Списание "Ротари на Балканите", септември 2022, № 231

Page 1

септември-октомври 2022 бр. 2, № 231 ISSN 1310-750X www.rotary.bg РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ СРЕЩУОРЪЖИЕНОВОТОПОЛИО ПРИД Марио Грасси в кампанията ПОЛИО+ България 1995 Тема на броя

И накрая Глобалната инициатива за изкореняване полиомиели та, за чието създаване допринесе Ротари, се превърна в модел на публично-частно партньорство за справяне със здравни пробле ми от световен мащаб. Плюсът в “ПолиоПлюс” означава, че роля та на ротарианците не се ограничава до спиране разпростране нието на полиомиелита в останалите две ендемични страни. Той включва създадената инфраструктура и партньорствата, кои то помагат да се борим с други инфекциозни болести дълго след унищожаването на детския паралич. Програмата ни научи да бъдем търпеливи и силно мотивира ни, защото се борим срещу безпощаден и коварен противник, кой въпреки безспорния ни успех, все още не сме победили! Прецизен и много данни съдържа

анализ

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ Регионално списание на Ротари Интернешънъл ISSN 1310-750X Издател: Агенция „Бизнес Н” ИЗЛИЗА НА ДВА МЕСЕЦА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Виолина Костова, ДГ Христо Михайловски, ДГЕ Илиян Николов, ПДГ Нина Митева, ПДГ Станислава Якимова, ДРП Велимир Балтезаревић, Србиjа Димитрина Вакрилова, отг. редактор Цвятко Кадийски, Ротари историк Наско Начев, ПДГ, издател Отговорен секретар: Антон Начев Предпечат: Гергана Найдева Address: ROTARY IN THE BALKANS 25, Knyaz Tseretelev Str., Plovdiv 4000, Bulgaria Mob. +359 887 594 356 E-mail:www.rotary.bgabn@rotary.bg PUBLISHER‘S LINES

С

ни

КАУзА, мНОГО ПОЛзИ Скъпи приятели, В този брой, както обикновено, мате риалите са свързани с акцентите – не граметността, образованието и отбе лязването на Световния ден на ПОЛИО+ на 24 Когатооктомври!Ротари стартира програма

статията на нашата приятел ка от РК Смолян Мими Кубатева - специалист в областта, която стана основна тема на броя. Материалът ще отговори на много въпроси по темата и ще осмисли нашата гордост и желание да споделим празника с хората около нас. Програмата ни научи да бъдем отзивчиви и да реагираме на негативните събития, които подлагат на изпитание нашата хуманитарна и благотворителна кауза. Приятелите от РК Кар лово дадоха тон и бяха покрепени от десетки клубове от страна та. Това бе поредното изпитание след украинската сага, което ни показа, че желанието за помощ трябва да бъде съпроводено и с познаването на правилата и приоритетите при екстремни ситуации, които сме разработили и приели на дистриктно ниво. Ваш в Ротари Наско Начев - издател

EДНА та “ПолиоПлюс” през 1985 г., плюсът оз начаваше, че работата по унищожаването на полиомиелита ще помогне за имунизиране на децата срещу пет други често среща болести: морбили, туберкулоза, дифтерия, коклюш и тетанус. течение на времето списъкът с плюсовете нарасна. Имуниза ционните кампании създадоха условия за други животоспасява щи здравни интервенции като раздаване на витамин А. Новото оборудване за транспортиране и съхранение на ваксините улесни борбата с инфекциозните болести в развиващите се страни. Ог ромната мрежа от здравни клиники и лаборатории за идентифи циране на полиомиелита започна да следи разпространението и на други вируси, като COVID-19.

то

Ротари на Балканите 2 / 2022 3 BETWEEN FRIENDS Септември СИЛАТА ДА ПОЕмАШ НЕУДОБНИ ШАНСОВЕ Наскоро Ник и аз прекарахме известно време в Гватемала, където срещнахме прекрасни колеги членове на Ротари и семейства, които неофициално ме приеха като „Тия Джени фър“. На третия ден, след като посетихме Patzún в планин ските западни планини, се отправихме към езерото Atitlán, което трябваше да стигнем до свечеряване. Ако тръгнехме по страничен път, можехме да стигнем по-бързо. Местни те ни казаха, че току-що е било повторно асфалтирано и ни увериха: „Няма да имате проблем.“ Отначало беше леко. Минахме през мъгливо-зелени кафе ни и царевични полета, покриващи хълма като мозайка. Но при пресичането на реката открихме, че моста е отнесен. Единственият начин да продължим бе да пресечем реката с нашия малък автобус. Имаше няколко напрегнати момен та, но решихме да опитаме и, за щастие, преминахме без опасно.Това приключение ми напомня за две важни истини в Ротари. Първо, разчитаме на местен експертен опит на място, за да правим това, което правим най-добре. И вто ро, понякога трябва да поемете неудобни пътища, за да по стигнете важни цели. Всеки ден за мен е чест да се уча от нашето семейство Ротари. Всеки урок е възможност за израстване и всяка ис тория добавя глава към нашата колективна Imagine Rotary година. ДЖЕНИФЪР Е. ДЖОУНС Президент на Ротари Интернешънъл Дженифър Джоунс и нейният съ пруг Ник Краячич (горе вляво) разго варят с Натали Бацибал, студент, когото подкрепят чрез Проекта за ограмотяване в Гватемала, по време на посещение през април. От 1997 г. проектът подобрява образованието в селските райони на страната чрез предоставяне на книги, обучение на учители и стипендии. Бившият но сител на стипендия Роза Икской (долу вдясно), също подкрепяна от Джоунс и Краячич, позира с дъщеря си и майка си. Обърнете на страница 36 за фото есе за проекта.

4 Ротари на Балканите 2 / 2022 BETWEEN FRIENDS Октомври ПРОЖЕКТОРИТЕ СА ВЪРхУ ПОЛИОмИЕЛИТА

Този месец, когато празнуваме Световния ден на полиомиелита, ние насочваме прожекторите върху нашите повече от 30-годишни усилия да водим първата глобална кампания за ликвиди ране на полиомиелита и нашия успех в създава нето на партньорства, способни да изпълнят тази огромна цел. Всички знаем, че това е една от най-амбициозните глобални здравни инициа тиви в историята и че сме намалили случаите на детски паралич с повече от 99,9 процента в световенПакистанмащаб.остава една от само двете страни в света с циркулиращ див полиовирус. (Другият е съседен Афганистан.) Успях да стана свидетел и да участвам в кампании за ваксиниране в Пакис тан и скоро след като заминах, се проведе мону ментална национална имунизационна кампания, фокусирана върху 43 милиона деца под 5-годишна възраст. Невероятна работа на членовете на Ротари на място. Повече от 60 процента от вак синаторите в Пакистан са жени и те вършат за бележителна работа, като изграждат доверие и убеждават майките да ваксинират децата си. Виждайки всичко това от първа ръка, знам, че съществува воля в света на Ротари да се сложи край на детския паралич и съм уверена, че имаме

През август бях горда да посетя Пакистан и да подчертая главната цел на Ротари, изкоренява нето на полиомиелита. Освен това беше стра хотна възможност да се насочи вниманието към жените здравни работници, които играят кри тична роля в защитата на децата от тази пре дотвратима с ваксина болест.

стратегията. Пакистанските медии също много подкрепят нашите усилия и това има значение. Този месец нов глобален призив на Световната здравна среща на върха в Берлин обещава да се съберат повече ресурси за финансиране на тези чувствителни към времето усилия за изкоренява не. Сега от нас зависи да изпълним нашата част и да съберем $50 милиона тази година, за да спе челим пълното съответствие 2-към-1 от фонда цията на Бил и Мелинда Гейтс. Има голяма причина за оптимизъм по отно шение на полиомиелита – но също и някои заше метяващи нови събития, които допълнително повишават залозите. През последните няколко месеца се появиха нови огнища на полиомиелит в Израел, Обединеното кралство и най-скоро в ра йона на Ню Йорк в Съединените щати. Тези исто рии са плашещи, но във всеки случай реакцията е ясна – ваксините работят и ако полиомиелитът се разпространява, трябва да сме сигурни, че най-рисковите хора са актуализирали ваксинаци итеНай-важнотоси. е, че трябва да изкореним този вирус сега. Ако полиомиелитът съществува ня къде, той може да се разпространи навсякъде. Това, което видях в Пакистан, ме убеди, че можем и трябва да завършим работата, но това ще се случи само ако останем ангажирани със страте гия, която работи и я подкрепим с всички необхо димиЧрезресурси.нашия ангажимент, щедрост и чиста ре ние ще сложим край на

шителност,

полиомиели та. Това, което видях в Пакистан, ме убеди, че можем и трябва да завършим ра ботата, но това ще се случи само ако останем ангажирани със стратегия, която работи, и я подкрепим с всички необходими ресурси. ДЖЕНИФЪР Е. ДЖОУНС Президент на Ротари Интернешънъл Джоунс общува с дете, след като са му по ставили ваксина срещу детски паралич през август в дом в Карачи, Пакистан. Снимка - Каула Джамил

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЛИОМИЕЛИТА 24 ОКТОМВРИ Нека покажем на света, че членовете на Ротари все още се грижат за премахването на полиомиелита, обещание, което дадохме преди много време на всички деца по света. endpolio.orgтозикатонаподкрепатаПокажетевашияклуб,използватеQRкод

