Page 1

Od gl asov do k njižnih sv e tov

6

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 1

2. 08. 13 09:17


Peter Avbar in Damijana Dolenc

Od glasov do knjižnih svetov 6 Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST Uredila: Dubravka Berc Prah Didaktična zasnova: dr. Petra Kodre Avtorja: Damijana Dolenc (jezikovni del) in Peter Avbar (literarni del) Strokovni pregled: Irena Šinkovec, učiteljica slovenščine Ilustracije: Igor Šinkovec Fotografije: Dreamstime, Shutterstock Direktor produkcije: Klemen Fedran Direktor oblikovanja: Grega Inkret Oblikovna zasnova: Jasna Karnar Prelom: Mesto Idej: Elvis Šket, s. p., Nathalie Letullier Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o. Za založbo: Maruša Kmet Tisk: Grafostil, d. o. o. 1. izdaja Naklada: 1.500 izvodov Ljubljana 2013

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

CMYK 10/100/90/0

811.163.6(075.2(076) 821.09(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 2

AVBAR, Peter       Od glasov do knjižnih svetov 6 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole : jezik in književnost] / Peter Avbar in Damijana Dolenc ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Dreamstime, Shutterstock, iStockphoto]. 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-287-7 1. Dolenc, Damijana 268100352

2. 08. 13 09:17


Kazalo vsebine

I. DEL: JEZIK Črke in glasovi slovenskega knjižnega jezika Samoglasniki in soglasniki 

7 7

Beseda Odnosi med besedami Besedna družina Krajšave 

11 11 17 19

Od besed k vrstam besed Besedne vrste Glagol Glagolska oseba Glagolski čas Nedoločnik in namenilnik Samostalnik Spol samostalnika Število samostalnika Sklon samostalnika Samostalniški zaimek Osebni zaimek Pridevnik Sklanjanje pridevnikov Stopnjevanje pridevnikov Števnik Prislov 

21 21 21 23 25 28 29 31 32 34 37 37 40 43 45 47 48

Besede združujemo v povedi Premi govor Odvisni govor 

51 51 55

Od povedi k besedilom Uradno in neuradno besedilo Javno in zasebno besedilo Obvestilo Mali oglas Seznam Ocena knjige ali filma 

57 57 58 58 64 66 68

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 3

2. 08. 13 09:17


Opis Opis kraja Opis naravnega pojava Opis bolezni Opis športa Navodilo za delo 

70 70 74 76 78 79

Kaj pomaga, drugo znati, temu, ki ne zna pisati 

83

II. DEL: KNJIŽEVNOST Vse naše pravljice Pripovedništvo Pravljica Ljudska pravljica: S kačo se je oženil Ljudska živalska pravljica: Volk in lisica Hans Christian Andersen: Cesarjeva nova oblačila Zvonimir Balog: Slepi mravljinec 

93 93 93 94 98 100 103

Mladost je norost France Bevk: Pastirci Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba Bogomir Magajna: Ananas Anton Ingolič: Tajno društvo PGC 

107 107 112 117 120

Moja prva pesem Pesništvo Dane Zajc: Moja prva pesem Tone Pavček: Pesem po naročilu Bina Štampe Žmavc: Zakaj ima pesem rime? Boris A. Novak: Spomin jezika Niko Grafenauer: Poezija 

125 125 126 127 129 130 133

Detektivski mojstri Mark Twain: Tom Sawyer, detektiv Bogdan Novak: Morska skrivnost Žiga X Gombač: Jastrebov let 

135 135 139 142

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

S pesmijo na pot Janez Menart: Semafori življenja Aleksander Mežek: Siva pot Barbara Gregorič Gorenc: Hej! Ksenja Šoster Olmer: Kamelje cisterne 

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 4

147 147 150 152 153

2. 08. 13 09:17


Fantastično Michael Ende: Momo J. K. Rowling: Ognjeni kelih Jonathan Swift: Guliver med pritlikavci in velikani Miki Muster: Gusarji Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji 

155 155 161 164 169 172

Ko ugasnejo luči in se zastor odstre Dramatika Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza Frane Milčinski – Ježek: Zvezdica Zaspanka Milan Dekleva: Lenča Flenča 

175 175 177 182 188

Viri 

193

olj. jižni m n k m Jaz se a si ti? Kdo p

Tudi jaz s em knjižn i molj. Boš moj prijate lj?

