Page 1

BGS 3 UC.indd 1

3/20/08 11:13:54 AM


Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič BESEDE GRADIJO SVET 3 Učbenik za slovenščino za tretji razred osnovne šole Strokovni pregled: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Marijana Cuderman Jezikovni pregled: Simona Tavčar Ilustracije: Kiki Omerzel, Omerzel k.d., Simon Bogatin, Andreja Peklar Fotografije: Maja Ciglič, Marijana Cuderman, Darja Martinjak Hribar, Milka Kern, Janez Kotar, Mira Kramarič, Ana Mrzlikar, Borut Omerzel, Robert Primc, DLKJ, Ljubljanske tržnice, občina Pivka, TD Vigred, TIC Črnomelj, arhiv Rokus Klett, arhiv Mladinska knjiga, arhiv družine Kern, arhiv družine Pipan, iStock, Dreamstime, Shutterstock, sxc.hu.

9VH N Q M LJ H LQ GRGD W Q D J UD GLY D = D O Rç EH 5 RN X V . O H W W GRELWH W X GLQ D Q D VO RY X Z Z Z N Q M LJ D UQ D F RP

UčEH EH Q LN % H VH GH J UD GLM RVY H W M H 6 W URN RY Q LVY H W 5 6 ] D VSO Rå Q RL] REUD ç H Y D Q M H Q D VH M LGQ H LUD ] UH G RVQ RYQ H å RO H VVN O H SRP å W SRW UGLO N RW X čEH Q LN ] D VO RY H Q å čLQ R] D W UH W M © = D O Rç ED 5 RN X V . O H W W G RR 9VH SUD Y LF H SULGUç D Q H % UH ] SLVQ H J D GRY RO M H Q M D ] D O Rç Q LN D M H SUH SRY H GD Q R UH SURGX F LUD Q M H GLVW ULEX LUD Q M H M D Y Q D SULREčLWH Y SUH GH O D Y D D O LGUX J D X SRUD ED W H J D D Y W RUVN H J D GH O D D O LQ M H J RY LK GH O RY Y N D N Uå Q H P N RO LREVH J X D O LSRVW RSN X Y N O M X čno s I RW RN RSLUD Q M H P W LVN D Q M H P D O LVKUD Q LWY LM R Y H O H N W URQ VN LREO LN L 7D N R UD Y Q D Q M H SRP H Q L UD ] H Q Y SULP H ULK L] GR 57. čO H Q D = D N RQ D R D Y W RUVN LLQ VRURGQ LK SUD Y LF D K N Uå LWH Y D Y W RUVN H SUD Y LF H

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)

= D O Rç ED 5 RN X V . O H W W G RR 6W H J Q H E /M X EO M D Q D Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 ( SRå W D URN X V# URN X V N O H W W VL Z Z Z URN X V N O H W W VL ZZZ N Q M LJ D UQ D F RP

BESEDE gradijo svet 3 : učbenik za slovenščino za tretji razred osnovne šole / Milka Kern ... ¡et al.¿ ; ¡ilustracije Kiki Omerzel, Simon Bogatin, Andreja Peklar¿. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-787-5 1. Kern, Milka 236695552 DN070693