OUR WORLD Ротари

по целия свят Брад Уебър

Club of Saratoga

ранг на Бразилия по регистрирани пре возни средства проекти

Club of Campo Novo do Parecis

От

от калифорнийците се сблъскват с хра нителна несигур ност всеки ден

20%

6 Ротари на Балканите 2 / 2022

Съединени щати Въпреки че Силициевата доли на е сред най-богатите райони в света, гладът и различията в доходите натоварват програмите за разпределение на храна в ра йона. През последните две години Ротари клубът от Саратога, Кали форния, непрекъснато присъства в Martha’s Kitchen, кухня за супи в Сан Хосе, където приготвя храна веднъж месечно. Клубът коорди нира закупуването на хладилен камион за 95 000 долара за съби ране на малотрайни и други сто ки, дарени от организации като Second Harvest of Silicon Valley, хранителна банка, която покри половината от цената на камиона. „Самата супена кухня не разпола га с големи складови помещения. Камионът помага храната да не се разваля“, казва Сангита Сешадри, непосредствен паст президент на клуба. С 3000 долара, предоставе ни от Ротари клуба на Бангалор Запад, Индия, проектът показва силата на международните при ятелства. „Обикновено хората виждат развитите страни да дават на развиващите се страни“, казва Сешадри. „Навсякъде обаче има нужда и когато говорим за парт ньорства, това е и в двете посо ки.“

Бразилия Година след като някои от неговите членове участваха в учредителното шосейно рали на тяхната община, Ротари клубът от Кампо Ново до Паресис се впусна в по-голя ма роля като основен двига тел на събитието. Travessia do Parecis, проведено през април, следваше маршрут от около 120 мили в западния централен щат Мато Гросо, с участието на 87 превозни средства и 261 шофьори. „Обстановката за събитието е истинска природна красо та – впечатляващи водопади, реки с кристално чисти води – и местна култура“, казва Адриано Пас, член на клуба и организатор, който със съпругата си Хелоиза завър ши втори на средното ниво. Около 35 от 44-те членове на клуба се занимаваха с храна и напитки, за да помогнат на клуба да събере повече от 4200 долара.

50-и

27%

за педиатрични пациенти. Клубът получи артикулите в кошницата безплатно от шест фирми дарители. Повечето от членовете на клуба Турси участват и бяха подпомогнати от други клубове, включител но Ротари клуб на Турс Плуме рау, които помагаха с достав ката. Местните ротарианци

достави книги до Исхак,нажелатели,изгражданеми.членовесеизлюпенитепредотвратиниекошчетанизанужди,иветнофурнатациялибиблиотека,училищнанагреватедоцентързарехабилинадивиживотни,електрическаиготварскапечказаоризсъотдоцентързаразвитиенаумениярезиденциязадецасъсспециалникактоидажбиидругипродуктидомове,обслужващидецаивъзрастхора.Групатапоставипластмасовизарециклиранепопротеженаплажаизасадидървета,задаерозиятаидаподхранвакостенурки.Инициативитефинансиратотнастоящиибившинаклуба,семействаифир„Ниесмеразработиликултуразанамрежаотщедридоброзаразликаотпровежданетонабираненасредства“,казваЧедлияпоследнияпастпрезидент. Италия Ротаракт клубът на Фиоренцуола д’Арда си партнира с общински служители и Ротари клубовете на Фиоренцуола д’Арда, Кортемаджоре Палавичино и Пиаченца С. Антони но, за да предизвика гимназистите да предложат екологично устойчиви проекти, които градските лидери биха могли

просто изпитват удоволствие от закупуването на кошници те. „Това е колективно усилие и красив проект, който наис тина оказва влияние в нашия град“, казва Леонор Афиф, не посредствен паст президент на клуба.

Шри Ланка Ротаракт клуб Коломбо отпразнува своята 52-та годишнина, като завърши 52 проекта през ротарианската 202122 година. През март, за да завършат 10 от тях, ротаракторите се качиха на автобус за 30-часово шофира не. ниятБлаготворителавтобус,както е известен проектът от десетилетие, да реализират. Десет ки студенти от института Mattei се състезаваха за парични награди в (Ротар) Закона за природата. Рота ракторите са служили като наставни ци по време на процеса, казва Гуидо Боси, непосредствен паст президент на клуба. „Първото място и 500 евро отидоха за проект за рехабилитация на парк Лука“, казва Боси, отбеляз вайки, че журито е било впечатле но от изследването на студентите, включващо съществуващи планове за парк в тяхното предложение.

OUR WORLD Club of ClubToursofColombo Club of Fiorenzuola d`Arda

Ротари на Балканите

от Италия е покрита с гори

Франция В продължение на почти десетилетие Ротаракт клуб на Турс набираше пари за ротационен списък от благот ворителни организации чрез редовни продажби на кош ници, съдържащи кроасан, шоколад, пакетче чай, мед и изненадващо лакомство. През ротарианската 2021-22 г. клубът продаде 852 кошници, за да генерира около 4700 долара за животникоятоорганизацияAssociation,Sapeurs-Lipopetteблаготворителназапожарникари,предоставяплюшениидругиподаръци

179

2 / 2022 7

от французите кон сумират два или три кроасана седмично

32%

държави и географ ски области имат Ротаракт клубове

8 Ротари на Балканите 2 / 2022 ОТВОРЕНА КНИГА С помощта на Ротари либерийски бежанец сбъдва мечтата си да създаде библиотека в родината си Петнадесетгодишният Лео Нуполу Джонсън беше на училище, когато започнала стрелбата. Бе 18 септември 1998 г. и Либерия е между две граждански войни: едната, която приключи през 1997 г., и втората, която щеше да започне през 1999 г. Сега, в Монровия, столицата, президен тът на Либерия беше предприел яростна атака, за да елиминира своите съперници. С усилването на боевете Джонсън бяга от учи лището и в последвалия хаос е отделен от се мейството си. В крайна сметка попада в бежан ски лагер в Кот д'Ивоар. Щяха да минат години, преди да види семейството си отново. Днес 39-годишният Джонсън може да си спом ня миналото от дома си в Хамилтън, Онтарио. Като основател и изпълнителен директор на Empowerment Squared — организация с несто панска цел, която подпомага и вдъхновява мар гинализирани младежи, много от тях новоприс тигнали в Канада — той започва да изпълнява мечта, която е хранил, още когато пристига като бежанец в Канада през 2006 г.

ПрезЛиберия.“1998 г. всичко това е в бъдещето. Джон сън остава в бежанския лагер в Кот д'Ивоар до 2002 г., когато там избухва гражданска война. Той бяга в лагера Будубурам в Гана, който при ютява приблизително 50 000 либерийски бе жанци. Една от жените там, самотна майка, на която Джонсън често помага, получава имигра ционен документ за попълване. Тъй като тя не може да чете или пише английски или френски, Джонсън попълва документите й и служи като преводач по време на интервюто. В резултат на това му е позволено да имигрира в Канада с нея. Джонсън е приет в университета Макмастър в Хамилтън, където учи политически науки. До като е там, той забелязва, че много младежи бежанци, включително някои от Либерия, са напуснали гимназията поради борба с култур ни различия, финансови предизвикателства и травми преди и след миграцията.

С помощта на други студенти от Макма стър, Джонсън стартира това, което става Empowerment Squared като клуб в кампуса, за да подкрепя и обучава тези млади студенти. „Моя та по-голяма цел винаги е била да подкрепя но водошлите семейства и чернокожата общност, която беше изправена пред подобни обезкура жаващи резултати поради бедност и маргинали зация“, казва той.

„Като дете, израснало в Либерия, никога не бях виждал как изглежда една библиотека“, спомня си той в промоционален видеоклип за Либерий ския учебен център, който в момента се изграж да в покрайнините на Монровия. „Все пак, като млад мъж, имах горещо желание никое дете да не бъде допускано да ходи на училище без дос тъп до книги и образователни материали. Тръг нах по този път, за да се уверя, че ще създам раз лична реалност за деца, които ходят на училище в

След като завършва Макмастър, Джонсън ра боти в банка и като стажант по развитие в своя та алма матер. През 2014 г. той се посвещава изцяло на Empowerment Squared, въпреки че изпитва някои първоначални финансови за труднения. „През 2015 г. станах първият платен служител“, казва той. „Днес сме в два офиса с 15 служители.“

Ротари на Балканите

„Когато чух визията на Лео“, казва Такала, „по мислих, че дълбоките му връзки с Либерия, за едно с опита му в Канада, го правят уникално квалифициран да постигне много въздействащи неща, които биха могли да се самоподдържат.“ Днес Обществената библиотека на Хамилтън е един от основните поддръжници на учебния

Според Джонсън около дузина Ротари клубове в Онтарио и Либерия са дарили повече от 30 000 долара за центъра за обучение. А през 2020 г. клубът Хамилтън, в партньорство с Ротари клуб Монровия – който набира средства за ротариан ска стая в библиотеката, посветена на седемте области на фокус – осигури глобален грант от 87 000 щатски долара за финансиране на разработ ването на слънчева енергийна мрежа за цен търа. През юли Джонсън пресмята, че първата фаза от строителството на центъра трябва да бъде завършена през следващите 18-20 месеца.

Дина Ен Джонсън стои пред къщата в Пейнсвил, Либерия, където живее като дете. Лео Нуполу Джонсън Бакалавърска сте пен по политически науки, Visionary,AfroGlobalНаграданарийскатаПрезидентМакмастър,Университет2011наЛибеасоциацияКанадаTelevision2018 Преди конфликтът в Либерия да го накара да избяга от страната през 1998 г., Джонсън се събра със семей ството си за снимка.

придружава Джонсън в Либерия за официалната церемония по първата копка на центъра през 2019 г., две години след като Джонсън се присъединява към Ротари клуб Ха милтън. „Устойчивостта на либерийския народ и дълбоката им връзка с Лео и работата му бяха очевидни“, казва Такала. „Можем да помогнем на хората да подобрят своя свят, но ако го пра вим с чувство за взаимно споделяне и признава не, че можем да научим толкова от тях, колкото и те от нас, тогава могат да се случат множество малки чудеса.“

„В Ротари принципът за подпомагане на хо рата идва с въпроса за устойчивостта“, казва Джонсън. Зелената слънчева енергия е част от отговора на центъра на този въпрос, както и плановете му да предлага курсове по личностно и професионално развитие, информационна грамотност, компютърно обучение и предпри емачество. Инкубационен център за малък биз нес, закрито съоръжение за отдих и обновява нето на съществуващ конферентен център на мястото също са част от проекта.

