Page 1

SERIJA A N T E M D E R P D E M ZA 1. TRILETJE nov didaktični ko mplet • nov didaktični p ristop


V šolo z Lili in Binetom Vstop v šolo je za vsakega otroka pomembna prelomnica v njegovem življenju, pa tudi za vas, učitelje in vzgojitelje v prvem triletju, je dan, ko pod svoje okrilje sprejmete novopečene prvošolčke, prav poseben. Tudi v Založbi Rokus Klett se zavedamo pomembnosti prvega stika otrok s šolskim okoljem in nove vloge, v kateri so se znašli. Dolgo smo razmišljali, kakšno naj bo gradivo za poučevanje v prvem triletju, da bo omogočalo izpolnitev vseh učnih ciljev, da bo prijazno do učencev pa tudi do učitelja ter da bo omogočalo sodobno poučevanje in širjenje obzorja naših najmlajših. Vedeli smo, da je rešitev v medpredmetno povezanem gradivu, v katerem se snov ne podvaja in ki je podprto z bogatimi interaktivnimi vsebinami. Tako gradivo je naša nova serija Lili in Bine, ki omogoča tako klasičen način dela v razredu kot tudi poučevanje z interaktivno tablo ali le računalnikom in projektorjem. Ker se cilji v prvem triletju pri številnih predmetih med seboj pokrivajo, smo po pregledu ciljev vseh predmetov zasnovali gradivo, ki vam omogoča, da skrajšate čas priprave na pouk in prihranite čas v razredu. Tako ga boste lahko več namenili igri in dodatnim aktivnostim. Vabim vas, da prelistate ta katalog o učnem kompletu Lili in Bine 1, ki nastaja in se oblikuje v sodelovanju z vami, učitelji in vzgojitelji v prvem triletju. Lep pozdrav!

mag mag. Mojca Urankar Poč Počkaj, urednica serije Lili in Bine

E BARVE.

E. OZNAČI BARV

POIMENUJ

16

ALOM ENAK ŽI S PRED

MET POVE

PRED VSAK V

BARVE

BARVE IN

. POBARVAJ


Nova serija Lili in Bine

Končno »Super komplet! mestu.« em spet vse na en Milena Dvoršak, rnja Radgona Osnovna šola Go

Nova serija Lili in Bine je namenjena otrokom v prvem triletju osnovne šole šole. Temelji na koncep konceptu medpredmetnega povezovanja in upošteva sodobne smernice, ki se v zadnjih letih uveljavljajo tudi pri nas. Svež pristop, kakovostna didaktična zasnova, sodobna oblikovna podoba in bogato elektronsko gradivo na spletu – vse to najdete v novi seriji Lili in Bine!

ate v vse, kar pripravlj »Zelo bi pohvalila na pogled no ač ivl . Zelo je pr seriji Lili in Bine evam potrebam in zaht in v celoti ustreza orabi up ob Tudi učitelj bo današnjih otrok. .« jen en j razbrem vaših gradiv prece Petra Cesar, a Loka etka Golarja, Škofj Osnovna šola Cv

Nova serija vam omogoča preprost in učinkovit medpredmetni pouk. Primerna je za učitelje in vzgojitelje, ki se vam zdi najboljše klasično tiskano gradivo, za tiste, ki imate raje interaktivno, in tiste, ki prisegate na pravo razmerje obeh. Lili in Bine – prva serija v Sloveniji, ki: temelji na konceptu celostnega poučevanja medpredmetno povezuje vse predmete (tudi športno, glasbeno in likovno vzgojo) ima usklajene cilje in ne podvaja vsebin vključuje bogato e-gradivo za vse predmete ponuja dodatne interaktivne vsebine omogoča prihranek časa pri pripravi na pouk omogoča optimalen izkoristek časa pri pouku

V didaktičnem kompletu so: • medpredmetni delovni zvezek (v štirih delih) • trije učbeniki – slovenščina, matematika, spoznavanje okolja • berilo • e-delovni zvezek, e-učbeniki in e-berilo • interaktivni portal – dežela Lilibi na www.lilibi.si • priročnik za učitelje • avdiozgoščenka za slovenščino (za učitelje) • letna, tedenske in dnevne priprave na spletu • igračka za vsakega otroka

Potrditve

POSLUŠ

17

za

ANJE

k uč benik slo vens u ki jez

Vse učbenike, ki sestavljajo komplet Lili in Bine 1, bomo predložili v potrditev marca 2011. Izšli bodo že junija 2011, sočasno z zadnjim delom medpredmetnega delovnega zvezka. Ostali deli kompleta bodo na voljo še pred začetkom novega šolskega leta.

ik

3


Zakaj izbrati serijo Lili in Bine? OMETU VARNO V PR

12 2

Koncept učbeniške serije Lili in Bine je nastal na podlagi obsežne analize učnih načrtov za vse predmete v prvem triletju. Ta je pokazala, da se učni cilji pri različnih predmetih prekrivajo za eno do dve uri na teden. To pomeni, da je mogoče z ureditvijo podvojenih ciljev in vsebin – z medpredmetnim načrtovanjem in poučevanjem – prihraniti v razredu vsaj 50 ur na leto, obenem pa zmanjšati težo gradiva.

13

12

na i. Upoštevamo prometin o biti vedno previdn o cesto V prometu moram o za varnost. Pravilno prečkam pločniku. skrbim rje. Hodimo po pravila in tako ne znake in semafo upoštevamo promet

pa po desni zniki po levi, skupina a, hodimo posame svetla oblačila in kresničko, Kadar ni pločnik pripeti. dobro vidnost nosimo strani ceste. Za V vozilu smo vedno rumeno rutico. prvošolci pa tudi

Celostni pouk in medpredmetne povezave Serija v celoti temelji na konceptu celostnega pouka in je skrbno medpredmetno povezana v enem delovnem zvezku, razdeljenem na štiri dele. Tako lahko preprosto medpredmetno poučujete, ne da bi morali sami iskati medpredmetne povezave. Usklajeni cilji in vsebine Posamezni deli kompleta so ciljno in tematsko usklajeni. Vsebine in cilji se zato v učbenikih za različne predmete ne podvajajo. S tem lahko prihranite čas v razredu in še več pri pripravi na pouk. Vključeni vsi predmeti Medpredmetne povezave z glasbeno, likovno in športno vzgojo najdete v priročniku za učitelje in v letni, tedenskih ter dnevnih pripravah. Privlačne ilustracije in fotografije Serija Lili in Bine je bogato opremljena z ilustracijami, ki jih je prispevalo pet slovenskih in tujih ilustratorjev, in s skrbno izbranimi fotografijami. Bogato e-gradivo na spletu E-gradivo na spletu obsega e-učbenike in e-berilo, e- delovni zvezek in spletno deželo Lilibi. Dežela Lilibi je obsežna interaktivna spletna stran za učence, učitelje in starše. V njej je za kar 400 ur multimedijskih vsebin, med drugim interaktivnih nalog, filmov, didaktičnih iger in delovnih listov. Lahko jih uporabite za utrjevanje, motivacijo ali diferenciacijo med poukom. Koristne so tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju ter med dodatnim in dopolnilnim poukom. Enotna oblikovna podoba Vsi deli kompleta imajo enotno oblikovno zasnovo. Otrokom se ni treba privajati na vedno nove ikone, različne barvne sisteme in množico risanih junakov, ki jih sicer srečajo v učbenikih.

