Page 1

-1BGS 2 UC.indd 1

3/20/08 12:03:02 PM


Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič BESEDE GRADIJO SVET 2 Učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole Strokovni pregled: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Marijana Cuderman Jezikovni pregled: Simona Tavčar Ilustracije: Irma Kopač Fotografije: Nina Cvek, Anton Kramarič, Ana Mrzlikar, Prémaman, Robert Primc, Simona Mlaker Sušek, Zvone Šeruga, arhiv Gorenjski glas, iStock, Dreamstime, sxc.hu., Petra Hrovatin, Gregor Čuk

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com

Učbenik Besede gradijo svet 2 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 111. seji dne 28.2.2008 s sklepom št. 6130-1/2008/19 potrdil kot učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole. © Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih iz 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si www.knjigarna.com

811.163.6(075.2) BESEDE gradijo svet 2 : učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole / Milka Kern ... ¡et al.¿ ; ¡ilustracije Irma Kopač¿. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-788-2 1. Kern, Milka 236695296 DN070562

BGS 2 UC.indd 2

3/21/08 1:43:03 PM


KAZALO

SPET V ŠOLI ....................................................................................................................5 LEPO JE, ČE SMO VLJUDNI .........................................................................................7 ZGODBA BREZ NASLOVA ...........................................................................................9 NA IZLETU ..................................................................................................................... 10 TEKMA V MALEM NOGOMETU ............................................................................... 11 ZBIRAMO PAPIR ...........................................................................................................12 PRI KOSILU .................................................................................................................... 13 V GOZDU ....................................................................................................................... 14 V MESTU ........................................................................................................................ 15 ŽE BEREM ...................................................................................................................... 16 ŽIVALI V NAŠIH GOZDOVIH .....................................................................................22 NAJDENČEK .................................................................................................................25 TINA GRE V KNJIŽNICO.............................................................................................26 ŽIVALSKE ZANIMIVKE ...............................................................................................27 UMETNO GNEZDO ZA MALO UHARICO .............................................................29 DEŽELA BELEGA MEDVEDA ....................................................................................30 ZANIMIVI NOVIČKI ......................................................................................................31 RAZVOJ ZOB ................................................................................................................32 PRI ZOBOZDRAVNICI .................................................................................................33 MARTIN JE ZBOLEL ....................................................................................................34 MLEKO............................................................................................................................35 NASILJE BOLI ...............................................................................................................36 ALI SI ŽE KDAJ KOMU PRIVOŠČIL NESREČO? .....................................................37 MOJE, TVOJE, NAJINO ..............................................................................................38 O DENARJU ..................................................................................................................39 LJUDJE PO SVETU .......................................................................................................41 TILEN ..............................................................................................................................47 PIKAPOLONICA .......................................................................................................... 48 PETRINA PISALNA MIZA ...........................................................................................49 STRIČEV ČEBELNJAK ................................................................................... 50

BGS 2 UC.indd 3

3/20/08 12:03:04 PM


SPET V ŠOLI OPIŠI SLIKO.

-5BGS 2 UC.indd 5

3/20/08 12:03:09 PM


OPIŠI SLIKO.

-6BGS 2 UC.indd 6

3/20/08 12:03:11 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097882  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097882.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you