2 / 2022 9

център.Такала

През последното десетилетие Empowerment Squared подкрепя повече от 5000 новодошли младежи и семейства и превръща мечтата на Джонсън за либерийския учебен център в реал ност. Тук се намесва Ротари. Джонсън е въведен в Ротари през 2010 г. След като помога с различни проекти на Ротари, той решава да представи идеята си за изграждане на Либерийски център за обучение на Ротари клуб Хамилтън. В публиката на една от неговите презентации е Пол Такала, главен изпълнителен директор и главен библиотекар на обществена та библиотека на Хамилтън и член на комитета за международна служба на клуба.

Оттогава Джонсън се събира отново със се мейството си - всички които са останали в Ли берия - и той е горд, че мечтата му се е сбъдна ла. „Надявам се да вдъхновя други либерийци с учебния център“, казва той. „Това показва, че можем да ръководим възстановяването на на шата страна и да насърчим социално-иконо мическия просперитет по устойчив начин чрез иновации, сътрудничество и културно отзивчи ви инициативи.“

10 Ротари на Балканите 2 / 2022 ДА СТРОИШ мИР В РАзЕДИНЕНА зЕмЯ Ротари клуб Йерусалим

„Когатограда. войната приключи,

другият не е враг“, казва Дан Шанит, бивш медицински спе циалист, изследовател и раз работчик на програми, който е бил президент на Йерусалим ския клуб два пъти, последно през 2021-22 г. „Враговете са анонимни. Те нямат лице. Това, което искате, е да си видят ли цата.От

Войната се завърна през 1967 г., когато Израел напад на съседни арабски държави и завладя Източен Йерусалим, заедно с арабските територии на Западния бряг, Ивицата Газа и Голанските възвишения и по стави палестинците под воен на окупация. Ерусалим отново беше цял и хората можеха да пътуват свободно. Но Ротари клубът, който беше сформиран в Източен Йерусалим, скоро се разпадна и палестинците там не искаха да се присъединят към Ротари клуба на Йеруса лим, разположен в израелската западна част на града.

създаването си Ротари клуб Йерусалим се фокусира върхуКлубътмира.ечартиран през 1929

г. по време на период, когато регионът, включително бъде щата държава Израел и това, което ще станат окупираните палестински територии в Газа и Западния бряг, са били под британско колониално упра вление. Повечето от чарти ращите членовете са били от британския елит на града. Днес клубът продължава да провеж да срещите си на английски език.Отдесетилетия неговите чле нове се срещат в Йерусалим ската международна YMCA. Със своите елегантни арки, се присъединяват и в рамките на пет години клубът има първия си небритански президент, D.G. Саламе, арабин, който е бил за местник-кмет на Йерусалим. На следващата година Леон Рот, еврейски професор по филосо фия, става Способносттапрезидент.наклуба да слу жи като място, където хора от всички вероизповедания, етно

си и политически възгледи мо гат да намерят общ език, беше изпитана по време на войната, която съпътства оттеглянето на британците и създаването на държавата Израел през 1948 г. Боевете разделиха града на израелски и арабски контрол, с араби на изток и евреи на за пад и бариери между тях. YMCA остана от израелската страна на

ние.„Когато водите деца от двете страни, за да се опознаят, вие създавате ситуация, в която

По време на среща на око ло 50 тийнейджъри в района на Западна Галилея в Израел учениците бяха групирани по двойки и помолени да иден тифицират по какво си прили чат и по какво се различават. Въпреки че половината от тях бяха евреи, а половината ара би, никой от тях не спомена това привидно очевидно раз граничение. На въпроса защо, те казаха на модератора: „Всич ки сме Срещата,хора“.включваща учени ци от четири училища в Йеру салим и западна Галилея, беше част от програма за мирно об разование, проектирана и ръ ководена от бившия приятел на Ротари за мир Арик Гутлер Офир. Той беше подкрепен от глобален грант на Ротари фон дация за 2016 г. и се изпълня ва от Ротари клуб Йерусалим, само една от многото инициа тиви на клуба за изграждане на мира.Учениците гостуваха взаим но в домовете си и научаваха за храната, музиката и култура та на другите. Проектът беше толкова успешен, че когато парите от безвъзмездната по мощ свършиха, местен обра зователен съвет интегрира инициативата - която беше съспонсорирана от Ротари клуб Мьонхенгладбах, Германия, и подкрепена от Ротари клубове и дистрикти в Австралия, Гер мания и САЩ - в учебната про грама по гражданско образова

куполи и кула сградата е градска за бележителност и място за на миране на общ език. Арабски и еврейски членове бързо

Ерусалим беше разделен“, казва Шанит. „Повечето от арабските членове, които са живели в богатите квартали в западната част на града и са били изгонени или са избяга ли.“ В резултат на това клубът губи своите арабски членове.

Ризек Абушар, 86 г., който за първи път научава за Рота ри, докато работи в YMCA като младежки директор през 50-те години на миналия век, казва, че е бил един от малкото араб ски членове на Йерусалимския

ва.На

фона на израелско-палес тинския конфликт клубът в мо мента няма палестинци сред своите 22 членове, но остава международен, отразявайки присъствието на неправител ствени организации и други глобални институции в реги она за справяне с конфликта. В допълнение към местните израелци, клубът има амери кански, холандски, германски и нигерийски членове. Един член се присъединява към сре щи онлайн от дома си в Хавай. А фокусът на клуба остава ми рът. През последните години той реализира своята инициа тива за мирно образование за еврейски и арабски младежи, както и проект, който предос тавя медицинска помощ на палестинците. С помощта на глобална безвъзмездна помощ клубът уреди палестински деца с вродени сърдечни проблеми да получат сърдечна операция в болница в Йерусалим.

В продължение на много го дини YMCA е дом на това, кое то нарича „детска градина на мира“, където учи израелски и палестински деца за празници те на другите както на иврит,

Членове на Рота ри клуб

така и на арабски. Клубът от Йерусалим става ключов под дръжник на училището, като предоставя стипендии на се мействата на децата и изграж да детска площадка на покри

клуб, когато се е присъединил към него преди около 40 годи ни. Той се чувства добре дошъл и става както президент на клу ба (през 1987-88), така и гене рален директор на YMCA, оазис сред конфликта между Израел и палестинците. „Отвън имаше гняв, а вътре имаше мир“, спом ня си той. „Държахме YMCA и Ротари клуба над политиката, така че евреи, християни и мю сюлмани да могат да стоят на равна нога. Това е целта на Ро тари.“Ноне беше „Най-труднаталесно.работа в клуба беше да бъдеш програмен ди ректор“, казва Абушар, който остава член, докато се премест ва в Калифорния и се присъе дява към Ротари клуб Клермонт през 2007 г. „Трябваше да наме риш оратор, който не говори за нещо разделящо. Преживя вахме четиристранния тест на Ротари, доколкото е това е по силите на човеке.”

Тази година клубът участва в проект, който предоставя обу чение за палестински и израел ски хирурзи в израелски болни ци по напреднала поддръжка на живота при травми. Иници ативата, която е подкрепена от глобален грант, е партньорство с Project Rozana, който помага на болни палестински деца и обучава палестински здравни специалисти. Безвъзмездната помощ се спонсорира от Рота ри клуба в Холон, Израел, и Ро тари клуба E-Club от Дистрикт 7610, Вирджиния, и се подкре пя от други клубове в Израел, Австралия, Канада и Съедине нитеПоследнатащати. инициатива на Йерусалимския клуб е пътуващ театрален спектакъл на пети ма еврейски и петима арабски актьори, които играят в учи лищата и на улицата на двата езика. Побратименият клуб Wiesbaden-Kochbrunnen в Гер мания подкрепи усилията, като събра пари. „Театърът е иде алната платформа, чрез която можете да предадете съобще ние за това как да се справите с конфликта“, казва Шанит.

арабскататовърхусъсчрезнасърчаватиШанит,Луисляво)включителноЙерусалим,(отКериПолак,Полак,ДанРутХарисДейвидСелигман,мирасвоитепроекти,специаленакцентобединяваненаеврейскатаимладеж.

Ротари на Балканите 2 / 2022 11

Орли Халпърн

волюция.Ротарианец

„Тъй като Ротари работи

Тя е служила на Ротари в мно го роли, включително като ди ректор, попечител на Фонда цията на Ротари и председател на Комитета за стратегическо планиране на RI и Комитета за честване на стогодишнината на TRF. В момента тя работи в комисиите за преглед на избо рите и преглед на операциите. Тя е основен дарител и член на Bequest Society.

