวใจ สารพิษในดิน ทําใหแมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู สีเขียว" มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยยึดหลัก มีจํานวนลดนอยลงอยางเห็นไดชัดจากการประเมิน การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง ระเบิดจากขางใน โดยรวมมือกับหนวยงานใกลเคียงโดยรอบ ไดแก กองทั พ อากาศ หน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา กรุงเทพมหานคร (กทม.) องคการพันธมิตร และชุมชน ชาวสะพานใหมสรางเครือขายอนุรักษ สรางจิตสํานึก ใหเกิดความรวมมือการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยาง ยัง่ ยืน เพือ่ สงมอบมรดกทีเ่ ปนชุมชนสีเขียวแกลกู หลาน


๔๒ ขาวทหารอากาศ ผลทางสถิติ รวมถึงมีราคาถูกเนื่องจากทางตลาด สามารถผลิ ต จุ ลิ น ทรี ย  ใช เ องได จั ด ทํ า โครงการ “กองทัพรักษสะอาด” ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานรับจาง เข็นรถเข็นในตลาด ซึ่งเขามาหารายไดโดยไมเสียคาใชจาย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ชวยกันดูแลความสะอาด ร ว มกั บ แม ค  า โดยจั ด เวรทํ า ความสะอาดทุ ก วั น เวลา ๐๙๓๐ และมี Big Cleaning Day ทุกไตรมาส โดยมีระบบตรวจสอบอยางใกลชิด และวางมาตรการ การลงโทษในเรื่องความสะอาด สรางจิตสํานึกที่ดี ทําใหเกิดความเคยชินจนเปนนิสัยใหม ๆ ๔. การกําจัดขยะเพื่อรักษาสภาพแวดลอม ตลาดยิง่ เจริญเปนตลาดปลอดโฟมใชภาชีวะ (ผลิตภัณฑ จากเยื่อพืชธรรมชาติ) ในการใสอาหาร ปลอดภัย ตอสุขภาพ ไรสารกอมะเร็ง ยอยสลายไดงายดวยการ ฝงกลบใน ๔๕ วัน นอกจากนี้ยังมีการรณรงคการคัด แยกขยะ เพือ่ ความสะดวกในการจัดเก็บ ลดมลภาวะ และการนํากลับมาใชใหมหรือยอยสลายเปนพลังงาน ทางเลือก แกสชีวภาพ เลิกใชภาชนะโฟม สงเสริม การใชภาชีวะ รวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การรณรงคการคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกในการ จัดเก็บ ลดมลภาวะ และการนําขยะกลับมาใชใหมหรือ ยอยสลายเปนพลังงานทางเลือก แกสชีวภาพ ปจจุบนั มีการทดลองทําปุยจากขยะที่มีไดจํานวนมาก และ หากไดผลดีจะขยายผลไปยังพื้นที่ที่ตองการนําปุย ไปใชไดโดยตรงตอไป

มิถุนายน ๒๕๖๑

๕. การบําบัดนํ้าเสีย นํ้าที่เกิดจากการลางตลาด และการทําความสะอาดทั้งหมด จะนําเขาสูกระบวนการ บําบัดและนํากลับมาใชใหม การบําบัดสวนหนึง่ เกิดจาก การบังคับของกฎหมาย แตตลาดมีนโยบายทําอยางมี ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จากระบบเติมอากาศและตกตะกอน (Activated Sludge) สู  ร ะบบบํ า บั ด นํ้ า เสี ย RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเปนตลาดสดแหงแรกและแหงเดียวที่ใชระบบนี้ นํ้ า ที่ ไ ด ๗๐ เปอร เซ็ น ต จะนํ า มาใช ซั ก ล า งและ ทําความสะอาดพื้น อีก ๓๐ เปอรเซ็นต จะนํามารดนํ้า ต น ไม ป จ จุ บั น ระบบบํ า บั ด นํ้ า เสี ย ได ม าตรฐาน ISO14001 และไดรับการตรวจสอบทุก ๖ เดือน จากกรมควบคุมมลพิษ

๖. โครงการ “Twin Training Program in School” รุนที่ ๑ โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรูเชิงบูรณาการ และเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการพัฒนายั่งยืนสําหรับ


มิถุนายน ๒๕๖๑

ทรัพยากรมนุษย สําหรับนักเรียนในโรงเรียน โดย ความรวมมือจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให เยาวชนคนรุนใหม ไดนําไปสานตอในการแกไขปญหา สิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต

หัวใจสําคัญของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความ ยั่งยืนในการแกปญหาสิ่งแวดลอม คือ การลงมือทํา อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมถึงสานตอใหเกิดความ รวมมือประสานงาน แสดงความมุงมั่นในการพัฒนา สิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนและประชาชนภายในชุมชน พื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ กองทัพอากาศ บางเขนและสายไหม และเพื่อเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอม ใหประชาชน ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเขามามีผลกระทบ กับสุขภาพและชีวติ ความเปนอยู นอกจากนีย้ งั เปนแกนนํา

ขาวทหารอากาศ ๔๓

ในการสรางเครือขายดานสิง่ แวดลอม การประชาสัมพันธ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ แก ป  ญ หาสิ่ ง แวดล อ มในระยะยาว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการที่จะพัฒนา ตอยอดที่เกิด คือ จะพัฒนาตลาดยิ่งเจริญใหมีความ เปลีย่ นแปลงในหลายดาน ภายใน ๓ – ๕ ป โดยเฉพาะ อยางยิ่งคือ การฟนฟูลําคลองใหมีสภาพปกติหรือ ดีขึ้นกวาเดิม พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว และ แหลงเรียนรูใหแก นักเรียนนักศึกษา หนวยงาน และ ประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป ซึง่ อยูร ะหวางสงแบบให กทม. พิจารณา เพือ่ การพัฒนาสูก ารเปนชุมชนสีเขียวตนแบบ เกิดแรงผลักดันสําคัญ เปนการแบงปนใหแกสังคม และผู  ใ ห ก็ ไ ด รั บ สิ่ ง ดี ๆ นั้ น กลั บ มาด ว ย เช น กั น ความรูที่ไดรับในครั้งนี้นับวามีประโยชน อยางยิ่ง ทั้งกระตุนเตือนใหตระหนักถึงความสําคัญ ของการรักษาธรรมชาติ เพราะสงผลเสียตอชีวิต ของเราโดยตรง ซํ้ายังกอใหเกิดผลกระทบตกทอดไป ยังลูกหลานอีกดวย หากเรารวมมือกันอนุรักษและ แกปญหาสิ่งแวดลอมเสียตั้งแตวันนี้ กอนที่ปญหา จะลุกลามไปในวงกวางและแกไขยากกวานี้ โดยเริม่ จาก ตัวเราเอง เปลี่ยนมาใชจุลินทรียแทนการใชสารเคมี ทิ้ ง ขยะลงถั ง ให ถู ก ประเภท เริ่ ม ต น เพี ย งเท า นี้ เสียตั้งแตวันนี้ เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีวันขางหนา


๔๔ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

๖๐ ป วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ “ทําไมกรมแพทยทหารอากาศไมคิดจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลใชเองบาง” ดําริของ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พล.อ.ต.หญิง เผชิญ จะโนภาษ น.อ.หญิง สรอยทิพย แกวพะเนาว น.อ.หญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ เปาโรหิตย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลวิชาชีพของทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม แหงแรกในประเทศไทย กอตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ.๒๕๐๑ โดย จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ซึง่ ขณะนัน้ ดํารง ตําแหนงเปนผูบัญชาการทหารอากาศ และใชชื่อวา “โรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ” และ “วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ” ในปจจุบัน มีพัฒนาการรวม ๓ สมัย จนปจจุบัน มีอายุถึง ๖๐ ป


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๔๕

ภาพอาคารเรียนและหอพัก โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๓๗

ภาพอาคารเรียน โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๓๗ สมัยแรกของโรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง พ.ศ.๒๕๐๑ – พ.ศ.๒๕๐๖ กิจการแพทยทหารอากาศไดเริ่มพรอมกับกิจการการบินของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ในป พ.ศ.๒๔๕๖ โดยมีพลพยาบาลและนายสิบพยาบาลเปนผูใ หบริการ ตอมาในป พ.ศ.๒๔๗๑ มีพยาบาล จํานวน ๒ คน เขามาประจําการเปนครั้งแรก และมีการบรรจุเขาพรอมทั้งมีการลาออกอยูเสมอ ๆ เพราะความนิยมการเขารับ ราชการในกองทัพอากาศมีไมมากนัก จึงทําใหขาดแคลนพยาบาลตลอดมา ในป พ.ศ.๒๔๕๙ มีพยาบาลปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพียง ๑๒ คนเทานั้น นอกนั้นผูปฏิบัติงานเปนจาอากาศพยาบาลชาย ซึ่งไม เพียงพอกับการใหบริการแกผปู ว ยทีม่ จี าํ นวนเพิม่ มากขึน้ ตอมา มีการจัดตัง้ โรงเรียนเพือ่ ผลิตพยาบาลหญิงใชเอง จากดําริของ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผูบัญชาการทหารอากาศสมัยนั้น โดยใชชื่อวา “โรงเรียน จาอากาศพยาบาลหญิง” สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนาวาอากาศเอก สดับ ธีระบุตร เปนผูบ งั คับกอง คนแรก เปดการศึกษาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ การดําเนินการศึกษาระยะเริ่มแรกไดรับความรวมมือจากแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดชเปนสวนใหญ อาจารยจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับ ความชวยเหลือจาก อาจารย ตวงพร อดิเรกสาร หัวหนากองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และ Miss Dorothy C.Hall ที่ปรึกษาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข


๔๖ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

การจัดการการศึกษา ในเริ่มแรกใชหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย รายวิชา ที่เรียนนับเปนชั่วโมง ไมไดนับเปนหนวยกิตเหมือนการจัดการศึกษาในปจจุบัน มีการฝกปฏิบัติงานตั้งแตเรียน ชั้นปที่ ๑ ควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ใชเวลาในการศึกษา ๔ ป นอกจากนี้ไดมีการเรียนการฝก ในหมวด วิชาทหารตัง้ แตชนั้ ปที่ ๑ – ๔ มีการเรียนวิชาการพยาบาลเวชศาสตรการบินเบือ้ งตน ทัง้ นีเ้ พือ่ คงไวซงึ่ อัตลักษณ ของนักเรียนทหาร และเอกลักษณของพยาบาลทหารอากาศ เมือ่ สําเร็จการศึกษาและสอบความรูผ ขู อขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ผูรับราชการในกองทัพอากาศจะไดรับ การแตงตัง้ ยศเปนนายทหารชัน้ ประทวน สําหรับทุนฝากเรียนจะปฏิบตั งิ านในกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนใหญ ตามแหลงที่มาของทุน คุณพอผูกอตั้ง โรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง จากปญหาการขาดแคลนพยาบาล จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผูบัญชาการทหารอากาศ สมัยนั้น ปรารภวา “ทําไมกรมแพทยทหารอากาศไมคิดจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลใชเองบาง” นาวาอากาศเอก สดับ ธีระบุตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงรับนโยบายมาดําเนินการจัดตั้ง โรงเรียนพยาบาลเสนอในที่ประชุมสภากองทัพอากาศ จนไดรับอนุมัติเมื่อ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ตอมา จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ถึงแกอนิจกรรมเนื่องจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับ หลังเสร็จสิ้นภารกิจการนําคณะทูตสันถวไมตรี ไปรวมประชุม ณ กรุงไทเป เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ จากความผูกพันที่ทานเปนผูกอตั้งโรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง อีกทั้งระลึกถึงคุณงามความดีที่ทานใหความ กรุณามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั้งในดานความเปนอยูและการศึกษาของนักเรียนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดวยความเอาใจใส เอื้ออาทร เสมือนพอที่ดูแลทุกขสุขของลูก ๆ กรมแพทยทหารอากาศจึงไดสรางรูปปน เหมือนจริงของทานประดิษฐาน ณ โรงเรียน ศิษยพยาบาลทหารอากาศ ทุกคน มีความเคารพรักและยกยองทานเปรียบเสมือนเปนบิดา และพรอมใจกันเรียกทานวา “คุณพอ” ตลอดมา

สมัยโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๐๗ – พ.ศ.๒๕๓๑ พ.ศ.๒๕๐๗ โรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ สังกัด กรมแพทยทหารอากาศ ใชอัตรา ทอ.๐๖ ซึ่งเปนอัตราเดียวกับโรงเรียนจาอากาศพยาบาล และตําแหนงผูบังคับการ โรงเรียนเปลี่ยนเปนผูอํานวยการโรงเรียน


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๔๗

พ.ศ.๒๕๑๖ นําระบบเกรดเขามาใชวัดผลการศึกษาแทนระบบรอยละเปนครั้งแรก และมีการจัดทํา โครงการพัฒนาหลักสูตร เปลี่ยนหลักสูตรเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับปริญญา เพื่อใหสอดคลองกับการ ศึกษาวิชาชีพพยาบาลซึง่ เปนระดับอุดมศึกษาของประเทศ รับผูเ ขาศึกษาทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ ในปจจุบัน) เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๒๐ เปดรับนักเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเปนรุนแรก โดยรับทุนกองทัพอากาศ จํานวน ๒๕ คน ทุนฝากเรียนจากหนวยราชการ จํานวน ๑๗ คน และทุนสวนตัว จํานวน ๒๘ คน พ.ศ.๒๕๓๐ พลอากาศตรีหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จ ประทานประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา รุน ที่ ๒๖ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เปนครัง้ แรกจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ ยกเวนใน พ.ศ.๒๕๓๔ โปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค สมัยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (พ.ศ.๒๕๓๒ – ปจจุบัน) พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ ไดเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒ และมีพยาบาลเปนผูบ ริหารเปนครัง้ แรก คือ นาวาอากาศเอกหญิง พวงนอย ประสพศิลป พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศไดเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑ ตอนพิเศษ ๕๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งผูสําเร็จ การศึกษาไดเขารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนรุนแรก และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ไดพัฒนาระบบการคัดเลือกนักเรียนเขารับการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยแทนการคัดเลือกเอง ซึ่งเปนไปตาม ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยางสมบูรณ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดจัดพิธี มอบหมวกพยาบาลวิชาชีพเปนครัง้ แรกใหแกผสู าํ เร็จการศึกษา (รุน ที่ ๓๔) เพือ่ เปนเกียรติในการเริม่ ตนประกอบ วิชาชีพพยาบาล


๔๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๐ กองกําลังประจําภาคพืน้ แปซิฟก ไดเชิญอาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เขารวมประชุม Asia Pacific Military Nursing Exchange ครัง้ ที่ ๑ ณ ฐานทัพอากาศ Hickam โฮลูลู มลรัฐฮาวาย นับเปนการเขารวมการประชุมทางการ พยาบาลทหารระดับนานาชาติอยางเปนทางการครัง้ แรก และเปนกาวแรกทีท่ าํ ใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา ระดับนานาชาติในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ซึ่งครั้งนั้น นาวาอากาศเอกหญิง สุพิศ ประสพศิลป และ นาวาอากาศตรีหญิง วัชราภรณ เปาโรหิตย เปนผูแ ทนเขารวมการประชุม และสงผูแ ทนจากวิทยาลัยพยาบาล ทหารอากาศเขารวมการประชุมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศไดพัฒนารูปแบบและวิธีการเตรียมความพรอม เพื่อสอบ ความรูผูขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ ปที่ ๔ ชือ่ วา RTAFNC Model จนทําใหผสู าํ เร็จการศึกษาสามารถ สอบผานการขึน้ ทะเบียนฯ เพิม่ มากขึน้ เปนลําดับ และสามารถสอบผาน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ในครัง้ แรก พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ กองทัพอากาศมีนโยบายให วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) เพศชาย ทุนกองทัพอากาศ ปละ ๖ คน เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต เพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังพลพยาบาลชายที่สนับสนุนงานทางการแพทยดานยุทธการ เนื่องจากสิ้นสุด การผลิตพยาบาลชายระดับนายทหารประทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับตน ตามมติของสภาการพยาบาล ระหวางศึกษาจะไดรับสิทธิเชนเดียวกับ นพอ.หญิงทุกประการ คือเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอาภรณภัณฑ และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับพระราชทานยศเปนเรืออากาศตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ผลจากการมีสมั พันธภาพอันดีระหวางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และโรงเรียนพยาบาล กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี จึงทําใหวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศไดรับทุนจากกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเกาหลี ให นพอ.เขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิตระยะเวลา ๕ ป โดยชั้นปที่ ๑ เรียน ภาษาเกาหลี ชัน้ ปที่ ๒ - ๕ เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต มีผเู ขารับการศึกษาคือ นพอ.ภัทรพร โชคสมงาม รุนที่ ๕๘ นพอ.ฑิตฐิตา เขื่อนแกว รุนที่ ๕๙ และ นพอ.จิณหวรา กาศยปนันทน รุนที่ ๖๐


