Page 1

Slovenščina za vsak dan Učbenik

6

Rešitve nalog so objavljene na spletni strani www.devetletka.net/gradiva/slovenscina.

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 1

03/04/2018 09:13


Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj in dr. Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole

Urednica: Andreja Ponikvar Recenzentki: mag. Lara Godec Soršak, Marta Rubin Ilustracije: Suzana Bricelj Fotografije: Shutterstock in drugi viri (natančen seznam je na koncu gradiva) Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Oblikovanje naslovnice: Grega Inkret Oblikovanje notranjosti: Jasna Karnar Prelom: Boštjan Brecelj Tisk: F. Dvor, d. o. o. Prva izdaja Naklada: 200 izvodov Ljubljana 2018 Učbenik Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom je prenovljena izdaja učbenika Gradim slovenski jezik 6.

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Učbenik Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 190. seji dne 22. 3. 2018 s sklepom št. 613-1/2018/9 potrdil kot učbenik za slovenščino – jezik v 6. razredu osnovne šole. © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2018). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 2

SLOVENŠČINA za vsak dan 6. Učbenik : izdaja s plusom / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ISBN 978-961-271-702-5 1. Cajhen, Nana 293161984

03/04/2018 09:13


Drage učenke, dragi učenci! Začelo se je novo šolsko leto in letos ste že v šestem razredu. Za vas smo pripravile učbenik Slovenščina za vsak dan 6. Uporabljali ga boste pri slovenščini, in sicer pri jezikovnem pouku. Učbenik s podobnim naslovom vas bo spremljal tudi v sedmem, osmem in devetem razredu. Ker želimo, da bi postali čim boljši sogovorci, poslušalci, govorci, dopisovalci, bralci in pisci, smo za vas pripravile veliko besedil; večina jih je zapisanih, nekaj pa jih je tudi posnetih. Pri pouku jih boste brali ali poslušali, o njih se boste pogovarjali, jih presojali in pojasnjevali svoje mnenje, opazovali in povzemali boste njihove značilnosti, nato pa boste še sami tvorili podobna besedila. Bogatili boste tudi svoj besedni zaklad ter svojo zmožnost tvorjenja daljših in zapletenejših povedi. Utrjevali in dopolnjevali boste svoje obvladanje knjižnega izgovarjanja ter pravilnega pisanja, opazovali boste tudi oblike besed – tako boste poglobili in dopolnili svoje znanje o samostalnikih in pridevnikih ter spoznali še nekaj novih skupin besed. Razmišljali boste tudi o tem, kdo vse govori slovensko, kaj vam pomeni slovenščina, kdaj jo uporabljate ipd. Učbenik ima 23 učnih enot. Vsaka učna enota ima naslov, pod njim pa so v alinejah navedeni učni cilji – če jih boste prebrali, boste izvedeli, o čem boste razmišljali in kaj se boste naučili v dani učni enoti. Večina učnih enot se začne z besedilom, temu pa sledijo raznovrstne naloge. Kot vidite, vas učbenik spodbuja k samostojnemu učenju. Pri delu vam bo pomagal/ pomagala tudi vaš učitelj/učiteljica. Zato mu oz. ji povejte, če česa ne boste razumeli, če ne boste znali rešiti katere naloge ali če boste potrebovali več časa za utrjevanje. Lahko si pomagate tudi z rešitvami, ki jih najdete na spletni strani založbe. Vendar po njih sezite šele potem, ko boste nalogo rešili že sami. Pa še na nekaj bi vas rade opozorile: Učbenik je namenjen učencem in učenkam, čeprav v njem uporabljamo samo oblike za moški spol. V slovenščini namreč velja pravilo, da je moški spol slovnično nezaznamovan; to pomeni, da lahko namesto dvojnih oblik (za moški in ženski spol) uporabljamo samo oblike za moški spol. Avtorice smo se tako odločile zato, ker menimo, da bi navajanje dvojnih oblik v nalogah otežilo razumevanje navodil. Želimo, da bi vam bil ta učbenik prijazen sopotnik pri ustvarjalnem, zabavnem in uspeš­nem sporazumevanju v slovenskem jeziku. Avtorice

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 3

03/04/2018 09:13


SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 4

03/04/2018 09:13


Kazalo 1 Brez besedil ni življenja

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Slovenija, Slovenci, Slovenke in Evropa

...................................................................................................................................................................................................................