ващо значение,

12 Ротари на Балканите 2 / 2022 ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА Целта на РотаРи е да насърчава и развива идеала за служба на общество то като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава: 1 Създаването на познанства като въз можност да бъдеш полезен и служиш; 2 Високите етични норми в бизнеса и професията, признаването значи мостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротари анец да защитава името на своята професия и да служи на обществото; 3 Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки рота рианец. 4 Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятел ство на бизнесмени и професионали сти от цял свят, обединени от иде ала за служба на обществото. ЧетиРистРанен тест за онова, кое то мислим, казваме или правим. 1. Това ли е ИСТИНАТА? 2. СПрАВедлИВо ли е спрямо всички, които засяга? 3. Ще създаде ли това доБроНАМе реНоСТ и По-доБрИ ПрИяТелСТВА? 4. Ще бъде ли от ПолЗА за всички, които засяга? РотаРиански код на поведение с ледният код на поведение е приет за употреба сред ротарианците К АТО РОТАРИАНЕц, аз: 1 Ще действам почтено и с високи етични стандарти в моя професио нален и личен живот. 2 Ще взаимодействам честно с други те и ще се отнасям с тях и занимани ята им с респект. 3 Ще използвам професионалните си умения чрез ротари, за да: напът ствам младите хора; помагам на те зи със специални нужди; подобрявам качеството на живот на моята общност и по света. 4 Ще избягвам действия, които рефлек тират негативно на ротари или дру ги ротарианци. Стефани Урчик, от RC McMurray, Пенсилвания, САЩ, беше избрана от комитета по номинациите за президент на РИ за 2024–25 г. Тя ще бъде втората жена президент на РИ. Тя ще бъде обявена за елект президент на 1 октомври, ако не се появят предизвикателни кандидати. Тъй като светът е изправен пред невероятни предизви кателства, включително пан демията Covid-19, бедствия, следствие от изменението на климата и конфликти в мно го региони, Урчик казва, че лидерите на Ротари могат да предложат визия и план за пре одоляване на тези предизвика

Превръщането

по вече от 200 страни

региони, жизненоважно е да се признае, че организацията има потен циала да стане по-ефективна и ефективна, като разбере и реа гира на това как регионалните различия влияят на начина, по който ротарианците работят, за да се справят с предоставя нето на услуги, насърчаването на почтеността, и напредване на световното разбирателство, добра воля и мир.“ Урчик

зацията в приоритет

на

телства.„Мерките, предприети от ръководството на Ротари за оцеляване и прекратяване на критични предизвикателства, често правят нашата органи зация по-силна и по-устойчи ва за бъдещи събития. Този вид съществено лидерство също така създава нови нива на сътрудничество, дори сред съперници, когато ротариан се обединяват като хора действието, за да служат и криза“, казва тя. на регионали е от реша казва Урчик. в и е партньор и гла вен оперативен директор на Doctors at Work LLC, компания за консултации и обучение. Тя има докторска степен по лидер ство от университета в Инди ана, Пенсилвания. Тя е активна в множество обществени съве ти и комитети и е била награж давана от организации, вклю чително Zonta International и Синовете на американската ре

ците

разрешават

от 1991 г., Урчик е пътувал до Виетнам, за да помогне за изграждането на основно училище и до Доми никанската република, за да ин сталира филтри за вода. Тя изу чава няколко славянски езика, наставлявала е нови ротариан ци в Украйна и е координирала проект за безвъзмездна помощ на Ротари фондация в Полша.

Октомври

Ротари на Балканите 2 / 2022 13 ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Подобно на сър Клем, ние всички можем да бъдем герои на Ротари, като всеки играе роля в голямото наследство на нашата

тя

Йън Райзли Председател на Фондация Ротари

Септември

Кои

ИзПЪЛНЯВАмЕ ОБЕЩАНИЕТО СИ са вашите ротариански ге рои? Един от моите е Клем Ренуф, президент на РИ през 1978-79 г. От ъждествявам се със сър Клем, който почина през 2020 г., по много начи ни. Споделяхме една и съща профе сия и австралийска националност и страст към изкореняването на поли омиелита. Ръководството на Клем беше това, което първо ни постави на път да прегърнем каузата, моби лизирайки това, което днес е глобал но партньорство, което ни доведе до прага на изкореняване на човешка болест едва за втори път в историята. Това, което постигнаха Ротари и неговите партньори, е забележително. Помогнахме за на маляването на случаите на полиомиелит с 99,9 процента в световен мащаб, имунизирайки пове че от 2 милиарда деца в 122 страни. Само през миналата година повече от 370 милиона деца са били ваксинирани в 30 страни с повече от 1 ми лиард дози перорална полиомиелитна ваксина. В резултат на това виждаме почти исторически ниски нива на броя на случаите. През август 2020 г. Африканският регион на СЗО беше сертифици ран като свободен от див полиовирус, невероят но постижение за членовете на Ротари и огро мна стъпка по пътя към изкореняването. Но не забравяйте, че въпреки че полиомиели тът съществува някъде, той е заплаха за хора та навсякъде, особено за малките деца. Може би сте чували за внос на болестта в Малави и Мо замбик, откриване на полиовирус в канализация та в Обединеното кралство и скорошен случай в Съединените щати. За да останат гъвкави, Ротари и неговите партньори внедряват нова полиомиелитна вак сина, нова перорална полиомиелитна ваксина тип 2 (nOPV2), за борба с огнищата на циркули ращ ваксинен полиомиелит, известен също като вариантен полиомиелит, който продължава да заплашва децата в Африка, тъй както и няколко страни в Азия и Близкия изток, включително в Афганистан и Пакистан.

зА ТЕзИ, КОИТО НЕ мОГАТ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕзИ ДУмИ

организация. Чрез нашите дарения, повишаване на осведоме ността и средства, както и практическа служ ба, всеки от нас приближава Ротари една стъп ка по-близо до изпълнението на обещанието ни към децата по света, да изкореним полиомиели та завинаги.

Една от любимите ми книги, Кратка история на почти всичко от Бил Брайсън, разказва за създа ването на Вселената и как малка частицата от нея, която наричаме Земя преминава от огнена топка с морета от разтопена скала до пищ ния зелен и син дом, който познава ме днес. Аргументът на Брайсън е, че е чудо, че ние - нашите планета та и нашия вид - сме оцелели. „Ние се радваме не само на привилегията на съществуването“, пише Брайсън, „но също и уникална способност да го оценим и дори, по много начини, за да го направим по-до бро. Ние сме щастливи, че можем да четем думи му или всякакви други думи. И сме късметлии да бъдем част от организация, която прави света ни по-добро място чрез помощ на тези, които не могат да ги четат. Това са около 773 милиона неграмотни възрастни - повечето от тях жени - които не могат да прочетат тези думи или да напишат своето собствено име. Те са в явно не изгодно положение за живот, с ограничени въз можности за работа.

И тази ситуация не е по тяхна вина. Рота ри не ги е забравил. През септември, нека праз нуваме Основното образование и Месеца на грамотността, като разгледаме дългосрочно въздействие, което оказват Ротари и Ротари фондацията и как намираме начини да подадем ръка. Само миналата година Фондация Ротари одобри общо 104 глобални безвъзмездни сред ства, на стойност 6,3 милиона долара за основ но образование и проекти за ограмотяване, по предварителни данни. Но когато се съберем много клубове и дис трикти заедно и работим в голям мащаб за Про екти на Фондация Ротари, имаме потенциал за въздействие върху цели общности за поколения напред. Възможностите за Ротари да прави раз лика в грамотността са безгранични. След като целта за основното четене и писане е постиг ната, отваря път към други видове на гра мотност, като числена грамотност, цифрова грамотност и финансова грамотност. Нека не пропиляваме нашата възможност да подобрим нашето кътче от Вселената. Аз ви насърчават да мислите на широко за грамотността и обра зованието и промяната на света - този месец, а и след това.

14 Ротари на Балканите 2 / 2022 THE ROTARY ACTION PLAN ПРЕДПРИЕВЪзДЕЙСТВИЕмАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ зА ПРОмЯНАНА ОБхВАТ Искаме да вложим нашите ресурси в програми, които ще имат най-голямото въздействие съобразно с нашите области на фокус. Създаваме инструменти и насоки за просле дяване и споделяне на нашите усилия. Ние също развиваме процес на оценка, който ще ни помогне да направим обективни препо ръки за това какво работи, с какво трябва да продължим, да започнем, или да спрем да правим. Ние сме ангажирани с обрисуване и обхващане на разнообразие, справедливост и включване (DEI) във всичко, което правим. Тестваме нови продукти и алтернативи мо дели, които ще позволят на повече хора да се свържат и да действат с нас по начини, които работят най-добре за тях.

На всяко ниво на Ротари сме възприели възможности да работим заедно, за да по стигнем нашите цели. В следващите чети ри броя ще прочете от членове на Ротари по целия свят, които ще предложат своето вдъхновение, насърчение и насоки, докато изпълняваме четирите приоритета на плана за действие.

Ротари на Балканите 2 / 2022 15 THE ROTARY ACTION PLAN АНГАЖИРАНЕ АДАПТИРАНЕ Намираме се в определящ момент в исто рията на Ротари. Изпълняваме нашия план за действие, стратегически план, пътна кар та, която ще ни помогне да се свържем подобре един с друг, да растем като организа ция и по-ефективно да споделяме нашите истории за това как правим разлика в общ ностите. Ние събаряме стените между "нас" и "тях" и се фокусираме върху участниците. Питаме хората как искат участват, намираме начини да ги срещнем, където се намират и се уверяваме, че те знаят, че ги ценим. Научете какво може да направи вашият клуб на rotary.org/actionplan. Ние рационализираме операциите така, че да можем да бъдем по-гъвкави и отзивчиви. Опростяваме начина, по който правим не щата и помагаме на членовете да управля ват промяната, така че нашите клубове, дистрикти и зони да могат по-ефективно да общуват и работят заедно.