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๔๙

พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ อาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จํานวน ๔ คน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนครั้งแรก คือ นาวาอากาศเอกหญิง ดลฤดี โรจนวิริยะ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ เปาโรหิตย นาวาอากาศเอกหญิง เจียงคํา กังวล และ นาวาอากาศโทหญิง วัลลภา อันดารา และ นาวาอากาศโทหญิง เกษร เกษมสุข ไดรับการแตงตั้งเมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ไดยา ยการประดิษฐานรูปหลอ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร จากอาคารเรียนสูแทนประดิษฐาน และทําพิธีเปดแพรคลุมอนุสาวรีย จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร โดยมี พลอากาศเอก จอม รุง สวาง ผูบ ญั ชาการทหารอากาศ เปนประธาน ในพิธี และในปนวี้ ทิ ยาลัยพยาบาลทหารอากาศไดพฒ ั นาหองเกียรติยศทีร่ อ ยเรียงประวัตแิ ละความเปนมา รวม ถึงเหตุการณสําคัญของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจากอดีตจนถึงปจจุบัน

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศขอขอบคุณผูบ งั คับบัญชาทุกระดับทีใ่ หการสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศใหกา วหนา มีชอื่ เสียงเปนทีร่ จู กั วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะมุง มัน่ พัฒนาการศึกษา อยางตอเนื่องสมดังปณิธานที่วา“วิชาการดี จริยธรรมเดน เนนวินัย ใฝพัฒนาสูสากล”


๕๐ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

“ตามรอยเจาฟา พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” กปส.สกป.กร.ทอ. จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา จักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงเปนพระราชโอรสลําดับที่ ๔๐ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๕ และลําดับที่ ๔ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนี พระพันปหลวง ประสูติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๖ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระนาม ลําลองวา “ทูลกระหมอมเล็ก” หรือ “เล็ก” ทรงมี พระเชษฐภคิ นี แ ละพระอนุ ช าร ว มพระมารดา

๘ พระองค โดยทูลกระหมอมเล็กทรงเปนพระอนุชา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๖ และทรงเปนพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ในป พ.ศ.๒๔๓๙ ทูลกระหมอมเล็ก ขณะทรง มีพระชนมายุเพียง ๑๔ พรรษา เสด็จไปทรงรับการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ตอมา พระเจาซารนิโคลัสที่ ๒ แหงประเทศรัสเซีย ซึง่ เปนพระสหายสนิทของพระบาท สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว ได ทู ล เชิ ญ ให พระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ ๕ ทรงสงพระราชโอรส ไปศึกษาทีป่ ระเทศรัสเซีย ป พ.ศ.๒๔๔๑ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั จึงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให ทูลกระหมอมเล็ก ซึ่งทรงศึกษาอยูประเทศอังกฤษ พรอมดวยนายพุม สาคร สามัญชนทีส่ อบไดรบั ทุนหลวง ใหไปเขารับการศึกษาตอ ณ โรงเรียนนายรอยมหาดเล็ก ประเทศรัสเซีย ครัง้ นัน้ พระเจาซารนโิ คลัสทรงอุปถัมภ ดูแลทูลกระหมอมเล็ก และนายพุม เสมือนพระญาติวงศ ใกลชิด ทูลกระหมอมเล็กทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาเปนอยางยิ่ง ทรงสอบไลไดเปนที่ ๑ ส ว นนายพุ  ม สอบได เ ป น ที่ ๒ ทู ล กระหม อ มเล็ ก


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๕๑

ทรงทําคะแนนไดสูงสุดเปนประวัติการณของโรงเรียน นายรอยมหาดเล็ก จึงจารึกพระนามไวบนแผนศิลาออน ของโรงเรียน ทูลกระหมอมเล็กและนายพุม ไดรับการ บรรจุ เปนนายทหารมาประจํากรมทหารมาฮุสซารของ สมเด็จพระเจาซารนิโคลัสที่ ๒

ดานชีวิตสวนพระองค ทูลกระหมอมเล็ก ทรงอภิเษกสมรสกับพระชายาชาวรัสเซียชื่อ คัทริน เดสนิตสกี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๔๙ ทรงมีพระโอรสเพียงพระองคเดียวคือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

ดานสยามประเทศ รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหทูลกระหมอมเล็กเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจํากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค สวนนายพุม เปนนายทหารสัญญาบัตร ประจํากรม ทหารมา ป พ.ศ.๒๔๔๖ ทูลกระหมอมเล็กทรงเขารับ การศึกษาตอในโรงเรียนนายทหารฝายเสนาธิการ ณ ประเทศรัสเซีย พรอมกับนายพุม สาคร เปนเวลา ๒ ป ทูลกระหมอมเล็กทรงสอบไลไดเปนที่ ๑ อีกครั้ง นําความพอพระราชหฤทัยอยางยิ่งแกสมเด็จพระเจา ซารนิโคลัสที่ ๒ และไดทรงพระกรุณาแตงตั้งยศ ทูลกระหมอมเล็กเปนนายพันเอกพิเศษในกองทัพบก รัสเซีย และเปนนายทหารพิเศษในกรมทหารมาฮุสซาร ของสมเด็จพระเจาซารนิโคลัสที่ ๒ ทูลกระหมอม เล็กทรงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เซนต อั น เดรย ชั้ น สายสะพาย ซึ่ ง เป น ตราสู ง สุ ด ของประเทศรัสเซียในสมัยนั้น

เมือ่ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงษ ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงสําเร็จ การศึกษาจากประเทศรัสเซีย และเสด็จกลับประเทศ ไทยในป พ.ศ.๒๔๔๙ พระองคทรงปฏิบตั พิ ระกรณียกิจ อันเปนประโยชนใหญยิ่งแกกองทัพไทยในปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั โปรดเกลาฯ ใหรั้งตําแหนง เสนาธิการทหารบก ยศนายพลตรี ทรงริเริม่ จัดการงานของกองทัพใหเปนระเบียบแบบแผน เรียบรอยอยางนานาอารยประเทศ ทรงปรับปรุงงาน เสนาธิการใหมีวิทยาการกวางขวางทันสมัย โดยทรง จัดตัง้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เพือ่ ใหการศึกษาแก นายทหารทีจ่ ะทําหนาที่ ฝายเสนาธิการ ทรงวางแนวทาง หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ อันตอยอดมา สูหลักสูตรเสนาธิการทหารทุกเหลาทัพ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ


๕๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

จากประเทศฝรั่งเศสไวใชในราชการ จํานวน ๘ เครื่อง จัดตั้งเปนแผนกการบิน ณ สนามมาสระปทุม ตอมา มีพระดําริใหยายที่ตั้งสนามบินจากที่เดิมมาตั้งอยูที่ ตําบลดอนเมือง และทรงยกฐานะแผนกการบินขึน้ เปน กองบินทหารบก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ กิจการบินที่ทรงริเริ่มจัดตั้งในวันนั้น พัฒนาสูการเปน กองทัพอากาศในปจจุบนั กองทัพอากาศจึงไดนอ มรําลึก ในพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติจอมพลสมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวง รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั พิศณุโลกประชานารถเปน “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเลื่อนยศ และไดเทิดเกียรตินายทหาร ๓ นาย ผูซึ่งเปนนักบิน ทูลกระหมอมเล็กเปน นายพลโท ในตําแหนงเสนาธิการ ๓ คนแรกของสยาม เปน “บุพการีทหารอากาศ” ทหารบก และในไมชา ก็ทรงโปรดเกลา ฯ เปนนายพลเอก และทรงรั้งตําแหนง เสนาบดีกระทรวงกลาโหมดวย นายชารล แวน เด็น บอรน ชาวเบลเยี่ยม ได รั บ พระบรมราชานุ ญ าตจากพระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใหทําการบินเครื่องบินแบบ ออรวิลไรทแสดงใหชาวสยามไดชม ณ สนามมา สระปทุม ครั้งนั้น ทูลกระหมอมเล็ก และกรมพระ กําแพงเพชรอัครโยธิน ไดทรงผลัดกันประทับบน เครื่องบินที่ขึ้นบินแสดงในวันนั้น ทูลกระหมอมเล็ก ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงเล็งเห็นถึง ประโยชนดา นการบินในอนาคตทัง้ กับราชการทหารและ ฝายพลเรือน ดังพระดํารัสของพระองคตอนหนึ่งที่วา “... กําลังในอากาศ เปนโลอันแทจริงอยางเดียว ที่จะ กันมิให การสงครามมาถึงทามกลางประเทศของเราได ทัง้ ยังเปนประโยชนใหญยงิ่ ในการคมนาคมเวลาปกติ...” ในฐานะที่ทรงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบก และ รั้งตําแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหม จึงมีพระดําริ ใหตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และคัดเลือก ในปเดียวกันกับการยกฐานะเปนกองบิน นายทหาร ๓ นาย ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศ ทหารบก สงครามโลกครั้งที่ ๑ ก็อุบัติขึ้น พระบาท ฝรั่งเศส จากนั้น กระทรวงกลาโหม ไดสั่งซื้อเครื่องบิน สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั มีพระราโชบายทีจ่ ะสง


มิถุนายน ๒๕๖๑

กองกํ า ลั ง ทหารเข า ร ว มรบเคี ย งบ า เคี ย งไหล กั บ ฝายสัมพันธมิตร โดยทรงเล็งเห็นวาจะเกิดประโยชน แกสยามมากกวาการวางตัวเปนกลาง ครั้งนั้นทรง ไววางพระราชหฤทัยใหทูลกระหมอมเล็ก เสนาธิการ ทหารบก รับพระราโชบายไปดําเนินการระดมพลและ จัดตัง้ กองทหารอาสา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ สยามประกาศสงครามกับฝายเยอรมนี และออสเตรีย ฮังการี และสงกองทหารอาสา อันประกอบดวย กองบินทหารบก และกองทหารบกรถยนต เขารวม ในสงคราม นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ บุพการี ทหารอากาศ เปนผูบังคับกองทหารอาสา นายพันตรี หลวงทะยานพิฆาต บุพการีทหารอากาศ เปนผูบังคับ กองบินทหารบก ครั้งนั้น นายพลเอก สมเด็จพระเจา นองยาเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลก ประชานารถ เสด็จประทับเรือนํากองทหารอาสาไปสง ลงเรือเอ็มไพร ของฝรั่งเศส ที่จอดรอ ณ เกาะสีชัง เพือ่ เปนขวัญกําลังใจแกเหลาทหารอาสา ดวยพระองคเอง กําลังทางอากาศของสยาม แมพงึ่ เริม่ กอรางวางรากฐาน ยังขาดอากาศยาน เทคโนโลยี และประสบการณ การรบทางอากาศโดยสิ้นเชิง แตดวยหัวใจที่เต็มเปยม ไปดวยความกลาหาญ และความมุงมั่นเพียรพยายาม ของเหลาบรรพชนผูกอตั้งกองทัพอากาศ ทุกอยาง จึงสัมฤทธิ์ผล ผลการเขารวมสงครามเกิดประโยชน ใหญหลวงแกสยามประเทศ สมดั่งพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่ ๖ จึงทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานยศ ทูลกระหมอมเล็กเปน จอมพล ตัง้ แตนนั้ และกําลังทาง อากาศก็ไดรับการพัฒนากาวหนาขึ้นเปนลําดับ เมือ่ การศึกสงครามสงบแลว ทูลกระหมอมเล็ก ลาพักราชการเปนการชั่วคราว เพื่อเสด็จประพาส สิงคโปรและทางฝงแหลมมลายู วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ ภายหลังเสด็จโดยทางเรือไดเพียงวันเดียว ทูลกระหมอมเล็กเริ่มพระประชวรไขไปตลอดทาง

ขาวทหารอากาศ ๕๓

จนกระทั่งวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ เวลา ๑๓ นาฬ ก า ๕๐ นาที จอมพลสมเด็ จ พระเจ า บรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง พิศณุโลกประชานารถ เสด็ จ ทิ ว งคตด ว ยโรคพระ ปบผาสะ สิริพระชนมายุได ๓๗ พรรษา พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั พระราชทานเศวตฉัตร ๕ ชัน้ ประดับเหนือพระโกศ และเสด็จพระราชดําเนิน มาพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุทอ งสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓

ดวยพระกรุณาธิคณ ุ ทีท่ รงเล็งเห็นความสําคัญ และคุณประโยชนของกิจการดานการบินทําใหการบิน ในสยามก อ กํ า เนิ ด และได รั บ การวางรากฐาน อยางมั่นคงทั้งทางราชการทหารและฝายพลเรือน กําลังทางอากาศไดพัฒนากาวหนามาเปนลําดับ และยกฐานะขึ้นเปน “กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ กองทัพอากาศขอนอมรําลึก ในพระกรุณาธิคุณ และขอสืบสานพระปณิธานแหง จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษ ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดา แห ง กองทั พ อากาศ ในการสาน เสริ ม สร า ง พัฒนากองทัพอากาศใหเปนดั่ง “โล” ที่มีความ เขมแข็ง พรอมปกปกรักษา ทํานุบํารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน ตลอดไป


รอบรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) รวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด

สทป.

สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตทมี่ มี านานกวาสิบป และภัยจากการกอการราย สากลทีม่ กี ารใชวตั ถุระเบิดในการกอเหตุอยางกวางขวาง มีความซับซอนใชเทคนิคและเทคโนโลยีใหม ๆ โดยมี การพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหการรับมือการกอเหตุเหลานี้ของหนวยเก็บกูวัตถุระเบิดที่มีประจํา อยูทุกเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติจําเปนตองมีใชเครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในเครื่องมือ เหลานัน้ ก็คอื หุน ยนตเก็บกูว ตั ถุระเบิดทีม่ คี วามสามารถในการควบคุมจากระยะไกล มีอปุ กรณในการตัดทําลาย วงจรระเบิด และสามารถเก็บกูร ะเบิดไดอยางปลอดภัยกอนทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านจะเขาไปยังพืน้ ที่ แตการจัดหาหุน ยนต เก็บกูวัตถุระเบิดนั้นที่ผานมาจัดหาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก และมีคาใชจายในการบํารุงรักษา ทีค่ อ นขางแพง สงผลใหสามารถจัดหาไดในจํานวนจํากัด หรือจัดหามาแลวอาจมีความพรอมในการปฏิบตั งิ าน ไดไมเต็มที่ ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทป.เล็งเห็นวา เทคโนโลยี หุน ยนตเก็บกูว ตั ถุระเบิด เปนเทคโนโลยีทปี่ ระเทศไทยมีขดี ความสามารถทีจ่ ะวิจยั และพัฒนาไดเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีหนุ ยนตยงั ถูกจัดเปนหนึง่ ใน ๕ อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) ภายใตโมเดล Thailand 4.0 อีกดวย


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๕๕

เมื่อมองกลับมายังสภาพการณดานการวิจัยของไทยนั้น ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแหง ของไทยไดดําเนินการวิจัยหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดดวยการใชขีดความสามารถของนักวิจัย อุปกรณ และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเอง อยางไรก็ตามผลงานวิจัยและพัฒนาดังกลาวมีขอจํากัดในการใชงานจริง เนื่องจากสวนมากเปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา และจัดทําผลงานในการศึกษาเทานั้น มิไดมุงหวัง ใหผลงานถูกนําไปสูการใชงานจริง ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการดานการสงกําลังบํารุง ทั้งดานการ สนับสนุนอะไหล การซอมบํารุง การฝกศึกษา และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยผูใช


