Page 1

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 1

9

29.6.11 15:10


Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar in dr. Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan 9 Delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole Uredila: Dubravka Berc Prah Ilustracije: Suzana Bricelj Fotografije: Dreamstime, Istockphoto

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2007). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 2

SLOVENŠČINA za vsak dan 9. Delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime, Istockphoto]. - 2. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ISBN 978-961-271-122-1 1. Cajhen, Nana 256267520 DN110060

29.6.11 15:10


Kazalo 1. Slovenski jezik zdaj in nekoč Slovenski jezik skozi čas

4 5

2. Besedila okrog nas

8

3. Halo, halo! Glasovi slovenskega knjižnega jezika Medmet Členek

12 13 15 16

4. Vejica, kam naj te postavim?

18

5. Bi jih prepoznali? Tvorjenke

23 28

6. Skupaj, narazen ali z vezajem?

33

7. Prva znana slovenska svetovna popotnica

38

8. Prva priznana slovenska slikarka Obiščem in uživam Ne samo počivamo, temveč tudi delamo

45 49 50

9. Kaj meniš o ...? Priporočaš ali odsvetuješ? Sklepam in pojasnjujem

51 55 55

10. Kako se pride od nas do vas? Vem, toda ne povem Priredno zložene povedi

58 65 66

11. Odprto 7.00–18.00

68

12. Potovali smo in spoznavali Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi

71 79

13. Rad bi dobil štipendijo Sopomenski stavki

82 84

14. Sočustvujem z vami

87

15. Plačilo

89

16. Namesto kina in televizije

91

17. Preberem, razumem, opazujem in tvorim

96

18. Premisli, dopolni, predstavi

gledanje

109

utrjevanje

delo z računalnikom

naloge za višjo raven

Naloge, ki niso označene s piktogrami, so večinoma bralno-pisne.

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 3

29.6.11 15:10


1 Slovenski jezik zdaj in nekoč

1. Obkroži črko pred pravilno trditvijo, pod nepravilne pa napiši pravilne. a) Državni jezik je jezik uradov, šol, javnih napisov …

b) Uradni jezik v vsej Sloveniji je samo slovenščina.

c) Tam, kjer živi italijanska narodna manjšina, je uradni jezik samo italijanščina.

č)

Tam, kjer živi madžarska narodna manjšina, sta dva državna jezika: slovenščina in madžarščina.

d) Na dvojezičnih območjih v Sloveniji so imena krajev, ulic, ustanov … najprej napisana v italijanščini oz. madžarščini, nato pa še v slovenščini.

e) Na dvojezičnih območjih na Madžarskem so javni napisi najprej napisani v madžarščini, nato pa tudi v slovenščini.

2. Dopolni preglednico. Piši s pisanimi črkami. DRŽAVA

DRŽAVNI JEZIK

Italija Madžarska Hrvaška Avstrija Nemčija Češka Velika Britanija

4

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 4

29.6.11 15:10


Slovenski jezik zdaj in nekoč

1

3. V katerih državah je več uradnih jezikov? Podčrtaj ju. (Podatek lahko poiščeš na spletu.) V Grčiji/Švici/Bolgariji/Italiji/Belgiji/na Nizozemskem/Švedskem.

4. Kaj je slovenščina za naslednje skupine ljudi – prvi, drugi ali tuji jezik? Za Slovence, ki živijo v Republiki Sloveniji, je

.

Za pripadnike slovenske manjšine v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem je . Za Italijane, ki pridejo na počitnice v Slovenijo, je

.

Za pripadnike italijanske narodne manjšine v Sloveniji je Za slovenske izseljence je

.

.

Za Slovence, ki so na počitnicah v Španiji, je

.

Zame in za moje starše je

.

Slovenski jezik skozi čas 1. K besedam in besednim zvezam iz Trubarjevega dela pripiši sodobne slovenske besede. riči

inu

na pervu

viži

jezig

drigači

veni

zdostimi

Trubar, ali mi lahko poveš svoj e-naslov, ker te na mobi nikoli ne dobim?