Prikupna junaka s sporočilom ročilom Naslovna junaka sta čebelica Lili in trot Bine, ki s serijo rasteta – tako kot rastejo tudi vaši učenci. Lili in Bine sta igriva, vedoželjna in ustvarjalna ter se zavzemata za pomembne vrednote. Glasovanja za imeni junakov se je udeležilo več kot 400 učiteljev v prvem triletju. Izbrani imeni sta prepričljivo zmagali pred drugimi predlogi.

doben e vidim so Lili in Bin časa tu le ja p n a m jš ko n a žnost zm »V novem o m i d rotno tu sp elu in mogoča pristop k d v tako mi o ede ra gl P k. im u d o p go a hitro prila priprave n ko h la ca n jo jo, ki ega uče diferenciaci in potrebo posamezn st e želim še o in n B b so in o i na sp v. Seriji Lil ce n če u e ali skupin rih idej.« veliko dob Žalcu nikva pri Ponikva, Po Lea Petek, ža Kocena la B la šo Osnovna

etnimi nimi predm e, med različ je so smiseln n ve va za zo »Pove dlično. Pove ej bi pohvalila o i zd i m b področji se vanja. Pose ameega povezo – strani, n a iv d a gr brez nasiln ga ve .« o a n eg st n o dn uče dodano vre čenja, in povzetek na u ju n njene uče e, ljana Anita Smol egarc, Ljub la Vide Pr šo na ov sn O

4


Odlična avtorska ekipa

POBARV AJ ŽIVAL I IN PR TAKO, KOT SO EDMETE POBARV NA SPOD ANI NA NJI SLIKI ZGORNJ I SLIKI. V VSAK O

NARIŠ

POSL

I PIKTO

GRAM

ZA PRAV

UŠAM

ILA PO

SLUŠAN

K sodelovanju pri nastanku kompleta smo povabili didaktike akademike in učitelje praktike, pa tudi dve razvojni psihologinji. Tak preplet različnih vidikov in znanja zagotavlja strokovnost in usklajenost serije Lili in Bine z vašimi potrebami ter s potrebami vaših učencev.

JA.

Medpredmetne povezave in razvojnopsihološki vidik dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

M SPOZNAL SE M VLJUDEN SE

dr. Urška Fekonja Peklaj, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

J.

IGRAJ SE Z MENO

NASVIDENJE. DOBER DAN.

MOJA PROSIM, BODI . PRIJATELJICA

NASVIDENJE.

HVALA, KER SI

DOBER DAN.

LJ, ČE BI BIL UČITE IGRAJTE BI MI REKLA, SE Z MENOJ.

ME IZBRAL.

Medpredmetne povezave

13

Mira Kramarič, upokojena, do nedavnega zaposlena na Osnovni šoli Lom pod Storžičem

AVE POZNAM POZDR NASVIDENJE. DOBER DAN,

GAJ MI. PROSIM, POMA

, GOSPOD SLIKAR SLIKO. POGLEJTE MOJO

Slovenski jezik

JIM REČEŠ GOSPOD, GOSPA?

UČIM SE OGOVARJATI LJUDI.

dr. Simona Pulko, konzulentka, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

JIH JAZ PA VEM, KDAJ BLJAMO. UPORABL

Mira Kramarič, soavtorica, upokojena, do nedavnega zaposlena na Osnovni šoli Lom pod Storžičem 1 ENA POVEJ, KAJ

ODLIČNO TI JE

USPELA.

O.

HVALA ZA KNJIG

7

i. komu za kaj zahvalit I IN KOLIKO prošnjo, besedo hvala pa, kadar se želim e v skupine in JE ČESA. im, kadar izrekam in sošolkami se razdelit Besedo prosim uporab e prizore in pripoveduj. S sošolci narisan Natančno si oglej v igri vlog. odigrajte prizore

6

JE NA SLIK

POVEJ, KAJ

JE NA SLIK

I IN KOLIKO

2 DVE JE ČESA.

Milka Kern, soavtorica, Osnovna šola Simona Jenka Kranj Majda Pipan, soavtorica, Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Književnost OPAZUJ IN

dr. Igor Saksida, avtor Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

POVEJ. OPAZUJ IN

dr. Metka Kordigel Aberšek, avtorica Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

POVEJ.

Matematika dr. Zlatan Magajna, konzulent, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani ZAPIS ŠTEV

ILKE 1 VADI

V ZVEZKU.

12

ZAPIS ŠTEV

ILKE 2 VADI

Učenci preber ejo in zapišejo številk o 1.

mag. Martina Rajšp, soavtorica, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

V ZVEZKU.

Učenci preber ejo in zapišejo številk o 2. 13

Jasna Žic, soavtorica, Osnovna šola Kamnica

Spoznavanje okolja V sodelovanju z učitelji! V nastanek serije Lili in Bine smo vključili 186 izkušenih učiteljic in učiteljev razrednega pouka iz vse Slovenije. Tako je gradivo obogateno z vašimi izkušnjami, predlogi, upošteva pa tudi opozorila in želje učiteljev, ki so jim blizu različni stili poučevanja.

i in mpleta Lil eniškega ko i novost pri čb u ev it v a »Predst saj pomen se pritegnila, . Zato sem Bine me je tr em iletju rv šnjami p v ku iz ju i n goletnim poučeva ol d i m ji o a s sv ajanju odločila, d ček pri nast kšen kamen ka m a d o d projekta.« i, k Sabina Arb ere Kamni la Marije V Osnovna šo

Nataša Dolenc Orbanič, konzulentka za naravoslovje, Pedagoška fakulteta, Univerza v Kopru Mojca Kukanja Gabrijelčič, konzulentka za družboslovje, Pedagoška fakulteta, Univerza v Kopru Nataša Šefer, soavtorica, Osnovna šola Simona Jenka Kranj Vilma Kumše, soavtorica, Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Ostali predmeti dr. Matjaž Duh, konzulent za likovno vzgojo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru dr. Rado Pišot, konzulent za športno vzgojo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Kopru Ada Holcar, konzulentka za glasbeno vzgojo, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana mag. Silva Karim, avtorica priprav za likovno vzgojo, slikarka in pedagoginja Marijana Cuderman, avtorica priprav za športno vzgojo, Osnovna šola Simona Jenka, Kranj Janja Ambrožič, avtorica priprav za glasbeno vzgojo, Osnovna šola Kamnica

5


Medpredmetni delovni zvezek BEREM SLIČICE POBARVAJ PO NAVODILIH.

Središče učbeniškega kompleta Lili in Bine je medpredmetni delovni zvezek. V njem se ciljno in tematsko povezujejo trije predmeti: slovenščina, spoznavanje okolja in matematika. Medpredmetne povezave so vključene le tam, kjer je to smiselno in kjer zares koristi otrokovemu spoznavanju z novo vsebino. Medpredmetni delovni zvezek je razdeljen v štiri dele, ki si med letom sledijo zaporedoma. V vsakem delu so zastopani omenjeni trije predmeti. Delovni zvezek sestavljajo učni listi za slovenščino, spoznavanje okolja in matematiko, kljub temu pa vsak predmet ohranja značilnosti jezika posameznega predmeta. Učni listi v si sledijo po tematskem, tedenskem in dnevnem načrtovanju pouka. Pozornost je namenjena zaporedju uresničevanja ciljev pri posameznem predmetu in temu, katere vsebine in cilji se pri predmetih lahko združujejo in povezujejo. Prav tako je zaporedje premišljeno glede na pridobivanje znanja in spretnosti pri ciljih, ki se pri predmetih podvajajo.  Primer: pred uvajanjem znakov pri matematiki (večji, manjši, je enako) uvajamo pri slovenščini pojme za izražanje količine (enako, več, manj), matematika pa te pojme uporabi pri primerjanju velikosti števil. Nekateri cilji, predvsem pri spoznavanju okolja in slovenščini, so prek dejavnosti in določene komunikacije tematsko povezani in se tako realizirajo pri obeh predmetih hkrati.  Primer: predstavljanje, spoznavanje življenja nekoč ...

8

Delovni zvezek ima deset tematskih sklopov, ki so med seboj ločeni z barvnimi pasicami na vrhu strani. 1. V šoli 2. Varno v prometu 3. Jesen 4. Moja družina 5. Zima 6. Bilo je nekoč 7. Zdravo živim 8. Pomlad 9. Skačem, tečem … 10. Poletje

LEVO IN DE SNO, ZGORAJ IN SPODAJ

EVIDEN VIDEN IN PR

RVAJ PO

NARIŠI IN POBA

POŠEVNA

NALEPI PIKTO GRAME IZ PRILO GE. POSLUŠAJ NAVO DILO IN NARIŠ I.