๕๖ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

จากแนวโนมและขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา และผูประกอบการไทยที่สามารถผลักดัน เทคโนโลยีหุนยนตไปสูการใชงานจริงตลอดจนการผลิตเชิงพาณิชยได ทําให สทป.มีแนวคิดในการ สรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดรวมกับสถาบันการศึกษา และ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู และรวมมือในการวิจัยและพัฒนาหุนยนต เก็บกูวัตถุระเบิด ใหไปสูการผลิตเชิงพาณิชย นอกจากนี้จะดําเนินการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงใหแก หนวยผูใชทั้งในดานการซอมบํารุง การฝกศึกษา และการพัฒนาความสามารถของหุนยนตอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับผูประกอบการไทยในการสรางอุตสาหกรรมหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด โดยในอนาคต ยังสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดอีกดวย

ดวยการผลักดันและความพยายามอยางตอเนื่องของทุกฝายที่เกี่ยวของทําให สทป.และสถาบัน การศึกษารวมทั้งผูประกอบการสามารถพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด และมีโอกาสในการผลักดันโครงการ ไปสูการตอยอดเชิงพาณิชยใหกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเปนการสรางรายได สรางตําแหนงงานที่ตองใช ทักษะสูง และเกิดการลงทุนใหม ๆ ในเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยตรง สงผลใหหนวย ผูใชสามารถไดใชเทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับตางประเทศ ในราคาที่ลดลง และเปนประโยชน ตอระบบการสงกําลังบํารุง เนือ่ งจากสามารถซอมบํารุงไดเองภายในประเทศ ถือไดวา เปนการสรางอุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 และเปนการนําเทคโนโลยีปองกันประเทศที่ดูเหมือน จะไกลตั ว มาสร า งประโยชน แ ละมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทางด า นเศรษฐกิ จ ของประชาชนชาวไทย


ขาวทหารอากาศ ๕๗

มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาษาไทยดวยใจรัก จินดามณี

พระโหราธิบดี

นวีร ดูละครโทรทัศนเรือ่ งบุพเพสันนิวาสทีจ่ บไปเมือ่ กลางเดือน เมษายน ไดสาระตอยอดดานประวัตศิ าสตร ภาษา และวรรณกรรมหลายเรื่อง จะขอกลาวถึงวรรณกรรมเรื่องหนึ่งคือ จินดามณี ซึ่งผูแตงคือ พระโหราธิบดี ตัวละครสําคัญตัวหนึ่งในเรื่องนี้ นภาลัย สุวรรณธาดา (ฤกษชนะ) กลาวไววา พระโหราธิบดีมีความรู ๑ จากโอฆะบุรีมาศรีอยุธยา เปนโหรหลวงทํานายดังใจรู เกงหาฤกษหายามตามทํานอง แตงจินดามณีศรีภาษา สอนเขียนอานการประพันธอันประเทือง วาลูกชายนายนี้มีจริงหรือ เชื่อแตพระโหราปรมาจารย

พระมหาราชครู บางก็วา แตสมัยกษัตราปราสาททอง ทายเรื่องหนูสี่ตัวไดถูกตอง เกงรอยกรองเกงภาษาพารุงเรือง เปนตําราอักษรศาสตรที่ปราดเปรื่อง แตวาเรื่องศรีปราชญคนอาจคาน เสียงเลาลือขัดแยงแหลงหลักฐาน ตนตํานานครูภาษา กราบคารวะ

จินดามณี ถาแปลตามตัวอักษร แปลวา แกวสารพัดนึก คือแกวอันใหผลแกเจาของตามใจนึก แตในที่ นี้หมายถึงหนังสือที่เปน ตําราเรียนภาษาเลมแรก ซึ่งกลาวกันวาพระโหราธิบดีแตงถวาย สมเด็จพระนารายณ ตั้งแตไดเปนเจาเมืองลพบุรี ๑ : เมืองพิจิตร


๕๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในบันทึกสมาคมวรรณคดีปที่ ๑ เลม ๕ พ.ศ.๒๔๓๕ วา สมเด็จพระนารายณทรงมีพระราชดํารัสใหพระโหราธิบดีแตง จินดามณี และ พระราช พงศาวดารไวเปนหลักทางภาษาและประวัตศิ าสตรไทย เพราะทรงเห็นวา ขณะนัน้ พวกฝรัง่ เศสเขามาสอนศาสนาคริสต ในพระนครศรีอยุธยา และมีการตัง้ โรงเรียนสอนหนังสือเด็กไทยดวย ถาไมจดั การบํารุงศาสนาการศึกษาเลาเรียน ใหรุงเรืองแลวก็จะเสียเปรียบ และทรงเห็นวา พระโหราธิบดีเปนผูมีชื่อเสียงเชี่ยวชาญดานภาษาจึงโปรดให แตงตําราภาษาไทยถวาย สวนหนังสือพระราชพงศาวดาร ทรงมุงใหความรูแกชาวตางประเทศ หนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี ถือวาเปนแบบเรียนหนังสือไทย ตั้งแตเริ่มหัดอานจนหัดเรียนรู วรรณคดีและอักษรศาสตรไทยชัน้ สูง ตัวสะกดการันตอาจแตกตางจากศัพททนี่ ยิ มใชในปจจุบนั แตพอจะเขาใจได เนื้อหาตอนตนแตงเปนราย เชิงไหวครู ดังตัวอยางนี้ ศรีสิทธิวิวัชบวร คงประณีต ทศนัชประนม บรมไตรโลกยุโมลี ศรีบรมไตรรัตน ชคตโลกาจารย นบนมัสการพระสุรัสวดี คัมภีรญาณพันลึก อธึกโชติปญญา... จากนั้น เปนการกลาวถึงศัพทตาง ๆ ศัพทพองรูป พองเสียง เรียกวา อักษรศัพท ดังตัวอยาง พระบาท บาตรพระสงฆ บาศเชือกคลอง เงินบาท บาดอาวุธ อุบาทวะ วิบัติ นิยายนิบาต สินระบาท... บุรี วาเมือง บูลย วางาม อังกุร วาหนอ... นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ธนบุรี นนทบุรี สิงหบรุ ี เพชรบุรี ราชบุร.ี .. เทวา เทพาธิบดี เทวินทร เทวศ อมรินท อมรา อมเรศ วัชชรินทรา ตรีเนตร สหัษไนย พันตา เพชรปราณี มัคพาฬ โกษี สุธมั บดี เจาสุราลัย อินทราธิราช...ภูบาล ภูเบศ ภูเบนทร ภูวนา ภูวไนย ภูวนารรถ ภูวเนตร ภูวนัตไตรย ภูมศี วร ภูมนิ ทร ภูบดี ภูบดินทร ภูธร ภูตลา ธรารักษ ธเรศตรี นรินทร นเรนทร นเรศ นรัศ นราธิบดี นฤบดินทร นฤบาล นฤเบนทร นฤเบศ นฤปนารถ จอมจักรี จอมราช จอมยศราชา จอมภพนารถ จอมโลกย จอมนารถ จอมกษัตร ปน เกลา ธาตรี จุฑามณี จุมพล ธนิศวร ราชา ราชี ราไชย ราโช ราชัส ราเชนทร ทาวไทธรณี ทาวธรนิศ ไทยเรศตรี ไทธรณี ธรารักษ กรษัตราธิราช สุรชาติ ขัตยวงษ ระพิพงษ สุรโิ ยศดม มไหสุรศักดิ มหันตมหัตราชา... กราบถวายบังคม ประณต ประนม อภิวาท สดุสดี โอนตประณาม ออนนอมกายดวยเกษ เกษี เกษา ศิศะ เศียร ศีโร ศีโรดม เกลา หัว คชทับพยุห วาชางที่นั่ง...ฯ จากนั้นเปนคํานมัสการ แตงเปนฉันท แลวเปนตัวอยางคําที่ใช ส ศ ษ ไมมวน ๒๐ คํา ไมมลาย ๘๐ คํา ฤ ฤา ฦ ฦา จําแนกอักษรสามหมู แจกลุก และผันอักษร แลวจึงเปนการอธิบายวิธีแตง กาพย กลอน โคลง และ ฉันท โดยยกตัวอยางแบบฉบับของคําประพันธนั้น ๆ ดวย เชน โคลง ก็ยกตัวอยาง จากลิลิตพระลอ บทที่วา เสียงฤาเสียงเลาอาง เสียงยอมยอยศใคร สองเขือพี่หลับใหล สองพี่คิดเองอา พรอมทั้งแสดงเปนผังของโคลงสี่สุภาพไวดวยอยางชัดเจน

อันใด พี่เอย ทั่วหลา ลืมตื่น ฤาพี่ อยาไดถามเผือ


ขาวทหารอากาศ ๕๙

มิถุนายน ๒๕๖๑

ไมเพียงแตกลาวถึงวิธกี ารแตงคําประพันธแบบธรรมดาเทานัน้ ผูแ ตงเรือ่ งนีย้ งั ไดแสดงวิธกี ารเอาคําประพันธบาง ชนิดมาแตงดวยกัน เชน เอากาพยกับโคลงมาแตงดวยกันเปน กาพยหอโคลง พรอมยกตัวอยางไวดวย ยิง่ ไปกวานัน้ ผูแตงยังนําเสนอวิธีการแตงคําประพันธที่เปนกลบท ซึ่งมีถึง ๖๐ ชนิด แลวใหผอู านหาวิธี แกกลบทเอง เชน กลบทสารถีชักรถใน จินดามณี มีเพียง ๑๗ พยางคเทานั้น คือ แจงคําถามขาว ตามแตรูบอก ยากยิ่งสุดความ แทธรรมาสู สู ฯ แลวเราจะอานอยางไร กอนอื่น เราตองทราบวา กลบท (กน – ละ – บด) นั้นคือคําประพันธที่บัญญัติใหใชคํา หรือสัมผัส เปนชั้นเชิงยิ่งกวาธรรมดา เชน กลอนกลบทที่วา เจาโศกแคนแคนแคนดังแสนศร มารานรานรานรอนใหตักษัย วาโอโอโอกรรมมาจําไกล เวรใดจองจองจองประจาน (กลบทตรีประดับ) หรือขอความที่วา โออกเอยแสนวิตก โออกเอย กระไรเลยชํ้าใจกระไรเลย (กลบทถอยหลังเขาคลอง) ก็จะอานไดความวา กระไรเลยชํ้าใจกระไรเลย

โออกเอยแสนวิตกโออกเอย เลยกระไรใจชํ้าเลยกระไร

ทีย่ กตัวอยางมา เราตองทราบกอนวา เปนคําประพันธประเภทใด ตัวอยางกลบท ตรีประดับและถอยหลังเขาคลอง เปนกลอนกลบท สวน กลบทสารถีชักรถ มีลักษณะของโคลงสี่สุภาพ คือ มีลักษณะของวรรณยุกตเอกโท จึงควรถอดเปนโคลงได ๓๐ พยางค ดังนี้ แจงคําถามขาวแจง ตามแตรูบอกตาม ยากยิ่งสุดยากความ แทสูธรรมาสู หรือโคลงกลบทสกัดแครที่วา เนตร นอง สอง มา

คมสมลักษณเนื้อ จรวรวานเชษฐ ศรหอนถูกเภท สบจบจวบหอง

คําถาม แตรู ยิ่งสุด สูแทธรรมา นิลเนตร เหนี่ยวนอง เรียมสอง ตอเทาวันมา


๖๐ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

นายินดีที่มีผูเห็นความสําคัญของภาษาไทยและการประพันธ หยิบยกเรื่องของกลบทมาผูกเปนละคร สืบสวนสอบสวน อิงประวัตศิ าสตรไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี เรือ่ ง หนึง่ ดาวฟาเดียว ตัวอยางในละครคือกลบท กบเตนสลักเพชร ซึ่งมีรูปแบบเปน กลอนสุภาพที่มีการซํ้าเสียงในแตละวรรค ดังนี้ จนแตนก มองหนาสู

จกเตนหนา หมูนกแสน

จาตามแนน (จ/ต/น) แมนเนตรใส (ม/น/ส)

จินดามณีฉบับพระโหราธิบดี จึงเปนแบบเรียนหนังสือไทยตัง้ แตเริม่ หัดอานจนถึงหัดเรียนรูว รรณคดีและ อักษรศาสตรชั้นสูงเลมแรกที่เปนแบบฉบับใหมีผูแตงเติมสืบตอมา เปนหลักภาษาที่มีเหตุผลในตัวเองและเสริม ดวยความงามในการใชภาษา นับเปนความภูมิใจของคนไทยที่มีภาษาไทยใชมาตั้งแตโบราณกาล


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๖๑


๖๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑


ขาวทหารอากาศ ๖๓

มิถุนายน ๒๕๖๑

ครูภาษาพาที ความฉลาดอันหลากหลาย ว่าด้วยเรือง ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดย SOLDALTO

“อะไรกัน งาย ๆ แคนกี้ ไ็ มมปี ญ ญา” หรือ “ไมมี ปญญาทําขอสอบเลย” หลายคนคงเคยไดยินประโยค แบบนี้บอยครั้ง แตปญญาคืออะไร ทําไมทุกคนควรมี ปญญา หรือปญญาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความฉลาด ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมศัพทจติ วิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ.๒๕๕๖ ความฉลาด (Intellect) คือ ความรู ความเขาใจ ความสามารถใน การใชเหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ สวน เชาวนปญญา (Intelligence) หมายถึง ความ ฉลาด ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คิดแบบ นามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา และการปรับตัวของบุคคลตอสถานการณ หรือสิง่ แวดลอม ใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณ การแก ปญหา และการใชความรูในการนําไปปรับตัวใหเขากับ สถานการณใหม เชาวนปญ ญาสามารถพิจารณาเปน ๒ นัย นัยแรกคือ องคประกอบทางความคิด ไดแก ความเขาใจ ภาษา ความสามารถดานการจํา ความเร็วในการรับรู และความมีเหตุผล สวนนัยทีส่ อง คือ กระบวนการทาง ความคิด

ดอกเตอรฮาเวิรด การดเนอร (Howard Gardner) นักวิชาการดานจิตวิทยาเชิงพัฒนาการ (Developmental Psychologist) ชาวอเมริกนั จากมหาวิทยาลัย ฮารวารด ไดเสนอ ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) มีเนื้อหาโดยสรุปวา รูปแบบของ เชาวนปญญามีหลายดาน โดยหลัก ๆ แลวแบงออก เปน ๘ ประการ ไดแก


๖๔ ขาวทหารอากาศ ๑. เชาวนปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) ผูท มี่ คี วามฉลาดดานภาษา สามารถใช ภาษาอธิบายถึงความคิดของตนไดเปนอยางดี อีกทัง้ ยัง สามารถเขาใจผูอื่น บุคคลในกลุมนี้สามารถเรียนรูไดดี ผานการอาน การเขียน การฟง และการพูด พวกเขาจะ เพลิดเพลินไปกับบทกวี และเรื่องเลา ตาง ๆ นอกจาก นีแ้ ลว ยังสามารถหาขอผิดพลาดทางดานไวยากรณของ ภาษาไดอยางแมนยํา ความสามารถในการเรียนรูภ าษา ตางประเทศถือไดวาเปนพรสวรรคของบุคคลในกลุมนี้ อาชีพที่เหมาะสมกับผูที่มีความฉลาดดานภาษา ไดแก กวี นักเขียน นักพูด และทนายความ

เจ.เค. โรวลิง (J.K. Rowling) ผูเขียนเรื่องพอมดนอย แฮรรี พอตเตอร (Harry Potter)

ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีเชาวนปญญาดาน ภาษาที่เปนเลิศ ไดแก เจ.เค. โรวลิง (J.K. Rowling) ผูเ ขียนเรือ่ งพอมดนอย แฮรรี พอตเตอร (Harry Potter) บารัก โอบามา (Barack Obama) อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา และ มารตนิ ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King Jr.) นักตอสูเ พือ่ สิทธิมนุษยชนชาวอเมริกนั ๒. เชาวนปญ  ญาดานตรรกะทางคณิตศาสตร (Logical-Mathematical Intelligence) ผูท มี่ คี วาม ฉลาดดานตรรกะทางคณิตศาสตรสามารถเขาใจ หลักการ และเหตุผล ไดดเี ชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร และนักตรรกะวิทยา บุคคลในกลุมนี้สามารถทําความ เขาใจเกีย่ วกับตัวเลข ปริมาณ และงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ไดเปนอยางดี เชนเดียวกับนักคณิตศาสตร และเปนผูท ี่ มีทกั ษะในการคํานวณ แยกแยะ ทดลอง และไขปริศนา คนกลุม นีจ้ งึ มักไดคะแนนดี และเปนทีย่ อมรับในโรงเรียน อาชีพที่เหมาะสมกับผูที่มีความฉลาดดานตรรกะ ทางคณิตศาสตร ไดแก นักวิทยาศาสตร โปรแกรมเมอร และนักประดิษฐ

ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีเชาวนปญญา ดาน ตรรกะทางคณิตศาสตรทเี่ ปนเลิศ ไดแก นิโคลา เทสลา (Nicola Tesla) นักประดิษฐ และวิศวกรไฟฟาผูอ อกแบบ ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current) สตีเฟน ฮอวกิง (Stephen Hawking) ศาสตราจารยดาน คณิตศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) นักฟสกิ ส และนักเขียน และบิล เกตส (Bill Gates) มหาเศรษฐีผคู ดิ คนโปรแกรมไมโครซอฟท (Microsoft) ๓. เชาวนปญญาดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) ผูท มี่ คี วามฉลาดดานมิตสิ มั พันธ สามารถ เขาใจเกีย่ วกับโลกในเชิงพืน้ ที่ ตัวอยางเชน กะลาสี หรือ นักบินทีเ่ ดินทางไปในโลกอันกวางใหญ นักเลนหมากรุก ที่เดินหมากไดดี หรือแมแตปฏิมากรที่สามารถปน ดินเหนียวใหเปนรูปจําลองบุคคลขึน้ มา บุคคลในกลุม นี้ มีความสามารถในการวาดภาพ มองเห็นภาพในหัว ออกแบบไดดี และเรียนรูไ ดดจี ากการดูรปู และแผนภูมิ ตาง ๆ อาชีพที่เหมาะสมกับผูที่มีความฉลาดดานมิติ สัมพันธ ไดแก สถาปนิก ปฏิมากร นักออกแบบ และนักบิน


มิถุนายน ๒๕๖๑

ตัวอยางบุคคลสําคัญทีม่ เี ชาวนปญ  ญาดานมิติ สัมพันธที่เปนเลิศ ไดแก กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตรผูมีผลงานโดดเดนดานการ พัฒนากลองโทรทรรศน และการสังเกตการณทาง ดาราศาสตร ซัลวาดอร ดาลี (Salvador Dali) ศิลปน วาดภาพแนวเหนือจริง (Surrealism) และ สตีฟ จอบส (Steve Jobs) ผูร ว มกอตัง้ บริษทั แอปเปล (Apple Inc.)

