Page 1

1 ALLES Stimmt! Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

NEM 1 UC notranjost.indd 1

10.2.12 14:52


Alles Stimmt! 1 Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol Učbeniško gradivo DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene, ki je izšlo pri založbi Ernst Klett Sprachen GmbH, smo predelali, spremenili in prilagodili slovenskemu učnemu načrtu. Urednica: Nataša Čebular Recenzentke: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić, Nadja Gliha, mag. Andreja Zver Dobaj Strokovno-didaktičen pregled: dr. Mojca Peternel, Marjeta Sreš Soavtorstvo in predelava: Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retelj Priredba pisnih in slušnih besedil: Dagmar Glück Prevod v slovenščino: Nataša Kopač Lektoriranje besedil v nemškem jeziku: Dagmar Glück Lektoriranje besedil v slovenskem jeziku: Tjaša Škrinjar Ilustracije: Andraž Kršlin Fotografije: profimedia, shutterstock, iStockphoto (glej vire na zadnji strani) Evalvatorji: mag. Nataša Bauman – Srednja ekonomska šola Maribor, Darja Črv-Štepec – Gimnazija Jesenice, Aleksandra Čurin – Gimnazija Ptuj, Zorka Gergar – Dvojezična srednja šola Lendava, Simona Granfol – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Manica Medved – Gimnazija Antona M. Slomška, Maša Novakovič – Gimnazija Vič, Jelka Oder – Šolski center Velenje, Veronika Prijol – Gimnazija F. Miklošiča, Nuša Rustja – Gimnazija Novo mesto, Nataša Sever – Škofijska gimnazija Vipava, Alenka Smole Legat – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Vilma Šabec – Šolski center Ljubljana, Silvija Tintor – Poslovno komercialna šola Celje, Jožica Vatovec – Šolski center Ljubljana, Bernarda Vrečko – Šolski center Ravne na Koroškem, Eva Žabot – Gimnazija Bežigrad, Ljubljana Urednici: Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach Avtorji originalne izdaje: Ilse Sander, Birgit Braun, Margit Doubek, Nadja Fügert, Rosanna Vitale; Sibylle Behnes, Andrea Frater-Vogel, Ondrej Kotas, Martina Marquardt-Langermann Strokovni pregled: Renate Köhl-Kuhn, Goethe-Institut Zentrale München Strokovni pregled (Avstrija/Österreich): Margit Doubek, Dunaj/Wien Strokovni pregled (Švica/Schweiz): Andrea Frater-Vogel, Schaffhausen

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Učbenik Alles stimmt! 1 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 147. seji dne 2. 2. 2012 s sklepom št. 6130-1/2012/20 potrdil kot učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja.

© originalna izdaja: DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (2011). Alle Rechte vorbehalten. © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana (2012). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elek­tronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2(075.3)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ALLES stimmt! 1. Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol / [urednici Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach ; avtorji originalne izdaje Ilse Sander ... [et al.] ; soavtorstvo in predelava Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retej ; priredba pisnih in slušnih besedil Dagmar Glück ; prevod v slovenščino Nataša Kopač ; ilustracije Andraž Kršlin ; fotografije Profimedia, iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012

CMYK 10/100/90/0

Prevod in priredba: DaF kompakt A1-B1, Deutsch als fremdsprache für Erwachsene ISBN 978-961-271-206-8 1. Sander, Ilse 2. Fitz-Lauterbach, Angela 260176128


Nemščina z Alles stimmt! Nova učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! je nastajala v tesnem sodelovanju z slovenskimi profesorji, tako avtoricami kot tudi s številnimi evalvatorji. Sedaj je pred vami učbenik, ki ne sledi samo sodobnim didaktičnim načelom in metodam, temveč je oblikovan po najnovejših oblikovnih smernicah. Alles stimmt! je zasnovan na učbeniškem kompletu DaF kompakt založbe Ernst Klett Sprachen GmbH ter popolnoma usklajen s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom in učnim načrtom za nemščine na gimnaziji kot tudi na srednjih strokovnih šolah. Učbenik Učbenik Alles stimmt! 1 sestavlja 6 lekcij in 4 ekstra enote. Vsaka lekcija je zasnovana na kratkih zgodba in pripetljajih protagonista. Lekcija se prične z dvojno motivacijsko stranjo. Naprej je ta razdeljena na podenote A, B in C, ki osvetlijo različne vidike teme in slovnične strukture, in se zaključi z dodatno nalogo z medpredmetno vsebino ali za projektno delo. Na koncu enote je zbran kratek pregled slovničnih struktur, jezikovnih sredstev in besedišča. Za vsako drugo lekcijo se nahajajo enote Extra z besedili za bolj angažirane dijake ali za dodatno poglobitev v eno izmed predhodnih tem.

