Page 1

Rokusova Rokusova

ffizika izika

VVOO SS NN OO VV NN I IŠ Š OO L IL I 10 š oš o l slks ok ol el teot o2 02 00 90 /91/ 0

ZNANJE NAS DELA VELIKE

www.rokus-klett.si www.knjigarna.com www.devetletka.net


Zakaj dogaja? Vedno, ko takole opazujem zvezdno nebo, me presune misel, da so že naši predniki pred milijoni let nekje sredi afriških savan videli iste zvezde, meglice in planete. In prav tako kot mi so poskušali razumeti smisel sveta in vesolja. Pri tem so nastali čudoviti miti, ki pričajo, da sta človekovi radovednost in domišljija že od nekdaj skoraj brezmejni. Kljub ogromnemu napredku znanosti in tehnologije si še vedno izmišljamo čudovite zgodbe in načrtujemo naprave za raziskovanje skoraj neverjetnih svetov. Koga ne privlačijo skrivnosti velikega poka, črnih lukenj, kvarkov, genetike in življenja? In natanko to je namen učbenika Zakaj dogaja? – vedoželjne osnovnošolce popeljati do najglobljih skrivnosti vesolja in potešiti njihovo radovednost in raziskovalnega duha ter jim prikazati, kako čudovit, zanimiv in nenavaden je svet, v katerem živimo. Med potovanjem skozi različne svetove učbenik na vsakomur razumljiv način opisuje najpomembnejše naravne pojave in človekova spoznanja. In kaj je lepšega za učitelja kot to, da mu uspe svoje učence vedno znova navduševati in presenečati z lepotami narave in vesolja? Morda vam bo tudi s pomočjo našega učbenika uspelo koga tako navdušiti nad skrivnostmi vesolja, da bo temu posvetil svoje življenje in nam kakšno od njih v prihodnosti tudi razkril. Meni je uspelo, saj je moj prvi učenec danes doktor astronomije, ki prav zdaj nekje v Ameriki razkriva skrivnosti vesolja – kdo ve, morda prav ta trenutek opazujeva isto zvezdo.

Vasja Kožuh, občudovalec in raziskovalec narave


ZASNOVANO V SKLADU S POSODOBITVIJO UČNIH NAČRTOV.

ZAKAJ DOGAJA? 8

Učbenik Vsaka tema je predstavljena z vsakdanjimi pojavi in dogajanji, ki jih učenci poznajo ali pa si jih zlahka predstavljajo. Razlage so kratke in zanimive, napisane so v preprostem in razumljivem jeziku, hkrati pa didaktično zelo izdelane in strokovno neoporečne. Vsebine so dodatno podkrepljene s številnimi fotografijami in z zelo premišljenimi tehničnimi risbami. Za dodatno sproščenost in duhovitost poskrbijo ilustrirani liki fizikov. Velik poudarek je tudi na sodobnosti, privlačnosti in preglednosti oblikovanja.

Delovni zvezek Delovni zvezek dopolnjuje in nadgrajuje učbenik. Izbor različnih dejavnosti in nalog je dobro premišljen, tako da zajame vse učne cilje in taksonomske ravni ter razvija različne spretnosti. Poudarek je na učenju skozi zabavo, zato je delovni zvezek privlačen, raznolik in zanimiv. Na koncu vsakega poglavja se učenci srečajo še z različnimi tehnikami kreativnega in kritičnega mišljenje ter aktivnega branja.

Gradivo za učitelje Da bi z našim gradivom čim bolj olajšali poučevanje fizike, načrtujemo številna dodatna gradiva za učitelje. Za začetek bodo že v prvi polovici avgusta 2009 na voljo priročnik za učitelje, letna priprava in knjižica s podrobnim opisom vseh eksperimentov. Gradiva bodo pripravljena v formatu PDF in jih boste lahko prenesli na svoj računalnik s spletne strani www.praktik.org.

Med obstoječimi gradivi za fiziko v osnovni šoli je to najtanjše in hkrati najlaže, vendar zajema vso snov, predvideno v učnem načrtu.

Ekološko gradivo Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Serija Zakaj dogaja? ... za fiziko v osnovni šoli Že v tisku!