๔. เชาวนปญ  ญาดานการเคลือ่ นไหวรางกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ผูที่มีความ ฉลาดดานการเคลือ่ นไหวรางกายเปนผูท เี่ รียนรูไ ดดผี า น การสัมผัส และการเคลือ่ นไหว สามารถประมวลขอมูล ผานการใชรา งกาย ผูท มี่ คี วามฉลาดในกลุม นีม้ กั เปนคน ทีม่ คี วามเปนนักกีฬาอยูใ นตัว พวกเขาจะจดจําสิง่ ตาง ๆ ไดดีหากไดเคลื่อนไหวรางกาย แตจะมีปญหาในการ จดจําหากตองทํางานนัง่ โตะเปนเวลายาวนาน สามารถ ใชสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน มือ นิ้วมือ หรือแขน ในการทํากิจกรรม และสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดดีกวา

ขาวทหารอากาศ ๖๕

คนอืน่ ๆ อาชีพทีเ่ หมาะสมกับผูท มี่ คี วามฉลาดดานการ เคลื่อนไหวรางกายไดแก นักกีฬา นักเตน นักแสดง คนงานกอสราง ทหาร และปฏิมากร ตัวอยางบุคคล สําคัญที่มีเชาวนปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกาย ที่เปนเลิศ ไดแก ไมเคิล จอรแดน (Michael Jordan) นักบาสเกตบอลชื่อดัง และ ไมเคิล แจ็คสัน (Michael Jackson) นักรองชื่อดังและผูคิดคนทาเตนมูนวอลค (Moonwalk)

๕. เชาวนปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) ผูท มี่ คี วามฉลาดดานดนตรีเปนผูท เี่ ขาใจ และซาบซึ้งในดนตรี มีทักษะการฟงที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยัง สามารถแตงเพลงและเลนดนตรีไดดี พวกเขาจดจํา สิ่งตาง ๆ ไดดีผานจังหวะ เสียงรอบตัว และเสียงเพลง อาชีพที่เหมาะสมกับผูที่มีความฉลาดดานดนตรีไดแก นักแตงเพลง ดีเจ และนักรอง ตัวอยางบุคคลสําคัญทีม่ ี เชาวนปญ ญาดานดนตรีเปนเลิศ ไดแก โมสารท (Mozart) นักเปยโนอัจฉริยะ และ อลิเซีย คียส (Alicia Keys) นักรองแนวอารแอนดบีที่มียอดขายอัลบั้มมากกวา ๒๐ ลานแผนทั่วโลก


๖๖ ขาวทหารอากาศ

๖. เชาวนปญญาดานความสัมพันธระหวาง บุคคล (Interpersonal Intelligence) ผูที่มีความ ฉลาดดานความสัมพันธระหวางบุคคลจะเปนผูที่ชอบ เขาสังคม พวกเขาชอบแบงปนสิง่ ตาง ๆ กับผูอ นื่ อีกทัง้ ยังชอบสัมภาษณ และทํางานรวมมือกับผูอื่น ผูคนมัก มองวาบุคคลในกลุม นีม้ บี คุ ลิกภาพแบบเปดเผย (Extrovert) โดยคุณลักษณะดังกลาวเหมาะสําหรับการขึ้นเปนผูนํา กลุมหรือองคกร อาชีพที่เหมาะสมกับผูที่มีความฉลาด ดานความสัมพันธระหวางบุคคลไดแก นักการเมือง ครู นั ก สั ง คมสงเคราะห นั ก ขาย และที่ ป รึ ก ษา ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีเชาวนปญญาดาน ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนเลิศ ไดแก โอปราห วินฟรีย (Oprah Winfrey) พิธกี รชือ่ ดังประจํารายการ ดิ โอปราห วินฟรีย โชว (The Oprah Winfrey Show) และ แมชีเทเรซา (Mother Teresa) ผูกอตั้งองคกร การกุศลเพื่อชวยเหลือผูยากไร ๗. เชาวนปญ  ญาดานสัมพันธภาพภายในตัว บุคคลกับภายนอก (Intrapersonal Intelligence) ผูที่มีความฉลาดดานสัมพันธภาพภายในตัวบุคคล กั บ ภายนอก เป น ผู  ที่ เข า ใจตนเองได เ ป น อย า งดี ชอบครุน คิด มีความอิสระในตนเอง มีแรงจูงใจในตนเอง รูจ กั ศักยภาพของตัวเองวาทําอะไรไดบา ง พวกเขาสามารถ เรียนรูไดดีเวลาที่ทํางานคนเดียว และเรียนรูไดดี ผานการตั้งเปาหมายสวนบุคคล อาชีพที่เหมาะสมกับ ผูที่มีความฉลาดดานความสัมพันธระหวางบุคคลไดแก นักจิตวิทยา กวี และนักบําบัด

มิถุนายน ๒๕๖๑

ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีเชาวนปญญาดาน สัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอกที่เปนเลิศ ไดแก แอนน แฟรงก (Anne Frank) เด็กหญิงชาวยิว ผูเขียน “บันทึกลับของแอนน แฟรงก” ที่มีเนื้อหา บรรยายเหตุการณ ขณะที่เธอหลบซอนตัวจากทหาร นาซี ในชวงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกทีม่ อี ทิ ธิพลสูงในโลกตะวันตก และ มหาตมะ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ผูนํา และนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดีย ๘. เชาวน ป  ญ ญาด า นธรรมชาติ วิ ท ยา (Naturalistic Intelligence) ผูที่มีความฉลาดดาน ธรรมชาติวทิ ยาสามารถเชือ่ มโยงความรูส กึ ของตนเอง เขากับธรรมชาติ บุคคลกลุมนี้เรียนรูไดดีเมื่ออยูใน ธรรมชาติ พวกเขาเหลานีช้ อบการเรียนรูน อกหองเรียน งานอดิเรกมักจะหนีไมพน การสองดูนกพันธุห ายากตาง ๆ และเก็บสะสมหินธรรมชาติ อาชีพทีเ่ หมาะสมกับผูท มี่ ี ความฉลาดดานธรรมชาติวิทยาไดแก ผูดูแลสัตวใน สวนสัตว สัตวแพทย และนักอนุรักษธรรมชาติ ตัวอยางบุคคลสําคัญที่มีเชาวนปญญาดาน ธรรมชาติวทิ ยาทีเ่ ปนเลิศ ไดแก สตีฟ เออรวนิ (Steve Irwin) ผูดําเนินรายการสารคดีชีวิตสัตวชื่อดัง ที่มี สมญานามว า “เดอะ คร็ อ กโคไดล ฮั น เตอร (The Crocodile Hunter)” หรือ “นักลาจระเข” และ เกรเกอร เมนเดล (Gregor Mendel) บิดาแหงพันธุศาสตร


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๖๗

หลังจากที่ไดทําความรูจักกับความฉลาดหรือเชาวนปญญาทั้ง ๘ ประการ ตามทฤษฎีพหุปญญาแลว ทานไดคน พบตนเองหรือยังวาทานมีความฉลาดดานใด และสามารถเรียนรูไ ดดใี นสภาวะแบบไหนบาง อาชีพใด ทีเ่ หมาะกับความฉลาดทีท่ า นมี เมือ่ ทานรูจ กั ตนเอง และความฉลาดทีต่ นเองมี ทานจะสามารถใชประโยชนจาก ความฉลาดและประยุกตเขากับวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม “ทุกคนมีความฉลาดในตัวเอง เพียงแคตองคนหาใหเจอ” เมื่อเจอแลว จงใชความฉลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดประโยชนตอสังคม คําศัพทภาษาอังกฤษที่นาสนใจจากบทความ - intellect (n.)/อิน เทอะ เล็กทฺ/แปลวา ความฉลาด คนฉลาด หรือ ความสามารถในการทําความเขาใจหรือ จัดการกับความคิดหรือขอมูลไดดี ตัวอยาง My boss is a great intellect. เจานายของฉันเปนคนฉลาด - intelligence (n.)/อิน เทล ลิ เจินสฺ/แปลวา เชาวนปญญา ตัวอยาง Nerve cells do not have intelligence of their own. เซลลสมองไมมีเชาวนปญญาในตัวของมันเอง - linguistic (adj.)/ลิง กวิส ติก/แปลวา เกี่ยวกับภาษา ตัวอยาง He has good linguistic skills like listening, speaking, reading and writing. เขามีทักษะการใชภาษาที่ดี เชน ทักษะการฟง พูด อาน และ เขียน - logical (adj.)/ลอ จิ เคิล/แปลวา อยางมีเหตุผล มีตรรกะ คิดเปนระบบ ตัวอยาง There was a logical explanation for this question. มีคําอธิบายที่มีเหตุผลสําหรับคําถามขอนี้ - mathematical (adj.)/แม็ธ เธอะ แมท ทิ เคิล/แปลวา ดานคณิตศาสตร ตัวอยาง This kid displays extraordinary mathematical ability. เด็กคนนี้แสดงความสามารถดานคณิตศาสตรไดอยางยอดเยี่ยม - spatial (adj.)/สเป เชิล/แปลวา ในเชิงพื้นที่หรือมิติ ตัวอยาง He is a great architect, thanks to his spatial intelligence. เขาเปนสถาปนิกที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณในเชาวนปญญาดานมิติสัมพันธของเขา - surrealism (n.)/เซอะ รี เออะ ลิซ เซิม/แปลวา คติเหนือจริง ลัทธิเหนือจริง ตัวอยาง His early work was influenced by the European surrealism. งานในชวงแรก ๆ ของเขาไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเหนือจริงในสังคมยุโรป


๖๘ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

- kinesthetic (adj.)/คิ เนส เธ ทิก/แปลวา เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกาย ตัวอยาง People with kinesthetic intelligence can be great athletes. คนที่มีเชาวนปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายสามารถเปนนักกีฬาที่ดีได - interpersonal (adj.)/อิน เทอะ เพอรฺ เซอะ เนิล/แปลวา ระหวางบุคคล ตัวอยาง Training in interpersonal skills is essential. การฝกอบรมทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลคือสิ่งสําคัญ - extrovert (adj.)/เอ็กซฺ เทรอะ เวิท/แปลวา ลักษณะบุคลิกภาพแบบเปดเผย ตัวอยาง His extrovert personality won the hearts of the public. บุคลิกภาพแบบเปดเผยของเขาชนะใจสาธารณชน - intrapersonal (adj.)/อิน ทรา เพอรฺ เซอะ เนิล/แปลวา ภายในตนเอง ตัวอยาง An example of intrapersonal intelligent person is someone having awareness of how they affect the world around them. ตัวอยางของบุคคลที่มีเชาวนปญญาดานสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอกคือบุคคลที่ ตระหนักถึงผลกระทบของพวกเขาที่มีตอโลกรอบตัว - naturalistic (adj.)/แน็ช เชอะ เริล ลิส ติก/แปลวา ในเชิงธรรมชาติวิทยา ตัวอยาง Further research is needed under more naturalistic conditions. ยังตองมีการวิจัยเพิ่มเติมภายใตสภาวะที่เปนธรรมชาติมากกวานี้ ขอมูลอางอิง Ebert, S., E. ๒๐๐๘. School an Introduction to Education. California:Thomson Wadsworth. http://thaiastro.nectec.or.th/library/article/๒๔๖/, http://www.bbc.com/thai/international-๔๑๗๘๖๙๖๗, https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner, http://www.playbuzz.com/zariaq๑๐/multiple-intelligences-what-smart-are-you, http://www.royin.go.th/?page_id=๖๓๑, พจนานุกรมศัพทจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๖. รูปภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner, http://fortune.com/๒๐๑๗/๑๐/๒๘/uncle-samtries-to-hire-hackers/, https://static.wixstatic.com/media/๘๑๘๒๑๘_๔๒dd๓๘๐d๗daa๔f๖๓๙๒b๗๖๕๕a๖d๘c๕๓๙a~mv๒.jpg, https://www.pinterest.com/pin/๒๐๗๔๔๗๑๒๖๕๖๔๒๒๗๕๖๙/, http://www.playbuzz.com/zariaq๑๐/multiple-intelligences-what-smart-are-you


ขาวทหารอากาศ ๖๙

มิถุนายน ๒๕๖๑

เดือนมิถุนายน ๖๑


๗๐ ขาวทหารอากาศ

ĒîüêĆĚÜ ĢǰǰøĂÜđìšćĀčšöךĂàċęÜöĊóČĚîêĉéĒñŠîēúĀąÙúšć÷ÿĆîöĊéǰ ÿĞćĀøĆïĒúŠîúČęîĕðïîúćîîšĞćĒ×ĘÜ ģǰǰðøąéĆÜÖĆîđךćöć ĤǰǰÿĉïĀÖ ĥǰǰ×ĂÜöĊøĎðÖúöǰÖúüÜǰ÷ćüđøĊ÷üĒĀúö ĦǰǰÙĉéđðŨîÝĞćîüîøüö ħǰǰõĉÖþčìĊęöĊĂć÷čöćÖĀøČĂìĊęïüßđöČęĂĒÖŠ ĨǰǰĀĂÖàĆé ĩǰǰĔßšÝöĎÖÿĎéÖúĉęî ĪǰǰöćÖöć÷ǰđÖúČęĂîÖúćé ĢģǰǰĒÿÜÿüŠćÜǰÙüćöÿčÖĔÿ ĢĦǰǰĒóøìĊęđðŨîĒëïÿĊêŠćÜǰėǰđðŨîđÙøČęĂÜĀöć÷ Ăĉÿøĉ÷ćõøèŤǰĔßšðøąéĆïìĊęĀîšćĂÖ ĢĨǰǰñĎšìĊęêšĂÜÖćøđðúĊę÷îñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĂ÷ĎŠđøČęĂ÷ǰėǰ ĢĪǰǰñúöąöŠüÜĂŠĂîǰėǰ×îćéĀĆüĒöŠöČĂǰēé÷ðøĉ÷ć÷ đøĊ÷ÖüĆ÷×ĂÜđéĘÖĀâĉÜǰđóĉęÜĒêÖđîČĚĂÿćü ģĢǰǰđĀêčÖćøèŤìĊęÖĞćúĆÜđðŨîĕð ģĤǰǰđìŠćìĊęêšĂÜÖćøǰ ģĦǰǰîšĂ÷úÜǰêŠĞćúÜ ģħǰǰôŦîêĆéĒëüïîìĊÜę ĂÖÝćÖðćÖßšćÜǰúĆÖþèąîćöüŠćǰÖĉÜę ģĨǰǰđÙøČęĂÜ÷îêŤßîĉéđñćĕĀöšõć÷ĔîìĊęöĊøąïïÝčé îšĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜéšü÷ÖćøĂĆéĂćÖćýõć÷ĔîđÙøČęĂÜ÷îêŤǰ ìĊęöĊÙüćöøšĂîÿĎÜöćÖóĂǰĒúšüÝċÜÞĊéîšĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜ ñÿöđךćÖĆïĂćÖćýàċęÜöĊĂčèĀõĎöĉÿĎÜîĆĚîǰđðŨîñúĔĀšöĊǰ ÖćøÝčéøąđïĉéîšĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜ×ċĚî ģĩǰǰÖćøúüÜĀøČĂúŠĂúüÜĔĀšĀúÜ ĤġǰǰđÿĊ÷ÜøšĂÜ ĤģǰǰîćÜĂĆðÿø ĤħǰǰÙüć÷ ĤĩǰǰđÙøČĂđëć ĤĪǰǰõćßîąßîĉéĀîċęÜÿĞćĀøĆïõĉÖþčÿćöđèøĔßšøĆï ĂćĀćøïĉèæïćê ĥĢǰǰđìĘÝǰðé ĥĥǰǰüĆüêĆüñĎš ĥħǰǰïĊïǰøĎéǰĀøČĂìĞćÿĉęÜĔéÿĉęÜĀîċęÜǰĔĀšĒñŠǰÖüšćÜǰ÷ćüǰ ĀøČĂđøĊ÷ï