KJE JE?

PREVLECI POŠE

VNE ČRTE IN

ČRTA

VZORCE.

NAVODILIH.

DA DEČK A TAKO, RVAJ OBLAČILA P POBA . OBKROŽI DOBRO VIDEN B BO V PROMETU EBUJE. KI JIH ŠE POTR PREDMETE,

PREBERI PIKTO

A

K RAVN O, ČE OTRO EC Z ZELEN POBARVAJ KROŽ NAROBE. O, ČE RAVNA PRAV, IN Z RDEČ

GRAME. NARIŠ

I IN POBARVAJ.

. . 42

49

48

6

.

.

43


E ENAKE PREDMETE NA OBEH SLIKAH OBKROŽI Z ENAKO BARVO.

Dodatne multimedijske vsebine na spletu Na vrhu strani so ikone, ki nakazujejo, da so k vsebini iz tiskanega delovnega zvezka na voljo tudi dodatne vsebine, zbrane na interaktivnem portelu Lilibi (www.lilibi.si). Več o tem preberite na strani 16.

Elektronski medpredmetni delovni zvezek Medpredmetni delovni zvezek je na voljo tudi v e-obliki na spletu. Več o tem preberite na strani 18. PREČRTAJ PREDMETE, KI JIH NI NA OBEH SLIKAH. BEREM SLIČICE ENAKE PREDMETE NA OBEH SLIKAH OBKROŽI E Z ENAKO BARVO.

POBARVAJ PO NAVODILIH.

PREČRTAJ PREDMETE, KI JIH NI NA OBEH SLIKAH.

8

9

9

Brezplačne priloge Na koncu vsakega dela medpredmetnega delovnega zvezka so dodane priloge in opazovalni listi za delo pri spoznavanju okolja, ki jih otrok lahko izreže. V sredini medpredmetnega delovnega zvezka so vložene še samolepilne nalepke, ki jih otrok uporabi pri reševanju posameznih nalog. g

.

3 BUČE OBKROŽI PO

TRI ŽIC. ŽIC. E MNO E MNO ŠI ČLAN ŠI ČLAN NARI NARI

NAŠA HIŠICA POČUTJA NARIŠI ČLANE IZREŽIMNOŽIC. IN NALEPI.

GA 1 PRILO ILA.

NAPIŠI ŠTEV

NAREDI, DA N

BO PRAV.

ŽIC. ČLANE MNO MNOŽICA. POIMENUJ IMA VSAK A O ČLANOV NAPIŠI, KOLIK

63

Naloga

78

stran 80 Naloga

stran 71

62

7


Učbenik za spoznavanje okolja PODOBNI, A RAZLIČNI OPAZUJ IN POVEJ.

Učbenik sestavlja deset poglavij z družboslovnimi in naravoslovnimi vsebinami. Zaporedje poglavij sledi letnim časom ter dogodkom, ki spremljajo otrokovo šolsko leto, in je usklajeno s poglavji v učbeniku za slovenščino. Gradivo spodbuja odkrivanje učenčevih dosedanjih izkušenj in zamisli ter omogoča spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav ter širjenje znanja o naravnem in družbenem okolju. Učenci ob njem razvijajo sposobnosti za opazovanje, primerjanje, napovedovanje, sklepanje in sporočanje.

IZMERI SVOJO VIŠINO.

ORIŠI SVOJE STOPALO.

LINA NIK

TIM

ODTISNI SVOJO DLAN. BOR

Pod vsako učno enoto je napisano besedilo, ki je namenjeno staršem in učencem. Staršem ponuja opis vsebine, da bodo lažje sodelovali z otrokom, učence pa usmerja v različne aktivnosti.

Uvodna dvojna stran Vsak sklop uvaja velika dvostranska ilustracija, ki izhaja iz otrokovega realnega doživljajskega sveta.

NIK

PIA

6

BOR

LIA

KAKŠNE BARVE SO TVOJE OČI?

Ljudje smo si med seboj podobni, a tudi različni. Imamo podobno ali različno barvo las, oči, kože, dolžino stopala, velikost dlani.

Vsebina sklopa

V ŠOLI

KAKO SE POČUTIM?

VESEL SEM, KER ME JE OBISKALA BABICA.

ŽALOSTNA SEM, KER SE SOŠOLCI NOČEJO IGRATI Z MANO.

STRAH ME JE TEME.

VESEL SEM, KER IMAM VELIKO PRIJATELJEV. KDAJ SI PA TI VESEL?

4

8

Ko postanemo šolarji in šolarke, se srečamo z novimi prijatelji. Drug drugemu se predstavimo z imenom in priimkom. Povemo lahko tudi ime kraja, kjer stanujemo, hišno in poštno številko.

V marsičem smo si podobni, a tudi različni. Zanimajo nas različne igre in športi, radi imamo različne igrače, imamo različne želje. Trudimo se biti prijazni drug do drugega. Kadar nam to ne uspe, se pogovorimo in opravičimo.

5

8

JEZNA SEM, KER MI JE SOŠOLKA PODRLA STOLP IZ KOCK.

Ljudje se ne počutimo vedno enako. Veselje, jezo, žalost ali strah pokažemo na različne načine.


T KT PROJEK P SPOZNAL SEMNAŠ MALI SPOZNA

L SEM

KAJ SE

ZGODI, ČE

? I?

MO PRIPET

V AVTU NIS

NAŠ MALI PRO JEKT

Z JAJCEM. . POSKUS ELASTIKO I BOMO NEMO E, VOZIČEK, • NAREDIL IN GA PRIP EMO: JAJC (JAJCE) . • POTREBUJ ŽIMO VOZNIKA O). IZ KARTONA POLO M (ELASTIK ETI NAJ SE V ZID • V AVTO IM PASO A NE AR GA ČINI. ZAL Z VARNOSTN ČINI, VEND PO KLAN TIMO AT PO KLAN • AVTO SPUS ŠE ENKR SPUSTIMO • JAJCE . O. PRIPNEM JE ZGODILO O, KAJ SE UJEM • OPAZ

VSAKA IGRA IMA PRAVILA

ZBIRKA LISTOV –

HERBARIJ

• NABERI JESENSK E LISTE RAZLIČNI H DREVES. • LISTE VLOŽI MED ČASOPISNI PAPIR. • PREVIDNO JIH OBTEŽI S KNJIGO. • VLAŽEN PAPIR PO POTREBI ZAMENJA J S SUHIM. • ČEZ TEDEN DNI POSUŠENE LISTE PRINESI V ŠOLO. • S SOŠOLCI IN SOŠOLKA MI BOSTE LISTE UREDILI ZBIRKO LISTOV. V RAZREDNO

15

19

Projektno delo praktični Vsak sklop dopolnjuje Naš mali projektt s praktičnimi dejavnostmi, ki so nadgradnja vsebine poglavja. Vodijo do konkretnega rezultata, skupnega izdelka: zbirke listov, zbirke starih predmetov, sadne malice, hišice počutja, mini vrtička … Učenci naloge opravijo v skupinah in se učijo sodelovanja in medsebojne komunikacije. Ob tem razvijajo ročne spretnosti, domišljijo in ustvarjalnost. Izdelke lahko predstavijo vrstnikom in staršem ter tako razvijajo sposobnost sporočanja.

Elektronski učbenik za spoznavanje okolja Učbenik je na voljo tudi v e-obliki na spletu. Več o tem preberite na strani 18. PODOBNI, A RAZLIČNI

VSAKA IGRA IMA PRAVILA

OPAZUJ IN POVEJ.

IZMERI SVOJO VIŠINO.

ORIŠI SVOJE STOPALO.

LINA NIK

TIM

Pri igri, v šoli in tudi povsod drugod veljajo pravila, ki se jih moramo držati. V šoli moramo upoštevati šolska in razredna pravila: npr. ko želimo kaj povedati, dvignemo roko. Po delu in igri za seboj pospravimo.

