Page 1

Od gl asov do k njižnih sv e tov

7

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 1

26.9.12 11:59


Dr. Petra Kodre

Od glasov do knjižnih svetov 7 Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST Uredila: Dubravka Berc Prah Strokovni pregled: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Peter Avbar Ilustracije: Igor Šinkovec Fotografije: Dreamstime, Shutterstock, Dubravka Berc Prah Direktor produkcije: Klemen Fedran Direktor oblikovanja: Grega Inkret Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Oblikovna zasnova in izvedba: Jasna Karnar Tisk: Grafostil, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 1.000 izvodov Ljubljana 2012

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2012). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elek­tronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

CMYK 10/100/90/0

811.163.6(075.3)(076)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 2

KODRE, Petra       Od glasov do knjižnih svetov 7 : samostojni delovni za slovenščino v 7. razredu osnovne šole : jezik in književnost / Petra Kodre ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Dreamstime, Shutterstock, Dubravka Berc Prah]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ISBN 978-961-271-249-5 263081984

27.9.12 12:42


Kazalo vsebine

I. DEL: JEZIK Knjižni in neknjižni jezik 

7

Črke in glasovi slovenskega knjižnega jezika 

9

Beseda in besedna zveza Beseda Odnosi med besedami Besedna družina Besedna zveza Stalna besedna zveza 

11 11 12 14 14 15

Od besed in besednih zvez k vrstam besed Besedne vrste Glagol Glagolski naklon Samostalnik Samostalniški zaimek Osebni zaimek Pridevnik Števnik Pridevniški zaimek Svojilni zaimek Povratni svojilni zaimek Še drugi zaimki Vprašalni zaimek Kazalni zaimek Oziralni zaimek Prislov 

17 17 18 21 25 26 26 29 31 32 32 34 36 36 38 40 44

Besede združujemo v stavke Stavek Stavek razstavimo na stavčne člene Stavke združujemo v povedi 

47 47 49 56

Od povedi k besedilom Javno in zasebno besedilo Uradno in neuradno besedilo Pismo Vabilo Publicistično besedilo Novica Poročilo Opis Opis življenja ljudi v neki državi ali skupnosti Opis življenja osebe Opis države 

57 57 59 60 64 67 67 67 71 71 74 76

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 3

26.9.12 11:59


Definicija Seznam 

77 78

Kaj pomaga, drugo znati, temu, ki ne zna pisati 

81

II. DEL: KNJIŽEVNOST Ljudsko slovstvo - temelj književnosti nekega naroda Ljudske pesmi Ljudska: Gor čez izaro Ljudska: Pegam in Lamberger Ljudske pripovedi Zgodovinska ljudska pripovedka: Kralj Matjaž Razlagalna ljudska pripovedka: Ajda in Slovenci Ljudska bajka: Volkodlak Janez Trdina, po ljudskem motivu: Gospodična 

91 92 93 94 97 98 100 101 103

Basni Basni v poeziji Ivan Andrejevič Krilov: Volk in jagnje Matej Bor: Osel je osel Basni v prozi Ezop: Lisica in grozdje Ezop: Mestna in podeželska miš 

105 105 105 107 108 108 109

Beremo in pogovarjamo se o ljubezni Ljubezen v poeziji Miroslav Antić: Koder plavih las Ervin Fritz: Song o ljubezni Tone Pavček: Majnice, fulaste pesmi Tone Pavček: Pesem Ljubezen v prozi Desa Muck: Pod milim nebom Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 in ¾ 

111 111 112 115 116 120 122 122 125

Slovenskega naroda sin Domoljubje v poeziji Mile Klopčič: Mary se predstavi Tone Kuntner: Pojem ti hvalnico Domoljubje v prozi Fran Levstik: Martin Krpan Prežihov Voranc: Dobro jutro 

131 131 133 136 138 138 150

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 4

26.9.12 11:59


Moj narobe svet Moj narobe svet v poeziji Roald Dahl: Rdeča kapica in volk Moj narobe svet v prozi Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori Norman Hunter: Profesor Modrinjak 

155 155 155 158 158 164

Grške grče Grške grče v prozi Eduard Petiška: O Orfeju in Evridiki Po Homerju: Odisej na otoku Kiklopov 

169 169 169 173

Gremo v gledališče Alenka Goljevšček Kermauner: Zakaj avto zjutraj noče vžgati Ervin Fritz: Krpanova kobila Mira Stušek: Pištek 

179 180 184 187

Viri 

191

s Kdo

i ti? Jaz sem k njižni mo lj. Kdo si pa ti?