TIPP info LS

Alles stimmt! 1 temelji na komunikacijskem pristopu in obenem omogoča dosledno utrjevanje vseh štirih jezikovnih spretnosti. Na določene značilnosti nemškega jezika opozarjajo okvirčki z raznovrstno vsebino, in sicer: okvirček TIPP, kjer so razložene jezikovne in slovnične posebnosti, INFO s svojimi zanimivostmi in dodatnimi informacijami ter okvirček LS (Lernstrategie), kjer so zbrane preproste strategije za učenje učenja. Poleg tega so slovnične naloge, ki so oblikovno ločene z barvnim okvirjem, dvojezične in tako olajšajo učenje nemškega jezika od samega začetka.

Delovni zvezek z avdiozgoščenko Delovni zvezek dopolnjuje in nadgrajuje učbenik ter omogoča utrjevanje korak za korakom vseh posameznih slovničnih struktur in besedišča. Različne naloge in metode dela v delovnem zvezku vključujejo tako naloge za utrjevanje slovničnih struktur, za delo s slovarjem, za delo v paru ali v skupini kot tudi didaktične igre, naloge težjega tipa in nenazadnje se v vsaki lekciji pojavi tudi naloga, ki spodbuja primerjavo več jezikov (angleščina, nemščina, slovenščina). Vsaka lekcija v delovnem zvezku se zaključi z rubriko fonetika, samoevalvacijo in razširjenim naborom besedišča. Da bi bil prvi korak z nemškm jezikom čim lažji, so vsa navodila nalog tudi v delovnem zvezku dvojezična.

knjigarna.com swis721 Veliko zabave in uspeha pri učenju nemščine z Alles stimmt! 1 vam želita založba in avtorska ekipa.

CMYK 10/100/90/0

NEM 1 UC notranjost.indd 3

10.2.12 14:52


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

NEM 1 UC notranjost.indd 4

10.2.12 14:52


Inhalt

1 Ich und die anderen 

8

1A Guten Tag! 

10

Themen: Der neue Schüler: Begrüßung; Teilnehmer aus der Sprachschule Grammatik: Personalpronomen im Nominativ; Verben im Präsens kommen, heißen und sein; Wortstellung in W-Fragen und Antworten; W-Frage mit Wie?, Wo?, Woher?

1B Hallo! 

14

Themen: Zahlen, Telefonnummern Grammatik: Verben im Präsens kommen, heißen und Besonderheiten der Verben arbeiten, sprechen und sein; Wortstellung in Ja/Nein-Fragen und Antworten

1C Bürokratie von A bis Z 

17

Themen: Schülerprofil; Alphabet; sich und andere vorstellen; Internationalismen; die deutsche Sprache Grammatik: Unbestimmter und bestimmter Artikel im Nominativ

Alles auf einen Blick 

22

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

EXTRA: Kursbuch und Arbeitsbuch – Klassensprache 

24

2 Termine, Termine 

26

2A Mein Tag in der Schule 

28

Themen: Stundenplan; Wochentage und Zeit; Uhrzeit und Tageszeit; Schulsachen; Schultüte Grammatik: Das Verb haben im Präsens; Plural; der bestimmte und unbestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ; W-Fragen Wer?, Was?, Wann?

2B Nach der Schule 

33

Themen: Termine in der Freizeit; Kulturangebote; Musik: Die Prinzen Grammatik: Verneinung mit nicht und kein; Wortstellung im Aussagesatz

2C Endlich Ferien, endlich Urlaub 

knjigarna.com swis721

37

Themen: Ferienplanung; Jahreskalender; Ordinalzahlen und Datum; Urlaubsmail; Hostelreservierung Grammatik: Genitiv bei Eigennamen; Wiederholung: der bestimmte, unbestimmte Artikel und Negativartikel im Nominativ und Akkusativ

Alles auf einen Blick 

CMYK 10/100/90/0

EXTRA: Fremdsprache – Deutsch ist so einfach 

NEM 1 UC notranjost.indd 5

40

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

42

10.2.12 14:52


Inhalt

3 Unternehmen Familie 

44

3A Kannst du kochen? 

