Page 1

Urška Lunder in Damjana Padovnik Lisac

Dotik življenja

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

DZ 8 AZ 2013 notranjost.indd 1

8 6/12/13 12:27 PM


Urška Lunder, Damjana Padovnik Lisac

Dotik življenja 8 Zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole Urednica: Petra Bizjak Strokovni pregled: Mojca Šegel Jezikovni pregled: Katja Paladin Ilustratorji: Bojan Jurc, Marija Nabernik, Marija Prelog Fotografije: Science Photo Library, iStockphoto, Shutterstock, Petra Korenjak in drugi viri (natančen seznam je na koncu knjige)

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2012). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Kolikor v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

CMYK 10/100/90/0

611/612(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 531 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DZ 8 AZ 2013 notranjost.indd 2

LUNDER, Urška Dotik življenja 8 : [zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole] / Urška Lunder, Damjana Padovnik Lisac ; [ilustratorji Bojan Jurc, Marija Nabernik, Marija Prelog ; fotografije Science Photo Library ... et al.]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-317-1 1. Padovnik Lisac, Damjana 267224320

6/26/13 11:16 AM


Kazalo 1. Raziskujem – potujem skozi sebe

5

2. Sem iz celic

11

3. Razlikujem se, privlačim

17

4. Diham, izmenjujem zrak z okolico

21

5. Gibam se

28

Vprašanja za preverjanje znanja (poglavja 1—5)

43

6. Zaznavam, odgovorim

44

7. Čutim

54

8. Koža – meja z okoljem

65

9. Natančno uravnavam

70

74 knjigarna.com swis721 10. Hranim se

11. V meni se pretaka

CMYK 12. Izločam 10/100/90/0 Vprašanja za preverjanje znanja (poglavja 6—12)

Bio 8 AZ 2013.indd 3

82 90 95

5/27/13 10:21 AM


Kako doživljaš svoje telo, ko tečeš, ješ, spiš, se učiš, ustvarjaš, se zabavaš? Kako razumeti delovanje telesa, ga podpreti, po potrebi zdraviti, kako živeti mirno in uspešno v stresa polnem svetu? Gotovo ti bo v pomoč, če svoje telo in njegovo delovanje dobro spoznaš. V delovnem zvezku te vaje vodijo v svet raziskovanja biologije človeka; naj ti bodo v veselje in navdih za čim boljše odločitve, kajti: nekaj čisto posebnega si! Obenem pa je res, da smo si vsi precej podobni. Kaj tebe še posebej določa, lahko zapišeš na to stran. Tvoja slika:

Kako se najraje imenuješ: Datum tvojega prihoda na svet: Višina: Telesna teža: Barva oči: Barva las (ta trenutek pač): Kaj te v življenju najbolj veseli? Kaj si želiš početi v prihodnosti?

knjigarna.com swis721

Tvoja najljubša pesem: Tvoji najdražji:

CMYK 10/100/90/0

4

Bio 8 AZ 2013.indd 4

5/27/13 10:21 AM


1 | Raziskujem – potujem skozi sebe Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov ter njihovo medsebojno povezanost. Biološko znanje temelji na zastavljanju smiselnih vprašanj in izvajanju dobro načrtovanih raziskav. 1

Ali tudi ti z veseljem raziskuješ in radovedno opazuješ okrog sebe? Slavni raziskovalci so v preteklosti prišli do številnih spoznanj, ki nam služijo v danes skoraj samoumevnih rešitvah za lažje življenje. Dopolni preglednico.

Znanstvenik

Čas, ko je raziskoval in delal

Njegov prispevek k biološkemu znanju

2 S pomočjo literature in po pogovoru s sošolci naštej vsaj tri dosežke v biologiji, ki so pripomogli k boljšemu zdravju v današnjem času.

knjigarna.com swis721 Mikroskopiranje 3

CMYK Svetlobni mikroskop omogoča takšno povečavo snovi, da lahko opazuješ predmete ali strukture, ki s prostim očesom niso vidne. Ali veš, do10/100/90/0 katere velikosti še opaziš predmete s prostim očesom?

