Page 1

Nataša Grošelj in Marija Ribič

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 1

29. 05. 13 13:07


Nataša Grošelj, Marija Ribič

3 Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole Urednica: Mojca Urankar Počkaj Urednica za medpredmetno povezovanje: Mira Kramarič Strokovni sodelavki pri razvoju koncepta: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Urška Fekonja Peklaj Strokovni pregled: dr. Katarina Susman, mag. Marjeta Raztresen Recenzenti: dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, dr. Zlatka Cugmas, Katja Vezjak Jezikovni pregled: Kristina M. Pučnik Ilustracije: Igor Šinkovec, Jure Kralj, ilustracija slona po predlogi Rogerja Sheparda Fotografije: Shutterstock, Istockphoto, Uroš Drnovšek, Marija Ribič, Fotodokumentacija Dela, Wikimedia/SI-Ziga, Muzej krapinskih neandertalca, Regionalni center za razvoj Zasavje/Roman Rozina, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/David Fučka, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec/Tomo Jeseničnik, Prirodoslovni muzej Slovenije in Ciril Mlinar, Arhiv občine Zagorje ob Savi, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Tomo Jeseničnik, Arhiv Založbe Rokus Klett, Geodetski inštitut Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje/Mojca Dolinar, Geodetska uprava Republike Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije, Društvo Planinka, Filternet, Pavel haus – Pavlova hiša/David Kranzelbinder Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Vodja oblikovanja: Grega Inkret Oblikovna zasnova in prelom: Jasna Karnar in Boštjan Brecelj Tisk: Grafostil, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 2.000 izvodov Ljubljana 2013

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Učbenik Lili in Bine 3 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 156. seji, dne 25. 4. 2013, s sklepom št. 613-1/2013/51, potrdil kot učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane.

knjigarna.com swis721

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 5(075.2) 3(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 2

GROŠELJ, Nataša Lili in Bine 3. [Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole] / Nataša Grošelj in Marija Ribič ; [ilustracije Igor Šinkovec, Jure Kralj ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-277-8 1. Ribič, Marija, 1980267166976

30. 05. 13 15:41


KAZALO

Učimo se Metkin urnik Ko bomo veliki, bomo … Sodelujemo in si pomagamo Naš mali projekt Spoznali smo O prometu Kolesar v prometu Naš mali projekt Spoznali smo Na kmetiji Kmetija skozi letne čase Na tržnici Naš mali projekt Spoznali smo Od spočetja do rojstva Rast in razvoj rastlin in živali Življenjski krog Naš mali projekt Spoznali smo Življenjska okolja Park Reka in jezero Življenje v jami Gorski svet Naš mali projekt CMYK Spoznali smo

knjigarna.com swis721 10/100/90/0

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 3

6 7 8 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39

29. 05. 13 13:07


Čas Naš mali projekt Luna in lunine mene Svetloba Zvok Spoznali smo Praznujemo Dediščina Naš mali projekt Spoznali smo Naselja Domača pokrajina Orientacija Od skice do zemljevida Spoznali smo Odpadki Naš mali projekt Človeško telo Živim zdravo Spoznali smo Gibanje Vremenski pojavi in padavine Naš mali projekt Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti Zrak in njegove lastnosti Naš mali projekt CMYK Spoznali smo

knjigarna.com swis721 10/100/90/0

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 4

40 42 43 44 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 68 69 70 71 72 73

29. 05. 13 13:07


Slovenija Slovenija v Evropski uniji in po svetu Slovenci po svetu Celine Življenje v morju Spoznali smo

74 76 77 78 80 82

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 5

29. 05. 13 13:07


UČIMO SE Učimo se vse življenje. V vsakem življenjskem obdobju se naučimo nekaj novega. Tako pridobivamo različne spretnosti in znanja. Učimo se sami ali pa nam pri tem pomagajo drugi.

Znam napisati razglednico, poiskati podatke, zapeti pesem …

Povej, kaj vse že znaš.

V šoli se učimo skupaj z vrstniki. Pri pridobivanju znanja in spretnosti nam pomagajo odrasli. Učimo se tako, da: z poslušamo, z opazujemo in raziskujemo, A Povej, kako se učiš. z delamo poskuse, z beremo knjige, revije, časopise, z iščemo informacije na svetovnem spletu, Kje pridobiš z gledamo in poslušamo poučne oddaje na televiziji, zgoščenkah, podatek, če z poslušamo poučne oddaje po radiu, A želiš izvedeti, z iščemo želene podatke v tabelah, prikazih s stolpci ... koliko nog ima metulj?

Podatke poiščemo v knjigah ali na svetovnem spletu.

Opazujemo naravo.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 Učimo se od odraslih.

Z mikroskopom opazujemo tisto, česar s prostim očesom ne moremo videti.

6

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 6

29. 05. 13 13:07


METKIN URNIK Pri učenju smo uspešni, če si znamo pravilno razporediti čas za učenje in ostale dejavnosti. Metka po pouku obiskuje različne dejavnosti, zato je pomembno, da svoj čas dobro načrtuje.

MOJE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI

URA

PON

13:00

PEVSKI ZBOR

TOR

SRE PEVSKI ZBOR

14:00

15:00

NALOGE, =Ɍ-62-

ČET

NALOGE, =Ɍ-62-

NALOGE, =Ɍ-62-

PET 4137>613:7Ɋ-3

NALOGE, =Ɍ-62-

16:00

17:00

84-;6)ɇ74)" HIP HOP

84-;6)ɇ74)" HIP HOP

18:00

Dobra razporeditev časa je samo del poti do znanja. Pridobiti in upoštevati moramo še dobre učne navade. Teh se najprej učimo od svojih staršev in sorodnikov, pozneje pa v vrtcu in šoli. Upoštevati jih moramo v šoli in doma. Ali imaš kakšno učno navado, ki jo moraš še spremeniti?