46

Themen: Aufgaben als Au-pair Grammatik: Modalverben können, müssen und die besondere Verbform von mögen im Präsens; Bedeutungen von können; Wortstellung in Sätzen mit Modalverben; Konnektor und

3B Rund ums Einkaufen 

50

Themen: Lebensmittel; Großeinkauf Grammatik: Unbestimmte Mengenangabe; noch – kein … mehr; W-Fragen Wie viel?, Wie viele?

3C Meine neue Familie 

53

Themen: Familie; Stammbaum; Grafik: Wer macht den Haushalt?; Grafen von Cilli Grammatik: Possessivartikel im Nominativ und Akkusativ

Alles auf einen Blick 

58

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

4 Sport und Spaß 

60

4A Alles, was Spaß macht 

62

Themen: Freizeitanzeigen; Hobbys Grammatik: Verben mit Vokalwechsel im Präsens; Verben haben und sein im Präteritum

4B Sport im Verein 

67

Themen: Sportarten; Sportverein; Sportangebote Grammatik: Modalverben dürfen, wollen, mögen, sollen im Präsens; Konnektoren und, denn, oder, aber

4C Sportlich durch den Tag 

71

Themen: Fußball; Halbmarathon; Bewegung in der Klasse Grammatik: Wortbildung: Weibliche Formen und Komposita

Alles auf einen Blick 

knjigarna.com swis721

74

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

EXTRA: In Bewegung – Top 10 Sportarten in Deutschland 

76

CMYK 10/100/90/0

NEM 1 UC notranjost.indd 6

10.2.12 14:52


Inhalt

5 Wo wohnen wir? 

78

5A Zimmer verzweifelt gesucht 

80

Themen: Nach dem Befinden fragen; Zimmersuche Grammatik: Verben mit trennbaren Vorsilben im Präsens; Verben mit trennbaren Vorsilben und Modalverben im Präsens

5B Zimmer glücklich gefunden 

84

Themen: Möbel; Studenten in Slowenien Grammatik: Lokaladverbien; W-Frage Wo?

5C Zimmer preiswert einrichten 

87

Themen: Möbelanzeigen; Hotel Mama; Projekt: Statistische Informationen Grammatik: Personalpronomen im Akkusativ

Alles auf einen Blick 

92

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

6 Hmmm, das schmeckt! 

94

6A Wo essen wir heute? 

96

Themen: Restaurant-Informationen im Radio; Tischreservierung Grammatik: Wortbildung: Nomen aus Adjektiven nach etwas und nichts; Wortbildung: Nomen aus dem Infinitiv von Verben

6B Auswählen und genießen 

100

Themen: Im Restaurant; Speisekarte; Gespräche im Restaurant Grammatik: Wortbildung: zusammengesetzte Nomen und ihre Artikel; Personalpronomen im Dativ

6C Eine kleine Party 

105

Themen: Geschirr und Besteck; Partyeinladungen: Zusagen und Absagen; Projekt: Klassenparty

Alles auf einen Blick 

knjigarna.com swis721

108

Grammatik (A1) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

EXTRA: Metropolen – Berlin, Wien und Zürich

110

CMYK 10/100/90/0

NEM 1 UC notranjost.indd 7

10.2.12 14:52


1 Ich und die anderen V tej lekciji se naučim: Sporazumevalni cilji: 1. uporabljati preprosta rekla pri pozdravljanju in poslavljanju ter se na njih odzvati 2. predstaviti sebe in druge 3. poimenovati dežele, njihove prebivalce in jezike 4. prepoznati, poimenovati in zapisati števila 5. črkovati in zapisati imena in priimke 6. tvoriti in zapisati preproste pogovore 7. izpolniti formularje z osebnimi podatki Besedišče in strukture: a. internacionalizme b. osebne zaimke v imenovalniku c. pravilne glagole v sedanjiku d. preprosta vprašanja in odgovore ter njihov besedni red e. spol samostalnika v imenovalniku

knjigarna.com swis721 1

CMYK Höre das Gespräch und 10/100/90/0 ergänze das Profil von Peter Novak.