7

NIK

Ponavljanje in utrjevanje Ob koncu vsakega sklopa je dodan kratek povzetek vsebine Spoznal sem. Učenci lahko naučeno ponovijo in utrdijo ter tako ozavestijo naučeno. Povzetek je v pomoč tudi staršem, da se bodo z otroki lahko pogovarjali o tem, česar so se naučili v šoli.

KATERI ŠOLSKI PROSTORI SO NA SLIKI?

PIA

6

podobni,, a tudi Ljudje smo sm mo o ssii med med d seboj sebo seb se eboj eb bo b oj podobni različn različni. ni. Imamo ni Im maamo mam mamo ma mo o podo pod p podobno d b bn bno n al ali allii razl različ ra različno ično čno barvo b bar barvo kože, las, oči, ii,, kko ože, ož že, d dolžino lži stopala, stopala p vvelikost vel elikost dlani. dlani

SPOZN

NAŠA ŠOLA

LIA

KAKŠNE BARVE SO TVOJE OČI?

ODTISNI SVOJO DLAN. BOR

BOR

Pri igri, igri v šoli olii in tudi oli tud u i povsod od drugod druggod veljajo veel vel eljajo pravila, ki se jih moramo držati. V šoli oli moramo moram mor mo oram or r m mo o upoštevati upoštev upoš pošt šte šte ttev evvatii šolska šo ska šo kaa in n razredna razred razred dna pravila: pravila: npr. ko želimo kaj povedati, seboj pospravimo. dvignemo dvignem ignemo ggnemo emo o rok rroko. oko. o Po Po delu in in igri g za se bo boj ojj p o pospravi mo.

AL SEM OJE ALI PR NAŠ M

SPOZN

7

AL SEM

KT

NAŠ M ALI PR OJEKT

NA SŠ PR

DA BOM

BOLJE

VIDEN

• • • •

VARNA

PEŠEC HOJA V PRO

METU

E

IME ŠOL

STORI

PRO ŠOLSKI

, RAZRED , UČENKA UČENEC CA OJITELJI CA, VZG UČITELJI

SEMAFO R PROMET NI ZNAK

POTNIKI VARNO

SE VOZ

IM

14

IN ŠOLSKA

Šola ima ime in svoj znak. V njej je veliko različnih prostorov. Delavci in delavke na šoli opravljajo različno delo in skrbijo, da se dobro počutimo.

VILA NA PRA

RAZRED

I

I NA ŠOL

OBIŠČI PROSTORE NA ŠOLI. KAJ SI OPAZIL V PROSTORIH? SI KOGA SREČAL?

DELAVC

9

10

9


Učbenik za slovenski jezik KJE JE KAJ? V

NA

Učbenik za slovenščino ima deset tematskih sklopov, ki so skladni s sklopi v medpredmetnem delovnem zvezku. Znotraj posameznega tematskega sklopa so obravnavane vsebine iz dialoškega sporazumevanja, razvijanja jezikovnih zmožnosti, branja, govorjenja in poslušanja.

ZA

Pod vsako učno enoto je napisano besedilo, ki je namenjeno staršem in učencem. Staršem ponuja opis vsebine, da bodo lažje sodelovali z otrokom, učence pa usmerja v različne aktivnosti.

PRED

10

Kadar želim povedati kje so predmeti ali bitja, uporabljam besede v, na, za, pred, pod, nad , med in pri.

OPR

Uvodna dvojna stran Vsak sklop se začne z veliko dvostransko ilustracijo – uvodno sliko, ki je namenjena pridobivanju znanja in uresničevanju načrtovanih ciljev. Krogi na levi strani slike usmerjajo pozornost na temeljno vsebino slike.

Vsebina sklopa

VARNO V ŠOLO

VLJUDE

N SEM JE.

NASVIDEN DOBER

P DOBER

DAN.

SLIK AR, GOSPOD SLIKO. E MOJO POGLEJT

8

V svojem okolju vidim piktograme in napise. Pomembno je, da vem, kaj pomenijo in kako naj ob njih ravnam.

Kaj sporočajo piktogrami in napisi na sliki? Kako moraš ob njih ravnati?

PROSIM,

9 ODLIČNO

6

10

JE.

NASVIDEN

DAN.

ELA.

TI JE USP

J MI.

POMAGA

12

HVALA ZA

KNJIGO.

liti. za kaj zahva se želim komu ne in pa, kadar v skupi besedo hvala se razdelite m prošnjo, in sošolkami kadar izreka . S sošolci m uporabim, prizore in pripoveduj ne Besedo prosi si oglej narisa vlog. Natančno igri v re odigrajte prizo


NAD

POD

POSLUŠ

AN JE

k učbeniku za slovenski jezik

Avdioposnetki (za učitelje) Ob učbeniku so na voljo tudi avdioposnetki neumetnostnih besedil, namenjeni razvijanju spretnosti poslušanja in razumevanja besedil.

Elektronski učbenik za slovenščino PRI

MED

Učbenik je na voljo tudi v e-obliki na spletu. Več o tem preberite na strani 18. KJE JE KAJ? V

ZA

11

Natančno opazuj sličice in povej, kje je kaj. Na primer: Voznik je v avtu. Nadaljuj.

10

VLJU

NA

POD

NAD

PRED

MED

PRI

Kadar želim povedati poved daati da ti kje kkjjjee so o predmeti predm pred predme redme dm dme dm mee ali bitja, bitja uporabljam besede v, na, za, pred, prreed, d, d, pod, p po pod od, o od d,, nad na n d , med med in n pri. pri. r i. ri

Natančno opazuj opa op paazuj sličice slič slič in povej, p povejjj,, kje kjje je kaj. kaj. Na primer: prim prim mer: er:: Voznik Voznik znik ikk je j v avtu. avt vtu vvtu. tu Nadaljuj. Nadalj Nadalju Nada Nad d l j.

11

DEN S EM

RAVIČILO SPOZNAL

OPROSTI.

SPOZN

AL SEM

NA IZLET

PROSIM, POČA

KAJ. KA

OPROSTITE

.

AU!

SPOZ

SEM

NAL S EM

PROSIM

, BODI MOJA PRIJAT ELJICA .

Ponavljanje in utrjevanje Tematski sklop se konča s SPOZNAL SEM stranjo Spoznal sem, ki je namenjena ponavljanju IČILO in OPRAV utrjevanju obravnavane snovi v tematskem sklopu. Učence skozi ponovitev vodita Lili in Bine, ki jim vsebino sporočata v stripu.

HVALA,

SP LETIM NAD

SEM OZNAL

IGRAJ

KER SI

ME IZBR

AL.

SE Z MEN S

OJ.

ČE BI BIL BI MI REK UČITELJ, LA, IGR SE Z MEN AJTE OJ.

ŠKATLO.

SEDIM NA

ŠKATLI.

POZNAM POZDRA DOBER VE DAN, NAS VIDENJ E.

JAZ PA VEM, UPORAB KDAJ JIH L LJAMO. LJ KU, KU!

I, SEM OPROST

OJLA! SEM

UČIM SE OGOVAR JATI LJUDI.

JIM REČ EŠ GOSPOD , GOSPA?

LI. SEM V ŠKAT LO. POD ŠKAT

LO.

ZA ŠKAT

LO. PR D ŠKAT JAZ PA PRE SEM PRI

Beseda oprost i ali oprostite pomeni opravi Pomembno je, da se znam čilo. vljudno opravi praviččiti. iti. SEM MED

ŽOGO IN

ŽOGI.

ŠKATLO.

7

13

16 Ob sličicah pripoveduj zgodbo.

avičilo. vičiti.

11


Učbenik za matematiko 1 ENA POVEJ, KAJ JE NA SLIKI IN KOLIKO JE ČESA.

