Page 1

Mira KramariÄ?, Milka Kern, Majda Pipan

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 1

29. 05. 13 13:02


Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

3 Učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole Urednica: Mojca Urankar Počkaj Urednica za medpredmetno povezovanje: Mira Kramarič Strokovni sodelavki pri razvoju koncepta: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Urška Fekonja Peklaj Strokovni pregled: dr. Simona Pulko Recenzenti: dr. Nataša Potočnik, dr. Zlatka Cugmas, Marijana Cuderman Jezikovni pregled: Kristina M. Pučnik Ilustracije: Marta Bartolj, Igor Šinkovec Fotografije: Shutterstock, Istockphoto, Dreamstime, Darko Jagodic, Maja Ciglič, Iztok Bončina, Silvester Košmrlj, NASA, Arhiv Založbe Rokus Klett, Majda Pipan, Prešernovo gledališče Kranj/Janez Vencelj in Damjan Švarc, Milka Kern, Marjana Cuderman, TIC Črnomelj, Ana Mrzlikar, Janez Kotar, Darja Martinjak Hribar

Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Vodja oblikovanja: Grega Inkret Oblikovna zasnova in prelom: Jasna Karnar in Boštjan Brecelj Tisk: Grafostil, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 3.000 izvodov Ljubljana 2013

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Učbenik Lili in Bine 3 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 156. seji, dne 25. 4. 2013, s sklepom št. 613-1/2013/38, potrdil kot učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole. © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 2

KRAMARIČ, Mira Lili in Bine 3. [Učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole] / Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan ; [ilustracije Martta Bartolj, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-276-1 1. Kern, Milka 2. Pipan, Majda, 1950267182848

4. 06. 13 10:51


KAZALO

Pomagamo si Tretješolec Maks Vljuden sem Učilnica tretjega razreda Gasilec Boris Neža in Piki Reševanje v gorah Spoznali smo Varno na poti Matejina pot v šolo Z vlakom v Ljubljano Razvoj kolesa Z avtomobilom na izlet Spoznali smo Okoli nas Bratova papagaja Bela štorklja Na tržnici Zanimivosti O denarju Spoznali smo Odraščamo in se spreminjamo Dobila sem bratca V porodnišnici Moja babica Razvoj žabe Spoznali smo

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 3

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 28 29 30 32 33 34 35 36 39 40

29. 05. 13 13:02


Zanimivosti doma in po svetu Puščava Deželi večnega ledu Dolina Trenta Postojnska jama Ptice pozimi Urarjev delovni dan Ob novem letu Zvok Spoznali smo Povedali so nam … Kako se obnašamo v gledališču Vabilo in čestitka Bilo je nekoč Začetek avtomobilizma Stavba na železniški postaji Spoznali smo V mestu in na vasi Mesto Vas Žabe ne pridejo do cilja Narcisa Na ekskurziji Spoznali smo

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 4

41 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70

29. 05. 13 13:02


Skrbimo za zdravje Varčuj Skrb za zdravje Čemu moramo piti vodo Zdravilne rastline Spoznali smo Igramo se tudi z besedami Voda Papirnati zmaj Spoznali smo Otroci doma in po svetu Moja domovina Slovenija Jurjevanje v Beli krajini Povabilo na počitnice Počitnice na Gorenjskem Počitnice v Prekmurju Nejc iz mednarodne šole Deklica iz Vietnama Deklica iz Brazilije Spoznali smo

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 5

71 72 73 76 77 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 93 95 96 98 100

29. 05. 13 13:02


V učbeniku so nekatera besedila označena s piktogrami. manj zahtevno besedilo srednje zahtevno besedilo zahtevno besedilo JEZIKARIJA JA

(pravopis, besedišče …)

Bine, izšla je nova zanimiva knjiga o živalih. Trenutek! Takoj bom preveril, ali je na voljo v naši knjižnici.