มิถุนายน ๒๕๖๑

ĒîüîĂî ĢǰǰîÖ ĦǰǰêĆüđú×ĀúĆÖöĎú ĢġǰǰßČęĂÖúčŠöéćüøĎðĒÖą ĢĢǰǰúĆïǰÿÜĆéǰđÜĊ÷ï ĢĤǰǰßČęĂêšîĕöš×îćéđúĘÖǰÖĉęÜĀšĂ÷÷šĂ÷ǰöĊĀîćöĒĀúö ĔïđúĘÖöćÖǰéĂÖÿĊđĀúČĂÜđðŨîߊà ĢĥǰǰúĆÖþèą×ĂÜĒÿÜìĊęöĂÜđĀĘîđøČĂÜǰėǰĕĀüǰėǰĂ÷ĎŠĔî øą÷ąĕÖú ĢħǰǰĂĞćîćÝǰĀøČĂÙčèÿöïĆêĉìĊęĒòÜĂ÷ĎŠĔîÿĉęÜêŠćÜǰėǰ Ģĩǰǰđì×ĂÜđĀúüǰėǰđߊîîšĞćĔĀšÖøąÝć÷ĒñŠĕð ĢĪǰǰĒïïĂ÷ŠćÜ ģġǰǰÿĉęÜìĊęøĎšĕéšéšü÷úĉĚîǰđߊîǰđðøĊĚ÷üǰĀüćîǰđÙĘöǰòćéǰ ēé÷ðøĉ÷ć÷ǰĀöć÷ëċÜÙüćöĕóđøćą ģģǰǰ÷Ċęÿĉï ģĥǰǰïĂÖĂ÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćø ģĨǰǰđÖúČĂßîĉéĀîċęÜǰđöĘéúąđĂĊ÷éǰÿĊ×ćüöĊøÿđÙĘöÝĆé Ýî×öǰđÖĉéĂ÷ĎŠĔêšđÖúČĂĔîîćđÖúČĂǰĔßšđðŨî÷ćøąïć÷ ĀøČĂ÷ćëŠć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģĪǰǰßČęĂēøÙßîĉéĀîċęÜǰöĊúĆÖþèąđðŨîúĞćĒ×ĘÜêĆĚÜ×ċĚîìĊę ÷ĂéĂÖĒúšüúćöĕðëċÜìšĂÜîšĂ÷ ǰìĞćĔĀšđÝĘïðüéǰÝčÖ đÿĊ÷éǰĒîŠîĀîšćĂÖ ĤĢǰǰĀúÜúČöĕðßĆęü×èą ĤĤǰǰđïČĚĂÜÿĎÜ ĤĥǰǰúéîšĂ÷ÖüŠćìĊęđðŨîĂ÷ĎŠ ĤĦǰǰñĎšìĞć ĤĨǰǰÙĞćðøąóĆîíŤìïęĊ â Ć âĆêĔĉ ĀšĔßšÙćĞ ĀøČĂÿĆöñĆÿđðŨîßĆîĚ đßĉÜ ÷ĉęÜÖüŠćíøøöéć ĥġǰǰĂŠĂîîčŠöǰîčŠöîüú ĥģǰǰúĎÖđ×÷ ĥĤǰǰđøĊ÷ÖĂćĀćøìĊęöĊøÿđðøĊĚ÷üǰđÙĘöǰĀüćî ĥĦǰǰÖúćÜÙČî ĥĨǰǰöĊĂćøöèŤđïĉÖïćî ĥĩǰǰđìǰøćéǰÿćéǰÞĊéǰĀøČĂēðø÷îćĞš ĀøČĂ×ĂÜđĀúüĕð÷ĆÜ ÿĉęÜĔéÿĉęÜĀîċęÜ

(เฉลย หนา ๗๙)


ASEAN Community Little Tidbits เกร็ดเล็กเกร็ดนอยประชาคมอาเซียน @Zilch

Laos Tourist Attraction สถานที่ทองเที่ยวของประเทศลาว Vientiane

Vientiane, the capital and largest city of Laos, is located in the Mekong River Basin near the border with Thailand. The city is famous for its tourist attractions which are the perfect merge of traditional culture and modernity. Every year, a number of tourists visit the city. One of the recommended places when visiting Vientiane is Pha That Luang Vientiane or the great stupa of Vientiane, officially called Lokka Chula Manee Chedi. It is symbolic of Vientiane which is considered as the spiritual center of Laos people. Built in blooming lotus bud shape and painted in gold, the magnificent stupa is 45 meters high.

เวียงจันทน

เวียงจันทน เปนเมืองหลวงและเมืองที่มี พื้นที่ขนาดใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยูในลุมแมนํ้าโขง ใกลเขตพรมแดนระหวางลาวกับไทย มีชอื่ เสียงเรือ่ ง การทองเทีย่ ว เพราะเปนเมืองทีม่ กี ารผสานวัฒนธรรม อันเกาแกกบั ความทันสมัยไดอยางลงตัว ในแตละปี มีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขาไปเที่ยวเปนจํานวนมาก หนึง่ ในสถานทีท่ อ งเทีย่ วแนะนําเมือ่ ไปเยือนเวียงจันทน ไดแก พระธาตุหลวงเวียงจันทน มีชื่ออยางเปน ทางการวา พระเจดียโลกะจุฬามณี เปนสัญลักษณ ของเวียงจันทนซงึ่ ถือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวลาว ทั้งประเทศก็วาได องคพระธาตุมีลักษณะคลาย ดอกบัวตูมและทาดวยสีทอง โดดเดนเปนสงาสวยงาม ดวยความสูง ๔๕ เมตร

ขอมูลและรูปจาก http://gothailandgoasean.tourismthailand.org/recommended-attraction-spots-vientiane-capital-laos/, http://gothailandgoasean.tourismthailand.org/th/แนะนําที่เที่ยวนาสนใจในเวียงจันทน-เมืองหลวงแหงลาว รูปเพิ่มเติมจาก http://laos-travel.blogspot.com/2014/02/vientiane-trip.html


๗๒ ขาวทหารอากาศ

red eagle อินทรีแดง แผลงฤทธิ์

มิถุนายน ๒๕๖๑

น.ต.ภฤศพงศ ชอนแกว

“MOUT” หลักการรบในสิ่งปลูกสราง ยุทธวิธีสําคัญของทหารราบ การรบในสิง่ ปลูกสราง เปนหลักยุทธวิธกี ารรบ ภาคพื้น ที่มุงเนน หรือเพื่อการดํารงรักษาไวซึ่งความ สําเร็จของภารกิจ โดยเปนการใชหลักการปฏิบัติตอ เปาหมาย ทีม่ ลี กั ษณะเปนอาคารบานเรือน หรือหมูบ า น ซึง่ ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยนัน้ อาจเปนบาน ทีท่ าํ จากวัสดุประเภทอิฐ หรือไม หรือปูน แมกระทั่งในชนบททุรกันดารมาก ๆ ก็อาจจะสรางจากดินก็ได แตสิ่งที่สําคัญสุดคือการมุง ปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จใหจงได “การรบในพื้นที่เปน ตําบลหมูบ า น” เรียกอีกอยางหนึง่ วา “MOUT” ยอมาจาก “Military Operations in Urban Terrain” หรือเรียกเปน ภาษาไทยแบบสละสลวย วา “ปฏิบัติการทางทหาร ในภูมิประเทศสิ่งปลูกสราง” หรือ “ในเมือง” นั่นเอง การรบในอาคาร ไมใชการรบในปาภูเขา หรือ ในทะเล หรือในอากาศ ซึง่ ตองเขาใจกอนวา การรบนัน้ จะแบงออกเปนภูมปิ ระเทศไดหลายลักษณะ โดยลักษณะ หนึง่ ทีน่ ยิ มเกิดขึน้ กันมาก ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ก็คอื การรบในสิง่ ปลูกสราง หรือ การรบในเมืองอันถือเปน


มิถุนายน ๒๕๖๑

สมรภูมิหลัก และมากกวาการรบในปาภูเขาเสียอีก จนกระทัง่ ทุกวันนี้ การรบในเมือง ไดกลายเปนเรือ่ งปกติ ในทุก ๆ ประเทศ หรือทุก ๆ เหตุการณไปแลว อีกทัง้ ยัง นํามาใชในการปฏิบัติการ การกอการรายตาง ๆ จากผูไมหวังดีไดอีกดวย

หากทานผูอานนึกถึงภาพยนตรแนวทหาร สนุ ก สนานสั ก เรื่ อ งหนึ่ ง เช น ภาพยนตร เ รื่ อ ง “Black Hawk Down” ภาพยนตรที่แสดงใหเห็นถึง การปฏิบัติการครั้งสําคัญ ของสหรัฐฯ ที่ตองสงกําลัง ทหารเขาไปในพื้นที่ เมืองโมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารรบภายใต ป ฏิ บั ติ ก ารที่ มี ชื่ อ ว า “โกธิคเซอรเพนท” (Operation Gothic Serpent) ซึ่งมีจุดมุงหมายในการจับกุมขุนศึกแหงพันธมิตร แหงชาติโซมาเลียที่ภักดีตอ โมฮัมเมดฟาราหไอดิด

ขาวทหารอากาศ ๗๓

จํานวน ๒ คน คือ Omar Salad Elmi และ Mohamed Hassan Awale การสูรบ เริ่มขึ้นในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ (ค.ศ.๑๙๙๓) นําโดยกองกําลัง สหรัฐฯ สนับสนุนดวยกองกําลังปฏิบตั กิ ารณสหประชาชาติ ในโซมาเลียชุดที่ ๒ (UNOSOM II) เขาทําการตอสูกับ ทหารบาน ชาวโซมาเลีย ที่ภักดีตอ โมฮัมเมดฟาราห ไอดิด การรบในกรุงโมกาดิชู ครั้งนี้ถือเปนครั้งแรก โดยครัง้ ทีส่ องนัน้ เกิดขึน้ ในป พ.ศ.๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) เปนเวลาตอมา ทั้งนี้จะเห็นไดวา กองกําลังของสหรัฐฯ จะมีทั้งหนวยกองกําลังปฏิบัติการณพิเศษเดลตา (Delta Force) มีหนาที่บุกไปจับ เปาหมายทั้ง ๒ คน หนวยซีล ทีม ๖ (Navy SEAL Team Six) และกองพัน เรนเจอรที่ ๓ สังกัดกรมเรนเจอรที่ ๗๕ (3rd Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment) ของกองทัพบก สหรัฐฯ มีหนาทีค่ มุ กัน ๔ มุมตึกของเปาหมาย โดยการ จูโ จม ลงมาจากเฮลิคอปเตอร Black Hawk สีดาํ ลําใหญ ทีล่ อยอยูเ หนือพืน้ ดิน กําลังพลทําการลงสูพ นื้ แบบ Fast Rope (ฟาสตโรป) ดวยความรวดเร็ว จนมีเหตุใหกาํ ลังพล บางนายพลัดตกจากเครื่อง เนื่องจากอากาศยาน เฮลิคอปเตอรเสียหลักจากการหลบวิถีจรวดอาพีจี (RPG – 7) จากการยิงของกําลังตอตาน ทําใหมี Black Hawk บางลําตองถูกยิงหลนลงมา ทําใหกาํ ลังทหารของ สหรัฐฯ ตองเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนาย จนกลาย มาเปนทีม่ าของชือ่ เรือ่ ง “Black Hawk Down” นัน่ เอง ในภาพยนตรดังกลาว นอกจากจะมีความสนุกสนาน แลวยังไดเห็นภาพ และแนวทางการปฏิบัติ ในการใช กําลังรบในเมืองอยางชัดเจนไดอีกดวย การรบในเมืองนัน้ ถูกตัง้ ไวเปนหลักการ เพือ่ ใช ในการปฏิบตั ภิ ารกิจตาง ๆ ตามทีห่ นวยเหนือไดสงั่ การ ไมวาจะเปนการเขาไปจับกุมผูตองสงสัยกลับออกมา เหมือนในภาพยนตรดงั กลาว การเขาตรวจคนชวยเหลือ ตัวประกัน การเขาเคลียรอาคารตรวจคนหาบุคคล


Ĩĥ ๗๔ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ĀøČ หรือĂสิÿĉงÜ่ę ของ ×ĂÜǰĀøČ หรือĂให ĔĀšเđขךาćไปนํ ĕðîĞาćของสํ ×ĂÜÿĞาćคัÙĆญ âออกมา ĂĂÖöćǰàċซึงÜ่ę บางครั ïćÜÙøĆงÜ้Ě ÖĘก็ไĕมöŠสÿามารถใช ćöćøëĔßšกÖาćํĞ ลัúĆงÜพลโน óúēîšมöเข đךาćใส ĔÿŠǰเพื đóČอ่Ăę ให ĔĀšไĕดéšมöาซึ ćàċง่Üę ชัßĆย÷ชนะ ßîą ไดเđพีóĊย÷งอย อาจตอĂงใช ไหวพริบïǰĒúąǰ และ ĕéš ÜĂ÷Šาćงเดี ÜđéĊย÷วüǰĂćÝêš ÜĔßšทìัĆกÖษะ þąǰĕĀüóøĉ Ùüćöđך ความเขาćใจในการรบประชิ ĔÝĔîÖćøøïðøąßĉดéǰðøąÖĂïéš ประกอบดวüย÷ǰÖúŠ กลาćวคื üÙČอĂǰ đøćêš เราตอĂงเข Üđךาćใจกระบวนการปฏิ ĔÝÖøąïüîÖćøðäĉบïัĆตêิĉกÖารในภาพรวมก ćøĔîõćóøüöÖŠอĂนîǰ ไลêตÜงĆĚั้ ĒêŠ แตÖกćøĔßš ารใชÖกú÷č ลยุìทíŤธìทđĊęเี่ øĊรี÷ยÖüŠ กวćาǰ.065ǰđך MOUT เขćาĕðĔîêĞ ไปในตํćาïú บล ĕúŠ หมู Š ïบ š ćา îǰ น ÝćÖîĆ จากนัĚ้ îน đöČ เมืę่ Ăอ đך เข ćา ëċถึ Üง êĆตั üว ĂćÙćøĕéš อาคารได แĒ ลúš วü ĀöĎ เราก็ตêšอĂงใช “การรบประชิดéในอาคาร” đøćÖĘ ÜĔßšหĀลัúĆกÖการ ÖćøǰĶÖćøøïðøąßĉ ĔîĂćÙćøķ