Učbenik daje otrokom možnost za pridobivanje ključnih matematičnih kompetenc in je narejen po njihovi meri. Z njim bodo matematiko dojeli kot prijetno, zabavno in preprosto. Skladno s sodobnimi didaktičnimi smernicami naj bi prvošolec pri pouku matematike najprej priklical iz spomina svoje matematične izkušnje s predmeti, ki jih pozna, in o teh izkušnjah spregovoril. Po tej fazi, ki poteka v dialogu med učiteljem in učenci, se otroci srečajo s sorodno problemsko situacijo – ilustracijo v učbeniku. Učbenik jih vabi, da poskusijo ilustracijo opisati in izpeljati sklepe ter jih posplošiti. Sledi utrjevanje in poglabljanje znanja z reševanjem nalog, v katerih otroci svoje ugotovitve sčasoma zapišejo tudi s pisnimi znaki.

OPAZUJ IN POVEJ.

ZAPIS ŠTEVILKE 1 VADI V ZVEZKU.

Pod vsako učno enoto je zapis ciljev, ki jih učenec ob delu z učbenikom lahko doseže. Staršem ponuja opis vsebine, da bodo lažje sodelovali z otrokom.

KJE JE? OPAZUJ IN

12

Učenci preberejo in zapišejo številko 1.

NAD IN POD NAD

POVEJ.

OPAZU

POD

PTICA JE NAD M. TOBOGANO

OPAZUJ

PES JE POD M. TOBOGANO

JEM

IN POVEJ.

OPAZUJ

IN POVEJ.

O

LEVO IN DESN

OPAZUJ IN

POVEJ.

ZNOTRAJ

NA ROBU

ZUNAJ

SEM ZUNAJ . PESKOVNIKA

SEDIM LEVO OD BABICE.

VISOKA UČENKA

O SEDIM DESN OD DEDK A. DESNO

LEVO TVOJI KDO SEDI NA I? DESNI STRAN

V ČEM SO SI MAJICE SE RAZ PODOBN LIKUJEJ E IN V ČEM O? POIMEN UJ BARVE.

TVOJI KDO SEDI NA I? LEVI STRAN SEM NA ROBU . PESKOVNIKA AJ SEM ZNOTR . PESKOVNIKA

6

jo opazovanje. Določa o na natančno robu. Učenci se navajaj z izrazi znotraj, zunaj, na tov položaj predme

NIZK A UČENKA

DOLGI LASJE

VELIKA ŽOGA

MAJHNA ŽOGA

7 tov o položaj predme Učenci določaj levo in desno. z izrazi nad, pod, SEBAST IJAN 4

Učenci se navajajo na Ločijo in poimenuje natančno opazovan jo barve. je.

IZBERI SI SOŠOLK O ALI SOŠ OLCA.

Učenci pravi visoko, nizkolno uporabljajo izraz e veliko, majh , dolgo in kratko. no,

12

KRATKI LASJE

SVA DVO JČK A. V ČEM PODOBN A IN V ČEM SVA SI SE RAZ LIKUJEV A?

ŽAN

UGOTOV ITA, STA SI POD V ČEM OBNA IN V ČEM SE RAZLIKU JETA.

5


4 ŠTIRI

MNOŽICE REŠ REŠI, SAJ ZMO I NA VPRAŠANJA.

ODGOVOR OPAZUJ SLIKO IN

NATANČ ČNO NO O OPAZUJ OPA AZUJ SLIKO IN ODGOVORI ORI NA A VPRAŠA VPRA AŠANJA. NJA.

REŠ R I, SAJ ZMOREŠ

2 DVE ?

KJE JE

V KATERO SMER

V KATERO SMER

SO

KOLIKO

?

JJE

PLAVA

KOLIKO HIŠ JE

?

JE

NA KATERI STRANI

KJE V

?

PLAVAJO

NA KATERI STRANI

NE V NAJNIŽJI , PA TUDI V NAJVIŠJI NE.

V KATERI HIŠI STANUJEŠ?

?

KJE JE

POVEJ, KAJ JE NA SLIKI IN KOLIKO JE ČESA.

JE NA SLIKI MANJ

?

NA SLIKI?

JE NA NAJNIŽJI

JE NA SLIKI VEČ

?

HIŠI?

ALII

A ALI

?

?

KATERO ŠTEVILKO NAJDEŠ NA NAJVIŠJI in določajo HIŠI? Učenci natančno opazujejo živih bitij. položaj predmetov in

8

Učenci štejejo in primerjajo števila. 17

Sklepna naloga ga Ob koncu vsakega sklopa v učbeniku je naloga Reši, saj zmoreš. Za njeno uspešno reševanje mora učenec smiselno uporabiti vse pridobljeno znanje tega poglavja.

OPAZUJ IN POVEJ.

Elektronski učbenik za matematiko Učbenik je na voljo tudi v e-obliki na spletu. Več o tem preberite na strani 18. 1 ENA

2 DVE

POVEJ, KAJ JE NA SLIKI IN KOLIKO JE ČESA.

POVEJ, KAJ JE NA SLIKI IN KOLIKO JE ČESA.

OPAZUJ IN POVEJ.

OPAZUJ IN POVEJ.

ZAPIS ŠTEVILKE 2 VADI V ZVEZKU. ZAPIS ŠTEVILKE 1 VADI V ZVEZKU.

13

Učenci preberejo in zapišejo številko 2.

REŠI,

MOR SAJ Z

OV ENIH AVT

CA ZEL

MNOŽI

ALI IMA

POVEJ,

KAJ JE

NA SLIKI

IN KOLIKO

PRIMER

JE ČES A.

OPAZUJ

OK? ALI OTR

JE MANJ

Učenci prebe preberejo preb beerrejo b berejo ejo in i zapišej zapišejo apišejo iš jo številko evilk evilko eev vvilko kko 2. 2.

13

3 TRI

OK CA OTR MNOŽI RUTICO Z RUMENO

JE VEČ

JE OK SVO VSAK OTR

OŽICE.

NE MN

NUJ ČLA

POIME

Učenci preberejo preberejo in zapišejo zapišejo piš številko št vilk šte ilk ilko i 1. 1.

OŽICE.

NE MN

NUJ ČLA

POIME

ZAPIS ŠTEVILKE 2 VADI V ZVEZKU.

12

ALI A

IN POVEJ.

JAM V ELIK

OST ŠT EVIL

?

OPAZUJ

IN POVEJ.

KOLO?

ENAKO IMAVA V? SADEŽE MNOGO OK IMA VSAK OTR OTROK KOLO. KO SVOJE ES JE ENA IN KOL MNOGO.

PREBER

I NA GLA S.

ZAPIS ŠTE

11

VILKE 3

14

in pravilno množic mnogo. jajo člane j, enako Učenci prire izraze več, man jo uporablja 10

VADI V

ZVEZKU .

enujejo in Učenci poim množic. člane prirejajo Učenci preb erejo in zapišejo številko 3.

Učenci prim matemati erjajo števila po velikosti. čni zapis Pravilno velikostni preb h odnosov med števi erejo li. 15

13


Berilo KOROŠKA PRAVLJICA

MOJCA POKRAJCULJA MOJCA POKRAJCULJA JE POMETALA HIŠO IN NAŠLA MED SMETMI KRAJCAR. ZANJ SI JE KUPILA PISKRČEK. ZVEČER JE ZLEZLA VANJ, LEGLA IN ZASPALA. ZUNAJ PA JE BIL HUD MRAZ IN PADALA JE SLANA.

Berilo popelje otroke v svet književnosti, pravljičnih zgodb in junakov. Ponuja pester izbor kvalitetnih, dovolj zahtevnih in raznovrstnih literarnih besedil domačih in tujih avtorjev, ki s pripadajočimi ilustracijami sledijo otrokovemu načinu razmišljanja.