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 5

26.9.12 11:59


Drage sedmošolke, dragi sedmošolci! Pred vami je samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine, ki se od drugih že na prvi pogled najbolj razlikuje v tem, da je namenjen tako pouku jezika kot književnosti. Kdor ga je že prelistal, je opazil, da v njem ni veliko ilustracij in fotografij, a zato vam ne bo treba skrbeti, kaj vam je bilo za naslednjo uro naročeno prinesti v šolo – berilo, delovni zvezek ali učbenik. To gradivo vsebuje vse troje, poleg tega pa so na zavihkih platnic še preglednice, ki vam bodo v pomoč pri utrjevanju že naučenega in pri ozaveščanju jezika kot sistema. Učna snov je razvrščena tako, kot napoveduje naslov, torej Od glasov do knjižnih svetov. Ko boste samostojni delovni zvezek začeli uporabljati, boste opazili, da se nobeno poglavje ne začne z vajami, s katerimi bi se lahko sami dokopali do novih spoznanj, ampak da so določena jezikovna in književna izhodišča že zapisana v razlagalnih okvirčkih. To pa ne pomeni, da se boste zato morali odpovedati raziskovalnemu načinu učenja! Na spletni strani www.devetletka.net vas namreč čakajo PP-projekcije, ki so nastale prav z namenom, da ne bi bili prikrajšani za užitek, ki ga začutimo, ko sami pridemo do določenih spoznanj. Ob razlagalnih okvirčkih so piktogrami, ki s svojo barvo povedo, v katerem razredu ste določeno snov spoznali, piktogram pozor pa opozarja na težja mesta iz slovnice ali pravopisa – na ta mesta se nam napake še posebej rade prikradejo. Da bi teh bilo čim manj, najraje kar nič, vas bosta pri učenju spremljala tudi knjižna molja – spodbujala vas bosta h kritičnemu razmišljanju in vam pomagala odgovoriti na vprašanja, ki se pri obravnavi posamezne učne snovi med učenci večkrat pojavijo. Želim si, da bi vam bilo učenje s tem učnim gradivom prijetno, čeprav ne gre pričakovati, da bo vedno tudi lahko. A splača se potruditi, ker vem, da si želite biti uspešni.

Petra Kodre

Legenda

knjigarna.com swis721 Učna snov 1.–5. razreda

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 6

snov CMYK Učna 7. razreda 10/100/90/0

Učna snov 6. razreda

Pozor, da ne bo napak!

26.9.12 12:00


Knjižni in neknjižni jezik V tem poglavju: – spoznavaš jezikovne zvrsti slovenskega jezika, – si razvijaš zmožnost prepoznavanja okoliščin za rabo knjižne zvrsti, – razmišljaš o knjižnih in neknjižnih besedah ter neknjižnim besedam iščeš knjižne ustreznice.

Knjižni jezik v zapisu in izgovarjavi upošteva pravila slovnice, slovarja, pravopisa in pravorečja. Poznamo ga v dveh oblikah, in sicer kot: • knjižni zborni jezik in • knjižni splošnopogovorni jezik. Knjižni zborni jezik uporabljajo jezikovno šolani ljudje. Med njimi je več takih, ki ga obvladajo v pisni obliki (k temu cilju strmimo tudi v šoli pri pouku slovenščine), kot je takih, ki ga obvladajo v govorni obliki (to obvladajo predvsem radijski in televizijski novinarji, igralci in vsi tisti, ki govorijo v javnosti in se na svoj nastop vnaprej pripravijo). Knjižni splošnopogovorni jezik obstaja predvsem v govorni obliki. Uporabljamo ga v določenih govornih položajih, kadar ne govorimo čisto brez napak (tako včasih rečemo, da želimo pojasnit, čeprav bi morali reči, da želimo pojasniti, napačno izgovorimo kakšen glas ...). Neknjižni jezik ne upošteva pravil slovnice, slovarja, pravopisa in pravorečja. Poznamo ga v dveh oblikah, in sicer kot: • pokrajinski pogovorni jezik in • narečje. Pokrajinskih pogovornih jezikov je več (npr. ljubljanski, mariborski, celjski ...); to zvrst uporabljajo prebivalci srednje velikih in manjših mest. Narečij je v slovenščini več kot 40; uporabljajo jih prebivalci vasi in manjših mest.

