igi spic

Page 2

Igi Špic, arhitekt Napisala: Andrea Beaty Ilustriral: David Roberts Uredila: Petra Fröhlich Prevedel in prepesnil: Matjaž Pikalo (pri prevodu je sodeloval Tomaž PoliËar) Besedilo na ovitku prevedla: Lea SoboËan Lektorirala: Petra Arula Text Copyright 2007 Andrea Beaty Illustrations Copyright 2007 David Roberts First published in the English language in 2007 By Abrams Books for Young Readers An imprint of Harry N. Abrams, Incorporated, New York Original English title: Iggy Peck, Architect (All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)

Izdala in založila : Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Direktor produkcije: Klemen Fedran Prelom: Danilo Frlež Tisk: Gorenjski tisk, d. d. Naklada: 1.500 izvodov 1. izdaja Ljubljana 2010 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111(73)-93-1 BEATY, Andrea Igi Špic, arhitekt / napisala Andrea Beaty ; ilustriral David Roberts ; prevedel in prepesnil Matjaž Pikalo. - 1. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2010 Prevod dela: Iggy Peck, Architect ISBN 978-961-271-092-7 253427456

IGI_SPIC notranjost.indd 2

23.11.10 13:55


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.