MOJCO POKRAJCULJO JE ZBUDILO MOČNO TRKANJE NA VRATA HIŠICE. "KDO JE ZUNAJ?" JE VPRAŠALA. "JAZ SEM, LISICA. OH, MOJCA POKRAJCULJA, LEPO TE PROSIM, PUSTI ME K SEBI, ZUNAJ BRIJE BURJA IN PRITISKA MRAZ. ZMRZNEM, ČE ME NE VZAMEŠ POD STREHO!" JE JAVKALA. MOJCA POKRAJCULJA PA SE NI DALA KAR TAKO PREGOVORITI IN JE DEJALA: "ČE KAJ ZNAŠ, TI ODPREM, DRUGAČE NE!" "ŠIVILJA SEM," JE ODGOVORILA LISICA. MOJCA POKRAJCULJA JE SPUSTILA LISICO V PISKRČEK. LEGLI STA IN TAKOJ ZASPALI. (ODLOMEK)

Berilo prinaša tudi obilo izzivov za razmišljanje, podoživljanje in predloge številnih aktivnosti v razredu.

38

NGA RAJA RINGA − RI

LJUDSKA

MI, PAČ IGRAJMO SE! AMI IN ŽOGA S KOLEBNIC A NE SAMO

DAMI.

PA TUDI Z BESE

KAKO PA SE

IGRAMO Z

BESEDAMI?

TERA, EN TEN TEN VARA, BUM ČIN KAL BUNDAČINA, KALVARINA KALVARINA, BUNDAČINA BUNDAČINA, KALVARINA KALVARA. BUNDAČINA

AN BAN, , PET PODGAN ŠTIRI MIŠI, , V UH ME PIŠI . VEN A, VIJA, VAJ ,

AN BAN, , , V UH ME PIŠI VEN. VIJA, VAJA,

ICO. POVEJ PREBERI PESM S IN OB TEM JO NA GLAS NA SLIČICE. PRSTOM KAŽI

KA PIKA NOGAVIČ LIČK A, IMA RDEČA RUMEN, NOSEK PA VEN! TI PA POJDI

tentera, razložiti, kaj je Poskušaj po svoje a bundačina. kalvara in kalvarin podobno besedo. Izmisli si kako i vih iger z besedam Še več zanimi Enci benci na najdeš v knjigi kamenci.

6

14

kaj o njej. Nogavička? Povej igri. Veš, kdo je Pika ki jo govoriš ob drugo pesem, Povej še kako

7


Dodatni delovni listi Na spletni strani www.lilibi.si bodo kmalu na voljo številni delovni listi z dodatnimi vajami in nalogami. Naloge, ki že nastajajo, bodo različnih težavnostnih stopenj in bodo upoštevale razvoj različnih spretnosti in veščin. Na delovnih listih bo dovolj praznega prostora, kamor bodo otroci risali in zapisovali ter tako ustvarjalno utrjevali svoje znanje.

Elektronsko berilo Berilo je na voljo tudi v e-obliki na spletu. Več o tem preberite na strani 18. KOROŠKA PRAVLJICA

MOJCA POKRAJCULJA MOJCA POKRAJCULJA JE POMETALA HIŠO IN NAŠLA MED SMETMI KRAJCAR. ZANJ SI JE KUPILA PISKRČEK. ZVEČER JE ZLEZLA VANJ, LEGLA IN ZASPALA. ZUNAJ PA JE BIL HUD MRAZ IN PADALA JE SLANA. MOJCO POKRAJCULJO JE ZBUDILO MOČNO TRKANJE NA VRATA HIŠICE. "KDO JE ZUNAJ?" JE VPRAŠALA.

Katere živali so iskale dom pri Mojci Pokrajculji? Naštej jih! Si si zapomnil(a), kaj so bile po poklicu?

"JAZ SEM, LISICA. OH, MOJCA POKRAJCULJA, LEPO TE PROSIM, PUSTI ME K SEBI, ZUNAJ BRIJE BURJA IN PRITISKA MRAZ. ZMRZNEM, ČE ME NE VZAMEŠ POD STREHO!" JE JAVKALA. MOJCA POKRAJCULJA PA SE NI DALA KAR TAKO PREGOVORITI IN JE DEJALA: "ČE KAJ ZNAŠ, TI ODPREM, DRUGAČE NE!"

To da so nekaj znale, je bilo namreč zelo pomembno, saj jih sicer Mojca ne bi spustila v piskrček. Zaigrajte Mojco Pokrajculjo z igro vlog.

"ŠIVILJA SEM," JE ODGOVORILA LISICA. MOJCA POKRAJCULJA JE SPUSTILA LISICO V PISKRČEK. LEGLI STA IN TAKOJ ZASPALI. (ODLOMEK)

Pravljico o Mojci Pokrajculji boš gotovo želel(a) prebrati tudi z očkom in mamo, kasneje pa tudi sam(a). Poišči slikanico v knjižnici! Katere živali so iskale dom pri Mojci Pokrajculji? Naštej jih! Si si zapomnil(a), kaj so bile po poklicu?

V pravljicah, pesmicah in igricah nastopata volk in lisica zelo pogosto. Naredite plakat. Nanj zapišite, katere pravljice o volku in lisici poznate. Poiščite knjige in prepišite naslove. Če jih ne najdete, prosite kakšnega odraslega, naj vam naslov napiše na listič, eden od vas pa naj ga potem preriše na pravo mesto na plakatu. Če ne gre, lahko namesto naslova narišete kak znak, da bomo vedeli, katero pravljico mislite. Plakat obesite na steno v razredu. In zmeraj, ko boste prebrali kakšno pravljico o volku ali lisici, ga boste dopolnili.

To da so nekaj znale, je bilo namreč zelo pomembno, saj jih sicer Mojca ne bi spustila v piskrček. Zaigrajte Mojco Pokrajculjo z igro vlog. Pravljico o Mojci Pokrajculji boš gotovo želel(a) prebrati tudi z očkom in mamo, kasneje pa tudi sam(a). Poišči slikanico v knjižnici!

39

V pravljicah, pesmicah in igricah nastopata volk in lisica zelo pogosto. Naredite plakat. Nanj zapišite, katere pravljice o volku in lisici poznate. Poiščite knjige in prepišite naslove. Če jih ne najdete, prosite kakšnega odraslega, naj vam naslov napiše na listič, eden od na plakatu. vas pa naj aj ga ga potem pote preriše prer p e iše še naa pravo p avo mesto m plakatu. Če ne gre, lahko namesto naslova narišete kakk znak, zznak zn n nak, da da bomo bo omo mo vedeli, vedeli edeli, edeli ede deli, del el , katero kater ate t ro pravljico pravljico mislite. Plakat obesite na steno v boste prebrali pravljico razredu razred razredu. d In In zmeraj, zzmeraj meraj, m j ko k b ost oste o os st prebral prebra preb b i kak kkakšno akkšno pra vljico o volku ali lisici, ga boste dopolnili.

38 38

39

NAUER

AFE NIKO GR

KORE

FERI LAI

KOTIČ

ANKA USPAV A?

EK

AVANKE NK POJE USP USPAVA KAJ JE EJ, KDO LI IN POV RAZMIS

Pesnik Feri Lainšček je napisal naslovom pesm Rad Poskusi pojas bi. Njen ilustrator i za slikanico z je Marjan niti, kdo je Manček. ilustrator.

NEŽA MAU

RER

IZ SLIK ANI

CE RAD

BI JE TUD

RAD BI PREBIVA L V POLŽEV I HIŠI

TRI LU ŽE

I TALE PES

Dežuje, dežu Kako je, kadaje, dežuje ... r nepreneho ulice? Kaj ma dežuje? se zgodi z Kakšne so rekami? takrat Kaj v dežev nih dneh počn srna, lisica in druge živali ejo ptičke? Kaj pa medved, ? Kaj pa počn eš ti, ko dežu je?

MICA:

DEŽ JE LAHKO TUD I ZABAVE IGRO PRE N! TAKOLE DSTAVI PESNIC NAM DEŽ A NEŽA EVNO MAURER .

ALI V KR ALJEST VU, KJER RA JAJO MIŠ I. RAD BI SE VČAS IH POTUHN IL KOT ČR IČEK, DOLGO ŽE IŠČEM EN TAKŠ EN KOTIČ EK.

