Page 1

Šolski slovar

ANGLEŠČINA angleško-slovenski in slovensko-angleški

Ernst Klett Sprachen Barcelona • Beograd • Budimpešta • Ljubljana • London • Poznanj • Praga • Sarajevo • Sofija • Stuttgart • Zagreb

SOSL SloAng-AngSlo 2008 uvod.indd I

8/29/08 12:04:38 PM


Šolski slovar ANGLEŠČINA angleško-slovenski in slovensko-angleški Prevod v slovenščino: Anja Bolko, Helena Doberšek, Maja Kogej, Maja Mrak, Maja Sužnik, Maja Viher, Mateja Vovk, Neda Vukoslavović, Tina Vukoslavović Strokovni pregled prevodov splošnega slovarja: dr. Danica Čerče, dr. Stanislav Klinar, Marko Petrović, dr. Rastislav Šuštaršič Izbor gesel za šolsko izdajo: Petra Finžgar Strokovni pregled in vsebinsko krajšanje gesel za šolsko izdajo: Blanka Klobučar, Petra Hrovat Prevod v angleščino: Maša Peče, Nataša Grom, Judita Mia Dintinjana, Urška Kapun, Rok Podgrajšek, Aida Lončarević, Matjaž Horvat, Jaka Petrič Strokovni pregled prevodov splošnega slovarja: dr. David Limon, dr. Rastislav Šuštaršič, Ivana Petric Lasnik, Sandra Marsh, dr. Andrej Stopar Izbor gesel za šolsko izdajo: Andrea Švab Strokovni pregled in vsebinsko krajšanje gesel za šolsko izdajo: Mateja Prevodnik Mayland, Petra Hrovat Avtorica slovenske slovnice: dr. Elizabeta M. Jenko Lektoriranje slovenskega besedila: Katja Križnik, Darka Tepina Podgoršek Slikovno gradivo: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart Fotografija na naslovnici: ©iStockphoto.com/fotoVoyager.com, Jacob Wackerhausen in ©Scubabartek/Dreamstime.com Del slovenskega geslovnika izvira iz naglasno neopremljene zbirke, narejene na osnovi besedilnega korpusa Nova beseda, vsebujoče najpogostejše slovenske polnopomenske besede, ki je nastala na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Računalniška priprava slovenskega geslovnika: AMEBIS d. o. o. Priprava slovenskega geslovnika: Valerija Trojar, Mojca Penič, Ana Filip, Lena Bodlaj, Andrej Perdih, Mojca Zabukovec, Anita Marc Svetovalka za slovenski jezik: Lara Godec Soršak Projektni vodja in glavna urednica za slovarje: Aleksandra Maček Urednica angleško-slovenskega dela: Petra Finžgar Urednika slovensko-angleškega dela: Damjan Perš, Igor Kafol Direktor produkcije: Klemen Fedran Oblikovanje naslovnice: Aleš Pučnik s.p. Prelom in oblikovanje: LogoScript Sp z o.o., Varšava Janez Kotar s.p., Ljubljana Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d.o.o. Za založbo: Rok Kvaternik Tisk: Gorenjski tisk, d.d. Naklada: 3.000 izvodov Ljubljana, 2008 www.pons.si © Založba Rokus Klett, d.o.o., Ljubljana 2008 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2007 Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111'374=163.6 811.163.6'374=111

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ŠOLSKI slovar. Angleščina : angleško-slovenski in slovensko-angleški / [prevod Anja Bolko ... [et al.] ; izbor gesel za šolsko izdajo Petra Finžgar, Andreja Švab ; urednica angleško-slovenskega dela Petra Finžgar, urednika slovenskoangleškega dela Damjan Perš in Igor Kafol ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-863-6 1. Finžgar, Petra 240211200 DN080463

SOSL SloAng-AngSlo 2008 uvod.indd II

8/29/08 12:04:39 PM


Kazalo Uvod ........................................................................................................................... V Navodila za uporabo .................................................................................................... VI Fonetika ....................................................................................................................XII Znaki in okrajšave ......................................................................................................XIV Angleško-slovenski slovar ...........................................................................1–561 Slovensko-angleški slovar......................................................................575–1129 Kratka angleška slovnica ......................................................................................... 1131 Angleški nepravilni glagoli ....................................................................................... 1143 Slovenska slovnica na kratko ................................................................................... 1147 Števniki ................................................................................................................. 1169 Britanske in ameriške mere...................................................................................... 1172 Kratka primerjava ameriške in britanske angleščine ................................................... 1175 Združeno kraljestvo ................................................................................................ 1182 Irska ...................................................................................................................... 1185 Združene države Amerike ....................................................................................... 1186 Kanada .................................................................................................................. 1187 Avstralija ................................................................................................................ 1188 Slovenija ................................................................................................................ 1188 Uporabne fraze ....................................................................................................... 1189 Slikovne strani: avtomobil / kolo .................................................................................................. 78–79 računalnik / športni artikli ............................................................................... 238–239 oblačila / čevlji ................................................................................................. 398–399 kopalnica / telo ................................................................................................ 574–575 sadje in zelenjava / barve in vzorci ..................................................................... 766–767 učilnica / na peronu.......................................................................................... 958–959 Dodatek: Vzorčna pisma