knjigarna.com swis721 mo mi m e š, d a s A mi verja voriti morali go u c rt v v e ž venščini? v čisti slo

CMYK 10/100/90/0

Seved a, saj jezika kakšn takra ega d t v r ug ečina Nare o č d nas ega j e pa slove je rav ni zn nščin ala. no ta a kot prim k o čista zborn er no ij za vs e gov ezik, le da orne polož ni aje.

7

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 7

26.9.12 12:00


1 Razmisli in navedi dva govorna položaja, v katerih ni primerno uporabljati narečja.

2 Poveži knjižne in neknjižne besede, ki imajo skupen pomen. Glej zgled. Če poznaš še katero

narečno vzporednico, jo pripiši ob pripadajoči knjižni izraz. 1) takvin

a) lombrena

A) čeča

2) punca

b) žegen

B) cintor

3) karčuka

c) lampa

C) zokni

4) fršlus

č) klofnca, knoflca

Č) telige

5) britof

d) penezi

D) ženitva

6) lazajni

e) ohcet

7) šajtrga

f) karjola, karola

dežnik

8) gostuvanje

g) nudli, nudlni

pokopališče

9) štunfi

h) rajfnik

10) marela

i) šefla, šefarca

11) zihrhajca

j) fuzejtenli, fuzejknli

12) kamin

k) zjala

samokolnica

7, f, Č

nogavice

varnostna sponka

dekle zajemalka

denarnica

zadrga rezanci denar dimnik

knjigarna.com swis721

poroka

13) soldi

CMYK 10/100/90/0

3 Skušaj se spomniti kakšnega zabavnega narečnega izraza in povej, iz katerega dela Slovenije je.

8

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 8

26.9.12 12:00


Črke in glasovi slovenskega knjižnega jezika V tem poglavju: – izveš, koliko je v slovenskem knjižnem jeziku črk in koliko glasov, – razmišljaš o tem, da v slovenščini vseh besed ne pišemo tako, kot jih izgovarjamo, – prepoznavaš te besede in vadiš njihovo pravilno zapisovanje.

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Tako črke kot glasove delimo na: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

1 Na črto napiši črke, ki sestavljajo tvoje ime.

2 Premisli, ali so naštete besede napisane pravilno. Če niso, jih popravi.

a) bresrokavnik

i) rastava

b) glazba

j) moralna potpora

c) droptinice

k) zdrau zajtrk

č) hrptenica

l) drah plašč

d) isgledati dobro

m) preslatka čokolatka

e) precednik

n) obizkati

f) potstrešje

o) šoferski ispit

g) otpeljati

p) prvi moš države

knjigarna.com swis721

CMYK r) ribesov sladolet 10/100/90/0 3 Kaj misliš, zakaj je v prejšnji nalogi prišlo do napak?

h) obiskati babičin grop

9

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 9

26.9.12 12:00


4 Dokaži nepravilen zapis naštetih besed. Pri tem si lahko pomagaš z navedbo besede iz iste

besedne družine. Pomagaj si z zgledom.

a) domol

v Naša domolina je zame daleč najlepša.

b) grop človek

c) gospot župan

č) glazbenik

d) slatkor

e) nahrptnik

e to e ž žina? j j K a a dr u e dn b es

To je be sku s p ble e dic dnim ina b a ko ese ble , pr dič ebl ren d z ne ede om istim ž, ble ti, b , npr do led . po iče lt … n,

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

OGDKS 7 SDZ 2012 notranjost.indd 10

26.9.12 12:00

9789612712495  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712495.pdf