Page 1

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 5 knjigarna.com swis721

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. del CMYK 10/100/90/0 POSODOBLJENA IZDAJA

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 1

7/19/10 3:18 PM


Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar in dr. Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 5 Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 1. del

Uredila: Dubravka Berc Prah Ilustracije: Suzana Bricelj Fotografije: Istockphoto, Dreamstime, Shutterstock, Arhiv Založbe Rokus Klett/Miha Maček

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com. Za dovoljenje za objavo logotipov, naslovnic, fotografij, besedil in delov besedil se zahvaljujemo časopisni hiši Delo, Založbi Mladinska knjiga, Gorenjskemu muzeju, Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, Prirodoslovnemu društvu Slovenije, organizaciji UNICEF Slovenija, Agenciji RS za okolje in RIC Bela krajina. Prva izdaja: 2003 © 2010 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 Brezplačni telefon: 080 1990 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

811.163.6(075.2)(076) CMYK GRADIM slovenski jezik 5. Samostojni delovni zvezek za 10/100/90/0 slovenščino v 5. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ISBN 978-961-271-014-9 1. Cajhen, Nana 251742720 DN 100277

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 2

7/19/10 3:18 PM


Gradim slovenski jezik 5 KAZALO 1. Jeziki, narodi, države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. Prosim, da odgovoriš na naslednja vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. Živijo, oči! – Dober dan, gospod Kocijan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. Vse najboljše! – Iskrene čestitke! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. Prišlo je pismo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6. Katja pripoveduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7. Brez načrta ni ne hiše ne besedila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

8. Besedilo potuje od ust do ust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9. Med poukom, pred poukom, po pouku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

10. Ker ponoči ne spim, spadam med sove

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

11. Besede, besede, besede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 12. Ko govorimo in ko pišemo … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 3

7/19/10 3:18 PM


Drage učenke in dragi učenci! Pred vami je učno gradivo, ki ga boste uporabljali pri slovenščini, in sicer pri jezikovnem pouku. Obsega 23 učnih enot; njegov sestavni del je tudi DVD (tega ima vaš učitelj oziroma vaša učiteljica). Želimo vam, da bi ob delu z učnim gradivom in s pomočjo učitelja oziroma učiteljice postali boljši poslušalci, govorci, sogovorci, bralci in pisci ter da bi na ustvarjalen način spoznali tista besedila, ki jih srečujete tudi pri drugih predmetih in v življenju zunaj šole (anketo, uradni in neuradni pogovor, uradno in neuradno voščilo, uradno in neuradno čestitko, neuradno pismo, doživljajski spis, opis rastline, opis predmeta, reklamo, definicijo, opis ljudskega običaja, vremensko napoved in televizijski spored). Nekaj učnih enot pa vas bo popeljalo v nov svet – odkrivali boste besede z enakimi pomenskimi in oblikovnimi lastnostmi: tiste, s katerimi poimenujemo bitja, stvari in pojme, ter tiste, s katerimi poimenujemo lastnost, pripadnost in vrsto bitij, stvari in pojmov. V vsaki enoti boste brali ali poslušali besedilo ter se pogovarjali, o čem govori in kaj o tem pove, kdo ga je sestavil ter kje in kdaj je nastalo; povedali boste tudi svoje mnenje o besedilu ter nato še sami tvorili podobno besedilo. Tako boste mimogrede spoznali lastnosti slovenskega knjižnega jezika, bogatili svoj besedni zaklad ter utrjevali in nadgrajevali svoje znanje pravopisa. V učnem gradivu je veliko nalog; reševali jih boste ustno ali pisno, posamič ali v dvojicah. Priporočamo vam, da jih rešujete v zapisanem zapovrstju in da se na koncu vsake učne enote pogovorite o tem, kaj ste delali in kaj ste se pri tem naučili ter kdaj/kje boste to znanje uporabili. Učno gradivo je namenjeno deklicam in dečkom – vendar pa v njem uporabljamo samo oblike za moški spol (npr. si moral, boš odgovoril). V slovenščini namreč velja pravilo, da je moški spol nezaznamovan; to pomeni, da nam ni treba uporabljati oblik za oba spola (npr. si moral/-a, njegov/njen). Avtorice tudi menimo, da bi take dvojne oblike otežile razumevanje navodil in vprašanj.

knjigarna.com swis721

Želimo vam zabavno, ustvarjalno in uspešno delo.

Avtorice

BRANJE

PISANJE

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 4

CMYK GOVORNO 10/100/90/0 NASTOPANJE POGOVARJANJE

GLEDANJE

DELO Z RAČUNALNIKOM

POSLUŠANJE

UTRJEVANJE

7/19/10 3:18 PM


JEZIKI, NARODI, DRŽAVE knjigarna.com swis721

1

CMYK 10/100/90/0

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 5

7/19/10 3:18 PM


1 1.

JEZIKI, NARODI, DRŽAVE

Kako se imenuje država, v kateri živiš? Na kateri sliki je predstavljena? Katero obliko ima?

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

6

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 6

7/19/10 3:18 PM


JEZIKI, NARODI, DRŽAVE

1

Na zemljevidu Evrope pokaži Slovenijo in povej, – v katerem delu Evrope leži, – na katere države meji.