ìĊทีęđ่เøĊรี÷ยÖüŠ กวćาĀúĆ หลัÖกการ ÖćøǰĶ$MPTFǰ2VBSUFSǰ#BUUMFǰǰ$2#ķǰ “Close Quarter Battle : CQB” đðŨ เปîนúĞลํćาéĆดัïบêŠตĂอĕðǰÝîÿč ไป จนสุéดìšทćา÷đðŨ ยเปîนĀúĆ หลัÖกÖćøêŠ การตĂอÿĎสูøรš ą÷ąðøąßĉ ะยะประชิéดǰ กวćาǰĶ$MPTFǰ2VBSUFSǰ$PNCBUǰǰ$2$ķǰđðŨ “Close Quarter Combat : CQC” เปîนÖćø การ ìĊทีđเę่ øĊรี÷ยÖüŠ êŠตĂอÿĎสูšìทĊęี่øรą÷ąĔÖúš ะยะใกลöมćÖìĊ ากทีę่ÿสčุéดǰĂćÝêŠ อาจตĂอÿĎสูšÖกĆัîนéšดüว÷öČ ยมืĂอđðúŠ เปลćาǰ Ēïïǰ)BOEǰUPǰ)BOEǰĀøČ แบบ Hand to Hand หรือĂมีöĊอĂาวุ ćüčธíดéšวüยก็ ÷ÖĘไĕดéšǰทัìĆ้ĚงÜนีîĊ้Ěǰ เพื่ęอĂให đóČ ĔĀšทìาŠćนผู îñĎอšĂาŠćนได îĕéšเđขךาćใจรู ĔÝøĎปðแบบการทํ ĒïïÖćøìĞาćǰñĎผูเšđขี×Ċย÷นจึ îÝċงÜได ĕéš าพจํćาúĂÜĔĀš ลองใหéดĎู öĊมีõภćóÝĞ

ĀúĆ หลัÖกÖćøĔßš การใชǰMOUT .065

Öćøòř ÖĔßšกĀใชúĆหÖลัÖćøǰ.065ǰêøüÝÙš îĀć×ĂÜÖúćÜǰĀøČ ĂÜÿÜÿĆ ÷ǰĔîóČ ĚîìĊ้นęĀทีöĎ่หŠïมูšćîบาน การฝ กการ MOUT ตรวจค นหาของกลาง ĂหรืǰïčอÙบุÙúêš คคลต องสงสั ย ในพื


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ĨĦ

ĀúĆÖÖćøǰ$2#

ÖćøòřÖĔßšĀúĆÖÖćøǰ$2#ǰêøüÝÙšîĀć×ĂÜÖúćÜǰĀøČĂǰïčÙÙúêšĂÜÿÜÿĆ÷ǰĔîïšćîñĎšêšĂÜÿÜÿĆ÷

ĀúĆÖÖćøǰ$2$

ÖćøòřÖĔßšÖćøêŠĂÿĎšøą÷ąðøąßĉéǰêćöĀúĆÖÖćøǰ$2$


๗๖ ขาวทหารอากาศ

การรบในสิ่งปลูกสราง MOUT เปนลักษณะ การใชกําลังทหารราบ เขารบในภูมิประเทศ (Terrain) ที่เปนอาคารบานเรือน โดยใชยานรบและยุทโธปกรณ ทัง้ หมด ไมวา จะเปน รถเกราะ รถถัง ยานเกราะ เฮลิคอปเตอร เครื่องบินขับไล เรือรบ ปนใหญ สนับสนุนการปฏิบัติ ทุกมิติใหกับกําลังหนวยทหารที่เขาปฏิบัติการตอพืน้ ที่ นัน้ ๆ ยกตัวอยางเชน การปฏิบตั ภิ ารกิจเขาชวยเหลือ ตัวประกันในหมูบ า นของผูก อ การรายแหงหนึง่ ไดทาํ การ วางแผนการปฏิบตั ิ โดยใชกาํ ลังชุดแทรกซึมภาคพืน้ ดิน สวนหนึง่ เดินเทาลาดตระเวน แทรกซึมเขาพืน้ ทีเ่ ปาหมาย และไปฝงตัวในบริเวณใกล ๆ กอน ประมาณ ๒ วัน เมือ่ ถึง เวลานัดหมาย ชุดแทรกซึมทางภาคพื้นก็จะออกมา วางกําลัง ทําการระวังปองกันบริเวณจุดสงลง ของอากาศยาน

มิถุนายน ๒๕๖๑

เฮลิคอปเตอร ซึ่งหลักการคือตองทําใหพื้นที่เกิด Safe Zone มากทีส่ ดุ เพือ่ รอรับชุดปฏิบตั กิ ารทีก่ าํ ลังลงเชือก เรงดวนจากเฮลิคอปเตอร จากนั้นชุดปฏิบัติการและ ชุดแทรกซึมภาคพื้นจะทําการเคลื่อนกําลังพลทั้งหมด เขาสูท หี่ มาย โดยมี เฮลิคอปเตอรหลายลํา คอยบินคุม กัน ใหจนกวาชุดปฏิบัติการ จะเคลื่อนกําลังเขาถึงบาน เปาหมายไดปลอดภัย ซึ่งตลอดระหวางเสนทาง การเคลือ่ นที่ อาจจะมีอาคารบานเรือนสิง่ ปลูกสรางตาง ๆ มากมาย และรวมถึงการยิงตอบโตจากฝายผูก อ การราย ชุดปฏิบัติการก็ตองใชหลักการของ “เมาท” ในการ ปฏิบัติอยางตอเนื่องมากที่สุด เพื่อใหเขาถึงบาน เปาหมายเร็วทีส่ ดุ และทําการชวยเหลือตัวประกันไดสาํ เร็จ สําหรับการจัดกําลังรบในแตละครั้ง จะมีการ จัดกําลังตัง้ แต ระดับหมู หมวด ชุดปฏิบตั กิ าร กองรอย กองพัน จนไปถึงระดับกองพล เพื่อเขาโจมตีที่หมาย กําลังทีจ่ ดั ไดแก กําลังสวนโจมตี มีหนาทีโ่ จมตีกวาดลาง ตอเปาหมาย หรือปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย สวนระวังปองกัน มีหนาทีร่ ะวังปองกันใหกบั สวนโจมตี โดยจะตองวางกําลังใหครอบคลุมการปฏิบัติการของ สวนโจมตี เพื่อสามารถชวยระวังปองกันไดอยางมี ประสิทธิภาพ สวนสนับสนุน มีหนาที่สนับสนุนการยิง


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๗๗

ตามรองขอ ซึง่ สวนสนับสนุนจะตองมีอาวุธทีม่ ศี กั ยภาพ ไปยังอีกมุมตึกหนึง่ ก็ตอ งใชวธิ กี ารเดียวกันเพือ่ ปองกัน ทําลายสูงกวาสวนโจมตี ตั้งแตปนกลเบา ขนาด การซุม โจมตีจากระยะไกล หรือฝายตรงขามได ๕.๕๖ มม. หรือ ๗.๖๒ มม. เครื่องยิงลูกระเบิดทั้ง คบ.๔๐, คบ.๘๑ แมกระทั่งจรวดตอสูรถถัง เปนตน และสวนบังคับบัญชา มีหนาที่ควบคุมสั่งการ การใช กําลังปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการติดตอสื่อสาร ทั้งภายใน หนวยทีอ่ อกปฏิบตั ิ และการรายงานตอหนวยเหนือดวย นอกจากนี้ยังมีสวนยอยตาง ๆ ไดแก เจาหนาที่วิทยุ เจาหนาทีแ่ ผนทีเ่ ข็มทิศ พลพยาบาล สวนกําลังสนับสนุน สงกลับ เปนตน

การเคลือ่ นทีจ่ ากจุดหนึง่ ไปจุดหนึง่ ตามหลักการ ของ MOUT มียุทธวิธีดวยกันหลายลักษณะ อาจจะ เคลื่อนที่เปนชุดโจมตีก็ได หรือไปแบบ Leap Frog (กบกระโดด) ซึ่งจะมีการยิงคุมกันใหกันอยางตอเนื่อง หรือไปแบบตัวหนอน คลาย ๆ กับการไปแบบจุดตอจุด ลักษณะการเอาไปใช เชน เราจะขามถนน ในหมูบาน เสนใหญเสนหนึ่ง เราจะไมเดินขามไปเฉย ๆ แนนอน เพราะเนือ่ งจาก ถนนถือวาเปนพืน้ ทีอ่ นั ตรายประเภทหนึง่ ทีอ่ าจสามารถถูกซุม โจมตีไดงา ย ดังนัน้ จึงไมสามารถใช กําลังทั้งหมดขามไปทีเดียวได ตองมีคนเสียสละ ขามไปกอน แลวไปทําการระวังปองกัน ใหกาํ ลังทีเ่ หลือ ผลัดกันขามมาจนครบทุกคน หรือการขามผานมุมตึกหนึง่

ตอมาก็เรื่องการเขาโจมตีในอาคาร สวนหนึ่ง ใชเทคนิคเดียวกับ CQB คือ รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด แตถงึ กระนัน้ หากไมจาํ เปนก็ไมควรปฏิบตั ิ เพราะจาก ประสบการณของ ทหารสหรัฐฯ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจในอิรกั หรือแมแตทางใตของไทยเรา การเขาแบบ CQB นี้ มักจะเกิดการสูญเสียมากที่สุดเพราะผูรายนั้นได เตรียมการตัง้ ตัวไวอยางดีแลว ประกอบกับยังไมมที ที า ถึงความออนลาเหนื่อยหนาย (เปนลักษณะโจมตีแบบ ฉับพลัน ไมมกี ารยือ้ รอเวลาใหขา ศึกเหนือ่ ยลา เหมือน ยุทธวิธกี ารตอตานการกอการรายสากล) จึงทําใหผรู า ย หรือขาศึก สามารถวางกําลังในอาคารตั้งรับไดงาย ผลที่ออกมาก็คือ สวนใหญเจาหนาที่มักจะถูกโดน ดักยิงใสจนไดรบั บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ตอมาในปจจุบนั จึ ง ได เ ปลี่ ย นยุ ท ธวิ ธี ดั ง กล า วมาเป น การป ด ล อ ม ตรวจคนแทน คือคอย ๆ ทําการเช็คหองเปดมุม เปนองศา ไมตองเรงรีบ เพื่อไมใหเกิดความสูญเสีย จากการซุมโจมตีของผูรายที่อยูภายในหอง


๗๘ ขาวทหารอากาศ ปจจุบัน ยุทธวิธี ที่เรียกวา “MOUT” นี้ ยังถูกใชเปนหลักการปฏิบัติของทหารทุกหมูเหลา เพือ่ ใชในการรบทัง้ การรบในรูปแบบ และนอกรูปแบบ ถือเปนพื้นฐานอันสําคัญตอการปฏิบัติการรบ กอนที่ จะไปสูการปฏิบัติการในอาคาร หรือขึ้นไปสูการเปด

มิถุนายน ๒๕๖๑

ยุทธการรบตอไป ทัง้ นีใ้ นสวนของพลเรือนไดมกี ารนํา ยุทธวิธีดังกลาวมาฝกเลนเปนเกมสการแขงขัน ทั้งการแขงขันเลน BB GUN หรือการแขงขันเลน Paint Ball โดยไมรูวาจริง ๆ แลวยุทธวิธีการเลน เหลานี้ก็คือสวนหนึ่งของหลักการ MOUT นั่นเอง

แหลงอางอิง หนังสือ Military Operation in Urban Terrain (MOUT) A Future Perspective for a Joint Environment


ขาวทหารอากาศ ๗๙

มิถุนายน ๒๕๖๑

đÞú÷ðøĉýîćĂĆÖþøĕ×üš ðøąÝĞćđéČĂîǰöĉëčîć÷îǰģĦħĢ

öĊî Ģ

ÿ

Ģġ

đ

ģ

øč ö

Ö ê

ĢĪ

ï đ

đ

ñ

à

ć

ú

ą

Ĥĥ ĥġ

ĥĨ

ÿ

ï

î

þ Ģħ

éĊ

ĤĢ

ē æ

×

ģĨ

Ĥ

ýĆ

î ģĩ

ĢĢ

ĢĨ

Ö

ï

ģģ

đ

ú

Ă

ĤĦ

Ö

öč

î

ÿ

ć

ć

÷

Ħ Ģģ

đ

ē

Ā

ü

Ă

ö

÷

õ

ć

Ģĥ

úČ

ĥĤ

Ö ø

Ö

ĥĢ

ĥ

ģĤ

ó Ă

ć ÿ Ĥģ

îĉ

ć

ø

ĥģ

ĢĦ

Ē

ó

ģġ

ø

ģĥ ģĪ

đ

Ĥħ

ć

ö

ø

ÿ

Ă

ć

ø

×

ĢĤ

ü

ö

ģĢ

ÿ

ë

ć

ï

î

ö

Ģĩ

ø

ģĦ

ú

é

ĩ

é ö ć

ģħ

Ü

ć

Ĥĩ

ĤĪ

ć

é

ć

ø

ć

ê

ĥĦ

èŤ

ú

Ī

é ć þ

ĤĨ

Ö

ö

ē ê

ë

ĤĤ

Ĩ

øĆ

Ē

Ö

ß

ĥĥ

ú

ħ

ï

ĥĩ

ø

é ć Ĥġ

î ć

ì ĥħ

øĊ

é


ทหารอากาาศ ๘๘๐๐ ขขาววทหารอากาศ

๕๖๑๑ มิิถุนายน ๒๒๕๖๑

ธรรมะ

ประทีป

ความออนนอมถอมตน กอศ.ยศ.ทอ. นิวาโต ความออนนอม เปนมงคลอันสูงสุด นิวาโต มาจาก คําวา นิ แปลวา ไมมี วาโต แปลวา ลม เมื่อรวม ๒ ศัพท แปลวา ไมมีลม ถือเอาความวา ความออนนอมถอมตน หมายถึงกิริยาอันงดงามที่ผูเจริญ ไดกระทําตอกัน ซึง่ จะปรากฏใหรไู ดจากภาษากาย และภาษาพูด แมจะมีความรู ยศศักดิส์ งู สง ก็ไมแสดงภูมนิ นั้ ใหปรากฏ ซึ่งตรงกันขามกับคําวา แข็งกระดาง แข็งกราว ซึ่งเปนวิสัยของบุคคลที่ไมออนนอม วิถีคนไทยวิถีพุทธ ชอบละมุนละไม หนายิ้ม ใจดี พูดกันดี ๆ ไมชอบการทะเลาะวิวาท ไมชอบพูด โออวด ดังนั้น คําวา นิวาโตคนไทย หมายเอาการไมแสดงอาการเยอหยิ่ง ชาวบานมักพูดวา ไมจองหอง ไมเยอหยิ่ง อวดดี ครอบครัวไทยจึงฝกลูกหลานใหเปนคนออมนอมถอมตน เหมือนรวงขาวที่มีปกติโอนนอม เขาหาแผนดิน เพราะตองการใหลูกหลานอยูไดในสังคมอยางปลอดภัย คนออนนอมถอมตนเขากับจริตของคน ไดทุกที่ จะสังเกตไดวา คนที่ออนนอมมากที่สุดจะเปนผูมีอํานาจมากที่สุด ดุจดังพระราชจริยาวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองคเสด็จไปในที่ตาง ๆ ไมทรงถือพระองค มีประชาชนมากมายเขาเฝารับเสด็จ รอชมพระบารมีเปนอันมาก ถนนหนทางที่พระองค เสด็จผาน หากเปนยานชุมชน ชาวบานทํามาคาขายรับสั่งใหดําเนินชีวิตไปตามปกติ ไมตองเก็บอุปกรณ การทํามาคาขายเพราะไมประสงคใหประชาชนตองเดือดรอน คนที่กาวราวมักไมมีดีในตน ชอบทําตนเหมือนเจว็ดเทพารักษที่ทําดวยไมหรือปูน ยืนอยูใน ศาลพระภูมิ ชั่วนาตาป ไมเคยลงมาทําความออนนอมใหใคร ๆ ถาแสดงตนอยางนี้จะไมเปนที่นารักและ จะไมมีใครคบดวย เพราะคบหาเขาไปแลว บางครั้งก็ติดอัธยาศัยเปนคนที่แข็งกราว เหมือนการเลี้ยง นกขุนทองเอาไวเปนสัตวเลี้ยงในบาน หากคนในบานนัน้ จิตใจดี พูดจาดี นกขุนทองทีเ่ ลีย้ งไวกพ็ ดู จาดี บางบาน อัธยาศัยไมคอยดี พูดจาหยาบคาย แสดงอาการที่กาวราว แข็งกระดาง นกขุนทอง ก็ลอกเลียนแบบ แสดงอาการที่ไมเหมาะสม ถาฝกนกขุนทองใหพูดดีก็จะมีแตคําดี ถาฝกนกขุนทองใหพูดราย ก็พูดรายไปดวย