5

Bio 8 AZ 2013.indd 5

5/27/13 10:21 AM


4 Ponovi svoje znanje o mikroskopu in mikroskopiranju. Mikroskop je sestavljen iz optičnih delov (objektivi, okular, tubus in vir svetlobe) in mehanskih delov (stojalo, noga, revolver, mikroskopska mizica, mikroskopski in makroskopski vijak). Objektiv prikaže sliko, povečano s sistemom leč, okular jo s svojo lečo še dodatno poveča. Vir svetlobe omogoča enakomerno osvetlitev predmeta. Poimenuj dele svetlobnega mikroskopa.

Svetlobn i mikrosk op je ob instrume čutljiv nt, s kate rim je tr natančn eba ravn o in pazl ati jivo. Zato se d ržimo na vodil za ravnanje z njim.

5

Opazovanje predmetov ali snovi pod svetlobnim mikroskopom Kadar želiš opazovati predmete ali snovi pod mikroskopom, jih najprej pripraviš za opazovanje. Uporabiš lahko trajne, že vnaprej pripravljene preparate iz šolske zbirke. Za vajo opazovanja z mikroskopom pa lahko izdelaš svoj preparat iz časopisa.

knjigarna.com swis721

POTREBUJEŠ: • objektno steklo, kro vno stekelce • košček časopisa (izrež i črke v drobnem tisk u, npr. H, A, F) • plastično pipeto, vo do • papirnato brisačko

CMYK 10/100/90/0

6

Bio 8 AZ 2013.indd 6

5/27/13 10:21 AM


Priprava predmeta za mikroskopiranje 1

Košček časopisa z izrezano črko položi na kapljo na objektnem steklu.

2 Krovno stekelce z eno stranico prisloni na objektno steklo pod kotom 45 stopinj in ga približuj kaplji

s koščkom časopisa. Ko stekelce doseže kapljo, ga spusti, da kapljo pokrije. Preveri prisotnost zračnih mehurčkov in stekelce rahlo pritisni navzdol, da jih iztisneš. Če na objektnem steklu ostane odvečna tekočina, jo odstrani s papirnato brisačko. Rob brisače položi na tekočino okoli krovnega stekelca, da jo posrka.

Priprava mikroskopa 3 Mikroskop postavi na mizo in priključi električni tok za napajanje vira svetlobe. Naravnaj višino stola, da

boš lahko udobno opazoval. 4 Prižgi svetilko in s kolescem za uravnavanje svetlosti nastavi jakost svetlobe malce pod najvišjo jakostjo. 5 Zavrti revolver tako, da nastaviš objektiv z najmanjšo povečavo. Z makrometrskim vijakom spusti

mizico v najnižji položaj. Zdaj je mikroskop pripravljen za delo.

Mikroskopiranje 6 Objektno steklo položi na mizico mikroskopa, tako da je krovno stekelce zgoraj. 7

Z makroskopskim vijakom dvigni mizico v najvišji položaj.

8 Poglej skozi okular in naravnaj ostrino slike tako, da z vrtenjem makroskopskega vijaka proti sebi počasi

spuščaš mizico, dokler se ne pokaže slika. Ko sliko zagledaš, jo lahko izostriš z mikroskopskim vijakom. 9 Če uporabljaš mikroskop z dvema okularjema, z razmikanjem in primikanjem okularjev nastavi razdaljo,

ki ustreza razdalji med tvojima očesoma. Z desnim očesom poglej v desni okular in z mikrometrskim vijakom izostri sliko. Nato ponovi enako z levim očesom skozi levi okular. Ponovno preveri primernost razmika med okularjema. 10 Najprej opazuj črko H. 11 Ko želiš nastaviti objektiv za večjo povečavo, postavi izbrani del predmeta, ki ga opazuješ, na

sredino vidnega polja. Zavrti revolver na naslednjo povečavo. Ponovno izostri sliko, vendar premikaj le mikroskopski vijak. Pri večji povečavi je namreč objektiv zelo blizu objektnega stekla in zato je nevarnost, da ga poškoduješ s premikanjem makroskopskega vijaka, velika. Za izostritev slike pri večjih povečavah torej uporabljaj le mikroskopski vijak.

knjigarna.com swis721

12 Preden zamenjaš objektno steklo z novim preparatom, se vrni na zadnjo točko priprave mikroskopa

(glej točko 5 zgoraj). Najprej z vrtenjem revolverja nastavi objektiv z najmanjšo povečavo in z makrometrskim vijakom spusti mizico v najnižji položaj. Nato lahko odmakneš že pregledano objektno steklo in na mizico namestiš novo. Ponovi postopek od točke 7 naprej

CMYK 10/100/90/0

Kaj opaziš s pomočjo mikroskopa pri črkah H, A in F? Je slika prava ali obrnjena?