V pripravi

Izide spomladi 2009

Izide spomladi 2010


DIDAKTIČNA ZASNOVA GRADIVA

Učbeniški komplet je v celoti zasnovan v skladu s predlogom prenovljenega učnega načrta in z zadnjimi spoznanji fizikalne, didaktične in pedagoške stroke. Pri nastajanju gradiva smo imeli ves čas pred očmi vedoželjne učence, ki se šele dobro spoznavajo z osnovnimi zakoni narave. Hkrati smo se zavedali, da je vesolje in dogajanje v njem res pomembno prikazati tako, da bo učenca pritegnilo in ga bo želel spoznavati in tudi sam raziskovati. Zato smo se posebno potrudili, da bi bilo gradivo čim bolj zanimivo, zabavno, barvito, raznoliko in preprosto, po drugi strani pa tudi strokovno, sodobno, sistematično in pregledno.

Konceptualni in problemski pristop

Glavne značilnosti gradiva:

Spoznavanje miselnih veščin

• • • • • •

privlačno in pregledno strokovno in sodobno kratko in preprosto o kritično in vzgojno aktualno in zanimivo vo sistematično in raznoliko noliko iko

Izhodišče razlag so vsakdanji dogodki in konkretne izkušnje učencev, kar jih dodatno motivira in jim omogoča lažje razumevanje besedila. Vsi podnaslovi so zapisani v obliki vprašanj, kar pri učencih vzbuja radovednost in spodbuja samostojno iskanje odgovorov.

Celostno in poglobljeno znanje Gradivo presega okvire fizike, saj zajema tudi vsebine naravoslovja, tehnike, družboslovja in drugih znanosti, kar omogoča učencem holističen pogled na svet in mu odstira povsem nove dimenzije znanja.

Razvijanje osnovnih kompetenc Poleg zanimive in privlačne predstavitve vsebin je v gradivu velik poudarek tudi na procesnih znanjih, miselnih procesih in vrednotah, značilnih za naravoslovje in tudi širše, kar bo učencu omogočilo razvoj osnovnih in generičnih kompetenc.

Skozi celotno gradivo so razpredene različne tehnike kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, reševanja problemov in odločanja, s čimer gradivo učence ustrezno oboroži z znanji in veščinami za lažje spoprijemanje z izzivi 21. stoletja.

Pozitiven odnos do znanja in narave V gradivu so predstavljeni številni dosežki znanosti in človeške družbe nasploh ter njihov vpliv na življenje in okolje. To učencu privzgaja pozitiven, a hkrati kritičen odnos do človekove dejavnosti ter skrb za okolje.

Radovednost in raziskovalni duh V gradivu so predstavljeni številni primeri vsakdanje uporabe in preprosti poskusi, za katere učenec najde vse potrebno doma oziroma v bližnji trgovini, kar spodbuja k samostojnemu raziskovanju in podžiga učenčevo radovednost.

Pri nastanku gradiva so sodelovali: Vasja Kožuh, avtor in vodja projekta

4

Ambrož Demšar, avtor

Vasja je izkušen urednik in soavtor zelo uspešnih, tudi mednarodno nagrajenih učbenikov. Po izobrazbi je profesor fizike (specializacija iz didaktike fizike). Dolga leta je poučeval na gimnaziji, krajši čas pa je bil tudi ravnatelj osnovne šole. V prostem času rad bere, potuje, fotografira in igra košarko.

Ambrož poučuje matematiko in fiziko (in po potrebi tudi druge predmete) na Osnovni šoli Simona Kosa Podbrdo. Z učiteljevanjem na majhni osnovni šoli v Baški grapi je nadvse zadovoljen. Prosti čas, ki ga je včasih namenjal gledališču, plavanju in muziciranju, zdaj posveča dvema majhnima hčerkama.

mag. Đulijana Juričić, avtorica

Valentina Mlakar, avtorica

Đulijana je učiteljica fizike in računalniških predmetov na Osnovni šoli Trnovo. Ima veliko izkušenj s pripravami gradiv za učitelje in učence, z vodenjem različnih mednarodnih projektov in z izobraževanjem učiteljev. Obožuje ples, hitro hojo, plavanje, naravo, branje, fiziko, spoznavanje novega in predvsem svojo družino, v kateri so mož in trije otroci.

