Page 1

Helena Verdev

Raziskujem knjigarna.com swis721

SLOVENIJO 9 CMYK 10/100/90/0


Helena Verdev

Raziskujem Slovenijo 9 Delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole Uredila:

Jelka Razpotnik

Strokovni pregled:

dr. Tatjana Resnik Planinc, Mojmir Mosbruker, Bojan Šprogar, mag. Jelka Razpotnik

Jezikovni pregled:

Mateja Samastur

Oblikovni pregled:

Gregor Inkret

Zemljevidi:

Monde Neuf in Studio Rokus Klett (Boštjan Brecelj)

Ilustracije:

Igor Šinkovec

Tehnične risbe:

Gregor Štrukelj

Fotografije:

Shutterstock, Istockphoto et al. (seznam na koncu knjige)

Gradivo je nastalo po usmeritvah in standardih National Geographic Society.

© National Geographic Society, 2011. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

National Geographic in rumeni okvir sta varovani blagovni znamki.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. V kolikor v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 913(497.4)(075.2)(076.1) VERDEV, Helena Raziskujem Slovenijo 9. Delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf in Studio Rokus Klett ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ISBN 978-961-271-112-2 256242688

DN100172


i k š i n t o Pop dnevnik Začelo se je že četrto razburljivo potovanje in prvi vtisi so tu. Še veliko jih bo in kaj lahko se zgodi, da bi kakšna pomembna zgodba ali spoznanje šli v pozabo. Vsi veliki popotniki si zato najpomembnejše dogodke in najbolj zanimive zgodbe sproti zapisujejo. Da ti olajšamo delo, smo ti pripravili že četrti popotniški dnevnik. V dnevniku so tudi zanimivosti in zabavne naloge, ki ti bodo krajšale postanke na poti. Pa srečno pot!

Slovenija

4

Zgodovina Slovenije V žarišču: Republika Slovenija Nastanek površja Kamninska zgradba Podnebje Rastlinstvo in živalstvo

6 8 10 12 14 16

Prebivalstvo

18

Prebivalstvo skozi čas Naravno gibanje prebivalstva Sestava prebivalstva Poselitev Slovenije V žarišču: Slovenci po svetu

18 20 22 24 26

Alpske pokrajine V žarišču: Varstvo narave

Predalpske pokrajine

28

Gospodarstvo skozi čas in danes Kmetijstvo Industrija Promet in trgovina V žarišču: Preskrba z energijo Turizem

28 30 32 33 34 36

40

42

V žarišču: Onesnaževanje okolja

Obpanonske pokrajine

44

46

V žarišču: Naravne nesreče

Dinarskokraške pokrajine

48

50

V žarišču: Kraški pojavi

Obsredozemske pokrajine

knjigarna.com

Gospodarstvo Slovenije

38

Slovenija še enkrat swis721 na kratko

52

54 56

CMYK 10/100/90/0

3


SLOVENIJA Na našem letošnjem potovanju bomo raziskali Slovenijo, hkrati pa ponovili osnovne geografske pojme, ki smo jih spoznali v prejšnjih letih druženja. Raziskovali bomo državo, ki je zaradi lege na stičišču različnih naravnih enot ter prepletanja različnih narodov in kultur, izredno raznolika.

1

Geografska lega Slovenije vpliva na naravne in družbene pojave. S pomočjo zemljevida sveta opiši geografsko lego Slovenije.

Glede na ekvator Glede na začetni poldnevnik

2

Na ozemlju Slovenije se stikajo različne naravne enote. A) Na zemljevid vpiši države, na katere meji Slovenija. Dopiši imena njihovih glavnih mest. B) Na zemljevid vpiši velike naravne enote, ki se stikajo na območju Slovenije.

knjigarna.com swis721 C) S pomočjo zemljevida Evrope izračunaj zračne razdalje med glavnimi mesti sosednjih držav in Ljubljano.

CMYK Merilo zemljevida: 10/100/90/0 Razdalja med mestoma na zemljevidu: Izračun:

4 SLOVENIJA


3

4

V Sloveniji se je v zadnjih 20 letih zgodilo mnogo pomembnih in manj pomembnih dogodkov. Kateri dogodki so v letih po osamosvojitvi najbolj zaznamovali Slovenijo in pomembno vplivali na njeno večjo prepoznavnost v svetu?

Slovenija ima veliko naravnih znamenitosti in bogato kulturno dediščino. A) Katere naravne in družbene znamenitosti poznaš in meniš, da bi jih morali spoznati tudi drugi? Naštej in opiši pet po tvojem mnenju največjih znamenitosti Slovenije. B) Za vsako od izbranih znamenitosti poišči fotografijo  iščeš lahko v reklamah turističnih agencij, revijah, časopisih ali na svetovnem spletu …, lahko pa katero tudi narišeš. C) V zemljevid Slovenije označi lego posamezne znamenitosti.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

SLOVENIJA

5


ZGODOVINA SLOVENIJE Odkrite arheološke najdbe pričajo o pestrem preteklem dogajanju na slovenskem ozemlju. Pri tem je imela pomembno vlogo ugodna geografska lega.