6

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 6

29. 05. 13 13:02


POMAGAMO SI

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 7

29. 05. 13 13:02


TRETJEŠOLEC MAKS

Ime mi je Maks. Živim v mestu. Imam starejšo sestro Špelo, očka in mamico. Obiskujem 3. razred osnovne šole. Očka me vsako jutro pelje v šolo. Po pouku ostanem v podaljšanem bivanju. Ko napišem domačo nalogo, se s sošolci igram. Najraje igram šah ali različne igre z žogo. Zelo rad obiskujem knjižnico. Tam berem knjige in poslušam zanimive pravljice. Večkrat si izposodim knjige o naravi. Treniram tenis. Trikrat na teden imam trening. Udeležujem se različnih tekmovanj. Spomladi sem zmagal na klubskem tekmovanju. Dobil sem diplomo. Hodim tudi v glasbeno šolo. Učim se igrati violino. Nastopam na šolskih prireditvah. Kadar imam čas, grem k očku v mizarsko delavnico. Izberem različne lesene odpadke in ustvarjam svoje izdelke. Naredil sem že lesenega kopitljačka, ptičjo hišico in zabojček za igrače.

8

Kaj ste izvedeli o Maksu? Pripovedujte. Se vam zdijo njegove dejavnosti zanimive? Zakaj? Za katero od dejavnosti, ki jih je opisal Maks, bi se odločili? Kaj delate v prostem času? Katere dejavnosti obiskujete? Katere knjige radi berete? Vas zanima delo, ki ga opravljajo vaši starši? Zakaj?

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 8

29. 05. 13 13:02


VLJUDEN SEM

Zjutraj sem pozno prišel v šolo. Hitel sem po hodniku in se zaletel v hišnika. Vljudno sem ga pozdravil in se mu opravičil. Hišnik mi je odzdravil, se nasmehnil in rekel, da je že v redu. Po pouku me je mamica čakala pred šolo. Ko sva želela vstopiti v avto, se vrata niso odprla. Na srečo je bil v bližini hišnik. Odšel sem k njemu in ga prosil za pomoč. Prijazno nama je pomagal. Z mamico sva se mu zahvalila in se poslovila. Odzdravil nama je in zaželel srečno vožnjo. Med vožnjo sem mamici povedal, da sem se zjutraj zaletel v hišnika. Vprašala me je, ali sem se mu vljudno opravičil, ali sem ga vikal. Pritrdil sem ji in pohvalila me je, ker sem bil vljuden. Peter Likar

Glasno preberite povedi, ki izražajo vljudnost. Povejte, kdaj ste vljudni. Naštejte pozdrave. Povejte, koga vikate in koga tikate. Koga ogovorite z gospod in koga z gospa? V igri vlog odigrajte besedilo, ki ste ga prebrali.

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 9

9

29. 05. 13 13:02


UČILNICA TRETJEGA RAZREDA

Učilnica tretjega razreda je v pritličju. Je prostor pravokotne oblike. Dolga je 8 metrov in široka 7 metrov. Stene in strop so rumene barve. Tla so prekrita s svetlim parketom. Na stropu so v treh vrstah pritrjene po tri neonske luči. Na sprednji steni je zelena tabla. Pod tablo je pritrjen številski trak. Desno od table je lijak. Levo od table stojita učiteljeva miza in stol. Na levi steni so tri velika okna. Pod okni so radiatorji. Na sredini desne stene so bela vrata. Levo od vrat sta ob steni dve visoki omari. Desno od vrat sta ob steno postavljeni dve nizki omari. Bela magnetna tabla je pritrjena na zadnjo steno. V kotu, levo od bele table, stoji polkrožna miza, na kateri je računalnik.

10

Ponovno berite besedilo in natančno opazujte ilustracijo. Preverite, ali je narisana opisana učilnica. V parih primerjajte opisano učilnico z vašo. Povejte, v čem sta si učilnici podobni in v čem se razlikujeta.

LIB 3 UC 2013 SLO notranjost.indd 10

29. 05. 13 13:02

9789612712761  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712761.pdf