Page 1

Slovnica z vajami

kratko & pregledno

FRANCOŠČINA Slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago

Michael Deneux

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 Ernst Klett Sprachen

Atene • Barcelona • Beograd • Budimpešta • Ljubljana • London • Poznanj • Praga • Sarajevo • Sofija • Stuttgart • Zagreb

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 1

30.11.09 7:59


Slovnica z vajami

kratko & pregledno

FRANCOŠČINA Slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago

Michael Deneux

Prevod v slovenščino: Hilda Hašaj Tegelj Strokovni pregled: Mojca Jarc Jezikovni pregled: Mateja Šetinc Oblikovanje naslovnice: Helikopter, Aleš Pučnik s. p. Fotografija na naslovnici: © iStockphoto.com / lisegagne, © iStockphoto.com / Ramberg www.knjigarna.com

© originalna izdaja: PONS. Im Griff. Praxis-Grammatik. FRANZÖSISCH © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, Germany, 2005. All rights reserved. © 2009 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.

knjigarna.com swis721

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 2

CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.133.1’36 DENEUX, Michael Slovnica z vajami kratko & pregledno. Francoščina : slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago / Michael Deneux ; [prevod v slovenščino Hilda Hašaj Tegelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 Prevod dela: Im Griff. Praxis-Grammatik Französisch ISBN 978-961-209-898-8 248676352

30.11.09 7:59


Kako uporabljamo knjigo Želite izboljšati svoje znanje francoske slovnice? Želite ponoviti, utrditi in poglobiti, kar že znate, ali pa le na hitro pobrskati po slovnici? Obvladam slovnico - Francoščina vam bo pri tem v pomoč: z enostavnimi razlagami, pregledno zgradbo in številnimi vajami. S to izčrpno slovnico si lahko pridobite znanje slovnice do nivoja B2 po evropskem referenčnem okviru, kar pomeni, da vsebuje vsa pomembna poglavja francoske slovnice.

Zgradba poglavja S pomočjo kratkega, grafično ponazorjenega življenjskega dialoga, vam nek slovnični pojav predstavimo v vsakdanjem kontekstu. Jasne, lahko razumljive razlage, pregledne tabele in izčrpno zasnovani okvirčki z razlago uporabe, vam bodo hitro posredovali oprijemljivo in zanesljivo znanje. Številni praktični, stvarni primeri vam bodo pokazali, kako slovnično znanje pravilno uporabljate. V številnih vajah, ki temu sledijo, lahko znanje takoj preverite sami. Pri tem je težavnostna stopnja vsake vaje označena z zvezdicami: * = enostavna vaja: ** = srednje težka vaja; *** = težka vaja. Na ta način sami preverite svoje znanje in svoje napredovanje. V stolpcu ob robu boste našli veliko uporabnih napotkov in informacij o pravilni uporabi:  uvodna pojasnila o posameznem slovničnemu pojavu    

učne napotke in dodatna navodila pomembne izjeme in pogoste napake napotila na druga slovnična poglavja pomoč pri širitvi besedišča in pri prevajanju

knjigarna.com swis721

Kazalo na koncu knjige vam bo pomagalo, da boste hitro našli prava mesta v slovnici. Pomembne teme so za hitrejšo orientacijo obarvane rdeče. Zdaj pa veliko uspeha pri prebiranju, učenju in vajah!

CMYK 10/100/90/0

3

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 3

30.11.09 7:59


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

4

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 4

30.11.09 7:59


Kazalo

Kazalo Besedotvorje

9 9 12

Pripone Izposojenke iz grščine in latinščine

Samostalnik

15 15 17 19

Spol  Tvorba množine Vaje in raba

Določevalniki Določni člen Nedoločni člen Vaje in raba

21 21 24 26

Kazalni pridevniški zaimki Vaje in raba

28 30

Svojilni pridevniški zaimki Vaje in raba

31 34

Nedoločni pridevniški zaimki Vaje in raba

35 37

Vprašalni pridevniški zaimki Vaje in raba

38 40

Zaimki Nepoudarjeni osebni zaimki Zaimek kot osebek Zaimek kot direktni predmet Zaimek kot indirektni predmet Povratno osebni zaimek Vaje in raba

