Page 1

HAMLET

William Shakespeare

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

Priročnik za spoznavanje književnih del

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 1

8/9/13 2:01 PM


Alen Širca

William Shakespeare HAMLET Priročnik za spoznavanje književnih del Odgovorna urednica: Nataša Čebular Urednica: Tjaša Škrinjar Jezikovni pregled: Katja Paladin

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett najdete tudi na naslovu www.knjigarna.com.

knjigarna.com swis721

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. ČB

CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111.09Shakespeare W.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 2

ŠIRCA, Alen Albin Hamlet, William Shakespeare : priročnik za spoznavanje književnih del / [Alen Širca]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje) ISBN 978-961-271-312-6 1. Gl. stv. nasl. 268346112 DN130358

8/9/13 2:01 PM


Kazalo WILLIAM SHAKESPEARE: ŽIVLJENJE IN DELO V LETNICAH 5 AVTORSKO VPRAŠANJE 9 HAMLET KOT LITERARNA SNOV 10 LITERARNO OBDOBJE 11 POVZETEK 13 VSEBINA 17 Prvo dejanje 17 Drugo dejanje 20 Tretje dejanje 23 Četrto dejanje 27 Peto dejanje 31 DRAMSKE OSEBE 35 Hamlet 35 Klavdij 40 Gertruda 41 Polonij 42 Laert 42 Ofelija 43 Horacij 44 Rozenkranc in Gildenstern 45 Fortinbras 46 Duh starega Hamleta 46 LITERARNA ZVRST 48 50 DRAMSKA ZGRADBA Razčlemba dramskega dogajanja 50 RAZLAGE (INTERPRETACIJE) 54 JEZIK IN SLOG 57 Metaforika 58 Hamletovi monologi 59 VPRAŠANJA 66 SLOVARČEK 67 VIR IN LITERATURA 69

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 3

8/9/13 2:01 PM


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 4

8/9/13 2:01 PM


HAMLET

5

1564 26. aprila Williama Shakespeara krstijo v Stratford-uponAvonu, mestu v srednji Angliji, približno 35 kilometrov južno od Birminghama. Rodil se je najverjetneje nekaj dni prej, vendar natančen datum ni znan. Njegov oče John Shakespeare je bil premožen rokavičar, njegova mati Mary, rojena Arden, pa hči nekega posestnika. 1582 28. novembra se osemnajstletni Shakespeare poroči z Anne Hathaway.

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare: življenje in delo v letnicah

1583 26. maja krstijo njuno prvo hčer Susanno, ki se jima rodi šest mesecev po poroki. 1585 2. februarja krst dvojčkov Hamneta in Judith. 1590 Nastane komedija Dva gospoda iz Verone (The Two Gentlemen of Verona).1 1591 Nastanejo komedija Ukročena trmoglavka (The Taming of the Shrew) in trije deli zgodovinskih dram o Henriku VI. 1592 Shakespeare je že znan v gledaliških krogih. Robert Greene, njegov tekmec, ga opiše kot „povzpetniško vrano“ (upstart crow). Pod vplivom Thomasa Kyda Shakespeare napiše tragedijo Tit Andronik (Titus Andronicus) in pod vplivom Christopherja Marlowa zgodovinski drami Henrik VI. in Rihard III. 1593/1594 V teh letih gledališča zaprejo, saj pustoši kuga. Zato je to čas, ko se Shakespeare začne posvečati tudi liriki. Izideta njegovi pesnitvi Venera in Adonis (Venus and Adonis) in Ugrabitev Lukrecije (The Rape of Lucrèce). Pisati začne tudi sonete.

knjigarna.com swis721

CMYK 1594 Nastaneta Komedija zmešnjav (Comedy of Errors) in Ljubezni trud zaman (Love‘s Labour‘s Lost). 10/100/90/0 1595 Napiše zgodovinsko dramo Rihard II., ljubezensko dramo Romeo in Julija (Romeo and Juliet) in pravljično dramo Sen kresne noči (A Midsummer Night‘s Dream). 1 Treba je opozoriti, da so številne letnice nastanka Shakespearovih del samo približne, saj veliko dram zaradi pomanjkanja virov ni mogoče povsem natančno datirati.

