Page 1

PRAVILNIK O TEKMOVANJU Znam več z Lili in Binetom v šolskem letu 2014/15 Splošne določbe 1. člen Pravilnik o tekmovanju Znam več z Lili in Binetom določa: vrste priznanj, razpis, organizacijo in vodenje tekmovanja, pripravo in vrednotenje nalog, vlogo učiteljev mentorjev in način financiranja. 2. člen Tekmovanje Znam več z Lili in Binetom je šolsko tekmovanje s področij matematike, slovenščine in spoznavanja okolja, ki ga pripravlja uredništvo gradiv Lili in Bine, v šolskem letu 2014/15 pa je namenjeno učencem prvega, drugega in tretjega razreda osnovne šole. Sodelovanje učencev na tekmovanju je prostovoljno. Sodelovanje učiteljev mentorjev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno. Vrste priznanj 3. člen Učenci tekmujejo individualno. Vsi učenci, ki se udeležijo šolskega tekmovanja, prejmejo potrdilo o udeležbi in praktično nagrado v obliki zapestnice, zmagovalec v vsakem razredu pa prejme tudi majico z ilustracijo prikupnih junakov. Naloga mentorjev je, da do določenega datuma, objavljenega na razpisu, prek spletnega obrazca prijavijo vse učence, ki bodo sodelovali na šolskem tekmovanju. 4. člen Priznanja za udeležbo na šolskem tekmovanju se mentorjem tekmovanja pošljejo po končanem šolskem tekmovanju. Vsa podeljena priznanja za šolsko tekmovanje morajo biti podpisana (s strani direktorice založbe). Razpis 5. člen Javni razpis tekmovanja in obrazec za prijavo mentorjev za novo šolsko leto objavi organizator vsako leto v mesecu maju na svoji spletni strani www.devetletka.net. Javni razpis z obrazcem za prijavo mentorjev objavijo na svojih spletnih straneh tudi vse zainteresirane šole. V mesecu novembru organizator na spletni strani www.devetletka.net objavi obrazec za prijavo udeležencev na šolsko tekmovanje. V obrazcu morajo biti navedeni pogoji za prijavo, rok prijave, datum tekmovanja in druge zahteve, ki so pomembne za prijavo. Prijava na šolsko tekmovanje vsebuje naziv in naslov šole, ime in priimek učitelja mentorja ter število sodelujočih v posameznem oddelku vsakega razreda. Mentorji morajo prijave oddati v predpisanem roku – najkasneje do 31. decembra 2014.


Organizacija in vodenje tekmovanja 6. člen Šolsko tekmovanje organizirajo in izvedejo mentorji tekmovanja Znam več z Lili in Binetom na posameznih šolah. Na šolsko tekmovanje v šolskem letu 2014/15 se lahko prijavijo učenci 1., 2. in 3. razreda osnovne šole. Priporočeno gradivo za pripravo na šolsko tekmovanje so vadnice z dodatnimi in poučnimi vajami: za prvošolce: Znam več – Lili in Bine 1, za drugošolce: Znam več – Lili in Bine 2, za tretješolce: Znam več – Lili in Bine 3. V njih so na zadnji strani objavljeni kuponi za tekmovanje Znam več z Lili in Binetom, ki jih mentorji zberejo (od vseh zainteresiranih tekmovalcev) in pošljejo organizatorju. Na osnovi prejetih kuponov organizator še pred pričetkom zimskih počitnic pošlje mentorjem ustrezno število pripravljalnih pol za tekmovanje. 7. člen Šolsko tekmovanje traja največ 60 minut. Vsak učenec ima pri pisanju svojo mizo. Če so mize dvosedežne, sedijo vsi na isti strani klopi. V razredu mora biti prisoten vsaj en učitelj nadzornik. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca. Če tekmovalec prepisuje ali uporablja nedovoljene pripomočke, mu nadzorni učitelj nalogo odvzame in kršitelja odstrani iz tekmovalnega prostora. Navodila bere učitelj, ne sme pa podajati dodatnih razlag. Navodilo lahko ponovi. 8. člen Organizacijski odbor na začetku vsakega šolskega leta določi rok prijave in datum tekmovanja. Datum tekmovanja v šolskem letu 2014/15 je 15. maj 2015. Organizacijski odbor je sestavljen iz predstavnikov Založbe Rokus Klett in uredništva gradiv Lili in Bine ter šteje od tri do pet članov. Organizacijski odbor izmed svojih članov izbere predsednika odbora, ki je odgovoren za stike s šolo, organizatorko aktualnega tekmovanja. 9. člen Za strokovnost tekmovanja skrbi organizacijski odbor. Priprava in vrednotenje nalog 10. člen Na začetku vsakega šolskega leta se na sestanku organizatorjev tekmovanja (predstavniki Založbe Rokus Klett in uredništva gradiv Lili in Bine) določi tekmovalna komisija, ki pripravi pisne naloge in rešitve s točkovnikom. Komisijo sestavljajo trije člani. Člani komisije so lahko tudi člani organizacijskega odbora.