BGS 3 UC.indd 2

3/20/08 11:13:55 AM


KAZALO

HIŠNI LJUBLJENCI ............................................................................................................6 MAČKE .......................................................................................................................................7 ZLATI PRINAŠALEC ...............................................................................................................10 PES SV. HUBERTA ...................................................................................................................11 BRATOVA PAPAGAJA ........................................................................................................... 12 ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH .............................................................................................. 13 ČEMU IMAJO ZAJCI DOLGE UHLJE? ............................................................................ 13 ČEMU IMAJO SLONI DOLG RILEC? ..................................................................................14 ČEMU IMAJO ŽIRAFE DOLG VRAT IN DOLGE NOGE? ...............................................15 PTICE POZIMI .................................................................................................................. .........................................................................................................................16 ŽABE NE PRIDEJO DO CILJA ............................................................................................. 17 VODA .......................................................................................................................... ................................................................................................................................. 18 ZMRZOVANJE .................................................................................................................... ........................................................................................................................19 ČEMU MORAMO PITI VODO? .......................................................................................... 20 VAROVANJE NARAVE .................................................................................................... 21 ODPADKI ....................................................................................................................... ................................................................................................................................. 21 OBVESTILA NA ZABOJNIKIH ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV ....................... 23 DAN ZEMLJE ......................................................................................................................... 24 ZANIMIVOSTI IZ NARAVE ............................................................................................ 25 PUŠČAVA ....................................................................................................................... ................................................................................................................................ 25 PUŠČAVSKI SKAKAČ ........................................................................................................... 26 MOLOH ALI TRNOVEC........................................................................................................ 26 KAMELA.................................................................................................................................. 27 DEŽELI VEČNEGA LEDU ..................................................................................................... 28 GOZDNA ŽABA .................................................................................................................... 29 CESARSKI PINGVIN .............................................................................................................. 29 ZEMLJA IN SONCE............................................................................................................... 30 SKRB ZA ZDRAVJE ......................................................................................................... 32 OSEBNA HIGIENA................................................................................................................ 32 SKRB ZA OBLAČILA ............................................................................................................. 33 TELESNA DEJAVNOST ........................................................................................................ 33 HRANA .................................................................................................................................... 34

BGS 3 UC.indd 3

3/20/08 11:13:55 AM


ZDRAVILNE RASTLINE........................................................................................................ 35 KAMILICA ............................................................................................................................... 35 ČRNI BEZEG ........................................................................................................................... 35 LIPA .......................................................................................................................................... 36 MATEJINA POT V ŠOLO................................................................................................ 38 Z VLAKOM V LJUBLJANO ............................................................................................ 39 STAVBA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI .............................................................................. 40 RAZVOJ KOLESA ............................................................................................................. 41 ZAČETEK AVTOMOBILIZMA ....................................................................................... 43 Z AVTOMOBILOM NA IZLET ....................................................................................... 44 POGOVOR Z ILUSTRATORKO...................................................................................... 46 KAKO SE OBNAŠAMO V GLEDALIŠČU? .................................................................... 48 MOJA DOMOVINA SLOVENIJA .................................................................................. 50 JURJEVANJE .................................................................................................................... ..................................................................................................................... 51 POVABILO NA POČITNICE ................................................................................................. 52 POČITNICE NA GORENJSKEM.......................................................................................... 53 POČITNICE V PREKMURJU................................................................................................ 55 PO SVETU ...................................................................................................................... ........................................................................................................................ 58 NEJC IZ MEDNARODNE ŠOLE .................................................................................... 58 OTROCI PO SVETU ........................................................................................................ 59 DEKLICA IZ VIETNAMA ................................................................................................ 60 DEKLICA IZ BRAZILIJE .................................................................................................. 62 OBLAČILA IN POKRIVALA ............................................................................................ 64 BILO JE NEKOČ ............................................................................................................... 66 MOJA BABICA ................................................................................................................. 70 HRČEK ................................................................................................................................ 71 BELA ŠTORKLJA ............................................................................................................. 72 NARCISA .......................................................................................................................... 73 ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK ..................................................................................................74 UČILNICA TRETJEGA RAZREDA ................................................................................. 75 NA EKSKURZIJI ............................................................................................................... 76 IGRE Z ŽOGO .................................................................................................................. 77

-4BGS 3 UC.indd 4

3/20/08 11:13:56 AM


Fotografija: arhiv Rokus Klett Fotografija: Občina Pivka

Fotografija: Shutter

stock

Fotografija

: arhiv Roku

s Klet t

Fotografija: Ana Mrzlikar

Fotografija: Ana Mrzl ikar

Fotografija: arhiv Rokus Klett

-5BGS 3 UC.indd 5

3/20/08 11:13:57 AM


HIŠNI LJUBLJENCI

Hišni ljubljenci so psi, mačke, ptice, ribe, želve, majhni glodalci in plazilci. V naših krajih so najpogostejši psi, mačke in ptice. Preden pripeljemo žival domov, moramo premisliti, ali imamo primerne pogoje za njeno dobro počutje.

Fotografija: iStock

Fotografija: iStock

Fotografija: iStock

-6BGS 3 UC.indd 6

3/20/08 11:14:15 AM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097875  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097875.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you