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 5

8/9/13 2:01 PM


WILLIAM SHAKESPEARE

6

WILLIAM SHAKESPEARE

1595 Shakespeare postane član gledališke skupine „The Chamberlain‘s Men”, ki je bila ustanovljena leta 1594 in ji je dovoljeno igrati na dvoru. Vse življenje ostane povezan s to skupino. Domnevno mora vsako leto prispevati dve igri. 1596 Nastane zgodovinska drama Kralj John (King John). 1596 11. avgusta mu umre sin Hamnet. 1596 Njegov oče John Shakespeare dobi pravico do grba, kar Williamu kot njegovemu potomcu samodejno prinese plemiški naziv. 1596/1597 Napiše komedijo Beneški trgovec (The Merchant of Venice) in zgodovinsko dramo Henrik IV. V rodnem Stratfordu kupi posestvo. 1598 Shakespeare je omenjen kot eden izmed „glavnih komediografov“ v drami Every Man in his Humour Bena Jonsona. Napiše komediji Mnogo hrupa za nič (Much Ado About Nothing) in Vesele Windsorčanke (The Merry Wives of Windsor). Nastaneta prvi in drugi del Henrika IV. 1598/1599 Nastane zgodovinska drama Henrik V. 1599 Odpre se gledališče Globe Theatre, katerega solastnik je tudi Shakespeare; nastane drama Julij Cezar (Julius Caesar) in komedija Kakor vam drago (As You Like It). 1600/1601 Nastaneta njegova poglavitna tragedija Hamlet in komedija Dvanajsta noč ali Kar hočete (Twelfth Night or What You Will).

knjigarna.com swis721

1601 Umre mu oče John, 8. septembra ga pokopljejo v Stratfordu. 1602 Shakespeare kupi posestvo v Old Stratfordu. Nastane tragedija Troilus in Kresida (Troilus and Cressida).

CMYK

1603 Napiše tragikomedijo Milo za drago (Measure for Measure). 10/100/90/0 Shakespeare je imenovan za enega izmed poglavitnih tragedov v Jonsonovi drami Sejanus. Tega leta umre kraljica Elizabeta I., na prestol pa pride Jakob I., ki je gledališču zelo naklonjen. Shakespearovo gledališko skupino preimenuje v „The King‘s Men“ („Kraljevi možje“).

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 6

8/9/13 2:01 PM


HAMLET

7

1604 Nastane slovita tragedija Othello. 1604/1605 Nastane komedija Konec dober vse povrne (All‘s Well That Ends Well). 1605 Nastane tragedija Timon Atenski (Timon of Athens). 1605/1606 Nastane tragedija Kralj Lear (King Lear). 1606 Nastaneta tragediji Macbeth ter Antonij in Kleopatra (Antony and Cleopatra).

WILLIAM SHAKESPEARE

1603/1604 Napiše pesnitev Ljubimkina tožba (A Lover‘s Complaint) in del drame Sir Thomas More (Shakespearovo avtorstvo obeh del je sporno).

1607 Nastane igra Perikles (Pericles). 1607 Njegova hči Susanna Shakespeare se poroči z Johnom Hallom. 1608 „Kraljevi možje“ začnejo igrati v gledališču Blackfriars. Nastane tragedija Koriolan (Coriolanus). 1608 Umre mu mati Mary. 1609 Izidejo njegovi Soneti (Sonnets), ki jih je pisal nekje med letoma 1593 in 1603. Napiše pravljično igro Zimska pravljica (The Winter‘s Tale). Od tega leta naprej se Shakespeare ne posveča več veliko pisanju. 1610 Nastane tragedija Cimbelin (Cymbeline).

knjigarna.com swis721

1611 Napiše pravljično igro Vihar (The Tempest). Zapusti gledališče in se umakne na svoje posestvo v Stratfordu. 1613 Gledališče Globe pogori med izvedbo Henrika VIII.

CMYK 10/100/90/0

1613 Shakespeare kupi stražarnico v Blackfriarsu. 1613/1614 Skupaj z Johnom Fletcherjem napiše komedijo Plemenita sorodnika (The Two Noble Kinsmen). 1614 Shakespeare se zaplete v zemljiški spor v Stratfordu.

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 7

8/9/13 2:01 PM


WILLIAM SHAKESPEARE

8

WILLIAM SHAKESPEARE

1616 Njegova hči Judith Shakespeare se poroči s Thomasom Quineyjem. 25. marca William Shakespeare napiše oporoko. 25. aprila ga pokopljejo v Stratfordu (na spomeniku je navedeno, da je umrl 23. aprila). 1623 8. avgusta v Stratfordu pokopljejo njegovo ženo Anne Shakespeare. 1623 Izide t. i. „prvi folio“ (First Folio), to je prva izdaja Shakespearovih zbranih del v folio formatu. 1632 Izide t. i. „drugi folio“ (Second Folio), druga izdaja Shakespearovih del v folio formatu. 1662 Umre Judith, Shakespearov zadnji otrok. 1663 Izide „tretji folio“ (Third Folio), tretja izdaja Shakespearovih zbranih del.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 8

8/9/13 2:01 PM


HAMLET

9

Avtorstvo Shakespearovih del so v preteklosti pogosto postavili pod vprašaj. Dva izmed poglavitnih razlogov, zakaj Shakespeare ne bi mogel biti avtor svojih dram, naj bi bila zlasti njegova pomanjkljiva izobrazba in obsežen literarni opus, ki bi ga le stežka napisal en sam človek. Zato so domnevnega „resničnega“ avtorja iskali na primer v filozofu Francisu Baconu ali pesniku in dramatiku Christopherju Marlowu ali pa celo v kraljici Elizabeti I. sami. Shakespearove drame resda izkazujejo ogromno učenih prvin, vendar ni nujno, da bi moral človek v tistem času nujno imeti univerzitetno izobrazbo. Shakespeare je do svojega znanja namreč očitno uspešno prišel tudi po neformalni poti. Geniji so pogosto lahko tudi samouki.

