Page 1

PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ KVIZA NG JUNIOR BISTROUM

Splošne določbe 1. člen Pravilnik o tekmovanju iz kviza NG Junior Bistroum določa: cilje, vrste priznanj, razpis, organizacijo in vodenje tekmovanja, pripravo in vrednotenje nalog, vlogo učiteljev – mentorjev, način financiranja. 2. člen Kviz NG Junior Bistroum je kviz o svetu, ljudeh, rastlinah in živalih, ki ga pripravlja revija National Geographic Junior in je namenjen učencem 4., 5. 6. in 7. razreda osnovne šole. Sodelovanje učencev v kvizu je prostovoljno. Sodelovanje učiteljev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno. Kviz učence spodbuja k poglobljenem preučevanju medkulturnih povezav, geografije, okoljevarstva, zgodovine, naravnih pojavov, ekologije, živali. Cilj kviza je predstavitev in primerjanje znanja učencev na državnem nivoju. Vsebina kviza je vezana na teme iz revije in na splošno znanje ter razgledanost. Vrste priznanj 3. člen Učenci tekmujejo individualno. Vsi učenci, ki se udeležijo šolskega tekmovanja prejmejo priznanje o udeležbi. Petdeset učencev iz vsakega razreda, ki doseže največje število točk na šolskem tekmovanju se udeleži na državno tekmovanje in prejme bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju učenci tekmujejo za srebrno in zlato priznanje. Merilo za učenčev dosežek je ocena njegove pisne naloge. Učenec, ki prejme individualno srebrno ali zlato priznanje, ne more hkrati prijeti bronastega priznanja za šolsko tekmovanje. Mentorji so dolžni do določenega datuma, objavljenega na razpisu, sporočiti končno število vseh sodelujočih učencev na šolskem tekmovanju ter njihove podatke (ime, priimek, razred). 4. člen Vsa priznanja udeležencem državnega tekmovanja iz kviza NG Junior Bistroum izda organizator tekmovanja. Priznanja o udeležbi na šolskem tekmovanju in vsa priznanja za udeležence državnega tekmovanja se mentorjem kviza pošlje po končanem državnem tekmovanju. Vsa podeljena priznanja na državnem tekmovanju morajo biti podpisana in pečatena, in sicer s pečatom založbe – organizatorke, podpisom direktorice založbe ter podpisom glavne urednice revije NG Junior. 5. člen Najboljša 2 učenca iz posameznega razreda na državnem tekmovanju prejmeta zlato priznanje, naslednjih 6 najboljših učencev pa osvoji srebrno priznanje. Učenci, ki se uvrstijo na državno tekmovanje, prejmejo bronasto priznanje.

6. člen Na državno tekmovanje se iz vsakega razreda uvrsti 40 učencev, ki dosežejo največje število točk pri reševanju pisnih testov.


7. člen Izidi državnega tekmovanja morajo biti javno objavljeni na spletnih straneh organizatorjev. Objava izidov tekmovanja mora vsebovati ime in priimek tekmovalca ter naziv šole. 8. člen Nagrade za najboljše Učenci, ki na državnem tekmovanju prejmejo zlato in srebrno tekmovanje ter 12 mentorjev učencev, ki prejmejo zlato in srebrno priznanje in jih izbere organizacijski odbor, za nagrado prejme tudi udeležbo na enodnevnem izletu.

Razpis 9. člen Vsako šolsko leto mora biti v septembrski reviji NG Junior in na spletnih straneh organizatorjev javni razpis z obrazcem za prijavo mentorjev z vseh zainteresiranih šolah. Poleg obrazca za prijavo mentorjev mora javni razpis vsebovati tudi obrazec za prijavo na šolsko tekmovanje. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za prijavo, rok prijave, okvirni datum tekmovanja ter druge zahteve, ki so pomembne za prijavo. Prijava na šolsko tekmovanje vsebuje naziv in naslov šole ter ime in priimek učitelja-mentorja, ime in priimek učenca ter razred. Prijave morajo biti izvedene v predpisanem roku.

