Page 1

Martina Rajšp in Jasna Žic

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 1

18. 06. 13 07:38


Martina Rajšp, Jasna Žic

3 Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole Urednica: Mojca Urankar Počkaj Urednica za medpredmetno povezovanje: Mira Kramarič Strokovni sodelavki pri razvoju koncepta: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Urška Fekonja Peklaj Strokovni pregled: dr. Zlatan Magajna Recenzenti: dr. Amalija Žakelj, dr. Zlatka Cugmas, Sara Glavič Jezikovni pregled: Kristina M. Pučnik Ilustracije: Matej de Cecco, Igor Šinkovec Fotografije: Arhiv Založbe Rokus Klett Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Vodja oblikovanja: Grega Inkret Oblikovna zasnova in prelom: Jasna Karnar, Boštjan Brecelj, Danilo Frlež Tisk: Grafostil, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 2.000 izvodov Ljubljana 2013

V učbeniku se izraz učenci uporablja v pomenu učenci in učenke.

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com

Učbenik Lili in Bine 3 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 158. dopisni seji, dne 6. 6. 2013, s sklepom št. 013-1/2013/73, potrdil kot učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole. © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 2

RAJŠP, Martina       Lili in Bine 3. [Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole] / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett]. 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-279-2 1. Žic, Jasna 267755264

18. 06. 13 07:38


KAZALO

Opazujem Prikazi Prikaz s stolpci Prikaz z vrsticami Preglednica Črtični prikaz Seštevam do 100 Zamenjam vrstni red seštevancev Odštevam do 100 Reši, saj zmoreš Seštevam in odštevam Merim dolžino Merim dolžino Iščem drugi seštevanec Iščem prvi seštevanec Iščem odštevanec Iščem zmanjševanec Puščični diagram Razporejam Naš denar Tehtam Tehtam Znak krat Množenje Zakon o zamenjavi pri množenju Deljenje in deljeno s/z CMYK Drevesni prikaz 10/100/90/0 Množenje in deljenje – obratni računski operaciji

knjigarna.com swis721

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 3

8 9 10 11 12 14 15 19 20 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 40 42 43 45 46 47 48 50 51

18. 06. 13 07:38


Poštevanka števila 2 Poštevanka števila 4 Poštevanka števila 10 Poštevanka števila 5 Reši, saj zmoreš Polovica Četrtina Petina Desetina Merim čas Merim čas Merim čas Reši, saj zmoreš Poštevanka števila 3 Poštevanka števila 6 Tretjina Šestina Soda in liha števila Poštevanka števila 8 Poštevanka števila 9 Reši, saj zmoreš Kje je? Načrti Deli celote Poštevanka števila 7 Merim čas CMYK Poštevanka števila 1 Računanje s številom10/100/90/0 nič

knjigarna.com swis721

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 4

52 54 56 58 60 62 63 64 65 66 67 69 70 71 73 75 76 77 78 80 82 83 86 87 88 90 91 92

18. 06. 13 07:38


Zakon o združevanju pri množenju Sestavljam račune Reši, saj zmoreš Telesa Liki Reši, saj zmoreš Simetrija Skladni liki Črta, točka Enica, desetica, stotica, tisočica Števila do 1000 Merim prostornino Merim prostornino Merim Seštevam stotice Odštevam stotice Prištevam enice Odštevam enice Prištevam desetice Odštevam desetice Prištevam dvomestna števila Odštevam dvomestna števila Pisno seštevanje Pisno odštevanje

knjigarna.com swis721

93 94 96 97 98 100 101 102 103 104 107 111 112 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 126

CMYK 10/100/90/0

5

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 5

18. 06. 13 07:38


Boš videla, na koncu šolskega leta bova znala računati do 1000! Lani sva se naučila računati do 100! Le ka kaj se letos? bova naučila letos

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

6

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 6

18. 06. 13 07:38


Tretješolec, to ve vsak, je za števila strokovnjak! k!

Če nastopi pa težava, čivka ptiček, na pomoč priskoči naj stotiček!

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

knjigarna.com

swis721 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

CMYK 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 10/100/90/0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 7

18. 06. 13 07:38


OPAZUJEM 1. Opazuj in povej.

2. Odgovori na vprašanja.

knjigarna.com swis721

1. Koliko razredov učencev je na šolskem igrišču? 2. Koliko učencev je na igrišču? 3. Po čem se učenci 3. b razreda razlikujejo od učencev 3. a in 3. c? 4. Ali po barvi majice lahko sklepaš, kateri razred obiskuje učenec? Pojasni. 5. V katerih razredih je enako mnogo učencev? 6. Koliko je učencev v 3. a in 3. b skupaj?

CMYK 10/100/90/0

3. Ob ilustraciji oblikuj 3 vprašanja in jih zastavi sošolcu ali sošolki.

8

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 8

Učenci natančno opazujejo ilustracijo. Štejejo predmete.

18. 06. 13 07:38


PRIKAZI 1. Poimenuj barve kap na spodnjem prikazu. Učenci tretjih razredov imajo na glavah kape različnih barv. Koliko učencev ima kapo rdeče, modre oziroma rumene barve?

LEGENDA

knjigarna.com swis721

JE 2 UČENCA

1. Katero barvo kape ima na glavi največ učencev? 2. Katero barvo kape ima na glavi najmanj učencev?

CMYK 2. Razmisli, pojasni in odgovori.10/100/90/0 Učenci z rdečimi in modrimi kapami si snamejo pokrivala. Prikaži novo situacijo s figurnim prikazom. Preberi prikaz.

Učenci preberejo figurni prikaz. Podatke predstavijo s figurnim prikazom. Sistematično rešujejo probleme. Analizirajo in obnovijo problem s svojimi besedami ter utemeljijo rešitev.

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 9

9

18. 06. 13 07:38


PRIKAZ S STOLPCI 1. Vsak od 66 učencev tretjih razredov se je vpisal v vsaj eno interesno dejavnost. S stolpci je prikazano, koliko učencev je izbralo posamezno dejavnost. Natančno si oglej prikaz s stolpci in odgovori na vprašanja. Pojasni odgovore.

pevski zbor

gimnastika

kuharski krožek

planinci

bralna značka

šahovski krožek

LEGENDA JE 2 UČENCA

Raziščite, katere interesne dejavnosti obiskujejo tretješolci na vaši šoli. Podatke prikažite s prikazom s stolpci.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

1. V katero interesno dejavnost se je prijavilo največ tretješolcev? Koliko? 2. V katero interesno dejavnost se je prijavilo najmanj tretješolcev? Koliko? 3. Kateri interesni dejavnosti bo obiskovalo enako število učencev? Koliko? 4. Koliko učencev se je prijavilo h kuharskemu krožku?

10

LIB 3 UC 2013 MAT notranjost.indd 10

Učenci berejo podatke iz prikaza s stolpci. Podatke predstavijo s prikazom s stolpci. Sistematično rešujejo probleme. Analizirajo in obnovijo problem s svojimi besedami ter utemeljijo rešitev.

18. 06. 13 07:38

9789612712792  
9789612712792  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712792.pdf