2.

Oglej si fotografijo in povej, kaj je na njej.

knjigarna.com swis721

Opiši jo.

3.

Oglej si fotografijo in povej, kaj je na njej.

CMYK 10/100/90/0 Opiši ga.

7 GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 7

7/19/10 3:18 PM


1 4.

JEZIKI, NARODI, DRŽAVE

Ali si bil v Republiki Sloveniji rojen ali pa si se vanjo priselil? Če si se priselil, povej sošolcem in sošolkam, – iz katere države si se priselil, – s kom, kdaj in zakaj si se priselil.

5.

Sošolcem in sošolkam predstavi državo, iz katere si se priselil v Slovenijo. (Lahko uporabiš tudi zemljevid, fotografije ipd.) Najprej poimenuj to državo ter vprašaj sošolce in sošolke, kaj vedo o njej. Nato jim povej (in pokaži), – kje leži, – kako se imenuje njeno glavno mesto, – kaj je zanjo posebno/značilno, – kakšna se ti zdi, če jo primerjaš s Slovenijo, – kakšna je njena zastava, – kateri jezik govorijo prebivalci. Spodbudi sošolce in sošolke, da naj te kaj vprašajo o tej državi, vi, in odgovarjaj na njihova vprašanja.

6.

Kateri trditvi veljata zate? Pobarvaj ju. Po narodnosti sem Slovenec. Po narodnosti nisem Slovenec.

Pisala mi je babica. Ker je Albanka, mi piše v albanščini, ki je njen prvi jezik.

Slovenščina je moj prvi jezik. Slovenščina ni moj prvi jezik.

knjigarna.com swis721

Če si pobarval drugo trditev, povej, katere narodnosti si ter kateri jezik in kateri običaji so zanjo značilni. Če si pobarval četrto trditev, povej, kateri jezik je tvoj prvi jezik, kdo v tvoji družini ga govori in v kateri državi še govorijo ta jezik. Povej pravljico v njem. Povej, kako se počutiš, kadar govoriš v tem jeziku.

CMYK 10/100/90/0

8

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 8

7/19/10 3:18 PM


JEZIKI, NARODI, DRŽAVE

7.

1

Preglednico izpolni tako, da pod oceno, s katero se strinjaš, napišeš x. Zadnje štiri ocene zaznamujte samo učenci in učenke, katerih prvi jezik ni slovenščina. zelo slabo.

slabo.

dobro.

zelo dobro.

Govorjena slovenska besedila razumem Zapisana slovenska besedila razumem Slovensko govorim Slovensko pišem Govorjena besedila v svojem prvem jeziku razumem Zapisana besedila v svojem prvem jeziku razumem V svojem prvem jeziku govorim V svojem prvem jeziku pišem V vsaki naslednji trditvi obkroži ustrezno besedo. V slovenščini imam največ težav s poslušanjem/govorjenjem/branjem/pisanjem. V slovenščini imam najmanj težav s poslušanjem/govorjenjem/branjem/pisanjem. Učenci in učenke, katerih prvi jezik ni slovenščina, preberite še naslednje trditve in v vsaki obkrožite ustrezno besedo. Če so besedila govorjena v mojem prvem jeziku, jih razumem bolje/slabše kot v slovenščini. Če so besedila napisana v mojem prvem jeziku, jih razumem bolje/slabše kot v slovenščini. Svoj prvi jezik govorim bolje/slabše kot slovenščino. V svojem prvem jeziku pišem bolje/slabše kot v slovenščini.

knjigarna.com swis721

Učitelju/učiteljici pokaži, kako si se ocenil. Na samem se pogovorita o tvojih ocenah; skupaj pripravita načrt za izboljšanje tvojih ocen. Fotokopiraj to rešeno stran iz delovnega zvezka in shrani fotokopijo, da boš lahko v 7. razredu primerjal letošnje rešitve.

CMYK 10/100/90/0

9 GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 9

7/19/10 3:18 PM


1

JEZIKI, NARODI, DRŽAVE

8.

Poslušaj posnetek.

9.

Kaj si poslušal? Ali si jo že kdaj slišal? Ob kateri priložnosti si jo slišal? Ali se himna predvsem igra ali deklamira? Ali se igra na začetku prireditve ali na njenem koncu? Kako moramo ravnati med izvajanjem himne? Ali tako ravnajo tudi v drugih državah?

10. Ali si že kdaj pel slovensko himno? Če si jo že pel, povej, kdaj. Zapoj njeno besedilo; lahko si pomagaš z zapisanim.

Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat dan, da, koder sonce hodi, prepir iz svéta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

Za besedilo slovenske himne je bila l. 1990 izbrana sedma kitica pesmi zelo znanega slovenskega pesnika, ki je bil pred več kot 200 leti rojen v vasi Vrba na Gorenjskem in po katerem se imenuje slovenski kulturni praznik. Kdo je ta pesnik? __________________________________________________________ Kako se imenuje ta pesem? _________________________________________________

10

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5

GSJ 5 SDZ 2010 Notranjost 1 del 05.indd 10

7/19/10 3:18 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710149  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710149.pdf