Organizacija in vodenje tekmovanja 10. člen Šolsko tekmovanje Šolsko tekmovanje organizirajo in izvedejo mentorji kviza NG Junior Bistroum na posamezni šoli. Na šolsko tekmovanje se lahko prijavi vsak učenec 4., 5. 6. in 7. razreda osnovne šole. 11. člen Šolsko tekmovanje na šolskem nivoju traja 1 šolsko uro oziroma 45 minut. Vsak učenec ima pri pisanju svojo mizo. Če so mize dvosežne, sedijo vsi na isti strani klopi. V razredu mora biti prisoten vsaj en učitelj – nadzornik. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca. Če tekmovalec prepisuje ali uporablja nedovoljene pripomočke, mu nadzorni učitelj odvzame nalogo in kršitelja odstrani iz tekmovalnega prostora. 12. člen Državno tekmovanje Državno tekmovanje organizirajo Založba Rokus Klett, uredništvo revije NG Junior in šola, na kateri poteka državno tekmovanje. Pri organizaciji in izvedbi državnega tekmovanja sodelujejo: Založba Rokus Klett, uredništvo revije NG Junior in šola, ki gosti tekmovanje. 13. člen Organizacijski odbor na začetku vsakega šolskega leta določi rok prijave ter okvirni datum tekmovanj. Organizacijski odbor je sestavljen iz predstavnikov Založbe Rokus Klett in uredništva revije NG Junior in šteje od tri do pet članov. Člani organizacijskega odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora, ki je odgovoren za stike s šolo, organizatorko aktualnega tekmovanja.


14. člen Obveznosti organizatorja državnega tekmovanja so: a) priprava finančnega načrta, b) priprava in objava razpisa tekmovanja, c) izvedba tekmovanja, d) javna objava rezultatov in podelitev priznanj, e) poravnava obveznosti in sprejetje zaključnega poročila, f) izdaja potrdil o mentorstvu učiteljem – mentorjem, g) izdaja potrdil o udeležbi ali uvrstitev na predlog udeleženca, h) arhiviranje nalog tekmovalcev do konca šolskega leta. 15. člen Organizator državnega tekmovanja zbere podatke o udeležencih na posebnem obrazcu, ki mora biti v skladu z zakonom o javnosti podatkov. Javni podatki o tekmovalcu so: ime in priimek, ime in priimek mentorja, šola in uvrstitev na tekmovanju. Druge podatke lahko organizator uporablja le za obveščanje udeležencev o tekmovanju. 16. člen Za strokovnost tekmovanja skrbi organizacijski odbor. 17. člen Državno tekmovanje traja eno šolsko uro oziroma 45 minut. Vsak učenec ima pri pisanju svojo mizo. Če so mize dvosežne, sedijo vsi na isti strani klopi. V razredu mora biti prisoten en učitelj – nadzornik. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca. Če tekmovalec prepisuje ali uporablja nedovoljene pripomočke, mu nadzorni učitelj odvzame nalogo in kršitelja odstrani iz tekmovalnega prostora. Priprava in vrednotenje nalog

18. člen Na začetku vsakega šolskega leta se na sestanku organizatorjev kviza – predstavniki Založbe Rokus Klett in uredništva revije NG Junior Bistroum določi tekmovalna komisija, ki pripravi pisne naloge in rešitve s točkovnikom. Za vse ocenjevalce komisija izdela tudi navodila o uporabi točkovnika. Komisijo sestavljajo trije člani. Člani komisije hkrati ne morejo biti mentorji šolskim ekipam pri pripravi na državno tekmovanje. Člani komisije so lahko tudi člani organizacijskega odbora. Recenzijo nalog opravijo člani strokovnega uredniškega odbora pri reviji NG Junior. 19. člen Šolsko tekmovanje Šolsko tekmovanje poteka z reševanjem pisne naloge. Mentor kviza NG Junior Bistroum na šoli prejme naloge za šolsko tekmovanje s strani organizatorja in oceni naloge učencev, ki so se prijavili za šolsko tekmovanje. Rezultate in teste učencev, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju, posredujejo organizatorju v prej določenem časovnem terminu.

20. člen Naloge šolskega tekmovanja se hranijo na sedežu organizatorke do konca šolskega leta. Tekmovalcu se mora omogočiti vpogled v njegovo nalogo. V kolikor se tekmovalec pritoži nad oceno svoje naloge, o sporu odloči mentor na šoli v roku 30 dni od prejetja pisne pritožne tekmovalca.