Napiši neka j besed, ki Kakšen je ti pridejo pravljični na misel, ko slišiš besed kotiček? o

Rad bi prebi val V polževi hiši …

20

ped. d? in še eno je Pedenjpe visok en pedenj pomenita. č, Veš, kdo j se, kaj ran pobi Takle razig besedi? Pozanima njak! obe je velik kore Razumeš kljub temu ek, ampak Dopolni: ? d je malč Pedenjpe beseda korenjak eni pom ___, Kaj zvečer ne Korenjak šoli vedno ___, v Korenjak ponoči ___. Korenjak

AJ VIDA JER

NŠČEK

DEŽEK PADA CE LE DNI, ŠE PONO ČI NAM ROSI IN NAMA KA LUŽE TRI: V PRVI LU ŽI ŽABIC A, V DRUG I LUŽI RA ČKICA, V TRETJI LUŽI SE M PA JAZ VSI KRIČI MO NA VE S GLAS.

ANČEK, K, ZASP SPANČE ŽIC, ČRN MO NOČI, HODI PO . ŽIC NIMA NO DURI, TIHO SE PRO, OKNA OD LEŽE, KO V ZIBEL OKO. ZATISNE ZIBLJE, LUNICA , AJ, AJA, AJ EJE, K SE SM SPANČE , AJ! AJA, AJ

kotiček.

v hiši, ne v hišici. Kakš njej? Posku na je notra si narisati notranjost njost polževe hiše? Kaj vse je te hiše. v Kaj pa je v kraljestvu napišeš neka miši? Tudi to j besed iz mišjega kraljekraljestvo lahko nariš eš in stva. Kaj pome ni, da če se potuhneš Najdeš v kot tem berilu še kako pesemčriček? o čričku? Dopolni: dolgo Kakšen kotič že iščem en takše n kotiček, ek pa bi rad(a ker … ) imel(a) zase ti?

Kakšen je dežek? Kaj pomeni: pada Nariši tri luže. Ne cele dni? pozabi: v V tretji luži prvi luži ___, ___. v drugi luži

Pesnica pravi , da

JE.

U JIH PO

IN KOM

30

? in zaspanček spanček ko. ita besedi leže v zibel ček v zibelko. Kako zven i, da zaspanček gre span ček? Pesnica pravtistega, h kateremu oko? ne in kako span Napiši ime da spanček zatis jih govori luna eni, aj, aj. Kako Kaj pom besede aja, Poslušaj a. ) sem: zaspančk . Obiskal(a ga spančka zaspanček Opiši svoje spanček postal(a) ga dne sem dka, ki spi ... neke uj: sladkosne Pripoved - medvedka je ne bo strah ... - muco, da divjak? ker ... a, oblak akvariju, - ribico v , cesta prest peter veter en je al(a)? Kakš lahko post Kaj bi še

NJAK

NAUER.

U PIŠE

ENJPED

AKU PED O KORENJ

O GRAFE NIK NIK

TUDI PES

AK, KORENJ PED JE PEDENJ MU JE ENAK. O SE DRŽI, MALOKD HRABNO I. OM EŽ ER ZB ZM IMER NE PRED NIČ VRATI, VOLK ZA EŽI SAM I. PR AT J NA ZBEŽ MAMICI OČI NOČE K DA PRED KE RO LE NE NI! NE: ME IN IZDAH

? bil ta volk bi lahko volku? Kdo d »skrije« Pedenjpe a«? Kako se ni volk »dom mamici? d zbeži k Kje je straš Pedenjpe Ali kdaj i. o kitico. , ki se cmer cicibanom Preberi drug in jakom med koren pogovor Izmisli si k? uuaaa ... š, cicibanče Ciciban: : Zakaj joka___ Korenjak Jokam, ker an: Cicib : Korenjak d. Pedenjpe iz slikanice Pesem je

31

___,

vsi trije kričij o na ves glas. Naučite se Zakaj kričij v razredu o? pesmico na Potem jo zaigrajte v skupinah. pamet. Dogovorit e se, kdo bo žabica, kdo bo rački ca in kdo bo jaz. 21

15


Interaktivna dežela Lilibi

www.lilibi.si

Dežela Lilibi daje seriji Lili in Bine poseben čar. Vas in vaše učence pričakuje z interaktivnimi nalogami, didaktičnimi igrami, pesmicami, animacijami, filmi in številnimi drugimi multimedijskimi vsebinami. Vsebinsko pokriva vse predmete v prvem triletju in ponuja dodatne vsebine zunaj predmetnika, ki popestrijo pouk in razširijo znanje vaših učencev, kot so angleščina, zdrava prehrana in verstva po svetu. Interaktivne vsebine lahko poljubno izberete in vključite v pouk, če boste in kadar boste to želeli. Lahko jih uporabite pri podajanju snovi, za utrjevanje, motivacijo ali diferenciacijo med poukom. Koristne so tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju ter med dodatnim in dopolnilnim poukom. Dežela Lilibi je razdeljena v nekaj nivojev: • Cirkus za prve mesece v šoli, • Šolsko ulico za 1. in 2. razred, • Mestni park za 3. in 4. razred, • Hišo kulture z vsebino za vzgojne predmete in s sklopoma o verstvih po svetu ter zdravi prehrani. Dostop do interaktivne dežele Lilibi je na voljo učiteljem pa tudi učencem, ki lahko samostojno (ali ob podpori staršev) popoldne rešujejo naloge doma, v knjižnici, pri prijateljih … – povsod, kjer je na voljo računalnik z dostopom do spleta. Za uporabo dežele Lilibi v razredu potrebujete samo računalnik z dostopom do spleta in projektor. Dobrodošla je tudi interaktivna tabla.

16

Šolska ulica Poleg vseh predmetov s predmetnika vsebujejo posamezni nivoji dežele Lilibi tudi angleščino ter dodatne vsebine zunaj predmetnika, kot sta na primer zdrava prehrana in verstva po svetu.

Preizkusite deželo Lilibi! Preizkusno različico dežele Lilibi, ki je še vedno v pripravi, si lahko ogledate na spletnem naslovu www.lilibi.si. Nekatere vsebine so že na voljo, vse preostale pa bomo objavili pred začetkom novega šolskega leta.

Vedno več vsebine! Postopoma bomo interaktivno deželo Lilibi nadgradili z e-knjižnico, omogočili učiteljem izmenjavo projektov, mnenj in predlogov v okviru e-izmenjave ter dodali še druge vsebine glede na vaše želje in potrebe.

lo bogato u mi bo olajša Bine, ki bo »Delo v razred ivo serije Lili in ad gr no iv kt ra inte ega zvezka moj metnega delovn poleg medpred .« ni pripomoček glavni didaktič č, oru Božena Arnejči ica pri Marib Pesnica, Pesn Osnovna šola


Šolska učica  Slovenščina V vsakem predmetnem sklopu je uvodno kazalo, ki je šele izhodišče za dostop do bogate multimedijske vsebine.

Šolska učica  Slovenščina  Dežela ABC V deželi ABC se učenci spoznajo z velikimi in malimi tiskanimi črkami. K vsaki črki je na voljo več interaktivnih nalog.

Spoznavamo črko Tu si lahko ogledamo video, kako se črka napiše, in natisnemo delovne liste za otroke, igramo spletno igrico o posamezni črki, poslušamo in beremo pesmico, v zapisani pesmici iščemo črke za izbrani glas, nato pa se lahko lotimo nalog različne zahtevnosti. Nekatere naloge imajo dodana zvočna navodila.

Povratna informacija Po opravljeni nalogi prejme otrok tudi povratno informacijo o tem, kako uspešen je bil.