11. člen Šolsko tekmovanje poteka z reševanjem pisne naloge. Mentor tekmovanja na šoli s strani organizatorja prejme naloge in rešitve za šolsko tekmovanje ter oceni naloge učencev, ki so se prijavili na šolsko tekmovanje. Rezultate in teste učencev, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju, hranijo mentorji in jih ne posredujejo organizatorju tekmovanja. 12. člen Naloge šolskega tekmovanja se hranijo na sedežu šole do konca šolskega leta, v katerem poteka tekmovanje. Tekmovalcu se mora omogočiti vpogled v njegovo nalogo. Če se tekmovalec nad oceno svoje naloge pritoži, o sporu odloči mentor na šoli v roku 30 dni od prejetja pisne pritožbe tekmovalca.

Vloga učiteljev mentorjev 13. člen Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo mentorji. Tekmovalci so se dolžni ravnati po Pravilniku o šolskem redu za osnovne šole. Dolžni so spoštovati tudi pravila tekmovanja. Prepovedana je uporaba nedovoljenih sredstev (npr. nedovoljenih pripomočkov, literature ali drugega gradiva, uporaba mobitelov). V primeru kršitve je tekmovalec odstranjen iz prostora. 14. člen Učitelji mentorji na šolskem tekmovanju sodelujejo kot nadzorni učitelji med reševanjem pisnih nalog in kot ocenjevalci pisnih nalog. Učitelj mentor mora po zaključku pisanja pisne naloge pobrati ter jih v določenem časovnem intervalu pregledati in oceniti. Financiranje 15. člen Sredstva za šolsko tekmovanje zagotovi organizator tekmovanja. Na šolskem tekmovanju tekmovalci ne plačujejo prijavnine. 16. člen Med stroške tekmovanja štejejo: priprava nalog za šolsko tekmovanje, tiskanje, razmnoževanje in papir, priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priprava seznama tekmovalcev in vodenje evidence, priznanja in potrdila, nagrade za tekmovalce in mentorje. Delo mentorjev se denarno ne nagrajuje. Finančni načrt pripravi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja. 17. člen Glede na razpoložljiva sredstva lahko organizacijski odbor določi, da se posamezna dela in opravila pri tekmovanju delno ali v celoti honorirajo. Sklep o višini plačila za delo in nagradi sprejme organizacijski odbor.


Končne določbe 18. člen Pravilnik o šolskem tekmovanju Znam več z Lili in Binetom sprejmejo po predhodni obravnavi Založba Rokus Klett, uredništvo gradiv Lili in Bine in organizacijski odbor. Enak postopek velja tudi za sprejemanje sprememb in dopolnitev tega pravilnika. 19. člen Predlog za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika lahko podajo predstavniki Založbe Rokus Klett, uredništvo gradiv Lili in Bine ali organizacijski odbor. 20. člen Ta pravilnik sta sprejela skupščina Založbe Rokus Klett in uredništvo gradiv Lili in Bine 20. marca 2014 v Ljubljani.

Tekmovanje znam več z lili in binetom 2014 15 (pravilnik)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you