41 41 42 42 43 44 45

Prislovna zaimka y in en Mesto zaimkov v predmetni rabi in mesto prislovnih zaimkov Vaje in raba

47 49 51

Poudarjeni osebni zaimki Vaje in raba

53 54

knjigarna.com swis721

Kazalni zaimki Vaje in raba

CMYK 10/100/90/0

55 57 5

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 5

30.11.09 7:59


Kazalo

Svojilni zaimki Vaje in raba

58 59

Nedoločni zaimki: tout, chacun, plusieurs, certains Vaje in raba

60 62

Oziralni zaimki Vaje in raba

63 66

Glagol Glagolski časi  Naklon

68 68 70

Présent Preglednica glagolov v présentu Vaje in raba

71 73 80

Passé composé in pretekli deležnik Avoir ali être? Spremenljivost deležnika Vaje in raba

83 84 85 88

Imparfait Passé composé ali imparfait? Vaje in raba

92 93 95

Plus-que-parfait Vaje in raba

97 98

Passé simple Vaje in raba

100 102

Futur simple  Futur composé Futur simple in futur composé Vaje in raba

103 106 107 108

Futur antérieur Vaje in raba

111 112

Conditionnel passé Vaje in raba

113 115 116

knjigarna.com swis721 CMYK Conditionnel présent 10/100/90/0

6

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 6

30.11.09 7:59


Kazalo

Subjonctif présent Subjonctif passé Avtomatična uporaba subjunktiva Izbira pri uporabi med subjunktivom in indikativom Uporaba subjunktiva présent in subjunktiva passé  Vaje in raba

118 121 122 123 124 125

Velelnik Nadomestne oblike za velelnik Vaje in raba

128 129 130

Pogojni odvisniki (si-stavek) Vaje in raba

131 133

Prehodni glagoli  Povratni glagoli Neosebne glagolske oblike in fraze

135 137 139

Trpnik in njegova nadomestila Vaje in raba

141 143

Zanikanje

144 144 144 144 145 147 147 147 147 148

oui, non, si ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais, ne ... rien, ne ... personne, ...  Mesto nikalnic Zanikanje samostalnikov du tout non plus ne ... que in seulement ne ... ni ... ni Vaje in raba

Odvisni govor

151 151 152 154

Uvajanje odvisnikov Sosledica časov Vaje in raba

knjigarna.com swis721

Pridevnik

Pridevniki moškega in ženskega spola Tvorba množine Posebnosti pri vezljivosti Raba  Mesto pridevnika Stopnjevanje pridevnika Vaje in raba

CMYK 10/100/90/0

157 157 161 162 164 165 168 170

7

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 7

30.11.09 7:59


Kazalo

Prislov Tvorba prislovov na –ment Mesto prislovov na –ment Stopnjevanje prislova Kot prislov rabljeni pridevniki Kot pridevnik rabljeni prislovi très, beaucoup, bien in tout Vaje in raba

Števniki in ura  Glavni števniki Vrstilni števniki Ulomki Kolektivni števniki  Ura Datum Vaje in raba

Predlogi Krajevni predlogi à, dans, en Ostali krajevni predlogi Časovni predlogi Modalni predlogi Vaje in raba

Vezniki

174 175 176 177 178 178 179 181 183 183 185 186 186 187 188 189 191 191 193 194 196 198 201 204

Vaje in raba

Pripovedne in vprašalne povedi Pripovedne povedi Vprašalne povedi  Vaje in raba

knjigarna.com swis721

206 206 208 213

Rešitve

215

Preglednica slovničnih pojmov

229

Abecedno kazalo

231

CMYK 10/100/90/0

8

ViG FRA 2009 notranjost 1del.indd 8

30.11.09 7:59


Besedotvorje Pripone

Besedotvorje Besede so pogosto sestavljene iz korenov in obrazil, ki jih delimo na pripone in predpone.

Pripone S priponami lahko tvorimo samostalnike, pridevnike in glagole, tako da jih dodamo korenu glagola, pridevniku ali samostalniku.

