Page 1

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU Barbara Brezigar, Janja Zupančič

9


Zbirka Znam za več

Znam za več − Angleščina 9 Razlage in vaje za boljše ocene

Avtorici: Barbara Brezigar, MA, Janja Zupančič Strokovni pregled: Mateja Prevodnik Mayland Lektoriranje angleškega besedila: Stephen Mayland Lektoriranje slovenskega besedila: Katja Paladin Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: iStockphoto (str. 12/2, 4, str. 19, 20, 21, 31, 41, 52, 59/1, 2, 3, 4), Dreamstime (str. 12/1, 3, 5, str. 59/5, str. 70)

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

BREZIGAR, Barbara, 1972Znam za več. Angleščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu / Barbara Brezigar, Janja Zupančič ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Dreamstime]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-718-9 1. Zupančič, Janja, 1971234308608

DN070457


Kazalo Izražanje sedanjosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Izražanje preteklosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Izražanje prihodnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vsi časi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Trpnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pogojni odvisniki in časovni odvisniki za prihodnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Modalni glagoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Besedotvorje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Ponovitveni test 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ponovitveni test 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Nepravilni glagoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Hej! Živijo! Imaš težave z angleščino? No, potem je to pravi naslov zate. Z zbirko vaj Znam za več – Angleščina lahko izboljšaš in utrdiš svoje znanje angleščine. Kako? Čisto preprosto. Zbirka ima osem poglavij, ki obsegajo najbolj zahtevno snov devetega razreda. Vsako poglavje je razdeljeno na štiri sklope: Besedilo, Razlaga, Vaje in Test. Jezički na vrhu strani ti olajšajo navigacijo, tako da vedno veš, kje si. V sklopu Besedilo srečaš neko besedilo, v katerem so predstavljene tiste slovnične strukture, ki jih poglavje obravnava. Te strukture so vedno obarvane, tako da jih lažje najdeš. V drugem sklopu – Razlaga – ti bom pojasnil, kako so sestavljene določene strukture in kako jih uporabljaš. Za utrditev tega znanja naredi naloge v sklopu Vaje, nato pa svoje znanje preveri še v sklopu Test. Naloge v testih so točkovane. Skupno število točk v vseh testih na koncu poglavij je 45. Velja pa sledeče: • 0–15 točk: ne znaš še dovolj (Še enkrat dobro poglej razlago.), • 16–30 točk: znaš že precej (Utrdi tiste strukture, ki so ti povzročile največ težav.), • 31–45 točk: znaš veliko (Bravo! Le tako naprej.).

Na koncu zbirke pa najdeš še dva ponovitvena testa. Prvega reši, ko predelaš prva štiri poglavja, drugega pa, ko predelaš druga štiri poglavja. Oba testa imata 60 točk, ki so prav tako razdeljene na tretjine, za katere velja isto, kot zgoraj. Vse rešitve vaj in testov lahko preveriš na koncu zbirke med rešitvami. Če pa med branjem besedil naletiš na neznane besede, si pomagaj s slovarčkom, ki ga prav tako najdeš na koncu zbirke. Zdaj pa le pogumno! Saj veš, brez muje se še čevelj ne obuje. Malce se moraš potruditi in zagotovo bo šlo.


Besedilo

Razlaga

IZRAŽANJE SEDANJOSTI

Vaje

Test

Hello! I’m Rebecca. This is my mum over there. She’s got the main role in the play.’ I love my hair.

I hope for the best.

I hate waiting.

Where’s my hat?

Hello! I’m Rebecca. That’s my mum over there. She’s playing the main part in tonight’s show – the Moon. She’s wearing a long white dress. She usually wears earrings, too. But now she isn’t wearing any. Isn’t she beautiful? At the moment she’s standing in front of the mirror. She’s got long fair hair and she’s gently brushing it. I know she is nervous. She’s always on tenterhooks before any play. But the moment she appears on the stage, she becomes a different person. She doesn’t see the audience and she doesn’t even feel the heat of the spotlights. I believe she’ll be perfect tonight.

4

Izražanje sedanjosti


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

My mum is an online entertainment editor. Already early in the morning she turns on her laptop and checks for the news. She doesn’t like to be behind with the news. After breakfast she takes Jason, Kelly and me to school. We don’t take the bus because the school is on mum’s way to work. Then she goes to her office. She writes stories for the company’s Web site, updates blogs, monitors story chat and responds to reader’s questions. Sometimes she interviews celebrities. Her hobby is theatre and she’s very fond of reading, too. She owns about a thousand books. Her library contains a priceless manuscript by a famous American playwright Virginia Pulitzer. No wonder she’s writing a play. It’s a play for children. She hopes to finish it by the end of the year. Can you see the photo on my mum’s desk? She’s shaking hands with one of the best British actresses. They’re standing on the red carpet in front of the Kodak Theatre in Hollywood. My mum is always going to award ceremonies alone. Alone! It really winds me up. I’d like to meet famous film stars, too.

5


Besedilo

Razlaga

Vaje

Kadar želiš opisati dogodke, ki se dogajajo v sedanjosti, uporabi Present Simple ali Present Continuous.

S slovničnim časom Present Simple lahko izraziš: ü navade: Already early in the morning she turns on her laptop and checks for the news. ü dejanja, ki se ponavljajo: At 9 o’clock she meets the managing director. ü stanja: She owns about a thousand books. ü splošne resnice: The sun rises in the east.

S slovničnim časom Present Continuous opišeš: ü dejanje, ki se prav zdaj dogaja: She’s brushing her hair. ü dejanje, ki se dogaja v omejenem obdobju v sedanjosti, a ne nujno v tem trenutku: No wonder she’s writing a play. ü dejanja, ki te motijo: She’s always going to award ceremonies alone.

Angleščina pa pozna tudi glagole, ki navadno ne izražajo aktivnosti, pač pa stanja. Ponavadi se uporabljajo v glagolskem času Present Simple. Razdelimo jih lahko v štiri skupine, glede na to, kaj izražajo.

6

Izražanje sedanjosti

Test


Besedilo

Razlaga

Vaje

Miselni procesi think mean imagine believe know remember hope

Test

Čustva love like hate dislike prefer want wish

Čutila hear see smell feel taste

Imeti in bivati be have own contain possess hold cost

Seveda pa tudi tokrat ne gre brez izjem. Nekateri od teh glagolov lahko izražajo tudi aktivnost. Takrat se njihov pomen spremeni. The theatre has three different stages. Gledališče ima tri prizorišča. (stanje) The director is having breakfast with the producer. Please, do not disturb them. Režiser in producent zajtrkujeta. Prosim, da ju ne motite. (aktivnost) Ann thinks her hair is wonderful. Ann meni, da so njeni lasje čudoviti. (stanje) Ann is thinking about the play. Ann razmišlja o igri. (aktivnost)

7

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097189  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097189.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you