SOSL SloAng-AngSlo 2008 uvod.indd III

8/29/08 12:04:39 PM


SOSL SloAng-AngSlo 2008 uvod.indd IV

8/29/08 12:04:39 PM


V Uvod Splošnim slovarjem PONS se sedaj pridružuje še kombinirani šolski angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Pričujoči slovar v obe jezikovni smeri skupaj obsega približno 75.000 slovarskih iztočnic, pogostih besednih zvez in fraz ter primerov stavčne rabe iztočnic, ki so po presoji sodelujočih strokovnih sodelavcev – jezikoslovcev pogoste v splošni jezikovni rabi in relevantne tudi za osnovno- in srednješolce, ki se učijo angleščino kot tuji jezik. Šolski slovar prinaša uporabniku poleg prevodov slovarskih iztočnic, fraz in stavčnih primerov tudi informacije o kulturnih značilnostih, šegah in navadah, jedeh in posebnostih slovenskih pokrajin in angleško govorečih dežel, hkrati pa nudi dodatne razlage slovničnih posebnosti angleškega in slovenskega jezika v okvirčkih ob iztočnicah. Slovar bogatijo številni dodatki, kot so kratek pregled angleške in slovenske slovnice, seznam najpogostejših besednih zvez in nepravilnih glagolov, primerjava ameriške in britanske angleščine, tabela števnikov, ulomkov in merskih enot, seznam pokrajin angleško govorečih dežel in Slovenije z glavnimi mesti, v posebnem snopiču pa so še vzorci pisem v angleščini in slovenščini. Slovar je obogaten s številnimi ilustriranimi barvnimi stranmi s tematskim besediščem v obeh jezikih. Za lažje in hitrejše iskanje po slovarju so slovarske iztočnice obarvane modro. Osnovo za nastali sodobni slovar predstavljata angleški geslovnik nemške založbe Klett in slovenski geslovnik, ki vsebuje nabor najaktualnejših slovenskih in prevzetih besed v slovenski jezik na različnih stilnih ravneh. Slednji je nastajal v uredništvu Založbe Rokus Klett v preteklih treh letih. Del geslovnika izvira iz naglasno neopremljene zbirke, narejene na osnovi besedilnega korpusa Nova beseda, vsebujoče najpogostejše slovenske polnopomenske besede, ki je nastala na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. To besedišče je bilo dopolnjeno z besedno zbirko iz besedilnega korpusa Amebisa, ki je besedišče tudi računalniško obdelal. Nabor slovenskih geselskih iztočnic so nato pod strokovnim vodstvom še ročno leksikografsko obdelali in prečistili slovenisti, čemur je sledil prevod v angleški jezik. V sodelovanju s številnimi prevajalci in strokovnjaki anglisti iz Slovenije in tujine smo aktualizirani nabor slovarskih iztočnic prevedli v angleščino oziroma slovenščino. Tako geselski članki obsegajo besedišče različnih stilnih ravni in strokovnih področij (kar je posebej označeno s kvalifikatorji in indikatorji), v njih so posebej označene tudi jezikovne različice različnih angleško govorečih dežel ter zajeto najsodobnejše angleško in slovensko besedišče, vključno z novo nastalimi besedami, ki se šele uveljavljajo v posameznem jeziku. Šolski slovensko-angleški in angleško-slovenski slovar PONS je prilagojen potrebam slovenskega uporabnika, ki prihaja v stik z angleškim jezikom, v pomoč pa je lahko tudi angleško govorečemu uporabniku, ki se uči slovensko besedišče. Vendar v njem najde zgolj osnovne podatke o slovenski iztočnici, vključno z naglasom na iztočnici, ne pa tudi naglasov na pregibnih oblikah v zageselju. Za natančnejše spoznavanje zakonitosti slovenskega jezika priporočamo uporabo strokovnih priročnikov za slovenski jezik. Prizadevali smo si ustvariti kakovosten in priročen slovar za vsakdanjo rabo, ki omogoča hitro iskanje prevodov doma, v šoli in tudi na maturi.

SOSL SloAng-AngSlo 2008 uvod.indd V

8/29/08 12:04:39 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098636  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098636.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098636  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098636.pdf