Page 1

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar

7


Zbirka Znam za več

Znam za več − Angleščina 7 Razlage in vaje za boljše ocene

Avtorici: Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar Strokovni pregled: Mateja Prevodnik Mayland Lektoriranje angleškega besedila: Stephen Mayland Lektoriranje slovenskega besedila: Katja Paladin Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: iStockphoto (str. 11, 12, 23, 30 (sl. 1, 3), 31, 32, 33, 34, 41, 44, 45, 54, 55, 70, 71, 85), Shutterstock (str. 30 (sl. 2, 4, 5, 6))

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

PODLESNIK, Vesna, 1976Znam za več - Angleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene / Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-716-5 1. Tajnikar, Alenka 234171392

DN070457


Kazalo Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Present Simple & Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Past Simple & Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Stopnjevanje pridevnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Izražanje količine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Ponovitveni test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Nepravilni glagoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Hej! Živijo! Imaš težave z angleščino? No, potem je to pravi naslov zate. Z zbirko vaj Znam za več – Angleščina lahko izboljšaš in utrdiš svoje znanje angleščine. Kako? Čisto preprosto. Zbirka ima osem poglavij, ki obsegajo najbolj zahtevno snov sedmega razreda. Vsako poglavje je razdeljeno na štiri sklope: Besedilo, Razlaga, Vaje in Test. Jezički na vrhu strani ti olajšajo navigacijo, tako da vedno veš, kje si. V sklopu Besedilo srečaš besedilo, v katerem so predstavljene tiste slovnične strukture, ki jih poglavje obravnava. Te strukture so vedno obarvane, tako da jih lažje najdeš. V drugem sklopu – Razlaga – ti bom pojasnil, kako so sestavljene določene strukture in kako jih uporabljaš. Za utrditev tega znanja naredi naloge v sklopu Vaje, nato pa svoje znanje preveri še v sklopu Test. Naloge v testih so točkovane. Skupno število točk v vseh testih na koncu poglavij je 45. Velja pa sledeče: • 0–15 točk: ne znaš še dovolj (Še enkrat dobro poglej razlago.), • 16–30 točk: znaš že precej (Utrdi tiste strukture, ki so ti povzročile največ težav.), • 31–45 točk: znaš veliko (Bravo! Le tako naprej.).

Na koncu zbirke pa najdeš še ponovitveni test celotne snovi. Ta test ima 60 točk, ki so prav tako razdeljene na tretjine, za katere velja isto, kot zgoraj. Vse rešitve vaj in testov lahko preveriš na koncu zbirke med rešitvami. Če pa med branjem naletiš na neznane besede, si pomagaj s slovarčkom, ki ga prav tako najdeš na koncu zbirke. Zdaj pa le pogumno! Saj veš, brez muje se še čevelj ne obuje. Malce se moraš potruditi in zagotovo bo šlo.


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

PRESENT SIMPLE Nina je na počitnicah v Grčiji. Prek interneta klepeta s prijateljem Jackom o tem, kako preživlja počitnice. Preberi njun pogovor.

Jack: Hi, Nina! How’s Greece? Nina: Oh, it’s fantastic! It’s great to stay in a house near the beach. My dad’s business partner rents his house, when his family isn’t here on holiday. Jack: So, what do you do all day? Nina: Well, I hang around with a girl next door, Cindy. We often go to the beach together and we swim and play beach volley with other kids there. Jack: Where does she come from? Nina: She’s from England. She has a beautiful dog, Keysi. He follows us everywhere. Jack: Do you have any other friends? 4

Present Simple


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

Tako Nina opisuje svoj dan na počitnicah. Zdaj pa si pozorno oglej obarvane besede. To so glagoli v času Present Simple. Uporabljaš ga, ko pripoveduješ o poteku dneva ali govoriš o dejstvih in dejanjih, ki se ponavljajo. Kaj lahko ugotoviš o obliki glagolov?

Najprej si oglejva trdilne oblike. Te so obarvane modro. Ko Nina govori o sebi, glagolom ne doda nobene končnice:

I go to the town centre.

Enako velja tudi za drugo osebo ednine in za množino: glagol nima končnice. Torej: We buy some souvenirs. I play games with Alexander and Cindy.

Ko pa Nina govori o Alexandru, očetovem poslovnem partnerju, prijateljici Cindy in psu Keysi, pa glagolom doda končnico -s.

Keysi follows us everywhere. Alexander knows the island really well. He shows us something new every day.

Zdaj pa si oglejva še rdeče obarvane nikalne oblike. Opaziš lahko besedi don’t in doesn’t. Uporabiš ju, kadar glagol zanikaš, in sicer uporabiš obliko doesn’t pri 3. osebi ednine (he, she in it), obliko don’t pa pri vseh ostalih osebah. Takole: I don’t want to go home yet. He doesn’t know how to roll over at our command.

Don’t in doesn’t sta pravzaprav le okrajšavi za do not in does not. Krajši obliki uporabljaš v govoru in kadar si dopisuješ s prijatelji. 6

Present Simple


Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

å Poveži angleške izraze s slovenskimi ustreznicami. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I get up at 7 in the morning. She reads a book every week. Do you always make your bed? We often watch TV in the evening. I play beach volley with my friends. I do my homework after school. He has breakfast with his mum and dad. She doesn’t go to school by bicycle. Does he write emails to his friends?

1

b

2

3

4

5

a) b) c) d) e) f) g) h) i) 6

V šolo ne prihaja s kolesom. Vstanem ob sedmih. Ali piše svojim prijateljem elektronska sporočila? Zvečer pogosto gledamo TV. Vsak teden prebere knjigo. Zajtrkuje z mamo in očetom. S prijatelji igram odbojko na mivki. Po pouku naredim domačo nalogo. Ali vedno pospraviš posteljo? 7

8

9

ç Glagolom iz okvirja dodaj končnico -s in jih razvrsti v ustrezno skupino. run wash carry go

cry play do catch like marry wear teach touch

fly watch speak worry meet try

runs

-s

washes es

-ies cries ies

8

Present Simple

-es


Besedilo

Razlaga

Vaje

å Glagolom dodaj končnico -s. 1. 2. 3. 4. 5.

10 točk 6. 7. 8. 9. 10.

hurry miss fry play see

make do mix walk worry

ç Tina pripoveduje o svoji prijateljici Claire. Njen dan je drugačen kot Tinin, saj Claire trenira nogomet. Dopolni besedilo z ustreznimi glagoli iz okvirja. stay train

eat go (2x) drink get

Test

walk meet

14 točk

have finish get up (2x) play This is a picture of my best friend Claire. She 1 football for the school team. Her day is very at 6 o’clock different from mine. She always 2 3 before 7 o’clock. She usually but I never 4 running in the morning before school. After a big breakfast. I never running for an hour she 5 6 anything in the morning, I only 7 at the corner of our street a cup of cocoa. We 8 to school together. every morning and 9 10 at 3 o’clock, but Claire almost never The lessons 11 home before 6. She usually 12 at 13 with the school school in the afternoon. She to the library to study. She’s very team or she 14 hard-working.

é Spodnje povedi so napačne. Popravi jih tako, da jih zanikaš. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

The Sun goes around the Earth. Water boils at 50 degrees. All people speak Chinese. David Beckham plays cricket. Two billion people live in China. Giraffes hunt other animals. Some birds fly south in winter.

12 Present Simple

7

točk

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097165  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097165.pdf