CD1 1 8

NEM 1 UC notranjost.indd 8

10.2.12 14:52


Personen, die du vielleicht kennst Benedikt

Profil Nachname:

Monske (D)

Tim

Novak

Schwarz (A)

Vorname: Geschlecht:

weiblich männlich

Gabi

Unger (D)

Anja

Adresse:

Brinkmann (D)

Claudia

Geburtstag:

Mayer (D)

Robert

Weber (A)

Beruf: Schüler Hobbys:

knjigarna.com

Sprachen:

NEM 1 UC notranjost.indd 9

CMYK 10/100/90/0

swis721

François Marchand (F)

Alexandra

Galanis (GR)

10.2.12 14:52


1A Guten Tag! Aktive Ferien

1

CD1 2

Peter besucht einen Sommersprachkurs in Deutschland. Höre die Gespräche. Welche Namen hörst du? Woher kommen die Leute? Ordne zu. 1. 2. 3. 4.

2

a. b. c. d.

Alexandra Galanis François Marchand Carlos Pascual Anne Jonsdottir

aus Frankreich aus Mexiko aus Island aus Griechenland

Lies das Gespräch und ergänze.

AB: A 1

Wie heißt du • Guten Tag • Ich komme aus • Ich heiße • woher kommst du • Ich bin • wie heißen Sie • [1] Guten Tag , ich bin Peter Novak. , bitte? ° Grüß Gott. [2] • [3] Peter Novak. ? ° Und [4] • [5] Slowenien. Und [6] ? Frau Lange, die Lehrerin. Ich arbeite hier. ° [7] Herzlich willkommen in der Sprachschule „Genial“.

3

1. 2. 3. 4.

i n fo G rü ß G ot v Av s t t , S e r v u s : riji, t M o in , Moin udi v južni Nem č : v s ev iji G rü e e rn i N e m č z i: iji v Švic i H oi: v Švic i in Lie chten steinu

Wer sind diese Personen auf Deutsch? Ergänze die Pronomen.

  ich 

  du 

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 10

NEM 1 UC notranjost.indd 10

10.2.12 14:52


G u te n Ta g!   |   1 A

4

AB: A 2–3

Wie heißen diese Personalpronomen auf Slowenisch? Ergänze die Tabelle. Deutsch

Slowenisch

Deutsch

ich

jaz

wir

du

ihr

er

sie

sie

Sie

Slowenisch

es man

TIPP man = ose b a

nedolo

če n a

Grammatik auf einen Blick

Verben 5

Finde die Verbformen von kommen, heißen und sein in Übung A 2. V nalogi A 2 najdi oblike glagolov kommen, heißen in sein.

heißt du, ich bin, …

6 AB: A 4–5

7 AB: A 6–7

TIPP Z du n a govarja m ose b e , ki jih do o bro poznam o. O s e b n zaimek Sie upo i rabljam za vikan o je.

Ergänze die Tabelle. Dopolni razpredelnico. kommen

heißen

sein

ich

komm-

heiß-

du

komm-

heiß-

bist

Sie

komm-

heiß-

sind

W-Fragen und Antworten: Markiere die Verben heißen und kommen. Dopolnjevalna vprašanja in odgovori: označi glagola heißen in kommen.

knjigarna.com swis721 W-Fragen

Position 1

Position 2

Wie

heißen

Sie?

Woher

kommst

du?

CMYK 10/100/90/0

11

NEM 1 UC notranjost.indd 11

10.2.12 14:52


1 A |  G u te n Ta g!

Antworten Position 1

Position 2

Ich

heiße

Peter Novak.

Ich

komme

aus Slowenien.

Was fällt auf? Ergänze die Regel. Kaj opaziš? Dopolni pravilo. Pri dopolnjevalnih vprašanjih (W-Fragen) in pri odgovorih (pripovednih povedih) stoji glagol na mestu.

Woher kommst du? Woher kommen Sie? 8

AB: A 8–9

Partnerarbeit: Wie heißt das Land? Sprich mit einem Partner/einer Partnerin. Woher kommst du? Aus Spanien? Aus der Türkei? Aus Polen? Aus Slowenien? Ja, ich komme aus Slowenien.

