Page 1

SLOVENŠČINA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Vanja Kavčnik Kolar

6+


ZBIRKA ZNAM ZA VEČ

SLOVENŠČINA 6+ Priprava na nacionalno preverjanje znanja

Draga učenka, dragi učenec! Preizkusi v zbirki Znam za več 6+ iz slovenščine te bodo usmerjali k dejavnostim, ki jih boš kot govorec/-ka slovenskega jezika potreboval/-a v vsakdanjem življenju. Prva takšna dejavnost je zagotovo branje besedil. Umetnostnih in neumetnostnih. V zbirki boš našel/-la besedila, ki te bodo zagotovo pritegnila. Odstrla ti bodo tančico s sveta, v katerem živiš. Točno taka so, kot morajo biti, da ti bodo všeč. Naloge, ki sledijo, ti bodo pomagale ponoviti, utrditi in nadgraditi tvoje znanje slovenščine. Če se med njimi najde kakšna, ki se ti zdi težja, se obrni na svojega učitelja oz. svojo učiteljico. Naj reševanje nalog vzpostavi sodelovalni odnos med teboj in šolo. Želim ti, da bi bil/-a pri slovenščini uspešen/-na, tako pri pouku kot tudi na nacionalnem preverjanju znanja po zaključenem 6. razredu osnovne šole. Držim pesti! Avtorica Navodila za reševanje Preizkus sestavljata neumetnostni del (I. del) in umetnostni del (II. del); vsak del se navezuje na svoje besedilo. Izberi si preizkus, ki ga boš reševal, in poišči ustrezni besedili. Besedilo in preizkus sta zaznamovana z isto številko. Preden začneš reševati preizkus, si pozorno preberi besedilo in naloge, ki se nanašajo nanj. Število možnih točk je 40 (24 točk pri prvem delu in 16 točk pri drugem delu preizkusa), s pomočjo rešitev pa lahko sam preveriš, ali si naloge rešil pravilno ali ne, in ovrednotiš svoje znanje. Kadar o kateri dvomiš, prosi učitelja za pomoč.

Avtorica: Vanja Kavčnik Kolar Strokovni pregled: Petra Prohart Tomažič Ilustracije: Marta Bartolj

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com

© 2010 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

KAVČNIK Kolar, Vanja Slovenščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Vanja Kavčnik Kolar ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd. Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - (Zbirka Znam za več) Vsebina: Besedila ISBN 978-961-271-036-1 250694400


Priprava na nacionalno preverjanje znanja

I. del

Preizkus

II. del

1

I. del Naloge I. dela se nanašajo na besedilo Srečanje z 'rečno vilo'.

1. Besedilo je sestavljeno iz dveh delov. O čem govori prvi del in o čem drugi? Na črtico napiši ustrezno črko. 1. 2.

Prvi (uvodni) del v krepkem tisku

A

o dvanajstletni okoljevarstvenici Zali.

govori

B

o skrbi za reko Rašico.

Drugi del iz vprašanj in odgovorov

C

o tem, kako poteka projekt Moja soseska.

govori predvsem

Č

o navajanju na ločevanje odpadkov.

2. Kako pravimo takemu besedilu? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. A

Anketa.

B

Novica.

C

Poročilo.

Č

Pogovor (intervju).

3. Spraševalka je Zali zastavila različna vprašanja. Zaznamuj, kako so si odgovori sledili v besedilu. Na črtico napiši ustrezno zaporedno številko od 1 do 6. A

O ozaveščanju prijateljev v zvezi z okoljsko problematiko.

B

O sajenju rastlin na obrežje.

C

O sodelovanju slovenskih šol pri projektih.

Č

O želji po tem, da bi vprašana stanovala na deželi.

D

O varčevanju z vodo.

E

O načinu življenja, ki je prijazen okolju.

4. Iz naslednje povedi izpiši samostalnike. Ona je kljub mladosti že prava okoljevarstvenica.

2

točki

1

točka

1 2

točka točki

3

točke

Katerega spola so izpisani samostalniki?

