Page 1

Nadaljevalni avdiotečaj

Korak naprej

ANGLEŠČINA Vodnik lingua Simon Tribe v sodelovanju s

Katjo Hald

knjigarna.com swis721 Ernst Klett Sprachen

CMYK 10/100/90/0

Barcelona • Beograd • Budimpešta • Ljubljana • London • Poznanj • Praga • Sofija • Stuttgart • Zagreb

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 1

8/29/06 9:47:37 AM


Simon Tribe v sodelovanju s

Katjo Hald

Nadaljevalni avdiotečaj

Korak naprej

ANGLEŠČINA Vodnik lingua Prevod: Damjan Perš Lektoriranje slovenskega besedila: Mateja Pogačar in Katja Paladin Ilustracije: Martin Hoffmann, Stuttgart Fotografije: po izvirniku (glej vire na zadnji strani) Oblikovanje logotipa: Erwin Poell, Heidelberg Predelava logotipa: Sabine Redlin, Ludwigsburg Osnutek naslovnice: deutschewerbeagentur Oblikovanje naslovnice: Studio Rokus Slika na naslovnici: Iztok Bončina Oblikovanje notranjih strani: Buero Caïro www.pons.si

© originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2006 © slovenska izdaja: Založba Rokus d.o.o., Ljubljana 2006 Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Založba Rokus d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: info@rokus.com http://www.rokus.com

CMYK 10/100/90/0

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 2

811.111'24(035)(086.034.4) TRIBE, Simon Korak naprej [Dva medija] : nadaljevalni avdiotečaj. Angleščina / Simon Tribe v sodelovanju s Katjo Hald ; [prevod Damjan Perš ; ilustracije Martin Hof fmann ; fotograf ije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 Dosedanja vsebina: Vodnik lingua Priročnik CD 1 CD 2 ISBN 961-209-610-4 (komplet) 228120832

8/29/06 9:47:38 AM


Uvod

Dobrodošli v svetu angleškega jezika Želite hitro nadgraditi in poglobiti svoje znanje angleškega jezika in to z veseljem in motivacijo? Ste že uspešno predelali PONS-ov avdioteËaj za zaËetnike in želite uËenje anglešËine nadaljevati? S tem teËajem lahko razširite svoje znanje jezika in dosežete stopnjo B1 (samostojni uporabnik) šeststopenjskega Skupnega evropskega referenËnega okvira za jezike, ki ga je izoblikoval Svet Evrope. Z avtentiËnimi dialogi in besedili temeljito in natanËno vadite slušno in bralno razumevanje. Z raznolikimi vajami boste lahko vadili tako pisno in ustno komunikacijo kot tudi utrjevali že usvojeno znanje na podroËju slovnice, komunikacije in besedišËa. ZakljuËni test bo preveril vaše pridobljeno znanje.

Tukaj je vsebina lekcije sistematiËno predstavljena in utrjena z raznolikimi vajami, pa naj gre za slovnico, komunikacijo ali besedišËe. Vaje

Lekcijo vsakokrat smiselno zaokrožijo avtentiËna, zahtevna besedila o medkulturnih razlikah, nasveti za uËenje in nadaljnje vaje. Navadite se, da se najprej osredotoËite na splošno tematiko besedila. Pri bralnem razumevanju ne gre za to, da prevedete vsako besedo, ampak da v splošnem razumete vsebino. »e se vam besedilo zdi prezahtevno, najdete njegov prevod v priroËniku. Pomagajte si z njim in nato poskusite še enkrat prebrati besedilo v anglešËini. Utrjevanje

Ponovitve sestavljajo štirje sklopi: Tukaj najdete vaje za komunikacijske vsebine predhodnih štirih lekcij. Komunikacija

Kako je sestavljen teËaj? TeËaj sestoji iz dvanajstih lekcij, treh ponovitvenih lekcij in zakljuËnega testa. Po sklopu štirih lekcij boste vsebine vsakokrat ponovili v eni izmed ponovitvenih lekcij. Vsaka lekcija je sestavljena iz štirih sklopov: Ogrevanje

Tukaj se pripravljate na dialog in vsebine lekcije.

