Page 1

SLOVENŠČINA

Pravopis – razlage in vaje Nana Cajhen, Nevenka Drusany in Dragica Kapko

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 1

6/29/09 1:46:35 PM


ZBIRKA ZNAM ZA VEČ

SLOVENŠČINA Pravopis - razlage in vaje Avtorice: Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: Istockphoto Urednica: Dubravka Berc Prah Urednica zbirke: Nina Vovčko Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Oblikovanje naslovnice: Aleš Pučnik, Beti Jazbec Oblikovna izvedba in prelom: Janez Kotar, s. p. Tisk: Grafika Zlatečan, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 3.000 izvodov Ljubljana 2009

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Za dovoljenje za objavo se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali slikovno in drugo gradivo. Založba se je trudila, da bi poiskala vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru nismo navedli pravega lastnika, bomo to z veseljem uredili in popravili. Prva izdaja: 2009 © 2009 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 2

KAPKO, Dragica Slovenščina. Pravopis : razlage in vaje / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-994-7 1. Drusany, Nevenka 2. Cajhen, Nana 246403584

6/29/09 1:46:35 PM


Kazalo Za začetek

4

Pisanje lastnih imen bitij Pisanje svojilnih pridevnikov iz lastnih imen bitij Pisanje zemljepisnih lastnih imen Pisanje vrstnih pridevnikov iz zemljepisnih lastnih imen Pisanje stvarnih lastnih imen Pisanje izrazov spoštovanja Mala začetnica

6 11 13 20 23 27 29

Pisanje skupaj oziroma narazen Pisanje glavnih in vrstilnih števnikov Raba in zapis prevzetih besed Pisanje krajšav

38 44 47 50

Kako pišeš nekatere glasove? Z ali s? K ali h?

54 60 62

Raba pike, vprašaja in klicaja Raba treh pik Raba vejice Raba vezaja in pomišljaja Pisanje imen barv oz. njihovih odtenkov Raba oklepaja Raba ločil pri naštevanju v stolpcih Raba ločil v premem govoru

64 68 69 77 81 84 86 88

Kako pravilno deliš besede? Navajanje virov na koncu zapisanega besedila

93 95

Rešitve

97

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 3

6/29/09 1:46:35 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

Za začetek Glej, Miha, kako so napisane besede novomeščan, novomeščanka pa Meščan in Meščanka.

Hm, mislim, da res niso pravilno napisane, prepričan pa nisem.

Doma bova preverila v Pravopisu.

No, iz Pravopisa bova zvedela, kako se …

… kaj prav piše.

Se ti zdi to prav?

Ana in Miha sta v Slovenskem pravopisu poiskala besedo meščan. Zadnja beseda na tej strani Prva beseda na tej strani

Začetna črka (besede si sledijo po abecedi)

Beseda, ki jo iščeš

Končnica v rodilniku ednine Spol samostalnika

4

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 4

Slovenski pravopis, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2001.

6/29/09 1:46:36 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

Ana se je spomnila, da ima še nekaj, kar jima lahko pomaga odgovoriti na vprašanje, kako se prav pišejo besede NOVOMEŠČAN, NOVOMEŠČANKA, MEŠČAN in MEŠČANKA. Če bova naredila vse naloge v tej vadnici, bova znala odgovoriti na to in še na katero pravopisno vprašanje.

 Vstavi pravilno začetnico. Spoštovane ___ovomeščanke in spoštovani___ovomeščani! Obveščamo vas, da se bo osrednja novoletna prireditev na Glavnem trgu začela ob 20.00. Vse ___eščane in ___eščanke prosimo, naj ne mečejo petard, da ne bi prišlo do nesreč in poškodb.

 Utemelji zapis začetnic, ki si jih vstavil v 1. nalogi. Besedi ____________________ in ___________________ sem pisal z ________________ začetnico, ker sta _____________________________________________. Besedi _____________________ in _____________________ sem pisal z ________________ začetnico, ker sta _____________________________________________.

