Page 1

Preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje

ALI JE TO VPRAŠANJE? Strategije postavljanja in spodobujanja vprašanj

S A L LY G O D I N H O JENI WILSON

postavljanje učinkovitih vprašanj

S A L LY G O D I N H O JENI WILSON

1 DN080000 UO Ali je to vprasanje 1 1

4/18/08 2:20:58 PM

MP 85:0


Sally Godinho in Jeni Wilson

Ali je to vprašanje? Prevod: Karmen Vidmar Naslov izvirnika: Out of the question Jezikovni pregled: Katja Križnik Fotografije: Istockphoto

© Sally Godinho in Jeni Wilson, 2007. Vse pravice pridržane. Pravice za slovensko izdajo: Založba Rokus Klett, d. o. o.

postavljanje učinkovitih vprašanj

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 371.3 GODINHO, Sally Ali je to vprašanje? : strategije postavljanja in spodbujanje vprašanj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Sally Godinho, Jeni Wilson ; [prevod Karmen Vidmar ; fotografije Istockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - (Zbirka Učiteljeva orodja) Prevod dela: Out of the question ISBN 978-961-209-822-3 1. Wilson, Jeni 238636032

2


Uvod Ta knjižica daje tako učiteljem kot tudi učencem osnove, ki jih potrebujejo, da bi bili uspešni pri kritičnem postavljanju vprašanj o tem, kar vidijo, berejo, slišijo in počnejo.

Proces odločanja o tem, kaj je pomembno, kaj je zanimivo, kaj je legitimno, kaj je pristno in kaj terja nadaljnje raziskovanje, zahteva zmožnost postavljanja vprašanj.

1 ZAKAJ POSTAVLJATI VPRAŠANJA?

7

2 VPRAŠANJA V RAZREDU

6

3

VPRAŠANJE SPRETNOSTI

GLOBLJE RAZMIŠLJANJE

5

4

USTVARJALNOST

ČUSTVEN ODZIV uvod

OCENJEVANJE PROCESA POSTAVLJANJA VPRAŠANJ

3


4 postavljanje uÄ?inkovitih vpraĹĄanj


1. ZAK AJ POSTAVLJATI VPRAŠANJA?

postavljanje učinkovitih vprašanj

Postavljanje vprašanj je ključnega pomena, da se naučimo, kako naj se učimo, in da postanemo učenci za vse življenje. V tehnološko usmerjenem svetu, kjer gre pogosto za prenasičenost z informacijami, je bistveno to, da znamo kritično postavljati vprašanja o tem, kar vidimo, beremo in slišimo.

5


Kaj se izcimi iz vprašanj? Vprašanja nam pomagajo razumeti svet, spretnosti pri postavljanju vprašanj pa krepijo našo samozavest, ko se znajdemo v vlogi učečega. Vprašanja so ključnega pomena pri reševanju problemov, snovanju rešitev in uveljavljanju sprememb. Pomembno je tudi to, da postavljanje vprašanj pomaga učencem pri tem, da so dejavni v svojem svetu in v širšem kontekstu demokratične družbe.

Vprašanja lahko

zakaj postavljati vprašanja

• • • • • • • • • • • • • • • • •

6

vzbudijo zanimanje ali radovednost na poseben način usmerijo razmišljanje osredotočijo pozornost na neko témo spodbudijo dejavno vključevanje v učenje spodbudijo kritičnost utrdijo naučeno snov strukturirajo ali vodijo učenje neke naloge kaj ovrednotijo spodbudijo razmišljanje o učenju pomagajo razjasniti razumevanje oblikujejo mišljenje omogočijo vpogled v poseben način mišljenja pomagajo vzpostaviti povezave sprožijo nadaljnja vprašanja spodbudijo poizvedovanje odkrijejo vrzeli v znanju nudijo priložnosti za učenje na zabaven način

• Uporabljajte predvsem odprta vprašanja ter takšna, ki dajo misliti in ki so brez vrednostnih sodb. • Načrtujte nekaj vprašanj vnaprej. Postopno prehajajte na zahtevnejša vprašanja, tako da imajo učenci čas, da si pridobijo samozavest. • Raje se osredotočite na nekaj skrbno zastavljenih odprtih vprašanj kot pa zaporedje zaprtih vprašanj. • Vprašanja oblikujte kar se da jasno in jedrnato. • Naenkrat postavite le eno vprašanje. • Upoštevajte, da je potreben čas za razmislek. Ne odgovarjajte na lastno vprašanje, če se vam zdi, da se učenci odzivajo počasi. • Spreminjajte strategije, ki jih uporabljate, da postavljanje vprašanj ne postane predvidljivo. • Poskrbite za to, da ima vsak učenec priložnost odgovoriti na nekaj vprašanj. Učitelji lahko spodbujajo učinkovita vprašanja učencev s tem, kar govorijo, ter s tem, kako se odzivajo na njihove odgovore, kako se zatekajo k tišini, kako sprejemajo in pojasnjujejo njihova vprašanja. To, kar morajo upoštevati, če želijo učencem pomagati pri postavljanju učinkovitih vprašanj, vključuje: • oblikovanje skupnega jezika za postavljanje vprašanj, • uvajanje različnih strategij postavljanja vprašanj in razpravljanje o njih z učenci, • razvijanje zavesti učencev o različnih vrstah vprašanj in o tem, kakšen način mišljenja terjajo,

Postavljanje učinkovitih vprašanj Vprašanja bi vedno morala usmerjati namen in kontekst. Ko neko vprašanje učence pritegne in jih spodbudi k temu, da postavljajo nadaljnja vprašanja ali da so kritični do svojih zamisli, jih to lahko privede do tega, da presežejo svoje dotedanje razmišljanje.

• pripravljanje priložnosti, da učenci postavijo vprašanja in pohvala teh vprašanj. Ta knjižica naj bi vas spodbudila, da razmišljate o tem, kako je postavljanje vprašanj odločilno tako za vaše lastno učenje kot tudi za učenje vaših učencev.

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098223  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098223  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098223.pdf