Dialog oziroma zgodba v nadaljevanjih je osrednja toËka lekcije. V tem sklopu temeljito vadite slušno razumevanje. V splošnem priporoËamo, da dialoge poslušate, ne da bi jih sproti brali, saj boste tako bolje zaznali zven in naglas tujega jezika. Iz tega razloga je besedilo dialoga veËinoma zapisano v priroËniku skupaj s prevodom. Poslušanje

Ta sklop ponuja vaje za ponavljanje najpomembnejših slovniËnih vsebin. Slovnica

 Besedišče

V tem sklopu še enkrat ponovite uvedeno besedišËe.

 Izgovarjava

Tukaj lahko še enkrat intenzivno vadite svojo izgovarjavo.

Na zgornjem robu vsake strani so kazalke, s pomoËjo katerih lahko hitro prepoznate, v katerem izmed sklopov ste. Ogrevanje

Poslušanje

Vaje

knjigarna.com swis721 Komunikacija

Slovnica

Utrjevanje BesedišËe

Izgovarjava

CMYK 10/100/90/0 three

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 3

3

8/29/06 9:47:38 AM


Uvod

Vaje Vaje v lekcijah so oštevilËene, kar vam zagotavlja hiter in preprost pregled nad tem, kje ste. Ravno tako pa vam oštevilËenje pomaga pri preverjanju rešitev.

TR. 12

Ta slikovni simbol nakazuje, da za to nalogo potrebujete zgošËenko. Številka oznaËuje zaporedno številko posnetka. V tem okvirËku so navedeni koristni in zanimivi napotki o angleškem jeziku in o posebnostih posameznih govornih podroËij.

Dobro je vedeti Arrive in uporabljamo, ko prispemo v kakšno deželo ali mesto, in arrive at za vse druge cilje.

 § 15 Oblika used to

Te slovniËne kazalke navajajo, kje v priroËniku lahko najdete nadaljnje informacije k doloËeni slovniËni temi.

Rešitve: Da boste vedeli, kaj ste naredili pravilno in kaj narobe, so tukaj navedene rešitve vseh vaj. In Ëe se vam pri besedilih za branje porajajo še kakšna vprašanja, si lahko tukaj ogledate prevode. Slovar: V slovarju, urejenem po abecednem vrstnem redu, hitro najdete vse v teËaju uporabljene besede z njihovimi prevodi. Paket obsega • • • •

vodnik lingua priroËnik CD z vsemi tonskimi posnetki in dialogi CD za mimogrede s celotno zgodbo v nadaljevanjih in tudi z izbranimi stavki za utrjevanje. S pomoËjo te zgošËenke se lahko vsepovsod uËite in vadite ter se s tem hitreje uspešno nauËite jezika.

Veliko veselja in uspeha pri uËenju angleškega jezika!

PriroËnik V priroËniku najdete naslednje vsebine: Slovnica: Potrebujete dodatna pojasnila? Tu najdete izËrpne razlage k vsem pomembnim slovniËnim vsebinam, ki se jih uËite v okviru tega teËaja. Zapis posnetkov: Tu lahko preberete oziroma preverite slušne vaje, ki niso natisnjene v okviru posamezne lekcije. Tukaj najdete tudi dialoge z njihovimi prevodi.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 4

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 4

four

8/29/06 9:47:39 AM


Vsebina

1

7

BesedišËe: prosti Ëas in konjiËki Komunikacija: opisovanje ljudi Slovnica: used to – glagolnik – zloženi pridevniki Medkulturne razlike: In a pub Zgodba v nadaljevanjih: Veselo snidenje

2

Ponovitev

1

39

BesedišËe: podnebje in vreme – prevozna sredstva – prosti Ëas in konjiËki Komunikacija: pripovedovanje o vremenu – privolitev in odklonitev Slovnica: predlogi – question tags – phrasal verbs – kratka oblika ’s – oziralni odvisniki – present continuous – naklonski glagoli Izgovarjava: Ërka u 15

BesedišËe: prevozna sredstva – na potovanju Komunikacija: pripovedovanje o obveznostih Slovnica: naklonski glagoli – present continuous – phrasal verbs Medkulturne razlike: Travelling by train Zgodba v nadaljevanjih: Kam se podati na pot?