Svoje rešitve lahko preveriš na str. 97-104.

Naloge z zelenim oštevilčenjem rešujejo učenci 2. in 3. triletja; tiste z rdečim pa učenci 3. triletja.

Za začetek

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 5

5

6/29/09 1:46:37 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

Pisanje lastnih imen bitij Je danes Golec že v šoli?

Ne, ne. Golec je Franci Lokošek, naš novi profesor športne vzgoje.

Kdo? Mongolec? Ali pa misliš na mojega psa Golda?

Fantje mu tako rečemo, ker ima obrito glavo.

Ja, mislim, da sem ga videla.

 Iz besedila v stripu prepiši lastna imena bitij. IME

PRIIMEK

VZDEVEK

PREBIVALEC

IME ŽIVALI

Imena, s katerimi poimenuješ določeno bitje, so lastna imena bitij. Pišeš jih z veliko začetnico.  Naslednjim občnim imenom pripiši lastna imena bitij. Piši s pisanimi črkami. brat ____________________ dedek __________________ prijatelj ____________________ dijak __________________ plavalec ____________________ trener __________________ igralka ____________________ razredničarka __________________  Povedi dopolni z ustreznim lastnim imenom bitja. Piši s pisanimi črkami. Ali si prebral Nebotičniki, sedite pesnika _________________ Grafenauerja? Sapramiško je napisala Svetlana ____________________. Kdo ne pozna našega veslača _______________ Čopa? Moje sošolke rade prebirajo zgodbe _______________ Muck. Igralec _______________ Ravnohrib vodi oddajo Male sive celice. Med lastna imena bitij spadajo imena, priimki in vzdevki ljudi, imena živali, imena prebivalcev vasi, mest, pokrajin, držav, celin, imena pripadnikov narodov in imena veroslovnih bitij. 6

Pisanje lastnih imen bitij

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 6

6/29/09 1:46:43 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

 S pisanimi črkami napiši čim več priimkov, nastalih iz občnih imen. Lahko si pomagaš s telefonskim imenikom. kopriva cesta petelin breza  Povedi dopolni z občnim oz. lastnim imenom. Piši s pisanimi črkami. NEŽA Poznam klovneso, hčerko pesnice _______________ Maurer. Na travniku raste bodeča _______________. JANEŽ Jernej _______________ je bil moj sošolec. Med začimbe spada tudi _______________. KOS Črna ptica z rumenim kljunom je _______________. Poznal sem ilustratorja Boža ________________. MATEVŽ Ali poznaš slovensko jed _______________? Naš _______________ hodi v peti razred.  Popravi veliko začetnico, kjer je potrebno. Kdor je obiskal Pikin festival v Velenju, je lahko srečal piko nogavičko. V filmu sem občudoval glavnega junaka, ki mu je bilo ime beli ris. Obiskal nas je dedek mraz. Z veliko ali z malo začetnico pišeš imena, kot Lovec je rešil rdečo kapico. so kralj/Kralj Matjaž, lepa/Lepa Vida in dedek/ Kdo je bil krojaček hlaček? Dedek Mraz. Na spletu poišči naslednje podatke. Rešitve napiši s pisanimi črkami. Kateri slovenski smučar ima vzdevek Jajc? Kateri olimpijski zmagovalec v smuku je Leteči paradižnik? Kateri večkratni smučarski zmagovalec je La bomba?

Naslednjim pesnikom in pisateljem pripiši vzdevek. Izbiraj med: ROZA, NARCIS, KAJUH, PAVLE SEDMAK, ALEKSANDROV. Piši s pisanimi črkami. Rešitve lahko poiščeš na spletu. Karel Destovnik Andrej Rozman Josip Murn France Bevk Igo Gruden Pisanje lastnih imen bitij

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 7

7

6/29/09 1:46:44 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

Naslednjim Ĺživalim pripiĹĄi lastna imena. PiĹĄi s pisanimi Ä?rkami. pes ________________ konj ________________ maÄ?ek ________________ Ĺželva ________________

Besede v oklepaju napiĹĄi s pisanimi Ä?rkami. SestriÄ?na je dobila psa (FUNDLANDCA) ______________________. Dala mu je ime (RIKI) ________________. Jaz sem imel (DOBERMANA) ___________________, vendar smo ga oddali, ker je bil napadalen. Doma so mi predlagali, naj se odloÄ?im za (TERIERJA) ali za (BERNARDINCA) ________________________. Katero od imen, ki si jih napisal, ni obÄ?no?