Valentina poučuje matematiko in fiziko na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Njeni učenci se lahko pohvalijo z dobrimi rezultati na različnih tekmovanjih iz fizike. Zdaj, ko sta njena otroka že odrasla, prosti čas namenja vrtnarjenju, sprehodom po gozdu, nabiranju gob in borovnic, v zimskih mesecih pa raje bere romane in strokovno literaturo.


Gradivo spodbuja in razvija: • • • • • • •

celostno znanje in pogled na svet spoštovanje dosežkov človeške družbe spoštljiv in odgovoren odnos do okolja logično in kritično mišljenje ustvarjalnost in domiselnost aktivno učenje in uporabo IKT radovednost in raziskovalnega duha

Konceptualna fizika Osnovno vodilo učbenika je konceptualni pristop, ki temelji na lastni izkušnji in povezavi z vsakdanjim življenjem. Tako učenci naravne procese najprej doživijo ter jih znajo opisati in uporabiti, šele nato pa jih v smiselni meri spoznajo tudi po teoretski in matematični plati. Konceptualni pouk združuje problemski pristop, eksperimentiranje, uporabo različnih informacijskih tehnologij in virov ter najrazličnejše sodobne metode dela.

Učbenik za 21. stoletje Učenci dandanes pridobijo več kot polovico znanja na neformalen način – z izobraževalnimi oddajami, knjigami, revijami in vsebinami na spletu, ki so ob premišljenem izboru vsebin tudi zabavne in odlično oblikovane. V Založbi Rokus Klett smo sprejeli ta izziv in poskušali v naše učbenike vtkati številne dobre lastnosti omenjenih virov, hkrati pa ohranili vse lastnosti kakovostnih učbenikov.

Gradivo so pregledali: • univerzitetni profesorji • strokovnjaki drugih področij (didaktike, kemije in biokemije ter geografije in zgodovine) • učitelji praktiki • učenci

Matej de Cecco, ilustrator

Doc. dr. Jurij Bajc, konzulent

Matej je študent vizualnih umetnosti na akademiji AVA in absolvent filozofske fakultete. Najraje riše šaljive ilustracije in stripe s fantastičnimi karakterji. Rad tudi zaigra na kitaro in vrže žogo na koš.

Dr. Bajc je zaposlen na Oddeleku za fiziko in tehniko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava didaktiko fizike.

Jasna Karnar, oblikovalka

Dr. Barbara Rovšek, konzulentka

Jasna je izkušena oblikovalka učbenikov, številnih revij in drugih izobraževalnih izdaj za otroke in mladino. Tudi prosti čas rada nameni oblikovanju.

Dr. Rovšek je zaposlena na Oddeleku za fiziko in tehniko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Vodi vaje pri različnih fizikalnih predmetih, kot so fizika, fizikalni eksperimenti, didaktika fizike in moderna fizika.

Gaja, Tina, Tijana, Maša, Ivan in Domen, učenci OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani

5


UČBENIK

Avtorji: Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar Učbenik prinaša: • 120 strani • 5 poglavij • 24 podpoglavij • 250 fotografij • 120 ilustracij in tehničnih risb • številne povzetke in ponovitve • slovarček

Vsebina učbenika je razdeljena na pet poglavij: Vesolje in znanost, Sile in gibanje, Spremembe in energija, Segrevanje in ohlajanje ter Človek in okolje. Vsako poglavje se začne z uvodno zgodbo in napovednikom, nadaljuje z različnim številom (4–6) podpoglavij ter konča s povzetkom in ponovitvijo. Poglavja so razdeljena na podpoglavja, ki so skoraj brez izjeme prikazana na štirih zaporednih straneh, pri čemer je vsaka učna tema prikazana na dveh. Učna tema se začne z opisom aktivnosti pri branju in uvodnikom, nadaljuje pa z razlago, ki je razdeljena na tri do pet vsebinskih sklopov. Učno temo sklenejo povzetek in predlogi aktivnosti (Ponovi, Razmisli, Odgovori ...).

!

Učbeniku so dodane posebne vsebine: Kako se učiti s tem učbenikom?, Kako izpeljemo mini raziskavo?, Kako rešujemo računske naloge? in Kako pripravimo seminarsko nalogo?, ki učenca seznanijo z osnovnimi koraki, napotki in namigi za lažje delo in učenje.