3

5

47

BesedišËe: hrana in pijaËa Komunikacija: v restavraciji Slovnica: deležnik – trpnik Izgovarjava: konËnica -ed Medkulturne razlike: Restaurants in North America Zgodba v nadaljevanjih: Pogled v jedilni list

23

BesedišËe: narava in pokrajina – vreme in podnebje Komunikacija: pripovedovanje o vremenu Slovnica: doloËni Ëlen – oziralni stavki – predlogi kraja in smeri Izgovarjava: Ërka u Medkulturne razlike: Canadian climate Zgodba v nadaljevanjih: PustolovšËine sveta

4

6 BesedišËe: Ëloveško telo – opisovanja poti Komunikacija: izraæanje sposobnosti – spraπevanje po poti – pripovedovanje o poškodbah Slovnica: velelnik – naklonski glagol can Medkulturne razlike: Expressions and sayings Zgodba v nadaljevanjih: Ste poškodovani? 31

BesedišËe: pridevniki za oznaËevanje Ëustev Komunikacija: privolitev in odklonitev – izražanje Ëustev Slovnica: besedotvorje – predlogi – tvorjenje vprašanj – question tags Izgovarjava: samostalniki Medkulturne razlike: How are you? Zgodba v nadaljevanjih: PustolovšËina se nadaljuje

55

7

63

BesedišËe: navedbe Ëasa Komunikacija: pripovedovanje o verjetnostih Slovnica: pogojni odvisniki – predlogi Ëasa – naklonski glagoli Medkulturne razlike: Emergencies – what’s to be done? Zgodba v nadaljevanjih: Kje je David?

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 five

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 5

5

8/29/06 9:47:39 AM


Vsebina

8

71

BesedišËe: zdravje Komunikacija: vzrok in posledica Slovnica: past simple – past continuous Medkulturne razlike: The healthcare system Izgovarjava: sploπno Zgodba v nadaljevanjih: Kako se je to pripetilo?

Ponovitev

2

79

BesedišËe: Ëloveško telo – hrana in pijaËa – zdravje Komunikacija: pripovedovanje o verjetnostih – v restavraciji – opisovanje dogajanj Slovnica: trpnik – pogojni stavki – pridevniki in prislovi – past continuous Izgovarjava: kratke oblike – igranje vlog

9

103

BesedišËe: æivljenjepisi – fraze z get Komunikacija: pripovedovanje o sebi Slovnica: present perfect – present perfect continuous – prislovi Ëasa Medkulturne razlike: Schools and universities Zgodba v nadaljevanjih: Pripoveduj ...

12

111

BesedišËe: denar Komunikacija: oËitanje – izraæanje obžalovanja Slovnica: pogojni odvisniki – zaimki v neosebkovi rabi Medkulturne razlike: Notes and coins Zgodba v nadaljevanjih: Mi lahko kdo posodi denar?

87

BesedišËe: znamenitosti – delovni Ëasi Komunikacija: opisovanje krajev Slovnica: povratni zaimki – predlogi Ëasa – present simple Izgovarjava: v in f Medkulturne razlike: Hours of trading Zgodba v nadaljevanjih: V turistiËnoinformacijskem centru

10

11

Ponovitev

3

119

BesedišËe: prostori in oprema – znamenitosti Komunikacija: æivljenjepisi – govorjenje o cenah – opisovanje stanovanja Slovnica: present perfect – odvisni govor – povratni zaimki Test

127

95

BesedišËe: prostori in oprema Komunikacija: opisovanje krajev – pritožbe Slovnica: odvisni govor – past perfect Medkulturne razlike: Living in North America Zgodba v nadaljevanjih: Sprostitev v Skalnem gorovju

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 6

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 6

six

8/29/06 9:47:40 AM


 Ogrevanje

Poslušanje

Vaje

1

Utrjevanje

1 Prosti čas lahko preživljamo na različne načine. Preberite navedene pojme in slikam pripišite ustrezne črke.

Dobro je vedeti Če se začnemo ukvarjati z novim konjičkom, to večinoma povemo z glagolom take up. Če pozneje konjiček opustimo, pa uporabimo glagol give up: I took up sailing when I was twelve, but I gave it up last year.

a. sailing b. windsurfing c. cycling d. skiing e. hiking f. snowboarding g. rock climbing h. in-line skating

