Page 1

SLOVENŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen

9


ZBIRKA ZNAM ZA VEČ

Znam za več – Slovenščina 9 Razlage in vaje za boljše ocene Avtorice: Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: Shutterstock Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d.o.o. Za založbo: Rok Kvaternik Urednica: Katja Križnik Direktor produkcije: Klemen Fedran Oblikovanje naslovnice: Aleš Pučnik, Beti Jazbec Oblikovanje in prelom: Jasna Karnar Tisk: Grafika Zlatečan, d.o.o. 1. izdaja: 1. natis Naklada: 5.000 izvodov Ljubljana, avgust 2007 Za dovoljenje za objavo se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali slikovno in drugo gradivo. Založba se je trudila, da bi poiskala vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru nismo navedli pravega lastnika, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Vse knjige založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

KAPKO Dragica Znam za več - Slovenščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-721-9 1. Drusany, Nevenka 2. Cajhen, Nana 234173440 DN070495


Kazalo Glasovi slovenskega knjižnega jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vrste besedil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Življenjepis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Opis osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Oznaka osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Opis naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Opis poti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Potopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Preizkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Prošnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Naročilnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sopomenske povedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Členek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Medmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tvorjenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Priredje: vezalno, stopnjevalno, ločno, protivno, pojasnjevalno, posledično, sklepalno . . . . . 62 Pastavek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Polstavek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Preizkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pisanje skupaj ali narazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Raba vezaja in pomišljaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Prevzeta stvarna imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Preizkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Naloge v preizkusih so točkovane. Skupno število točk v vseh preizkusih je 45. Velja pa takole: • 0–15 točk: ne znaš še dovolj (Še enkrat dobro poglej razlago.), • 6–30 točk: znaš že precej (Utrdi tiste strukture, ki so ti povzročile največ težav.), • 31–45 točk: znaš veliko (Bravo! Le tako naprej.).


Besedilo

Vaje

Preizkus

Glasovi slovenskega knjižnega jezika Ana, preberi te povedi. Ali opaziš kaj posebnega?

Takšne teme ne pomnim. Ne spreminjaj teme pogovora. Na teme si je potisnil klobuk.

Ja, v vseh povedih je beseda teme.

Zdaj bom pa te povedi prebral. Poslušaj me.

Kaj si opazila?

Tri enako napisane besede si izgovoril različno.

Glasno preberi besedo pomlad. Iz katerih glasov sestoji? Kako zapisujemo glasove? Koliko glasov je v slovenskem knjižnem jeziku? In koliko je črk zanje? Dopolni preglednico. GLASOVI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 8

21

ČRKA

ZAZNAMUJE GLAS

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov in 25 črk zanje.

Dopolni.

ozki o, široki o e Podčrtaj naglašeni samoglasnik. moka, cesta, košara, koš, zvezek, oblačen, šolski, kruh, rep, ves, knjižnica Izpiši besede, v katerih je naglašeni samoglasnik kratek.

4

Glasovi slovenskega knjižnega jezika

Slovenščina ima 8 samoglasnikov (a, ozki e, široki e, polglasnik, i, ozki o, široki o, u); črk zanje je pa 5 (a, e, i, o, u).

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097257  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097257.pdf