1. Pripone za tvorbo samostalnikov Koren glagola + pripona -ade

baigner rigoler

la baignade la rigolade

-aison, -ison

cueillir trahir

la cueillaison la trahison

-ance

allier gérer

une alliance la gérance

-ateur, -atrice

ventiler calculer

le ventilateur la calculatrice

-ement

loger agrandir

le logement un agrandissement

-et, -ette

jouer sonner

le jouet la sonnette

-eur, -euse

se balader coiffer

le baladeur la coiffeuse

-oir, -oire

arroser baigner

un arrosoir la baignoire

-tion

attribuer finir

une attribution la finition

brûler piquer

la brûlure

knjigarna.com swis721

-ure

koren glagola = glagol brez končnice –er/ir/-re la rigolade – šala

la calculatrice – kalkulator

le baladeur – walkman

CMYKla piqûre 10/100/90/0

9

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 9

30.11.09 8:00


Besedotvorje Pripone

Nominale + Pridevnik Pripone, priponadie an ein Adjektiv angeschlossen werden.

la bêtise – neumnost la franchise – iskrenost

-esse

fin, e riche

la finesse la richesse

-ie

économe normand, e

une économie la Normandie

-ise

bête franc, franche

la bêtise la franchise

-té

beau, bel, belle fier, fière

la beauté la fierté

Samostalnik ali števnik + pripona une dizaine – približno deset une centaine – približno sto

le pommier – jablana

-aine

dix cent

une dizaine une centaine

-aire

la fonction une action

le fonctionnaire un actionnaire

-eau, elle

un drap une rue

un drapeau une ruelle

-et, -ette

un livre une maison

un livret une maisonnette

-ie

un boulanger le boucher

la boulangerie la boucherie

-ien, -ienne

l’Italie Paris

un Italien une Parisienne

-ier, -ière

la pomme la soupe

le pommier la soupière

-iste

la dent le journal

le dentiste le journaliste

-on

une croûte une veste

un croûton un veston

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 10

30.11.09 8:00


Besedotvorje Pripone

2. Pripone za tvorbo pridevnikov Koren glagola + pripona -able

habiter blâmer

habitable blâmable

-eur, -euse

chercher boiter

chercheur, -euse boiteux, -euse

-ible

lire corriger

lisible corrigible

-ien, -ienne

la Norvège l’Autriche

norvégien, -ienne autrichien, -ienne

-in, -ine

l’enfant les Alpes

enfantin, -e alpin, -e

-ais, -aise

le Franc Lyon

français, -e lyonnais, -e

-ois, -oise

la Chine le Luxembourg

chinois, -e luxembourgeois, -e

-ain, -aine

l’Amérique l’Afrique

américain, -e africain, -e

-al, -ale

l’origine la commune

original, -e communal, -e

-el, -elle

la fonction la forme

fonctionnel, -elle formel, -elle

l’instinct le combat

instinctif, -ive combatif, -ive

la bosse le poil

bossu, -e poilu, -e

boiteux – šepav lisible – čitljiv

Samostalnik + pripona

-if, -ive -u, -ue

knjigarna.com swis721

combatif – bojevit bossu – grbav

CMYK 10/100/90/0

11

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 11

30.11.09 8:00


Besedotvorje Izposojenke iz grščine in latinščine

3. Pripone za tvorbo glagolov Samostalnik + pripona -er, -ter

le numéro la loge

numéroter loger

-iser

l’alcool le monopol

s’alcooliser monopoliser

-er

bavard, -e gris, -e

bavarder se griser

-ifier

fort, -e simple

fortifier simplifier

-ir

maigre rouge

maigrir rougir

-iser

americain, -e légal, -e

americaniser légaliser

Pridevnik + pripona

Izposojenke iz grščine in latinščine Veliko francoskih predpon je izposojenk iz latinščine in grščine. Če poznamo predpone ali pripone, lahko pogosto sklepamo pomen besede.