2 Spodaj je navedenih nekaj možnosti, kako lahko nekoga opišemo. Ali znate povezati angleške izraze z ustreznim prevodom? 1. quite tall and slim

a. brada in brki

2. medium height and build

b. valoviti lasje

3. short and fat

c. zelo mišičast

4. very muscular

d. temna polt

5. straight hair

e. precej visok in vitek

knjigarna.com swis721

6. wavy hair

f. svetla polt

7. curly hair

g. ravni lasje

8. pale skin

h. srednje visok in močan

9. dark skin

i. majhen in debel

10. a beard and a moustache

CMYK 10/100/90/0 j. kodrasti lasje

seven

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 7

7

8/29/06 9:47:40 AM


1

 Poslušanje

Ogrevanje

3

Vaje

Utrjevanje

TR. 1

Spoznali boste Andrewa O'Neala, Davida Kima in Erin Baxter. Andrew je menedžer za trženje, David pa oblikovalec spletnih strani. Oba živita v Torontu. Erin je novinarka in prihaja iz Londona. Že vrsto let so prijatelji. Pravkar so se srečali v enem od gostinskih lokalov v Torontu. Poslušajte dialog in ga zraven berite.

Erin:

V priročniku so transkripcije vseh dialogov s slovenskim prevodom, ki vam bodo v pomoč pri morebitnih težavah z razumevanjem.

Andrew:

David:

Erin:

Andrew: Erin:

Andrew:

I’m so happy to see you both again. I can’t believe it has already been two years since I was here last. David, you look the same, but Andrew, you seem taller. Have you grown? Well, I was always quite tall, but I’ve put on a little weight since I started taking cooking lessons. I used to be skinny, remember? Now I’m more of a man. Erin, you look different, too. You used to have short, straight hair, but now it’s long and wavy. Anyway, tell us what brings you to Toronto. Well, I’m on an eight-month exchange program with a Toronto newspaper. A Canadian journalist went over to our office in London, and I came over here. My boss here is really nice and easy-going. Hey, that sounds cool. So, what do you plan to do while you’re here? Well, as you guys know, I love travelling, and I enjoy spending time in the outdoors, so I want to do some skiing this winter and I’d like to go cycling and sailing in the summer. Do you guys have any plans? Well, I haven’t had a real holiday for almost two years. David, what about you? A holiday! It’s been a long time. You’re right! – I need to take a vacation. Great! I think I have the answer. I’ve always wanted to see more of Canada. What do you think about going on a trip together somewhere in Canada? Maybe just for a week? Oh yeah … I could imagine going to Montreal or out East to Nova Scotia or …! … or up north to the Northwest Territories or out to see the Rocky Mountains …! Okay let’s put our heads together!

knjigarna.com swis721 David: Erin:

Andrew: Erin:

8

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 8

CMYK 10/100/90/0

eight

8/29/06 9:47:41 AM


Ogrevanje

4

 Poslušanje

Vaje

Utrjevanje

1

TR. 2

Poslušajte stavke in dopolnite manjkajoče besede. Potem stavke preberite na glas in primerjajte svojo izgovarjavo z govorci na zgoščenki. 1. I’m __________ glad to see you again! 2. Last month I started taking __________ lessons. 3 My friends are really nice and __________. 4. I used to be very __________. 5. I __________ spending time in the outdoors. 6. I want to do some rock-climbing in the __________. 7. What do you __________ about going on a holiday together? 8. I could imagine going to see the __________.

5

TR. 1

Poslušajte celoten dialog še enkrat in odgovorite na vprašanja tako, da s križcem označite pravilno rešitev. Če niste prepričani o pravilnosti odgovora, si lahko pomagate s prevodom v dodatku. 1. Andrew … a. has put on some weight. b. is now skinnier than before. c. has become fat.

2. Andrew a. used to be shorter. b. was always that tall. c. has grown.

3. Erin says that David a. looks different. b. looks the same. c. is good looking.

4. Erin a. hasn’t changed much. b. now has short hair. c. has longer hair now.

5. Erin’s hair a. used to be straight. b. used to be curly. c. is now straight.

6. Andrew a. thinks he’s skinny. b. doesn’t feel like a man. c. is muscular.

knjigarna.com swis721

7. Erin’s new boss in Toronto is a. unfriendly. b. nice but formal. c. nice and relaxed.

CMYK 10/100/90/0 nine

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 9

9

8/29/06 9:47:42 AM


1

Ogrevanje

Poslušanje

 Vaje

Utrjevanje

6 § 15 Glagolnik

Gerund (glagolnik) je nedoločnik s končnico -ing, ki ga uporabljamo za točno določenimi glagoli, frazami ali predlogi. V naslednjih stavkih je nekaj primerov. Na vsako črto napišite po enega od navedenih glagolov v obliki -ing: exercise, visit, cycle, play, drive, help.