TIPP me … Ich kom tschland. eu aus D h. sterreic Ö s u a . d n ussla aus R . n ie lg e aus B ßbritannien. ro aus G Toda: me … Ich kom Schweiz. r e d s a u ei. er Türk aus d Slowakei. blik. n Re p u er aus d Tschechische er a u s d . e n US A n. d s u a erlande d ie N n e d s u a

knjigarna.com swis721 Ljubljana

CMYK 10/100/90/0 12

NEM 1 UC notranjost.indd 12

10.2.12 14:53


G u te n Ta g!   |   1 A

9

Wer sind wir? Die Teilnehmer stellen sich vor. Ergänze die Steckbriefe. Name: Alexandra Land:   G  Wohnort: Alter: Sprachen: Hobbys:

Ich heiße Alexandra Galanis. Ich komme aus Griechenland, genauer aus Athen. Ich bin 16 Jahre alt. Ich spreche Griechisch als Muttersprache, Englisch und Italienisch als Fremdsprache und jetzt lerne ich Deutsch. Mein Hobby ist Schwimmen.

Marchand

Name: kreich : Fran : Wohnort

Ich bin François Marchand. Ich bin Franzose. Ich lebe in Paris. Ich bin am 19. Januar geboren. Zu Hause spreche ich Französisch und Spanisch. Meine Mutter kommt nämlich aus Spanien. Ich lerne Englisch und Deutsch. In der Freizeit fahre ich gern Rad.

:   19  n: Sprache s: y b b Ho

Name: Land: Wohno rt: Alter: Sprach en: Hobbys :

10

AB: A 10–11

Ich bin Anne Jonsdottir und bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Island. Da ist es sehr schön, aber auch kalt. Ich lerne Deutsch. Ich bin Anfängerin. Deutsch ist nicht schwer. Ich spreche auch Schwedisch und Dänisch. Ich mag Reisen und Sprachen. Die Sprachschule ist toll!

Länder und Sprachen auf der Landkarte. Welche Sprache spricht man? Wie heißen die Einwohner? Wähle ein Land und ergänze die Tabelle. Land

Sprache

Einwohner

Einwohnerin

Spanien

Spanisch

Spanier

Spanierin

Slowenien

Slowene

TIPP Polen  d er Pole/die Polin Frankreich  der Fran zose/die Fr Liechtenst anzösin ein  der Liechtenst Schweiz  einer/die Li d e r S c hwe echtenste izer/die Sc Österreich inerin hweizerin  der Öst erreicher/ Deutschla die Österr nd  der eicherin Deuts  Er ist D eutscher./S che/die Deutsche ie ist Deuts ch e .

11

AB: A 12–14

Französin TIPP

ogosto imajo p : Jeziki h c ch , ico -is Spanis ch, končn n ie n a lis p g S n E r. , p n esisch in h ch , C is h i: riec tud sisch, G Franzö , … h Türkisc utsch De Toda:

knjigarna.com swis721

Partnerarbeit: Begrüße einen Partner/eine Partnerin. Stellt euch vor. Hallo! Ich heiße … Und wie heißt du? Hallo! Ich heiße … Ich komme aus … Und woher kommst du? Ich komme aus …

CMYK Guten Tag, ich heiße … Und wie heißen Sie? 10/100/90/0 Guten Tag. Ich heiße … Ich komme aus … Und woher kommen Sie?

Ich komme aus … 13


1B Freut mich! Hallo! 1

Ergänze die Gespräche 1 und 2.

Gespräch 1: Gut, und dir? • Ich komme aus Schweden. • Nein. Ich komme aus Slowenien. Und woher kommst du? • Servus Peter, ich bin Carsten. Kommst du aus Spanien? • Hallo Carsten, wie geht’s? • Auch gut. Das ist der neue Schüler, Peter Novak. Ihr seid zusammen in einer Gruppe. Gut, und dir? 2 Hallo Carsten, wie geht’s? 1

4 5 3 6

Gespräch 2: Hallo, Anne. Das ist Peter. Er kommt aus Slowenien. Und Peter, das ist Anne. Sie ist Isländerin und arbeitet schon. • Seid ihr in einer Gruppe? • Hallo, Peter. Freut mich. • Viel Spaß! • Ja. Wir sind zusammen in der Gruppe. • Hallo! Carsten: Hallo, Anne. Das ist Peter. Er kommt aus Slowenien. Und Peter, das ist Anne. Sie ist Isländerin und

knjigarna.com swis721 Anne: Peter: Anne: Carsten: Anne:

2

AB: B 1–5 CD1 3–4

arbeitet schon.