Dvostranski prikazi učne teme Vsebina posamezne učne teme je zasnovana in oblikovana tako, da je v celoti prikazana na dveh sosednjih straneh, kar omogoča boljši pregled nad vsebino in lažjo navigacijo. Natančno premišljen je tudi razpored, oblika in zaporedje različnih vsebin in elementov.

Besedilo Besedilo, ki je napisano kot odgovor na naslov, zapisan v obliki vprašanja, je preprosto in jasno. Stavki in odstavki so kratki, besedišče preprosto, najpomembnejše besede in izjave so zapisane odebeljeno. Definicije, zakoni in pomembne zveze so še posebej poudarjeni.

Napotki za aktivno branje in učenje Na začetku vsake učne teme so različni napotki in dejavnosti za aktivno učenje, ki usmerjajo učenca pred in med branjem ter po njem.

Struktura poglavja: Gradivo je razdeljeno na pet poglavij:* • Vesolje in znanost • Sile in gibanje • Spremembe in energija • Segrevanje in ohlajanje • Človek in okolje *Do uvedbe novih učnih načrtov je začasno dodan poseben snopič s poglavjem o tekočinah Trdno in tekoče, s katerim je v celoti zadoščeno obstoječemu učnemu načrtu.

6

uvodna stran

podpoglavja


Preverjeno! Za običajno populacijo osnovnošolcev je učbenik sestavljen odlično. Nikjer ni dolgega besedila, ki bi lahko vodilo do popuščanja koncentracije in izgube zanimanja. Prav nasprotno, po kratkih in vsebinsko bogatih odstavkih vedno sledi zgled, ilustracija ali provokativno vprašanje, ki povrne bralčevo koncentracijo. Zaradi vsega tega bo učenec bral učbenik kot napet roman, ki ga ne more izpustiti iz rok. Doc. dr. Jurij Bajc, Oddelek za fiziko in tehniko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani Učbenik prinaša svež pristop k poučevanju fizike v osnovni šoli. Dobesedno na vsaki strani ponuja primere, ki povežejo fiziko z vsakdanjimi izkušnjami in zanimanjem otrok. Vsako poglavje je uvedeno z zanimivo zgodbo, ki spominja na odlomek iz zgodbe, dnevnika ali članka iz revije. Prav kmalu pa se vsakokrat razkrije globoko fizikalno ozadje dogajanja. Bralec zares dobi občutek, da je fizika povsod in vedno okoli nas, da je koristna in uporabna. Dr. Barbara Rovšek, Oddelek za fiziko in tehniko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Ilustracije in fotografije Posebna pozornost je posvečena izboru fotografij ter izdelavi ilustracij in tehničnih risb, ki poleg pojasnjevalne vloge vnašajo tudi sproščenost in zabavo. Fotografije so prispevale znane fotografske agencije.

Petstopenjski sistem povzemanja Ključne besede in slovarček Pri vsaki učni temi so navedene ključne besede, nekatere učne teme imajo tudi slovarček. Vsi najpomembnejši izrazi so za lažjo uporabo tujih spletnih strani in virov zapisani tudi v angleščini. Omenjeni izrazi so še dodatno pojasnjeni v slovarčku na koncu učbenika.

Stoj in premisli! Med besedilo so vtkana vprašanja, ki zahtevajo kratek oddih in premislek o pravkar prebranem. Namenjena so predvsem ozaveščanju in osmišljanju prebranega, hkrati pa razumevanju in povezovanju obravnavane vsebine.

Učbenik še dodatno odlikuje sistem petstopenjskega povzemanja in ponavljanja, ki je zasnovan na lastnostih procesa pomnjenja in bo veliko pripomogel k trajnosti znanja. besedilo ´ poudarki ´ povzetek enot ´ povzetek poglavja ´ povzetek učbenika

Ponovi, odgovori, razmisli ... Kratka in preprosta vprašanja učenca še enkrat opozorijo na bistvo učne teme, z odgovori nanje pa lahko preveri osnovno razumevanje snovi. Težja vprašanja pa naj bi učenca spodbudila, da o prebranem premisli, kaj izračuna ali pa pobrska po drugih virih.

Dodane posebne vsebine:

povzetek in ponovitev

!

