Page 1

Slovenščina vsakdan in za vs ak dan

Nevenka Drusany Nana Cajhen Dragica Kapko Martina Križaj Ortar Marja Bešter Turk

Učbenik za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole


Kolofon Nevenka Drusany, Nana Cajhen, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk

SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN Učbenik za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole Recenziji: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Vanja Kavčnik Kolar Ilustracije: Suzana Bricelj Fotografije: Janez Pukšič, Boštjan Kovač Urednica: Katja Križnik Direktor produkcije: Klemen Fedran Oblikovanje: Prelom: Tisk: 3. izdaja: Naklada:

Barbara Šušteršič Jasna Karnar / Studio Rokus Schwarz, d.o.o. 1. natis 3200 izvodov Ljubljana, april 2007

© Založba Rokus Klett, d.o.o., Ljubljana 2007 Za založbo: Rok Kvaternik

Učbenik Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji seji dne 15. 3. 2007 potrdil kot učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. Za dovoljenje za objavo naslovnic, fotografij in delov besedila se zahvaljujemo Delu, DZS, Založbi Mladinska knjiga, Cankarjevi založbi, Prešernovi družbi, Banki Slovenije, Planinskemu društvu Bovec, Slovenskemu narodnemu gledališču, Unicefu in Narodnemu muzeju. Kakršno koli fotokopiranje, preslikavanje, objavljanje ali drugo reproduciranje delov ali celotnega besedila in ilustracij brez vnaprejšnjega dovoljenja založnika je prepovedano.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Telefaks: 01/513 46 99 e-pošta: rokus@rokus-klett.si http://www.rokus-klett.si, www.knjigarna.com, www.devetletka.net CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Učbenik za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Janez Pukšič, Boštjan Kovač]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ISBN 978-961-209-700-4 1. Drusany, Nevenka 230310912

DN1294


Vsebina 1 Da bo volk sit in koza cela … 5 Knjižni in neknjižni jezik 8 Slovar slovenskega knjižnega jezika 9

2 Gospod poštar, je kaj pošte zame? 3 Naj grem ali ne?

Vprašalni zaimki

4 Oh, ta gripa!

Svojilni zaimki Povratni svojilni zaimek

5 Vas z Rimljani in krofi

Samostalniške sklanjatve Moške sklanjatve 1. moška sklanjatev 2. moška sklanjatev 3. moška sklanjatev

6 Cankarjev rojstni kraj

Ženske sklanjatve 1. ženska sklanjatev 2. ženska sklanjatev 3. ženska sklanjatev Srednje sklanjatve Navadna srednja sklanjatev Posebna srednja sklanjatev

16 19

22 26 27

29 33 36 37 41 42

43 44 45 48 49 51 52 54

nezaznamovane besede

Kazalni zaimki

9 Od zore do mraka

10 V deželi vzhajajočega sonca

80 82

13 Srce mi je padlo v hlače Stalne besedne zveze Predlog

85 88 90

14 Zgodilo se je v Mariboru Števniki Poved in stavek

94 97 98

15 Kaj pa se je zgodilo v Železnikih? Sestavine stavka — stavčni členi

101 104

16 Namesto kina in televizije Povedek Osebek

107 110 111

17 Deskamo po televiziji Predmet

113 115

18 Tečem, skačem, tekmujem Prislovno določilo

120 123

11

7 Moj dom je tudi moja država 56 Slogovno zaznamovane in 61

8 Pod površjem in na nebu

12 Brez dela ni jela Glagolski naklon

62 65

67

Oziralni zaimki

70 73

11 Zgodovina nas uči

75


4 Oh, ta gripa!

22


1. Oglej si posnetek.

2. Kdo se je pogovarjal po telefonu? Kdo je poklical prvi? Ali se je ta, ki je začel pogovor, predstavil? Kako je Petra vedela, s kom govori? Se sogovorki poznata? Ali je bil pogovor uraden ali neuraden? Utemelji odgovor. S katerim namenom je Vida poklicala sošolko? Se je Vida Petri opravičila, ker ne more v šolo? Kaj je prosila Petro?

3. Oglej si še en posnetek.

4. Kdo se je pogovarjal? Ali je bil pogovor uraden ali neuraden? Utemelji odgovor. Se je Vidina mama učiteljici opravičila ali jo je le obvestila o hčerkini bolezni? Čemu morajo starši to storiti?

5. Oglej si še en posnetek.

6. Kdo se je pogovarjal? Ali je bil pogovor uraden ali neuraden? Utemelji odgovor. Se je deklica opravičila, ker je ni bilo v šoli? Kaj je imela v torbi? Kdo ji ga je napisal? Kaj misliš, da je bilo v njem napisano?