—— Нашите мечти стават реалност, когато се ангажираме и изграждаме партньорства, които могат да променят света ПредставетеДействайте:си РРП. Разширяване на нашия обхват: наРазширяванеПредставетеДайтеклубноПредставетеРавнопоставеностРазнообразие,иПриобщаванесигостоприемноизживяване:КомфортиГрижавъзможностнамомичетатасивъздействие:наобхватаРотаривмедиите

2 / 2022 17 GOVERNOR‘S MESSAGE Виолина Костова Дистрикт

Дистрикт

„Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света“, Нелсън Мандела Скъпи приятели, Ротарианци, Ротарактори и Интерактори, Месец септември е месец на образованието и грамотността в календара на Ротари. За Ротари образованието е абсолютно право и един от основните приоритети. Ние трябва да се обединяваме, за да подпомагаме процесите на подобряване на образованието за всички деца, защото знанието е найценния ресурс, който дава възможност на всеки да успее в живота и да бъде по-добър човек. Дори и в най-малкото населено място всеки трябва да има равен достъп до образование, с еднакво качество, без дискриминация на ет нически или полов принцип. Можем да подкрепяме бъдещото поколение чрез стипендии и възможности за включване в различни образователни програ ми и курсове. В България, за последната година повече от 100 000 деца и ученици на възраст между 5 и 18 години са отпаднали от образователната ни система или никога не са били част от нея. Около 10 000 са децата с увреждания, кои то също са извън образователната система. Едно от всеки три деца живее в риск от бедност или социално изключване. Наш дълг като отговорни Ротарианци е да помогнем, в нашите общно сти, да няма дете, което да не е в училище. Да няма дете, което е в риск да отпадне от образователната система. Всяко дете да има щастието да бъде със своите връстници – да се учат, да играят и да споделят ЗАЕДНО. Всички вие работите много добре с директорите на училищата или Цен тровете за деца със специални потребности по места. В момента имате възможност да кандидатствате за дистриктен грант и да направите ПРОМЯНА към по-добро в детските градини, училищата и центровете във вашата общност. Обсъдете с директорите и учителите как да помогнете и какво можете да направите, за да осигурите възможност на всички деца във вашия регион да бъдат образовани и да живеят в здрава и сигурна среда и стабилнаВярвам,общност.чевсички ние съзнаваме колко е важно да СЛУЖИМ на нашите мла ди поколения и да допринасяме за тяхното развитие и напредък. Затова, тази година, подкрепата и работата с ИНТЕРАКТ са изключителен ПРИОРИ ТЕТ в нашия Дистрикт. Ротари клубовете могат да подобрят комуникацията си с Интеракт клу бовете, да вдъхновяват младежите да бъдат лидери и отговорни гражда ни, да насърчават участието им в младежките програми RYLA и Младежки обмен, да работят заедно с тях по проекти и общи каузи. Наша е отговорността да бъдем МЕНТОРИ на младежите от голямото семейство на Ротари. Само така, подкрепяйки развитието на тяхното образование, лидерски умения и социални компетенции, ще можем ЗАЕД НО да изградим по-добро общество. Тази година сме подготвили много интересни Дистриктни инциативи и проекти в подкрепа на Интеракт. Младежите ни са мотивирани и вдъхновени да участват, но съгласно правилата на Ротари, отговорността за включването им в тези събития е на спонсор клубовете. Убедена съм, че ще им помогнете да сбъднат много от техните мечти, като подкрепите присъствието им на предстоящите събития: - Интеракт Асамблея и честване на 60 години от създаването на първия Интеракт клуб – 8 Октомври 2022, Панагюрище; Ротари Подкаст Хакатон – 29-30 октомври 2022, София ПЕТС Интеракт – 18 март 2023, Севлиево първи път, нашите

Ротари на Балканите гуверньор 2022-23 2482 България

-

За

Интеракт клубове ще могат да кандидатстват със собствен хуманитарен проект за финансиране с грант. Вярвам, че ще им помогнете в подготовката и ще подкрепите техните идеи. Крайният срок за кандидатстване е 11 ноември, а печелившите ще бъдат обявени на Семинара за Жизнен клуб в Самоков заедно с печелившите проекти на Ротари клубовете. Наследството ни към бъдещите поколения е това, което правим и можем да направим сега. Затова ин вестирайте в образованието на младите поколения. Бъдете подкрепа за всяко дете и модел за подражание в обществото за всеки младеж! Ето какво избрах за вас този месец - HEAL THE WORLD: https://www.youtube.com/watch?v=x3hoYr2dZfY Think about the generations. We want to make the world a better place for our children. And our children's children so that they know it's a better world for them. Make a better place for you and for me. Помислете за поколенията. Нека да направим света по-добро място за нашите деца. И за децата на нашите деца, също. Да направим света по-добро място, за теб и за мен. Остават ни още 433 440 минути, за да СБЪДНЕМ повече ДЕТСКИ МЕЧТИ и да направим света по-добро място за живеене!Смного любов и усмивки, Виолина ДистриктКостова,Гуверньор 2022-23 GOVERNOR`S MESSAGE

-

включат с каквато и да е помощ могат да го направят с дарение към сметката на Ротари клуб Кар лово: ЦКБ IBAN:BG14КарловоCECB 9790 10B8 7849 00 BIC: CECBBGSF ДА НАПРАВИм БРОД ПРЕз СТИхИЯТА

за дача беше включване в дей-

18 Ротари на Балканите 2 / 2022 PEOPLE OF ACTION Стихия! Кал! Човешко не щастие! Всичко това се сто вари на плещите на хората от няколко карловски села буквално из невиделица и за броениЧленоветеминути.от Ротари клуб Карлово от ден първи не изменно са в засегнатите села.След първоначалния шок последва и вълна от съпри частност. Много малко време ни трябваше, за да се органи зираме и да направим план за действие. Най-напред закупи хме голямо количество мине рална вода, тъй като хората нямаха питейна вода с дни, първаСледващатанеобходимост.многоважна

ността по разчистване на на носите и калта от улиците и домовете на пострадалите от наводненията. И в момента членовете на клуба са в Ка равелово, с ботуши, лопати и са неизменно до хората, като целта ни е от първа ръка да разберем къде е най-голяма та и спешна нужда Последва ха обаждания от много клубо ве от страната със запитване как да помогнат, като много от тях реагираха незабавно. Получихме финансова под крепа, хранителни продукти и вода бяха изпратени, а също така и Ротари членове от дру ги градове дойдоха на място, включително и разчистваща техника.Вечеимаме събрани даре ния от клубове, от отделни

членове и от граждани. Благо дарим на всички тях от сърце. На по-късен етап ще дадем точен отчет как са изразход вани средствата. Всяка по мощ направена от клуба ще бъде конкретна. Всичко нуж но ще бъде закупувано от нас и доставено до нуждаещите сеЖелаещитедиректно. да се

ални образователни потребно сти, деца в приемни семейства, деца с двигателни затруднения и деца в многодетни семей ства. Трима младежи-добро волци към Младежки информа ционен център-Карлово/ Youth Information Centre- Karlovo отговаряха за анимацията на децата. Инициативата е при мер за силата на семействата и общността, по която програма на Tulip Foundation / Фондация Лале продължава да функцио нира и семейният център. Как во по-хубаво от това да дариш щастие и усмивки на децата.

Стрийт фитнесът е една от малкото спортни дей ности, при които човек може ползотворно да използва свое то собствено тегло. Прекият досег с чистия въздух и слънче вата светлина, водят до пови шаване и подобряване на кръ вообращението и стимулират имунната система. Страниците подготви Милена Везенкова РК Карлово С останалите средства от да рението предстоят още благо родни инициативи за децата на Карлово, каквато е волята на дарителя. ПО-ДОБРЕ зАЕДНО НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В КАРЛОВО

Ротари на Балканите 2 / 2022 19 PEOPLE OF ACTION

Спортът на открито предос тавя невероятни възможнос ти пред хората. Упражненията навън стимулират отделните и важни системи на човешкия организъм.

Морето на стойност 10 200 лева бе изцяло покрито от дарителите, като за някои от децата това бе първа среща с морето и те бяха много раз вълнувани и щастливи. Сред децата имаше деца със специ

Това не е първият жест към децата на Карлово от дарители те. През 2020 те дариха отново голяма сума, която бе използ вана за изграждане на сензор ната зала за деца от аутистич ния спектър в центъра.

Майки и деца към Семeйния ни център “По-добре заедно“ в Карлово летуваха на Примор ско в периода 1-6 август 2022.

Карлово д-р ЕмилПриКабаиванов.реализирането на съв местната инициатива Община та предостави терена и изгради удароотблъскващата настилка та, а Ротари клуб - Карлово заку пи и постави уредите за спорт на открито. Новият стрий фит нес е изграден

Благородната инициатива „Моето ротари море 2022“ за 9 майки, 2 баби, 12 деца и 3 мла дежи стана възможна благода рение на голямо дарение от 70 000 канадски доларо от прия телите на Ротари Клуб Карло во-Martin Bankov и съпругата му Ralitza Assenov, които от 15 година са в Канада с успешна строителна компания "BanStrox Renovation" Inc.

Община Карлово и Ротари клуб Карлово откриха нова спортна площадка в парк "Христо Проданов“ в Карлово. Съоръженията за фитнес на от крито са поредният съвместен проект, който Общината и Ро тари клубът успяват да изпъл нят"Отзаедно.името на карловци и от свое име благодаря на всички ротарианци, които са достойни граждани на Карлово и Бълга рия“ – каза в своето обръщение кметът на община от изключител но здрави материали и може да се ползва от всички жители и гости на Карлово, които искат да поддържат здрав дух и до бра форма.