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๘๑

นิวาโต ออนนอมถอมตน ไมเยอหยิ่ง ไมแข็งกระดาง คนไทยถือวาความแข็งกราว แข็งกระดาง เป น อุ ป สรรคของการเจริ ญ รุ  ง เรื อ งในชี วิ ต แม บ างที บ างครั้ ง นั้ น หน า ที่ ดี มี ค วามรู  ค วามสามารถ แต เ สน ห  ไ ม ดี ชอบพู ด มาก ชอบพู ด คํ า หยาบ เก็ บ ความลั บ ไม อ ยู  ตรงเกิ น ไป คนไทยก็ ไ ม ช อบ การออนนอมถอมตนจึงเปนมนตเสนหของคน ที่ซุมประตูวัดดาวดึงส บางยี่ขัน เขียนใหคนเขาออกวัด อานวา พกนะโม โตเต็มโลก นะโม หมายถึง ความออนนอม คนนอบนอมไปไดทั่วโลก ความออนนอมถอมตนมีพฤติกรรม ดังนี้ ๑. มีกายออนนอม โคงคํานับ กราบ ไหว แสดงความเคารพนับถือตอทานที่เจริญดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ชาติวุฒิ และรูจักใหเกียรติผูนอย ๒. มีวาจาออนหวาน สนทนาไพเราะ เจรจาเสนาะหู คําพูดที่ออนนอมสามารถผูกมัดใจคนได ประสงคสิ่งใดจะไดดั่งใจนึก เหมือนเชือกที่ออนสามารถมัดสิ่งของได วาจาที่ออนหวานจึงสําคัญมาก ดังคํากลอนที่วา อันรสปากหากหวานก็หวานเด็ด บอระเพ็ดก็ไมมากเทาปากขม มีดวาคมก็ไมมากเทาปากคม รสหวานขมก็ไมมากเทาปากคน ๓. มีจิตใจออนโยน คิดในแงดี มีเมตตาธรรม มีความยุติธรรม เมื่อตองทําหนาที่หลากหลาย ใจทีฝ่ ก ใหออนโยน จะโอนออนผอนตามเขาหางานนั้นไดสนิท ดังคํากลอนที่วา ถาจะออน ออนใหเห็น ดังเชนไหม ผูกพยัคฆ เอาไว โขยกเฆี่ยน ถาจะแข็ง แข็งใหเปน เชนวิเชียร จะไดเจียร แกวกระจก ดูเพลินตา บุคคลมีความออนนอมตอผูใหญ จะไดรับพรจากพระ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคลผูมีปกติไหวกราบ ออนนอมถอมตนตอผูใหญอยูเนืองนิตย การแสดงความออนนอม จึงเปนมงคลอันสูงสุด แหลงขอมูล - ธรรมนิเทศ ปกิณณกกถา-มงคลกถา-ธรรมเทศนา พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล ป.ธ.๘) ผูช ว ยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ผูอ าํ นวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


๘๒ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

การจัดสรางรูปหลอโลหะครึ่งตัวของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ผูสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ และบิดาของนักเรียนนายเรืออากาศ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปที่ ๖๕ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา ผบ.รร.นนก. ทานที่เคยมีโอกาสเขาเยี่ยมชมหองพิพิธภัณฑของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คงเคยเห็นหุนขี้ผึ้งรูปเหมือนของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ขนาดเทาคนจริง ในเครื่องแบบทหารรักษาพระองคประจํากรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ.๒๕๒๘ โดยโรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งมี พลอากาศตรี สุวิช จันทประดิษฐ ดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ขณะที่ พลอากาศเอก ประพันธ ธูปะเตมีย ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อแสดงถึงความกตัญูกตเวที ตอทานผูเปนเสมือนหนึ่งบุพการีใหกําเนิด โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี

หุนขี้ผึ้ง จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี


ขาวทหารอากาศ ๘๓

มิถุนายน ๒๕๖๑

สําหรับการจัดสรางรูปหลอโลหะครึ่งตัวของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ในครั้งนี้ สืบเนือ่ งจากเมือ่ ปลายป พ.ศ.๒๕๖๐ ทายาทของทานไดเสนอขอให โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พิจารณาจัดสรางหุน รูปเหมือนของทานอีกครัง้ หนึง่ ในเครือ่ งแบบชุดนักบินเพือ่ ประดิษฐาน ณ อาคารรณนภากาศ ซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พิจารณาเห็นวาการที่โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช สามารถกอตัง้ และเจริญกาวหนามายาวนานถึงปจจุบนั นับเปนเวลา ๖๕ ป โดยมี นักเรียน นายเรืออากาศ สําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน ๖๑ รุน มากกวา ๕,๖๐๐ นาย เกือบทั้งหมดรับราชการ เปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ นําพาใหกองทัพอากาศมีความทันสมัย เจริญกาวหนาทัดเทียม นานาประเทศ อีกสวนหนึง่ ยังไปปฏิบตั งิ านในองคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ บี ทบาทสําคัญ ตอการพัฒนา ประเทศ ยอมมาจากการจัดทํา “โครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ” ซึ่งทานเปนผูริเริ่มนับตั้งแตเริ่มเขียน โครงการ การวางรากฐานระบบการศึกษา การปรับรายละเอียด การนําเสนอ ตลอดจนผลักดันโครงการ จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเรื่องที่ทายาทของทานเสนอประกอบกับการที่โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะมีอายุครบ ๖๕ ป ในป พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเปนโอกาสอันเหมาะสมและ เปนเกียรติอยางยิ่งแกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่จะจัดสรางรูปหลอโลหะของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี เพื่อยํ้าเตือนความทรงจําแกนักเรียนนายเรืออากาศ และ อนุชนรุนหลัง ใหรําลึกถึงคุณความดีของทานที่มีตอโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมทั้ง แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอทานอีกวาระหนึ่ง โดยการจัดสรางรูปหลอโลหะขนาดครึ่งตัว ในเครื่องแบบ ชุดนักบินเพื่อประดิษฐาน ณ อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


๘๔ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ปจจุบันรูปหลอโลหะครึ่งตัวของจอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ไดจัดสรางเสร็จ เปนที่เรียบรอยแลว และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ไดจัดพิธีเปดแพรรูปหลอดังกลาว เมื่ อ วั น ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่ อ งในโอกาสวั น คล า ยวั น สถาปนาโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปที่ ๖๕ โดย พลอากาศเอก กันต พิมานทิพย อดีตนักเรียนนายเรืออากาศ รุน ๑ หมายเลขประจําตัว ๐๐๑๑ และอดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ฯ

รูปหลอโลหะครึ่งตัว จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี

พิธีเปดแพรรูปหลอโลหะ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณของทานที่มีตอโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จึงขอนําคํากลาวสดุดีแด จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ในพิธีเปดแพรฯ มาประกาศไวอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ “จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรี เปนปูชนียบุคคลที่ทรงคุณคา ของกองทัพอากาศ และประเทศชาติ”


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๘๕

ในขณะดํารงตําแหนงผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศระหวางป พ.ศ.๒๔๙๒ - พ.ศ.๒๕๐๐ ทานไดวางรากฐาน สําคัญที่มั่นคงและยั่งยืนใหแกกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ในป พ.ศ.๒๔๙๓ ทานไดมอบหมายใหกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ จัดทํา “โครงการจัดตัง้ โรงเรียนนายเรืออากาศ” เพือ่ สานตอเจตนารมณอนั มุง มัน่ ของ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ หนึง่ ในบุพการีทหารอากาศ ทีต่ อ งการใหกองทัพอากาศมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตร เปนของตนเอง โดยทานไดทมุ เท สติปญ  ญา กําลังกาย กําลังใจอยางเต็มกําลังความสามารถในการสืบสานปณิธาน ดังกลาว นับตัง้ แตเริม่ เขียนโครงการ ปรับรายละเอียด นําเสนอ ตลอดจนผลักดันโครงการจนกระทัง่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหจดั ตัง้ โรงเรียนนายเรืออากาศ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๕ หลังจากนัน้ ไดเปดรับนักเรียน นายเรืออากาศรุน แรก โดยดัดแปลงตึกเหลืองในเขตกองบินนอยที่ ๖ ฝง ตะวันตกของถนนพหลโยธิน เปนโรงเรียน นายเรืออากาศชั่วคราว และมีพิธีเปดการศึกษาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ดังนั้นจึงถือวาวันที่ ๗ พฤษภาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๐๐ ไดยายมายัง ณ ที่ตั้งปจจุบันจนถึงขณะนี้ อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามโรงเรียน นายเรืออากาศ วา “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ซึง่ มีนยั สําคัญ หมายถึง “สถาบันการศึกษา ทางทหารแหงนี้ไดสรางขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ รัชกาลที่ ๙” นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนแกกองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี เปนผูมีความรัก ความผูกพันกับโรงเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายเรืออากาศอยางลึกซึง้ แมพน จากหนาทีผ่ บู ญ ั ชาการทหารอากาศไปแลว ทานยังใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และทํานุบํารุงโรงเรียนนายเรืออากาศตลอดอายุขัย ทานจึงไดรับการยกยองเชิดชู จากนักเรียน นายเรืออากาศวา “เปนผูใหกําเนิดโรงเรียนนายเรืออากาศ และบิดาของนักเรียนนายเรืออากาศ” ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปที่ ๖๕ โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมกับทายาทของ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ไดจดั สราง รูปหลอของทาน เพือ่ เปนสิง่ เคารพสักการะ และเปนอนุสรณสาํ หรับเตือนความทรงจําแกนกั เรียนนายเรืออากาศ และอนุชนรุนหลัง ใหรําลึกถึงคุณความดีของทานที่มีตอโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช และ นักเรียนนายเรืออากาศสืบไป


ทหารอากาศ ๘๘๖๖ ขขาววทหารอากาศ

ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑ มิมิถุนาายน

... อยาเผลอขึ้นทางดวนชีวิต ... ผูเ ขียนมีนดั สําคัญ ณ สถานทีแ่ หงหนึง่ ริมถนน เกษตร - นวมินทร เมื่อดูแผนที่แลวผูเขียนจึงตัดสินใจ เดินทางโดยใชทางดวน รามอินทรา - อาจณรงค เพราะ บานผูเขียนอยูยานถนนสายไหม ตั้งใจวาจะลงที่ถนน เกษตร - นวมินทร แลวไปที่นัดหมาย แตปรากฏวา ทางดวน รามอินทรา - อาจณรงค ไมมีทางลงถนน เกษตร - นวมินทร จึงตองไปลงที่ถนนลาดพราว ชวงเลี้ยวรถกลับมา รถติดนานมาก ทุกอยางผิดแผน ไปหมด ตองขอโทษขอโพยกันยกใหญ เพราะความ ไมรอบคอบของตัวเองแท ๆ ทีไ่ มศกึ ษาเสนทางใหแนชดั เสียกอน ทางดวนที่เก็บเงินทั้งหลายถาไมคุนเคย ตองศึกษาใหดี เพราะขึ้นไปแลวลงไมไดมันแกไข อะไรไมได ตองไปตายเอาดาบหนาอยางเดียว อีกทั้ง ถาไมคนุ เคยกับถนนทีเ่ ราตองลงมาดวย ยิง่ แยไปกันใหญ

แตนี่เปนเพียงปญหาของการขับรถผิดพลาด อยางไรก็ยงั อธิบายกันได ทีจ่ ริงทางดวนนัน้ มีประโยชน มากมาย ที่ ผิ ด พลาดมี ป  ญ หาบางอย า งที่ ผู  เขี ย น เลาใหฟงก็เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อเทียบกับประโยชน ที่ไดรับ เพียงแตผูใชตองละเอียดรอบคอบเทานั้นเอง แตอยางไรก็ดี เรื่องนี้ทําใหผูเขียนไดขอคิดวา คนเรา แตละคนก็มีเสนทางชีวิตของตนเอง และในเสนทาง ชีวิตนั้นก็คงจะมีเสนทางดวนอยูบาง ที่ทําใหวิถีชีวิต รุง โรจนกา วหนาอยางรวดเร็ว และก็อาจมีเสนทางดวน ของชี วิ ต ที่ ทํ า ให ชี วิ ต ต อ งตกตํ่ า ทุ ก ข ร ะทม อยางรวดเร็วอยูดวยเชนกัน ยิ่งคิดยิ่งมองก็ยิ่งเห็น สัจจะธรรมของเรื่องนี้ จึงเปนหัวขอที่นํามาคุยกัน ในวันนี้วา “อยาเผลอขึ้นทางดวนชีวิต” คําจํากัดความของ ทางดวน คือ เสนทาง ที่สรางขึ้น เพื่อใหเกิดความรวดเร็วโดยไมมีทางอื่น ตั ด ผ า น มี จุ ด ควบคุ ม การเข า ออกเฉพาะที่ คํ า ว า “ทางดวน” นี้ ไมไดหมายถึงถนนแตเพียงอยางเดียว แต ยั ง หมายรวมถึ ง ขั้ น ตอน ขบวนการ วิ ธี ก าร ที่ จ ะทํ า ให ถึ ง เป า หมายได เ ร็ ว ขึ้ น โดยเฉพาะ การบริการประชาชน ทางดวน ที่เปนถนนจึงเปน รูปธรรมที่เห็นชัดเจนมาก ทําใหเมื่อพูดถึงทางดวน เราก็จะคิดวาเปนถนนอยางเดียว แตจริง ๆ แลว


มิถุนายน ๒๕๖๑

ยังมีทางดวนอีกมากมายที่มีใชอยูในระบบตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และมีชื่อเรียกอยางสวยหรู วา ระบบฟาสแทร็ค (Fast Track) เชน ในระบบ การออกกฎหมายของประเทศ ปกติตองตราเปน พระราชบั ญ ญั ติ โดยผ า นการพิ จ ารณาของ สภาผู  แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา หลายวาระกว า จะ ออกเป น กฎหมายใช บั ง คั บ ได แต บ างครั้ ง อาจมี เรื่ อ งเร ง ด ว น ที่ จํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมายใช บั ง คั บ รัฐธรรมนูญก็กําหนดใหออกเปน พระราชกําหนดได โดยผ า นคณะรั ฐ มนตรี นํ า ไปใช บั ง คั บ ไปก อ น แลวนําไปเขาสภาภายหลัง ตามขั้นตอนที่กําหนด ไวในรัฐธรรมนูญ ก็นบั เปนทางดวนในการตรากฎหมาย จะเห็นวาแมแตในรัฐธรรมนูญยังเปดชองทางดวน ไวให แตก็มีบทบัญญัติควบคุมไวอีกชั้นหนึ่ง ในระบบราชการ เคยมีการนําระบบทางดวน มาทดลองใช เรียกวา "ระบบราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง" โดยคัดเลือกขาราชการรุนใหมไฟแรง เขาสูระบบ ราชการ แล ว พั ฒ นาความรู  ค วามสามารถให เขา อยางรวดเร็ว พรอมทั้งสรางความกาวหนาในการ รับราชการแบบกาวกระโดด ขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง โดยเร็ว เพื่อเปนนักบริหารรุนใหมในระบบราชการ ซึ่งตอนนี้ คงเลิกรากันไปแลว แมจะเปนแนวคิดที่ดี ที่ จ ะนํ า มาแก ร ะบบราชการ ที่ นั บ รุ  น นั บ อาวุ โ ส แบบเชาชามเย็นชามก็ยังไดดิบไดดี ทําใหคนเกง