7. Preberi besedilo.

Ana Eržen Videmska 12 1000 Ljubljana

Ljubljana, 25. 10. 2007

Spoštovana gospa Elizabeta Petre OŠ Hinka Smrekarja Gorazdova 8 1000 Ljubljana Zadeva: Opravičilo Moja hčerka Vida Eržen je imela gnojno angino, zato je od 10. do 24. oktobra 2007 ni bilo pri pouku. Prosim Vas, da ji zamujene ure opravičite in da jo za ta teden opravičite tudi pri športni vzgoji. Lepo Vas pozdravljam.

Ana Eržen

23


8. Kdo je napisal to besedilo? Komu je namenjeno? Ali je to besedilo zasebno ali javno? Utemelji odgovor. Ali je to besedilo uradno ali ne? Utemelji odgovor. Ali je v besedilu naveden vzrok Vidine odsotnosti? Čemu morajo starši opravičiti izostanek svojega otroka?

Opravičilo je krajše besedilo, ki ga izrečemo ali napišemo, kadar nam je žal, da česa nismo naredili ali smo kaj naredili narobe. Opravičimo se npr., če nismo vrnili knjig v knjižnico, če nismo prišli na sestanek, če smo zamudili pouk, če smo koga zmotili med delom ali počitkom, če smo komu kaj poškodovali ... Po navadi opravičimo sami sebe, včasih pa tudi koga drugega oz. kdo drug opraviči nas (npr. starši opravičijo otroke, če jih ni bilo v šoli).

9. Oglej si miselni vzorec za sestavo opravičila in ga ustno dopolni s podatki iz opravičila iz 7. naloge. Dopolnjeni miselni vzorec nariši v svoj zvezek. Zakaj je treba v opravičilu dodati tudi prošnjo za opravičilo?

KDO? PROŠNJA

KOMU? ZAKAJ?

OPRAVIČILO

KOGA?

KDAJ? ZA KAJ?

10. Preberi besedilo.

Nova Gorica, 20. 10. 2007

OPRAVIČILO Mojega sina Tončka Starca od 10. do 17. oktobra 2007 ni bilo pri urah klarineta. Prosim Vas, da mu izostanek opravičite, in Vas lepo pozdravljam.

Vesna Starc Kateri bistveni deli manjkajo? 24


Ustno se opravičimo z besedami oprosti, oprostite, žal mi je ipd. Zapisano opravičilo pa vsebuje podatke o tem, — kdo izreka opravičilo, — komu izreka opravičilo, — koga opravičuje, — za kaj ga opravičuje, — kdaj in zakaj je do tega prišlo, ter prošnjo za opravičilo. Opravičilo mora biti podpisano lastnoročno. Kdor podpiše opravičilo, odgovarja za resničnost napisanega.

11. Preberi naslednja besedila. 1

3

Opravičilo V četrti številki naše revije nam je ponagajal tiskarski škrat. Napisali smo, da je Brigita Langerholz v teku na 1500 m na OI v Sydneyju leta 2000 dosegla 14. mesto. V resnici je s časom 1:58.51 dosegla četrto mesto. Za napako se opravičujemo. Uredništvo

2

4 Trbovlje, 12. 2. 2007 Spoštovani doktor Berk! Rad bi se Vam opravičil, ker 15. februarja 2007 ne bom mogel priti v Ljubljano na zobozdravniški pregled. Zbolel sem za gripo. Prosim Vas, da mi sporočite nov datum pregleda. Lepo Vas pozdravljam.

Tone Bole

Katero besedilo je zasebno? Katero je javno? Utemelji odgovor. Katero zasebno besedilo je neuradno in katero je uradno? Utemelji odgovor.

Glede na to, komu je opravičilo namenjeno, ločimo zasebna in javna opravičila, zasebna opravičila pa so uradna ali neuradna.

12. Vzroki za odsotnost so različni. Razmisli, zakaj — Ane ni bilo pri atletiki, — je Andrej zamudil pouk, — je bila Vesna odsotna zadnje tri šolske ure, — je Luka odsoten od pouka vsako sredo, — prihaja Mojca k pouku vsak dan ob devetih. Postavi se v vlogo staršev teh otrok in napiši eno opravičilo. 25


Svojilni zaimki V opravičilih v 7. in 10. nalogi iz prejšnjega dela enote je zapisana beseda moj oz. moja — npr. moja hčerka, mojega sina.