На 17.07.2022 онлайн се състоя тържествено то чартиране на най-новия в Д-2482 ICC – между Обединеното кралство и Ирландия с България. Включиха се 33 ротарианци от двете секции на комитета, както и гости от Франция, Гърция, Ли ван. Церемонията беше стартирана от нацио налния координатор на ICC за Великобритания и Ирландия, James Onions. Първи приветствия поднесоха Елект-Директорът за зони 19 и 20 Eve Conway, Регионалният Ротари координатор за Зона 21-Б Jamil Mouawad и РИ Директор 2020-22 за зони 21 и 22, Katerina Kotsali-Papadimitriou. Българският координатор на ICC ПДГ Калчо Хи нов сподели за дългият път, извървян в трудно време до създаването на поредният междунаро ден комитет и представи ДГ за 2021-22 Д2482 Бо рислав Къдреков. От своя страна Борислав поз драви сърдечно всички участници в комитета и представи чаровната ДРП на Д2482 Борислава Динева, която увлекателно разказа за съвмест ната работа на българските Ротари и Ротаракт клубове.Завсички присъстващи интерес предизвика казаното от Председателя на Изпълнителния комитет на ICC за миналата ротарианска година Cyril Noirtin. Той подчерта важната роля на IC ко митетите в развитието на световното ротариан ство и пожела успех на новосъздадения такъв. Особено вълнуващ бе същинският момент на „връчването“ (показването) на чартър докумен тите в присъствието на Джеймс, Калчо, Питър, Валентин и Сирил. Тостове онлайн вдигнаха ПРИД Катерина и РРК Джамил. Преди финала с топли думи към участниците се включиха и представителите на нашия дистрикт ДГ Виоли на Костова, ПДГ Нина Митева, ПП Елица Стоило

20 Ротари на Балканите 2 / 2022 ROTARY ICC ЧАРТИРАНЕ НА НАЙ-НОВИЯ ICC ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО - ИРЛАНДИЯ - БЪЛГАРИЯ

ва (председател на Комитет Връзки с обществе ността и ПИ) и ПП Венелин Молнар. Чартърното тържество бе открито с излъчване на видеоклипове, разкриващи културата и тра дициите на държавите - участнички, и закрито с приятни музикални изпълнения. Валентин Стоянов, ПДГ

По случай големият хрис тиянски празник Успение на Пресвета Богородица, Рота ри клуб Стара Загора-Берое реализира ежегодния си проект с благословията на старозагорския митрополит Киприан.Следотслуженият молебен за здраве от отец Йордан в храма “Свети Козма Зо графски”, Старозагозарски минерални бани, връчихме дарение на украинските семейства, настанени в почив ната станция на “Марица из ток” в курортното селище.

Специални благодарности

изпя за своите сънародници украинската песен “Журав ка”, в съпровод на пиано на Деница Петрова. Лили Михайлова, PHF+2 Президент РК Стара Загора-Берое РК СТАРА зАГОРА - БЕРОЕ С ТРАДИЦИОНЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Ротари на Балканите 2 / 2022 21 CLUB PROJECT

Изказваме благодарност към дарителите по този про ект, които подпомогнаха за купуването на 65 бр. билети за постановката “Сливи за смет” на Държавен куклен театър, Стара Загора, 35 бр. пакета с лакомства за наймалките, както и пълен фри зер с разнообразен сладо лед.

и на нашият член - директо ра на Държавна опера, Ста ра Загора, Огнян Драганов, който любезно осигури 50 бр. отворени билети за всеки един спектакъл от афиша на Операта, както и трогващо то изпълнение на оперната прима - украинското сопра но Тамара Калинкина, която

22 Ротари на Балканите 2 / 2022 PEOPLE OF ACTION СРЕЩА В УНИЦЕФ НА ДГ ВИОЛИНА КОСТОВА С КРИСТИНА ДЕ БРОЙН 145 ГОДИНИ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ УНИЦЕФ е организация, която защитава пра вата на децата, помага за посрещането на ос новните им нужди и разширява възможностите им да разгърнат пълния си потенциал. Г-жа де Бройн разказа за проектите, по които работи и ще работи УНИЦЕФ през годината. Сред тях са образование и грижа в ранна детска възраст, подобряване на достъпа до по-качествено обра зование за всяко дете, дейности за намаляване на детската бедност и подобряване на условия та на живот на деца от семейства в неравностой но положение, и други.

Някъде в „далечната“ 2011 година РК Габрово стартира инициативата с туристически походи даващи като е има ло гости и от съседни страни. Можем да призна ем, че децата от дружеството „Млад планинар“ - Петрич, вече са традиционни участници. Сериозно присъствие за поредна година има ше от Ротари клуб Севлиево, Ротари клуб Бур гас, Ротари Йорджева, ПП Ротари клуб Габрово

началото на чествания на "върха". От тогава всяка следваща година броят на участни ците в тези походи постоянно расте,

клуб Казанлък , РК Велико Търново. В съботния ден имаше организиран транспорт, който заведе походниците до изходните пози ции, както и такъв, отиващ директно към връх Шипка.Благодарим, приятели, че и тази година бяхме заедно! Красимира

Участниците и от двете организации се обе диниха около идеята да се работи съвместно по общи проекти или инициативи и да си партни рат в усилията за подобряване на живота, здра вето и образованието на децата в България.

В срещата участваха още Боряна Гидикова, Ди ректор комуникации Уницеф България, Десис лава Василева, Дистриктен Секретар Дистрикт 2482 България и Константин Янакиев, Паст пре зидент РК София-Сердика.

От своя страна, г-жа Костова представи дей ността на Ротари на международно и нацио нално ниво. Участниците в срещата научиха за зоните на фокус, в които са концентрирани уси лията на Ротари за мащабно въздействие и про мяна, за мрежата от Ротари и Ротаракт клубове из цялата страна, в които професионалисти от различни области служат като доброволци и за едно работят по различни проекти в подкрепа на местните общности, както и за Интеракт клу бовете към училищата. Беше споделена инфор мация и за Ротари общностните корпуси, с кои то Ротари клубове партнират за решаване на конкретни нужди на местните общности, вклю чително такива в неравностойно положение.

са напълно имунизирани сре щу детски паралич, вирусът не намира хазяин и умира. Важно значение в профилактиката на заболяването имат и общите мерки за прекъсване пътищата на предаване на инфекциятаспазване на личната и битова хигиена, обилно измиване с вода на плодовете и зеленчу ците преди консумация, из ползване на вода само от про верени източници.

През 20 век заболяването е широко разпространено в це лия свят и е една от най-страш ните болести парализирайки стотици хиляди деца и мно жество инвалидизирани въз растни. През 50-те години на миналия век е регистрирана

на подкомитет Полио+

Полиомиелитът познат пове че като детски паралич, е силно заразно инфекциозно заболя ване водещо до инвалидиза ция и рядко до фатален край. Причинител на полиомиели та е полиовирусът, с три типа –1, 2 и 3 и имунитетът към един от тях не гарантира защита срещу останалите два. Вирусът поразява нервната система с необратима парализа на мус кулите, обикновено на краката. Засяга главно деца до 5 години. 95% от заразените са здрави носители на вируса. Полио вирусът навлиза в организма през устата, размножава се в червата и се отделя в околна та среда чрез изпражненията, където при лоши санитарни

Мими Кубатева

условия и хигиена се разпрос транява бързо. Заразяването става чрез замърсени ръце и употреба на контаминирани хранителни продукти и вода. Първите симптоми на заболя ването са: треска, отпадналост, главоболие, повръщане, врат на ригидност и болка в край ниците. До часове се изявяват и признаците на остра вяла па рализа. Появяват се от 2 дни до две седмици след заразата. За болестта няма лечение, а само поддържаща терапия за облекчаване на симптомите.

ПП Ротари клуб Смолян OUR WORLD

Председател за 2020/22, Д 2482, България,

Ротари на Балканите 2 / 2022 23 зАЩО ПРАзНУВАмЕ, БЕз ДА СмЕ ПОБЕДИЛИ

Ваксинацията е единстве ният начин за превенция и прилагана правилно може да осигури доживотна защита. Ако достатъчен брой деца

говите

Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелит (GPEI) се финансира от широк кръг публични и частни доно ри, които спомагат за покри ване на разходите за дейности по унищожаване на полиоми елита, осъществявани от Све товната здравна организация (СЗО) и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в партньорство със страни и Гави, ваксинния съюз. Между 1988 и 2018 г. над 100 милиарда щатски долара са осигурени от над 100 дарители от публичния и частния сек тор. За 2018г. РИ е третият по големина дарител със 150 млн долара,след фондацията на Бил и Мелинда Гейтс -256млн. и САЩ - 235 млн. щ.долара. Благодарение на Ротари и неговите партньори броят на случаите на полиомиел ит е съкратен с над 99,9%, предотвратявайки пет милиона нови случая на детска парализа и 250 000 смъртни

OUR WORLD

от правителствата на донори те. Членовете на Ротари клу бовете са дали доброволно време и лични средства, за да бъдат ваксинирани повече от два милиарда деца в 122 държави с оралната по лиомиелитна ваксина. Само през 2017г. са обхванати 430 милиона деца в 39 страни.

за разлика от повечето инфекциозни заболявания по лиомиелитът може да бъде напълно изкоренен. Това е възможно защото когато няма възприемчиви, неваксинирани индивиди, вирусът умира. При правилно изпълнен курс на имунизации и реимунизации ваксината създава пожизнена

първата полиомиелитна пан демия. След създаването и масовото приложение на по лиомиелитна ваксина (жива и убита, достъпни, ефективни и евтини, а оралната полиоми елитна ваксина се прилага лесно, дори и от доброволци) през 60-те години заболяемост та рязко спада, като в редица страни е и напълно ликвидира на. Отпада като проблем в раз витите страни, но остава такъв в развиващите се.

защита.Отчитайки

Ротари

ва върху предотвратяване на инфекцията с ваксиниране на всяко дете, докато предаването спре и светът стане свободен отОтполиомиелит.1988г.насам и не партньори, включител но Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, помагат за набирането на милиарди щатски долара жизненоважно финансиране

волци и средства. Със своите близо 35 000 клуба в над 200 страни и географски райони Ро тари се свързва с национални те правителства по целия свят, за да генерира решаваща фи нансова и техническа подкре па за ликвидиране на болестта. Стратегията за изкореняване на полиомиелита се основа

тежките пораже ния от болестта през 1978г. Ротари поема ангажимент за изкореняване на полиомиели та в света и през 1988г. става водещ партньор в Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита, която включва Световната здравна организа ция, Центровете за болести и превенция на САЩ и УНИЦЕФ. Основните отговорности на Ротари включват застъпничество и набиране на добро

24 Ротари на Балканите 2 / 2022

ването на разпространението на полиомиелит в тези страни. Критичен недостиг на финан сиране също заплашва напре дъка, тъй като трябва да се дос тигане до най-уязвимите деца в най-трудните места на света.