1

Od naselitve prvih ljudi na območju današnje Slovenije do samostojne države je minilo več kot 200.000 let. A) Navedene pojme in dogodke razvrsti v pravilno časovno zaporedje tako, da jih vpišeš v ustrezno časovno obdobje na časovnem traku: Avstro-ogrska, rimsko cesarstvo, program Zedinjena Slovenija, Habsburžani, naselitev južnih Slovanov, vstop Slovenije v OZN, vstop Slovenije v EU, vstop Slovenije v OECD. B) Ponekod smo ti v pomoč pripravili fotografije: • Pod fotografije zapiši, kaj prikazujejo. • Opiši, kako je posamezen predmet na sliki povezan z ozemljem Slovenije. C) Dodaj nekaj dogodkov, ki so po tvojem mnenju pomemben del slovenske zgodovine in zgoraj niso navedeni.

Prazgodovina

Stari vek

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

6 SLOVENIJA

Srednji vek


Novi vek

Moderna doba

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

SLOVENIJA

7


V ŽARIŠČU

REPUBLIKA SLOVENIJA R

Slovenija je leta 1991 postala samostojna država. Po nekaj mesecih je bila mednarodno priznana in do danes je postala članica različnih mednarodnih organizacij.

PRED

Vsaka država ima državne simbole. Nariši zastavo in grb Republike Slovenije, v zadnji prostor napiši besedilo himne.

MED

Slovenija je postala samostojna država v začetku 90. let dvajsetega stoletja. A) Od konca druge svetovne vojne do začetka devetdesetih let 20. stoletja je bila Slovenija del večje države. Zapiši njeno ime.

B) O odločitvi, ali naj Slovenija postane samostojna država, je odločalo ljudstvo na plebiscitu. Na svetovnem spletu poišči rezultate plebiscita, ki je bil izveden 23. decembra 1990, in jih vpiši v razpredelnico.

Volilna udeležba ZA PROTI

C) Preberi odlomek in zapiši, kaj se je dogajalo v Sloveniji po razglasitvi osamosvojitve. »Pred svitom prvega dne po razglasitvi samostojne Slovenije je JLA začela vsesplošen oboroženi napad na Slovenijo. Iz Hrvaške je proti Novemu mestu in Ljubljani prodirala kolona oklepnih vozil, tanki z Vrhnike so v dveh kolonah odpeljali proti letališču Brnik. Proti mejnim prehodom z Avstrijo so krenili tanki in oklepna vozila iz Maribora, tankovska kolona iz Varaždina pa je v Ormožu skušala izsiliti prehod.«

knjigarna.com swis721

(Vir: Mikulič, Albin (ur.), Vojna za Slovenijo 1991, Ljubljana, Vojaški muzej Slovenske vojske, 2006; spletna stran: htpp://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/revija_sv/2006/sv06_07_priloga.pdf )

CMYK 10/100/90/0 Č) Naštej države, ki so med prvimi priznale samostojno Slovenijo.

8 V ŽARIŠČU


D) Slovenija je bila leta 1992 sprejeta v Organizacijo združenih narodov. Ob tej priložnosti je imel predsednik države Milan Kučan govor, v katerem je med drugim povedal: »Slovenija se ni osamosvojila zato, da bi postala otok sredi sveta, ki se vse bolj združuje, ampak zato, da bi si v procesih združevanja, v katere vstopa, zagotovila ustrezno vlogo in pravično ravnanje. V današnjem svetu teče vzporedno proces nastajanja nacionalnih držav in proces njihovega povezovanja.« (vir: http://www.un.int/slovenia/slovenija.html, 4. april 2011)

• S pomočjo besedila utemelji, zakaj je bilo za Slovenijo pomembno, da je postala članica različnih mednarodnih organizacij.

• Ustno naštej mednarodne organizacije, katerih članica je Slovenija danes, in pojasni, kaj je skupna značilnost vseh teh organizacij.

PO

Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu delitve oblasti. A) V razpredelnico zapiši, kako je razdeljena oblast v Sloveniji. Republika Slovenija

B) Dopolni preglednico o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. 1. in 2. januar slovenski kulturni praznik dan upora proti okupatorju 1. in 2. maj Marijino vnebovzetje 17. avgust vrnitev Primorske k matični domovini

knjigarna.com swis721

31. oktober

1. november

dan Rudolfa Maistra

25. december

CMYK 10/100/90/0

Z osamosvojitvijo Slovenije sta povezana dva državna praznika. Spodaj navedenima datumoma pripiši imeni obeh praznikov in pojasni, zakaj sta bila ta dva dneva pomembna za Slovenijo. 25. junij 26. december

V ŽARIŠČU

9


NASTANEK POVRŠJA Površje Slovenije je zelo raznoliko, kar je posledica lege Slovenije na stiku Jadranskega morja, Alp, Panonske kotline ter Dinarskega gorstva.

1

Zemljino površje oblikujejo notranje in zunanje sile. V preglednici naštej notranje in zunanje sile ter opiši posledice njihovega delovanja. Sile

Posledice delovanja

Notranje sile

Zunanje sile

2

Večji del površja Slovenije je bil v preteklosti prekrit z morjem. S pomočjo učbenika na straneh 14 in 15 izpolni preglednico dogajanja na območju Slovenije v posameznih geoloških obdobjih. Obdobje

Trajanje obdobja

Dogajanje na območju današnje Slovenije

Kvartar Kenozoik Terciar

knjigarna.com swis721 Mezozoik

CMYK 10/100/90/0 Paleozoik

10 SLOVENIJA

/9789612711122  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612711122.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you