17


E-gradivo na spletu

Vsi učbeniki, berilo in medpredmetni delovni zvezek bodo kmalu na voljo tudi v elektronski obliki na spletnem portalu www.irokus.si. Ta oblika je na videz enaka kot tiskana različica, le da ima dodatno orodjarno, v medpredmetnem delovnem zvezku pa so dodane aktivne povezave do multimedijskih vsebin, zbranih v deželi Lilibi. Orodjarna v e-gradivu Orodjarna ponuja številna orodja, ki ne zahtevajo posebnega računalniškega znanja. Omogoča na primer listanje po gradivu, prehod na prikaz dveh strani namesto ene in nasprotno, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, dodajanje lastnega besedila, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav, povečevanje posameznih delov strani, usmerjanje pozornosti učencev s senčenjem in še več!

www.irokus.si

E BEREM SLIČIC

OBEH PREDMETE NA E ENAKE . Z ENAKO BARVO

ILIH.

NAVOD POBARVAJ PO

ŽI

SLIKAH OBKRO

ETE, PREČRTAJ PREDM

PODOBN OPAZUJ

I, A RAZL IČ

IN POVEJ.

KI JIH NI NA OBEH

SLIKAH.

NI VSAK AKA KA 9

IIGRA A IMA PR AVIL

8

IZME IIZ ZMERI S SV JO VIŠI SVO NO. NO

LINA NIK

ORIŠI SVO JE

TIM

ODTISNI

LIA

SVOJO DLA

N.

BOR

Če se na pouk z e-gradivom pripravljate doma, lahko svoje opombe ali oznake shranite in bodo tam – tudi če boste v razredu uporabili drug računalnik.

BOR

STOPALO .

NIK

PIA

KAKŠNE BARVE SO TVOJE OČI?

6

POVEJ, KAJ JE

2 DVE

Ljudjee smo smo o si si med m seboj ssebo se seb ebo eb bo podob bo različni. nii. Imam n ni, a tudi ni, IIma Im mamo mamo ma amo o podob pod podo p po dobno dob do bn b no ali no las, oči, aalli različ razl rraz ra ii,, kože, azlično azličn kko ože, ože, čno žee,, dolžin no o barvo dolži dol dolž bar ba barv b arvo žino rvo o o stopa palla, pala, p la, veliko vveellikost vel kost ost st dlani. dl i. dlani d dlan

1 ENA

Pri igri, igri v šoli oli oli li in tud tu tudi udi ud di povso šoli vso vsod oli od o li m d dru mo mora mor drugo drug oramo ugo mo m od d vel o upoš veljajo ve up upošt u elj el pošte pošteva lljajo pravil štev števat šte tev te tevati tev eevati vvati tii dvign

šo ššolska ol kaa in a, ki se jih ggnem em emo mo m in rrazred o roko. JE ČESA. vigne roko. rok azred LI ko. Po mora OL O KO dna d N KOLIKO Po delu na pra KI IN LIIKI SL del d pravil NA SLIKI elu l in lu JE NA vila: in igri KAJ JE K a: npr. ko želim mo držati. V J, KAJ EJ, igg i za O EJ POVEJ, POVEJ P PO z seboj seeboj bo b oj pospr oj p

o kaj poved ati,

avimo.. avimo

ČESA. NA SLIKI IN KOLIKO JE

OPAZUJ IN POVEJ. OPAZUJ IN POVEJ.

Multimedijske vsebine v elektronskem delovnem zvezku Še več prednosti ima elektronski delovni zvezek. Učiteljem in učencem ponuja takojšen dostop do dodatne multimedijske vsebine iz dežele Lilibi. Ko otroci v razredu rešijo osnovno nalogo v tiskanem gradivu (ali na interaktivni tabli), lahko z enim klikom na ikono prikažete dodatne interaktivne naloge na spletu. Interaktivne naloge vedno izpolnjujejo ali nadgrajujejo isti cilj kot osnovne naloge v tiskanem gradivu. Za uporabo e-gradiva v razredu potrebujete samo računalnik z dostopom do spleta in projektor. Dobrodošla je tudi interaktivna tabla.

ZAPIS ŠTEVILKE 2 VADI ZAPIS ŠTEVILKE 1 VADI

12

V ZVEZKU.

V ZVEZKU.

13 preberejo in Učenci preberejo 1. vilko 1. e o številko išejo pišejo pi piše aapišejo zapišejo

in ej in berrejo preberejo Učenci prebe kko 22.. vilko vvilk vil evilko evil tevilko tevilk jo številko ejo piiššejo api apiše zapišejo zapiše

res dobro plet Lili in Bine m ko je na da im »Misl iala vezanega je veliko mater .« ra pi pa bo zastavljen, saj pora zato zmanjšuje računalnik in uh, Andrejka Golo Lava Celje Osnovna šola

18

7

A


Dodatno gradivo

Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju Priročnik je zasnovan kot zbornik strokovnih člankov didaktikov oznavanje z različnih predmetnih področij. Osredotoča se na poznavanje o primerni načel, ciljev, teoretskih pristopov in načinov dela, ki so za to starostno skupino. Uvodni članek avtorice prof. dr. Ljubice oškega Marjanovič Umek je tako namenjen obravnavi psihološkega mezne razvoja šolarja v prvem triletju. Sledijo članki za posamezne predmete oziroma področja. V priročniku najdete prispevke strokovnjakov, kot so dr. Simona malija Žakelj, Kranjc, dr. Samo Fošnarič, dr. Zlatan Magajna, dr. Amalija jaž Duh, dr. Igor Saksida, dr. Metka Kordigel Aberšek, dr. Matjaž i. dr. Inge Breznik, dr. Mateja Videmšek in številni drugi. rvem triletju Priročnik se konča s člankoma o uporabi e-gradiv v prvem n dnevnih in strategijah načrtovanja, denimo letne, tedenskih in priprav s praktičnimi primeri.

Letna, tedenske in dnevne priprave Da bi vam olajšali pripravo na pouk in prihranili vaš prosti čas, bomo na spletni strani www.lilibi.si pred začetkom novega šolskega leta objavili letno, tedenske in dnevne priprave za prvi razred. Iz njih bo razvidno tematsko, tedensko in dnevno načrtovanje pouka ter medpredmetne povezave z drugimi predmeti. Idealni trojček! Vzorce dnevnih priprav si lahko ogledate na začasni lokaciji www.devetletka.net/lilibine.

Igračka za vsakega prvošolca Z medpredmetnim delovnim zvezkom bodo učenci prejeli igračko – lik Lili ali Bineta. Igračke bomo poslali na šole pred začetkom šolskega leta, da jih boste lahko razdelili učencem na prvi šolski dan.

Za medpredmetno povezan in interaktiven pouk priporočamo uporabo vsaj treh sestavin kompleta: 1 tiskanega delovnega zvezka, 2 e-učbenikov, e-berila in e-delovnega zvezka, ki jih učitelj projicira v razredu, ter 3 multimedijskih vsebin interaktivne dežele Li Lilibi v razredu in doma.

1 2 BER

EM

IC IČIC SLIČ VAJ POBAR

NA METE PRED VO. E AKE EN BAR AKO Z EN

OBEH

I KROŽ

H OB

SLIKA

E .

ODILIH PO NAV

TE, MET PRED TAJJ RTA ČR EČ RE P PR

JI KI JIH

H. SLIKA OBEH AO NI NA

3 9

8

19


Kontaktirajte nas!

Predstavitev v vaši šoli!

Naročila in informacije

Z veseljem pripravimo individualno predstavitev serije Lili in Bine v vaši šoli. Naši izobraževalni svetovalki pričakujeta vaš klic ali e-pošto.

Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Zahodna Slovenija

Prodaja

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Vzhodna Slovenija Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

direktor prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si podpora kupcem Slad-ana Pepič, tel.: 01 513 46 46 sladzana.pepic@rokus-klett.si

Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

Seminarji

Založba Rokus Klett, d.o.o.

Založba Rokus Klett

Z nakupom delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

je članica Evropskega združenja

prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke

telefon: 01 513 46 00

šolskih založnikov (EEPG).

s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi

telefaks: 01 513 46 99

bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali

e-pošta: rokus@rokus-klett.si

svoje sposobnosti.

www.rokus-klett.si

DN110055

Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 79

Katalog Lili in Bine  

katalog Lili in Bine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you