DOBRE UČNE NAVADE

V šoli z Pri pouku poslušamo razlago, sodelujemo in si skušamo čim več zapomniti. z Pri delu se potrudimo. z Redno pišemo domače naloge. z Imamo urejene šolske potrebščine. Poslušam, si zapomnim, ponovim, naredim, znam! Doma z Sproti se učimo. z Najbolje je, da naloge pišemo ob istem času in na istem kraju. z Pripravimo si urnik učenja in ostalih dejavnosti.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 A

Napiši urnik svojih dejavnosti. Pritrdi ga na vidno mesto in ga čim bolj upoštevaj. 7

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 7

29. 05. 13 13:07


KO BOMO VELIKI, BOMO ... Učenci, dijaki in študentje hodimo v šolo. V šoli pridobivamo znanje in spretnosti za svoj poklic. Kako dolgo bomo obiskovali šolo, je odvisno od poklica, ki smo si ga izbrali. Odrasli hodijo v službo in na delovnem mestu opravljajo delo, ki je njihov poklic. Včasih pa delo, ki ga opravljajo, ni njihov poklic. Tako je na primer Tina po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok, vendar je njeno delo petje v glasbeni skupini. Za opravljeno delo odrasli dobijo plačilo. Denar porabijo za plačilo hrane, stanovanja, oblačil, knjig, igrač …

Jana je po poklicu zdravnica in opravlja delo zdravnice.

A

Janez je po poklicu kuhar, a opravlja delo peka.

V razredu izvedite anketo, kateri poklic bi radi opravljali, ko boste odrasli. Zberite podatke in jih uredite. Podatke prikažite v tabeli in stolpčnem prikazu.

Z nekaterimi poklici se lahko zaposlimo na različnih delovnih mestih. Vzgojiteljica opravlja delo v vrtcu ali šoli, zdravnik se zaposli v zdravstvenem domu ali bolnišnici, učitelj športne vzgoje je lahko tudi trener …

A

Razišči, kaj so po poklicu tvoji starši in drugi sorodniki. Ali vsi opravljajo poklic, za katerega so se šolali?

knjigarna.com swis721

PO SVETU U

Nekateri otroci nimajo možnosti, da bi obiskovali šolo. Tako bodo težje pridobili znanje za poklic, ki bi ga želeli opravljati. Starši jim šolanja ne morejo plačati. Ti otroci, namesto da bi hodili v šolo, zaradi revščine delajo že od zgodnjega otroštva. Po nekaterih predelih sveta pa šol sploh ni.

CMYK 10/100/90/0

8

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 8

29. 05. 13 13:07


Ljudje svoj prosti čas namenimo dejavnostim, ki jih izberemo po lastnih željah in potrebah. V prostem času igramo nogomet, zbiramo sličice, beremo knjige, planinarimo, obiskujemo gledališče ... Najljubše delo, ki ga opravljamo v prostem času, imenujemo hobi ali konjiček. Z njim se ukvarjamo, kadar sami želimo. Zanj po navadi ne dobimo plačila. Lahko imamo več hobijev hkrati.

Ali je obiskovanje šole zate hobi?

Špela rada vrtnari.

Miha v prostem času teče.

Kar je nekomu poklic, je drugemu hobi, in obratno. Ines je po poklicu kuharica. V prostem času rada igra kitaro. Anja je učiteljica kitare. V prostem času rada kuha. Marsikomu pa je poklic tudi hobi.

A

Povej, s katerimi hobiji se ukvarjajo ljudje, ki jih poznaš.

knjigarna.com swis721

CMYK A Kdaj je nekomu poklic hkrati tudi hobi? 10/100/90/0 Juretu je igranje nogometa poklic in hkrati hobi. 9

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 9

29. 05. 13 13:07


SODELUJEMO IN SI POMAGAMO Ljudje med seboj sodelujemo in si pomagamo. Sodelovanje pomeni, da skupaj opravljamo neko delo. V šoli največkrat sodelujemo, kadar delamo v skupini. Člani skupine se dogovorimo za pravila pri delu in si razdelimo naloge. Vsak član skupine je odgovoren za nalogo, ki jo sprejme. Pri delu v skupini si pomagamo. Pri tem moramo biti strpni. Svojo strpnost pokažemo tako, da sprejemamo mnenje drugih. Markova šola sodeluje v mednarodnem projektu z eno izmed avstrijskih šol. Pred sodelovanjem v projektu so si učenci razdelili naloge.

Ne skrbi, Janja, jaz ti bom pomagal.

Morda bi bilo bolje, da poiščemo fotografije.

Zakaj vedno jaz? To mi ni všeč. Raje bi risala.

Dogovorimo se. Izdelava plakata je naša skupna naloga.

Janja bo pisala na plakat, ker lepo piše.

A

Povej, s kom sodeluješ v šoli in s kom doma.

Ljudje smo tudi solidarni. To pomeni, da pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč. Pomoč ponudijo posamezniki ali humanitarne organizacije, kot so Unicef, Rdeči križ, Karitas. Organizacijam pomagajo prostovoljci.

knjigarna.com swis721

Pomoč potrebujejo tudi starejši ljudje. Pomagajo jim prostovoljci, humanitarne organizacije in društva.

CMYK 10/100/90/0A

V igri vlog prikažite, kako bi se lotili skupinskega urejanja učilnice. Kako si se v svoji vlogi počutil/a?

Učenci zbirajo oblačila za otroke, potrebne pomoči. Solidarni so. 10

LIB 3 UC 2013 OKOLJE notranjost.indd 10

29. 05. 13 13:07

9789612712778  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712778.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you