WILLIAM SHAKESPEARE

Avtorsko vprašanje

Kakor koli že, bržkone ni smiselno dvomiti o tem, da so drame, ki so se ohranile pod Shakespearovim imenom, njegove, saj so vsi sodobniki govorili o Shakespearu kot njihovem avtorju in nikoli ni bil imenovan kdo drug. Res pa je, da je bilo v tistem času možno, da je pri posameznih dramah sodelovalo tudi več avtorjev, tako da so na primer napisali različne odlomke ali pa samo dopolnjevali že izgotovljeno besedilo. Vsaj za eno tako dramo, ki jo je Shakespeare napisal skupaj z drugim avtorjem, vemo, to je komedija Plemenita sorodnika.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 9

8/9/13 2:01 PM


WILLIAM SHAKESPEARE

10

WILLIAM SHAKESPEARE

Hamlet kot literarna snov Hamletova zgodba ni Shakespearova iznajdba. Tu gre namreč za staro zgodbo oziroma sago, ki izvira še iz vikinških časov. Prvi jo je zapisal danski zgodovinopisec Saxo Grammaticus (ok. 1150–ok. 1220). V svojem delu Historia Danica (Zgodovina Danske) pripoveduje o danskem princu Amlethu, ki maščuje umor svojega očeta. To zgodbo je v 16. stoletju prevedel in nekoliko predelal francoski pisec Francois de Belleforest v svojih Tragičnih zgodbah. Od tod pa bi jo utegnil poznati William Shakespeare. Vendar je tudi možno, da je Shakespeare poznal to zgodbo iz druge roke. Shakespearova renesančna dramska predelava je kajpak precej oddaljena od prvotne nordijske sage. V tej Amleth (pozneje Hamlet) svoja šolska tovariša v Angliji sam pokonča, se nato celo poroči s hčerjo angleškega kralja in se zmagoslavno vrne domov, požge ves dvor ter zlahka pokonča osovraženega kralja. Tu je konec srečen, čeprav Amleth v nekem boju pozneje sam pade. Shakespearov Hamlet je, nasprotno, precej manj herojski, manj dejaven, saj je del novega sveta, v katerem herojska dejanja in posegi bogov niso več v ospredju. Poleg tega je Shakespeare zgodbo prilagodil tedanjim angleškim razmeram, zato je uvedel kopico prvin, ki v nordijski sagi ne bi bile mogoče, temveč so lahko samo del angleškega elizabetinskega okolja. Uvedel je tudi motiv duha, ki razkrije zločin; stara saga ga ne pozna. Shakespeare je s svojim Hamletom ustvaril dramsko osebo, ki je značilna za moderno dobo, saj jo v tragični konec pahne njena lastna subjektivnost, njen značaj oziroma narava. Literarni zgodovinarji so sklepali, da ni nujno, da je bil Shakespearov Hamlet prvi Hamlet, se pravi prva drama na Angleškem s takšno vsebino. Ta problem se v literarni vedi imenuje vprašanje o t. i. Prahamletu (Ur-Hamlet) oziroma izvornem Hamletu. Mnogi domnevajo, da naj bi angleški elizabetinski dramatik Thomas Kyd (1558–1594), ki je na začetku zelo vplival na mladega Shakespeara, napisal delo Hamlet, ki se je pozneje izgubilo. Delo s tem imenom je bilo res prvič uprizorjeno leta 1594 v Londonu, se pravi, kakih šest let pred nastankom CMYK Shakespearovega Hamleta. Vsebino tega dela poznamo samo posredno, služilo pa naj bi Shakespearu za predlogo njegovega dela. Kyd je napisal 10/100/90/0 tudi dramo z naslovom Španska tragedija (The Spanish Tragedy), ki pa se je ohranila in je bila prvič uprizorjena leta 1587. Tudi ta ima veliko podobnosti s Shakespearovim Hamletom. Vsebuje na primer motiv duha, ki poziva k maščevanju, pa tudi metadramsko prvino t. i. „igre v igri“. Poleg tega sta v njej izjemno pomembna motiva norosti in samomora. In ne nazadnje je dogajanje prav tako postavljeno na renesančni dvor z vsemi njegovimi hierarhijami in rituali.

knjigarna.com swis721

DN130358 Kresnice_Shakespeare_Hamlet.indd 10

8/9/13 2:01 PM

[Title will be auto-generated]  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713126.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you