13

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

19

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25

3 Iz male ne zraste velika 4 Vsak dan jih beremo

7

Hkrati, prej ali potem? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30

5 Poročanje o izrečenem 6 Prapraprapračlovek

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

43

Podatki v oklepaju .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Na kratko ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50

7 Soseda s sosedo o sosedi 8 Kdo od naju je starejši?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

61

9 Kakšna se ti zdi ta knjiga? 10 Ona z nami

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

67

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

73

11 Ustvarjanje po navodilih

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

12 Kaj delaš? – Kaj se dogaja?

............................................................................................................................................................................................................................................................................

13 Hočeš nočeš – moraš se iti učit 14 Ni časa za dolgčas

17 Glej in se čudi

91

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

95

..........................................................................................................................................................................................................................................

99

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

107

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

111

18 Zdaj pa napni možgane! 19 Dobro je vedeti

85

......................................................................................................................................................................................................................................................

15 Povsod je lepo – doma je najlepše 16 Kam, kdaj in kako?

81

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

115

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

119

Gospa vejica, Vas smem vpisati? ................................................................................................................................................................................................................................ 123

20 Iz 6. razreda je tekmovalo 6 učencev 21 Izbiraj in izberi

......................................................................................................................................................................................................................

125

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

131

22 Naj se prijavim?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23 Premisli, dopolni, predstavi

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 5

......................................................................................................................................................................................................................................................................

137 143

03/04/2018 09:13


Krajšave sam. samostalnik zaim. zaimek os. zaim. osebni zaimek prid. pridevnik štev. števnik

gl. glej in podobno ipd. in tako dalje itd. in tako naprej itn. na primer npr. oz. oziroma tako imenovani t. i. to je tj.

glag. glagol sed. sedanjik pret. preteklik prih. prihodnjik sp. spol m. sp. moški spol ž. sp. ženski spol sr. sp. srednji spol ed. ednina dv. dvojina mn. množina im. (I) rod. (R) daj. (D) tož. (T) mest. (M) or. (O)

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 6

imenovalnik rodilnik dajalnik tožilnik mestnik orodnik

03/04/2018 09:13


1 Brez besedil ni življenja Razmišljali bomo o tem, • kaj smo pri jezikovnem pouku delali lani in kaj bomo delali letos, • kako pogosta in kako pomembna so besedila v našem življenju, • čemu sprejemamo besedila, od česa je odvisno naše razumevanje besedil in kako si lahko pri tem pomagamo, • čemu tvorimo besedila, kako jih tvorimo in na kaj moramo pri tem paziti.

Z A H V A L D E F I N I R E K L S E Z Č E S T I V A B

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 7

A C A N T I

I M A K L

J A A M A O

03/04/2018 09:13


1

Brez besedil ni življenja 1. Preleti besedilo in določi, katere vrste je. Svoj odgovor napiši v zvezek. 1. Kaj ti je bilo lani pri slovenščini najbolj všeč? a) Poslušanje besedil. b) Branje besedil. c) Pisanje besedil. č) Pogovarjanje. d) Govorno nastopanje. 2. Pri čem potrebuješ največ vaje? a) Pri poslušanju besedil. b) Pri branju besedil. c) Pri pisanju besedil. č) Pri pogovarjanju. d) Pri govornem nastopanju. 3. S čim si imel/-a lani največ težav? a) S sestavljanjem ankete. b) S pisanjem doživljajskega spisa. c) S pisanjem pisma. č) S pisanjem čestitke. d) S pisanjem voščila. e) Z opisovanjem predmeta. f) Z opisovanjem rastline. g) 4. Kdaj se po tvojem mnenju največ naučiš? a) Kadar naloge v učbeniku rešujem sam, ob težavah pa mi pomaga učitelj/učiteljica. b) Kadar nalog ne rešujem sam, temveč mi učitelj/učiteljica pove rešitve, jaz pa jih napišem v zvezek in se jih doma naučim. Na podlagi česa si se tako odločil? Kaj pričakuje pisec tega besedila, da bo naredil bralec? Predstavljaj si, da je to besedilo namenjeno tebi, in odgovori na vprašanja. Odgovore napiši v zvezek. 2. Na katero vprašanje ti je bilo najtežje odgovoriti? Zakaj? 3. Še enkrat preberi uvodno besedilo na tretji strani in nato odgovori na vprašanja. Komu je namenjeno to besedilo? Od kod to veš? Kdo je napisal to besedilo? Od kod to veš? Čemu smo ga napisale? Ali so tudi letos pri jezikovnem pouku predvidene dejavnosti poslušanje, branje, pisanje, pogovarjanje in govorno nastopanje?