7

Bio 8 AZ 2013.indd 7

5/27/13 10:21 AM


Mikroskopsko skico riši vedno s svinčnikom, razen če je zahtevano drugače. Skiciraj le to, kar vidiš.

Skiciraj črke H, A in F, kot jih vidiš skozi mikroskop s 40-kratno povečavo.

Skiciraj črke H, A in F s 100-kratno povečavo.

Po končanem mikroskopiranju Najprej zavrti revolver na najmanjšo povečavo, nato z makrometrskim vijakom spusti mizico, odstrani objektno steklo, ugasni svetilko in pokrij mikroskop. Očisti in pospravi pripomočke za mikroskopiranje.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

8

Bio 8 AZ 2013.indd 8

5/27/13 10:21 AM


Povzetek Biologija je razvijajoča se naravoslovna veda, ki raziskuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov. Sestavlja jo več smeri in panog, povezuje pa se tudi z drugimi naravoslovnimi vedami. Biološko znanje temelji na spoznanjih iz preteklosti in na današnjih raziskovalnih metodah.

Ključni pojmi biologija – naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov ter njihovo medsebojno povezanost celična teorija – osnovna teorija v biologiji, ki pravi, da so vsi organizmi zgrajeni iz celic, da je celica osnovna enota vsakega organizma in da nove celice nastajajo samo s celično delitvijo domneva ali hipoteza – domnevna rešitev problema, ki jo znanstvenik oblikuje v postopku raziskave; preverjamo jo z načrtnim opazovanjem evolucija – proces, s katerim populacije organizmov dosežejo nove lastnosti in jih predajo naslednikom iz generacije v generacijo. Na ta način se raznolikost živih bitij skozi daljši čas povečuje. metoda dela – oblika načrtnega in premišljenega ravnanja za dosego nekega cilja mikroskop – naprava za opazovanje objektov, ki so premajhni, da bi jih videli s prostim očesom (je sestavljenka iz grških besed micros – majhen in skopein – gledati, videti) naravoslovne vede – so fizika, kemija, biologija, geologija, astronomija, ki skupaj pojasnjujejo dogajanje v naravi poskus – korak v raziskovalnem delu, s katerim poskušamo potrditi postavljeno hipotezo raziskava – iskanje odgovorov na zastavljen problem veda – vse znanje človeštva o nekem tematsko zaokroženem področju znanost – načrtno in sistematično odkrivanje novih spoznanj na temelju preverljivih dokazov

Izberi pravilni odgovor 1

Biologija je veda o A delcih, ki jih opazimo s pomočjo mikroskopa. B popisu prebivalstva. C snovi, ki se spreminja. D živih sistemih.

2 Glavno gonilo razvoja je A gledanje televizije. B prepisovanje nalog od soseda. C raziskovanje s poskusi. D razvoj tehničnih pripomočkov.

knjigarna.com swis721

3 Kateri znanstvenik je prvi opisal živo bakterijo? A Aristotel B Darwin C Hooke D Leeuwenhoek

CMYK 10/100/90/0

4 Kako je Darwin razvil teorijo evolucije? A s potovanjem po svetu B z natančnim opazovanjem živalskih in rastlinskih vrst v različnih okoljih C z opazovanjem najmanjših organizmov pod mikroskopom D z udomačevanjem ptic

9

Bio 8 AZ 2013.indd 9

5/27/13 10:21 AM


Moji zapiski

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

Bio 8 AZ 2013.indd 10

5/27/13 10:21 AM

9789612713171  
9789612713171  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713171.pdf