!

napotki za učenje

napotki za raziskovanje


DELOVNI ZVEZEK

Avtorji: Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar Delovni zvezek prinaša: • 96 strani • 150 nalog • 35 preprostih poskusov • 5 strategij kreativnega mišljenja • 5 strategij kritičnega branja • 6 samoevalvacij + prilogo Sprehod po nebu

Delovni zvezek in učbenik sta neločljivo povezana. Delovni zvezek dopolnjuje učbenik predvsem pri nadgradnji, utrjevanju in preverjanju znanja, kjer so možnosti učbenika zaradi narave gradiva nekoliko omejene. Delovni zvezek je zasnovan tako, da navaden zvezek ne bo več potreben. V ta namen so pripravljene različne zabavne naloge: križanke, poveži, poišči vsiljivca ... Ne manjka niti resnejših in zahtevnejših nalog: razmisli, utemelji, poišči na svetovnem spletu ... Izjemno pomembno vlogo igrajo hišni poskusi – kar 35 jih je! Z njimi učenci samostojno spoznavajo pojave in preverjajo fizikalne zakone. Ker mora večina učencev na koncu leta učbenik vrniti, smo pri izboru nalog in aktivnosti še posebno pazili na to, da pomeni pravilno rešen zvezek kratek povzetek celotnega učbenika. Ta učencu ostane v trajno last in mu bo v pomoč v prihodnjih letih šolanja.

Cilji učne enote

Izbor nalog

Na začetku vsakega zaključenega sklopa nalog je zapisano, čemu so namenjene naloge. Poleg tega, da so tako osmišljene posamezne naloge, učenec tudi dobi jasno sliko, kaj je pomembno in kaj bi moral znati, ko predela določen vsebinski sklop. Učenec lahko doseganje ciljev preveri na koncu poglavja v enotah Koliko res znaš? in Uporabi znanje!

Izbor nalog je natančno premišljen in zajema vse učne cilje, različne aktivnosti in taksonomske ravni. Naloge si sledijo od lažjih, kjer gre za prepoznavo in ponovitev ključnih besed in zamisli, prek uporabe pravil in postopkov na znanih primerih do povezovanja in vrednotenja znanja ter uporabe v novih okoliščinah.

Samoevalvacija in uporaba znanja: Koliko res znaš? Na koncu vsakega poglavja je posebna enota, ki je namenjena ponovitvi in samoevalvaciji znanja. Učenec mora analizirati kratek prispevek iz časopisa, revije ali enciklopedije in se pri tem seznani z različnimi tehnikami kritičnega branja. Nato mora izdelati kartice za ponavljanje, plonk listek ali miselni vzorec, na koncu pa mora izpolniti še posebno preglednico, v kateri so nanizani cilji poglavja, s čimer oceni svoje znanje in izve, katera področja bi moral še okrepiti. 8


Priloga – Sprehod po nebu

Vsak učenec dobi z delovnim zvezkom zemljevid Osončja in zvezdno karto z navodili za opazovanje nočnega neba.

Preprosti poskusi V delovnem zvezku je kar 35 preprostih poskusov, ki so na kratko predstavljeni že v učbeniku. Pri vsakem poskusu so navedeni namen, potrebna oprema in potek dela. Poskusi so zasnovani tako, da so čim bolj preprosti in učinkoviti, posebna skrb pa je posvečena potrebščinam, ki jih v celoti najdemo doma ali v bližnji trgovini.

Uporabi znanje! Vsako poglavje se konča s skupinsko nalogo, pri kateri je treba uporabiti pridobljeno znanje na konkretnem primeru – pri izdelavi mostu, varne embalaže, načrta varčne hiše, opreme za polarno odpravo ... Naloga je zasnovana tako, da pri učencu spodbuja ustvarjalnost, sodelovalno učenje, iznajdljivost, povezovanje znanja ipd. Učenec se med delom seznani tudi s tehnikami ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, odločanja in reševanja problemov. 9


GRADIVO ZA UČITELJE

Čeprav sta učbenik in delovni zvezek namenjena v prvi vrsti učencem, pa nismo pri razvoju učbeniškega kompleta pozabili učiteljev in njihovega vsakdanjega dela z učenci. Za pomoč pri uporabi učbeniškega kompleta, še posebno v začetni fazi, ki zahteva ogromno časa in truda, bomo pripravili dodatna gradiva za učitelje. Gradiva bodo nastala v sodelovanju z izkušenimi učitelji in bodo obsegala priročnik za učitelje, predlog letne priprave in knjižico s podrobnimi opisi ter navodili za izvajanje poskusov. Vsa našteta gradiva za učitelje bodo postopoma objavljena na spletni strani www.praktik.org in bodo na voljo najpozneje v prvi polovici avgusta 2009, da se boste lahko pravočasno pripravili na novo šolsko leto.