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 5

2. 08. 13 09:17


Drage šestošolke, dragi šestošolci! Pred vami je samostojni delovni zvezek z naslovom Od glasov do knjižnih svetov. Namenjen je pouku slovenskega jezika in književnosti v 6. razredu osnovne šole. Ponuja vam veliko: od pravil in razlag jezikovnih pojavov do pesmi ter odlomkov iz proznih in dramskih besedil, ki kar kličejo k branju. Številne zanimive vaje za ponavljanje in utrjevanje pritegnejo k reševanju, v zadregi pa si lahko pomagate s preglednicami, ki jih najdete na zavihkih platnic. V gradivo lahko tudi pišete in si označujete pomembne podatke. Vsaka učna snov se začne z razlago, zapisano v razlagalnih okvirčkih. Ti so opremljeni še s piktogrami, ki vas s svojo barvo opozorijo, ali gre za snov, ki ste jo spoznali do 5. razreda, ali gre za novo snov. Ne spreglejte okvirčkov, opremljenih s piktogramom pozor – ti opozarjajo na težja mesta iz slovnice in pravopisa. V pomoč vam bosta tudi knjižna molja. S svojimi zanimivimi pogovori vas spodbujata k razmišljanju in iskanju novih rešitev. Želiva vam mnogo prijetnih uric ob delu s samostojnim delovnim zvezkom Od glasov do knjižnih svetov. Peter Avbar in Damijana Dolenc

Legenda

knjigarna.com swis721 Učna snov 1.–5. razreda

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 6

Učna snov CMYK 6. razreda 10/100/90/0

Pozor, da ne bo napak!

2. 08. 13 09:17


Črke in glasovi slovenskega knjižnega jezika V tem poglavju: – izveš, koliko je v slovenskem knjižnem jeziku črk in koliko glasov, – ugotoviš, da v slovenščini vseh besed ne pišemo tako, kot jih izgovarjamo, – vadiš pravilno zapisovanje glasov in besed.

soglasniki in i ik n s la g o m a S Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Ločimo dve vrsti glasov: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

1 Dopolni s samoglasniki.

sr

č

p

j

k k

d

r

rn

k n

g

m

t spr

h

d

2 Glasno izgovori besedo malica.

a) Iz katerih glasov je sestavljena?

b) Koliko soglasnikov je v tej besedi?

c) Koliko pa je samoglasnikov?

l

knjigarna.com swis721

3 Dopolni z ustreznim številom iz oklepaja.

(25/29) črk.

V slovenski abecedi je

V slovenskem knjižnem jeziku je

Je možno. Boš vi del pri naslednjih naloga h.

(25/29) glasov.

CMYK kot črk?! o več glasov Imam 10/100/90/0 žno? Kako je to mo 7

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 7

2. 08. 13 09:17


4 Oglej si preglednico in reši naloge.

a) Glasno preberi naštete besede in se dobro poslušaj.

med

dež

ena

sok

okno

red

pes

teta

tok

potok

tek

ves

meč

lok

voda

b) Ugotoviš, zakaj so besede razvrščene v stolpce?

c) Na ustrezno mesto v preglednici (tj. v prvo vrstico) vpiši izraze POLGLASNIK, ŠIROKI O, OZKI O, ŠIROKI E, OZKI E. 5 Poveži.

Glasovi a, ozki e, široki e, ozki o, široki o, u in polglasnik

so soglasniki.

Glasovi m, f, c, b, z, g, ž …

so samoglasniki.