CMYK Höre und lies die Gespräche 1 und 2 in Übung B 1. Ist alles richtig? 10/100/90/0

14

NEM 1 UC notranjost.indd 14

10.2.12 14:53


F re u t m i c h!   |  1B

Grammatik auf einen Blick

Verben 3

Lies die Gespräche 1 und 2 in Übung B 1 und markiere die Verben kommen, arbeiten und sein. Preberi pogovor 1 in 2 v nalogi B 1 ter označi glagole kommen, arbeiten in sein.

4

Schreibe die Verbendungen in die Tabelle. Das Verb sprechen ist eine Besonderheit. Končnice glagolov napiši v razpredelnico. Glagol sprechen je posebnost.

AB: B 6–8

kommen

heißen

arbeiten

sein

ich

komm-

heiß-

e

arbeit-

e

du

komm-

heiß-

st

arbeit-

est

er/sie/es/ man

komm-

heiß-

t

arbeit-

et

wir

komm-

en

heiß-

en

arbeit-

ihr

komm-

t

heiß-

t

arbeit-

sie/Sie

komm-

en

heiß-

en

arbeit-

sprechen spreche

bist

sprichst spricht

sind

sprechen sprecht

en

sind

sprechen

Fragen und Antworten 5 AB: B 9–12

Ja/Nein-Fragen und Antworten: Schreibe die Sätze in die Tabelle. Odločevalna vprašanja in odgovori: napiši povedi v razpredelnico. Kommst du aus Spanien? • Ja. Wir arbeiten zusammen. Nein. Ich komme aus Argentinien. • Arbeitet ihr in einem Team? Ja/Nein-Fragen Position 1 Kommst

du

aus Spanien?

Antworten

knjigarna.com swis721 Position 2

Nein. Ich

komme

aus Argentinien.

CMYK 10/100/90/0

mestu. mestu.

Was fällt auf? Ergänze die Regel. Kaj opaziš? Dopolni pravilo. 1. V odločevalnih vprašanjih (odgovor da ali ne) stoji glagol na 2. V odgovorih (in dopolnjevalnih vprašanjih) stoji glagol na

15

NEM 1 UC notranjost.indd 15

10.2.12 14:53


1B  | F re u t m i c h!

Die Adresse von Anne 6

Höre das Gespräch. Welche Zahlen hörst du? Kreuze an.

CD1 5

7

0 = null  1 = eins  2 = zwei 

3 = drei  4 = vier  5 = fünf 

6 = sechs  7 = sieben  8 = acht 

9 = neun  10 = zehn 

Höre das Gespräch in Übung B 6 noch einmal und ergänze den Notizzettel.

LS Pri prve mp osredoto oslušanju se či n a osn ovne informa cije, pri ponovn em poslu šanju pa b o di po podrobn zoren na osti!

Anne   raße  Bergst  Tel.  

Noch mehr Zahlen 8

Höre die Zahlen und sprich mit.

CD1 6 AB: B 13–18

9

11 = elf 12 = zwölf 13 = dreizehn 14 = vierzehn 15 = fünfzehn 16 = sechzehn 17 = siebzehn 18 = achtzehn 19 = neunzehn 20 = zwanzig 21 = einundzwanzig 30 = dreißig 40 = vierzig 50 = fünfzig 60 = sechzig 70 = siebzig 80 = achtzig 90 = neunzig 100 = einhundert 101 = einhunderteins 200 = zweihundert 1 000 = eintausend 10 000 = zehntausend 100 000 = einhunderttausend 1 000 000 = eine Million 1 000 000 000 = eine Milliarde

Gruppenarbeit: Sprecht die Zahlen in Übung B 8.

Deine Telefonnummer? 10

knjigarna.com swis721

Partnerarbeit: Frage einen Partner/eine Partnerin und schreibe den Namen und die Telefonnummer auf einen Notizzettel. Wie ist deine Telefonnummer/Handynummer? Meine Telefonnummer/Handynummer ist …

11

AB: B 19–20

CMYK 10/100/90/0 Wie ist die Telefonnummer von …?

Gruppenarbeit: Tauscht die Notizzettel in der Klasse. Fragt und antwortet.

Die Telefonnummer von … ist …

16

NEM 1 UC notranjost.indd 16

10.2.12 14:53

/9789612712068  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712068.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you