1. Kako se vprašaš po besedi moj/moja? a) Kakšen/-a? b) Kdo? c) Kateri/-a? č) Čigav/-a?

Beseda moj/moja/moje stoji namesto svojilnega pridevnika. Zato ji rečemo svojilni zaimek. zaimek Svojilnih zaimkov je veliko, npr. še tvoj, njegov, njen ... Z njimi poimenujemo, čigavo je kaj oz. komu pripada bitje oz. predmet.

2. V opravičilih v 7. in 10. nalogi iz prejšnjega dela enote pošči ime in priimek osebe, na katero se navezuje svojilni zaimek moj. Imeni napiši v svoj zvezek. Kaj sta ti dve osebi? a) Naslovnika opravičil. b) Pisca opravičil. c) Učenca, o katerih govorita opravičili. č) Tega ne vem.

Ni res! Moja je! To je moja punčka!

Čigavo lastnino poimenuje svojilni zaimek moj? a) Lastnino naslovnika opravičila. b) Lastnino učenca, ki ga kdo opravičuje. c) Lastnino pisca opravičila.

3. V naslednjih povedih poišči svojilni zaimek in ga prepiši v svoj zvezek. Alenka, je to tvoj dežnik? Ana, Sonja mi je posodila tvoje pero. Peter, vračam ti tvojo radirko. K vsakemu prepisanemu svojilnemu zaimku pripiši ime osebe, katere lastnino izraža. Čigavo lastnino izraža svojilni zaimek tvoj/tvoja/tvoje? a) Lastnino sporočevalca. b) Lastnino naslovnika. c) Lastnino osebe, ki je ni v bližini.

4. Povedi dopolni s svojilnim zaimkom in jih napiši v svoj zvezek. Gospod Novak, lahko pobožam Tonček, Peter je pojedel Gospa učiteljica,

psa? malico.

vprašanja ne razumem.

Ali si v vseh povedih uporabil isti svojilni zaimek? Zakaj (ne)? 26


5. V povedih poišči svojilne zaimke. Moje sošolke Maje včeraj ni bilo v šoli. Popoldne me je po telefonu poklical njen oče. Rekel je: "Mojca, ali veš, da je Maja v bolnišnici?" "Kaj se je zgodilo?" sem se prestrašila. "Poškodovala si je koleno, ko sta z Andrejem igrala tenis, njun najljubši šport. Prosim te, če to poveš vaši učiteljici. Takoj ko bom mogel, se bom oglasil v šoli." "Prav, vse bom sporočila naši razredničarki." V zvezek preriši preglednico; vanjo prepiši svojilne zaimke in k vsakemu pripiši ime osebe, na katero se nanaša. Svojilni zaimek

Ime osebe

6. Oglej si naslednjo preglednico. Ustno jo opiši sošolcem in povej, ali je v njej katera napaka. Pojasni svoje mnenje.

Lastnik/Osebni zaimek

Svojilni zaimek

jaz

moj

ti

tvoj

on

njegov

ona

njen

midva, medve/midve

najin

vidva, vedve/vidve

vajin

onadva, onedve/onidve

njun

mi, me

naš

vi, ve, Vi

vaš/Vaš

oni, one

njihov

Povratni svojilni zaimek 1. Izberi pravilni svojilni zaimek in za vsakega povej, zakaj si ga izbral. Mojega/svojega sošolca je pičila čebela. Ani sem predstavila svojo/mojo sestrično. Aleš, vračam ti tvoj/svoj slovar. Peter, mi lahko posodiš tvoj/svoj slovar?

27


2. V čem se ločita povedi? Razloži. Uredila bom slike v njenem albumu. – Uredila bom slike v svojem albumu. Odprl je svoje berilo. – Odprl je moje berilo. Zaupaj mi svojo skrivnost. – Zaupaj mi njeno skrivnost.

3. Oglej si sličico in odgovori na vprašanje. Čigav je zvezek? a) Mančin. b) Metkin. Kar vzemi ga, Manca.

Metka, posodi mi svoj zvezek.

4. Oglej si sličici in odgovori na vprašanje. Svojega res nisi, si pa njenega.

Matej, si ti pojedel moj sendvič?

Čigav sendvič je pojedel Matej?

Oh, Bine, še svojega nisem, pa bom tvojega!

5. V svoj zvezek preriši preglednico; nato vanjo prepiši svojilne zaimke iz oblačkov v 4. nalogi. K vsakemu svojilnemu zaimku pripiši ime lastnika. Svojilni zaimek

28

Lastnik

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097004  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097004.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you