21. člen Državno tekmovanje Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog do zaključka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave rezultatov. Naloge se do začetka tekmovanja hranijo na sedežu organizatorja tekmovanja. 22. člen Oddane pisne naloge pregleda in ovrednoti organizacijski odbor v roku enega tedna po zaključku pisanja nalog. 23. člen Naloge državnega tekmovanja hrani organizator kviza do konca šolskega leta. Tekmovalcu se na njegovo pisno željo omogoči vpogled v njegovo nalogo. Ugovor zoper oceno naloge lahko poda mentor po razglasitvi rezultatov. O ugovoru mentorja odloči organizacijski odbor. Vloga učiteljev - mentorjev 24. člen Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta tekmovanja in na poti domov prevzamejo šola, mentorji – spremljevalci in pooblaščeni spremljevalci – starši. Tekmovalci so se dolžni ravnati v skladu s Pravilnikom o šolskem redu za osnovne šole. Tekmovalci so dolžni spoštovati pravila tekmovanja. Prepovedana je uporaba nedovoljenih sredstev (npr. uporaba nedovoljenih pripomočkov, literature ali drugih gradiv, uporaba mobitelov). V primeru kršitve se tekmovalec odstrani iz prostora.

25. člen Šolsko tekmovanje Učitelji – mentorji na šolskem tekmovanju sodelujejo kot nadzorni učitelji med pisanjem pisnih nalog ter kot ocenjevalci pisnih nalog Učitelj – mentor mora po zaključku pisanja nalog pobrati pisne naloge in jih v določenem časovnem intervalu pregledati in oceniti ter rezultate sporočiti organizatorju kviza. Prav tako mora na organizatorjev naslov vrniti pisne naloge učencev. 26. člen Državno tekmovanje Delo učiteljev in mentorjev na državnem tekmovanju se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju v nazive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter Pravilnikom o napredovanju v plačilne razrede. V ta namen organizator vseh učiteljem – mentorjem izda ustrezno potrdilo o mentorstvu.


Zagotavljanje prostorov in opreme 27. člen Organizator zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja. Financiranje 28. člen Šolsko tekmovanje Sredstva za šolsko tekmovanje zagotovi organizator, ki tekmovanje organizira. Na šolskem tekmovanju tekmovalci ne plačujejo prijavnine. 29. člen Državno tekmovanje Organizator državnega tekmovanja pridobiva sredstva za izvedbo iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, predvidenih za državna tekmovanja, s prispevki sponzorjev in donatorjev ter lahko tudi s sredstvi, pridobljenimi s prijavninami. Na državnem tekmovanju organizator lahko določi prijavnino. Soglasje k višini prijavnine da organizacijski odbor. V primeru, da organizacijski odbor določi določeno prijavnino, je tekmovalec prijavljen na državno tekmovanje, ko šola plača prijavnino. 30. člen Med stroške tekmovanja štejejo: priprava nalog za šolsko in državno tekmovanje, razmnoževanje in papir, priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priprava seznama tekmovalcev in vodenje evidence, priznanja in potrdila, nagrade za tekmovalce in mentorje, malica in/ali kosilo za tekmovalce, njihove mentorje in člane organizacijskega odbora, spremljevalni program v času tekmovanja (v kolikor je organiziran), promocijsko gradivo (v kolikor je ponujeno), kulturni program pred začetkom tekmovanja. Delo učiteljev in mentorjev se praviloma denarno ne nagrajuje. Finančni načrt pripravi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja.

31. člen Glede na razpoložljiva sredstva organizacijski odbor lahko določi, da se posamezna dela in opravila pri tekmovanju delno ali v celoti honorirajo. O višini plačila za delo in nagradi sprejme sklep organizacijski odbor. Končne določbe 32. člen Pravilnik o Državnem in šolskem tekmovanju kviza NG Junior Bistroum sprejmeta po predhodni obravnavi Založba Rokus Klett, uredništvo revije NG Junior in organizacijski odbor. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

33. člen Predlog za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika lahko dajo predstavniki Založbe Rokus Klett, uredništva revije NG Junior ali organizacijski odbor.


34. člen Ta pravilnik je sprejela skupščina Založbe Rokus Klett in uredništva revije NG Junior v Ljubljani, dne 10. septembra 2010.

Pravilnik  

Pravilnik tekmovanja Bistroum

Pravilnik  

Pravilnik tekmovanja Bistroum