1. Latinske predpone

knjigarna.com swis721 predpona

allonger – podaljšati

slovenski pomen

a-, ad- smer ante- pred dé-, dés- nasprotje dis- nasproti, ne- é-, ex- izven

CMYK 10/100/90/0

primer

allonger, adjoindre antéposer, antécédent décharger, désavouer une dissonance, la disgrâce émigration, extraire

12

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 12

30.11.09 8:00


Besedotvorje Izposojenke iz grščine in latinščine

en-, em- in-, im-, il-, ir inter- mal- mi- omni- plus- pré- re-, ré- sou-, sous- sur-

v ne med ne- pol vse več pred proti pod nad

enterrer, emprisonner un illettré, inconscient l’intermédiaire, interdire malhonnête, un malaise à mi-temps, à mi-chemin omniprésent, -e plusieurs, le plus-que-parfait un prénom, un prétexte reprendre, réagir souligner, le sous-sol le surlendemain, le survol

un illettré – nepismen

le surlendemain – popojutrišnjem

2. Grške predpone predpona

slovenski pomen

primer

a-, an- aéro- dactylo- hélio- hippo- laryngo- odont- oto- rhino-

nasprotje zrak prst sonce konj grlo zob ušesa nos

anormal, -ale, amoral, -ale un aéroport, un aérodrome un dactylogramme une héliothérapie un hippodrome une laryngite une odontalgie un oto-rhino-laryngologiste une rhinoscopie

un dactylogramme – prstni odtis

une odontalgie – zobobol

3. Latinske pripone pripona -cide -cole -culteur -fère -vore

slovenski pomen

primer

knjigarna.com swis721 uničevalec, morilec gojiti, rediti rejec nositi požeruh

un homicide, un insecticide viticole, horticole un apiculteur, un agriculteur pétrolifère, conifère carnivore

CMYK 10/100/90/0

un homicide – morilec

carnivore – mesojed

13

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 13

30.11.09 8:00


Besedotvorje Izposojenke iz grščine in latinščine

4. Grške pripone pripona une gastralgie – bolečine v trebuhu

un toxicomane – zasvojenec z mamili

la kinésithérapie – medicinska gimnastika

slovenski pomen

-algie bolečine -cratie moč, oblast -graphe pisec -logie znanost -phie odvisnik -mane -phile ljubitelj sovražnik -phobe -thérapie zdravljenje

primer une gastralgie la démocratie un photographe, un télégraphe la biologie, la psychologie, la philosophie un toxicomane un francophile un xénophobe la kinésithérapie

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

14

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 14

30.11.09 8:00


Samostalnik Spol

Samostalnik 1. la table 2. la chaise

6

8

3. l‘assiette 7

4 1

5

4. le fromage 5. la souris

3 2

9

6. la fenêtre 7. le vase 8. les fleurs 9. le chat

1. miza – 2. stol – 3. krožnik – 4. sir – 5. miš – 6. okno – 7. vaza – 8. rože – 9. mačka

Spol Voilà la voisine. Elle est médecin dans un hôpital.

To je soseda. Ona je zdravnica v bolnici.

V francoščini so besede samo ženskega ali moškega spola. Srednjega spola ni. Spol besed se v francoščini pogosto razlikuje od spola, ki ga ima beseda v slovenščini, še posebej to velja za samostalnike, ki označujejo stvari. Člen se je vedno potrebno učiti sproti.

Osnovna pravila Veliko samostalnikov ima za osebe in živali tako moško kot žensko obliko.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

15

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 15

30.11.09 8:00


Samostalnik Spol Osebe un Français – une Française un Italien – une Italienne

un Allemand – une Allemande

un ouvrier – une ouvrière un instituteur – une institutrice un voisin – une voisine

un directeur – une directrice un vendeur – une vendeuse

Živali un chat – une chatte un lion – une lionne

un chien – une chienne

Pri nekaterih osebah in živalih obstajata popolnoma različni obliki za moški in ženski spol. un parrain – boter une marraine – botra

un homme – une femme un parrain – une marraine un neveu – une nièce un coq – une poule

un frère – une sœur un garçon – une fille un oncle – une tante

Nekateri samostalniki imajo dva spola, ki pa se razlikujeta samo po členu. un élève – une élève un secrétaire – une secrétaire un Belge – une Belge un propriétaire – une propriétaire

un touriste – une touriste un collègue – une collègue un journaliste – une journaliste