Besede kot fundlandec, doberman, terier, bernardinec poimenujejo vrsto psov, zato so to obÄ?na imena in jih piĹĄeĹĄ z malo zaÄ?etnico.

NapiĹĄi ime prebivalca in prebivalke naslednjih krajev. PiĹĄi s pisanimi Ä?rkami. KRAJ

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Izola Tolmin Metlika Cerknica Postojna Kobarid

 S pisanimi Ä?rkami napiĹĄi ime prebivalca in prebivalke naslednjih krajev. KRAJ

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Male LaĹĄÄ?e ÄŒrni Kal KneĹžja vas Bohinjska Bistrica PaĹĄki Kozjak Novo Tepanje 8

Pisanje lastnih imen bitij

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 8

6/29/09 1:46:46 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

 Imenuj prebivalca in prebivalko naslednjih pokrajin. PiĹĄi s pisanimi Ä?rkami. POKRAJINA

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Primorska Prekmurje Bela krajina Notranjska Kras Gorenjska  S pisanimi Ä?rkami napiĹĄi, kako se imenuje prebivalec oz. prebivalka naslednjih drĹžav. DRĹ˝AVA

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Anglija Ĺ panija Srbija MadĹžarska Danska Portugalska  S pisanimi Ä?rkami napiĹĄi ime prebivalca oz. prebivalke naslednjih celin. CELINA

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Evropa Azija Afrika Avstralija  PodÄ?rtaj ustrezno razlago. JeruzalemÄ?an vrsta fiĹžola/prebivalec Jeruzalema Megla naravni pojav/priimek avgust moĹĄko lastno ime/mesec Solzice pomanjĹĄevalnica od besede solze/PreĹžihova Ä?rtica Kras lastno ime pokrajine/vrsta sveta nada Ĺžensko lastno ime/upanje dalmatinec prebivalec Dalmacije/vrsta psa VrhniÄ?an prebivalec Vrhnike/avtobus Po Ä?em si ugotovil, katero besedo/besedno zvezo moraĹĄ podÄ?rtati?

Pisanje lastnih imen bitij

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 9

9

6/29/09 1:46:46 PM


Besedilo

Vaje

Preizkus

 Dopolni povedi. Besede v oklepaju napiši s pisanimi črkami. (VESNA) ________________ je bila boginja pomladi, (MORANA) _________________ pa boginja zime in smrti. Rimskega boga ljubezni (AMORJA) _________________ so umetniki upodabljali kot nežnega mladeniča z lokom in puščico. Junak Homerjeve pesnitve Odiseja je (ODISEJ) ________________.  Popravi začetnico, kjer je potrebno. Zelo so mi všeč ilustracije jelke reichman. Vrhniške pirhe izdeluje starovrhničan franc grom. Sliko Rojstvo venere je naslikal italijan sandro botticelli. Prijatelja sebastijana kličem kar badi. Pisatelj feri lainšček je prekmurec. V našem opernem gledališču nastopa baletni plesalec, ki je po rodu nemec. Prebral sem, da je zevs v grški mitologiji poglavar vseh bogov. Modernist dragotin kette je bil notranjec; njegov oče filip je bil po rodu vrhničan. Naš car je dober pes čuvaj. Veliki požari so uničili domove številnim avstralcem.

10 Pisanje lastnih imen bitij

ZZV SLO 2009 PRAVOPIS notranjost.indd 10

6/29/09 1:46:46 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099947  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099947.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099947  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099947.pdf