Pozor! Ne zamenjujte oblike gerund z obliko present progressive. They’re playing tennis. (present progressive) They love playing tennis. (gerund)

1. Many people in Canada enjoy _________________ ice hockey in winter. 2. People in London often hate _________________ because there is so much traffic. 3. Visitors to Toronto love _________________ the CNN Tower. 4. Most Canadians could not imagine _________________ to work; the distance is too great. 5. You can stay fit by _________________. 6. Most children hate _________________ with the housework.

7 Ko želimo povedati, da je bilo v preteklosti nekaj običajno, danes pa ni več, uporabimo obliko used to.

 § 2 Oblika used to

Erin used to have short, straight hair. Erin je imela prej kratke ravne lase.

knjigarna.com swis721

Now her hair is long and wavy. Zdaj so njeni lasje dolgi in valoviti.

Nikalna oblika used to se glasi didn’t use to. Bodite pozorni na dejstvo, da pri obliki didn't use to na koncu besede use ni črke d.

CMYK 10/100/90/0

10

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 10

ten

8/29/06 9:47:42 AM


Ogrevanje

Poslušanje

 Vaje

Utrjevanje

1

8 Tukaj je kratek izsek iz Davidovega življenja. Dopolnite besedilo z oblikama used to oziroma didn't use to in glagolom v oklepaju. 1. David (be) ________________ a computer programmer, now he is a webdesigner. 2. He (own) ________________ a car, but now he drives to work every day. 3. When he was a student he (play) ________________ squash, but he doesn’t now. 4. David (go) ________________ jogging every day until he hurt his knee. 5. He (have) ________________ a small black-and-white TV. Now he has a big-screen TV. 6. As a child he (like) ________________ eating broccoli, but now he loves it.

9

TR. 3

Poslušajte dialog in ga hkrati berite. Nato ste na vrsti vi! Izberite posnetek št. 4 in med premori govorite Davidovo vlogo.

TR. 4

Erin: David: Erin:

David:

Erin: David: Erin: David: Erin:

You really do look like you need a holiday, David! I think you’re right – work has been very stressful. Well, I think it would be fun if the three of us took a trip together, don’t you? Yeah, I liked your idea of going out West to see the Rocky Mountains. Well, I thought we could do something exciting together! I would like to do some sightseeing in Vancouver. And you? I wouldn’t mind going skiing. I could also imagine going out for Japanese food. Oh yeah, I love sushi!

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

eleven

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 11

11

8/29/06 9:47:43 AM


1

Ogrevanje

Poslušanje

 Vaje

Utrjevanje

10 Dobro je vedeti Za opis žensk ali deklet uporabljamo izraza beautiful in pretty. Za moške uporabljamo izraz handsome, izraz good-looking pa za oba spola.

V angleščini je veliko zloženo sestavljenih pridevnikov, ki jih večinoma pišemo z vezajem. Ali znate povezati ustrezne polovice? 1. a well-

a. time worker

2. a short-

b. looking man

3. a long-

c. going person

4. a left-

d. known artist

5. an easy-

e. legged model

6. a 10-year-

f. new jacket

7. a part-

g. haired child

8. a good-

h. handed student

9. a brand-

i. old boy

10. a one-

j. income family

11 V angleščini za različne dejavnosti uporabljamo različne glagole.

Dobro je vedeti Pri ustvarjalnih konjičkih uporabljamo tudi do in make: Erin makes her own clothes. Erin sama izdeluje svoja oblačila. David does some painting in his spare time. David v prostem času slika.

play

cards (karte) chess (šah) the guitar (kitaro)

go

jogging (teči) sailing (jadrati) cycling (kolesariti)

collect

stamps (znamke) coins (kovance) antiques (starine)

knjigarna.com swis721

Pri konjičkih, ki se končujejo na -ing, lahko uporabimo tudi glagol do skupaj z a bit of, a lot of ali some: I often do a bit of rock climbing in the summer. We do a lot of skiing in the winter.

