Page 1

ANGLEŠČINA

PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Barbara Brezigar

6+


ZBIRKA ZNAM ZA VEČ

ANGLEŠČINA 6+ Priprava na nacionalno preverjanje znanja

Avtorica: Barbara Brezigar, MA Strokovni pregled: mag. Emika Asani Lektoriranje angleškega besedila: Iain Garioch Lektoriranje slovenskega besedila: Sabina Tamše Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: Istock, Dreamstime

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© 2010 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

BREZIGAR, Barbara, 1972Angleščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Barbara Brezigar ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istock, Dreamstime]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-271-038-5 250693632 DN100079


Kazalo Kaj je nacionalni preizkus znanja iz angleščine? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Preizkus 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Preizkus 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Preizkus 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Preizkus 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Preizkus 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Preizkus 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

KAKŠEN JE MOJ NAPREDEK? Potem ko rešiš preizkuse, preveri svoje odgovore v rešitvah in vpiši svoj rezultat v spodnjo tabelo. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Preizkus 1

Preizkus 2

Preizkus 3

Preizkus 4

Preizkus 5

Preizkus 6


Priprava na nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA IZ ANGLEŠČINE V 6. RAZREDU Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) v 6. razredu res niso obvezni, učencem pa prinašajo veliko koristi. Učenci z njimi preverijo svoje znanje ter spoznajo sistem preverjanja in ocenjevanja, ki jih bo neizogibno čakal v 9. razredu. Učenci tako v 9. razredu k NPZ lažje pristopijo in so boljše pripravljeni, ker poznajo sistem.

Kako je sestavljen NPZ za angleščino v 6. razredu? NPZ je sestavljen iz štirih delov: 1. del: SLUŠNO RAZUMEVANJE 2. del: BESEDIŠČE 3. del: BRALNO RAZUMEVANJE 4. del: PISNO SPOROČANJE

Kako se lotiti posameznih nalog? 1. Naloge slušnega razumevanja Za uspešno reševanje nalog slušnega razumevanja je potrebno naloge natančno prebrati in se seznaniti z vprašanji že pred poslušanjem. Temu je namenjen čas po napovedi naloge. Vsak posnetek poslušaš dvakrat. Med poslušanjem prvega posnetka skušaj rešiti čim več. Drugo poslušanje nameni pregledovanju in reševanju tistega, kar ti ni uspelo med prvim poslušanjem. Posnetke besedil in zapise zvočnih posnetkov za posamezne preizkuse najdeš v mp3 datotekah na spletni strani: www.znamzavec.si/posnetki 2. Naloge iz besedišča Prva naloga je namenjena prepoznavanju posameznih besed. V vsaki nalogi je nekaj besed odveč. Natančno si oglej sliko in poišči ustrezne besede za narisane stvari. Druga naloga preverja uporabo besedišča. Tudi tu je nekaj besed odveč. Najprej preleti zapisano besedilo, da dobiš občutek, o čem govori, nato pa ga natančno preberi in vpiši manjkajoče besede. Pazi, da bo prepis točen, saj že ena napačna črka pri prepisu pomeni 0 točk. Ko vpišeš vse besede, preberi besedilo še enkrat, da vidiš, če je res smiselno. 3. Naloge bralnega razumevanja Pred branjem besedila preberi vprašanja, ki mu sledijo. Za odgovore ni potrebno razumeti prav vsake besede v besedilu, zato se ne ustraši, če naletiš na neznane besede. Odgovori naj bodo kratki (nekaj besed). Nikar ne prepisuj celih povedi iz besedila, saj to kaže na nerazumevanje. Preden zapišeš svoj odgovor, še enkrat preberi samo tisti del (poved), v katerem se skriva odgovor. Beri natančno.

4


Priprava na nacionalno preverjanje znanja

4. Naloge pisnega sporočanja Za uspešno pisanje besedila natančno sledi navodilom in napiši vse, kar naloga zahteva. Tudi če se ti zdi, da kakšnega dela ne znaš, zapiši vsaj eno poved. To je vedno bolje kot nič. Pri zapisu pazi, da uporabiš čim več različnih besed in slovničnih oblik. Ko zaključiš s pisanjem, nalogo še enkrat preberi. Sedaj pa te čaka šest preizkusov, s pomočjo katerih se lahko dobro pripraviš na NPZ. Vsak preizkus rešuj posebej. Naloge reši po svojih najboljših močeh, šele nato poglej rešitve – s prepisovanjem rešitev škodiš samo sebi! Ko pregledaš posamezno nalogo, poišči razlog za morebitne napake in po potrebi ponovi snov, ki je že malo zbledela. Na ta način se največ naučiš. SREČNO! Na NPZ pa ti želim malo treme in veliko znanja. Avtorica

5

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710385  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710385.pdf