Pri nekaterih samostalnikih obstaja samo moški spol, ki se uporablja za oba spola. V francoščini je tudi zdravnica »un médecin«.

un écrivain un auteur

un médecin un pompier

Pripone

knjigarna.com swis721

Pri številnih samostalnikih lahko iz pripone razberemo spol besede. Samostalniki moškega spola

Samostalniki, ki se končujejo na –isme, -oir, -teur, -ail, -al, -ier, -et, -ège, so vedno moškega spola.

CMYK 10/100/90/0

le tourisme, le terrorisme un moteur, un ordinateur un canal, un hôpital un billet, un guichet

un devoir, le pouvoir un travail, un détail un cahier, un métier un collège, un manège

16

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 16

30.11.09 8:00


Samostalnik Tvorba množine Večinoma so moškega spola tudi samostalniki, ki se končujejo na –age, -ment, -o/-ot, -on, -eau, -ent. Toda obstaja nekaj izjem. un voyage, un garage un vélo, un haricot un bureau, un plateau

un département, un logement un melon, un citron le vent, le talent

Izjeme: une image, une plage, une page, une jument, une photo, la météo, la peau, une dent une jument – kobila

Samostalniki ženskega spola Samostalniki, ki se končujejo na – tié, -rie, -ance, -ence, -esse, -ette, -ise, -euse, so vedno ženskega spola. une amitié, une moitié une correspondance, une alliance la jeunesse, la finesse une crise, une bise

une charcuterie, une boucherie une différence, une influence une bicyclette, une allumette une friteuse, une perceuse

Večinoma so ženskega spola tudi samostalniki, ki se končujejo na –ade, -ée, -ie, ion, ité. Toda obstaja nekaj izjem. une promenade, une salade une maladie, une librairie une identité, une activité

une journée, une idée une décision, une révision

Izjeme: un stade, un lycée, un musée, un incendie, un million, un camion, un avion, un comité

Tvorba množine J’ai acheté des pommes, un fromage et une bouteille de vin.

Kupil sem jabolka, sir in steklenico vina.

Osnovno pravilo Večina samostalnikov tvori množino s pripono –s, ki jo dodamo edninski obliki samostalnika. un ami – des amis un homme – des hommes un pain – des pains

une chaise – des chaises une voiture – des voitures une pomme – des pommes

knjigarna.com swis721

Posebnosti

CMYK 10/100/90/0

Nekateri samostalniki imajo nepravilno množino. Sem spadajo samostalniki, ki se končujejo na -eu, - al, -eau, -ail in nekateri samostalniki na –ou. un feu – des feux un manteau – des manteaux un chou – des choux

un animal – des animaux un travail – des travaux

17

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 17

30.11.09 8:00


Samostalnik Tvorba množine Izjeme: (Sledeči) Samostalniki, ki tvorijo množino s –s. un bal – des bals un pneu – des pneus le cou – les cous

un détail – des détails un fou – des fous le clou – les clous

Samostalniki na –s, -x in -z se v množini ne spremenijo. un bois – des bois un nez – des nez

un prix – des prix

Nekateri samostalniki imajo v množini posebne oblike. monsieur – messieurs mademoiselle – mesdemoiselles

madame – mesdames un œil – des yeux

un œuf – des œufs un bœuf – des bœufs un os – des os

Pri des œufs, des bœufs in des os moramo biti pozorni na izgovorjavo: [dezø], [debø] in [dezo]

Nekateri samostalniki imajo samo množinsko obliko ali pa drugačen pomen v ednini. les ciseaux – škarje les lunettes – očala les toilettes – stranišče

le ciseau – dleto la lunette – daljnogled la toilette – toaleta

les environs, les épinards, les mathé­matiques Lastna imena praviloma nimajo množine. les Dutour, les Renault, les Hohenzollern

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

18

ViG FRA 2009 notranjost 2del.indd 18

30.11.09 8:00

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098988  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098988  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098988.pdf