5. Iz spodnje povedi izpiši osebni zaimek. Pridruži se nama v zanimivem klepetu.

2

točki

Ponovno preberi uvodni del besedila. Na koga/kaj se izpisani osebni zaimek navezuje?

3


Priprava na nacionalno preverjanje znanja

Preizkus 5

točk

1

I. del

II. del

6. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko. Rešitev napiši na črto. Piši s pisanimi črkami. težko, če nihče ne skrbi zanje.

Pozimi je (žival v mn.) Na (obrežje)

reke Rašice najde Zala veliko (odpadek v mn.) .

(Zob v mn.)

morajo biti čisti, da bi ostali zdravi. V šoli so nam rekli,

da si moramo umivati (zob v mn.)

po vsakem obroku.

3

7. Napiši tri besede, ki sodijo v isto besedno družino kot beseda 'rastlina'.

3

8. Iz odgovora v izhodiščnem besedilu na vprašanje "Ali tudi doma živite okolju prijazno?"

točke

točke

3

točke

izpiši vse glagole v prihodnjiku.

9. Spodnjim besedam iz izhodiščnega besedila pripiši nadpomenke. mačka bratec Slovenija -

DODATNE NALOGE 1. Kako se imenuje spraševalka? 2. Kako se imenuje vprašana? 3. Kdaj in kje je bilo besedilo objavljeno?

4. Ali so trditve pravilne? Obkroži DA ali NE. Oseba, ki je odgovarjala, sodeluje z Zavodom Moja soseska.

DA

NE

Oseba, ki je odgovarjala, je odgovorna za celo reko Rašico.

DA

NE

Oseba, ki je spraševala, ocenjuje, da ima Zala dobre ideje, kako skrbeti za naravo.

DA

NE

Skrb za Rašico vzame veliko časa, vendar se izplača.

DA

NE

Oseba, ki je odgovarjala, ima rada naravo, zato svoje delo opravlja z veseljem.

DA

NE

Pogovor je potekal na Trubarjevi domačiji.

DA

NE

5. Oseba, ki je spraševala, imenuje Zalo 'rečna vila'. Zakaj? Svoj odgovor napiši na črto.

4


Priprava na nacionalno preverjanje znanja

I. del

Preizkus

II. del

1

6. Kaj pomeni podčrtani izraz v povedi Zala ima veliko inovativnih zamisli za ohranjanje narave? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. Zaline inovativne zamisli: A

uvajajo škodljive spremembe v način ohranjanja narave.

B

uvajajo novosti v način ohranjanja narave, ki so okolju prijazne.

C

ostajajo pri starem in preizkušenem načinu ohranjanja narave.

7. Zala pravi, da 'se rastline že lepo razraščajo'. Ali sodita besedi 'rastlina' in 'razraščati se' v isto besedno družino? Odgovor obkroži. DA

NE

Zakaj meniš tako? Svoj odgovor napiši na črto.

8. Vpiši pravilno začetnico. Lansko leto smo obiskali domačijo (P/p) (S/s)

rimoža (T/t)

lovenskega knjižnega jezika, ki leži v vasi (R/r)

Trubar je napisal prvi slovenski knjigi (A/a) otroci naučijo slovenske (A/a)

rubarja, utemeljitelja ašica na (D/d)

becednik in (K/k)

olenjskem.

atekizem. Danes se vsi

becede že zelo zgodaj.

9. Spodnje povedi dopolni tako, da bodo smiselne in pomensko povezane z izhodiščnim besedilom. 1.

Dvanajstletna Zala je pristopila k projektu Zavoda Moja soseska, ker

2.

Zala skrbi na reko Rašico, zato

3.

, bi lahko doma sami pridelovali sadje in zelenjavo. ,

4. bi (ljudje) živeli v čistejšem okolju.

10. Na črte napiši tri podpomenke k besedi 'odpadki'.

5

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710361  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710361  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710361.pdf