ขาวทหารอากาศ ๘๗

ไฟแรง ทนอยู  ไ ม ไ ด ต อ งหนี อ อกจากระบบนี้ ไ ป ที่ตองเลิก เพราะเรายังมีระบบอุปถัมภที่เหนียวแนน พอจะเลือกคนเกงคนดี ก็วิ่งเตนกันจนเหมือนกันหมด คื อ ทุ ก คน มี เ ส น ไม รู  ว  า ใครคื อ คนเก ง ไฟแรง เวลาประเมินคา ก็ลูบหนาปะจมูก ลมเหลวไมเปนทา แต ก็ ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความพยายามสร า งทางด ว น ในการบริหารขาราชการ ในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ที่สนามบิน จะมีชองพิเศษสําหรับบุคคลที่มีหนังสือเดินทางพิเศษ หรือมีสิทธิพิเศษทางการทูต สามารถใชชองทางดวน นี้ได หนังสือเดินทางปกติผานไมได เวลาหลงเขาไป ตองเสียเวลาฟรี ๆ โดนไลไปตอคิวชองธรรมดาใหม แตชองแบบนี้ก็มีการทํามาหากิน แอบพาคนผาน อยูบอย ๆ ในระบบการเก็บภาษีสินคาสงออก นําเขา ของบริษัทตาง ๆ จะมีการประเมินบริษัทตาง ๆ มีการจัดเกรด ความถูกตอง การแจงรายการสินคา ทุกครั้ง ผูที่ทํางานอยางซื่อตรง ถูกตองตรงตาม รายการที่แจงสมํ่าเสมอ จะไดรับการบริการพิเศษ รวดเร็ว เปนทางดวนในการทําธุรกิจ ผูเขียนยกตัวอยางใหกวางขวางในหลาย ๆ กิ จ กรรมของสั ง คม ที่ มี ท างด ว นในการทํ า งาน ในรูปแบบตาง ๆ กันไป เพื่อแสดงใหเห็นวา ทางดวน นั้นไมใชถนนพิเศษเพียงอยางเดียว ประเด็นสําคัญ คือ ทุก ๆ ชองทางดวน มีกฎกติกากํากับอยู ผูคน ทั้งหลายอาจจะพลัดหลงเขาไปได โดยที่มีคุณสมบัติ ไมครบตรงตามที่กําหนดไวเพราะความไมเขาใจ หรือเขาใจผิดไปก็ได เหมือนที่ผูเขียนเขาใจผิดวา มีทางลงที่ถนนเกษตร - นวมินทร แตจริง ๆ แลว ไมมี ก็ทําใหเสียเวลาไปมาก หรือบางเรื่องอาจเสีย ทั้งเงินทั้งเวลา เสียอนาคต หรือเสียชีวิต และในเรื่อง ของการอาจถึงแกชีวิตนี้ เปนเรื่องที่ผูเขียนตองการ เนนในวันนี้


๘๘ ขาวทหารอากาศ ปจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยอยูท ี่ เจ็ดสิบสีป่ เ ศษ นัน่ หมายความวา ทุก ๆ คน มี สิ ท ธิ ที่ จ ะมี อ ายุ เ ท า เกณฑ เ ฉลี่ ย นี้ เราสามารถวางแผนได เหมือนที่ผูเขียน วางแผนไปใหถึงที่นัดหมายกอนเวลา แตพอหาทางลงไมได และไปเจอสภาพ การจราจรที่ติดขัด นัดหมายของผูเขียน ก็เสียหายหมด เปรียบกับการดํารงชีวิต ของผูคน แมทุกคนจะรูวาอายุเฉลี่ยนั้น เจ็ดสิบสีป่ เ ศษ แตถา เกิดเผลอหลงขึน้ ไป บนทางดวนชีวิตแลวหาทางลงไมได คือแกไขหรือรักษาไมได อายุอาจจะสั้น กวาคาเฉลี่ยก็ได ทางดวนชีวิตที่ผูอาน ทุกทานมีโอกาสที่จะพลัดหลงเขาไปได ที่สําคัญคือ ๑. อุบตั เิ หตุ ประเทศไทยถูกจัด อันดับใหเปนประเทศ ที่มีผูเสียชีวิตจาก อุบตั เิ หตุสงู เปนอันดับตน ๆ ของโลก และ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ อุบตั เิ หตุทางรถยนตโดยมี คาเฉลี่ยในสิบป มากกวาหนึ่งลานครั้ง มี ผู  เ สี ย ชี วิ ต ไม ตํ่ า กว า หนึ่ ง แสนคน ค า เสี ย หายคิ ด เป น เงิ น ไม น  อ ยกว า สองแสนลานบาท คนเราทุกคนไมมีใคร ตองการจะพบเจอกับเรือ่ งเหลานี้ ทุกคน ทํางานหรือเดินทางก็วางแผนจะใหถึง จุ ด หมายปลายทางด ว ยกั น ทุ ก คน แตเพราะมันเปนอุบัติเหตุ เหนือความ คาดหมาย เมื่อเกิดขึ้นการแกไขปญหา ทําไดยาก เปรียบเหมือนทางดวนที่ ไม มี ท างลง จนมี ผู  เ สี ย ชี วิ ต มากมาย ดังไดกลาวมาแลว หากพูดวาเปนเรือ่ งของ เคราะหกรรมก็พดู ได แตถา ดูกนั ลึก ๆ แลว

มิถุนายน ๒๕๖๑

ผูค นนีแ่ หละมักเปนสาเหตุของความสูญเสียนี้ ผูเ ขียนหาทางลงทางดวน ไมไดก็เพราะผูเขียนไมทําการบานใหดีไมใชความผิดของทางดวน อุบัติเหตุมากมายเกิดจาก เมาแลวขับ พักผอนไมเพียงพอแลวขับ ขับรถเปนเวลานานเกินไป การไมประมาณตนและความสามารถ ของตน ยานพาหนะไมสมบูรณ ฯลฯ เหลานี้เปนสิ่งที่แกไขได แตเพราะความประมาท ตัวเราเองและผูรวมใชรถใชถนน จึงตอง พลัดหลงขึ้นทางดวนสายนี้ปละมากมายขนาดนี้ ๒. โรคหัวใจและหลอดเลือด คือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ของคนเรา ทําใหหัวใจทํางานผิดปกติ หรือหยุดทํางาน เกิดจาก หลอดเลื อ ดที่ นํ า โลหิ ต เข า ออกจากหั ว ใจตี บ ตั น ทํ า ให หั ว ใจ ตองทํางานหนักมากขึ้น ความดันสูง และหัวใจหยุดเตนในที่สุด ขอมูลในป พ.ศ.๒๕๕๗ คนไทยเสียชีวิตดวยเหตุนี้เฉลี่ย เจ็ดคน ตอชั่วโมง สาเหตุของปญหาเกิดจาก อายุมากขึ้น เปนโรคอวน


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๘๙

มีไขมันสะสมมาก สูบบุหรี่จัด เครียดตลอดเวลา และ ขาดการออกกําลังกาย จะเห็นวาปญหาเดียวทีแ่ กไมได คือ อายุมากขึ้น แตสาเหตุอื่น ๆ นั้น ถือวาเปนความ สมัครใจทั้งสิ้น ทานทั้งหลายสมัครใจขึ้นทางดวน สายนีเ้ อง ทานอวนเอง ทานสูบบุหรีเ่ อง ทานเครียดเอง และทานก็ไมยอมออกกําลังกายเอง ทานแนใจแคไหน วาทานจะพบทางลงไดทัน เมื่อเกิดโรคหัวใจ และ หลอดเลือดกับทาน ผูเขียนแนะนําวา อยาเผลอ ขึ้ น ทางด ว นสายนี้ เ ลย ดู แ ลหั ว ใจของท า นให ดี และลดปจจัยเสี่ยงตั้งแตเดี๋ยวนี้ดีกวา

ทานของปง ยางเปนประจํา ทานอาหารทีม่ สี ารปรุงแตง เสมอ ๆ การดืม่ สุรา การสูบบุหรี่ และอาจเกิดจากปจจัย ภายนอก เชน การไดรบั รังสีตา ง ๆ การหายใจรับสารพิษ ในอากาศ เปนตน หลายปจจัยเปนเรื่องยากในการ ปองกัน แตมสี าเหตุมากมายทีเ่ ราสามารถหลีกเลีย่ งได โดยเฉพาะเรือ่ งการกิน เราตองกินทุกวัน วันละสามมือ้ เราตองเกี่ยวของกับทางดวนสายนี้แนนอน กอนขึน้ จะไมคิดถึงทางลงไวบางหรือ จะรับประทานสิ่งใด หากนึกบางวาคนทีห่ าทางลงไมไดนนั้ มีถงึ ชัว่ โมงละ แปดคน

๓. โรคมะเร็ง คือ ความผิดปกติของเซล ในรางกายของเรา เมื่อเขาทํางานผิดปกติจึงทําให เกิดผลกระทบกับเซลอื่น ๆ หรืออวัยวะขางเคียง ทําใหอวัยวะเหลานั้นทํางานไดไมเต็มที่ หรือผิดปกติ ไปด ว ย และกระทบกั บ การดํ า รงชี วิ ต ในที่ สุ ด มะเร็งในประเทศไทยมีมากกวาสองรอยชนิด ทําใหมี ผูเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละแปดคน สาเหตุสําคัญของ การเกิดมะเร็ง นอกจากกรรมพันธุแ ลว ยังมีสาเหตุหลัก จากการบริโภคทีไ่ มระมัดระวัง ทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

ทางดวนชีวิตทั้งสามสายนี้ เปนเรื่องยากมาก ที่เราจะปฏิเสธการเกี่ยวของดวย ทางที่ดีที่สุดเราตอง เอาใจใสในรายละเอียดของการใชชวี ติ ใหมาก พิถพี ถิ นั หาขอมูลในเรื่องตาง ๆ ใหครบถวน และที่สําคัญที่สุด ทานตองมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ติ วั อยางเครงครัด อะไรควรทํา อะไรไมควรทําทานก็รูอยูแลว ทานตองเอาชนะจิตใจ ของตัวเองใหได หากเผลอขึ้นไปแลวหาทางลงไมได ทานก็ตองโทษตัวเอง อยาโทษโชคชะตาเลย


๙๐ ขาวทหารอากาศ

มิถุนายน ๒๕๖๑


มิถุนายน ๒๕๖๑

ขาวทหารอากาศ ๙๑


ทหารอากาศ ๙๙๒๒ ขขาววทหารอากาศ

ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑ มิมิถุนาายน


มมิิถุนาายน ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ ๙๓


มมิิถุนาายน ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ ๙๙๕๕


ทหารอากาศ ๙๙๖๖ ขขาววทหารอากาศ

ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑ มิมิถุนาายน


มมิิถุนาายน ยน ๒๒๕๖๑ ๕๖๑

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ ๙๗


มิถุนายน ๒๕๖๑

๙๘ ขาวทหารอากาศ

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทําความรูจัก กองทัพอากาศ กับ ภารกิจดาน “HADR”

ร.อ.หญิง วิวัสวัน เปลงวิทยา หากพูดถึง “ภัยพิบัติ” หรือ “สาธารณภัย” ปจจุบันเราถือกันวา เปนปญหาความมั่นคงอยางหนึ่ง ที่กลายเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม ที่สรางความเสียหายไดเปนวงกวาง ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ บวกกับความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผานมา ประเทศไทยของเราพบกับความทาทายมากมายในการ จัดการดานบรรเทาสาธารณภัยในระดับประเทศ และแนนอนวาไดเกิดการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวน เพื่อเขาชวยเหลือผูประสบภัย ในสถานการณดังกลาว โดยเฉพาะฝงของการใชกําลังพล และทรัพยากร จาก “ทหาร” อยางพวกเรา ที่เขาไปมีสวนสําคัญอยางมากในการรวมกันรับมือตอสถานการณเชนนี้ หลายคนอาจเคยเห็นผานตามาบางสําหรับตัวยอ “HADR” ทีไ่ ดมกี ารนํามาใชอยูบ อ ยครัง้ ขึน้ ไมวา จะเปน ในการฝกทางทหารตาง ๆ ทีไ่ ดเริม่ มีสว นงาน HADR เกิดขึน้ บางแลว เชนในการฝกคอบบราโกลด ประจําป ๒๐๑๘ ที่ผานมา ที่กองทัพอากาศไดสงทีมแพทย โรงพยาบาลสนาม ทีมสงกลับผูปวยทางอากาศ และ เฮลิคอปเตอร EC - 725 เขารวมการฝกดานนี้ รวมกับนานาประเทศดวย หรือแมกระทั่งการฝกระหวางทหารกับภาคพลเรือน ซึ่ง “HADR” นี้ ยอมากจาก “Humanitarian Assistance and Disaster Relief” ความหมายตรงตัวคือ “การชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย”นั่นเอง ถัดจากนี้ไป กองทัพอากาศ โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัย จะขอใชพื้นที่แหงนี้เปน “สื่อ” เพื่อที่จะใหทุกทาน ไดติดตามภารกิจดานการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งหลายทานอาจจะไมทราบวา ทุกวันนี้เราไดมีการปฏิบัติภารกิจดังกลาวนี้ ทั้งในและตางประเทศแลว ไมวา จะดวยการสงกําลังพลเขาชวยเหลือ หรือการใชทรัพยากรและขีดความสามารถตาง ๆ ของเราเอง เพื่อปฏิบัติ ภารกิจดาน HADR นี้ โดยกอนอืน่ เราขอปูทางอยางยอ ๆ ใหทกุ ทานไดทราบไปพรอมกันกอนวา กองทัพอากาศ โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทําอะไรกันบางและทํางานกับใคร (อานตอฉบับหนา)


มิถุนายน ๒๕๖๑

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ขาวทหารอากาศ

น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ

“มูลนิธิชัยพัฒนา” จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนการชวยเหลือ ประชาชน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนอยางแทจริง และรวดเร็ว เพราะไมอยูภายใตขอจํากัดในเรื่องเงื่อนไข ของเวลา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครไดจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเปนนิติบุคคล ตั้งแต วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ กองทัพอากาศไดรเิ ริม่ จัดคอนเสิรต “ทัพฟาคูไ ทย” ครัง้ แรกตามนโยบาย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ หารายไดสนับสนุนการดําเนินงาน ของมูลนิธชิ ยั พัฒนา โดยไมหกั คาใชจา ย และเสริมสรางประสบการณใหแกนกั ดนตรีของวงดุรยิ างคกองทัพอากาศ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ กองทัพอากาศไดรับอนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาใหใชชื่อมูลนิธิในการ จัดคอนเสิรต จึงใชชื่อวา คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ตั้งแตนั้นเปนตนมา ปจจุบันกองทัพอากาศ ไดจัดคอนเสิรตดังกลาวมาแลวรวม ๑๐ ครั้ง ซึ่งการจัดคอนเสิรตแตละครั้งก็ไดสรางความสุข ความประทับใจ ไมรูลืม ใหแกผูที่ไดเขาชมในรูปแบบและบรรยากาศที่แตกตางกัน สําหรับการจัดคอนเสิรต ทัพฟาคูไ ทยเพือ่ “ชัยพัฒนา” ครัง้ ที่ ๑๑ กําหนดจัดในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ไดรับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตร โดย พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพลอากาศเอก ภานุพงศ เสยยงคะ เปนประธานกรรมการอํานวยการ ซึ่งการจัดคอนเสิรตครั้งนี้วงดุริยางคกองทัพอากาศจัดการแสดงในแบบ วงซิมโฟนีออรเคสตรา ซึ่งประกอบดวยนักดนตรี นักรอง อง และนักรองหมูประสานเสียงรวมประมาณ ๒๐๐ คน มีศิลปนรับเชิญที่ไดรับความนิยมทั้งในอดีตและปจจุบันตตอบรั อบรับรรวมมแสดงคอนเสิ แสดงคอนเสิรต จจํํานนวน วน ๘ ททาน ไไดดแกก ๑. คุณศิรินทิพย หาญประดิษฐ ๒. คุณกันยารัตน ติยะพรไชย ๓. คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม ๔. คุณอภิวัชร เอื้อถาวรสุข ๕. คุณดนุพล แกวกาญจน ๖. คุณอิสริยา คูประเสริฐ ๗. คุณวรัณณภา สุธนเมธี ๘. คุณวสุ แสงสิงแกว

(โรส) (ลุลา) (หนึ่ง) (แสตมป) (แจ) (หนึ่ง) (มิ้ม) (จิ๊บ)

สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเขาชมการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ ไดในวันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรม แหงประเทศไทย โดยไมเสียคาใชจาย สําหรับผูที่สนใจรวมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิชัยพัฒนา บริจาคไดที่ บัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟาคูไทยเพื่อชัยพัฒนา” หมายเลขบัญชี ๐๕๗ - ๓ - ๔๔๕๘๐ - ๖


หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน มิถุนายน 2561  

June 2018

หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน มิถุนายน 2561  

June 2018

Advertisement