CMYK 10/100/90/0 12

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 12

twelve

8/29/06 9:47:43 AM


Ogrevanje

Poslušanje

 Vaje

Utrjevanje

1

12 Izraze razvrstite v ustrezne kategorije.

people play … people go …

ollect …

people c

the drums CDs card games windsurfing board games the piano hiking antiques skiing porcelain books jogging

13 Na črte napišite manjkajoče glagole. 1. Erin often _________ sailing in the summer.

knjigarna.com swis721

2. In the winter she _________ some skiing. 3. David enjoys _________ table tennis.

4. Andrew’s grandfather _________ old clocks. 5. David doesn’t _________ jogging anymore.

CMYK 7. David’s sister designs and _________ her own clothes. 10/100/90/0 6. Erin’s father _________ hunting in England.

8. Andrew _________ a bit of photography in his spare time. thirteen

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 13

13

8/29/06 9:47:44 AM


1

Ogrevanje

Poslušanje

 Utrjevanje

Vaje

14 K slikam izberite ustrezne pridevnike.

 a. well-dressed b. badly dressed c. well-known

 a. light-skinned b. dark-skinned c. light-haired

 a. dark-skinned b. short-legged c. long-legged

 a. left-handed b. right-handed c. one-legged

Nasvet za učenje! Učinkovito branje Pri branju besedil je zelo pomembno ponavljanje. Ko besedilo berete prvič, se osredotočite na tematiko in dogajanje. Drugič lahko berete že bolj ciljno naravnano in ste pozorni na finese dogajanja oziroma jezika. Besedilo preberite tolikokrat, kot je potrebno, da se boste postopoma počutili prepričane vase. Pri tem si sami določajte tempo branja.

Prevode vseh besedil najdete v priročniku.

15 In a pub If you go to a pub with friends in North America or in Great Britain, there are a few rules that should be followed! Don’t just order a drink for yourself. It is normal to buy rounds – each person buys a drink for everyone in the group until either everyone has bought a round, or the pub closes. Most pubs in England close at 11 p.m. However, new laws mean that pubs are now able to stay open longer. In England you place your order at the bar and pay when you order. You do not normally get served at your table. In most pubs in Canada you can either place your order at the bar or with a waiter/waitress who will serve you at your table. Tips are very important in Canada and the USA, where a 10–15% tip is expected. This is because the waiters and waitresses are only paid a very low hourly wage. In England, a service charge is included in the price of your order.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

14

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 14

fourteen

8/29/06 9:47:58 AM


 Ogrevanje

Poslušanje

Vaje

2

Utrjevanje

1 Ali lahko s pomočjo ilustracij uganete prevod angleških besed? Besedam pripišite ustrezne številke.

train

ferry

motorcycle

hovercraft

coach

cruise ship

minivan

jumbo jet

sports utility vehicle (SUV)

Dobro je vedeti V britanski angleščini (BE) se nekatere stvari imenujejo drugače kot v ameriški (AE): airplane (AE) = aeroplane (BE), truck (AE) = lorry (BE), minivan (AE) = minibus (BE), taxi (AE) = cab/taxi (BE), parking lot (AE) = car park (BE), gasoline (gas) (AE) = petrol (BE), highway (AE) = motorway (BE)

helicopter

2 Na črte napišite manjkajoče besede. 1. A room with a single bed for one person is called a _______________. 2. An _______________ is a room with a private bathroom. 3. The best and most expensive hotels are _______________ hotels.

Bed & Breakfast (B&B) – penzion en suite – soba z lastno kopalnico five-star – s petimi zvezdicami single room – enoposteljna soba full-board – polni penzion

knjigarna.com swis721

4. _______________ is a very common type of hotel.

5. With _______________ you get breakfast, lunch and dinner.

6. Young travellers, especially large groups, often stay in a _____________.

full board

en suite

CMYK single room 10/100/90/0

five-star youth hostel Bed & Breakfast

fifteen

636-PONS ANG AVDIO Ucbenik.indd 15

15

8/29/06 9:47:59 AM

http://www.knjigarna.com/files/ANG%20KN%20LOW  

http://www.knjigarna.com/files/ANG%20KN%20LOW.pdf