Seveda, dohtar! Lahko mi pošlješ tudi SMS.

5

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 5

29.6.11 15:10


1

Slovenski jezik zdaj in nekoč

2. Oglej si mlajšo različico prve kitice iz Prešernovega soneta (v 1. nalogi iz učbenika). K besedam iz nje pripiši sodobne slovenske besede oz. oblike. verh

svoj'ga

soncov

zapušena

čeda

z veseljam

3. Dopolni preglednico. Pomagaj si z besedilom iz 4. naloge v učbeniku. ČAS

DOGODEK

6. stoletje 9. stoletje ok. leta 1000 l. 1550 l. 1584 l. 1809 l. 1811 l. 1847 70. leta 19. stoletja konec 19. stoletja (1894) l. 1899

4. Vprašaj se po obkroženih stavčnih členih; vprašanja napiši na črte. Na črtico za vsakim vprašanjem pa napiši ime obkroženega stavčnega člena. Slovenščina zaznamuje Republiko Slovenijo kot samostojno državo.

Slovenija se je priključila k Evropski uniji leta 2004.

Brižinski spomeniki so napisani v karolinški minuskuli.

Brižinski spomeniki so verjetno nastali okoli leta 1000 na današnjem avstrijskem Koroškem.

Leta 1811 je prvo slovnico v slovenščini napisal pesnik Valentin Vodnik .

Od srede 19. stoletja Slovenci pišemo v gajici.

6

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 6

29.6.11 15:10


Slovenski jezik zdaj in nekoč

1

5. Besede/besedne zveze, ki so v oklepajih napisane z velikimi tiskanimi črkami, napiši s pisanimi. Uradni naziv naše države je (REPUBLIKA SLOVENIJA)

.

V spomin na 25. (JUNIJ) _____________ 1991, ko je (SLOVENSKA) ___________________ vlada razglasila neodvisnost, praznujemo (DAN NEODVISNOSTI)

.

V (SLOVENIJI) _________________ je državni jezik (SLOVENŠČINA)

.

Prvi jezik pripadnikov (ITALIJANSKE) ______________________ oz. (MADŽARSKE) _____________________ narodne manjšine je (ITALIJANŠČINA) ___________________ oz. (MADŽARŠČINA) _____________________. Mejimo na (AVSTRIJO) ______________, (MADŽARSKO) ________________, (HRVAŠKO) ________________ in (ITALIJO) _______________. Slovenci, ki so po (PRVI) __________ ali (DRUGI SVETOVNI VOJNI) ostali za mejo, se imenujejo (ZAMEJSKI SLOVENCI)

.

Slovence, ki so se v raznih obdobjih izselili v (EVROPSKE) _______________________ države ali v (SEVERNO) _______________ in (JUŽNO AMERIKO) _____________________________ ter (AVSTRALIJO) __________________, imenujemo (SLOVENSKI IZSELJENCI) ___________________________________. Slovenija je od leta 2004 članica (EVROPSKE UNIJE) _____________________________ _____________________________. Evropska himna je (BEETHOVNOVA ODA RADOSTI)

.

6. V 5. nalogi poišči lastna imena in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici. Napiši jih s pisanimi črkami. LASTNO IME BITJA

ZEMLJEPISNO LASTNO IME

STVARNO LASTNO IME

7

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 7

29.6.11 15:10


2 Besedila okrog nas 1. Kaj vse spada med množična občila? a) Radio. b) Televizija. c) Časopis. č) Revija. d) Leposlovna knjiga. e) Splet. 2. Preberi besedila. 1

