Page 1

DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE PRI NAGRADNIH IGRAH IN NATEČAJIH, PISMIH BRALCEV, SVETOVALCU JUNIORJU, RAZLIČNIH VPRAŠANJIH IN RUBRIKAH V REVIJI NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR

Dovoljenje pošljite le enkrat, saj velja za obdobje 5 let!

Revija za mlade raziskovalce in pustolovce www.junior.si www.nationalgeographic.com/ngkids e-pošta: junior@rokus-klett.si Revijo izdaja in zalaga Založba Rokus Klett, d.o.o. po licenci ameriške revije National Geographic Kids. Za Založbo Rokus Klett: Maruša Kmet, glavna direktorica e-pošta: rokus@rokus-klett.si

Dovoljenje izrežite ali fotokopirajte, dajte v kuverto in pošljite na naslov National Geographic Junior, Stegne 9b, 1000 Ljubljana.

Spodaj podpisani _____________________________________________________________________, (ime in priimek staršev / skrbnika)

____________________________________________________________________________________ (naslov in pošta)

dovoljujem, da otrok ___________________________________________________________________ (ime, priimek in starost otroka)

sodeluje pri nagradnih igrah, nagradnih vprašanjih, pismih bralcev, Svetovalcu Juniorja in drugih nagradnih natečajih, razpisanih v reviji National Geographic Junior. Hkrati dovoljujem, da se v reviji ali na spletnih straneh založnika revije objavijo otrokovi izdelki, ime, starost in kraj bivanja oziroma šolanja. Datum ___________________________

Podpis staršev/skrbnika _________________________

S podpisom dovoljujete, da založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d.o.o., z namenom izvedbe nagradnega natečaja (in/ali nagradnih iger) in objave podatkov o nagrajencih vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco z vašimi osebnimi podatki in podatki vašega otroka za časovno obdobje 5 let. Sodelujočim pri nagradnih igrah in na natečajih zagotavljamo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

POSTANI NAROČNIK

Izdajateljski svet: dr. Janez Bogataj dr. Ljubica Marjanovič Umek dr. Drago Perko dr. Tom Turk dr. Martin Žnideršič Odgovorna urednica: Irena Cerar, irena.cerar@rokus-klett.si Direktor produkcije: Klemen Fedran, klemen.fedran@rokus-klett.si Oblikovanje: Danilo Frlež, Beti Jazbec Oblikovni pregled: Grega Inkret Prevodi: Lučka Lučovnik, Anja Kovačič, Lektoriranje: dr. Mateja Jemec Tomazin, Darka Tepina Podgoršek Korektura: Špela Bulc Fotografije: iz arhiva NGS ali navedene pri fotografijah Člani uredniškega odbora: dr. Robert Brus (gozdarstvo), dr. Slavko Ciglenečki (arheologija), Ralf Čeplak Mencin (etnologija), Irena Furlan (zoologija), dr. Marta Klanjšek Gunde (fizika in kemija), Arne Hodalič (fotografija), mag. Adrijan Košir (geologija), dr. Boris Kryštufek (sesalci), Helena Lesar (botanika), dr. Lovrenc Lipej (morska biologija), Igor Lipovšek (geografija), Alenka Marinček (botanika), dr. Dragica Noe (tehnika), mag. Jelka Razpotnik (zgodovina), dr. Jože Štirn (oceanografija), dr. Tomaž Zwitter (astronomija), mag. Robert Špendl (ekologija). National Geographic Kids Magazine Izvršna podpredsednica in založnica: Claudia Malley Glavna kreativna direktorica, knjige, otroci in družina: Melina Gerosa Bellows Višja podpredsednica: Nancy Laties Feresten Podpredsednica: Julie Vosburgh Agnone Direktor oblikovanja, knjige in otroško založništvo: Jonathan Halling Izvršna urednica: Rachel Buchholz Urednica za znanost: Catherine D. Hughes Uredništvo: Andrea Silen, urednica Sharon Thompson, lektoriranje Kay Boatner, asistentka urednice Fotografija: Jay Sumner, direktorica fotografije, otroško založništvo Kelley Miller, višja urednica Lisa Jewell, urednica Oblikovanje: Eva Absher, vodja oblikovanja Nicole M. Lazarus, likovna direktorica Julide Obuz Dengel, grafično oblikovanje

National Geographic Society Predsednik uprave in direktor: John M. Fahey Jr. Predsednik: Timothy T. Kelley Predsednik, založništvo in elektronski mediji: Declan Moore Izvršni podpredsednik: Terrence B. Adamson Mednarodno založništvo: Yulia Boyle, podpredsednica Diana Z. Jaksic, direktorica Jennifer C. Jones, manager Cynthia Combs, avtorske pravice

REVIJE NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR!

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Brezplačni telefon: 080 1990 Telefaks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si Tisk: Schwarz, d.o.o. Naklada: 5.200 izvodov Cena na številko: 3,70 EUR (za individualne naročnike), 3,40 EUR (za šolske naročnike), 4,20 EUR (v prosti prodaji) Celoletna naročnina za tujino: 68 EUR Direktor prodaje: Matija Karlovšek, matic.karlovsek@rokus-klett.si Oglasno trženje: Lučka Magister Fabjan, lucka@ngm.si, tel. 041/713 199

Naroči se še danes! • www.junior.si • tel. 080 19 22 • narocila@junior.si • pri šolskem poverjeniku

Na leto izide 10 številk.

Novembrska številka izide 26. oktobra.

LJI, UČITEOR! POZ Postanite poverjeniki revije na šoli in zagotovite svojim učencem nižjo naročnino. Več informacij: g. Mirzet Brkić, tel. 01/513 46 05, mirzet.brkic@rokus-klett.si.

NGJ 92.indd 50

National Geographic Society, 2012. Vse pravice pridržane. za slovensko izdajo: Založba Rokus Klett, d.o.o., 2012. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Ta prepoved velja tudi glede ponatisov aktualnih člankov v drugem periodičnem tisku. Odstranitev te oznake je kazniva. NATIONAL GEOGRAPHIC in rumeni okvir sta varovani blagovni znamki ®. NATIONAL GEOGRAPHIC ne prevzema odgovornosti za nenaročena gradiva.

9/20/12 11:59 AM

svetovalec_dovoljenje  
svetovalec_dovoljenje