Page 1

I IG SPIC, ^

ARHITEKT IGI_SPIC notranjost.indd 1

23.11.10 13:55


Igi Špic, arhitekt Napisala: Andrea Beaty Ilustriral: David Roberts Uredila: Petra Fröhlich Prevedel in prepesnil: Matjaž Pikalo (pri prevodu je sodeloval Tomaž PoliËar) Besedilo na ovitku prevedla: Lea SoboËan Lektorirala: Petra Arula Text Copyright  2007 Andrea Beaty Illustrations Copyright  2007 David Roberts First published in the English language in 2007 By Abrams Books for Young Readers An imprint of Harry N. Abrams, Incorporated, New York Original English title: Iggy Peck, Architect (All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)

Izdala in založila : Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Direktor produkcije: Klemen Fedran Prelom: Danilo Frlež Tisk: Gorenjski tisk, d. d. Naklada: 1.500 izvodov 1. izdaja Ljubljana 2010 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111(73)-93-1 BEATY, Andrea Igi Špic, arhitekt / napisala Andrea Beaty ; ilustriral David Roberts ; prevedel in prepesnil Matjaž Pikalo. - 1. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2010 Prevod dela: Iggy Peck, Architect ISBN 978-961-271-092-7 253427456

IGI_SPIC notranjost.indd 2

23.11.10 13:55


^

S I P G I I C

A R H I T E K T

Andrea Beaty Ilustriral David Roberts Prevedel in prepesnil Matja탑 Pikalo Napisala

IGI_SPIC notranjost.indd 3

23.11.10 13:55


MALI IGI ŠPIC JE ARHITEKT, vse odkar mu druga sveËka je ugasnila, je v eni piËli uri, iz plenic samo in iz lepila, zgradil Ëudovit objekt.

IGI_SPIC notranjost.indd 4

23.11.10 13:55


Ignaci

j Šp ic,

tris to k o

smat ih ve v e r ic ! « nje gov am ama za zija. »esa tako fant astiË !« nega še nisem videla A njen nasm eh j avel, z e hit e j riË ro zbled el, ko blag vet el! Ë a i je z i c n e p t l a i p r i s š m e s d r j d n l o j v i v o

Igi, sine, kaj te prime? To kar ušpiËil si, je neokusno in gnusno! Smrdi!«

IGI_SPIC notranjost.indd 5

23.11.10 13:55


A Igi je že odšel in pohitel ven na trato, kjer iz blatnih grud zgradil sijajno sfingo je z lopato.

IGI_SPIC notranjost.indd 6

23.11.10 13:55


IGI_SPIC notranjost.indd 7

23.11.10 13:55


Ko je bil star tri, njegovi starši so sprevideli, da nenavadna strast, ki ima jo sine, zlepa ga ne mine. Jabolka in breskvice je uporabljal za kapelice in cerkvice, gradil pa je tudi templje iz gline.

IGI_SPIC notranjost.indd 8

23.11.10 13:55


IGI_SPIC notranjost.indd 9

23.11.10 13:55


Neke noËi, ravno sredi jedi, kot se rado zgodi, Igi preblisk dobi. Pa gre in zasuËe mizico okrog ter na njej zgradi obok iz palaËink in pite iz kokosa, kar oËeta z radostjo navda.

IGI_SPIC notranjost.indd 10

23.11.10 13:55

igi spic  
igi spic  

igi spic arhitekt