8

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 8

03/04/2018 09:13


Brez besedil ni življenja

1

Ali se ti zdi, da je vse to treba vaditi? Zakaj? Katero sporazumevalno dejavnost bi pri pouku lahko izpustili? Zakaj? Koliko učnih enot je v učbeniku? Po čem jih boš prepoznal? S čim se začne večina učnih enot? 4. Razmišljaj o naslednjih vprašanjih. Kaj bi še rad delal pri jezikovnem pouku? Kaj bi še rad izvedel? Kateri so tvoji cilji pri predmetu slovenščina? Kaj boš delal, da jih boš dosegel? Kako naj ti pri tem pomaga učitelj/učiteljica? Kako naj ti pomagajo sošolci in sošolke? Vprašanja in odgovore nanje napiši na računalnik in jih po e-pošti pošlji učitelju/učiteljici; nato se pogovorita o njih. 5. Še enkrat preberi naslov te učne enote. Kakšno bi bilo tvoje življenje, če v njem ne bi bilo besedil? Zakaj? Ali se z besedili srečuješ samo pri pouku ali tudi doma, v prostem času? Pojasni odgovor. Ali besedila samo sprejemaš (tj. bereš in poslušaš) ali jih tudi tvoriš (tj. govoriš in pišeš)? Ponazori svoj odgovor. Kako si s sošolci in sošolkami izmenjuješ besedila? Čemu sprejemaš (tj. poslušaš in bereš) besedila? Ali se ti zdi pomembno, da besedila, ki jih bereš/poslušaš, tudi razumeš? Zakaj? Kaj narediš, če v besedilu česa ne razumeš? Ali si med poslušanjem in branjem besedila zapomniš večino bistvenih podatkov? Kako si pri tem pomagaš oz. kako bi si lahko pomagal? Čemu tvoriš (tj. govoriš in pišeš) besedila? Kako jih tvoriš (sestavljaš)? Na kaj moraš pri tem paziti? Ali je pomembno, da so tvoja besedila razumljiva? Zakaj?

9

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 9

03/04/2018 09:13


1

Brez besedil ni življenja 6. Preberi besedila. 1

Odprta nova turistična pot Križevci pri Ljutomeru, 5. maja — Člani podjetniškega krožka na Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru, ki ga vodi mentorica Maja Flisar, so prejšnjo soboto pripravili prvi pohod po občinski turistični poti. Tako so širši javnosti predstavili svoj dosežek iz letošnjega šolskega leta — lepo urejeno 17-kilometrsko pot za pešce in kolesarje, ki jim jo je uspelo zaznamovati ob pomoči občine in pokroviteljev ter pospremiti z zgibanko, ki je nekakšen vodnik po poti.

Za to pot so bili na področnem podjetniškem forumu v Ormožu nagrajeni s prvim mestom (med 24 udeleženci). V soboto pa so bili nagrajeni

z velikim številom zadovoljnih pohodnikov (pešcev in kolesarjev). J. P.

2

Ljubljana, 17. 5. 2018 Drage učenke, dragi učenci! Lepo se vam zahvaljujem za dobre želje in knjigo, ki ste mi jo poslali. Dolgi dnevi v bolnišnici bodo tako krajši in prijaznejši. Tudi jaz velikokrat mislim na vas. Upam, da bom kmalu spet med vami. Lepe pozdrave vam pošilja vaša razredničarka Nina Hočevar

Ah, ta moj 6. c …!

10

SZVD6+ UCB_notranjost_2018.indd 10

03/04/2018 09:13

9789612717025  

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612717025.pdf

9789612717025  

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612717025.pdf