За разпространението на полиомиелита в България има официални данни от 20-те години на миналия век. Реги стрираните случаи са посочени на диаграмата:

средства и усилия за възстановяване на крехките резултати в някои страни и ликвидирането му. През м. юли с.г. кампанниите за ваксиниране са възобно вени при стриктни мерки за превенция на COVID-19, вкл. ваксиниране без докосване. Служителите на Програмата за полиомиелит оказват сери озна помощ в борбата с Ко вид-19 особено в държави без

случая. Полиомиелитът остава ендемичен в две държави - Аф ганистан и Пакистан. Докато в тези страни не бъде прекъсна то предаването на полиовиру са, всички държави остават в риск от внос на полиомиелит. Най- уязвими са страните със слаби обществени здравни и имунизационни услуги, с пъ тувания или търговски връзки към ендемични страни.

без

обладаващо от тип2) при 170 през 2021 г. Най-много са в Йе мен, Р. Конго и Чад. СЗО е раз тревожена от факта, че има от крити от този вирус в отпадни води в Лондон, както и случай на млад мъж в Ню Йорк, кой то не е бил ваксиниран срещу полиомиелит. Рискът от между народно разпространение на полиомиелита продължава да бъде проблем от спешна зна чимост за общественото здра ве в света. Нарастващият риск се обуславя основно от реал ния износ на див полиовирус от Пакистан и Афганистан, раз пространението на циркулира щия ваксинодериватен вирус, недостъпността в много райо ни на двете ендемични държа ви водеща до ограничен обхват с ваксини и увеличаване на броят на пропуснатите деца / около 3 млн. на година/, ниско то имунизационно покритие в много други страни, бежанците от места на военни конфликти, формиране на негативни об ществени настроения, водещи до незаинтересованост и отказ от ваксиниране, както и панде мията от Ковид-19, която осуе ти профилактичната дейност в здравните системи.

OUR WORLD

По данни на СЗО от началото на годината до 23 август 22г. са регистрирани 20 случая от див полиовирус: в Пакистан -14, Афганистан - 1 и Мозамбик-5. За същия период на 2021г. са били 2 случая. Регистрираните случаи от циркулиращия вакси нодериватен вирус са 246 (пре

Ротари на Балканите 2 / 2022 25

Поради пандемията от Ко вид-19 през 2020г. милиони ваксинации са пропуснати за 4 месеца, което води до повече възможности за разпростра нение на полиовируса и необ ходимост от повече възможности, да се застра шава постигнатото в огранича

ни ваксини, които съдържат инактивирани (убити) полиови руси. Имунизационната схема се състои от пет дози, като ос новният имунизационен курс включва три последователни приема след навършване на 2-, 3- и 4-месечна възраст (I, II, и III прием). Първата реимуни зация (IV прием) се извършва на възраст 16 месеца; втората реимунизация (V прием) е на 6-годишна

Дълготрайнавъзраст.протекция

сре щу заболяването може да бъде гарантирана само чрез свое временен прием на всички те пет дози полиомиелитна ваксина. За съжаление, тра диционно високият обхват на имунизациите и реимунизаци ите с полиомиелитна ваксина в България е значително снижен през последните години, което заплашва здравето на хиляди деца. Особено силно изразе но е това при реимунизациите - най-нисък обхват за послед ните 20 години. През 2021г. за вършена имунизация има при 89,5% от подлежащите деца и е по-ниска в сравнение с пре дходните години. Негативната тенденция е в резултат на поч ти същите причини, водещи и до по-висок риск от разпрос транение на полиомиелит, из броени по-горе.

От 1959 г. до 2006 г. в страна та се използва жива полиови русна ваксина, а от 2006 г. се въвежда инактивираната поли омиелитна

26 Ротари на Балканите 2 / 2022

ваксина. В съответ ствие с настоящия Национален имунизационен календар за имунизация и реимунизация на децата срещу полиомиелит се използват многокомпонент

OUR WORLD

Ние ротарианците сме приз вани да съдействаме на нашите здравни власти за недопускане на риск от внос на полиомиел

Най-висока е заболяемостта през 1947 г. След въвеждане то на масова имунизация през 1959 г. тя рязко спада и послед ният случай на полиомиелит е регистриран през 1970 г. с два пробива през 1966-67г.- 49 за болели деца и през 1991г. - 46 деца, неимунизирани или не пълно имунизирани . Послед ните два епидемични взрива в България са през 1991 г. в ре зултат на внос на див полиови рус тип 1 от Таджикистан и през 2001 г. от внос също на див полиовирус тип 1 от Индия. И при двата случая са засегнати основно деца от малцинствен произход с непълен имуниза ционен статус. Пропускането на редовните имунизации об рича децата на риск да развият редица див полиомиелитен вирус са проведени извънредни нацио нални имунизационни кампа нии за обхващане с ваксина на деца с непълен имунизацио нен статус. При кампаниите през 1995 г. и 2001 г. активно се включват Ротари клубове в страната, като осигуряват вак сина и подпомагат организа цията за имунизиране. Поради засиления миграционен поток и увеличен риск от полиомиел ит през 2015 г. Ротари интерне шънъл е дарила 10 000 дози жива полиомиелитна ваксина на министерството на здравео пазването в България.

лабораторен).(клиничен,надзоркактопъленготие,високотема,устойчивавенотоработещаомиелитпрезнаомиелитът.инфекции,ваксинопредотвратимикакъвтоеиполиПоследнитеслучаиполиомиелитвБългарияса2001г.Българияестранабезполиврезултатнадобресистеманаобщестздраве,наличиенаимунизационнасисобезпечаващаредовноимунизационнопокривъпрекиналичиенамнорисковигрупиотдецаснеимунизационеннабор,инадежднатасистемазанаостривелипарализиепидемиологичениПорадиповишенрискотвнос на

2 / 2022 27

от всякога полиомиелитът

Ротари на Балканите

на Бил и Мелинда Гейтс, при което са генерирани

OUR WORLD

ит, като всяко българско дете бъде имунизирано с петте дози ваксина. Чрез популяризиране на информация за щетите от болестта и каузата на Ротари да бъде изкоренен полиомилита в света, можем да постигнем съдействие от родителите за ваксиниране на всички деца. Призвани сме да продължим каузата започната в България през 1991 г.

борбата срещу пандемията

Изкореняването на полиомиелита се определя като „най-добрият час на Ротари“ и е един от най-големи те хуманитарни проекти за сътрудничество, предприети някога, с 20млн. доброволци в целия свят, които са имунизи рали над 3 милиарда деца за последните 20 години. Те оказ ват съдействие на страните и по провеждане на епидемич ния надзор за полиомиелита и други големи национални здравни кампании и подпо магат в днешни дни и от Ковид-19. много причини да вяр ваме, че днес сме по-близо да бъде ликвидиран, защото световната здравна общност разполага с научните познания и инструментите, за да унищо жи полиомиелита завинаги. Кога ще се случи зависи до го ляма степен от ресурсите и фи нансирането на всичко - от дос тигането на ваксини до децата, до борбата с дезинформаци ята. Надежди се възлагат и на новата орална ваксина, пред назначена за овладяване на ог нища от полиомиелит, както и на други научни иновации, на възобновените кампании в ен демичнитеЗначителендържави.за успеха е приносът на дългосрочно то партньорство за набиране на средства между Ротари и Фондацията

Има

2. Проучвания $1,3. В до пълнение към генетично постабилната нова перорална полиомиелитна ваксина тип 2 (nOPV2), се разработват и мо дифицирани ваксини за типове 1 и 3 на полиовируса. Изпитват се методи за производство на инактивирана полиомиелитна ваксина (IPV) без използване на жив вирус, което би елими нирало необходимостта да се съхранява жив полиовирус. Дори след изкореняване, IPV ще трябва да се използва при рутинни имунизации в продъл жение на поне 10 години.

4. Откриване на заболява нето $12,7. Бързото и точно откриване на полиомиелит е ключът към бързата и висо кокачествена реакция. Това включва тестване на проби от деца с остра или вяла парали за, наблюдение на околната среда чрез тестване годишно на стотици хиляди проби от канализацията за наличие на полиовирус, от близо 150 ла боратории в 92 страни. Според най-новия глобален план за

Събраните милиони долари се харчат за:

до 150 милиона долара всяка година.

3. Повишаване на осведо меността $53,6. Здравните ра ботници се борят с колебание то и дезинформацията относно ваксините, които се влошиха по време на пандемията от COVID-19. Една от стратегиине е да се партнира с религиозни лидери и местни служители, които могат да изградят дове рие в своите общности.

1. Транспортиране на ваксините до децата $52,7. Дос тигането до 370 млн. деца всяка година е трудна задача. Ваксинаторите на първа ли ния трябва да покриват тежък терен, понякога рискувайки живота си в зони на конфликти като Афганистан и Йемен.

6. Ваксини $17,8. Традицион ната перорална полиомиелит на ваксина е в изобилие, но съществува натиск в търсенето на новата nOPV2, произведена от една компания, Bio Farma от Индонезия. Полагат се усилия за разширяване на производ ството от втори производител.