Velika škoda v požaru Slovenska Bistrica – Kar za 30.000 evrov škode je povzročil požar na gospodarskem poslopju kmetije Muhar v Zlakovi. Zgorela ni le zgradba, temveč je bilo uničenih tudi več kmetijskih strojev, poškodovana pa je bila tudi živina. Po prvih izsledkih preiskave je prišlo do samovžiga sena, vendar kriminalisti primer še raziskujejo. P. R. 2

8

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 8

29.6.11 15:10


Besedila okrog nas

3

2

MAVRICA Mavrica je svetlobni pojav, ki nastane zaradi lomljenja sončnih žarkov v dežnih kapljicah. Vidimo jo lahko le takrat, ko pred nami dežuje, za nami pa sije sonce. Sončni žarek vstopi v dežno kapljico, se v njeni notranjosti dvakrat odbije in nato izstopi na isti strani, kot je vstopil. Ob tem se razlomi. Voda torej povzroči, da se sončna svetloba, ki se nam zdi bela, v resnici pa je sestavljena iz različnih barv, pri izstopu iz dežne kapljice “razstavi” na sedem barv: rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro, vijolično modro in vijolično. Barve so vedno v tem zapovrstju. Vzrok zanj je različna hitrost razširjanja svetlobe različnih barv (najhitrejša je rdeča barva, najpočasnejša vijolična, druge barve pa se razvrstijo med njima) in zato se barve tudi različno lomijo. V mavričnem barvnem spektru sta še dve vrsti svetlobe, ki pa ju človek ne zazna s prostim očesom; to sta ultravijolična in infrardeča svetloba.

4

Zdravstveni dom Ljubljana Šentvid Ob zdravstvenem domu 1 1000 Ljubljana

Ljubljana, 4. 3. 2010

VABILO

Spoštovani starši! Vašega otroka Jana Prašnikarja vabimo na zdravniški pregled in cepljenje pred vstopom v prvi razred. Cepljen bo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B. Pričakujemo ga 16. 3. 2010 ob 10.30, in sicer v spremstvu enega od staršev. S seboj naj prinese: • zdravstveno kartico, • knjižico o dosedanjih cepljenjih, • potrdilo o stanju zob (ki ga izda otrokov zobozdravnik) in • copate. Lep pozdrav drr. med., d m Ana Smerkolj, dr. spec. šol. medicine

9

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 9

29.6.11 15:10


2

Besedila okrog nas

Vsakemu besedilu določi vrsto – nepopolne povedi dopolni z besedami praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno ali publicistično; pripiši še pojasnilo. Prvo besedilo je

, saj

Drugo besedilo je

, saj

Tretje besedilo je

, saj

Četrto besedilo je

, saj

3. Povedi dopolni z izrazi za vrste besedil, ki so bile obravnavane v tej učni enoti. Ko pošljem sošolcu SMS, tvorim __________________________________________ besedilo. Ko smo bili na ekskurziji v Narodni galeriji, smo poslušali _____________________ besedilo. Ko se prijavljam na plesni tečaj, izpolnjujem ______________________ besedilo. Ko pišem poročilo o ekskurziji za šolski časopis, tvorim ____________________ besedilo. Jaka, spet si za računalnikom!

Mama, tvorim praktičnosporazumevalno besedilo. Aha.

4. Če želiš, lahko odpreš spletno stran www.rokusova-slovenscina.si in rešiš naloge. 5. Vprašaj se po obkroženih stavčnih členih; vprašanja napiši na črte. Na črtico za vsakim vprašanjem pa napiši ime obkroženega stavčnega člena. Tokrat je zagorelo v Slovenski Bistrici .

Požar je na gospodarskem poslopju Muharjeve kmetije povzročil veliko škodo .

Ta primer raziskujejo kriminalisti.

Uničenih kmetijskih strojev ne bodo več uporabljali.

Otrok naj pride v zdravstveni dom v spremstvu enega od staršev . 10

SZVD 9 DZ 2011 Notranjost.indd 10

29.6.11 15:10

/9789612711221  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612711221.pdf