6 Preberi besedo ekologija. Obkroži črke pred nepravilnimi trditvami.

a) V besedi je devet črk. b) V besedi je deset glasov. c) V besedi je več soglasnikov kot samoglasnikov. č) V besedi so štirje različni samoglasniki. d) V besedi so trije različni soglasniki. 7 Iz povedi Ta suhi škafec pušča prepiši soglasnike.

Pred zapisane besede dopiši z/s. Če si v dvomih, kaj zapisati, si pomagaj z izgovorom: z/s izgovori skupaj z besedo in dvomov ne bo. torbo

škarjami

ciplji

sladkorjem

kladivom

prinašalcem

hlačami

frulico

čokolado

knjigarna.com swis721

Kaj ugotavljaš po reševanju te naloge?

8 Obkroži besede, ki jih ne izgovoriš tako, kot so zapisane.

je rekel, je rekla, letalo, polet, volk, slovar, sivka, glasba, razstava, gladko, drobtina, Amorjev

a) drsauka/drsalka

CMYK d)10/100/90/0 polž/použ

h) domol/domov

b) želot/želod

e) poslušauka/poslušalka

i) povna/polna

c) podpis/potpis

f) volnen/vovnen

j) vovk/volk

č) bralci/brauci

g) jevša/jelša

k) povhi/polhi

9 Kako je prav? Podčrtaj ustrezen zapis.

8

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 8

2. 08. 13 09:17


10 Popravi napake. Glej zgled.

kapljic

a) Uporaba vlažilnih kaplic je priporočljiva za tiste, ki nosijo leče.

b) To je zgodba, na katero se je odzvalo na miljone ljudi.

c) Všeč mi je vaš živlenski slog.

č) Kadar obiščem živalski vrt, se najdlje ustavim pri tjulnih.

d) Moja namizna svetiljka je siva.

e) Naj vstopi nasledni.

11 Povedi dopolni z ustrezno besedo iz oklepaja. Z drugo besedo tvori novo poved. Glej zgled.

a) Nagajivi deček je moral prebarvati

Jabolko je pečkat plod jablane.

b) Še enkrat nariši ta ostri

plot (plot/plod).

(kod/kot).

c) Od danes naprej boš naš

(gost/gozd).

č)

(rog/rok) za izposojo knjige je že potekel.

d) Včerajšnji časopis opisuje

banke (rob/rop).

e) Marljive žuželke nabirajo

(med/met).

knjigarna.com swis721

f) To je bil pilotov prvi

(let/led).

CMYK č) 10/100/90/0 ljubek – lju ka

12 Vstavi ustrezno črko in utemelji svoje rešitve.

a) redek – re

b) slab – sla

c) gladek – gla

kost

d) Jože – Jo

ša ka

e) ozek – o

ko ka

f) dogodek – dogo g) težak – te

ko

h) klub – klu

ski

ka

9

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 9

2. 08. 13 09:17


13 Obkroži pravilno napisane besede.

a) izstop/istop

d) gledauka/gledalka

h) sivka/siuka

b) predstava/pretstava

e) zaprl/zapru

i) kuhalnica/kuhaunica

c) precednik/predsednik

f) žovm/žolna

j) ločiv/ločil

č) odhot/odhod

g) skakal/skakau

k) dogotek/dogodek

14 Dopiši manjkajoče črke.

a) Najmlajša hči se je prejš

b) Pogosto so decemb

c) Paket je o

č) Z b

d) Med ogledom ra

e) Zelo ti bo koristil kratek o

i teden kopala v Bohi

rski dnevi zop

skem jezeru.

ni.

ala na pošto.

ižnjega hriba je slišati zvo tave smo se

jaz m o b j al? kda bvlad a P o

enje. stavili ob vseh slikah.

ih.

tole

Saj v Seveda eš: V b oš če m aja dela ! ojste moj s r de la va tra, jo.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

OGDKS 6 SDZ 2013 notranjost-koncano-potrjenoTISK.indd 10

2. 08. 13 09:17

[Title will be auto-generated]  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712877.pdf