Глобалната общност е обе динена около най-новата стратегия на GPEI за 2022-26г., която цели да се ваксинират 370милиона деца годищно по света, като се осигурят 4,8 ми лиарда долара финансиране за ускоряване на времето за реагиране при епидемия, за по-ефективни кампании за вак синиране и за получаване на достъп до труднодостъпни ра йони. На Световната здравна среща на върха, в Берлин през октомври, предстои обсъждане наПоследнатастратегията.миля

5. Експерти $10,9. Специали сти като епидемиолози и тех нически експерти на местно, национално и международно

БЪЛГАРСКИТЕ РОТАРИАНЦИ СмЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА, КАТО ПРИВЛИЧАмЕ СЪмИШЛЕНИ ЦИ И УЧАСТВАмЕ С НАШИТЕ ДАРЕНИЯ. Помогнете на възможността да достигнем свят без детски паралич.Направете своя принос на ад рес endpolio.org/donate. Събраните милиони долари се харчат за: $1,3 OUR WORLD

действие за наблюдение на по лиомиелита на GPEI се очаква разширяване на мониторинга на околната среда във високо рискови зони чрез идентифи циране на нови обекти, обуче ние на квалифицирана работна сила и подобрено събиране на данни.

ниво помагат в насочването на дейностите по ликвидиране на полиомиелита.

28 Ротари на Балканите 2 / 2022

от пъту ването, както често посочват участниците в кампанията, е най-трудната по различни при чини, но си заслужава защото възобновяването на полиоми елита ще осъди милиони деца да страдат чрез парализа през целия живот и ще заличи се риозните постижения през по следните над 30 години.

Ротари на Балканите ротарианци, ротарактори и интерактори!

2 / 2022 29 Скъпи

Ето че дойде месец септември - символ на настъпващата есен. Безгрижните летни дни остават зад гърба ни, но за сметка на тях се завръщаме към работния и учебен процес заредени и отпочинали. Живеем в един много динамичен свят, като всеки ден ни се налага да придобием ново умение или да усвоим нови знания. Учениците чакат с нетърпение да чуят първия звънец отново, студентите са в трепет, че се добли жават стъпка напред в професионалното си развитие. В Ротарианския календар този месец е посветен на една от любимите на всички зони на фокус - “Основно образование и грамотност”. Смятам че, това не е случайно.

Ваша в Ротаракт, Стаси Станислава Якимова ДРП Дистрикт2022-20232482България МЕСЕЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДРП Септември ПОГЛЕД КЪМ РОТАРИ 18 август 2022 ротари клубове рИнтеракториИнтерактррдротарианциистриктиотарактклубовеотаракториклубовеотарианскиобществени съвети 36 953 1 184 996536 11 404 206 175 18 507 425 661 12 411

Щастлива съм, че има клубове, които са заложили в годиш ния си план проекти свързани с началото на учебната година. Това за пореден път показва, че за доброто отпуска и почивка няма. Тук е момента да ви напомня, че всички ние имаме приви легията да се възползваме от необятните възможности, кои то ни представя Фондация Ротари. Те биха ви помогнали да осъществите и най-смелите си проекти. Колаборацията меж ду Ротари и Ротаракт е на изключително високо ниво през по следните месеци, а ключът към успеха винаги е бил в екипната работа. Моите посещения при вас също продължават този месец и се надявам заедно да продължаваме да се вдъхновяваме взаимно и да работим в полза на общността ни! Скъпи приятели, пожелавам на всички ви изключително вълнуващ месец септември! През този месец всички клубове за почват активната си дейност и стартират своите срещи! Пожелавам ви те да бъдат съдържателни, изпълнени с енту сиазъм, нови хора и желание за покоряване на нови върхове и мечти!

Инициатива “За малките герои” е насочена към децата в Област Велико Търново. Целта беше да бъдат събрани средства за реновиране на дет ското отделение към МОБАЛ “Д-р Стефан Черке Зазов”.целта на кампанията организирахме Куклен театър с театър “Весел”. Бе представена поста новката "Есенна въртележка". Благотворителен базар “От деца за деца”, подпомогнат необходимите сред ства за реновирането на детското отделение. От октомври насам съсредоточихме фокуса си вър ху инициативата. възел. Детското и майчино здраве е една от зоните на фокус. За нас, актуалността на посочената зона и нуждата от действия

Общата стойност на ремонта е над 10 000 лв. С тези средства освежихме някол ко стаи и реновирахме един санитарен

30 Ротари на Балканите 2 / 2022 Bulgarian Roundtrip 2022 зА мАЛКИТЕ ГЕРОИ

от нашите малки помощници от ЦДГ "Слънчев дом". Коледен базар с красиви артикули (ръчно изра ботени бижута и коледни аксесоари; поздрави телни картички; детски играчки и календари). Представление на наш специален гост Димитър Иванов-Капитана. Малко повече за нашата ка уза "За малките герои": През есента на 2021 г. установихме, че детското отделение във Велико Търново има спешна нужда от ремонт. Тогава се заехме с редица развлекателни и приятни кам пании, с които събрахме

са от основно значение днес. Подобрихме заедно престоя на близо 2000 деца Днитегодишно.вболнично заведение могат да бъдат травмиращи за децата, затова обгрижващата и уютна среда е от особено значение за тяхната психика и благосъстояние. Пламена Пенкова РАК Велико Търново RAC and IAK В седмицата между 30 юли и 7 август се проведе Bulgarian Roundtrip 2022 г. Това е неформално събитие за обмен на култура между ротарактори от различни страни. Домакините имат възможност да представят традиции и ценности на дър жавите, както и да се запознаят с хора от различни страни. Подобни обиколки на различни страни се организират ежегод но и в редица други страни. Например Полша, Германия, Канада, Индия, Тунис и други.Пътуването с местни хора, особено рота рактори, е чудесна възможност за всеки и препоръчваме да се възползвате. По време на Bulgarian Roundtrip ни по сетиха петима души от четири държави: Германия - Каролин и Михаел, Белгия –Мишел, Холандия – Пол, Швеция – Мария. В седмицата, която прекарахме заедно, успяхме да посетим част от най-красиви те и запомнящи се места в нашата страна, за да се докоснат нашите гости до българ ските култура и традиции. Началото на това приключение постави хме с посещението на един от най-оживе ните туристически центрове в България – Велико Търново. Посетихме още София, Шумен, Варна, Несебър, Стара Загора, Пловдив, Сепарева Баня и Рилските езе ра. Марина Желева ДРП – Елект, 2023/2024

им. Носител на множе

Състав: Гоце Великов - вокал и кахонист – РАК - Русе, Виктория Ангелова – главен вокал – РАК - Русе, Ирина Атанасова -пианист, Анна Мария Тамахкярова – цигуларка, Веселин Кехайов – Ки Старист.групата

Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол призова пловдивчани и гости на града да се включат в поредната инициатива, която се организира в подкрепа на детското отделение към МБАЛ „Све ти Мина“ - Пловдив. Този път, в първата българ ска Европейска столица на културата – Пловдив, ротарактори организираха концерт, като набра ните средства от него ще бъдат инвестирани в материали, необходими за болницата.

ство награди от национални и международни конкурси и участник в множество културни съ бития в страната и чужбина. Състав: Радостина Дамянова, Габриела Михай лова – РАК Пловдив-Филипопол и Вероника Да мянова – РАК Русе. Ръководител: Гоце Великов – РАК Русе. Група "4етно" Група “4етно” води началото си от 2018 г., старти райки с идеята да събере екип от талантливи и амбициозни артисти, които се стремят към раз личния звук. Групата е основана от сдружение „4етри“, а от там идва 4етно, което пряко значи – етното на 4етри. Въпреки интерпретациятаfor(4)ethno (за етно).

RAC and IAK

Събитието се състоя на 23 август, вторник, в Лят но кино „Орфей“ от 20.00 часа. В него взеха учас тие артисти от Сдружение „4етри“ - музикална платформа, която продуцира и развива млади изпълнители. Стилът е fusion от фолклор с еле менти на поп, джаз и рок. Входът за концерта беше свободен, като на мяс то имаше кутии за дарения в подкрепа на ху манитарната кауза. Събитието се осъществи с подкрепата на отдел „Култура, археология и кул турно наследство“ на Община Пловдив. За Сдружение „4етри“ Сдружение „4етри“ и поставените в него про екти се радват на добри отзиви, пълни зали, реализация на нестандартни проекти и много награди от конкурси на всякакво ниво. Хората, които посещават концертите им са на всякаква възраст – от малки деца, до възрастни. Това за тях е огромно удоволствие, чест, но и отговор ност. Идеята на спектаклите са да оставят посла ние, което да кара хората да се замислят, защо то само мислещият човек се променя. Те искат да предават огън, който се предава от душа на душа. Девизът на „4етри“ е "Съхрани това, което те е Артиститесъхранило".наСдружение „4етри“ : Вокално трио "Идепея" "Идепея" представя вокални обработки на фолк лор. Създадено преди 5 години от момичетата в триото и ръководителя

Комитет

свирят още и Валентин Митев, Вилиян Радев и Деян Джумалийски. Ръководител - Гоце Великов – РАК Русе Страница във Facebook: https://www.facebook. 2023/2024channel/UCr3VQh4fiCnduwWwt8kiBbw/videosКаналInstagramcom/4ETRIproductionhttps://www.instagram.com/4etri/вYouTube:https://www.youtube.com/ - Публичен имидж и PR Ротаракт в Д2482 България

Ротари на Балканите 2 / 2022 31 FUSION КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА НА мБАЛ „СВЕТИ мИНА“ – ПЛОВДИВ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ НА РОТАРИ 2023 МЕЛБЪРН, АВСТРАЛИЯ 27-31 МАЙ ПРЕДСТАВЕТЕ2023 ТРАНСФОРМАЦИЯСИ Подновете вашите връзки, перспектива и въображение в Мелбърн, Австралия, и пренесете енергията у дома, за да осветите вашата общност и общности по света. Ще бъдете преобразени, докато си представяте какво следва. Регистрирайте се днес на convention.rotary.org

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.