Page 1

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

6


Zbirka Znam za več

Znam za več − Angleščina 6 Razlage in vaje za boljše ocene

Avtorici: Barbara Brezigar, MA, Janja Zupančič Strokovni pregled: Mateja Prevodnik Mayland Lektoriranje angleškega besedila: Stephen Mayland Lektoriranje slovenskega besedila: Katja Paladin Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: iStockphoto (str. 7, 8, 27, 28, 30, 34, 38, 41, 48, 50/1, 2, 3, 4, 6, str. 55, 56, 57, 64, 66, 73), Dreamstime (str. 50/5, str. 63, 65)

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

BREZIGAR, Barbara, 1972Znam za več. Angleščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu / Barbara Brezigar, Janja Zupančič ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Dreamstime]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-838-4 1. Zupančič, Janja, 1971238050816

DN080085


Kazalo Osebni zaimki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ednina, množina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Glagol biti ”to be“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Glagol ”have got“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Svojilni zaimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Predlogi kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Modalni glagoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ponovitveni test 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ponovitveni test 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Hej! Živijo! Imaš težave z angleščino? No, potem je to pravi naslov zate. Z zbirko vaj Znam za več – Angleščina lahko izboljšaš in utrdiš svoje znanje angleščine. Kako? Čisto preprosto. Zbirka ima osem poglavij, ki obsegajo najbolj zahtevno snov šestega razreda. Vsako poglavje je razdeljeno na štiri sklope: Besedilo, Razlaga, Vaje in Test. Jezički na vrhu strani ti olajšajo navigacijo, tako da vedno veš, kje si. V sklopu Besedilo srečaš besedilo, v katerem so predstavljene tiste slovnične strukture, ki jih poglavje obravnava. Te strukture so vedno obarvane, tako da jih lažje najdeš. V drugem sklopu – Razlaga – ti bom pojasnil, kako so sestavljene določene strukture in kako jih uporabljaš. Za utrditev tega znanja naredi naloge v sklopu Vaje, nato pa svoje znanje preveri še v sklopu Test. Naloge v testih so točkovane. Skupno število točk v vseh testih na koncu poglavij je 45. Velja pa sledeče: • 0–15 točk: ne znaš še dovolj (Še enkrat dobro poglej razlago.), • 16–30 točk: znaš že precej (Utrdi tiste strukture, ki so ti povzročile največ težav.), • 31–45 točk: znaš veliko (Bravo! Le tako naprej.).

Na koncu zbirke pa najdeš še dva ponovitvena testa. Prvega reši, ko predelaš prva štiri poglavja, drugega pa, ko predelaš druga štiri poglavja. Oba testa imata 60 točk, ki so prav tako razdeljene na tretjine, za katere velja isto, kot zgoraj. Vse rešitve vaj in testov lahko preveriš na koncu zbirke med rešitvami. Če pa med branjem naletiš na neznane besede, si pomagaj s slovarčkom, ki ga prav tako najdeš na koncu zbirke. Zdaj pa le pogumno! Saj veš, brez muje se še čevelj ne obuje. Malce se moraš potruditi in zagotovo bo šlo.


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

OSEBNI ZAIMKI

Hi! My name is Bill. Can you see me? Let me show you my class. There is Tom over there. He’s my best friend. Look at him. He’s got a big dictionary and a pencil in his hands. We always play football together. Other boys watch us when we play. Do you have a best friend? Do you play football together? Behind him is Lisa. She’s got a big red and green pencil case. Mark, Mary and Bill are very good friends. I often talk to them. They have the same T-shirts. And now, look at the picture on the wall. It’s the symbol of our class. Do you like it? There’s a fish on the cupboard in the corner. It’s called Fred. I must go and feed it. Bye!

4

Osebni zaimki


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

Poglejva obarvane besede. To so osebni zaimki – besede, ki jih uporabljamo namesto samostalnikov, zato da se ne ponavljamo. Osebne zaimke uporabljamo: – namesto oseb: Behind him is Lisa. She’s got a big red and green pencil case. – namesto stvari (predmetov in živali): ... look at the picture on the wall. It’s the symbol of our class. Pazi! V slovenščini osebne zaimke pogosto izpustimo, v angleščini pa tega ne smemo! Pa poglejva še, zakaj so nekatere besede rdeče in nekatere vijolične. Osebni zaimki se spreminjajo glede na število:

EDNINA

MNOŽINA

I want to show you my class. (jaz) Do you have a best friend? (ti) He has got a big dictionary on the desk... (on) She’s got a big red and green pencil case. (ona) It’s the symbol of our class. (to)

We always play football together. (midva, midve, mi, me) Do you play football together? (vidva, vidve, vi, ve) They always have the same schoolbags. (onadva, onidve, oni, one)

Poglej, ali ni super! V množini v angleščini uporabljamo iste besede ne glede na to, ali govorimo o moških ali o ženskah – kul, kajne? Osebni zaimki se spreminjajo tudi glede na to, ali so v povedi na mestu osebka ali predmeta:

OSEBEK

PREDMET

I want to show you my class. Do you have a best friend? He’s got a big dictionary... She’s got a big red and green pencil case. It’s called Fred. We always play football together. Do you play football together? They have the same T-shirts.

Can you see me? Let me show you my class. Look at him. We all like her. I must go and feed it. Other boys watch us when we play. Where can I see you play? I often talk to them. 5


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

å Zaimke zamenjaj s pravo besedo oz. sklopom besed iz okvirčka, odgovore vpiši v izpolnjevanko in nato preberi rešitev. 1. SHE

2. HE

3. THEY

4. IT

5. YOU

Michael

Adriana

Marshall & I

elephant

Gloria & you

giraffe

Melinda

Leslie & you

Nicholas

Robert & Sue

Camilla

Mr Brown

Robert & Sue

Eleonora

Marshall & I

1 C

A

M

I

L

L

A

2 3

6. WE

7. HE

Tom & Bill

antelope

Judith & I

Gary Gale

Mr Golden

Sue Smith

4 5 6 7

ç Preberi poved in ugotovi, o kom ali čem govori. 1.

She’s from London. She’s a teacher at primary school. a) Mark b) Mrs Brown c) a cat

d) Linda and Mandy

2. We’re very happy. We won a prize for our history project. We’re going to visit Venice. a) Linda and Mandy b) dogs c) Ron and I d) my friends 3. Wow! It’s very big. I like it! a) a classroom b) Allan

c) three dogs

d) Mike and Kate

4. He’s got a ruler in his hands. I think he wants to be an architect. He always draws houses. a) Maria b) Mrs White c) a gorilla d) Patrick 5. They’ve got folders on their desks. They’re working on their portfolios. a) Michael b) Wendy c) Michael and Wendy d) Monica and I 6. You’re very good handball players. I enjoy watching you play. a) Thomas and Arvin b) Vivian c) Julia and I

6

Osebni zaimki

d) Claudine and you

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098384  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098384  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098384.pdf