Priročnik za učitelje Priročnik, dostopen v elektronski obliki, bo odlična zasnova za izdelavo učnih priprav za izvedbo posameznih ur. Vsebina priročnika: • učni cilji • učna motivacija • metode in oblike dela • dodatne vsebine • medpredmetne povezave • seznam dodatnih gradiv • spletne povezave • rešitve nalog iz delovnega zvezka

10

Učiteljem bodo na voljo: • priročnik za učitelje • letna tematska priprava • prosojnice • računalniške diaprojekcije • delovni listi • dodatno slikovno gradivo • rešitve nalog iz delovnega zvezka


ZNANJE NAS DELA VELIKE Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 1990 www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.knjigarna.com

Predstavitve gradiv Učbeniški komplet Zakaj dogaja? prinaša v pouk fizike številne novosti, ki jih težko zajamemo v kratko predstavitev, zato vas vabimo, da se udeležite predstavitvenih srečanj, ki jih v prihodnjih dneh pripravljamo po vsej Sloveniji. Avtorji vam bodo iz prve roke pojasnili Zakaj dogaja?, vam odgovorili na vsa vprašanja in morebitne dileme.

Naročila in informacije Telefon: 01 513 46 45, 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Kraj in datum

Prostor

Koda za prijave s SMS

Novo mesto 23.3.2009

OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63

FNM

Murska Sobota 24.3.2009

OŠ III Murska Sobota, Trstenjakova 73

FMS

Celje 25.3.2009

OŠ Hudinja, Mariborska 125

FCE

koordinatorka za prodajo Nika Mikyška, tel.: 01 513 46 73, nika.mikyska@rokus-klett.si

Maribor 26.3.2009

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17

FMB

referentka za podporo kupcem Renata Odlazek, tel.: 01 513 46 46, renata.odlazek@rokus-klett.si

Nova Gorica 30.3.2009

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva 36

FNG

Postojna 31.3.2009

OŠ Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2

FPO

Brežice 2.4.2009

OŠ Brežice, Levstikova ulica 18

FBR

Koper 7.4.2009

OŠ Antona Ukmarja Koper, Pot v Gaj 2

FKP

Radovljica 8.4.2009

OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27

FRA

Ljubljana 9.4.2009

Učilnica Založbe Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b

FLJ

Kranj 15.4.2009

OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 a

FKR

Velenje 16.4.2009

OŠ Antona Aškerca Velenje, Jenkova cesta 2

FVE

Prodaja vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71, matic.karlovsek@rokus-klett.si

Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91, tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 10 Telefaks: 01 513 46 99

Raziskave in razvoj Telefon: 01 513 46 31 Telefaks: 01 513 46 99

Promocije Telefon: 01 513 46 40 Telefaks: 01 513 46 99

Prijavite se!

Prijavite se lahko tako na klasičen kot na sodoben način!

s sporočilom SMS na 041 609 330 (v sporočilu SMS navedite kodo srečanja, ime in priimek ter ime šole, npr. FKR, Janez Novak, OŠ Toneta Čufarja Jesenice)

www.devetletka.net pri zastopniku založbe

seminarji@rokus-klett.si 01 513 46 96

01 513 46 79

Založba Rokus Klett

www.devetletka.net/katalogi

Ta katalog je objavljen tudi na spletni strani www.devetletka.net/katalogi.

DN090175


Zastopniki Založbe Rokus Klett

Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska

Bela krajina in Dolenjska

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

Prekmurje in Maribor

Primorska

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si

Celje z okolico, Koroška in Zasavje Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01 513 46 00, faks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si Založba Rokus Klett je član Evropskega združenja šolskih založnikov (EEPG).

DN090175 katalog fizika 200910 splet A4  

Ro ku so va V O S N O V N I Š O L I š o l s k o l e t o 2 0 0 9 / 1 0 V O S N O V N I Š O L I š o l s k o l e t o 2 0 0 9 / 1 0 ZNANJE NAS D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you